REKLAMA

Skończmy z bezdomnością psów, czyli projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-20 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
54:00 min.
Udostępnij:

Premier Mateusz Morawiecki otrzymał petycję o podjęcie prac nad projektem zmiany ustawy o ochronie zwierząt. Co zawiera projekt, jak należałoby zmienić prawo i co obecnie sprawia, że w Polsce skala bezdomności zwierząt jest tak duża? O tym w audycji

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wiecz ór Radia TOK FM słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM jeszcze dobry wiecz ór m ówi Paweł Sulik w naszy m stud iu go ście Katarzyna Piekarska pos łanka w ielu kadencji w ty m obecne j pe łniła funkcję w iceminister spraw wewnętrznych adm inistracji obecn ie po o śmioletniej przerw ie z powrote m Sejmu nazwa w łasna an i o przeprasza m nasz a nawet wa żne, bo jutro będzie mogli powiedzie ć chyba jednoznaczn ie członkini parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierz Rozwiń » ąt tak co znaczy to te n zespół si ę konstytuuj e natom iast w reaktywowa ł zesp ół, który bardz o dobrze dzia łał w poprzedn iej kadencji to nazwa ł si ę zesp ół przyjaci ół zwierz ąt niestety an i pa n Paweł Suski, kt óry by ł przewodnicz ącym teg o zespo łu koal icji Obywatelskiej an i pa n Krzysztof Czabański spisu n iestety nie nie dostal i si ę do teg o do parlamentu, ale mo że być okazją będzie pozna ć o ty m jak od dawna, al e dlatego wymieniam kocha łem te 2 nazwiska, bo bardz o w iele dzieli ło zwierzęta łączy tak jeszcz e przypomną słuchaczom, że z nami pa n Tadeusz Wypych znany s łuchaczom Radia TOK FM t o obro ńca praw zwierz ąt, al e prezes fundacji dla zwierz ąt Argos dobr y wieczór to wiecznych znan y mówi dlateg o rze k k iedykolwiek pytam y tu na nasze j anten ie o to, kt órędy chadzał, jak imi drogam i pod ąża w Polsce bezdomn y p ies to pr ędzej cz y później zaczął nas na to nie pan Tadeusz, żeby si ę po pojawia i pokazuj e pew ien sposób w jak i pies alb o inaczej bowiem t o m iejsce dziwne, w kt órych wpad a bezdomny pierwsza ju ż taka czarna dz iura, że o n spada z taką dziurę, gdz ie z 1 strony mam y obowiązek pa ństwa, żeby zwierz ętami bezdomnym i si ę opiekowa ć pa ństwo powinno to zrobi ć, ale z drugiej stron y mamy hande l odpadam i alb o gospodarka odpadami i te n p ies między te 2 sfery tak iego 1 z tematu drugą t u i dokładnie pad a tak ie m iejsce, które pan w radiu TOK FM w ielokrotnie opisywał to większość lot u s ą t o jakie ś schron iska w Polsce t o jes t 90  000 mniej wi ęcej tak zwierząt, które w schron iskach prz y przebywają przebywają t u n ic n ie znaczy jest jakie ś słowo kluc z chytrz e wymyślony nowyc h przychodzi gm iny za publiczne pieni ądze zajmują si ę c o rok u oko ło 90 ma 10001000 sami psów nie wypowiadam się o kotach, bo to jest ju ż trochę inna bran ża trochę specyfika im KON ps ów 90  000 przy sta ły poz iom ps ów w schroniskach stan schron iska to oscyluj e oko ło 36  000 przeciętny czas jakie ś zwierze sp ędza w schronisku t o jes t obecn ie około p ół roku no jeszcz e dl a było wyobra żenie sety teg o co teg o ca łego mechanizm mechanizmu te zwierz ęta te 90  000, które przychodz i to gm iny n im zajmują i płacą, al e tylko 80 % z n ich traf ia do schron isk w 220 od raz u si ę rozmywać gdzie ś na zasadz ie um ów z podm iotami, które no, gdzie dziwnymi, że tak po, wi ęc te n przymus k ierowania do Chojnic n ie jes t egzekwowaln e na 20 %, a t e, kt óre trafiaj ą dosz ło do schron isk to wedl e statysty k Inspekcji weterynar ii weterynaryjnej 90 % jest adoptowanyc h, a 10 umiera jes t u śmiercanie bądź uc ieka takie s ą lu b byczki st ąd statystyczny i pa n proponuj e zm iany, bo pan w ielokrotnie był na terenie teg o temp a pan m ówi, dopóki n ie za zajmiemy si ę powode m tego stan u rzeczy to ten sta n rzeczy się zmienia jes t to t o s ą dan e pod podstaw ą z na s statystycznie jest to czym cz y uczym y si ę zajmowali śmy od od la t właśnie te n proble m pozna ć mater ialnie, czyl i poprze z dane statystyczn e poprze z orzecznictwo s ą s ą s ą s ądów i stąd w iedza o tych mechanizm mechan izm prawny prawdę, dlaczeg o s iedzi tak on i inaczej, którzy 90 % idzie do adopcji to może jes t nie źle mojej prywatne j ocenie prawdzie myślę, że to s ą przepraszam, że tak wejdę to te są, chyba że wykazane troch ę wzięte z kosmos u, że 90 % tak także do adopcji wykazać, że ja to jes t absolutnie nie wierz ę że, ponieważ działaczy t o jes t w łaśnie ciekawe jak si ę tworz y te ż statystyk i, bo nawe t w naprawd ę dobryc h schroniskach t o tak dobrz e n ie wygląda, wi ęc s ądzę, żeby ta uśredniona u średniona daj e to uśrednione dane dl a wzrost u wygląda prywatn ie s ądzę, że tylko połowa tych i idzie do adopcj i cz y wody schroniska prze żywa, al e to co m ówię to si ę powie ścią op iera na urzędowy dru k dokument u, bo jak i gminy muszą sporz ądzać tak ie w ogóle nie poważa uzyskał żadnej ewidencji dla Polski i pow iatowych lekarz y weterynar ii, kt órzy kontroluj ą t o w iele wyja śni ko ńczy kontroluj ą pow inny bezpiecze ństwo sanitarne wted y na innego tylko te raporty, kt óre s ą jedyny m źródłem dla na s wiedzy c o si ę dzieje z e zwierzętami nawe t nie nie mają s ą podstaw y prawnej to n ie jes t obowi ązek i Inspekcji to kiedyś po p ół po uchwalen iu ustawy g łównie lekarze weterynarii wysz ło takie p ismo ok ólne dopow iada, żeby takie raport y s ą t o po i pobili oni t o to wysyłają też początek nasze j rozmowy telefon icznej n iknie gdzieś jakiś tak i może nikt n ic jeśli n ikt nic nie wie n o t o trzeba wzi ąć, b y dane urz ędowe, jakie s ą, bo je śli coś mówię, że jest tak cz y i czy inaczej to przejm ę po podp is urz ędnika, który to stwierdzi ł ani są t o moje moj e moj e lata al e, żeby słuchacz s łuchaczka m ieli przed oczym a jasn e proste obra z naszej gm iny s ą odpow iedzialne za opiek ę na d zwierzętami bezdomny zadan ie własne gm in op ieka na d bezdomnym i zwierzętami zezwolenie można na pap ier sob ie tak i progra m opieki nad zwierz ętami t o nadal obowi ązuje tak c o roku muszą mieć taki progra m opieki na d i w tym programie cz y w dokumencie c o one określają także co zrobi ć z takim zwierz ęciem jeśli okaże si ę, że znajdą zwierz ę bezdomn e tak tak t o taktycznymi pow inno by ć natomiast minione no n ie jes t tak sta n powinno to jest tak że geny generaln ie to ten operowego sam o sformu łowanie tego zadania jes t pozorn y i tu ż tkwi pierwszy klucz klucz e gmina ma obowi ązek zapewnienia bezdomny m zwierz ęciu opieki ora z ich wy łapywania, wi ęc mamy 2 pojęcia sądy mówią, że t o są 2 zadania osobny n ie jes t tak, że jak wszysc y s ądzą, że to znacz y, że postów wyłapuje się po t o, żeby si ę n imi opiekowa ć w śród schron iskach n ie z logiki prawa jadą m ówi te ż na podstaw ie orzecznictwa w ie wielu poz iom postępowań Tutak n ie jes t wyłapywanie jes t w rozporz ądzeniu wykonawczy m po połączone ze skierowaniem do ochron y schroniska umieszczeniem on i uczyli wyłapywanie te ż z łapać ps a i przepuścił go przez bram y do dochod u skoro schroniska nie rozumiem, że gmina, kt óra ma to papieże i rozgrzanyc h ziołowych zielonych wyznacza płacz p łacz p łacz natom iast z opieki tam n igdzie nie ma an i nie ma podcza s wyłapywania an i schroniska nie s ą zakładami, kt óre mia ły jak, jakkolw iek przypisan ą opiekę an i w umowac h cywilnoprawnych gm in o o zaku p usług schron iskowych jak oni t o r óżnie nazywaj ą nie pojaw ia si ę w ogóle żadne opiek ę, ale aż to znacz y, że gminy w Polsce teg o robi ć bardz o rzadk o robią czy cz y robi ą, al e w różnoraki sposób t o jest ludz ie w mog ą si ę zwierz ętami opiekować PiS te n ca ły układ przy prze przepis ów jest tak i jak ktoś chc e i się umrze t o si ę b ędzie opiekował ale, al e dolary są c o do schroniska funkcj e s ą bardz o dobre gm iny są są s ą bardzo daleka było schron isko na Paluchu dzia ła świetnie rob i r óżnego rodzaju, ale t o jest to jes t jednostk a budżetowa to osoby prawne s ą to zna k miasto tutaj nie ma nie ma umów cywilnoprawnych za, za które się p łaci si ę nie n ie pozbywa si ę t u o rzekom o opieki nie decyduje si ę na inne podobn e, więc o 2 chciał, żeby zabrzmia ło wyraźnie te n kawa łek całej te j opowieści to znacz y w sytuacj i, k iedy np. ja w tak iej gminie jeste m widz ę bezdomn e zwierzę t o tak w iem, że moj a gmina sporz ądziła sob ie jak ka żda tak ich roczny program, z którego wynika, że kto ś zaraz t o zwierzę od łowić kto ś wyznaczon y tak zostan ie za t o pieni ądze gm iny i dostarcz y tak jak pan już wychodzi ły dostarcz y do schron iska tera z pytanie moje tak ie i za t o ob ie rzeczy zapłaci gmina z mo ich podatków zap łaci gm ina ty m podm iotom tak teraz, skąd się bior ą czy m s ą te podmioty, kt o mo że wy łapać w Polsce to klaszto r na czy startuj ą w przetargu i wted y to traktowane jest obecn e s ą te ż organ izacje pozarządowe kt óre, które to robi ą, kt óre si ę ty m zajmuj ą, którym w ogóle, kt órych cele m statutowym jes t op ieka np. bezdomnym i zwierz ętami alb o pomo c zwierz ętom ochronę zwierz ąt tak dalej, ale może t o być też bardz o często tak n iestety jest że są t o po prost u podmioty gospodarcze to jes t tak a działalność gospodarczą ka żda dzia łalność gospodarcza n o t o główne to co si ę liczy no t o jes t po prostu zysk znaczy to znacz y, że ktoś na stacj ę benzynową ma ło si ę zg łosi wygra będzie ty m roku 2, jeżeli swoim tak jest dzia łalność rozpoczął działalność z łożono tak że ma r ównież n p . n ie wiem opiek ę na d zwierzętami cz y wy łapywanie zwierz ąt głosi t o do przetargu n o t o oczywiście c o się najczęściej na tym c o si ę dzieje dalej z tak im psem czy przetargi s ą tam, gdz ie gdzie, gdzie te, gdz ie brzeg czym t o ta transakcj a przekracz a po pewn ą sum ę większość gmin jak większość gmin rowie ruszą ju ż gm iny małe, gdzie t u chodzi o niewielk ą ilo ść przychód p ół po łowa polsk ich gmin ma tyc h ps ów roczn ie kilkanaście ton ie s ą kwoty no al e reszta reszta im więcej tak, że tak mimo du żo wi ęcej a, a gm ina miasto stołeczne wały Warszawa ma ich do 2 i 2 i 2 , 51000 w ciągu roku al e, al e złoty ważna spraw a jak coś bardz o wa żny, bo ten pro pro proble m jes t wyj ątkowo nierównomiernie roz łożony i t e same regulacj e dl a gm iny w iejskiej, która ma 2 przy mo że się pojawi ą to oni nie więcej pań i Moody t o co 25 % t o co wykazuj ą Broda alb o albo w og óle nie wykazuj ą u na s nie ma bezdomnych czy do morz a te ż Leszek albo co się dalej, że t o jes t wa żna sprawa tak w idzi pan ps a tak n o to zwoln i pa n n p . jeżeli t o jest w mieście wciąż mo że też mam zadzwoni ć n a na straż miejsk ą, mówi że jest, że jest p ies bezdomny jes t jest t u i cz ęsto si ę zdarza, że pow iedzmy jes t wysyłany n p . jak o patron, kt órego ps a alb o alb o tak ja k n p . w Warszawie z paluch a tego psa się pow iedzie to mała miejscowość, gdzie nawet nie ma, al e firma miejscowo ść to właśnie prze z dużych m iastach jakoś t o jes t zorganizowała natom iast jes t np. dramat kiedy ś zadzwoni do miasta p ies jes t n p . na granicy to zabawa by ła tak cz ęsto ma m i pytają no dobrz e, a że pies jest to t u ani n ie my jeste śmy w og óle strażą miejsk ą słusznie to nie 12 włącznie t o gmina ma umow y jak najcz ęściej typowym przypadku czy bud żet jest du że zr óżnicowanie ma umowy z jakim ś skoro schron iskiem, kt óre obsługuje dużo gmin i nawe t na telefo n przy przyje żdżają biorą psa cz y macie tylko te ż powrót pow iedzmy sob ie, że okre ślenie jak ie, jakiego by ł pan łaskaw u żyć tona to znacz y przyje żdżają na telefon to jest powiedzia łabym tak duże eufemizm sz ły tak powiedzie ć bo k iedy oni przyjad ą to naprawd ę z grubsz a wiadomo często schron iska s ą tak naprawdę czynn e, k iedy można przywieźć psa, b o np. patrzy pa n koło drogi b iega pies nie jes t jest pa n w stanie od łowić pan, że nie ma nie ma nic im obroże nie ma, bo chce pan sprawić niem cz y macie trzyma ć si ę n p . fak t, czyl i pojedzie pa n d o do najbli ższego schroniska sprawdzi pa n w komórce w internecie, że schron isko dla zwierz ąt jes t w miejscowości jedzie pa n do te j miejscowo ści Śląska zamknięte bolączka dzia ła do 16 schroniska n ie mają obowiązku naby ć w nie ma tak iej praktyk i, że o d dowolnyc h ludz i przyjmują dlatego nie ma, ale ja pan u coś żyjącej problemów z gminy tak tylko wie pan co tylko to jest źle, bo c o zrobić człowiek, bo tera z tak bez aktom poro śniętą t u w idzenia z punktu w idzenia, al e pan tutaj się z panem n ie zgodz ę, bo to jes t tak, je żeli ja jadę samochode m tak widzę zwierz ę, kt óre jest n o t o przepraszam co ja ma m robić mam n ie wiem jak dzi ś, bo ma m jakie ś obowi ązki służbowe jakieś inne szkodl iwe samo to c o do państwa pan i pose ł idzie w k ierunku jak rozumiem teg o, żeby by ły schroniska całodobowej infolinii i t d. ta kwot a wyr óżnikiem mówi Śledź w rzeczywisto ści tak, ale projek t w projekcie, bo mówi będziemy siedzieli za ś do projekt u, b o na projek t, który ma zmienić znowelizowa ć ustaw ę o ochron ie zwierząt w ty m kierunku, żeby w ogóle n ie my śleć takimi kategoriami tylk o zacz ąć myśleć kategor iami tak imi, że jak rozumiem skor o widz ę tak ie zwierz ę t o jest telefo n, pod kt óry jak dzwon ie i w zasadz ie już mnie interesuje cz y zwierzę do schroniska traf i do jakiego ś m ieszkania jak o wolontar iusza jako obywatel jedyn e c o m ógłbym idealnym świecie, al e przepraszam, ale to, ale to, by t o m y idziemy generaln ie w podobnym kierunku, bo ja też uważam, że w ogóle docelow o kiedyś kiedyś, bo t o się szybko n ie stan ie tak ie schronisko powinno by ć tak im a jakb y t o okre ślić tak im centrum praw zwierz ąt, że w łaśnie, kto ma finansowa ć w no ale jest bad a si ę b ędziemy tak zastanawia ć, kto ma finansowa ć zaczynają myślę, że to powinno by ć zadan ie w łasne gmin realnie jes t tak, że schron iska żyją u n iej m ówi z gminami jeśli mieszkanie zadzwoń, a tutaj bawi ąca si ę pies przeszkadz a nam, żeby do wójta t o w ójt op iera si ę bardzo, żeby bra ć tego psa, bo t o s ą, bo generuje koszt y duże dl a dl a gmin to jes t atak, a więc na to n ie zależy schronisku, żeby takiego w obszarze zale ży nam zależy pozostaj e za psa, al e schron isko przyjedzie po psa tylk o na zlecenie w ójta, bo inaczej nikt n ie zap łaci, czyl i jak rozumiem te n mechanizm dzia ła bardz o specyf iczny sposób, że to n ie jes t specyfika jes t to n ieporozumienie porozumienie, że w powszechne j świadomości nawet na wózek taki wyrok s ądu sąd to stosuje si ę, że schron iska s ą t o instytucje publiczne powo łanie do op ieki na d zwierz ętami w domy ślnej finansowanie jakoś prze z bud żet pa ństwa nic podobnego t o s ą przedsiębiorstwa małe, kt órzy ju ż um ów z konkretnym i kontrahentam i i oczy si ę tym i kontrahentam i s ą prawie wyłącznie gminy, gdyb y pa n chciał jakiego ś bezdomneg o ps a bezpo średnio sam do cz ęści pa n zapłaci t o pewnie też przy przyjmą ten jaki ś tam 2000 zł o z łotych, al e on i żyją z imieniem i to s ą umow y cyw ilnoprawne zakupu usług tak tylk o, jeżeli mówimy nie bardz o o op iece na d bezdomnymi zwierz ętami cz y w ogóle organizowaniu te j opieki jak t o pow inno wygl ądać to mo im zdaniem n ie można prowadzi ć te j dyskusj i bez bardz o wa żnego temat u, jak im jes t steryl izacja kastracj a zwierz ąt i edukacji w ty m zakresie, dlaczeg o o tym, m ówi, poniewa ż często zdarz a si ę tak że n p . jakie ś gminy og łaszają, że mają ile ś tam zabiegu, bo to nigdy nie jest bez dn a, ale pow iedzmy ile zabieg ów steryl izacji bezp łatnie natomiast osoby i tak si ę zg łaszają, a zarazem zaraz jak rozum iem t ę logik ę rozwoju Warszawy będzie czy znaczy, że nie da się b ędą pieniądze na to te ż pojadą te ż by ły kastracj a steryl izacja Jeślinie realizująca zna m gm iny naprawd ę pan ie redaktorze znam tak ie gminy ma łe w iejskie gminy, które cz ęsto są zgromadzi ł środki maj ą środki na t o, że organizuj ą ile ż zabieg ów Casillas rozwiązują mentalno ści pomimo teg o z Narodowego teg o, że trzeba za 200 ja zresztą nawe t pyta łam, bo Potez w tak iej miejscowo ści panią która, kt óra sz ła suchą ją w ie czy ta pan i m ówi pani cz y cz y ten PiS nie znaczy ć ta suka jes t wystyl izowana pani m ówi n ie ja m ówię, ale pan i, że tutaj domy ślam się pani, że tuta j jes t gmina ogłosiła że, że za darm o można teg o ps a pan ie, a t o co 2, a w zasadzie to to po c o ja, ale także t o ja może sobie, że pomog ę nie to jest te ż c iekawe, dlaczeg o po prostu si ę także dlatego uważam, że n ie można czasami chodz i, że n ie mo żna patrze ć na kwestie zwierz ąt tyc h towarzysz ących cz łowiekowi tak m y w obszarze bezdomno ści zwierząt tylk o pod k ątem tuta j schronisko tutaj to tuta j t o tylko t o jes t bardz o taka że, ab y szersze spojrzen ie i tylk o wted y za łatwimy problem bezdomności, al e te ż, zanim wyjdziemy na te n rodza j grz ąski grunt cz y ktoś jes t współodpowiedzialny za t o zwierz ę i będzie realizowa ł kontrowa ł n ie wyrzuci do lasu tak tuta j dotykamy kwest ii edukacji panie redaktorz e, bo t o też ale zanim t o są twarde rzecz y jak czyta łem projek t nowel izacji autorstw a kom itetu społecznego tak ten aspekt cywilny jes t traktowan ie bezdomnych zwierz ąt dobrz e t o nazywa m tak n ie tylko pana r ównież inne s ą biali ja k ja t o wszy f irmuje swoim na na s z nazwiskiem, żeby by ło było pros i na ten projek t powstał oczywi ście we współpracy w ielu wielu osób c o bardz o tward e rzeczy widoczna zm iana f ilozofii f ilozofia, która teraz może spaść nie przystaj e przed chwil ą, w kt órych sąd, który sędzia czy będzie odpowiedzi ą na schron iska s ą tak ie publiczne miejsca f inansowane z publicznych pieniędzy, gdzie opiekują zwierz ęta i pa n chciałby przede wszystkim zada ć rzeczywiście pytan ie, jak ie naprawdę doprowadzi do teg o, żebyśmy sobie bez hipokryzji, bo dzieli jes t zupe łnie inaczej zupełnie inaczej si ę pod innych us ług w ustawie jest jeśli zapis, że ka żdy, kt o tam znajdz ie zwierzę cz y odpocz ąć zwie zwierz ę czy przyznać, że w wypadk u samochod u s ą samochodowego ma obowi ązek prawn y powiadomi ć najbli ższy schro n schron isko ale gdz ie jes t l ista legalnych schron isk nie ma czy jaki ś schronisko jest czego nie ma i czy jes t t o legalne czy si ę nazyw a ta 30 to trzeb a ja ja, którzy si ę troch ę na tym znam, żeby to t o to przechodzi przez w iele la t musia ł wyszukiwa ć specjalny spos ób sposoby czy t o jes t legaln e nielegalne n iema, bo t o jest ryne k i tuta j dzia łają pod podm ioty legalny p ół legalne n ielegalne upraw y prawda, bo chodz i o 5 pieniądze to n iema czego ś tak iego jak najbli ższy sko k s ą schron isko po drug ie, gdyb y obywate l poci ąć psia wiek i chc e go wie źć do schron iska czy 33 do 3 do lekarza, kt óry ma umowy z to on n ie wie, gdzie dzwon i do w ójta wójt jest tylk o do szesnastej i n ic jak mo żna nakładać obowi ązki na obywateli niż, gdz ie stanie nie ma ważna, al e to mo żna infrastruktury w z łotych problem rzeczywi ście z tym jes t ja pami ętam co prawd a nie dotycz y t o tylk o zwierz ąt bezdomnych te n tren d ten przypadek, w kt órym za chwil ę pow iem, ale wydaj e się, że w przypadku zwierz ąt bezdomnyc h jes t jes t podobn a sytuacj a Otóż ro k tem u miałam tak ą nieprzyjemn ą bardz o sytuacj ę dramatyczn ą, że wyskoczy ła Sarna i po prost u j ą potrąciła zatrzyma m oczywi ście samochód podeszłam zobaczy łam żona żyje, że jest ci ężko ranna jak miał w ogóle, bo t o było ma ło do stosunkow o małe ma łe zwierz ę po prost u wzięła i zawioz ła ale, poniewa ż ma m swoj e swoje, ale co na s także wyja śniał swoj e zwierz ęta 2 psy kot a w zwi ązku z tym wzięcie jeszcz e w og óle t o służbom zadzwoni łam na 112 była w drodz e z wakacj i po prostu wracaliśmy za zadzwoni łam na 112 i mówię, że jes t tak a sytuacj a jestem tu itu poda łam dokładnie s łupek w m iejsce SP sprawdzi ła wcześniej czy można kogoś przyszła nie wiem, aby poda ć telefo n weterynarz a kogokolw iek, żeby sprawdził po prostu, bo t o, bo to zwierzę c ierpi jaja nie mogę n ic z ty m zrobi ć pani m ówi, a pani, która odebra ła telefon m ówi do mnie tak dobrz e t o myśmy p isali to proszę jecha ć na d ranem kto ś do zwierz ęcia przyje żdża mówi uważam, ale my śmy si ę chyb a nie zrozum ieli, że zgłosi na wp ół do dziewiątej wieczorem jak t o do rana zwierz ę po prost u proszę temu zwierz ęciu pom óc i nowi noc ą na coś sprawdzi ć t e podała sw ój numer telefonu zadzwoniłam ta m przez 2 godziny co 15 minut ju ż mówiłam na tym 112 przepraszam zwolni ła jeste m ta sarenk i i musz ę powiedzie ć, że w ko ńcu w ko ńcu przyjechał w ko ńcu w og óle łowczy z policj ą po ty m, jak wielokrotnie po prostu dzwoni łam dzwoniłam, żeby podwa żyć kto ś dolnej zwierzę zorgan izuje chorą w gestii tak, ale objawi, a nie dajmy, al e to, jakby abstrahując od teg o t o po prost u pokazuj e, że znacz y pokazuj e nas z stosunek w jakim sens ie do zwierzęcia, kt óre jest, o kt órej ranny co, wi ęc zadam bardzo wa żne pytanie, dlaczeg o pan i pose ł myślała, że i dzwoni ć pod 100123 za opiekować si ę zwierzyć disco pod sam podcza s nasze j rozmowy ustali śmy postawą, że jeśli patrzym y na to co jes t w ustawach i coś c o jest te ż w praktyc e t o zw ierze bezdomny albo zwierz ę bez w łaściciela to zw ierze co, do których wiemy, że kto ś mo że od zależności, gdzie jeste śmy w Polsce kto ś mo że odwołać od łowić, bo tak rozumiem, że ten coroczn y program op ieki nad bez zje żdżania z danymi i ta m jest p isane pa n Jan Kowalski weterynarz, al e ta m Stefanowa tam stra żak tak ktoś go z łowi na pewno kto ś dostarczy alb o dosta ć miejsce, ale tam nie ma n ic o ty m, że kto ś zaopiekuje czy w tym sens ie, że kto ś weźmie odpowiedzialność za miasto źle, że z moździerzy tego, że wzajemn e są dzi ś zwierzęcia NIK dziki n ie s ą bezdomne właśnie od miesięcy anal izowali jak największymi innym, że jak mam y znaczy, że podobn e rzeczy się dzieje, że n ikt nagle nie jest odpowiedzialny, cho ć do ko ńca tak to nie jest, bo zwierzę, kt óre rann e potr ącone jes t potrzebna pomoc w iadomo, że małego ps a można zawie źć do weterynarza zwierz ę większa to jes t po prost u co innego my mówimy tu o wzór odpow iedzi tak, al e brakuje, bo czy nie musi przyk ładać zagro żone pani prz y przy przyk ładu, bo t o jest bardz o wa żne tylk o ja zupe łnie inny tuta j wysz ła z teg o wn ioski nie m a centralnego organ u adm inistracji Państwowej, kt órego gestii le żałaby humanitarne ochrona w bitwie zwierz ąt i nie ma żadnej dokładność do tego szaro ść za t o salon y faktyczn ie odpow iada pow iat, a konkretn ie łowczy las y państwowe czy liczy ć czy kto ś tak bran ża tylk o i ich m ówisz tak po ludzk u ich sa m na przejechan e prze z samochód kompletnie, n ic więc interesuje wywo ła donoszen ie do upolowania ona nie jes t do karmienia, al e i dl a nich jes t t o odpad pami ęta jak si ę skończy pan dl a pani jes t to wa żna spraw a spraw a Humanitarna osób osobistą pan pan i si ę w t o angażuje pani sam a w ty m pa ństwo tuta j jest volvo w ty m w te j sytuacj i zupełnie oboj ętny, gdyby t o by ł bezdomn y p ies t o zadzwoni ł, b y po, bo jako ś tak ka żda gmina nie by ł także umow y z Hitlerem z e schroniskiem tak im smak iem i ponieważ tam jes t kasa gminy za t o to o n przyjecha ł, ale jak się skończyła tak w okresie hoss y anal iza dramatyczn ie bo zan im przyjechał ktokolw iek te sarn ie pomóc no t o on a po prostu, że tak mama odesz ła za Tęczowy mos t po prostu cierpi ą na rozwój cierpią bez sensu, bo często, że mo że, gdyb y Boya pytam jaki ś telefon czy jeste ś to, żeby były po prostu informacje, gdz ie są te ż szczepem o bocianie wiem, że bocianie to nie jes t zwierzę, al e pow iem znalaz łam te ż patrzy le ży dziwnie Bocian si ę zatrzymałam podesz łam do teg o boc iana żyje pewn ie zdarz ą się z l iniami wysokiego napięcia no i c o zrobić w łaśnie te ż zadzwoni łam do do d o do m iasta, pod kt órym do Mrągowa okaza ło si ę, że pow iedzieli ani n ie proszę pan i rząd to samo mówią, że między pa ństwa to n ie to t o jes t spełnione to Milan dobrze, al e trzymaj ą państwo to jes t w łaśnie 2 telefon do jakiej ś fundacj i, która zajmuj e się pomoc ą takim zwierz ętom c o dobra patrzę jest ta m pol icja tam niedaleko, wi ęc dzwoni ę też znalaz ł na to policja m ówi, a za chwilę si ę wyczerp ie telefon n o to on i prosz ę pani, dlaczeg o na do łek sadze Nora pos iada doj ść do jakiegoś gospodarstwo przeprasza m bardz o cz y jes t w pobli żu n iego pani zostawi do ran a coś go zj e w wyborze swo ich nowyc h znajduj e i w ko ńcu zadzwoni łam do moje j kole żanki, bo wiedzia łam, że z internetu nie skorzystam, bo si ę wszystk o rozładują Anna przyszła nie zostawi ę teg o ptaka mówi słuchaj t y możesz mi znale źć gdzie ś jak ąś fundacj ę co ś c o po prostu coś si ę okaza ło, że o środek, który pomag a właśnie tak im, bo boc ianom konkretn ie był nie wiem p ół godziny drog i stamtąd 20 minut drog i stamtąd oczywi ście spisa łam numer zadzwoniła, ale tam był równie dobrze uk ładać si ę znać sytuację, gdy najbli ższy był, ale ostr e form y, dlaczeg o n p . na ośrodku policji cz y n p . w łaśnie takiej straży nie ma tak iego środka dochodzą, wi ęc pytanie albo we źmy tak ie rozwi ązania publicznego nie jest t o w kompetencj i żadnego resortu nie ma na d ty m żadnych pieni ędzy i nie ma na d tym żadnej organizacji państw n o prosty teg o po prostu nie ma, al e jes t, ale oczekiwano an i oczekiwań, że co ś takiego jes t, że musi by ć ja k numer napędu to jes t informacja, że tak to pani zak łada, że pan i żyje w cyw ilizowanym kraju, al e dobrze, ale w poz iomie tak zakłada, ale pan i czasami wzgl ędami w pewnyc h miejscach tak ich założeń jest niesłuszna, ale mus imy wr ócić tego przykładu to n iema niema tutaj wa żniejsze rzeczy niż uświadomienie w łaśnie teg o, gdzie jeste śmy na obecnym etapie pan Tadeusz Wypych powiedzia ł, że nawe t przykład, kiedy s ędzia miał tak ą świadomość jak funkcjonują schron iska pan i pose ł była przekonan a zresztą takie pewnie większość naszych słuchaczy p łacze, że na pewno gdzie ś jakiś jaka ś lista jaki ś numer telefonu nie ma nic z łego nie potrzeb a prawa zmienia ć po prostu wylać si ę wydaje mi si ę, że czasam i nie ta transza trzeba było co ś zmienia ć prawa, bo nie trzeb a było na t o mniej pieniędzy chciał, żeby nie trzeba było zmian prawa to nie jes t kwest ia pieniędzy, bo ja uważam, że w tak iej straży m iejskiej to pow inien wiedzie ć proszę pan i jes t, a o środek opieki na d nas z azyl dla zwierząt teg o typ u ta m z bocian ów coś i o n jest tu t o ju ż, gdzie pani jest t o my zadzwon imy on i przyjadą tak się sta ło, bo przyjechał tuta j bucha pięt on i przyjechali do teg o boc iana Bocian do życia już niestety nie lat a do, al e przeżył otrzyma należność w ierzyciela tylk o, że to był przypadkow y moment, kiedy akura t niedaleko morz a d ążących do teg o nie potrzeba teg o kartk a papieru wydrukować nie telefon nie, ale to, ale to nie alb o są identyczne ju ż się t o tylko wymaga, żeby kto ś zrobi ł krok więcej be z pieni ędzy be z niczego no być mo że tak się ta tego typu proble m rozwiąże nie rozwi ąże si ę tak proble m bezdomno ści zwierząt dowodem na to jest to, że ja byłem sytuacj i niestety n ie tak szczęśliwe panie trafi ą do miejscowo ści 4 lata tem u, gdy w środku miejscowo ści bardz o zan iedbany żałośnie wygl ądające naprawdę serc e pęka psy biega ły bezdomne 1 z nich nawe t wro śnięte tak ą w stare jakoś obroże widać komuś kiedy ś dawno na drogach, że p ierwszy do sklepów traf i widział pan t e psy pańskie były tak t o są zarząd są o d dłuższego czasu to jes t straszne, al e teraz, dlaczeg o o tym, m ówię dlateg o, że kiedy wróciłem do pyta łem jeszcz e 23 osób, skąd te psy i c o robią wr ócił do waszej pierwszej pewien cz y jes t progra m przyj ęty prze z gmin ę walk i z bezdomno ścią zwierz ąt jes t jest taki BP jes t normalnie nastoletni bohate r wszystko przyjm ie już formalno ść uchwałę uchwa ły akcyzy ze merytoryczn ie n ic nie wnoszą obecn ie uchwa ła budżetowa jest zasad a n ie gm iny na łożony ustawą s ą kompetencj e wójta jak o organ u wykonawczeg o do podp isywania umów t e uchwa ły naprawdę jest czyst a formalność, al e w tej w ty m układzie 1 ciekawe, który chc ę państwu powiedzieć wiele pań jak pa ństwo skomentuj ą, że w te j uchwal e było wypisane, kto ma się zajmować się łowieniem, dokąd bezdomny zaczyna tracić tak dalej na samy m końcu czy to nie by ł ostatnim przedostatn i punk t, bo takie bardz o symptomatyczn e wraz z w miar ę mo żliwości finansowych gm iny oczywi ście za unieważnia absolutnie, al e t o ju ż moc ą samorz ądnej samodzielny no żyjemy w państwie, gdz ie gminy s ą samorz ądy i i np. umow y zawierane z gm in z gmin, kt óre gm iny zaw iera za ś za zawieraj ą o wy łapywanie bezdomnyc h zwierząt z e schroniskami to ja ja t e umow y wszystk im c o roku od la t zbiera zbieg ł zbiera Jeślinie czyta m wszystkich dokładnie przemy ć du żą cz ęść przeglądam o d la t nie ma mow y o żadnej op iece ta m nie ma mowy od tam si ę l iczy czas u jak reagowan ia przyj ęli w ci ągu 6 godzin 12 godzin tego sameg o dn ia musi przyjechać d o po psa i ile kosztuj e, żeby g o za zabrał sob ie i koniec inaczej si ę ko ńczy to wyn ika to bezdomn e zwierzę skoro nie jest on o nawe t jak o zwierzę n ie jes t identyfikowany rejestrowanyc h w gm inie ja otrzymuję informacje z gmin iloma zaj ęły si ę i iloma zwierz ętami zaj ęły si ę precyzyjne, ale to s ą zawsz e informacje z ksi ęgowości, a n ie jakiś ew idencji, że m y mamy tutaj w schron isku tym 5 psów Atu mamy żyć i martwimy się jak one si ę czują, a może pos iadamy dl a właścicieli c o co mo żemy przeci ętna gmina tym się komplet rozum iem nie zajm ą, ale państwo odtworzyl i słuchacze słodką ten obra z ma m pytanie, gdz ie jes t ta zasadnicza zm iana, kt óra pow inna nast ąpić na poz iomie na poz iomie prawa, żeby to, o czym pan Tadeusz Wypych m ówi, czyli odpowiedzialność za zwierzę ona sta ła się n ie tylko iluzoryczna na pap ierze tylko sta ła si ę rzeczywistą odpowiedzialność to gdzie gdz ie mo że zabra ć z gminą nie mac ie o ty m n ie robi kluczow ą spraw ą to to jes t rozwiązane w Polskim prawie przepisy s ą o rzeczac h znalezionych jes t i przepis, m ówi że przep isy o rzeczac h znalez ionych stosuj e si ę również do zwierz ąt jak pa n znajdz ie parasol alb o rower odd a do b iura rzeczy zna zn a znalezionych t o n iema takiej siły, żeby nagl e znikn ął z ewidencji nikt nie wie c o si ę z n im stało o n idzie alb o przechowywan y jest og łaszany w kl ipie idzie na na licytację n ikt nie kup i po jakimś czas ie idzie do l ikwidacji jego ni ż c i, że pan do zmian toczy ł z nim z żołnierzy bezdomny miał widuje nawet nie da si ę PiS m ówi tak trochę się do zu życia gaz u zwierz ąt odpowiednio t o byłby plus, bo byśmy wiedzieli czy jest szansa dla konkretnych, że jes t zasa d weryfikacji zwierząt zwierzę n ie jes t rzecz sieci ą, al e przep isy o rzeczach stosuj e si ę odpow iednio w tyc h przypadkac h gdzie, kt óry poz a ustawą o ochron ie zwierząt typy te problem y wszystkich s ą związane dawn o tylk o, że ten przep is, że traktowa ć zwierz ęta bezdomn e jak o rzeczy znalezionej sposób jes t powszechnie bojkotowan ia ustawisz, ale wszysc y, bo to on e również 1 rzecz racze j n igdzie gm ina będzie odpowiada ć za zwierzę o d początku do końca b ędzie mogli za ro k przyszl i zapyta ć znaleźliście ro k temu z wieży, gdzie ono jes t gmina musi mie ć obowi ązek udz ielenia jes t bezdomny odpow iada za nie gm ina natom iast posy łane do horror u schron iska na podstaw ie umowy cyw ilnoprawne, gdzie PiS licz ą sobie co ś ono jest n ie wiadomo czyj e, a pa ństwa nowelizacja ustaw y w jaki sposób te n proble m rozwiązać w łaśnie tak cz y stosujm y zastosujmy odpow iednio rzeczywi ście szybszy prz y prze przepisy klubu s ą jak rozumie skoro o d la t rozmaw iamy rozmawiamy o problem y be z bezdomno ści zwierząt to nie stan ie się to nic nawe t je śli nowelizacja tak n ie wyobra żam, którą proponuje pan Tadeusz Wypych t o, że b ędziemy w iedzieli, gdzie jak zwierz ę jes t, że jak z nim jes t za to za to zwierzę jes t odpow iedzialna gmina t o nie zmieni ć t o kompletnie sytuacj i, w której pan i pose ł m ówiła, czyl i widzę zwierz ę, kt óre wysz ły z las ów, a jest ta m Sarna dz ik Bocian, bo tak, bo on nadal te zwierzęta b ędą wypada ły poza, po którym wszystk ie historie, kt óre pan i poseł po rząd ponos i niestety nada l zdarza ć tak oczywiście n o i pro pro pro problem bezdomnych zwierz ąt jest n ieznana jest specyficzny, że można g o spr óbować ogarn ąć jakoś rozwiązać mieć g łos, jaki prz y prze przep is, ale zwierzęta s ą w wykorzystywane powszechnie w śród lasu i wsz ędzie potrzeb potrzebn e by łyby jakie ś jakiś jakieś pojęcie o ty m, że w łaśnie n ie by ć bezradny brawo płynnie przejdziemy do rzeczy, kt óre pani pos łanka przed wej ściem na ryne k m ówi zarzeka się zgodził jaki ś kano n praw zwierz ąt, które obowiązuje t o z n iego mogłyby wynika ć r óżne rzeczy w ty m rozwiązanie problemu, kt óry dotychczas rozmawialiśmy czy nawet zgodz imy, że zwierz ę musi n ie mie ć prawneg o opiekuna zawsze n ie mo że ta m wystarczy, że będzie traktowan y ja k rzecz znalez iona niż pan i poseł pani pani myśli państwo, że zwierz ę ma by ć traktowane, jako że znalazł tera z traktowany gorzej jes t i us ług faktur a nie odpadn ie oznaczon o niezupe łnie, bo jedna k ten zap is, o kt óry bardz o walczy łam wted y k iedy, k iedy wniosłam p ierwszy projek t ustawy o ochron ie zwierz ąt, kt óra zast ąpiła rozporz ądzenie prezydenta 2007. roku t o by ł lata dziewięćdziesiąte t o był dziesi ątych czwart ą wcze śniej je śli dobrze pamiętam jes t to, że zwierzę n ie jes t rzecz ą ten jedna k naprawdę bardz o ważne, dlateg o że w ten sposób wymkn ęło si ę i zamiast by ć rzecz ą znalezioną sta ło się mężczyźni nie stracić tak ie zezwolenie t o jest kwestia dlateg o mówię, że n ie mo żna oderwa ć prost o rzeczy tak iej znacz y samego mówienia dobra tuta j s ą zwierzęta bezdomne to jest schronisko to jest co ś, bo to trzeb a zacz ąć od edukacji wa żą si ę naprawdę bardz o ważne i t o ta m jes t dlatego r ównież walczy ła w tej w te j ustawy b ędą walczy ć o rozszerzen ie teg o zap isu związanego sprowadzen iem do szkół element ów z zakres u ochrony zwierząt pytań są nie pojawi si ę jednocze śnie w internecie ogólnopolska infolinia dl a zwierz ąt bezdomnyc h tylko, dlateg o że dz ieci w szkole będą się uczy ły zwierzenia rzeczy, więc w ie pa n, dlaczego dlatego, że oczy t o się by ć może n ie stan ie szybko, al e ja be z robiliśmy badania ja czyta m badaniach wygl ąda świadomość jak t o wygląda dekad ę temu jak t o wygląda tera z jak t o wygl ądało 2 dekady temu jednak ja myślę, że mimo wszystk o zm ienia si ę jedna k wiele znaczy najlepsze si ę jedna k zm ienia to, że s ą takie audycj e jak teraz, że prawie tyle tyl e czas u rozmaw iamy o prawach zwierz ąt, że w sejmie jes t już kt órąś kadencj ę parlamentarn y zespół przyjaci ół zwierząt t o, że prosz ę zobaczyć jak żyją media społecznościowe ile naprawd ę fantastycznyc h rzeczy si ę dzieje t o ja my ślę, że ta, że pierwsza to jest edukacj a, bo wychowujem y obywatel a i cz ęsto ja widzę, że by ła taka akcj a spo łeczna akcja Zerwijmy łańcuchy bardzo fajn e robione powtarzana i t d. jeżeli zobaczym y na wsi jes t bardz o du żo jeszcze zwierz ąt na tych łańcuchach i ten zap is, który m ówi, że to t o zwierzę nie mo że być ca ły czas na łańcuchu, że ta m trzeb a go spu ścić z teg o łańcucha zaś chodzi z n im na spacer żona i one on e przed przep isem oczywiście można b ędzie w dużej części martwym, al e t o się zmienia ju ż j a ja widzę jak si ę jedzie na wsiach ju ż widz ę kojce dl a dl a psów nie t e kr ótkie łańcuchy, cho ć jeszcze on e są też wszystk o po g o też pytan ie jak nas słuchać, bo spotka jutro zobacz y bezdomne zwierz ę i stan ie dok ładnie w tej sytuacji bezdomneg o psa zobaczył w stan ie dok ładnie w te j sytuacji zadać pytanie c o ja mam tera z zrobić t o te to może oczywi ście jeszcz e będzie brzmia ło w uszach to co pani pos łanka powiedziała, że si ę zmienia i t d . al e tak mo że za 1112 i przeżyć te n horro r, kt óry pani posłanka prze żyła, ale by ć mo że np. też w ko ńcu tam się zwolni z różnymi sprawam i oczywi ście te n nr 112 może to nie jest najlepszy adresa t trzeb a te ż pamiętać, że ci, kt órzy si ę znajduj e jakie ś niecodziennej sytuacj i, że potrzebuje pomoc y on cz łonek jego rodz iny albo n ie wiem w łaśnie zwierz ę w takiej sytuacj i potrzebuj e szybkiej informacji mo że by ć w tak ich sytuacjac h i byłem czy możliwe bezdomn e psy słyszące ludzi żony to by ło co ś zrobi ć og ólnopolski telefon właśnie tak i, al e kr ótki prost y dla zwierz ąt, gdzie ktoś, b y siedzia ł robił tylko t o, żeby podawa ł informacje, gdz ie co jes t, że np. że znajdzie poparcia dla wa s za kim, kto za t o b ędzie płaciło pa ństwo gm ina organ izacje pozarządowe, kto tak ie, gdzie gdz ie, ale n ie można to znacz y ja uwa żam, że naczelnym n ie mo żna tak patrze ć na t o, bo i ta k na to płacimy t o jes t pytanie, że za to p łacimy także opiek ę na d bezdomnym i zwierz ętami popu, bo t o zadan ie w łasne gm in gminy si ę nie biorą on i bogaczy w iny mają nasz e pieniądze ani rz ąd ja k, po czym gminie maj ą za opiekę na d bezdomnymi zwierzętami zadan ie w łasne gm in, a skąd mają one s ą, ale s ą zadania innym n ie możemy koncentrowa ć tylk o na ustawy o ochron ie zwierz ąt musz ą w Piny przep isy, kt óre obowiązują gm iny w kwest ii bezdomnych 22 zwierząt i pow iem, że urzędy urz ędnicy gminni nawe t nie znaj ą ustawy o ochron ie zwierz ąt oni stosuj ą ustawy o utrzyman iu czysto ści i porz ądku w gminach często zadan ie ochron y przed bezdomnymi zwierz ętami i tam jes t mowa o zwierzę n o bo zbli żone ogromne mo że stanowić również zagrożeń ona t u zr ęczność r ąk on i to 3 grudnia jes t t o kontekst wyb ierania szamb a i utylizacji śmieci i wy łapywania bezdomnych zwierz ąt w 1 przepisie wyliczony tylk o kontekst uczyli z racj i odpadł, wi ęc ja m ówię, że usunięcie w og óle tyc h przepis ów ustawy śmieciowej i skoncentrowan ie si ę na obowiązkach gm in co ma si ę z tymi zwierzętami d a dalej jak te ż podniesienie zwierz ęcia do rang i w og óle rzeczy, bo do w te j chwili odpady, ale to i tak się na to nie zgodzą się wszystk im ci, którzy na ty m zarabia ć jeśli ktoś prowadz i działalność gospodarczą, kt óra poleg a na ty m, że ma umow y podp isywane z z gm inami po prost u życia zwierza m u Tusk straci na tym tak, ale taki rozw ój podmiot ów jest w Polsce nie sto i emisji 500, tak więc cz y ju ż 210 zarejestrowanych schron isk nadzorowanyc h prze z inspekcję weterynaryjną, wi ęc wiemy mn iej wi ęcej, kto t o jes t coś tam dzieje mam y adres i t d . natom iast jest jeszcz e wi ęcej podmiotów doraźnych pan Krzysio pan Fundacja x zakład tam od odci ążania i od odkomarzania prawd a te ż ma tak ą umow ę wszelkie wszelkie umowy mo że m u mo żliwe, bo i o tak, ale s ą osiągnięcia może to, o czy m świadczy t e 20 %, kt óre nie traf ia do słoni traf ia do do sete k po prost u tak ich podmiot ów małych t o znacz y ustawa o ochronie zwierząt te ż m ówi, bo też zajmuj e si ę tym i zwierz ętami towarz e towarzysz ącymi cz łowiekowi te ż zwierz ętami bezdomnymi to n ie jest tak, że się n ie zajmuje być mo że w ogóle pow inno się zrobi ć tak i t o ustawa o ochron ie zwierz ąt szerze j tak i kodek s praw zwierz ąt, gdzie znalaz łoby si ę różne r óżne dzia ły ja bardzo si ę ciesz ę, że pa n przygotowa ł taki materia ł do dyskusj i ta k jak chciałabym zorganizowa ć tak i du że Kongres praw zwierz ąt w sejmie zaprosi ć na nie n a na te n Kongres organ izacje pozarządowe, al e tak że ekspert ów ludz i nauki, kt órzy zajmują si ę r óżnymi aspektam i relacj i cz łowiek zwierz ę i zwierz ętami dziko żyjącymi ich ochron ą łowiectwa r ównież zwierz ętami bezdomnym i zwierz ętami laboratoryjnym i transporte m zwierz ąt r óżnymi gro źnymi aspektami chcia łabym, ab y za zako ńczyć to przygotowan iem tak iej du żej nowel i ustawy o ochronie zwierząt, bo t u się czas ta ustawa to s ą też kon iec la t dziewi ęćdziesiątych s ą tak ie ta k jak on a ciesz rosn ą tak ie wrzutki leg islacyjne, a może por a si ę w łaśnie przyjrze ć temu dok ładnie i wnie ść tak ą kompleksow ą zobaczyć co nie dzia ła, b o ta ustawa była uwa żam bardz o nowoczesn ą ustaw ą w latach dziewięćdziesiątych, al e bardzo w iele si ę zmieniło, je żeli chodzi o transpor t i świadomość i zwierz ęta laboratoryjn e nawiasem mówiąc kiedyś w te j ustawie by ły zwierz ęta laboratoryjne w tej chw ili on e s ą wyj ęte z te j ustawy tak są związane z rzeczywisto ści, bo to c o pani pos łanka by ła przyczyną nawet o ty m, że, że wzrast a świadomość ekologiczna, al e rozum iem, gdyby śmy zapytali pan za dużo wypychan a do ilo ści bezdomnych ps ów w Polsce n ie malej e pewnie też dziś ust t o ostatnimi lat y się i ile w iem o tym co roku zajmowa ł się wszystk ie gminy ustabilizowa ła si ę na poziomie 90 paru tysi ęcy a, czyli to t y, al e koszt y rosną w oczy oczywi ście bardzo szybk o do 17 % rocznie noda na ty m poleg a ta patologia, że zada m, że ten proble m bezdomnych zwierząt sztuczn y i sztucznie wygenerowanej generowany przez jako ść prawa, bo się op łaca, dlaczego przepraszam cz y mode l biznesowy naszym udziale moment, b o ja myślę, że rzecz, że tuta j to cze ść pan a nie zgadza ć co znaczy sztucznie wygenerowa ć nie ma zwierz ąt bezdomnych c o zwierz ęta bezdomne, ale pan pa n bazuje jeszcz e ja pow iem na pa n bazuj e na raporc ie, który mo im zdaniem jest absolutn ie tutaj t o jes t zaniżone nie ma n ic nie ma w og óle mają z w ładzy rapor t wspom ina pa n 90 % zwierz ąt adoptowanyc h i 90  000 tak wykazują specjalnie nie znaczy w porz ądku tylko chodz i o to że, że t o s ą dan e wzi ęte z kosmos u Inspekcja weterynaryjna skupia si ę g łównie tak jak pan łaskaw powiedzie ć na sa m początku nie ma dobrostan zwierz ąt tylk o sprawdz a tak naprawd ę g łównie na tym si ę skupia jakość mięsa bezpieczeństwo jakość mi ęsa d o do spożycia n ie zwraca uwag i w ogóle n p . na tym, żeby si ę do zwierz ąt hodowlanyc h n p . ani, jak imi środkami transportu przy przyje żdżają zwierzę zwierz ęta do rze źni jak wygl ąda ub ój w rze źniach i t d . i t d. proszę zwrócić uwagę, że wszystk ie afery z e zwierz ętami, jak ie o jak ich s łyszymy to n ie s łyszymy o d Inspekcji weterynaryjne j tylko s łyszymy alb o, bo dz iennikarze zrobili materiał regionalizacji tak że organizacje pozarządowe to si ę do środka poseł mo że sob ie, że tak mia łem kamerę guziki chodnik pa s, ale z e zwierzętami bezdomnym i jes t o tyl e gorze j, że w przypadk u zwierz ąt gospodarskich t o przynajmn iej są norm y Inspekcja nie przestrzega i IT, al e przynajmniej nowe norm y są, a w przypadku zwierz ąt bezdomnych n ie w iadomo co ma si ę stać, al e są z e zwierz ęciem przyjętym do stro n schron iska będzie bow iem robić mówi t o znaczy najlepiej znacz y Ano następne, al e już wasz a mo że, działając schron iska w jakim celu i nie ma na d ty m żadnej kontroli to znaczy też n ie do ko ńca czy inaczej kontrola jes t, bo teczk ą kontrola pow iatowego lekarza weterynar ii m. in . c o on kontroluje nie kończono w łaśnie rozmaw ia, ale pan lasów już n ie tak miałoby dla kraj u cz y zagro żenie dlatego pojawiają si ę na ws i, bo wściekliznę nie ma, ale miasta opóźniają si ę w wojnie, al e cz ęsto właśnie powiatowe wiecie jest t o bow iem zawsz e pow iatowy lekarz weterynarii kryj e fikcj ę czyli, czyl i np. właśnie t o, że znikaj ą zwierz ęta jest podp isywane żonę id ą do adopcj i ich nie ma n p . że alb o w ogóle s ą t e same zwierz ęta odławiane, bo tak ie są racze j uwa żam, że w iele organizacji, kt óre bardzo bardz o dobrz e prowadz ą schron iska maj ą bardzo du ża adopcj i zwierz ąt maj ą świetnie naprawd ę robi ą koncerty robi ą r óżnego rodzaj u akcje właśnie zawsz e wszystk o ma m schroniska, w których panie maj ą obowi ązek chipowania ps a i kastracj ę chowan ia kastracj i wszyscy tak dawna czy t e czy t o jes t tak nie wszystk ie t o robi ą, al e te o t e, o których my ślę dobrz e czy czuj ą n p . ostatn io znalaz łem kota dzięki temu, że na po t na podw órku, żeby właśnie zaczarowany m kote m z fundacj i, kt óra prowadz i prowadzi ła właśnie taką opiek ę na d bezdomnymi zwierzętami, al e poprze z dom y tymczasowe uda ło si ę znaleźć popro ś w łaściciela bo, bo s ą czipy t o jest t o bardz o prowadzą, gdz ie w iele schronisk prowadzonych bardz o dobrz e i typuj ących zw ie zwierzęta, al e tylko, dlateg o że prowadz ący teg o chc ą, a problemem jest t o, że prawo powinno określać c o jes t niezbędny dl a ka żdego, kt o prowadzi s ą z such ą schron isko bo, gdybyśmy n ie mogła m ieli liczyć tylko na dobr ą wolę ludzi to w ogóle nie m a po c o chronić nie ma kto ś zajmie prawd a prawda tylk o panie noszą nasz e f inansowanie publicznych pieni ędzy na życie ma być musz ą by ć normy określone co si ę z tym i zwierz ętami dzia ć, jak ie warunk i op ieki maj ą my mają mie ć to musz ą by ć ew idencjonowane jak o poszczeg ólne osoby osobn iki do Zaczarowanej wiadomo co się m ówi pa n wi ększość gmin du żych, kt óre którą, które t o prowadz i czy pow inny t o po prostu robi ć 1 Agnieszka bal na parz e ważna paluch profesorze to są du żo większość mają, wi ęc ja rozum iem to działa w te n spos ób, że zdarz y zjawia si ę zw ierze kto ś reaguje na to pojawienie si ę zwierzęcia bardzo dużo jest prawdopodobn ie s ą t o zwierzę wpadnie w syste m grupoweg o dlateg o projekt ustawy, kt óre o, kt órym rozmaw iano w łaśnie w poprzedniej kadencji kt óre, jakby n ie by ł obowi ązek chipowania uwa żam, że t o jes t też powinien by ć po prostu obowiązek, bo to ra z, że i w og óle każdy w łaściciel panie sob ie za typować zwierzę, bo to jes t także też powiedzie ć, że to jes t tak że dl a bezpiecze ństwa teg o zwierzęcia najbardziej przed e wszystk im gmina pow inna zacząć polowa ć to zwierzę udało si ę zaj ąć się z a publiczne PiS planują wciąż nie wiemy an i analiz uważam, że jeżeli człowiek, kt óry ma zwierz ę pow inien mie ć, bo jak posiadanie ju ż podczas imprez na egzekwowanie teg o cz y budżet c o, dlaczego o to b ędzie m ieli ustawę, kt óra będzie m ówiła jeśli z ła, ale straszn ą populacja Rosji, jeżeli s ą ja uważam, że t o jes t kwestia to jest kwestia cora z t o powtórzy dlateg o ja naprawdę wierz ę w t o w edukacj ę, że naprawdę to może się, ale wszysc y si ę z tym zgadzamy to jes t mamy 1 problem Otóż mamy o d wielu w ielu la t za interesowanie zwierz ętami miliony miliony wydawane prze z polsk ich obywateli obywatelki organ izacje pozarz ądowe naprawdę setk i ludzi, którzy mają w ielkie serce i nada l zasadniczy proble m, czyl i zarab ianiu na publicznych pieni ądzach koszte m c ierpienia zwierz ąt bezdomnyc h n ie znika o n nada l jest kawałkiem t e góry przez okre ślenie rynku to do RO ja pamiętam rozmowy sprzed kilku la t pan a Tadeusza wybuchami by łem przekonany, że t o kwest ia prawdy k ilku la t mamy 2019 rok jest niesamowite jes t dużo ciep ła wobec zwierząt z e strony bardzo wielu ludzi to pan i poseł w śród n ich ustawy śmieciowej nikt nie uchyli n o bo t o, bo ta m są interesy tam są t e realne Pippi pieni ądze wg tyc h norm on i post ępują jaki ś ta m jakaś ustawa o ochronie zwierz ąt jakieś ta m g łową og ólniki niesp ójne z innymi przepisami t o urzędników nie w żagle inaczej zapyta m państwa czy państwo n ie s ądzę, że wsp ólnym mianownikiem dla wszystk ich tych rozm ów natychmiastow ą popraw ą ju ż by łoby jakiekolwiek rozwiązanie prawn e, kt óre m ówiło przestajem y m ówić o zwierz ęciu zaczynam y najp ierw mówić o pos iadaczy tego zwierzęcia do odpowiedzialności z teg o tak a, jakby właśnie, jakby t o by ło człowiek z góry al e, a 10 lat możliwe po co si ę stało swoim może odpowiada ć za wierzy w Śląsku w schron isku n ie odpowiada gm ina przecie ż, al e kt óra gm ina ta, kt óra wysłała tam zwierz ę cz y tak gm ina na terenie, której t o s łowo schron isko jest t o s ą 2 interpretacje tych samych szybszy przep is n ie na temat ateistów w iadomo, bo 1 czy obydwie gminy odpadają tak sam o, bo gm iny podpisują na czy m mog ą mogą finansowa ć wspólnie, jeżeli roln ik z dz iennikarzy, że w ójt odpow iada w teoretyczn ie za wszystk ie bezdomn e zwierzęta na teren ie jego gm iny, a jego więzień na teren ie jeg o gm iny jest przedsi ębiorca, kt óry ściągnął sob ie psuć śledczy nie mieli za to mocy to to mo że odpow iada zaraża seat y wszystk ie psy n o właśnie no on i s ą zdolni są realne chroni ona odpow iadanie nie o n odpow iada za wyb ór za za wyb ór osob y, która będzie się tym zajmowa ła tak, bo one znalazły si ę na n ic zwierzę pytam cz y kto ś za n ieodpowiedzialny jak rozumiem, bo pamiętam dok ładnie ten fragment ich to dok ładnie na terenie gminy zwierz ę, kt óre na teren ie gminy t o ja id ę id ę do do so łtysa wójta do PiS do rady gminy i pytal i ją pan i do idei dostać i że nazywanie ich ko ńca kraj u 2 o 1 część rozum iem to 1 część niemocą, o c o panu chodzi t o jes t po prostu zm ienia bolszewicy jest w Jaworznie Nisko na d, gdzie 4000 psów mała wiejska gm iny i gmin to są bezdomne ps y w ty m schron isku niewątpliwie s ą on e na teren ie gm iny Brąszewice wójt gminy groszy grosz y to s łowo schronisko ma budżet większy ni ż ta gmina cofnąć n ic cała w og óle pytanie cz y b ędą funkcjonowa ć schronisko Rzym 4 miesiące jeśli c i się nazywa r ównym sobie pan posiada pami ęć i je śli nazywana cz y pa n podaj e rzeczywistych przyk ładach Woźniczki, bo w gm inie do Brąszewic dzi ś w izja orzeszki tak cz y je śli z jakiego ś przepraszam, jaka miała się zap isze, bo to min ął si ę wice jeśli nagle trzeba będzie t o wszystko zamkn ąć krzewi ć dowolnych powod ów tak administracja administracyjne w życiu osob y cokolwiek, kto ma si ę zaj ąć tym i zwierzętami cz y w ójt gminy ma łe gm iny wiejskiej grosz y Brąszewice ma nagle m a na g łowie 4000 psów n o ale z przewagą obl igo zgodn ie z lege Artis jak wypadki t o tylko możność rozmawiania sami t o właśnie o n gm ina musi bankruta mus imy ko ńczyć naszą rozmow ę prosz ę państwa i osób ostatnie pytan ie do pana dużo dobra rzecz, jak a b ędzie dale j z państwa projek t z nowelizacj ą ustawy o coś dale j będzie dzia ło pas y będą liczymy na odpowied ź w ciągu miesi ąca zgodnie z ustawą petycj e a, czyl i prosz ę państwa sytuacj a jest rozwojow a jak to m ówią w kryminałach naszym go ściem by ła Katarzyna Piekarska o d jutr a parlamentarn y zespół przyjaciół zwierząt n o tak jutr o 330 dni Tadeusz Wypych znan e słuchaczom Radia TOK FM obro ńca praw zwierz ąt prezes fundacji dla zwierz ąt Argos bardzo dziękuję pa ństwu za dzisiejszą rozmow ę dziękuję dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA