REKLAMA

"Mieszkanie+ powinno być kulą śnieżną. Ale tego śniegu brakuje"

Analizy
Data emisji:
2019-11-20 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a samo studio dr Adam Czerniak z polityki Insert i ze szko ły g łównej handlowe j dzie ń dobry dzie ń dobry pani dzień dobry pa ństwu, które ju ż w zesz łym tygodniu umawialiśmy się, że zara z po expos é prem iera, na którym na pewn o będzie bardz o du żo o m ieszkaniach domac h i o bud o w budown ictwie spotkam y si ę ponownie, żeby po kole i t e wszystkie elementy, o których powie pa n prem ier przeanalizowa ć, wi ęc Rozwiń » najp ierw du ży fragmen t expos é w całości po święcony mieszkani ówce, a potem nasz e kolejn e anal izy wdro żyliśmy nowe regulacj e w budown ictwie mieszkaniowym średnio w latac h 201114 oddawano do u żytku 143  000 mieszkań w latac h 20172020 będzie t e po na d 200  000 mieszkań nas z Narodowy progra m m ieszkaniowy, którego częścią jes t mieszkanie plu s tworz y nowe perspektywy i t o by ło tyle to Adam Czerniak studium na szcz ęście mamy teraz przecen ą aż 2 wejścia antenow e na ty m, żeby po święcić tem u cza s nowe regulacje budown ictwo m ieszkaniowe mówi prem ier na tym samy m oddech u wym ienia ogromn ą liczb ę mieszka ń, kt órych przybyło, kt órych w og óle będzie oddan y do u żytku 2020 roku, jakie regulacj e spowodowa ły tak i przyrost budow ę mieszka ń na rynku regulacj a w dobre pytan ie jak regulacji tutaj specjaln ie nie widz ę, kt óre mog łyby to spowodowa ć t o raczej jest sytuacja cykl iczne, kt óre zresztą rozmawiali śmy tydzień tem u, że mamy boo m na rynku m ieszkaniowym może nawe t mam y bańkę cenow ą na rynk u mieszkaniowym mieszkań, gdy się bardzo du żo popyt jes t bardz o wysok i, al e zasługi rządu to ja w ty m nie widz ę nowe program y rządowe mieszkanie plu s wsparc ie budown ictwa socjalnego n o t o w tyc h ca ły 200  000 rocznie t o, dok ładając do tego mn iej niż 1 % tak naprawd ę, więc nie, al e zaraz tuta j jeszcz e szans ę premierowi, choć właściwie sam sob ie odebra ł wczorajszym wyst ąpieniem w ty m akura t temac ie, który tw ierdzi, że nowe regulacje budown ictwo m ieszkaniowym spowodowa ły, że przyros ło przyszło oddawać mieszka ń, bo m ówi w 201114 to t u by ło 143  000 mieszkań, a 201720 czy do przysz łego roku to b ędzie 200  000 mieszkań co oznacz a, że zdan iem prem iera rz ąd przyj ął rozum przez ostatnie 2 lata jakie ś takie regulacje, kt óre sprawi ły, że przyros t jes t wielotysi ęczny, więc jeszcz e ra z zostaw na chwil ę na bok u mieszkanie plu s cz y jak iekolwiek regulacj e mogły tutaj zauważyć jak iekolwiek nowe przepisy mieli śmy le x dewelope r mieliśmy, ale to jes t bardz o n iewielka cz ęść rynk u, która podleg a pod t e przepisy c o więcej przepisy stosunkow o świeże pamiętajmy o ty m, że t o co obiecał w cudzys łowie potem premier, czyli 20200  000 mieszkań rocznie średnio w latac h 20172020 to w zasadzie ob ietnice, które ju ż została spe łniona, bo mieszkania, które b ędą oddawan e do użytku 2020 roku do m ieszkania, które albo s ą w budowie alb o już dosta ły pozwolenie na budowę s ą w faz ie projektowan ia i w zasadzie zara z budow y rusz ą w grunc ie rzeczy los rzeczy jest t o, żeby je zbudowa ć zostało przes ądzone, zanim w ogóle lex deweloper zosta ł przyj ęty przez Sejm, je żeli mówimy, ale z Europy to w łaściwie wi ększości tak, bo tutaj premier mówi o średniej z la t 20172020, więc wi ększość tych mieszka ń zosta ła oddan a do użytkowania, a lex dewelope r tak naprawd ę obowiązuje dl a mieszka ń, które w te j chwili są budowane z ok a mo żna 2020 będzie jakiś wp ływ, al e wci ąż ma jednak, jaka skal a cz y pan prem ier to naprawdę wie cz y w ie jak wiele mieszkań buduj e si ę teraz dzi ęki le x deweloper na podstawie tyc h przepis ów specjalnych i czy rzeczywi ście te n przyrost zasług, by t o to zas ługa tych przepis ów cz y kto ś bada cz y ja takich bada ń n ie widziałem sam bije si ę wpierw tak ie badan ie przeprowadzi łem natom iast anegdotyczn y opowie ści deweloperów t o s ą pojedyncze przypadk i dużych miast szczególnie teg o n ie korzystaj ą również miała by ć tak świetnie to miał by ć t o przysp ieszenie na rynk u dzi ęki uproszczen iu przepisów cz y to znał ju ż nie jest tak ie proste to znacz y to faktycznie jes t pod ustaw ę pod deweloper a natomiast on a wymag a negocjacj i z urzędami gm in b ędą one zabieraj ą, czas więc p óki co, jeżeli ryne k si ę kr ęci, jeżeli ta przestrzeń jes t to budowy n o t o na razie deweloperzy z teg o n ie korzystaj ą t o b ędzie coś co ma szczególną korzystnymi w latach moje j ocen ie pani egzam iny gadanie, że uśmiecham dlatego wrac a cza s myślę o tym, jaką pewnością s iebie pan premier wczoraj m ówił o tym, że rz ąd przyj ął nowe przepisy dzięki temu buduj e si ę więcej mieszka ń jak przyjrzeć si ę zajrze ć pod podszewkę t o się okazuje, że to jedno z drug im nie ma n ic wspólnego oraz przez chwil ę się skupmy na tym co pa n doktor m ówi na pocz ątku powód, dla kt órego buduj e si ę więcej t o jest przede wszystkim to, że Polacy s ą bogaci dochod y rosn ą taki tuta j, je żeli ju ż na c o mają wskaza ć, gdz ie rząd przyczynił się teg o boom u na rynku mieszkaniowym to jes t progra m 500 plus, kt óry faktyczn ie znacząco podnie ść dochody gospodarstw domowyc h w ty m tych dochod y dochod y gospodars tw najuboższych, a staną on e ros ły na 1 było 60 %, al e najg łośniej kupuj ą na rynku pierwotnym mieszka ń na kredyt no no nie n o pan ie doktorze mogą najuboższe t o pytan ie co nazywamy gorszym i tak mo im domem możemy si ę tym różni ja mówię w te j chw ili o dolnym kwartyl u czy 25 % polskie społeczeństwo, bo t o tam wi ęcej os ób mo że pozwoli na m ieszkanie n ie m ówił do m ieszkania w Warszawie w Śródmieściu kom u m imo mniejszych mieszkaniach mniejszych m iastach Polski, a które już s ą w takiej cen ie, że teoretyczn ie, dokładając 1000 z ł dochodu więcej maj ą dw ójkę dzieci, a ta zdolno ść kredytow a wzrasta, tyle że takie gospodarstw umow y sta ć na zaku p mieszka, al e pa n m ówił w poprzedn iej rozmowie nasze wzeszłym tygodniu, że w gruncie rzeczy buduj e się g łównie du żych miastach, więc t o co chwila przypomn ę m ówił o m iastach oddano mieszka ń oddanyc h, czyli tyc h nowyc h mieszkaniach budowanych od deweloper ów n ie o kupowaniu mieszka ń dzi ęki 500 plus z rynku wt órnego ma łe miejscowo ści tylk o pami ętajmy o 11 zależności, jeżeli ktoś chc e kupi ć m ieszkanie na rynk u wtórnym t o dosy ć często to m ieszkanie było wszystk o zasiedlony kogo ś zwykle wyższym dochodz ie, kto mo że kupi ć mieszka ń na rynk u pierwotnym mieszkań na rynk u wt órnym cz ęściowo przynajmniej zwalniaj ą się, dlateg o że ludz ie, którzy mi mieszkanie przeradz a si ę do noweg o m ieszkania nowego budown ictwa na rynk u pierwotnym, bo t o jednak ta skala tyc h wolnyc h mieszkań, które s ą w obiegu w Polsce jest dosyć dosy ć n iewielka, wi ęc je żeli mówimy o zakupie na rynk u wt órnym to zwykl e m ieszkania kt óre, a zostało o opus t opuszczone prze z gospodarstw domowych wy ższych dochodach n o więc, gdyby pan premier naprawd ę chciał się pochwali ć t o pow inien n ie podawać takiej z łudnej l iczby mieszka ń oddawanych, bo te ż pytan ie na ile on e pos łużyły rodzin ą np. poszukującym dach u nad g łową na inne zostały kup ione po t o, żeby nast ępnie wynajmować cz y cz y po prostu j e sprzeda ć zysk iem n ie podaje l iczby ludz i, kt órzy chcieliby mieszka ć mieć własne m ieszkanie jego n ie mają teg o n ie poda ł, ale zastanow imy się nad ty m jeszcze c o padło w te j debac ie, poniewa ż po wyst ąpieniu pan a prem iera my śmy wypow iedzi opozycji, a t o w drugiej części dr Adam Czerniak z polityki Insert szko ły głównej handlowe j stud ium po informacje wracam y analizy Agata Kowalska przy mikrofonie w studiu cały czas dr Adam Czerniak z polityki Insert i szko ły g łównej handlowe j i wspólnie przygl ądamy się tem u c o powiedzia ł pan prem ier Morawiecki wczora j w expos é na tema t m ieszkalnictwa kr ótko mówił w łaściwie t o by ły 2 zdania, a tak podni ósł ciśnienie przypomn ę państwu, dlaczego dlatego, że powiedzia ł, że nowe regulacj e w budown ictwie m ieszkaniowym sprawi ły, że rocznie oddaj e si ę po 200  000 mieszkań co jes t przyroste m stosunk u do poprzedn ich poprzednich la t doc iera tylko, że słusznie wsp ólnie z pane m doktorem śledziliśmy n ie można nowych regulacj i, które mogłyby ten przyros t wyja śniać le x deweloper nie zosta ł wykorzystywane n a w takim rozm iarze, żeby t o t łumaczyło te n przyros t żadnych innych regulacj i rz ąd pan a premiera n ie zdo łał przyj ąć m imo m imo zapow iedzi, al e chciałem, żebyśmy Rosjanie, którzy pos łuchali c o na t o wszystko odpowiedzia ł Adrian Zandberg z lewicy, kt óry w swo im dość brawurow y wyst ąpieniu skomentowa ł m. in . t e kwest ie posłuchajmy pierwszego fragment u teg o wyst ąpienia prze z niekt órych nazywany m kontra expos é nawet kolejny temat m ieszkania przeprasza m pan ie premierze, al e pan a przechwałki tutaj brzmi ą jak jaki ś kompletn ie absurdaln y żart, bo mieszkanie plus to naprawd ę jest kompromitacja naszeg o rz ądu przez 4 lata zbudowali ście 900 mieszkań mgliście ludz iom oczy prze z lata, że da si ę budować mieszkania be z pieni ędzy z bud żetu państwa, że t o za łatwi jakaś magiczna sztuczka, że to załatwią deweloperzy efekt jes t tak i, że mieszka ń nie ma nie zdecydowaliście si ę na powołanie publ icznego podm iotu odpow iedzialnego za budowę mieszkań na ka żdą kieszeń opowiadali śmy te bajk i i efek t jes t taki rzeczywi ście ta k jak pa n m ówił deweloperski interes w 2019 roku świetnie się kręci tylko cen y za m ieszkania s ą astronom iczne poza zasi ęgiem wi ększości młodych polsk ich rodz in tak mówi Adrian Zandberg z lewicy 9 mieszkań w ramac h mieszkania plus to i tak chyba dosy ć tak hojn ie policzył Adrian Zandberg, bo liczył wszystk o to c o wcześniej nie by ło mieszkanie plu s uzyska ł now ą wizyt ówkę tak by śmy dyskutowal i o tym, wielokrotnie t o na anten ie, że cz ęść tych mieszka ń, kt óre zosta ła oddan a w ramach m ieszkania w Polsce zostaje dostan ą lepsz e mieszkanie plus t o były m ieszkania, kt óre były zaplanowan e, zanim w og óle program mieszkanie plu s ruszył tylk o dosta ł do dodatkoweg o finansowania z e strony BGK TFI PFR nieruchomości i w rezultac ie także mogły tak ą nalepk ę otrzym a natom iast one prawdopodobnie zosta ły tak cz y inaczej, a tylko gm ina znajdowa łaby inne źródło dof inansowania pewnie tak że publicznego 900 mieszkań przez 4 lata t o jest naprawdę kiepsko prawda, al e przez pierwsze 4 lata tego program u mo że teraz otw iera taką furtk ę ratunkow ą, że chodzi o t o, że to jes t dop iero tak i pocz ątek ten progra m si ę zaczyna rozwijać cora z bardz iej bardz iej przyspieszać taka jes t jego idea stan ie mówi o d porównywali te n progra m do kul i śniegowej faktycznie jak kul ę śniegową powinien si ę poruszać natom iast startuj e bardzo małego bardz o niskiego poziomu i tak kul a jes t tak ą malutką c óreczką, więc nie m a za dużo śniegu do teg o, żeby się do niej ślepi b łąd w momencie natom iast za ma m nadzieję, że program będzie rozwija ł, bo jeg o idea, a jest s łuszna pytanie tylk o w jakim temp ie, bo w tej chw ili czynami, widząc po expos é pan a prem iera rynek m ieszkaniowy trochę spada agendy rz ądu na poświęcenie 37 sekund na proble m polskiego szkolnictwa, które jednak wg badań s ą w tr ójce najważniejszych problem ów w Polsce w t o jest troch ę, bo wiedzia ł nawe t tyle n ie dopatrzenia, al e przecież n ie wstyd, al e cz y rację ma zwi ązane, kiedy mówi, że t o si ę po prostu n ie mogło udać t o mieszkanie plu s be z pieni ędzy z bud żetu pa ństwa natom iast za pomocą sztucze k i przekonywan ia, że wszystk o załatwi deweloper też prawid łowo staw iana d iagnoza wobec teg o program u n ie kompletnie nie t o znacz y ja uwa żam, że mieszkanie plus mog łoby się uda ć, gdyby nie by ło tak iej presj i na t o, żeby już teraz bo jaki wyn ika, że już tera z mus imy oddawa ć mieszkania, które s ą napisa ł mieszkanie plus t o by ł progra m mocą początku o n rozplanowany na co najmn iej dekadę miał by ć finansowany z e środków pozyskanyc h z obrote m nieruchomo ści nieruchomo ściami z iemnymi skarbu pa ństwa, gdyb y to w te n sposób toczy ło t o powol i powoli powol i da łby radę zaprojektować m ieszkania, które by łyby stosunkowo tan ie w budowie znale źlibyśmy deweloper ów do realizacji teg o typu projektów, bo to n ie jest proble m, że deweloper prywatn y realizowa ł co ś zaprojektuje państwo n ie potrzebuj ę państwowego dewelopera nie jeste śmy w czasach s łusznie m inionych, więc spokojn ie t o deweloperz y mogli przeprowadzi ć tak ą realizacj ę mieszka ń tanich no co si ę udało to nazwijmy to, bo m ówi pa n mia ły być sprzedawane nieruchomo ści skarb u pa ństwa z tego finansowane te n program nie uważam, że cokolw iek się nie udało i uwa żam, że po prost u zby t duże oczek iwania na pow iedzenie, że 100  000 mieszkań powstan ie w ciągu 4 lat no t o jes t absur d na czy m oczywiście moglibyśmy wybudowa ć 100  000 mieszkań, al e w momencie, w którym do łożyli by śmy do teg o programu w iele miliardów kilkadziesiąt miliard ów z łotych z budżetu pa ństwa to oczywi ście, by powsta ły tanie deweloperzy, by zarob i horrendaln e pieni ądze natomiast teg o typu progra m, który miałby się opiera ć w łaśnie na ty m mechanizmie kul i śnieżnej n o t o o n potrzebuje czasu do teg o, żeby si ę rozwin ąć potrzebuj e dobrych projekt ów dobreg o zarządzania, al e na tym trac ą, bo mamy następne 4 lata powiedzmy, że b ędzie przez cały czas prem ierem rz ądu Mateusz Morawiecki t o za 4 lata, podsumowuj ąc swoj e rządy to ilu m ieszkaniach z program u mieszkanie plu s powie t o jest bardz o dobre pytanie w tej chw ili mam y kilkana ście tysi ęcy mieszkań rozplanowanych w program ie mieszkania plus i liczy na to, że w ci ągu tych 4 lat ud a si ę zrealizowa ć natomiast boję się, że to mieszkanie plu s faktycznie spadło agendy premiera znaczy t o, że n ie przyniosło skutk u przez pierwsze 4 lata nie uda ło si ę flagą ważne expos é ile mieszkań mamy tylk o musimy si ę powo łać na to, że boom na rynku mieszka ń do teg o dużo mieszka ń powstaje c o jes t moim totaln e nieporozumienie, bo on e powstają w łaśnie należy m ówi w sektorze prywatny m i po prost u wyn ika z boom u og ólnego na remis, cho ć bez prem iera portalem ob y tak inaczej powstały, a żyć mówi pa n tak skor o nie powstaj ą pi ękne nowe mieszkania, na d kt órym mo żna fotografować i nie ma i chc e c o tydzie ń k ilkuset do pokazania no t o po prostu by ć mo że rz ąd strac i za interesowanie właśnie ma m poczucie, że już stracił pytan ie c o z teg o wyn iknie, bo wiem, że osoby do ść kompetentne zajmuj ą si ę na progra m mieszkanie plus, zw łaszcza na szczebl u operacyjny m w zwi ązku z ty m dopóki rz ąd pozwoli działać to my ślę, że kilkana ście kilkadziesiąt tysi ęcy mieszka ń może ud a si ę zbudowa ć, a natomiast no gorze j b ędzie rz ąd po prost u wycof a totalnie zainteresowanie programe m i tak że zdejmie f inansowanie dl a n p . PFR nieruchomości, a t e astronomiczne cen y, o kt órych m ówi Adrian Zandberg co ciekawe akurat w czas ie naszej rozmow y sp łynął na moj ą poczt ę mail o o d 1 z firm, które zajm ą si ę po średnictwem w mieszkaniówce proszę sob ie wyobrazić, że Mel chwali si ę ty m, że Gdański rekordzistą wzrostu ce n na rynk u pierwotnym i uwaga uwag a w ma ilu w ciągu rok u cen y mieszka ń na rynku pierwotnym Gdańsku wzros ły a ż 17 % brawo Gdańsk nawet racj ę ma Adrian Zandberg, że cen y s ą astronomiczne rząd n ic n ie rob i ceny przed e wszystkim bardzo szybk o rosn ą i faktyczn ie chciałbym, żeby rz ąd czy instytucje nadzoruj ące rynek m ieszkaniowy finansowanie rynk u mieszkaniowego panda pety UKNF bli żej przyjrza ł si ę sytuacji na rynk u m ieszkaniowym pod kątem teg o, że ceny w ty m momencie nie s ą zby t wysokie w relacj i do do fundament ów po to jest by ły to w łaśnie c o rz ąd poza powiedzeniem cz y ban k centralny cz y KNF mogły zapowiedź rozb icia na alarm rośnie co n ie mog ą przecież zakaza ć ludziom sprzedawa ć kupować mieszka ń za wielokrotno ści prawdz iwej wartości no i całe szcz ęście powiedział n ie mog ą, a t o jednak żeśmy byśmy zrezygnowal i z gospodark i wolnorynkowe j natomiast pierwsze trzeba by ustalić ile mieszkań s ą przewarto ściowane, a po drugie, ustali ć, jakie s ą przyczyn y tego przewartościowania mam y na Zachodzie szereg r óżnego rodzaju instrumentów, kt óre mog ą by ć stosowan e po t o, żeby ograniczać wzros t ce n mieszkań instrumentem, za którym si ę opow iadam od d a Wien dawn a, al e wprowadzonym sensownie i tak w iem zara z będzie 100 maili na skrzync e pan i redaktor anal izy małpa t o kropk ę sa m dziękuję t o jes t podatek katastraln y, który można, b y by ło w Polsce wprowadzi ć w spos ób sensown y n p . dop iero na drug ą nieruchomość posiadaną przez dan e gospodarstw o, a domow e albo wprowadza w spos ób stopniowy cz y tylk o na tym nieruchomości, kt óre są sprzedawan e o d momentu wejścia w życie ustawy alb o przekazywan e w ramac h spadk u także jest szereg narz ędzi, które można, b y by ło zastosowa ć w ty m opodatkowan ie wy ższe transakcji spekulacyjnych szybkiego kupn a sprzeda ży mieszka ń, a narzędzie jes t wiele można spojrze ć na zach ód badania s ą w kierunku praca s łucham pana nowe sob ie zapowie odnotowuje z drugiej strony przestaję pan a s łuchać, ponieważ to są rozwi ązania, kt órych są pol itycznie nie real izowali Don chyb a nawe t pojawiły w programie lew icy, al e po mo żemy o tym, zapomnie ć w Polsce nie ma będzie szybc iej podatek katastraln y cz y związki partnerskie mog ą się państwo ze mn ą zakładać analizę opłata kropk ę FM dobrze to taki ma jeszcze 1 fragment Adrian Zandberg swo im kontrakt poz ew w 2019 roku pan ie m inistrze pan ie prem ierze m inister sportu tak że oczywi ście połowa m łodych ludz i gnieździ si ę w mieszkaniach z e swoimi rodzicami, bo nie stać na t o, żeby si ę usamodzielnić t o jest mo im zdan iem najlepsz e podsumowanie waszych osiągnięć je śli chodz i o politykę mieszkaniow ą jes t klęska n o właśnie t o ciekawy fragment tuta j odradzamy proponuj e inny spos ób liczenia i podsumowan ia pol ityki mieszkaniowej t o jes t popul istyczny sposób l iczenia cz y prawid łowe to jes t dobr y sposób na leczen ie, czyl i sprawdzan ie, jak a część populacj i zmuszon a do teg o, żeby mieszka ć z rodzicami to 1 nie jes t połowa t o jes t 40 % dla stare j części 40 % właściwa, ale te ż cora z wi ększe czep ia tylk o 6 proc wciąż wysok o, a tu si ę zgadza m sposób embargiem, że to jes t wysok o i faktycznie t o jest pokazan ie teg o jak du ża cz ęść populacj i w Polsce ma problemy z e znalezieniem mieszkania domy pami ętajmy o tym, że zapewn e nieca łe 40 % t o jes t bez nazw isk nap isem popytowy m, bo jedna k nasza kultur a jes t kultur ą rodzinn ą, która jedna k skłania pokolenie dz ieci do pozostawan ia w gospodarstwie domowym rodzic ów w zwi ązku, z czy m a podobn ie n p . we włoszech, gdz ie ten odsetek ruc h jes t r ównie wysok i jak w Polsce to t e czynniki kulturow e odgrywaj ą analizy 1 grupa ostatnio pose ł bardz o rozwod ów też t o przerast a i jes t to grupa ludz i, którzy muszą ze sob ą mieszkać nawe t po rozwodz ie, bo nie stać na mieszkania, zw łaszcza mają kredy t we frankach szwajcarskich n o n p . t o jest op isywane prze z socjologów zjaw isko dosyć mocn o, że kredy t we frankac h szwajcarskich cz ęsto jest najbardz iej trwa łym czynn ikiem spajaj ącym zwi ązek ma łżeński w Polsce, ale nie będzie przyznał, że po polityce rodz innej tera z jeszcze zagra ć ostatn i dzięki fragment Adriana Zandberga na dom iar złego, k iedy mieszkanie plu s były przyjmowan e to przemys ł li ście do tego zm iany w ochronie lokator ów, kt óre uderzy ły prawa lokator ów, kt óre u łatwiły eksm isje prawda t o jes t prawd a z ja tego w danych n ie widz ę natom iast wart o by ło przebadać na m się ja n ie ma m poczuc ia, że t o pose ł Amber posługuje si ę twardymi badaniami jes t racze j jego op inia zabija c o tutaj opinie mn ie nie ma własnej oraz pytan ia o to czy t e nowe przepisy eksm isyjne sprawi ły, że przyrosło eksm isji na podstaw ie tyc h nowych przepisów, kt óre przypomnimy ta m ciało też umowę, że jeśli n ie będzie płacić to m ile się n ie zbuduje zupełnie rzetelnie n ie ma m danych nie w iem o ty m czy przyros ło natom iast tyc h danyc h ograniczenie widzia łam, wi ęc jeżeli pose ł Anna ma takie dane t o dobry bo, żeby j e udost ępnię, b o na pewno jes t c iekawa kwest ia do zbadania cz y t o wyn ika z kwestii właśnie teg o prawa czy wyn ika, jakiej cyklicznego zachowania na rynk u t o nale żałoby przebada ć ko ńczymy po 27 sekund nowym fragmenc ie expos é prem iera Morawieckiego rozmawialiśmy z dr. Adamem czerniakiem po i polityki więcej i szko ły g łównej handlowe j o pol ityce m ieszkaniowej noweg o rządu bardzo dzi ękuję pan ie doktorze dzi ękuję do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA