REKLAMA

Każda koperta z kolejnym nazwiskiem kandydata na prezydenta jest potrzebna

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-11-20 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobr y państwu Karina Lewicka pa ństwa i m ój go ść Paweł Poncyljusz poseł koalicji Obywatelskiej dzień dobry panie po śle, państwu cz y dobr y pan i jest kopert a w kopercie jes t kandydat konkuren t dl a Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która wydawać, by si ę mogło dz isiejszego porank a jest jedyn ą kandydatk ą na prezydenta z ram ienia koal icji Obywatelskiej i ca ła instytucja prawyborów jes t ju ż pieśnią przyszłości okazuje się, że n ie, al e nawe t Rozwiń » Grzegorz Schetyna l ider Platformy Obywatelskiej nie w ie, kto jes t w kopercie maj a ja nie z łożyłem swoje ofert y do te j kopert y na kopercie nie ma prawa w Polsce nie m a na pewno, chyb a że kto ś za n ie z łożą ja si ę w sumie t o c ieszy bo, bo je śli było za łożenie, że do 14 grudni a jedna k pr óbujemy wyborc ów koal icja Obywatelskiej r ównież tysi ące 600  000 członków Platformy Obywatelskiej jak pobudzić do tak iego myślenia o odpow iedzialne odpowiedzialnego my ślenia o tym kto ma być kandydate m i kto mo że być kandydatem, kt o pokon a Andrzeja Dudy w tych wyborac h to t o t e prawybor y dzięki te j kopercie nabieraj ą innej barw y t o takiej optymistycznej także t o b ędzie jedna k par ę tygodn i wymiany zdań jes t na wymian ę op inii między Małgorzatą Kidawą-Błońsk ą między nam i miejmy nadziej ę, a kim ś, kto jest w te j koperc ie c o też pozwol i zbudowa ć mo że lepsz ą ofert ę dla dl a dl a wyborc ów na kampanię, ale gorsz a takie dawał prezyden t tak wydaje mi się, że je żeli kto ś poważnie traktuje prawybor y to pow inien ogłosić n ie składać koperty mam wra żenie, że moment ogłoszenia, że ta kopert a istnieje jakiś kandydat w tej kopercie jest, kto n im jest t o wypow iemy w piątek pos iedzeniu zarz ądu mam y środę wykona tak i gest rozpaczl iwy już wczoraj okaza ło się, że jedyn ą osobą, kt óra oficjalnie m ówią, że kandyduj e Kidawa-Błońska pojawiło si ę słowa krytyczn e, że trzeb a się by ło najp ierw przed og łoszeniem prawybor ów zastanowić rozejrzeć wokół czy są jacyś kandydaci do teg o, żeby si ę zmierzyć jak mog ę tylko to by ł pomys ł Grzegorza Schetyny, więc nie cz y Grzegorz Schetyna sta ł nie stosuje jakieś wyc ieczki do przod u naczyń je śli mo że, jeżeli teg o typu kopert a mo że wzmocni ć teg o ostateczneg o kandydat a na prezydenta t o uwa żam, że ka żda tak a kopert a z nazw iskiem jes t jes t pożądana środowisko koal icji Obywatelskiej, a może to jes t dowód na t o, że wbrew tem u co m ówią przeciwnicy koal icji Obywatelskiej t o jes t partia bardzo demokratyczn a, kt órej nawe t jaki ś kandydat terenow y m ógł si ę zgłosić, że po prostu ma ma fantazj ę i i ułańską, al e i te ż je j fantazję na razie zestawili lamen t ułańską fantazj ę każdy moment jes t dobr y każdy moment jes t z ły naszych wydaj e si ę, że najważniejsze, żeby ludz iom się chcia ło w polityce co ś robić an i, żeby nastawiali fartuch i czekali aż t e jab łuszka grzecznie spadn ą do tego fartucha, stojąc pod jabłonką, wi ęc je śli kto ś wykonuje jaki ś ruch jakie ś działania będzie gazow ą anga żują sw ój cza s pieni ądze i b ędzie pr óbował si ę licytowa ć na pomys ły jak Polska pow inna być rządzona o d przysz łego roku p o po wyborach prezydenckich t o tylk o się cieszyć no chyb a na to, że Schetyna powiedział, jak ie swego przybocznego s łuchaj te prawybory musz ą si ę odbyć, wi ęc weź bierz 30 podpisów i kandyduj mo że tak było nie w iem w ich, a tyl e c o pani, o c o chodz i z t ą normalno ścią teraz już zmieniamy tema t jesteśmy prz y prem ierze Mateuszu Morawieckim s łowo to padło z jeg o ust wczoraj 38 × m ówili tak że normalno ści prezes Jarosław Kaczyński prezydent Andrzej Duda, kt óry po expos é o swoją bardzo ciekawe w ie pan i, dlaczego dlateg o, że jak ja zaczn ę swoją kampani ę w Rzeszowie zostan ą wskazan e na l idera listy rzeszowskiej Ks Obywatelskiej t o spotkaj ą się z ludźmi z Rzeszowa im takimi, kt órzy są b iegli pol itycznych r óżnych kampaniach i o nim mówią w iesz co z anal iz zbadań wynika, że ludzie bardz o dobrze reaguj ą na hasło normalność tylk o nie mogli śmy za bardzo znale źć jakiego ś sensownego has ła skończyło si ę na ambasadorz e Podkarpacie dz isiaj ta m wszysc y pozdrawiaj ą w itamy pan a ambasador a w Rzeszowie, al e t o ta normalno ść prawdopodobnie wychodzi z jak ich bada ń, bo jeżeli wysz ła on a par ę miesi ęcy temu mi tak iej m ikro skal i to prawdopodobn ie on a on a te ż jes t oczek iwana u u m ówienie o szersze j rzeszy wyborc ów i Polaków by ło normalnie żyć jakoś żyć ta w łaśnie normalno ść def iniowana przez elektora t, je żeli prawo sprawiedliwość my ślę, że to uzasadnienie to jest my ślę, że na zasadz ie takiego uderzenia tonę, kt óre są mi łe uch u w ielu Polakom i my ślę, że jak znamienny jest formacj ą nasz a Mateusza Morawieckiego co i tę narrację, kt óra po d numer potem expos é si ę pojawiła t o wygląda na t o tak a med ialna nawet to wygl ąda na t o, że t o zosta ło w z wybranyc h cz y wyspecyfikowane czy te ż od sączą on o od, jakb y całego morz a r óżnych r óżnych oczekiwa ń t o normalno ść traktowan a jak o stonowanie spor u politycznego na kierowanie si ę n a na realne problem y Polaków niezwiązane z e zdrow iem przedsiębiorców pracownik ów kt órzy, którzy s ą na śmieciowych umowach nauczyc ieli, kt órzy pracuj ą z a za n iewielkie pieniądze budżetówka, kt óra za jeszcz e gorsz e pracuj e rodziców, kt órzy chcą, żeby dzieci by ły w szko łach o dobrym poz iomie, żeby dawa ły też szko ły szans e na przyszłość dl a ich dl a ich po t o, potomstwa myślę, że w tak ich kategoriach mo żna tę normalno ść bądź jes t normalne, że zamyk a si ę oddzia ły szp itala w Mielcu na 3 miesiące przed ko ńcem roku, bo sko ńczył się kontrak t tak ie s ą przenoszone operację przyj ęcia na przyszły ro k w niekt órych oddziałach to n ie jest normalne my ślę, że t o by ło podstawą, że Mateusz Morawiecki u żywa tego hasła tylko t o co wczora j z tej debaty po ju ż w expos é prem iera wynika ło to wygl ąda na to, że żyjemy w 2 różnych krajach to znacz y pan premier ma swoj ą tak ą wizj ę tego, jakim czy m jest dz isiaj Polska jak funkcjonuj e, a rzeczywistym, al e rzeczywisto ść s ą sob ie i o d rzeczywisto ści przypom inali posłowie opozycyjn i, kt órzy po podawal i konkretn e przykłady, gdzie jest normalność t o rozwój chcia łbym zapytać, bo prem ier Mateusz Morawiecki tak złapaliśmy w iatr w żagle historii przebili śmy rozwojow y szklany sufit w idzi pan to okruch y szkła, które le żą u naszyc h stóp chcia łbym powiedzieć, al e trudn o mi to dostrze c i Mateusz Morawiecki wczora j jak o prem ier n ie pokazał tyc h konkretnyc h przyk ładów zreszt ą Borys Budka, który te ż by ł 1 z rozm ówców w p ierwszej w pierwszej cz ęści te j debaty prz y prz y przywoływał n ie w iem, je żeli znak iem nowyc h elit pisowskich ma by ć Marian Banaś obecn y prezes NIK-u n o to na to zgod y nie ma je śli je śli jes t wyci ągana r ęka w k ierunku przedsiębiorców m ówienie, że jeste ście wa ży ważni, a z drugiej stron y pr óbuje si ę p o pod os łoną noc y zmienia ć ustawy o 30 krotności cz y mówi si ę, że Polacy maj ą prawo korzysta ć z tego rozwoj u, jeżeli -li żyć lepiej si ę podnosi akcyz ę oczywiście ktoś pow ie jak o podniesienie alkoholu, że z akcyzy na oko leżąc, ale t o alkoholowe do n ich wiara, że im bardz iej si ę podnosi cen y na alkohol t o tylko się URE ujawn ia szara i wyrazili swoje i czarna stref a także to nie jest n ie jes t dobre rozwi ązanie pamiętam dyskusj ę kilkanaście lat temu w sejmie w łaśnie obni żenie tyc h podatk ów spowodowało, że praktyczn ie te n wtórny rynek cz y te ż te n n ielegalny rynek praktyczn ie znikn ął oczywiście ma łpki na stacjach benzynowych, kt óre si ę tam miliony sprzedaje t o jes t problem, ale t o m ówiono o sprawac h alkohol uzale żnienia o d alkohol u je śli m ówimy o rozwoju to ja przypom inam, że Mateusz Morawiecki już k ilka la t tem u mówił o o ty m, że inwestycje zagraniczne mają skoczy ć do poziomu 25 % dz isiaj mamy 18 to jes t rekord uzna no ostatnie trzydziestolecie to s ą jedn e z najs łabszych wyników filary chodzenia n a rzecz zdrow ia rozwoj u nawet wczoraj raz się pojawi ła exposé prem ier właśnie zamojsk iego za ma ło ja te ż oczekiwałem, że się straż wyda ła w łaśnie wybranej strategii z tej strateg ii powiedział dzi ś powinny ponie śliśmy porażkę, ale t u się udało t u się udało m u się żadne l iczby Niezgoda n o oczywi ście podawan ie inwestycj ę podawan ia rozwój nasze j mo że padamy z nak ładami na na badan ia rozw ój problem 1 każde pieni ądze mo żna przypali ć i t e nasz e różnego rodzaj u się z e środowiska naukowe zu żyją wszystk ie pieni ądze, jakie s ą tylko mo żliwe w zakresie pyta m co z teg o wyn ika na kon iec jasna spraw a jeśli ktoś jest wi ęcej wyn ika niemal 2013 roku nak łady na badan ia rozwój to będzie 1 , 7 % przekazan ia 1 , 2 albo 3 tak to jes t znaczn ie Suarez, al e to c o te ż wydawa ć pieniądze trzeba z g łową i w iem, o czy m m ówię, bo pracowa łem przez prawie cały czas, k iedy n ie byłem w sejmie w te j przerw ie ośmioletni pracowa łem w f irmach, które bardzo k ładły nac isk na badan ie rozw ój opracowywan o r óżnego rodzaj u nowe technologie i w iem jak to wygl ąda jak trudno o d przej ść od moment u pomysłu poprze z finansowanie pra c badawczyc h do wdrożenia i do sprzedan ia zafakturowania konkretneg o wyrobu i niestety mo im zdaniem cały cza s jeste śmy w te j przestrzen i wydawan ia pieni ędzy i oczekiwania, jakie się efektów, al e tak naprawdę tylk o mo żna pomodlić żeby, żeby te efekt y osi ąga, więc w te j sferz e gospodarczej te ż nie uderzy ła energ ia jeszcz e parz e par ęnaście miesi ęcy temu na 1 wydechu zachwalan a w ęgiel jak o podstawow e źródło Energę energii przypom inam, że blok energetyczn y w Ostrołęce ma by ć budowan y na technolog ii dl a technologii Węglowej Atu nagl e mi pan prem ier wydał zagran icznego w związku z e zielone b ędziemy tera z zieloną energi ę robili, ale wiele premier Mateusz Nowicki, al e wyra źnie powiedział, że tradycyjna energetyka, ale trzym a tak, bo to jes t nim dzieli ć omija ć orze no ale to wie pan i pan i pan i redaktor jeśli dz isiaj Polska nie spe łnia tych kwot je śli chodzi o produkcj i energ ii woz y t o dobrz e pan i m inister Emilewicz to def iniuje, że trzeb a to skierowa ć do ludz i, żeby t o indywidualni ludz ie budowali sobie, iż małe farmy woln o niż mimo to zdan iem ustawa o konsumentach, że prosumentów n ie op łaca się produkować prądu to jes t mój sp ór z pani ą minister Emilewicz, dlatego że n ie rozum iem, dlaczego nie może by ć także, je żeli oddajem y do sieci 1 k W t o mam y prawo 1 k W od odebra ć, a je żeli wyprodukujem y 100 k W t o mo żemy powiedzie ć zakładowi dystrybucyjn e Emu, że jednak chcemy za t o pieniądze n ie będziemy teg o odbierać dlateg o ja uwa żam, że każdy prosument pow inien by ć po prostu producentem, je żeli b ędzie chciał i to do t mo że dotyczy ć szczególnie terenów wiejskich, gdz ie można z paneli powodował te ż na dach włożyć o w iele wi ęcej po prostu z tego żyć to te ż jes t właśnie kwest ia wychodzenia z pauperyzacji jaki ś ta m gospodars tw ma m tak ie poczuc ie, że tak sam o z elektromobilno ścią, którą obserwowa łem naprawd ę by łem w ielkim gor ącym zwolennikiem tego i to, że dz isiaj w sejmie to te ż moje pow ód jest tak i, że rozczarowan y by łem m. in. tym c o zrobi ł rz ąd z elektromobilno ścią i tak naprawd ę niewiele si ę uda ło, a na koniec prz y okazj i b ędziemy kupować samochod y z zagran icy z dopłatą znow u nie nap ędza polskiej gospodark i, więc jes t wiele przestrzen i, gdz ie pa n prem ier brzd ęk uderzył w jakie ś tony, które mog ą być mi łe uch u przeci ętnego Polaka, ale al e, al e zaraz przychodzi pytanie n o dobra, al e co 4 lata zostało zrobione, w kt órym m iejscu jeste śmy o zmian ę konstytucj i chciałbym pan a zapytać, bo to bardzo ładnie, bo pa n prem ier proponuj e zm iana konstytucj i zagwarantować środki obywateli zgromadzon e w pracown iczych planach kapita łowych na indywidualnych kontac h emerytalnyc h, a tymczase m mam y rapor t poziom partycypacj i w pracown iczych planach kapita łowych, które przygotowa ł m. in . Instytut emerytalny rząd zak ładał, że 75 % pracowników będzie si ę średnio zapisywa ło do tyc h pracown iczych plan ów kapitałowych mo żna z nich zrezygnowa ć tak jes t na poz iomie średnio 40 %, bo t o jest bardzo n iekorzystne dl a pracodawców ta możliwe s ą też efekt braku zaufan ia do pa ństwa chocia żby po OFE ja sam n ie ma m zaufan ia do OFE Jaś nie w ierzy w żadne słowa z e stron y k ierowane do obywateli z e strony rządzących jak uwa ża słucha można Mara Pawlaka, który mówi, że trzeb a mieć dzieci tutaj lepszy, bo ja ma m czwórkę dz ieci, ale n ie wiem cz y jesteś najlepszy ubezpieczenie, bo wystarczy, że mi to dz ieci po rozje żdżają si ę po świecie n ie zawsz e pewn e będą posy łać w kopercie jakie ś pieniądze n a na prze życie, ale w iem, że musieli może wyda ć panu przyślą może tylko b ędzie skandal to były za to się nie d a prze żyć za bardz o, ale t e program y emerytaln e cz y program y emerytalne widać, że jest ca ły cza s proble m, a ten to ofert a, kt órą złożył rz ąd ona nie jes t atrakcyjn a dla pracown ika ani n ie jest atrakcyjn a dla pracodawc y dla pracodawcy t o k łopot, a pracownik ma podstaw y do podwyższy roszczeń je śli chodzi o podwy ższenie swoje j pensj i i odchodzen ia ja takie słyszę opini ę w łaśnie od pracodawców w Rzeszowie mówią t o zaczyn a być powa żna bar iera dla dl a dla przeciętnej dl a prowadzen ia dzia łalności gospodarcze j cz ęść ludz i m ówi część przedsi ębiorców b ędziemy zwalnia ć ludzi pracy tak, bo n ie chcem y się pakowa ć TPP PPE będziemy szuka ć innych rozwi ązań t o wydaj e mi się legalnie BPK przeszłam to n ie jes t na j najszczęśliwsze rozwi ązanie, al e mówię t o co robimy w tej chw ili co rob i rząd resztkam i ofert ę drug ą połową t o już skompromitowa ł w og óle teg o te n syste m oszcz ędzania na na staro ść na jesie ń życia Paweł Poncyljusz koalicja Obywatelska dziękuję pan i woln e popo łudnia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA