REKLAMA

Los Polandos: ormiański punkt widzenia

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-20 23:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
39:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór Radia TOK FM s łuchamy Radia TOK FM wiecz ór Radia TOK FM jeszcze ra z dobry wieczór m ówi Paweł Sulik przyszed ł cza s na program los Polandos, czyl i n iepolski punk t widzenia dzi ś w naszy m studiu pan sal i Becks Sarkisjan dobr y wieczór dobr y wieczór poprawn ie wymówić pan a imi ę nazwisko tak wszystk o w porządku tylk o jako artyst a ma m sw ój nazw a atakach pseudonim SLD tak t o jest kr ótki po łowa na Sadybie, czyl i Sarsa akcj a Sar tak, a t o rodzice m Rozwiń » ówili do pana w skr ócie n ie w jak i sposób skute k, jak ą poro żem nowe i sar l Sary był sa m robi r óżne, bo r óżne, al e wsz ędzie mam tak iej najważniejszej cz ęści te j na nazwy to jes t Sar d o p o po t o, t łumaczenie w j ęzyku ormia ńskim oznacz a Góra Góra ta k, a cały nazw a sal i Beck t o jes t g órnej kr ól n ie jes t na a gdz ie się pa n urodzi ł dok ładnie, a urodzi łem si ę w górnym Karabachu t o jes t bardz o pi ękny kraj 1 z tak ich rajsk ich cz ęści Armenii, a urodzi łem, k iedy wah a 1981 roku jeszcz e w zwi ązku Radzieckim tak trochę t o by ła wtedy z łożyłem w azerbejdżańskim dekretami troch ę t o wted y w teren ie, jakb y Azerbejdżanu n o i pote m t e wszystk ie problemy, bo wszysc y ju ż o ty m wszystk im w Polsce nikt o ty m, nic nie w ie albo bardz o nowe t o jest np. nie wiedz ą ludz ie tak jak pa n tak egzotyczn ą niesamowitą osobą, że si ę pan urodzi ł w górnym Karabachu t o w zasadz ie w jak im j ęzyku w szkole pa n się uczy i to teg o nikt n ie wie n p . dzi ęki panu si ę do n o to dobr y kra j, kt óry mia ł język ormia ński wszystk o było ta m po omacku no w iadomo, że po rosyjsku też, bo t o, b o z takiej sowiecki Sojuz ma pan ma pan m ówi po rosyjsku oczywiście, że dan e po rosyjsku n o już troch ę po polsk ich oczywi ście, że sporna te ż w no i w g órnym Karabachu jes t takie bardz o ma łej, ale bardz o piękny miejscowo ść nazywa ła si ę drut urodzi łem si ę w tym zatruc ie i tam wsz ędzie s ą g óry tak jak wygląda dlateg o jeste m górnym tempa zagranyc h ról g órne król skarbac h w stud iu jak wygl ąda jak pami ęta ja k jak pa n pamięta t o z ima jak wygląda w górnym Karabachu jak t o prosz ę opisać n o jak w Polsce te ż m ówią, że kiedyś byl i tak bardzo takie mrozy nie w iem dużo śniegu i t d. tam też było to wszystk o, ale tera z wszystk o si ę zmieniało wsz ędzie taki Karabachu te ż, al e g óry zostal i tak pi ęknych przyroda przepiękna ju ż od 3 lata n ie by łem tam mam nadzieję wszystko jes t tak pi ęknie jak zostaj e i pan mieszka ł w Karabachu do k iedy nie no t o jest tak a h istoria urodziłem si ę w Karabachu ma cała rodz ina tera z te ż ta m m ieszka jeste m z du żo rodz iny, bo jestem sz ósty dz iecko w rodz innej ostatnich n o i najpierw to szko ła muzyczn a podstawowa szko ła t e wszystk ie kształcenie pote m ju ż dale j uczyłem si ę w kol e cz y muzycznym Stepana karcie t o jes t stol ica Karabachu no po pokole ń życiu trzeb a dale j kształt to trwa ć tam dz ieci na ulicy ta k do Erywania dojrzewania oczywiście tak n o i tam ju ż wyrywan ie sko ńczyłem si ę konserwatorium w imieniu kom itetu SA podlegał k im by ł kom itet komitet z by ł bardz o znany m ormiańskim kompozytore m, bo t o jes t jak w Polsce Moniuszko mo żna tak zostawić leki te te n sa m poziom na tym samy m będziemy t o wszystko wyrywan ie pan konserwator chc e rozwod u potem Aspiro wspiera Tour n ie wiem jak t o po polsk u po konserwatore m takie mieszcz ą się z tak iej stoj ą ta m poz iom uczelnia pote m r óżne Master klasy bra łem r óżnych znanych os ób po Rosji w na Ukrainie, a w Rosji też uczy ł tak ma te ż klasy brałem r óżne osób no i pote m ju ż jakby, al e śpiewam już, a ju ż chyba wiadomo, że jeste m śpiewakiem bo jakb y poz a wody n o i śpiewałem zawsz e ile pami ętam ile jeste m w og óle ile żyje to myślę, że dl a polskich s łuchaczy tuta j t o tak ie skojarzen ie z Armenią p ierwsze to systemow y da ło t o śpiewają głośno, a drug ie t o pan n o n ie Morawiecki naród jes t tak ie bardz o utalentowany m, bo s ą w dane j osob y śpiewające Marty jeszcze w og óle to nar ód taki t u od 2 jak to mówi kurczy dług cz y tak no i to jeste m taki jedyny m, al e mo że w Polsce się, ale co się sta ło, że pa n trafił do Polski o n, tote ż tak a d ługa historia p ierwszy ra z w Polsce by łem w 21000 z moim czternasty m rok u uczestniczy łem tuta j na mi ędzynarodową w mi ędzynarodowym festiwalu w imieniu Anny German Wiktoria i zdoby łem tak dobrz e mówi gran d prix festiwalu no i tak jakby Niewiem i podoba ło mn ie te n kra j i czułem si ę, jakby p ierwszy taki kontak t w Polsce by ł Anna German potem łatwo t o pote m ju ż, jakb y stworzy łem tak i kontak t z fundacj i, który dz ieje się w Polsce Warszawie wsp ółpracowałem najp ierw na te n na zamieni w Polsce jakb y tak m ówić pote m ju ż dostałem p óźniej w 2 , 5 roku tem u zaproszenie of icjalne, bo artyści z artystycznym dyrektore m te j fundacj i Wojciecha przyjecha łem zaczynało si ę zaczn ą się pracować w te j fundacji pote m p óźniej po r óżne problem y nie dogadali śmy r óżnych stronac h z prezesem fundacj i nowe j pomy ślałem musz ę zosta ć i dale j pracowa ć dale j dzia łać jako fars a akcj a m y swoje n o w iadomo p o polskim przepisami n ie ma m jeszcze takiej mo żliwości mie ć swoją dzia łalność i dlatego moje j tak i bliski ludz i przyjac iela kolegi stworzyl i Fund organ izacja artystyczn a Sarsa Sun Control and Time and n o jestem zatrudn ili mnie jako ch ęć dyrekto r artystyczny efek t tej organ izacji i pracuje w te j organ izacji i zajmuj e si ę r óżnym, jakby artystycznymi, gdz ie dzia łalność działalność, a nie myślał pan o tym, żeby pojechać tam, gdz ie bardzo w ielu Ormian jest to oni s ą w kulturz e dz iedzictwie tyc h kraj ów zaznaczen ie np. Francja, al e te ż w stanach jest chyb a dużo o ja nie myślał pa n o tym, żeby m u al e dlaczeg o p ójść gdzieś ju ż są ju ż r ównia bez tak, że może pa n powiedzieć t o ja jeste m ty m Ormianinem w Polsce tak chyb a ta m ju ż tyle tyc h w tak ich znanych n o i wystarcz y tylko szarlatan a r ównież France n ie n ie narzekam jak czu ły się bardz o dobrz e w Polsce ju ż, jakb y za 3 lata ju ż zd ążyłem, jakb y tylk o zakocha ć te n kra j ludzi wszystk o w porządku jeste m zadowolony, kiedy pa n słucha muzyk i w Polsce to czuje pa n, że to jest co ś c iekawego interesuj ącego polskiej muzyk i jak n o wcze śniej te ż mia łem możliwość mie ć kontak t z polską kulturą t o m ówię Anna German Maryla Rodowicz, al e ta Villas n o o tak iej ludz i, jakb y byl i dost ępny w Zaleskich tych naszyc h krajac h też dlatego wtedy ju ż mia łem Mn 1 wiedzy nie n o i n ie okiem no i do tera z już m ieszkam t o bardz o bardz o cz ęsto ma m ju ż kontakt n o oczywi ście podoba mi w iadomo, że tera z nowoczesn a n ie bardz o, bo wsz ędzie ju ż Niewiem ta współczesna alb o nie nowoczesn a ta muzyka tera z n ie bardz o stawi ą, jakby najważniejsza rola n ie jes t s łowa są nie wiadomo, jak i dziwny melodi ę jaki ś tam n ie bardz o, al e dlatego bardz iej mn ie interesuje tamtych starych czas ów to Niewiem retr o można m ówić nawe t przedwojennej wykonan ie polsk ich n p . Mieczysław Fogg wok no, a w Polsce ma pan takie sytuacj e, że pa n komu ś m ówi Anna German w Polsce tutaj m ówią jak kto t o jest Anna German n ie znam y Angelo no r óżne Wach, bo to jest dz iwna rzecz, że bardz o w ielu krajach Anna German była znan a w Polsce nie rozum iem te ż, że jak mówić o nawet chyb a bardz iej występowała w tyc h krajach ni ż są w Polsce, bo wted y rozum iem, że tak w Polsce Polska te ż by ła kraje m sow ieckim, al e nie zosta ło z teg o Sojuza no mo że byli r óżne pol ityczne już moment y b ędziemy t e to nie jes t tak wa żne, bo chyb a je j utwory konkretne je śli chodzi o Annie German znow u tera z n p . jakb y nac ina znow u, jakby żyć żyć, b o w Polsce tera z jes t ile ja wiem 2 festiwali w imieniu Anny German to ju ż jes t także, śpiewając jedz ie m łodzież ta m i dobrze t o jes t tak a jakb y jak t o m ówić mod a, al e alb o wrócić tam ta k tak można m ówić wracaj ąc do górnego Karabachu jedna k pami ętać szkołę to, kt óre przedmioty by ły albo nauczyciele najlepsi co pa n najlepiej pamięta z e szkoły o ja byłem bardz o bardz o dobry m uczn iem, bo ja z wyr óżnieniem sko ńczyłem si ę tak szkole i sze f zawrz e idei kule ć i konserwator ium, bo u nie by ło tak albo n ie rzuciłem w og óle, czyl i d o jak zosta łem dw ójki albo 5 no to z czego pan a dwójki no r óżnie byw a w 2 to by ła r óżne przedmioty, bo w og óle nie uczy łem, bo mia łem koncer t na swyc h, bo je śli coś trzeb a by ło uczcić n ie w iem w og óle n ie miałem ten z ty m proble m czy dla mn ie to techn iczny taki przedm iot n ie bardzo lubi łem, bo bardz iej lubiłem ta m historia tam n ie wiem j ęzyki i t d . nowel i nawet tak ie moment y, że n o tak lubili mnie ucz y nauczyc ieli, że nawet n ie pyta stawić już ocenić te partie wp ływał tak pan przeszed ł prze z całą szkołę dz ieci n ie Słuchajcie tego c o mówi pa n tutaj musimy si ę uczyć pami ęta pan pani chodz i te ż do szko ły podstawowej w górnym Karabachu t o jak rozumiem ju ż pana klasie w pan a szkol e już n ie by ło Azerbejdżanie i dzieci po t o, byl i t o bardzo tak i trudn y cza s, ale pan popamięta n o ja t o wszystk o i bardz o dobrze pami ętam, al e bardz o n iedobrze, bo t o bol i taki t o by ła i kr ótki cza s, al e tak i mo im w ty m w pamięci mam y jes t jakby to był cal e życie, bo t o by ł tak 80 ósmym rok u ja by łem w p ierwszym pierwszych klas t o był nacina si ę te wszystk ie najp ierw taki demonstracji n ie wiem wszysc y wyszli na ulicy ot o pa n pamięta, ale także na ziemię poddaną na rzecz, a nawet mo żna tam p ierwszy dzień naj naj p ierwszy dzie ń, b o ja by łem szko ły i s iostra te ż moja Stasia Wola szkol ą i szkol e i wszyscy biegali z list, bo słyszeli, że gdzie ś ta m przed budynk iem tej rz ądu tak co si ę dzieje tam ludz i te n aktywisty robi ą jakieś protesty n ie w iem co ś takiego, bo chc e, bo pocz ątek, bo tak że m ówić my śleliśmy, że po te j pierestrojki t e wszystkie co t o co m ówił Garbacz wrz e, bo od raz u b ędziemy b ędzie demokracja i m ój jak o nar ód, który chc e już o d dawn a chc e wychodzi ć z z Azerbejdżanu z kraj u i w w wchodzić zasta ł armi ę niż t o będzie 1 dzień, gd y b ędziemy m ówili wszysc y tak chcem y i już b ędzie jak cudo n ie wiem 1 migiem t o wszystk o b ędzie zrobiono, al e to pote m to wszystk o od du żo trwa ło t o po najpierw byli t e wszystk ie demonstracj e pote m byl i r óżne takim n ieprzyjemne sytuacj e między ludźmi n o bo w iadomo, że n ie tylk o Ormianie mieszkali w Karabachu byl i m ieli mieli śmy bardzo dobry s ąsiad, a zamawiający n o tyl e byl i razem i od raz u tak ie problemy n ie wiem c o si ę stało z tym si ę on i musieli wyjecha ć, bo t o ju ż byli nienawi ści byl i niedobrych sytuacji pami ęta pa n samo t o samo t o sam o z Azerbejdżanem organ ie, kt óry n p . m ieszkali w Baku nie wiem c o dajecie ta m straszn y moment y byli i po tyc h wszystkich demonstracjach i t d . nac ina si ę wojna no, kiedy by ł ju ż wojna to, kt óry trwa ł tak i najstraszniejsze byl i t e 909091 drugi te n lat a, który ta wojn a by ła bardz o blisko na m na mieszka ńców np. mojeg o moj e miasto i to wszystk o mój czul i na, jakb y n a ja czu łem konkretn a swoje j skóry t o wszystk o widziałem spa łem pod tym i radami bombami n ie w iem jak t o nazywa ć po polsku t e wszy ile mo żliwą ile jes t na świecie strasznyc h tyc h o bron i Porta wszystk o, by używano, al e to pan c o pan siedzia ł w domu słyszał pan go n ie m ówiliśmy wszysc y m ieszkali już tak ich tyc h podziemia zrobi ło na takiej ochrony, jakie s ą tak, żeby n p . w, gdz ie u u na s w domu wod ę, bo dwor u lub 34 też na tech no n ie w iem jak t o po polsku nazywa t e narad y, kt óry bomby Pasiński taka ta n o wiedziałem bardzo duże straszn e rzeczy i śmierci ludzie, ale t o śmierć m ówiąc tak i bardz o jak t o m ówi dobrz e mówiono, bo to n ie, bo taki zwykły śmieć t o byli kawa łki i cia ła cia ła straszna wszystk iego t o niemo żna, bo ja chcia łbym du żo m ówić o tym, du żo opowiada ć, bo trudn o te ż, jakby brakuj e mnie polsk ich s łów te ż, bo bardz o chcia łbym jak czuje t o opowiada ć o tym, ta k jak czuje, ale tera z mam taki momen t, że t o wszystk o tłumaczy wsz y sob ie po rosyjsku t o wzrost rosyjskiego na poz ór, bo szkoła to daj e mia łem rosyjsk iego na na Polski dlateg o ma m tak ie trudno ści, ale nie w iem to byli z tą straszn ą czasu my śli pa n, że no, ale on i t o mia ło związek z tym, że pa n tera z n p . w Polsce an i w Armenii w Karabachu n ie to niemo żna tak m ówić, bo to jest życie t o jes t lo s człowieka n ie mo że ktoś jes t w Polsce, bo przyczyna jes t wojna i t d . n ie nie to nie o to chodz i, ale nie w iem, jakby to wszystk o była jeszcze niebyła te j wojn y n p . bo ka żdemu cz łowieku, jakby t o wszystko h istoryczny moment n ie w iem tam pol itycznym Święty t o wszystk o dz ieje na jak zmienia ły wata ma wp ływ na drodze ka żdego czo łowego, bo ludz ie byl i byl i talenty byli arty ści byl i malarz e byl i, kt óry wszysc y byl i na wojnie i tak dużo ludz i tak w Karabachu posz ło po prostu walczyć, al e każdy paszte t tak byl i w Warmii n ie w domac h mieszkaniach zostal i w miejscowo ściach byl i tylk o starzy ludz ie dz ieci pozosta ły wszysc y byl i na fronc ie n iesamowicie tak no bo tak i cza s, że musieli, bo je śli tak n ie było tera z w ogóle n ie by ła teg o kraju, al e z drugiej strony też mam y teraz trudn y momen t, bo ile czas u ju ż trwało t o niema już wojn y ta m są momenty i t d . al e ju ż ta m urodz ili si ę now y nowe ludz i nowe, bo pokolen ie tak n o i dzieli ludz i n ie wiedz ą jak mówić te n kraj jest i nie ma, bo n ikt na świecie n ie przyznaj e g órny Karabach jak o pa ństwa, a pan jes t z górnego Karabachu, a ja jestem moi rodz ice ta m mo i bracia i siostra tam ich dz ieci ta m mieszkają, ale t o dzieci teraz ta m różne rzeczy wszystk o si ę dzieje m ówią ta m na pol itycznych tych sferac h, że n ie w iem ziemia daj ą bior ą między krajami i to i to, al e n ikt nie, m ówi że ta m mieszkaj ą ludz i, który n ie w iem maj ą ta m korzeni t o jest t o w ogóle nie ma mow y o ty m, że t o jes t Azerbejdżan sk i kraj albo Ormian to wiadomo korzysta m s ą i h istorycznej pomn iki do urodzenia, czyl i chw ili Jezusa jak pa n myśli co i c o będzie n ie wiem t o bardz o trudne pytanie musz ę pana zapytać o 1 rzecz, bo spotkałem 2 lata tem u w łaśnie Azerbejdżanie, na kt óry musiał uciekać z Karabachu i pi ękne rzeczy m ówił Karabachu, jaka to jest to kra j na ziemi wystarczy, al e myśli pa n, że kiedy ś ci Azerbejdżanie, którzy uc iekli z Karabachu żony kiedy ś wrócą wyobraża pa n sobie co ś takiego n ie w iem np. pan opow iada o tych sąsiada, że byli sąsiedzi tak je śli pan kiedy ś, b y wrócili no n ie wiem t o jest t o wszystko jes t tak nie wiem n ie wiadomo jak c o b ędzie, bo n o t o trudno n ie w iem przyjecha ł pan do Polski zobaczy ł pa n, jaki kraj czy wie c o się panu w życiu p ierwszy w ocz y Polski przyje żdża pa n widzia ło ten trudny efek t Echa wsz ędzie t e wszystkie szybszy zaś ja k ja WIA n ie życie no nie w iem nie n ie wierzy łem, że b ędę m ógł Niewiem, chocia ż 1 jedno w słowo m ówić po polsk u alb o w ogóle b ędzie rozumia ł, o co chodz i co tam m ówią elity i t o kto mówi no kto ś, kt o mówi o ormia ńską Polak jak pojedzie do Armenii do Karabachu to us łyszy pomy śli, że naprawd ę ja pamiętam te ż t e, kiedy byl i t o my p ierwszy lekcj i polskiego no byl i słupki w ogóle nam ówił mn ie ja ja n ie będę mo że trzeb a m ówić nie bardzo prymitywnie n ie w iem konkret y rosyjsk im, al e nie n ie będę mog ła n o no no n ie wiem mn iej wi ęcej to uda ud a si ę mnie no i stara m si ę, bo jes t tak że je śli przyjecha łem tuta j ma m plan y, jakby i te n kra j te ż daj e mo żliwości działać n o ja Musze szanowa ć t e wszystk ie tradycj i teg o kraj u i język r ównież i ja są ludz ie, kt óry przyjeżdża m ówią po angielsku nie w iem tak tak ie życie, al e n ie ja stawi łem taki przed si ę przed mn ą taki ce l, że ja Musze uczci ć ten j ęzyk uczcić te n j ęzyk i m ówić po polsk u w Polsce niesamowite n o i stara m si ę dale j, jakb y jeszcz e, jakb y doskonal i ta k tak niecałe 3 lata i pan m ówi po polsk u tak jak naprawd ę, jakb y pan ju ż Mieszko bardz o bardzo d ługo jak ludzie reaguj ą, kiedy słyszą, że pan jes t z Armenii alb o skarbach czy to jes t także mówią, gdz ie t u, gdz ie dok ładnie jest albo w jakim języku m ówi Czech bardzo bardz o du żo si ę tak r óżnie bywa ło s ą sytuacj e, k iedy ludz ie w og óle n ie różnią tamtych te wszystk ie kraje n ie wiem m ówią, że Armenia Gruzja Azerbejdżan nie ma różnicy s ą ludz ie, kt órym w ogóle m ówią, że t o jes t Rosja różne byw a dlateg o n ic nic nic mnie n ie dziwi je śli coś tam już szan s, al e najcz ęściej, jakie mają skojarzen ie, że ryzykiem jak jak jak pa n m ówi jestem z Armenii, a oni t o co m ówią najczęściej kon iak, a Kossak koniak n ie w iem tam szansę jeśli jedna k n ie n iestety pa n przyjeżdża z kulturą ta sztuk a tak czasami te ż mnie jakb y przykr o, bo n ie w iem, dlaczeg o nie bardz o jes t znan a w Polsce kulturalna ska co pan rob i jak panu jes t przykr o m ówi pa n m y jeste śmy najstarszy m chrze ścijańskim kraje m na świecie n o al e chociaż t o chyba jedyn y rzecz, że bardz o często wiedzą od, a t e cechy, a Super tak ale, ale n ie wiedz ą, że mamy inne rzeczy, bo mam y znanych kompozytor ów mamy na ca łym świecie n ikt nawe t n p . n ie wie, że na Arama Chaczaturiana jes t Ormianinem m ówią, że ruskie kompozyto r, ale n ie jes t rosyjsk im tak ie nazwisko no no n o bo te ż, jakby to jes t też m inusy z tamtych też zaliczki z czas ów, bo wszystk ie tak ie znane osob y wszystk ie, jakby tak i wielki ludz ie byl i jakb y po d pod po d jak on i s ą z Moskwy wtedy n ie by ło takich nie by ła narodowości n ie by ła kultur a narodów nie by ła nie dali równo t o by ł te ż nie bardzo dobrze, czyl i t o byli 15 narodu, ale ka żdy naród n ie mógł nie udało si ę n im trzyma ć swój jak t o m ówić o swój narodowo ść to żsamość narodow ą, bo tyl e fajnyc h, jakby utwor ów w ta ńcu ormia ńskich ludowych wszystk o straci ło tamtyc h okres ie swoj e, jakby wa żność i jako ść i czasam i nawe t zapomnia ły o ty m, ludzi tak ich ludowe j ludow y folklorystycznej n ie w iem tam rus z r óżne święta tradycj i, kt óry czasam i by ła związana z ko ściołem, al e jedynie n ie wolno, bo Boga nie by ło w sowieckim SA Józek, bo Lenin p óźniej Stalin też panie wierz ą wierzący jes t pan religijn ą osob ą wierzącą nie w iem trudn o m ówić j a ja wierzę, że ktoś jes t albo co ś jes t tak i wy żej wy żej przed, jakb y z ktoś alb o coś jes t za myśleniem sz ło cz łowiek czynny m zza z n ie w iem za ty m wszystk im wyżej, ale no n ie wiem cz y to jes t w bo k alb o to jes t ko ściół trudno o ty m, mówić bardz o i to jest tak i to ma tak ie 222 znać znaczn a tak bardzo ciekawe c o, bo to n ie jest jakby do ko ńca, że konkret jes t Bóg alb o konkretnie to jes t łączy t o jest co ś c o m ówi spotkał pan w Polsce jaki ś Ormian, którzy mieszkają tak bardz o cz ęsto, bo ma m kontak t z chorwack im różnymi organ, bo bardz o du żo s ą tuta j oraz organ izacji fundacj i ma m bardz o dobry tak iej jak mówić o kontak t kontak t latam sama sadem chleb zasad y Armenii chyb a nawe t pismo jest, jak i wydawan e po ormia ńską nawet 108 zlote nawet tak tan ie p isania tak tak no ale to n ie jes t te n jak t o mówić n ie jes t te n z powodzią z społeczności społeczność alb o jak to m ówi tak ie ta diaspora jak n ie wiem n p . we Francji alb o innych takich Europejskiej, b o w Stanach n ie wiem Rosji Rosji też troch ę taki ka żdy dl a was osoby nie we mn ie nie ma troch ę mn ie brakuj e teg o wsp ół wsp ólnoty ciekawe n ie w iem dlaczego, ale jes t ta k jak jes t tak i tak bardz o cieszy s iebie np. jeśli tam słyszy ktoś ta m, jakie Ormianin co ś ta m dostal i n p . nagr ód, jakie zna ła, bo słyszy jakie ś ta m dzia łalność m a bardzo c ieszy si ę jestem zawsz e otwart y n p . po jakim ta m cz y mogę pomaga ć w po łudniowym swojej swoj e, jakb y dzia łalność w ramach swo ich tych artystycznyc h na 3 lat pa n zastanawia ł kiedyś został przez ostatn ie lat a czy zastanawiał się pa n na d powrote m do Armenii do Karabachu no powr ót ty m jest tak że jak mówić jeste m człowiekiem tak im, że zawsz e mn ie jakby ma ło jak m ówić o przestrzeń brakuje panu prze z tak, bo dlatego np. urodziłem si ę w podr óż to no jak jaki ś cza s potem t o była ma ło potem przyjecha łem jeszcz e tak iej wi ększe miasto stol ica Karabachu z pana n ie, a potem tu do t o była straszn a, al e mniej potem, bo w iele on e potem wyrywali też by ła ma ło i nacisn ąłem te moj e wyjazd y zawodowe j koncertowa ć jeste m międzynarodowym jurore m na r óżnych w r óżnych mi ędzynarodowych wokalnyc h konkursac h wokalnyc h wyjrzałem i tera z Jeża n o al e na stale mieszkać w ie rywal i te ż by ła za mało dl a mn ie chcia ł co ś nowego na Warszawie pa n m ieszka zaraz pan powie Warszawa to za ma ło nie jeszcze nie ma ło jeszcz e niemały poz a ty m Warszawa jes t do Jana n ie patrz y tak jak Warszawa jak o patrz y jak o Europa i do jeszcz e ma m du żo wszystk iego je śli t o brak, jakb y tak i, bo pom iar to po jak m ówić t o miarka tak im p o Europie, a c o tak naprawd ę r óżni Armenii od Polski c o tak naprawdę pan powiedzie ć, dlaczego to jes t Europa, a ta m niekoniecznie n ie do r óżnica jes t to jest inna kultur a inny nar ód innych metal i Tety też inne my ślenie w Armenii chrześcijanie w Polsce nos i nawet n ie dochodzi nawe t formalnie znaj ą Annę German w Polsce te ż znajomyc h całe podobn ie będzie je rozróżnić no n ie wiem n im nie ma różnica chyb a wy mn ie an i w krajach mo że mo że w moich n ie w iem mo ich myślenia jest r óżnica moj e dzia ła jak t o m ówić w mo ich we mnie jes t może t o wszystk o, bo może kto ś b ędzie mówił, że tak naprawdę nie ma tej r óżnicy, ale dl a mn ie jes t pa n jes t jurore m w różnych konkursac h cz y pa n s łyszy, że wokali ści wokal istki z r óżnych kraj ów jako ś inaczej pracują g łosem inaczej maj ą inną ekspresj ę pa n m ówi oczywiście, że jes t tak jes t tak ie, bo nasz wp ływ na śpiewaniu bo, że n ie t o widać śpiewania wida ć i t e wszystk ie specyf ika j ęzyka os ób, czyl i indywidualność j ęzykowej, ale czy c o Polacy szybsz y szybszy Polacy szanowani fort u z łodziei chodzi o akcent y też o tę regu łę osa te ż, b o np. Słowianie maj ą inny tema t losu Włoch Wołosz Włosi Włosi maj ą inny n p . Ormianie Gruzini bo, bo te ż jest t o wszystko kl imat i GL Gg geografia biografia też, jakb y pa n słyszał np. jakąś ari ę na ws iach z włoskiej opery strasz y pa n i śpiewają 1 Słowianin kto ś z Armenii śpiewa i niektóre z Afryki to pa n b y rozróżnieniu to troch ę tak troch ę tak prosz ę zwi ązane charyzma jak t o m ówić n p . jes t taki cze k ciep ło o ść w w ty m, że w g łosu w barw ie ciepło tak to Polacy tego nie maj ą nic n ie wart o ścierają si ę za źle wzgl ędem rozwoju mocy ow o, bo naprawd ę Note t o te n nar ód ormia ński gruziński Azerbejdżan n ie wiem t o jest tak i o n im greki, bo taki du żej moc y du żo teg o charyzmy n ie wiem jak t o m ówić po ekspre s tak tak, ale t o aut o mo że s ą gorszym i śpiewakami, bo to szansa emocjam i t o przeszkadza przeszkadza innych czasami przeszkadz a jest za du żo tego wszystk iego, ale czasami t o jest teg o chc e jak m ówić widzowie chc ą tego t e ekspresy te j emocj i, bo chc ą przeżywać t o wszystk o Note jeste m np. bardzo ocen a na ma wszystk o n p . n ie w iem i jes t jestem radosny n ie w iem co t o jes t za bardzo tego t e wszystk ie emocj e jeste m smutn y mogę p łakać mo c mogę to wszystk o jakby no i wyrazi ć tak walczyli to te ż jes t mo że charakterystyczn ie po narodowość n ie w iem, a jeszcz e przed przed rozpoczęciem nasze j rozmowy dowiedzia łem się, że będziemy jakąś muzykę gral i te ż jakieś utwory proszen i o odpowied ź t o znaczy w og óle w mo im repertua r ma m du żo r óżnych utwor ów r óżnych w ielu r óżnych j ęzykach Niewęgłowski ta m n ie Maltańskiej hiszpa ński rosyjsk i ormia ński oczywi ście, ale nigdy nie mia łem, b o w j ęzyku polskim no no, je żeli m ieszkam tutaj ma m plany dale j mieszka ć i ja muszę co ś śpiewać mie ć w swo im w swoim repertuarz e co ś w j ęzyku polskim n o i niedawno n ie wiem ma m nadzieję my ślę, że t o b ędzie prem iera pa ństwa tak, bo jeszcz e n igdzie n ie brzmia ł te n utwór t o jes t bardz o znan y utw ór w Polsce brzmia ło o r óżnych wykonan iach różnych śpiewaków z r óżnych czas ów, ale 0101. wykonawc a by ła znan a jes t moja warto odby ć na śpiewaczka Violetta Villas mamo l ist do matki n o i też te n utw ór bardz o dobrz e, bo 1 może być jes t te ż dobry m wykonawc y znany m tytuł te ż, bo na drugiego utwor u a, a drug i utw ór jes t mojeg o p łyty nazyw a si ę Manu s iak, czyl i chilli fikcja f iolka po polsku, ale n ie wiem mocne mam y wszak kw iatek Białek fiolek, gdy ż mamus ia ta k jak ładnie bardzo jeszcze kon iecznie, żeby zach ęcić s łuchaczy do może ud a si ę zachęcić s łuchaczy do nauk i j ęzyka ormia ńskiego t o jakby pa n powiedzia ł 1 zdaniem zachęcam wszystk ich do wys łuchania moich utwor ów w radiu ora z Kwak lub roczny m t o mo żna m ówić, ale rew iru me m, bo ludzie radzą, gdy ż na inne dla cel u i Kataru mer a przepi ękne j ęzyk przed nami 2 utwory mam o i Wszołek tak i ja jeszcze cz y chcia ł co ś m ówić o utwor u mam y, bo t o jes t nowa aran żacja, który zrob iono w Armenii i czyli t o jest p ierwszy ra z takim ormiańskim akcente m b ędzie brzmia ł te n utw ór, bo jes t jeszcz e nagran y Ornowski znany instrument d ług i te n d ług i te ż moje wykonan ie takim ormiańskim akcente m da l i w og óle innej inny dodał innym kierunkiem, jakb y k ierunek i po innym będzie brzmia ł te n utwór ma m nadziej ę, że t o b ędzie podoba ło w n ie w iem bardz iej należy, żeby by ł t o bardzo budowa ło pol a kom Eko prosz ę państwa by ł z nami pa n Sary Becks Sarkisjan, którego utwor ów, w którego wykonan ia utwor ów 2 teraz pos łuchamy mamo i Wszołek bardzo panu chcia łem podziękować dzisiejsze spotkanie z dzisiejsz ą dzi ękuję bardz o dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA