REKLAMA

Jak Sąd Najwyższy reaguje na wyrok TSUE? Odpowiada rzecznik SN

Analizy
Data emisji:
2019-11-20 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzie ń dobr y państwu dz isiaj w anal izach b ędziemy śledzić komisję sprawiedliwości jak t o zrob imy do końca nie wiem, dlatego że on a je j pos iedzenie w łaśnie pow inna rozpoczynać mam y tutaj przecie ż studiu na szcz ęście istnieje Roch Kowalski reporte r Radia TOK FM, kt óre będzie ogl ądał obrad y komisji sprawiedliwości dla na s dl a państwa dla mnie i 1840 opowie co si ę ta m wydarzyło, dlaczeg o akura t te j komisji, Rozwiń » bo ponoć dz isiaj komisja ma opiniowa ć kandydat ów do Trybunału Konstytucyjnego n o może państwo został już tylk o z tą my ślą mog ą państwo spodziewa ć, że jes t c o śledzić po osiemnasty wr ócimy do wczorajszego expos é premiera Morawieckiego zajm iemy si ę mieszkaniówkę pa n prem ier m ówił kr ótko, a tak podnie ść ciśnienie w zwi ązku z ty m zapraszam y eksperta dr Adam Czerniak b ędzie z nam i przyjrzymy się tem u c o pa n premier opowiada ł wczoraj w sejmie też przyjrzym y si ę temu c o p óźniej m ówił Adrian Zandberg z lewicy, kt óry w k ilku punktach skrytykował prem iera pote m przedstawił t o co pow inno się wydarzy ć zobaczym y cz y wg eksperta trafn ie, a 1 z lider ów lewicy opisy sytuacj i w mieszkaniówce, a zaczynamy o d wczorajszeg o wyrok u Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w stud iu kość pa n sędzia Michał Laskowski rzecznik Sądu Najwyższego dzie ń dobry pan i za dobry pani s ędzia musi podj ąć tak ą tak ą refleksją osobistą wczora j wydawa ło mi się rozum iem wyro k Trybunału sprawiedliwo ści Unii Europejskiej, al e niestety zawiodłam si ę w ciągu dzisiejszego dn ia, że ju ż to uczuc ie bardzo przyjemn e uczuc ie znikn ęło, a wydarzyło się, dlateg o że zacz ęłam przyk ładać wczorajsz y wyro k do konkretnych sytuacj i w sądach nie tylk o w Sądzie Najwyższym i okaza ło się, że znów n ie w iem jak te n wyrok rozumieć go traktowa ć, wi ęc przynajmn iej część naszej audycj i po święcimy temu, żeby go odtworzy ć zacz ęłabym od bardz o prosteg o pytania cz y Trybunał wczora j przes ądził tym wyrok iem, że izba dyscypl inarna Sądu Najwyższego nie jes t sądem niezależnym n ie n ie przesądził t e decyzj e pozostawi ł Sądowi Najwyższemu ewentualn ie innym s ądom polskim, ale wskaza ł bardz o wyra źne kryter ia bardz o wyraźny okoliczności, które nale ży wzi ąć pod uwag ę i kryteria tak ie og ólne dotyczące całej Europy i okoliczno ści dotyczące naszyc h polsk ich rozwi ązań i t o razem tworz y coś w rodzaju nie wiem, jak ie s łowa u żyć przewodn ika czy tak iego Vademecum teg o c o sąd pow inien zrobić co wziąć pod uwag ę, al e n ie zast ąpił Sądu Najwyższego cz y innych s ądów w wydawaniu decyzji t o pa ństwo s łyszą innych s ądów teraz zajmiemy tym i innymi sądami c o może chodzi ć, w jakich kontekstach tuta j sąd miałby troch ę traktować nale ży przywo łać wyrok, a je śli chodzi o tzw . krajową radę s ądownictwa cz y Trybunał przesądził, że n ie jes t on a organem stoj ącym na straży s ądownictwa, że nie jes t organem niezale żnym od polityk ów te ż nie przes ądził natom iast tak że wskaza ł r óżne okoliczno ści związane w łaśnie z krajową radą powiedzia ł zastanów si ę Sądzie Najwyższym sądzie pytający cz y w ty m kontekście to jes t orga n, kt óry strzeże niezależności cz y jes t niezależny mo że taka nowo ść w ty m wszystkim zar ówno w odn iesieniu do Izby dyscypl inarnej jak i te j krajowej rad y Trybunał powiedział n ie b ierz pod uwag ę każdej okoliczności z osobn a, bo on a ka żda z osobn a mo że n iewiele znaczy ć mas z rozpatrzy ć wszystk ie t e okoliczności łącznie kompleksowo i dop iero wted y wyciągać wn iosek Ano właśnie tuta j n ie zastanawia ło cz y n p . Sąd Najwyższy cz y dowoln y sąd może ocenia ć wy łącznie fragmentaryczn ie te 2 te 2 instytucje n p . ocenia ć tylk o izbę dyscyplinarn ą Sądu Najwyższego, a n ie zajmowa ć się statuse m tzw . krajowej rady sądownictwa cz y te ż Trybunał tam jasn o powiedział, że t o trzeb a wszystk o w tym tak im jak nazwał kra ść jeste m tak im teste m wytrzyma łości ocenić wspólnie ja my ślę, że oczywiście b ędziemy si ę mo żemy si ę r óżnić interpretacja tego uzasadn ienia, ale wydaj e si ę, że łącznie trzeb a rozpatrywa ć, bo Trybunał z 1 strony brał pod uwag ę, jakb y izbę dyscyplinarn ą jak o instytucj ę pewną wyodr ębnioną z struktur y Sądu Najwyższego instytucje, ale tak że bra ł pod uwag ę spos ób wy łaniania s ędziów do Izby dyscyplinarnej i wtedy w łaśnie przeszed ł do etapu tych ocen y tych okoliczności ustalan ia kryteriów dl a krajowej rady s ądownictwa jedność z drug im wi ąże i st ąd t e wn ioskowania, które pojawiają si ę tera z dyskusjac h publicznych, że mus imy ocenia ć prawid łowość możemy oceniać prawidłowość powo łania s ędziów, kt órzy przeszl i prze z now ą krajową radę s ądownictwa takich s ędziów jest kilkuset ta m pona d 500600 obojętnie cz y sądy si ę za t o zabiorą same siebie cz y n ie to na pewn o b ędą wn ioski w tym zakres ie wnioski stronami tak dalej t o jeszcz e do tych stron wr ócimy, bo t o jest w łaśnie demonstruj e przestaj e rozumieć, al e jeszcze, zostaj ąc na chleb w samy m Sądzie Najwyższym, bo to jednak o n zadał pytan ia prejudycjalne o n otrzyma ł odpowied ź za k ilka dn i mówił pa n, kt óry cho ćby na konferencj i akta spraw wr ócą do Sądu Najwyższego i c o si ę wted y wydarzy no wted y preze s Izby pracy, bo t o były w łaśnie teraz wydaje się, że to n ie był 1 skład tylko t o by ło więcej sk ładów i t e pytan ia były połączone jak tam, tote ż razem połączone włączą się z trybu n, wi ęc tera z odpowiedzia ł Trybunał, jakb y sam, łącząc t e sprawy, ale one na etap ie Sądu Najwyższego połączone n ie s ą, więc trzeba będzie zwrócić si ę do tyc h trzyosobowych sk ładów c o on e na t o i on e zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym no mog ą alb o samodz ielnie wydawać decyzj e w oparc iu o te wskazan ia te n przewodn iczy jak pan i mówi cras h tes t, ale mogą wr ócić do składu powiększony skład powi ększony do 7 sędziów Sądu Najwyższego, ale mogą od raz u te ż, jakb y wszystkie zwr ócić si ę do ca łej Izby czy prze z to si ódemkę cz y nawe t chyb a mogłyby apelowa ć o wydan ie uchwały prze z ca łą izbę prac y co ma oczywi ście swoj ą jak ąś tak ą donios łość taktyki wizerunkowo w ogóle t o jest jedna k tam 30 sędziów podejmuj e tak ą decyzję no i wted y mo że rozstrzygn ąć t e sprawy łącznie ca ła izba, al e powiedzmy tak ich jak mówią, że jest tak objaw ia się pan będzie nie przesądza, bo t o jest po p ierwsze, decyzja tych sk ładowych sędzia Liszcz, a co t o jest c o znacz y, że zapad a uchwa ła Sądu Najwyższego, jak a jest r óżnica między taką uchwa łą, a np. postanow ieniem tak iego składu trzyosobowego konkretne j spraw ie skład trzyosobow y wydaje wyro k czy postanow ienie, które wi ąże w dane j spraw ie w danym post ępowaniu, a wi ęc jak n p . uchyl a orzeczenie to i tam jakie ś zaw iera swoj e zapatrywania prawn e to on e wiążą, al e tylk o w te j konkretne j spraw ie natom iast sk ład 7 sędziów mo że nadać swoje j decyzj i mo c zasad y prawnej uchwa ły uchwała ma z natur y rzeczy, jakby mo c zasad y prawne j ta zasad a prawna oznacz a, że wi ąże t o wszystkie inne sk łady Sądu Najwyższego, czyl i te n spos ób rozum ienia np. zasadno ści dzia łania Izby dyscyplinarnej cz y sędziów tych NATO t o możemy r óżne konf iguracje przedstawiać to nie będzie to wiązało ca ły Sąd Najwyższy też wp isywane do ksi ęgi zasad prawnych tak si ę m ówi, ale właśnie dlateg o chcia łam, żebyśmy przypomnieli czym jest uchwa ła, bo tak a uchwa ła n ie wi ąże ustawodawc y n ie wi ąże ustawodawcy n ie wi ąże bezpo średnio innych sądów, kt óre rozpoznają podobne spraw y t o ta moc wi ążąca wyn ika, b y z autorytet u Sądu Najwyższego tak iego zadania ustawoweg o, kt órym jes t ujednol icanie orzeczn ictwa w kraj u s ądy przewa żnie biorą pod uwag ę tak ą uchwa łę czy zasad y cz y jakie ś orzeczen ie Sądu Najwyższego powo łują si ę, al e mogą r ównie dobrze będzie n ie zgadzamy si ę z ty m orzeczen iem mam y inny pogląd no i ten inny pogląd c o do wyk ładni prawa interpretacje przepisów czy to jest tak i trudn y moment w ty m trudnym momenc ie postawi ł Sąd Najwyższy sam Trybunał alb o można pow ie Sąd Najwyższy sam postawił w tym trudny m momencie, zadając w og óle t e jak że n iewygodne pytan ia, kiedy zbiegaj ą się 2 ścieżki 1 to jest ścieżka orzeczn icza Sądu Najwyższego, a drug a ścieżka legislacyjna zaczynaj ą si ę, jak i wpływ bardz o ścisłym prawny m sensie ma wczorajsz y wyro k na legislację polsk ą i na ile Sejm Senat prezydent cz y rz ąd s ą czymkolwiek związane cz y jakakolw iek ścieżka dl a n ich zosta ła wytyczona nie jes t tak, żeby jak iekolwiek orzeczen ie Sądu Najwyższego zobowi ązywało ustawodawcy czy kogokolw iek, kto ma inicjatywę ustawodawcz ą do podjęcia dzia łań, a Trybunał sprawiedliwo ści Unii Europejskiej orzeczen ie Trybunału, gdyb y by ło tak ie kategoryczne, jakby z ich strony, b o tak si ę może zdarzyć, zw łaszcza w tych pytaniach zadanyc h prze z komisj ę Europejską wtedy tak wted y może bezpo średnio wp ływać na ustawodawc ę takiego bezpo średniego prze łożenia nie ma my c o rok u Sąd Najwyższy c o rok u wydaje tak ą krzyż ksi ęgę i stw ierdza, gdzie w idzi potrzeb ę zm ian ustawowych mamy rok prz y rozpoznawan iu r óżnych spr aw dochodzimy do wniosku, że są jakie ś wad y tego systemu i t d . t o jes t przekazywan e oczywi ście wszystkim, którzy maj ą wp ływ na proces ustawodawczy najwolniej stron y korzystają to jest euro, bo n ie tak samo mo że być w tej spraw ie, al e tu wydaj e si ę, że n o sytuacja, jaka jes t w ogóle w tej chw ili w s ądownictwie wym iarze sprawiedliwo ści w system ie prawa tak praworz ądności tak dale j w moje j ocen ie wymag a zmiany ustawowe t o wiedzieli śmy przed wyrok iem Trybunał wiedzieli śmy t o dlateg o nie ma bardziej ciekawi c o te n wyrok w łaściwie zmienia dl a różnego rodzaj u podmiot ów na czym innym jes t uchwała cz y pow iedzmy orzeczen ie Sądu Najwyższego czy uchwała czy m innym jes t postulat no n ie w iem pan i tak dziennikarzy ju ż mówiłem szerok o czwartej w ładzy cz y rzecznika prasoweg o cz y prezesa sądu t o jest troch ę wi ęcej prawd a jes t tak ie stwierdzenie o moc y do pewne j takiej moc y wyroku, ale rozum iem, że ta uchwała będzie wiążąca dl a sameg o Sądu Najwyższego czy t o znaczy, że b ędzie wi ążąca dl a Izby dyscypl inarnej b ędzie zgodnie z prawem będzie pytan ie na ile izba dyscyplinarna, kt óra rozum ie ten wyrok inaczej dzisiaj przedstawi ło swoje stanowisko wisi ta m na nasze j stronie na ile b ędzie sk łonna podporz ądkować cz y mogą wyda ć swoj ą uchwałę tak mo żemy si ę tak ostrzeliwać z 2 stron nasza izba dyscyplinarna ju ż kiedy ś wyda ł uchwałę, że ich projekt powo łania jes t zupełnie prawidłowe i wszystk o jes t HOKEJ n o, więc je śli teraz b ędzie druga uchwa ła na to pytan ie jak t o wszystk o skończy trudno mi odpow iedzi na to pytan ie, bo n igdy n ie by ło takich sytuacji to jes t co ś noweg o, al e jak izba jes t znan a miałaby wyda ć uchwa łę na podstaw ie teg o wyrok u zgodn ie z ty m wyrok iem znacz y, a zaraze m a, legitymuj ąc swoją swoj e funkcjonowan ie ten wyro k jak mówiliśmy n iczego n ie przesądzał, al e wskaz ówki, kt óre wypisa ł Trybunał są jednoznaczn e ta m nie ma szan s, żeby czytać medycyn a cz y krajowa rada przesz ły te ż pozytywnym wyn ikiem pani ma rację, ale te ż nie ma żadnych prawnych szans, żeby zajął się t ą kwesti ą Trybunał Konstytucyjny bardz o wyraźnie si ę to akcentuje ja wcale n ie wiem cz y tak się stan ie, że Trybunał się zajm ie tą sprawą, m imo że tak ich w og óle możliwości prawnych n ie widzę, wi ęc żyjemy w tak iej rzeczywisto ści, kiedy mam y z 1 strony n o rezultat y prawidłowych rozumowa ń prawn iczych ta k w ca łym ca łą tradycj ą tyc h rozumowan ie zasadami z drugiej stron y mamy praktyk ę, kt óra czasam i kompletn ie ignoruje t o, gdyby n ie by ło inaczej byśmy n ie byl i w ty m miejscu nie musieliby śmy fatygowa ć Trybunał sprawdził si ę Unii Europejskiej zara z po informacjach wracam y i przyjrzymy się bliżej temu co si ę może wydarzy ć w s ądach powszechnyc h, albowiem m inistra Sejny w zwi ązku z tym wyrok iem psu ła pan s ędzia Michał Laskowski rzecznik Sądu Najwyższego jes t w stud iu po informacjach drug a cz ęść audycja analizy Agata Kowalska prz y mikrofonie z e mn ą w studiu cały czas pa n s ędzia Michał Laskowski rzeczn ik Sądu Najwyższego rozmaw iamy oczywiście wczorajszy m wyrok u Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i o ty m c o zrobią polskie s ądy, dlateg o że Trybunał da ł im pewn e narz ędzia bardz o zresztą konkretn e naprawd ę konkretn e do teg o, żeby oceni ć cz y izba dyscypl inarna Sądu Najwyższego jest niezale żna cz y chron i niezawisłość s ędziowską i cz y krajowa rada s ądownictwa jest niezale żna i czy sto i na straży s ądownictwa ta k jak pow inna tuta j zamiast co ś zrozumieć to jest czas mniej rozum iem jak przełożyć te n wyro k do konkretnej sytuacj i to nagle okazuj e si ę, że nic nie jes t jasne i t e pan ie s ędzio chcia łabym przywołać konkretn y przyk ład jutr o na wokandz ie Izby dyscypl inarnej Sądu Najwyższego ma zawisn ąć spraw a dyscypl inarna zresztą s ędziowie jak i ja zna m czy te n wyro k Trybunału spraw ia, że pow inno, że mus i wr ęcz mus i skład s ędziowski odroczy ć pos iedzenie skład n ie n ie odrocz y sam siebie i t o wyn ika wpros t dzisiejszego o świadczenia s ędziów Izby dyscyplinarnej on i nie widz ą takiej jak c o się stan ie, a ja wiem co się stan ie będę wiedziała nawe t be z tego oświadczenia zbyt sztywna nada l mnie ciekawi czy w świetle teg o wyrok u sk ład s ędziowski jes t obiekt z ob iegu one, żeby odroczy ć posiedzenie t o powiem, jak a jest moja osob ista ocen a, bo tu nie chc e wyst ępować w rol i rzecznika ca łego Sądu Najwyższego wydaj e się, że w sytuacj i tak dalek o posuni ęte w ątpliwości przedstawionych nie tylk o w pytaniu czy mamy w szeregu innych pyta ń i zaprezentowanych w tej chw ili prze z Trybunał t o by łoby przyzwo icie by łoby tak t o, żeby przyzwo icie w stosunk u do stro n i w ogóle w stosunk u do praworządności, żeby si ę powstrzyma ć orzekan ia do czas u wyra żenia op inii prze z Sąd Najwyższy te n sa m Sąd Najwyższy, kt óry b ędzie kierowa ł się ty m wyrok iem czytam rozstrzygan iu swo ich spraw n o pewn ie tak si ę n ie stan ie to, o czym m ówi pan n ie mus i, al e pow inien pow inien chyb a tak iego nakazu wprost jak be z niej n ie mo żemy odczytać powiedzie ć, że natychmiast wszysc y pow inni przesta ć orzekać ja s ądzę, że tak a powinno ść, jakby spoczyw a na na s w sensie odpowiedzialno ści, bo tera z b ędą codziennie zapada ć kolejn e orzeczen ia ta k za jaki ś cza s nie miesiąc 2 czy za pół roku się okaże, że t o wszystko b ędzie można wznawia ć po ra z kolejn y sk ładać apelacje i tak do zasad y wie c o nas mo że by ć także jutr o czy codz iennie tak stron y pełnomocnicy stro n b ędą sk ładać wnioski i sąd b ędzie musiał rozpoznawać st ąd jak s ądzę to dzisiejsze s ą izba dyscypl inarna sąd konkretn e w te j izbie, wi ęc jak s ądzę t o dz isiejsze stanowisko ma jakb y wszystkim uświadomić, że tak ie wnioski n ie będą uwzgl ędniane tak to rozum ie regu ły rozmawiałam z pe łnomocnikiem pani s ędzi z Lubienia, pytaj ąc go czy jutr o zamierza ze wzgl ędu na wyro k sk ładać wn iosek o odroczen ie on z u śmiechem powiedział, że argument ów za odroczenie jest wi ęcej niż tylko 1 wyrok w zwi ązku z tym no i tak prawdopodobnie możemy wszyscy przewidywać, jak ie b ędzie skutek teg o wn iosku ale, al e w, a propos tego a teg o stanow iska Izby dyscypl inarnej to ta m jest mow a o ty m, że wyrok Trybunału z uwag i na sw ój charakte r prawny wyw iera skutek jedyn ie w odn iesieniu do post ępowań prze d Izbą prac y ubezpieczeń spo łecznych i tego n ie rozumiem, bo jak przez te n wyrok t o jasno z n iego wyn ika że, że nie jest wy łącznie w do tyc h spr aw prowadzonych prze z izbę prac y ja rozum iem, że tak ie orzeczen ie dotycz y wszystk ich s ądów europejskich w Europie w jakim ś sens ie oczywi ście najbardziej polsk ich, bo sprawa dotycz y Polski polsk ich rozwi ązań, al e ka żdy s ędzia w Polsce sędzią europejsk im i pow inien bra ć pod uwagę tre ść tego orzeczen ia dochodz i do w łasnych wniosk ów dokonywa ć w łasnej interpretacji natomiast bezpo średni skute k t o oczywi ście zawsz e b ędzie wywiera ło tylko w te j spraw ie, jaki zosta ło zadan e pytan ie prejudycjalne tak sam o jes t pytan iem, kt óre zadawane jes t nam prze z sąd jaki ś ta m Okręgowy czy apelacyjn e w Polsce k ieruje pytan ie do Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy odpow iada na t o pytan ie to odpowiedź jes t publikowana jes t za s ą tam r óżne wywody, al e tak naprawd ę wi ąże tylk o w 1 konkretnej tej spraw ie, której zadan o pytanie no al e inne s ądy m ówią skoro w te j spraw ie tak rozstrzygnięto jakiś ta m ważny proble m prawny to my b ędziemy tym kierowa ł właśnie tutaj n ie prowadzi do tyc h innych ni ż Sąd Najwyższy s ądów ten cz y te n wyro k tam po prostu mo że by ć elementem spor u między stronam i choćby czy strona już n ie w Sądzie Najwyższym, al e w sądzie powszechny m n p . gdz ie akurat w sk ładzie zas iada sędzia powołany prze z tzw . KRS to cz y stron a może wnieść o t o b y odroczy ć posiedzenia do czasu rozstrzygni ęcia prze z Sąd Najwyższy status u krajowej rady, a zate m status u teg o sędziego powo ła się na ten wczorajsz y wyro k Trybunału strona mo że składać r óżne wn ioski na pewno na pewn o mo że złożyć tak i wn iosek na pewn o będą składane i tera z ja się zastanowić jak będą post ępować sąd Nowaczek poszczeg ólne sądy rejonow e Okręgowe i t d. to nas z czytelnik wn iosek zwykl e uzasadn ione, jakkolwiek na pewno b ędzie musia ł by ć bardz o starannie rozwa żone o n on mo że by ć uznan y za uzasadniony mo i znow u osob istego z grunt u absurdalny, że si ę wydaj e tak tak bym t o widzia ł natomiast pozostawm y to jedna k stron ą, bo strony maj ą swoj e różne interesy i wcale niekoniecznie zale ży na ty m, żeby spraw a leżała czeka ła na rozstrzygni ęcie tam status u sędziego nie i t d . bo im zależy na tym, żeby tam za tydzie ń ręce dostać, bo n ie w iem co ta m na skute k orzeczen ia sądu, więc trzeba być ostrożnym, bo jeszcz e za chwileczkę okaże si ę, że sędzia nie by ł prawdziwym sędzią, b o krajowa rada n ie była prawdziwą krajową radą, a wszystk o t o uzn a Sąd Najwyższy to renta mo że być cofni ęta z obowi ązkiem je j oddania stać, więc naprawdę duże, al e też każda spraw a, kt óra się zakończy b ędzie musia ła być wznow ione, bo t o znow u będzie zale żało od inicjatywy stro n są sa m s iebie tego nie będzie robi ł chyb a, żeby ustawodawc a jako ś tuta j wymy ślił jakie ś rozwi ązanie, ale jakoś n ie wydaj e mi się duchow e n ikomu nie op łacało, żeby nagl e ustawą uzna ć wszystk ie wyrok i wydan e przez nie chron i legalnyc h s ędziów z a za niebyłe to jeszcze na chwil ę przenieść si ę do krajowej rady sądownictwa jak i jakie mog ą być skutk i uchwa ły Sądu Najwyższego, która pracow icie zgodn ie z wytycznym i Trybunału przeprowadzi ć te n tes t wobe c krajowej rady sprawdzić cz y ona cz y struktur a jes t gwarantuj ące niezale żność polityczną cz y je j powo łania spos ób powo łania tak cała procedura i t d . t o wszystk o przebiega ło zgodn ie zasadam i un ijnymi europejsk imi to, jak ie były mog łyby być skutki, gdyb y wyn ik by ł negatywny b ędzie now o znam y real ia właśnie się obawia ł tak iej sytuacji, że powiedzmy n ie w iem oczywiście c o zrob i Sąd Najwyższy, żeby tak wynikało, że to ju ż przes ądzone al e gdyb y stwierdzi ł jakieś nieprawid łowości w odn iesieniu do krajowe j rady do te j cz ęści sędziowskiej, b o o tym rozmaw iamy tak alb o do Izby dyscypl inarnej b ędziemy m ieli pow iedzmy uchwa ły 7 sędziów czy ca łej Izby będziemy m ieli różne orzeczenia w kraju, bo tera z jak strony zaczn ą sk ładać różne wnioski t o część s ędziów odroczy cz ęść n ie odrocz y zaw iesi część dokon a własnej by ć może nie wiem cz y tak się stan ie, al e własnej interpretacji w oparc iu o o d ot o te n wyrok alb o zad a pytan ia Sądowi Najwyższemu z kolei tak to samo mo że dotyczy ć sądów adm inistracyjnych i NSA może powsta ć stan w ielu miesi ęczny, w kt órym krajowa rada n ie b ędzie sobie zrobi ła z teg o wszystk iego b ędzie kolejnyc h kandydatów przedstaw ia prezydentow i izba dyscypl inarna b ędzie ko ńczyć kolejn e sprawy w kraj u będą tak ie orzeczenie smak i orzeczen ia Sąd Najwyższy w 1 izbie stw ierdzi, że izba dyscyplinarna t o jes t tw ór, który n ie mieści się w tyc h kryter iach prawa Europejskiego izba dyscyplinarna stwierdzi ł, że doskonale si ę jeszcze b ędzie orzekać t o jes t bardz o niedobry stan z punkt u w idzenia praworz ądności i stąd moj e apel e nudne mo że o rozwi ązanie tego ustawow o to t o b ędzie najprostsza metoda pami ętajmy, że tych pyta ń prejudycjalnyc h i wn iosku komisji Europejskiej 6 wniosek komisji Europejskiej dotyczący post ępowania dyscyplinarnego to wszystk o w Trybunale le ży i czeka część b ędzie szybc iej rozpoznan a część później to co może by ć znow u ileś miesi ęcy czy nawet la t, al e możemy spodziewać się sytuacj i tak ie jak powiedziałem wewn ętrznej i tego, że c o 34 miesiące b ędzie pojawia ć się kolejne orzeczen ie Trybunału sprawiedliwo ści, które b ędzie punktowa ć jakie ś kolejn e element y naszeg o system u związanego też z Izbą z krajową radą czy ca łym post ępowaniem dyscyplinarnym również ty m przed s ądami I instancji t o jes t fatalne dl a polskiego stanu praworz ądności je śli tak i jes t cel, jaki Czyż n ie wiem mam nadzieję, że nie ma tak ich cel ów t o oczywi ście b ędzie zrealizowany, ale wydaj e mi się, że z punktu w idzenia interesu dobr a wspólnego interesu nas wszystkich jes t, żeby t o zako ńczyć najprostsz ą metod ą zako ńczenia by łoby wprowadzen ie nie powr ót do stan u poprzedn iego, o czym się tak du żo mówi tylko wprowadzen ie tak ich rozwiązań, kt óre uwzględniałyby t e wskazan ia, kt óre wczora j Trybunał podkre ślił, jakby wybi ło t o or ęż z r ąk, ale rozmawia łam w tej sko ńczyło to sytuacji m łodzieży i jasn e rozmawiaj ąc między n imi w studiu ekspertam i prawnikami 1 z nich m ówił, że najtrudn iejszym elemente m skutk ów wyrok u Trybunału będzie statu s s ędziów s ędziów, którzy powołała t zw krajowa rada s ądownictwa za chwileczkę oka że się w wyn iku pra c Sądu Najwyższego, że krajowa rada n ie spe łnia wymog ów niezale żności, a zatem t o, czego c o do te j pory dokona ła je j dorobek r ównież n ie spełnia tyc h wymog ów, a zatem c i s ędziowie po prost u sędziami n ie są alb o ich statu s jes t wątpliwy no i tera z pytan ie brzm i c o c o w ówczas odwo ływanie tyc h s ędziów czekan ie a ż sam i odejd ą jak i cz y t o ustawodawc a pow inien nagl e przecież t o wszystk o ostrym no żem ja jak pan sędzia t o widzi jak o jak t o możliwe było jak nie zna m z ustawodawcą troch ę trudno mi t o sobie wyobrazi ć, ale myślę, że spokojn ie można rozwiązać b ędzie t o trudne b ędzie t o rodza j komprom isu tera z żadna ze stron nie lubi kompromis ów tak, al e takiego komprom isu mia ł w imię jak ich warto ści społecznych interesów tych ludz i, kt órych spraw y zosta ły rozpoznane i t d. ale można t o zrobi ć tutaj zaczynajm y, bo sprawy Otóż obydwoje zgodzili śmy z tym zresztą tutaj w tym studiów trzeb a trzykrotnie s łyszała w ty m tygodn iu spraw y, kt óre zapad ły w składach, kt órych zasiadał w tak i s ędzia powołany prze z KRS mo żna wznowi ć zwyk łą ścieżką dla, al e mówiąc bardz o do kasacj i w procesach dali, więc stron y maj ą swoj e narzędzia n o ta k, a c o sędzia, ale sędzia mimo to n o to mo żna te ż sobie wyobrazi ć tak sob ie spekuluj e tera z, że powo łana zostan ie now a krajowa rada s ądownictwa sędziami cz łonkami te j rady wybranymi tak i cz y inny sposób z parytetam i, al e gwarancjami niezale żności jes t teraz mo żna sob ie tak że wyobrazić to, że ten, że ta now a krajowa rada sądownictwa pow ie tak my sprawdzili śmy t e wszystk ie dokument y procedury i t d . wszystko HOKEJ c i sędziowie s ą rzeczywi ście sędziami potw ierdzamy t o nasz ą uchwałą n ie w iem jak t o mo żna zrobić, ale zgod y konkretnie szczegółowo, ale myślę, że mo żna sobie wyobrazi ć jakąś tak ą procedur ę byłoby to tak że w interesie dl a tych s ędziów tyc h nowych s ędziów tyc h, kt órzy przeszl i przez nową KRS, bo trzeb a t o bardz o wyraźnie podkreślić w śród n ich s ą wyb itni fachowc y także s ą osob y, kt óre normaln ie awansowa ły s ą sędziami o d lat targ i przesz ły Sądu Okręgowego apelacyjnego alb o odwrotn ie ta m Rejonowego Okręgowego i wszystk o jest prawidłowo kadencje uzasadnienie nie jest, bo euro, ale i merytoryczny m sensie tak t o na pewno, ale jak o fachowcy no dobra Stali my ślę, że mo żna dojść no dobrz e to teraz czy nie można, b y teg o jako ś uzdrowić prze z to now ą krajową radę sądownictwa by ć może można b y, al e to to jakby nie mo żemy si ę tak usiąść porozmawiać o ty m c o wymag a jak ju ż gron a ekspert ów tak r óżnych stron, kt órzy się nad ty m zastanowią cz y n ie nale żałoby tak zrobi ć dl a uspokojen ia sytuacji tak, b y powiedzenia n o dobra były pewn e tutaj problem y tak, ale w łaśnie zakończyliśmy myślę, że tob y te ż zrobi ł dobre wrażenie już nie o Trybunale, bo nie chodz i o to, żebyśmy na Trybunale rob ili dobre wra żenie, ale n o na jakie ś op inii międzynarodowej to dl a s ądów europejsk ich pozostałe nocna i tak by łoby dobrze, gdyby on e wci ąż uwa żały polskie s ądy za niezale żne i polskich sędziów niezawisłych t o przyd a się obywatelo m polskim cały trwaj ący w ca łej Europie kończymy czekam y na t o aż akt a sprawy wr ócą do Sądu Najwyższego i zbior ą si ę trzyosobow e składy nasz e oczy b ędą skierowane przede wszystk im na decyzj e tych s ędziów w Sądzie Najwyższym jutro mo żemy si ę spodziewa ć, bo Acta chyba alb o są alb o szybko prawie już są w sądzie ca łe szczęście t o co, ale ju ż jutr o możemy spodziewać jakich ś informacji w ty m zakresie b ędziemy si ę zate m spodziewać Michał Laskowski s ędzia Sądu Najwyższego rzeczn ik Sądu Najwyższego bardz o dzi ękuję za spotkan ie dziękuję cza s Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA