REKLAMA

"Projekt ustawy jest po to, żebyśmy zaczęli rozmawiać o systemie emerytalnym w Polsce, który jest niesprawiedliwy"

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-20 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz państwa go ściem jes t tera z Marcelina Zawisza posłanka lew icy partii razem dzień to pr ęty nagr a pewn ie pa ństwo s łyszeliście trudno o ty m nie s łyszeć prawo i sprawiedliwo ść wycofa ło swój projek t zn iesienia limitu trzydziestokrotności, jeżeli chodz i o sk ładki ZUS-owski e przypomnę tylko tera z mam y taki syste m, że je żeli ktoś zarab ia tyc h pow iedzmy 13  000 powyżej tych 13  000 to po w łaśnie powy żej o d Rozwiń » tak swojego zarobk u od pensj i powy żej 13  000 przestaje n iejako p łacić sk ładkę zusowskich argument jes t tak i, że ze wzgl ędu na t o, że mamy mnożnik, a po drug ie t o fak t socjologiczny statystyczn ie bogac i żyją d łużej, bo t o ich emerytury zniszczyłoby syste m, gdyby by ły w łaśnie wyp łacane wzgl ędem sk ładki dlatego wprowadzon o te n l imit prawo i sprawiedliwo ść proponowa ło z łożyli pos łowie, jakoby taki projek t, żeby ten l imit znie ść to wywołało już same j koal icji obozie rz ądzącym kontrowersj e ostateczn ie wczoraj wycofano te n projekt argumentując, że mus i zosta ć skonsultowany n o al e chwil ę wcze śniej swój projekt na te n tema t wnios ła w łaśnie lew ica, która też chc e znie ść te n limit, ale i t o jes t ten mocn y czy kontrowersyjn y punk t chc e wprowadzić te ż jednocze śnie maksymaln ą emerytur ę w wysoko ści r ównej sze ściokrotności wynagrodzenia minimalnego w rok u poprzedzaj ącym rok przej ścia na emerytura tem u towarzyszy r ównież w podn iesienie najniższej emerytur y rent y do 1600 z ł co dale j z ty m projekte m mam y nadziej ę, że zostanie on procedowan y nie znajdz ie si ę w zamra żarce ten projek t naprawdę poprawi sytuacj ę prawie 1,51 000 000 emerytów i rencist ów os ób, kt óre tak naprawdę obecn ie dostaj ą około 900 z ł na r ękę, a kt óre mają trudności z utrzyman iem si ę, bo mam y w Polsce bardz o bardz o niskie emerytury mamy proble m z ty m, że jesteśmy starzej ącym si ę społeczeństwa coraz większa grup a ludz i będzie znajdowała się w te j w łaśnie trudnej ekonom icznie sytuacj i, k iedy b ędą przechodz ili na emeryturę, a n ie budz i takich w ątpliwości, al e może mo że podejmowa ć działania st ąd w łaśnie ta 1600 emerytury m inimalne poczucie niesprawiedliwo ści, al e wątpliwości prawne c o do zgodno ści z konstytucj ą budz i wprowadzen ie maksymalnej emerytur y, czyl i n iejako pa ństwo zmusz a wszystk ich do p łacenia sk ładki również tyc h bogatyc h, ale pote m, mówi że nie dostaną tyle ile wyn ika z mechanizmu przeliczania to jes t jakaś jaki ś dac h tak opieraliśmy si ę na wyrok u Trybunału Konstytucyjnego z dn ia 4 listopada 2015 roku, kt óry mówi o ty m, że tak naprawdę środki n ie musz ą by ć wypłacane w tak iej wysokości proporcjonaln e do teg o jak zostały op łacone w składce z e wzgl ędu na t o, że tak naprawdę t o jes t pew ien syste m zabezp ieczenia społecznego tak t o znaczy n ie są prywatne nie są moje w łasne prywatn e środki tylko t o jes t n a tak naprawd ę real izacja tyc h potrze b zabezpieczenia spo łecznego na staro ść i tym zabezp ieczeniem na starość właśnie ta emerytur a w zwi ązku z ty m uznali śmy, że potrzebujem y bardziej spraw iedliwego system u, dlaczego w ty m momenc ie te n system trzydziestokrotno ści określać sprawiedliwo ść prowadzą z nim każdy z bardz o n iesprawiedliwe, al e mówimy o 300, a 50  000 osób wszystko a ż 1000 i sprawiedliwo ść n ie, ale właśnie, by nie zak ładam, że to jes t n iesprawiedliwe znaczy dla mn ie to kwestia tego, że pa ństwo musi zorganizować syste m tak, żeby o n działał sprawn ie, czyli n p . ja p łacę sk ładkę zdrowotn ą będą zdrową prze z ca łe życie, kiedy umr ę nie otrzymuj e moj a rodz ina zwrot u za t o, że spłacam t ę sk ładkę tylko, a biegły, jeżeli jeste m chor a mog ę korzystać z wi ększych su m ni ż p łaciłam a k iedy po prost u nie korzystano c ieszy si ę dobry m zdrowiem jeste m zadowolona z tego, że nie musz ę korzysta ć z system u ochron y zdrowia i teraz sytuacj a w system emerytaln y jest taki tak a, że w związku z ty m, że mam y to trzydziestokrotno ść tak naprawdę doprowadzili śmy do cz ęściowej prywatyzacji emerytur t o znaczy bogac i sob ie od łożą kupi ą sob ie nieruchomo ści m ieszkanie akcj e obl igacje co maj ą siebie, bo je żeli ktoś zarab ia pona d 12  000 miesięcznie to ma środki f inansowe na t o, żeby oszczędzić, żeby kupi ć mieszkanie dodatkow a, żeby p óźniej wynajmować m ieszkanie na staro ść, a inna, je żeli kto ś ma 3 mieszkania, a to może się utrzymywa ć tylk o właśnie z wynajmowan ia tyc h mieszka ń tera z t o co pa ństwo tak naprawdę stworzy ło to stworzy ło system, w którym ci, którzy są zamożni tak sobie poradz ą c i, którzy są biedni nie maj ą dop ływu żadnych środków i tera z pa ństwo wypłaca b ieda emerytur y, bo za 900 z ł naprawd ę trudno się utrzyma się te ż zap łacić czynsz u kupić jedzen ia zapłacić zale ży wrócą jest bardz o duży problem z tym ma m do 2 złot a s łuży syste m podatkowy oczywi ście, że mo że nale żałoby otwarc ie powiedzieć i wprowadzić trzeci ą stawkę cz y planujec ie, dlaczego nie, dlaczeg o nie na ty m si ę skupiać tylk o na zabaw ie z limitem, a m y z łożyliśmy ten projek t w kontrz e do projektu prawa i sprawiedliwo ści, ponieważ w iemy, że jeżeli te n projekt by łby sk ierowany do dalszego czytan ia w komisji cz ęść naszych poprawe k nie mog łaby ta m być uwzględniona ze względu na to, że wykracza ły on e pozamerytoryczn e merytoryczn e obszar y ustawy w związku z tym n ie mogliby śmy o nich rozmawia ć może niekt óre wasz projek t marsza mieliby śmy, żeby rozmawiać na jego tema t t o zresztą p ierwsze zdan ia czy drug ie zdan ie naszeg o naszeg o uzasadnienia t o znaczy te n projek t ustaw y tak naprawdę jest r ównież po to, żebyśmy zacz ęli rozmawia ć o n iesprawiedliwym system ie emerytalny m, kt óre mamy w Polsce i o ty m jak g o naprawić jak sprawić, żeby te n system emerytalny by ł wydoln y za lat 101520 to propozycj a prawa i sprawiedliwością mia ła naprawdę bardzo du żo wad t o rozwiązanie problem u znieść m ieli we wprowadzen ie maksymalne j emerytur y minimalnej podniesienie jeste ście tak, ponieważ te n projek t prawa i sprawiedliwo ści zak ładał, że bez wprowadzen ia emerytur y maksymalnej fundus z ubezpieczeń spo łecznych po kilku latach po k ilkunastu latac h musia łby zacząć wyp łacać bardzo du że emerytur y, jeżeli wprowadz imy te n syste m emerytur y maksymalnej i tak naprawd ę większą redystrybucj ę, ale chodz ili po środki z problemów na finansowanie emerytu r nie znikn ą ubezpiecze ń społecznych oczywi ście, bo jes t jeszcze 1 grupa c o, do której nas z projek t w tej formule, jak iej on obecn ie wyst ępuje się n ie odnosi to jes t grup a os ób którzy, kt óre w ogóle n ie maj ą praw a do emerytury minimalnej ze wzgl ędu na brak okres u składkowego obecn ie t o 227  000, ale ju ż 2025 roku to b ędzie około 350  000, a ju ż 2030 roku t o będzie 670  000 znaczy t o jes t naprawd ę radykalnie rosn ąca Gluza ja sama znajduje się w tej grup ie znacz y Unii okre s składkowy jes t naprawd ę bardzo małe z e wzgl ędu na stosunkowo młodą sobie, że tak, al e ja prze z bardzo dużą cz ęść mojego życia pracowa ł na umowach śmieciowych w związku z tym nie ma, bo n ie odk ładam pieniędzy na emeryturę w ładzę ora z mam y rosnące ju ż niedługo t o pokolen ie, kt óre ju ż pracowa ł na śmieciówkach, ale cz ęść swojeg o życia pracowa ła na etacie już zaczyn a wchodzi ć w te n system emerytaln y i on i już zaczynaj ą właśnie m ówić, że no i co będą m ieli emerytury m inimalnej cz y ktoś mo że powiedzie ć, że o PIT n ie płacili sk ładki nadzieja niejaki Siergiej ja rozum iem tylk o sp ójrzmy na badania, bo to c o nam przy świeca t o stworzenie bardz iej spraw iedliwego społeczeństwa społeczeństwo i sprawiedliwo ści tak różnie rozumiana lojalność mija już do metra ży tłumacza jak m y rozum iemy jak również rozumiej ą otacza spraw iedliwe społeczeństwo to takie, gdz ie nier ówności dochodow e niezależnie od teg o cz y mówimy właśnie grup ie w iekowej poni żej teg o wieku emerytalneg o czy powyżej s ą jak najmniejsze t e są społeczeństwa, gdzie żyje si ę lep iej jes t bezpieczniej ludzie w żaden n ie chciał chodzić do dyskusj i, bo on, ale chyba jes t na godz iny tak, ale to jes t bardzo wa żne w tym częścią systemu dl a projekt u jak zaprojektowa ć jeszcz e b ędziemy składać projek t w ty m zakres ie, jaki b ędziemy sk ładać si ę projektem progresj i podatkowe j, ale nie b ędziemy mówić więcej, kt óra jes t deklaracją VAT mo że trzecią rozważacie 3 proste jak najbardziej no my ślę, że to nie jes t nic zaskakuj ącego, że lewica rozwa ża wprowadzen ia wi ększej progresji podatkowe j m y naprawd ę w Polsce to rob imy co biorą, kto w ie badacz e naprawd ę bez r óżnych obszar ów, a mamy nie tylk o degresywn a składki, ale również degresywne j syste m podatkowy znacz y b iedni p łacą wi ęcej i te są cel e niesprawiedliwa, że b iedni na og ół żyją kr ócej ni ż bogac i bogac i żyją na niżej są racze j był też ja nie będę teraz zdradzać na sali, ponieważ jeste śmy na etap ie uzgodnień czy myślę, że jakby no, kiedy mo żna się spodziewa ć tego projekt jes t już bardzo nied ługo tak naprawdę znacz y m y potrzebujemy rozmawiać w Polsce o ty m w jaki spos ób doprowadzi ć do wi ększego wi ększe w mn iejszych nier ówności spo łecznych jak doprowadzi ć do teg o, żebyśmy mogl i stworzyć syste m emerytalny, kt óry z 1 strony zapewn ia nam dochod y do fundusz u ubezpiecze ń społecznych, a z drugiej strony zapewnią na m spraw iedliwa, a emerytur y, kt óre pozwalają ludz iom na normaln e funkcjonowanie system u bo, a nie może by ć tak, że naprawd ę biedni dok ładają się więcej ni ż bogaci, a obecnie skarg i jest bezwzględnie wymagana jest stworzen ie systemu, al e chcia łem zapyta ć, bo probleme m też systemu emerytalneg o i tu jes t dosyć wiele osób si ę zgodzi jest ta ci ągła zmienno ść brak zaufan ia taką my ślą też w og óle oraz podstawow a rzecz, a ta zmiana, kt órą proponujec ie dl a cz ęści Polaków jest kolejnym dowode m na to, że systemowi nie można ufa ć tak, bo n ie ta zm iana w łaśnie n ie mówi o na czy m t o ta zm iana wy łącza 3 grupy, a z Mn z te j ustawy to znaczy tyc h, którzy ju ż są obecnie na emeryturz e ta ustaw a w ogóle n ie dotyk a tych, którzy b ędą przechodzili na emerytur ę, zan im t a ustawa wejdzie, czyli mam y bardzo d ługie vacat io legis, kt óre wynos i rok też ich nie dotkn ie wy łączamy r ównież tyc h, kt órzy są w tym s ądzicie o tematac h ta m przed emerytaln a i i IKE jak proponuje premier Morawiecki do konstytucji, żeby ludz ie m ieli pewność t o jest absurdalne t o znacz y absurdalne jest wp isywanie do konstytucj i prywatnyc h emerytu r, kt óre tak naprawd ę n ie b ędą s łużyć emeryto m tylko s ą stworzon e po t o, żeby finansować rynk i finansowe imienia klub u ogrodzone, al e prof. Leokadia Oręziak, że tak naprawdę t o jest drug ie OFE i t o c o inne efekty świetlne nie wie wszystk o b ędzie mie ć emerytury, ale i m y możemy zacz ąć na ser io rozmawia ć o ty m jak stworzy ć syste m emerytalny, al e to nie mo że by ć tak, że chodzi prem ier Morawiecki, kt óry odm ienia państwo dobrobyt u i m ówi o tym, że tuta j b ędziemy budowa ć sol idarne państwo i że nam przy świeca idea Solidarności i że Solidarności nie tylk o na ustach, al e też dzia łania z drugiej stron y chc e po wpisa ć PPK do konstytucji t o s ą 2 naprawdę przecie ż warunki zwi ązane nazw isko kandydat a lewicy na prezydenta czy będzie t o rozwi ązanie Berg na pocz ątku grudnia ju ż w kolejny m tygodn iu na pocz ątku grudn ia na pewn o przed świętami podan e, ale my ślę, że na pocz ątku grudnia ma swojego operator a, by zreszt ą też pani opinia podpalen ia mo że ja ma m ja mam 2 faworytów szczerz e powiedziawszy to związane z Arki Robert Biedroń uwa żam, że by ob ie t e kandydatury n ie tylk o sprawdzą si ę na etap ie kampanii, al e r ównież będą fantastycznym j e i ra z ma łżeńskie ko ńcówki posłanek, że odby ło si ę spotkan ie, a kt óre zainicjowa ła Wanda Nowicka z marszałek Witek ma m nadziej ę, że tuta j prezyd ium Sejmu jedna k przychyli si ę do naszej pro śby i wymieni temacie wa żna sporam i mam y ważniejsze sprawy t o pani redaktor podnios ła ten tema t ja przysz łam rozmawiać o emeryturac h i trochę drzew al e dlaczego t o jes t istotne jednak może n ie najwa żniejsze, bo j ęzyk kszta łtuje świadomości pokazują badan ia, że je żeli mam y n p . w ogłoszeniu o prac ę ob ie form y t o osoby rekrutuj ące, jeżeli jes t tylko forma męska cz ęść zatrudnienia mężczyzn, jeżeli s ą ob ie formy t o nie zwracaj ą na to tak cz ęsto uwagi to jes t naprawdę bardz o wa żne, żebyśmy wyrównywali nierówności, al e te ż, żebyśmy a, k iedy np. zachęcamy m łode dz iewczynki do tego, b y interesowa ły f izykom cz y chemi ą, b y stosowały też żeńskie końcówki, ponieważ on e wtedy są w stan ie sobie bardziej obraz ma się w 1 analiza wyższa posłanka lew icy partii razem państwo si ę bardzo dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA