REKLAMA

Wizerunek osoby zadłużonej. Jak dłużnicy siebie postrzegają?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-20 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
30:09 min.
Udostępnij:

Polacy zadłużają się coraz bardziej. Jak to wpływa na ich samoocenę? I co sprawia, że przybywa osób, które nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wiecz ór Radia TOK FM 5 po godz inie dwudziestej pierwszej słuchamy Radia TOK FM wiecz ór Radia TOK FM dzi ś w środę 20 listopada cza s dobry m ówi Paweł Sulik co przygotowaliśmy dla pa ństwa w dzisiejszym wieczorze po godz inie dwudz iestej trzeciej skor o dzi ś środa to los Polandos, czyl i n iepolski punkt w idzenia dzi ś ormia ński punk t w idzenia, chociaż by ć może w trakcie rozmowy oka że si ę, że Karbowski punkt widzenia, al e szczeg óły po 2003 . b ędzie z Rozwiń » nam i pa n sali be z sankcj a b ędziemy rozmawiali o muzyce oczywi ście w rad iu TOK FM by ć może to zaskakujące dl a pa ństwa, al e t o z racj i profesji naszeg o gościa to po godz inie dwudziestej trzeciej, a po godzinie dwudz iestej drugiej przyjrzym y si ę ka żdy porusz a si ę p ies bezdomn y w Polsce jest t o prosz ę państwa opowieści o ty m, ja k powod u teg o jak w Polsce stanowione prawo czasam i bardz o chaotycznie dosz ło do zaskakuj ącej sytuacj i Otóż pies, kt óry jes t bezdomny jest 1 łapą świecie gospodarki odpadam i prosz ę wyobrazi ć, a drug ą map ą w świecie ochron y zwierząt n o ale temate m si ę rozje żdżają a gdzie w tak im razie trafia o ty m, będziemy rozmaw iali ska rozmaw iali z Katarzyną Piekarską pos łanką założycielką parlamentarnego zespo łu przyjaci ół zwierząt, a z Tadeuszem Th również z fundacj i dl a zwierz ąt Argos autore m projekt u zm ian ustawy o ochron ie zwierząt n ie będzie t o prosta rozmowa, bo pom imo teg o, że obojg u naszy m go ściom bardzo zależy na ty m, żeby zwierz ęta cierpiały to okazuj e si ę, że w Polsce dwudziestym p ierwsza wieku n ie jes t łatwo mówić o tym w te n sposób, żeby z tego wynika ł jasn e jednoznaczne pomys ły na zmian ę prawa t o po 2002 . a po 2005. 20 czy dos łownie kilkana ście m inut chciałbym żeby, żebyśmy wszysc y trochę przyjrzel i się badaniem, kt óre pa ństwo pewn ie nie s łyszeli, a m ianowicie w izerunku osoby zadłużonej Otóż w Polsce badam y w izerunek osob y zad łużone i rok za ro k mo żemy si ę dowiadywa ć jak m y jako społeczeństwo postrzegamy kogo ś, kto ma d ługi, a postrzegam y sa m fak t byc ia dłużnikiem ma ło tego n ie pytam y po prostu społeczeństwa c o s ądzimy o osobach, kt óre się zad łużają samyc h zadłużonych też o t o pytam y z tego powstaj e do ść ciekawy obra z, ale c o jest powodem dz isiejszej naszej rozmow y z naszy m go ściem Otóż my cora z gorzej postrzegan e te osob y nie t o si ę zadłużyły tylko w ogóle sam e osoby zaczynamy mówić s ą s łabe, że s ą len iwe jak t o się staj e, dlaczego w łaśnie tak to wygl ąda o tym, porozmaw iamy z Haliną Kowalską rzeczniczką prasową BIK InfoMonitora ju ż kilkana ście m inut wieczór Radia TOK FM s łuchamy Radia TOK FM wiecz ór Radia TOK FM dobr y wiecz ór m ówi Paweł Sulik w naszy m stud iu Halina Kochalska rzecznik prasow y BIK InfoMonitor dobr y wiecz ór dobrobyt u b ędziemy rozmaw iali o zadłużeniu, al e chciałem od raz u powiedzie ć najbardz iej wg interesuj ące dla słuchaczy b ędzie skocze k również jest t o co państwo w komun ikacie podaj ą, że istnieje jakiś rodza j badan ia, w kt órym państwo chcieli się dowiedzie ć te ż trochę o wizerunku, a nawet aut w tym sens ie aut o wizerunku osób zad łużonych cz y rozum iem, że chodz i o próbę odtworzen ia teg o jak m y jak społeczeństwo postrzeg a osoby, kt óre si ę zad łużają i jak czyta m nast ępuje zm iana jeszcz e do n iedawna jak rozum iem je śli kto ś był zadłużony na 40 parę procen t osób mówiło no n o to n iedobrze tak, a tera z już 50 parę os ób m ówi o t o niedobrze ktoś jes t zad łużony cz y ja nie tyl e, a oni mówią, że jes t n iedobrze w łaściwie nikt można, b y przypuszczać, że prawie 100 %, by się czu ło komfortowo i uznawa ło, że to n ie jes t najlepsz a sytuacj a i po prostu wypowiadało si ę negatywnie natom iast badan i wypowiadaj ą si ę w większości negatywn ie o ludziach, którzy n ie daj ą rady spłacać swo ich zobowiązań, al e jak t o państwo sprawdz ili cz y jak państwo pytal i c o cz y s ądzisz o człowieku, który si ę za du żo o nie o ty m jest nie jeg o sytuacj i tylk o o n im samym, że jes t osobą w łaśnie ta m słabą leniw ą cz y tak pa ństwo pytal i tak wygl ądało t o badan ie te n badan iu zrobili śmy zrobiło j e tak naprawd ę stowarzyszen ia progra m wsparc ia zad łużonych jesteśmy partnere m tego badan ia, a też, dlateg o że w idzimy, że liczba os ób, które n ie radz ą sobie z e spłatą rachunków kredyt ów i w ielu r óżnych zobowiązań ca ły czas ro śnie, m imo że gospodarka radz i sob ie coraz lep iej alb o dobrz e nasz e zarobki rosn ą, a jedna k ludz i, którzy n ie daj ą radę obs ługiwać zobowi ązań przybyw a tak gwoli ścisłości, bo mo że to dla niekt órych, choć może by ć do ść en igmatyczne cz y cz y, czyli ktoś, kt o n ie radz i sobie ze sp łatą zad łużenia co kto to jes t kto ś, kto nie w iem n ie zap łaciłem rat y za m ieszkanie już łapie do teg o cz y jak dawn iej def inicja, którą ujmujem y w nasze tak iej publ ikacji Info d ług na m ówi o op óźnieniach p łatności wynosz ących minimum 30 dni na kwotę c o najmniej 200 z ł, a m y swo imi danymi obejmujem y ta c o w idzimy w rejestrz e d łużników BIK InfoMonitor oraz w baz ie biura informacji kredytowe j i o ile IQ s ą dan e natychm iast wy ławiane wszystkie op óźnienia powyżej 30 dni powyżej 200 zł je śli rat a n p . wynos i tyl e, a t a w BIK InfoMonitor w idzimy zaległości ludz ik, które zosta ły zgłoszone prze z wierzycieli tak że w idzimy cz ęść w ogóle problemu, bo co tuta j ju ż w chodzi chodz i w gr ę Wola determinacja te ż tego w ierzyciela, żeby co ś zrobi ć z tymi długami one często są du żo starsze ni ż 30 dni, bo to n ie jes t tak, że ktoś o d razu telew izja kablow a cz y operato r telekomunikacyjny wp isuje kogoś natychm iast do rejestr u, bo sp óźniamy się 32 dni, a czy, al e jeszcze 1 rzecz chcia łem uściślić czy to znacz y, że taki ogólny obra z maj ą nasi słuchacze wnie ść tak i, że ludzi w ten sposób zad łużonych jest więcej w Polsce niż było cz y te ż po prost u kwot y, które on i są winni s ą wi ększe jak przybywa os ób, choć faktyczn ie w mn iejszym temp ie ni ż kwota zaległości tuta j te po t e problemy f inansowe, a rosną szybc iej u os ób, kt óre już wcze śniej mia ły t o faktyczn ie trzeb a podkre ślić ro śnie średnia kwot a zaleg łości i c i, kt órzy ju ż mają problem y pogłębiają j e, choć wart o t u dodać też n o bo nie jes t, cho ć w łaśnie obra z jednorodne podobn ie jak w łaśnie te n obra z te n stereoty p d łużnika, o kt órym zacz ęliśmy rozmawia ć, bo niemal po łowa osób ma zaległości nie wy ższa niż 5000 z ł oko ło 13 ma do 2 tysięcy złotych tak że tyc h mówimy tuta j o pona d 2  000  800 blisko 30  000 ludzi obecn ie tak, kt óre maj ą, a tak iego problem u z opóźnionymi p łatnościami widocznymi w łaśnie w rejestrz e d łużników BIK InfoMonitor ora z w pliku czyli, zwracaj ąc si ę do te j kwestii w izerunku takich osób, lec z jak o pa ństwo z rob ili badanie, które z, którego wyn ika, że przejmie cz ęść naszego społeczeństwa zak łada, że skor o ktoś ma d ługi t o si łą rzecz y z tego wynika, że te n ktoś jest tu s ą t e negatywne ocen y tak i t o jes t głównie s łabe bierne i len iwe badan i otrzymal i, a 7 cech i przeciwstawnych zasob y si ę 7 takich przeciwstawnych cec h do ocen y pracowite leniwe t o było t o było jedn o wskazan ie dominuj ący uleg ły ch ętne niech ętne amb itne pozbaw iona amb icji mocn e słabe aktywn e b ierne oraz mądre g łupi i na skal i o d 1 do 7 mieli wskaza ć ocen a teg o cz łowieka w większości przypadk ów ocen y t e by ły po stronie tyc h cech negatywnych o n im pracow ity racze j tylk o w łaśnie len iwe n ie dominujący tylk o uleg ły nie ch ętne do dzia łania tylk o niech ętne pozbaw iona amb icji i wszystk o w większości przypadków jest t o bardz iej przesuni ęte właśnie w stron ę cec h negatywnyc h c o zauwa żyliśmy w ci ągu 3 lat w łaśnie przyby ło ludz i, kt órzy oceniaj ą, a takich n iesolidnych d łużników negatywnie, bo jes t ich pona d 51 % teraz podcza s gdy 3 lata temu by ło około 45 % no w łaśnie w ty m momencie jak t o przeczytałem ten si ę zapaliła lampk ę pomyśleć co t o znaczy n o al e tutaj sp ójrzmy na drug ą stronę skal i i a pozytywnych ocen też przyby ło b o o ile kiedy ś 15 mówiła około 15 tam 20 kilka procen t, że ta s ą osoby pozytywn a tak bardz iej przypisywa ło wi ększość przepisywał ma pozytywn e cech y rozum iem uznaj ąc, że nie sprzyjał los, że t o nie tyl e po prost u ich, jak ie atrybut y tylk o po prostu sytuacj a życiowa spowodowa ła, że im się n ie w iedzie, jakb y w ten w ten spos ób postrzega ły tyc h n iesolidnych dłużników tera z tych os ób postrzegaj ących pozytywn ie niesolidnych d łużników też przebyła, b y ich pona d 30 %, więc spad ła spad ł udział nie wiedzących c o my śleć, więc czy lekarzem bardz iej radykalnie jesteśmy w ocen ie WSA zarówno tyc h negatywnych jak i tych pozytywnyc h, żeby to znaczyło, że część spo łeczeństwa i tak na d łużnicy są sam i sobie winni tac y dotacj e są, że została du żo czas u s ądy maj ą problem y, bo sam i sobie jest gotowal i i tym i cechami osobowo ści owym i, jakb y zasłużyli na sw ój lo s tak, a cz ęść spo łeczeństwa mówienie t o są tacy ludz ie jak my tak maj ą du żo pozytywnyc h cec h tylko tak, b y świat tak okazać si ę powin ęła los fak t zdarze ń losowych tak i wp ływ zdarze ń losowych r óżnych na nie n ie wszystk o możemy przewidzie ć i zaplanowa ć, al e trzecia interpretacja jest c iekawa pani, mówi że t e radykalne zwi ększyły dla oceny, ale kto ś mo że powiedzie ć zmniejszy ł się taki natu r wydawać, by si ę mog ło naturaln y sposób w idzenia tej spraw y, a m ianowicie, że to cz y kto ś ma długi czy n ie zazwycza j jest nie pow inno być związane z jeg o cechami osobowo ści tak, bo mo żemy kto ś naprawd ę bardzo n ie w iem amb itny inteligentny pracow ity prowadzi tak intensywne życie si łą rzeczy korzystać z kredyt ów ta k jak najbardziej no, więc trudn o m u przypisać takie cech y jak len i pasywn y s łaby ta k na znacie mn ie za mn ie zaskoczy ła i autor a tych bada ń pana Romana Pomianowskiego, który to szefuj e tem u Stowarzyszenie progra m wsparc ia zad łużonych źle ten udzia ł osób neutralnych no bo trudn o nam oceni ć tak naprawdę, bo t o jes t tak n iejednorodna tak różnorodna sytuacja, kt óra może przyczynić si ę do tego, że ktoś wpad a w t e problemy, że ci ężko i jednoznaczn ie tak kategoryczn ie stwierdzić, że wie stało si ę to, dlatego że ktoś s łaby b iernej leniwe c o c iekawe najmn iej skazan i pad a na tak ie cech y jak złej g łupi tak że n ie z głupoty kto ś wpada właśnie bardz iej czy z tak iej z łośliwości i za łożenia, że b ędę sob ie żył na cudz y kosz t nabior ą kredyt ów i n iech się martwi kto ś inne tak że te t e cech y są, jakb y w najmn iejszym nas ileniu tuta j w tyc h negatywnyc h ocenac h mo i wida ć, że potraf imy tak kategoryzacj i przyklejać łatki, a postrzega ć stereotypow o, a t o a, al e c o zaskakujące no w w takich warunkach te ż sami c i n iesolidni d łużnicy też oceniaj ą się właśnie źle t o jest najc iekawsze jak t o jak to wytłumaczyć przecie ż d łużnik świetnie zna swoje sytuacj e jak dosz ło do teg o, że nie zap łacił 12 raty kredytu, ale to, że dokonuj e takiego przeskoku, że m ówi to z tego powodu, że ja jestem c o się ze mną nie tak t o jes t to n ie ustanaw ia przyp isuje sob ie po prost u te n wp ływ, ale pani może czekać jaki ś czas wszystk im osobiście czy to nie jest troch ę tak że jak czujec ie zacz ęliśmy zastanawia ć dopiero ma niespłacony kredy t myśli coś ze mn ą jest n ie tak, gdyby nie mia ł tego niesp łaconego dop óki p łaciłem regularnie myślałem c o żyje ta k jak inni robi ą rzeczy ta k jak inni robią n o i jeste m średnią osob ą uśrednioną pod wzgl ędem r óżnych cech n ie płacę d ługu przez miesi ąc prze z przestrze ń i wtedy my ślę, że w idocznie może, dlatego że coś z e mną jest nie tak czyst e mechanizm mo że by ć taki mechan izm, bo wartość czujem y się te ż prze z finanse ta k na to ma spor y wp ływ na na nasz e ego i na t o jak się postrzegamy w łaśnie t o jak sob ie radz imy z r óżnymi sytuacjami właśnie w życiu te ż z pieniędzmi zrobiliśmy n iedawno za ś tak ie badan ie, w kt órym z sprawdzili śmy co zawstydz a w sytuacjach finansowych i stresuj e ludz i i np. panow ie cz ęściej się denerwuj ą się dl a n ich jest kr ępują o tym, że zarabiaj ą mn iej, a na i dla nich cz ęść rzadz iej si ę zwracaj ą większym op óźnieniem zwracają si ę po pomo c, jak ą po poradę jeśli wpadaj ą w problem y f inansowe, bo w łaśnie te n wym iar f inansowy mocn o decyduj e o ty m jak ocen iamy siebie ta k jak się warto ść czujemy i ci ężko później wyci ągnąć r ękę przyzna ć się do tego, że nam si ę n ie udaj e w pewnym momencie ci ludz ie je śli ju ż bardz o d ługo jes t bardz o długa znajdują si ę w tak iej sytuacj i be z wyjścia n o zaczynają w łaśnie si ę tak postrzega ć negatywn ie jak o słabi niech ętnie len iwi, ale my cz ęść os ób na pewno jes t te ż zdaje sob ie spraw ę, że pope łniła pewn e b łędy i a i gdzieś n ie mo żemy tuta j ca łkowicie odebra ć im odpowiedzialności za swoj e czyny pan ie, o czym mówię zupełnie m ówi o tym, że mo żemy pope łniać błędy mo żemy nawet du żo popełniać, ale to nie oznacz a automatyczn ie będziemy sob ie osoby m ówi jesteśmy g łupi leniwi b ierni słabi na znaczn ie się zaczyn a w życiu nie udawa ć i r óżne rzeczy nagle na mn ie wychodzą n o to to mo żliwe, że mo żna tak powol i zacząć sob ie my śleć po prostu negatywn ie na nie zbada ń wynika, że znaczące, że tak się dzieje tego n ie zastanaw ia to jak to zbadać tak t o cz y wyobrażam sobie, że pa ństwo mogl i mieć proble m z bada ń w tym sensie, że du ża część ludzi, by powiedzia ł tak pope łnia błędy skoro zadłużenia to znacz y, że nie jestem w stan ie tego spłacić z wyliczyłem albo n ie pow inien brać po życzki tak dalej, al e t o wcale nie oznacz a, że jeste m kim ś gorszym wyst ęp s łaby, a tymczasem t e w badan iach program u wsparc ia zad łużonych, al e zaznaczmy real izowanego w śród tak ich uporczywych d łużników tak ich, którzy ju ż faktycznie n o maj ą k łopoty z du żą wym iarze, a cz ęść z nich w og óle po nawe t po wyj ściu z tyc h problem ów d ługów wpada ponownie w tak p ętlę zadłużenia uderze ń, ale on i oceniaj ą s iebie jak on i s iebie ocen iali dokładnie te n sam spos ób jak m ówimy jak wcześniej m ówiliśmy te n og ół badanych og ółu respondent ów tak t o tuta j te ż wesz ła tuta j, o ile ogółu, ale wymieni ł jak o takie nadrz ędna negatywn e cech y słabość bierno ści len istwa t o on i, a wym ienili sob ie słabość bra k chęci i te ż len istwo ciekawe, że w okres ie wyklucza tak ie sytuacj e, że t o rzeczywi ście jeste m sprytn y przedsiębiorczy ekologami si ę powin ęła tak umiem odpowiednie kredyty bra ć w ie jest zor ientowany w ofertach na pewn o cz ęść os ób te ż tak uważała, że była, wpadaj ąc w t e problem y m ądra i pełna amb icji tak z dobrymi intencjami, bo tuta j mam y t e dobre pozytywne cech y po drug iej stron ie, a na skal i, kt óra jednak wszysc y badani si ęgali rzadziej no co ś c o wart o podkre ślić najgorzej oceniaj ą osob y n iesolidnych d łużników osob y pracuj ące z ty m zadłużonymi także daje t o tuta j jeszcz e on e w oczac h wizyty w izerunek tyc h niesolidnych d łużników w oczac h w łaśnie na pracowników, kt óre mają styczność z n im mimo jes t jeszcze gorsz y czy czy pan i coś w tym badan iu dziwi, bo prezydenta o informację, kt órą pani pod a na pocz ątek, że jeśli patrze ć na ca łe spo łeczeństwo t o ilo ść liczba d łużników zwiększyła, ale też ile pieni ędzy którą, kt óry się nie zwraca na s też wzrosła czy diagnoza, gdz ie spo łeczeństwo jesteśmy mniej sol idnie w sp łacaniu ta k tak jeste śmy mniej sol idni na ostatn im kwartal e t e zaległości przyros ła o ponad 2 miliardy z łotych do niemal 79 miliardów ju ż tak że jak kiedy ś patrzy łam mo żna sob ie kupi ć za to 7 spółek gie łdowych WIG 20 od produkcji g ier do obuwia i t d . n o sum a spora, a i też t e powod y jak badali śmy co mo że spowodowa ć, że uspraw iedliwia przed sob ą, a niep łacenie jaki ś zobowiązań n o zaniepokoi ły na s, b o z jednyc h z 1 z bada ń wynika ło, że 23 %, czyl i prawie co czwart y badan y w śród między chorobam i utrat ą pracy wym ienia te ż chęć utrzyman ia poz iomu życia rodzina, czyl i jak t o rozumieć, że ob iektywnie mógłby sp łacać tak, ale n ie b ędzie czegoś p łacił, bo ty m, bo to prze łożyłoby si ę na obni żenie status u poz iomu życia bardzo też czekan, ale tak że, jak iej cz ęści spo łeczeństwa dotyczy t o chyba rzadk ie sytuacj e, że kto ś miałby 23 % powiedzia ło, że fak t, że to b y, że dopuszczaj ą taką możliwość, że jeśliby t o mia ło tak zachwia ć ten ma style m życia, kt óre maj ą teraz, żeby n ie urazi ć te ż słuchacze n o w iadomo co styl życia to od raz u si ę kojarz y z zostan iem pieniędzmi cz ęść na du żą część spo łeczeństwa żyje bardz o skromn ie także n iewykluczone, że oni wpadli ju ż po tak ą kresk a, że n ie byłoby ich sta ć na cokolw iek, wi ęc może właśnie uznaj ą, że je śliby jeszcze mia ło by ć gorzej po prostu miano n ie b ędą wtedy płacić lwi ą cz ęścią rachunk ów za pr ąd przestaną sp łacać jakie ś rat y i du ża cz ęść ludz i w Polsce popad a w takie zadłużenie cz y nie n ie p łaci w łaśnie za zaczęli za pr ąd zawody takich tak ich op łat w te j parz e biuro informacji gospodarcze j InfoMonitor na mam y 2 mili i one 200 osób pona d 2  000  200 osób z tak imi zaleg łościami poz a kredytowymi mo i tutaj w łaśnie s ą też s ą te ż cięższa także, al e bardz o interesujące czy t o konsumpcyjn e kredyty w pan icznej kredyt h ipoteczny n ie mówimy, ale za kredytow e także już n ie m ówię o tym c o w b iegu, bo w wyniku mam y teraz w łaśnie tak ich os ób opóźniających p łatności ra t i m iast kredyt ów mieszkaniowych, choć t o się zdarza du żo rzadziej, ale i konsumpcyjnyc h na kartach kredytowych cz y też limit ów konc ie 1  231  000 ich zaległości t o blisko 37 miliardów z łotych natom iast zaleg łości pozakredytow e, które no mog ą by ć kredytowymi, ale indukowany ju ż prze z f irmy w indykacyjne, a to jes t prawie 42 miliardy z łotych i tuta j liczba takich d łużników niesolidnych no to jes t pona d 2  230  000 osób i tuta j mam y m. in . osob y, kt óre n ie p łacą np. kosztów s ądowych czy zasadzonych drzew Jan jes t bardzo du żo ludzi, kt órzy n ie zgadzając si ę z wyrok iem sądu stwierdza żonie n ie zap łacą w tak im razie kosztów s ądowych, bo ich n ie zadowoli ło orzeczen ie osob y niep łacące alimentów, które s ą wr ęczane prze z gmin ę i wyp łat za naszych dz ieci wyp łacane są pieni ądze z fundusz u alimentacyjnego, który si ę wszyscy notabene sk ładane tak, a tak ich d łużników jes t pona d 300  000 tutaj osob y właśnie, kt óre n ie p łacą czynszu je śli chodzi o często t o my mamy m y w idzimy tylk o czubek g óry lodowe j, bo n iewiele spółdzielni czy te ż tak i zarządów nieruchomo ści decyduj e na t e wp isy, a w g łosie widać, że t e zaległości rosn ą i tańca już bodaj że ponad 7 miliardów z łotych i ostatnich 2 latach jak pami ętam t e statystyk i na stałym poz iomie utrzyma ły si ę zaleg łości w m ieszkaniach spółdzielczych cz y te ż tak ich własnościowych natom iast w cz ęściowych wzros ły o oko ło 2 miliardów złotych tak że ostatnie 2 lata ta m zaleg łości za część rosn ą na pot ęgę MEW mam y wiedz ę o ty m co ktoś pisze t o mus i zarz ąd nieruchomości komu m a z ty m zarz ąd w łaśnie mieszka ń komunalnych mus i pisać do nas no to m y wted y widzimy także ta wolność jestem zaskoczony t o s ą już nieduże, ale musz ę pani powie jeste m zaskoczony, b o tak słucham pan i podaj e t e kwoty i ilo ść osób świeżo tu ż po exposé premiera Morawieckiego, kt óry m ówił o takim skok u cyw ilizacyjnym rozb iciu szklanego suf itu tak iej pytanie wiatr żagle i i o pa ństwie dobrobyt u tak s łucham pani my śli coś n ie s ą, bo oczywi ście pewn ie ta k jak wi ększość słuchaczy s łuchacze, k iedy pan i o tym, mówi se przypom ina poszczeg ólne sytuacje z ostatn ich miesięcy rozm ów mo ich przed s ąsiadami prawda w trudne j sytuacj i materialnej i dojdzie oczywi ście c i ludzie są si łą rzeczy s ą jak s łucham pan i pose ł Robert przypominamy histori ę opowie ści różne, ale tych tak jawne j sprzeczno ści z ty m z ty m co słyszymy od rządzących, że musz ę zapytać pana czy pan i jak patrz y na takie badan ie pa ństwo zlecaj ące badania i cz y pani ma wra żenie, że od mam y do czynienia z sytuacj ą, kt óra w każdym kraju si ę zdarz a tak część ludzi n ie p łaci sen cz y też nie czy te ż coś się dz ieje jedna k na tyl e niepokojącego może pani, żeby bi ła na alar m, że Niemcy porównanie z Europą cz y por ównanie z krajam i naszeg o reg ionu czy ma miała pan i taką sytuację patrząc na t e dan e pa ństwo pomyślała n o tu czerwone światło ju ż za zapala my ślę możemy por ównywać pod kątem og łoszonych upadłości konsumenck ich i tyc h t u trzeb a zaznaczy ć mamy n iewiele t o statystyk i w Polsce s ą stosunkowo n iskie, bo mamy zdecydowanyc h na ten rok zapowiada si ę, że po t o, rozwiązanie si ęgnie oko ło 8000 osób w poprzedn ich latach to by ło oko ło 65000 takie zliberalizowa ć prawo upadłościowe wesz ło w 2015 roku, wi ęc mamy czwarte pi ąty ro k tak obowi ązywania tyc h przepis ów przyjaznyc h tak, kt óre pozwalają w łaśnie je śli kto ś udowodn i, że ma stać si ę w sytuacji bez wej ścia, a nie do końca z e wzgl ędu na swoj e na sw ój takiej n iefrasobliwe sty l byc ia i niemądre zad łużanie się mo że si ęgnąć po t o, upad łość i na jak t e statystyk i s ą n iewielkie tak n o w stanac h dziesi ątki tysięcy to sam o w w Niemczech tak że tam no ta m t o wygl ąda z te j stron y gorze j tuta j nie niem n ie umiem tego przyr ównać d o do innych kraj ów, al e możemy powiedzieć, że z tyc h naszyc h danych no n ie n ie n ie obejmuj ących z pe łni obraz u jedna k wyn ika, że obecn ie n a prawie c o dziesi ąta osoba ma problemy z spłacanie doros ła co dziesiąta doros ła osoba ma problem y z z e spłatą zobowiązań w Polsce tak dziesi ąta osob a niemalże n o b o tak precyzyjnie t o jes t 90 na 1000 dorosłych, bo cho ć jes t niecały, czyli pa ństwa każdy ulic ą imiennie 10 osób t o ostatecznie 11 weźmy n o, a 1 z hitów tak albo na pocz ątku naszej rozmow ie z jedn o 1 na 10 osób, czyl i 111 osób jak wrócę do początku rozmow y może my śleć o sobie, że jes t len iwa uleg ła niech ętna pozbaw iona ambicji słaba no t o ju ż pewn ie właśnie wpada, gdy jes t w dol e d ługo z pewnością jeszcz e my ślę, że duża cz ęść osób bagatel izuje w og óle swoj e problem y i st ąd te ż t e narastające d ługi, że n ie um iemy w por ę dostrze c problem ów teg o, że coś się dzieje n ie także mo że jedna k powinni śmy zmieni ć styl życia zastanowi ć się na c o na s stać na ile na s sta ć, a i te ż n iewykluczone, że zaczynamy myśleć, że mo że jednak na m si ę nale ży, że może wraca m tera z tuta j d o do teg o rozd źwięku między expos é, a rzeczywisto ścią, wi ęc t e badan ia m ówiące o ty m jak 23 % os ób, m ówi że jedno n ie będą płacić je śli to ma odebra ć im m a po od wa s odchudzić budżet no tak kotów ta k jak mówiliśmy to może sytuacja jest taka, że zamiast 3 posiłków ciepły dzień n ie moje dz ieci zjedz ą 2 posiłki dz iennie to lat a na nasz e statystyk i m ówią właśnie ta k w tak iej tak imi problemam i sa m z ty m, żeby starczy ło od p ierwszego do p ierwszego no ma oko ło 20 % 21 % gospodars tw domowych wie i część ma kilka raz y w miesi ącu zastanawia się, sk ąd wziąć pieniądze, a pa n większa cz ęść, mówi że ra z miesiącu już n ie wie c o robić tak że na t o stać w łaściwie jak tuta j taka systematyzacja t o tak a skal a bardzo pan ie dziękuję za t e rozmowy pan i Halina Kochalska rzecznik prasowy BIK InfoMonitor dzi ękuję bardzo dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA