REKLAMA

Poranny przegląd prasy Karoliny Lewickiej

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-21 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM dzień dobr y państwu t o jest czwartkowy poranek Radia TOK FM ja nazywa m się kary nazwiska będą pa ństwa do dziewi ątej b ędą z nami też kolejn i go ście po si ódmy 20 Bartłomiej Przymusiński rzecznik prasow y stowarzyszen ia s ędziów polsk ich Iustitia po średni 40 Borys Budka przewodnicz ący klubu koal icji Obywatelskiej za ś po ósmej komentatorzy Zuzanna Dąbrowska prof . Mikołaj Cześnik i dr Łukasz Pawłowski, a tera z cza s tradycyjn ie na Rozwiń » przegląd pras y i zaczyna gazety wyborcze j stron a ósma upol ityczniona krajowa rada s ądownictwa n ie przejęła si ę wyrok iem Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej chyba pa ństwo n ie zaskakuje te ż o ty m, Łukasz Woźnicki KRS obraduj e na ostatn im pos iedzeniu w listopadzie w środę rada wybierała przysz łych sędziów s ądów rejonowych jej cz łonkowie chc ieli też przyjąć stanow isko w sprawie orzeczenia z UE spraw a jest poważna n ie spieszymy si ę w zarządzie jedna k w iceszef rady przedstaw iciel prezydenta s ędzia Wiesław Johann stanowisko nowej KRS mam y pozna ć dzi ś także dzi ś rada zaplanowa ła konkurs y do Sądu Najwyższego do obsadzen ia jest 11 miejsc w 3 izbach Sądu Najwyższego w czwarte k rada b ędzie omawia ła kandydatur y poinformowa ł rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera tak że prezes Izby dyscyplinarnej nie pozostaw ia złudzeń izba w dalszy m ci ągu spełniać b ędzie pow ierzono misję sprawowan ia wym iaru sprawiedliwości poinformowa ł Tomasz przes łał ski jeg o zdaniem wyro k cóż ma wpływ tylko na 3 sprawy s ędziów Sądu Najwyższego Naczelnego Sądu Administracyjnego, kt óre zainicjowały pytan ia prejudycjaln e do un ijnego Trybunału nieskuteczne jes t powo ływanie si ę na zawart e w nim rozstrzygnięcia w innych post ępowaniach s ądowych uzna ł prezes tymczasem wczora j do Sądu Najwyższego błyskawicznie wp łynęły akta 3 spraw kt órymi we wtorek zajmował si ę Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej otw iera sądowi mo żliwość wydan ia orzeczen ia w sprawie pol itycznej KRS akta przyjecha ły z Luksemburga pewnie w czwarte k b ędą decyzj e w spraw ie wyznaczen ia term inu posiedzeń m ówi rzeczn ik Sądu Najwyższego s ędzia Michał Laskowski taktow a sprawa ma potrwać kilka miesięcy, a t o b ędzie rozmowy z Bartłomiejem Muszyńskim, kt óry ju ż 820 będzie naszy m go ściem w stud iu w Poznaniu Gazeta wyborcz a na czołówce o ty m, że przystawki stawiaj ą Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro żądają o d PiS własnych wojewodów wi ększej liczby w ice ministr ów tak że swoich przedstaw icieli w Trybunale Konstytucyjnym dobr a zmiana zgłosiła troj e kandydat ów by łych pos łów Krystynę Pawłowicz Stanisława Piotrowicza ora z Roberta Jastrzębskiego w środę n ieoczekiwanie wycofan o kandydatura teg o ostatn iego Mago zast ąpić prof. Jakub Stelina, kt óry opiniowa ł s ądowe ustawy dl a resortu sprawiedliwo ści Zbigniewa Ziobry jako dz iekan wydzia łu prawa Uniwersytetu gdańskiego nie chcia ł si ę podpisa ć pod listem innych dziekan ów wydzia łów prawa, kt órzy protestowal i przeciwko ogran iczaniu niezale żności s ądownictwa prze z rz ądzących, gdy jego życia w uchwale skrytykował zm iany w sądach Stalina poda ł si ę do dym isji, że wreszc ie przypominam 19 szabel Gowin owce 18 bez n ich partia Jarosława Kaczyńskiego niczego sam a n ie przegłosuje tymczasem w Breście p isze Agata Kondzińska czuj ą si ę oszukan i negocjacjami prz y tworzen iu rz ądu, bo mia ło być także Michał Woś bierze resor t środowiska Michał Kurtyka buduje now y ds. klimatu tymczase m Włosi wyl ądował w kancelarii premiera dopiero ma si ę zaj ąć podzia łem kompetencj i mi ędzy Starym resorte m środowiskowym, a nowym klimatycznym, bo ten resor t podj ął już Kurtyka dziennik Gazeta prawn a na czołówce o ty m, że minister prac y moralna Malon łamała kodeks prac y, a działo si ę wted y, k iedy pe łniła funkcj ę prezesa spółdzielni o światowej i dyrektor a liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim naruszy ła on a art. 25 kodeksu pracy, kt óry w ówczesnym brzm ieniu umożliwia zawarc ie z ty m samy m pracown ikiem maksymalnie 2 kolejnych um ów na cza s okre ślony podpisanie trzec iego tak iego kontrakt u oznaczało, że podwładny z moc y prawa jes t ju ż zatrudn iony bezterm inowo pom imo takiego ograniczenia Marlena ma łą zawiera ła kolejne umowy na cza s okre ślony ju ż po przekroczen iu kodeksoweg o limitu 2 kontraktów potwierdzi ły kontrol e Państwowej Inspekcji Pracy, kt óre zosta ły przeprowadzon e w czerwcu teg o rok u Gazeta poprosi ła o komentar z now ą minister rodziny prac y i polityki spo łecznej odpisa ło biuro prasow e, wg którego plac ówki wchodz ące w skład sp ółdzielni o światowej były zarz ądzane przez moraln e Bullock zgodn ie z prawem nie jest on a zwi ązana z tą sp ółdzielnią od 2011 roku nie s ą znan e wyn iki kontrol i Państwowej Inspekcji Pracy z 2019 Rzeczpospolita na stronie czwartej o kandydac ie z koperty, czyli o ty m, że pojawi ł się kontrkandyda t dl a Małgorzaty Kidawy Błońskiej w prawyborach Platformy Obywatelskiej jes t nim Jacek Jaśkowiak prezydent Poznania i co dalej o tym p isze Michał Kolanko w piątek zbiera si ę zarząd Platformy jeg o temate m będą prawybory p ierwotny pla n zak ładał 3 debaty praw wyborczyc h kolejn e sobot y na prze łomie listopada i Grudna grudn ia co mia ło przyciągnąć uwag ę do ca łej procedur y, a wyb ór kandydata lu b kandydatk i na konwencj i krajowej 14 grudni a delegac i t o 1200 osób zarz ąd b ędzie rozmawiał o harmonogram ie ora z obecnej sytuacj i w partii wyborac h wewnętrznych, kt óre rada krajowa ma rozpisać 14 grudnia wybory noweg o szefa maj ą potrwa ć do połowy stycznia Borysa budkę po 740 zapytamy cz y buławę przewodnicz ącego nos i w swo im plecak u jak wynika z badań, kt óre przeprowadziła k ilka dn i tem u Gazeta wyborcz a elektora t Platformy Obywatelskiej chętnie g o na stanow isku szef a Platformy Obywatelskiej widzia ł Rzeczpospolita k ilka stron dale j o ty m jak b ędzie wybiera ć kandydat a na prezydenta lew ica w wyw iadzie, którego Gazecie udzieli ł Włodzimierz Czarzasty w pi ątek podejm iemy rozmowy na tema t sposobu przedstaw ienia wybor u kandydata an i ja an i Adrian Zandberg an i Robert Biedroń n ie chcemy uczestniczy ć w żadnym wyścigu, al e w tym świecie jest te ż k ilka innych c iekawych w ątków m. in . Jacek Nizinkiewicz cz y pyta wice marsza łka o t o czy lewica wn iesie projek t ustawy l iczby liberalizuj ących prawo aborcyjn e na pewn o cz y w grudniu wątpię my ślę, że racze j w przysz łym rok u mam y doświadczenie w tej spraw ie SLD 2 × już ustaw ę przeprowadzi ł przez Sejm ra z nie zaakceptowa ł te j ustawy nie podpisa ł pan prezydent Lech Wałęsa ora z Trybunał Konstytucyjny głosu pana prof . Andrzeja Zolla tego n ie zaakceptował kolejny w ątek cz y lewica ma ambicj ę zast ąpić Platformę Obywatelską mamy plan, żeby walczy ć również ten elektora t, który g łosuje na Platformę za ś elektorat PiS chcem y przyj ąć o d socjalne j stron y jeszcze jedno pytanie zosta ł pa n wybran y wicemarsza łkiem Sejmu również z poparc iem PiS w tym Zbigniewa Ziobry, który wcześniej w raporc ie komisji Rywina umieścił pana grup ie trzymaj ącej w ładzę nie ma wicemarsza łka Sejmu, który nie zosta ł wybrany be z wi ększości bez g łosów PiS, który ma większość t o klamr a, która zamyk a pew ien etap mojego życia w sens ie oczywi ście bardzo symbol icznym w sprawie afer y Rywina by łem jedyn ą osobą, która nigdy n ie była przes łuchiwana prze z żadną prokuratur ę w każdym razie dz isiaj jeste m w grupie trzymaj ącej w prac e naprawd ę dziennik Gazeta prawn a i op inia Piotra Zaremby porozum ienie zyska ło prawo weta oczywiście ty m wszystkim co wydarzy ło si ę wok ół trzydziestokrotno ści ale, cho ć tytu ł teg o tekst u mówi o porozum ieniu Jarosława Gowina to duża cz ęść artykułu jes t po święcona jedna k lewicy, kt óra ukaza ła się w tej spraw ie j ęzyczkiem uwag i politycy SLD i wiosn ę gotow i byli o d raz u przyłączyć się do reszt y opozycji p isze Zaremba pomoc rz ądowi na samy m pocz ątku kadencj i traktowali jak o symboliczn ą kapitulacj ę ludzie raze m kierowali się wi ększym stopn iu przekonaniami r óżnica w nastaw ieniu z 1 strony Włodzimierza Czarzastego Roberta Biedronia z drugiej Adriana Zandberga Warta jes t odnotowania możliwe b ędzie wraca ć podcza s te j kadencji mo żliwe, że je śli Zandberg przez chwil ę rozważał ser ia kierowanie się pogl ądami, a n ie pol itycznym teatrem t o pob łogosławił moment, k iedy zwoln iono z teg o dylematu UE państwo wiedzą PiS wycofa ł si ę z tej 330 osób trzydziestokrotności to podczas debat y na d expos é premiera stał si ę główną gwiazdą jeg o zr ęczne przem ówienie rozliczaj ącej rząd Morawieckiego z tego czym o n najbardziej lubi ł prospo łecznej korekt okaza ło się no śne spotka ło si ę zachwytam i komentator ów w ielu wyborców odzwierciedlenia mo żna szuka ć w s ieci wprawdzie niektórzy z nowyc h wyznawców Zandberga n ie kieruj ą się żadną logiką sam i maj ą poglądy l iberalne jego emocjonalna, al e celn e c iosy traktują tylk o w kategoriach skuteczno ści walki z e zn ienawidzonym PiS i tu Zaremba traf ia w punkt, bo było to przem ówienie Adriana Zandberga te ż mocn o redystrybucyjne myślę, że c i, kt órzy tak oklask iwali n ie byl iby zachwyceni, gdyb y transfer chcia ł w propozycjac h socjalnych licytowa ć się z prawem sprawiedliwością program si ę dalej Zaremba dzi ś wołania z umowy Sandberg byłby jeszcze droższy ni ż rozdawn ictwo p isowskiego rządu, al e sformu łowany zosta ł sugestywnie uderz ą w sedn o wiarygodność wojny z l iberalnymi elitami, kt órą rekrutuj ą obecn ie rządzący co wi ęcej Zandberg stworzył w łasną lewicow ą agend ę i jeszcz e ra z wyborcz a na stronie dziesiątej o ty m, że Tusk zosta ł szefem Europejskiej partii ludowe j z poparc iem 93 % delegat ów obecnyc h w Zagrzebiu, którzy mogl i oddać głos n ie mia ł konkurent a co mówił ma m po 5 latach do ść byc ia naczelnym biurokratom Europejski jestem got ów do walki ma m nadzieję, że wy też w przedwyborcz ą wystąpienie Tusk skupi ł si ę na l ęku wyborc ów, które przekonywał odgryw a ogromną rol ę we wsp ółczesnej pol ityce wzywa ł, b y Europejska partia ludowa n ie oddawa ła tematów to żsamości bezpiecze ństwa populist ą manipulatorem i aut o krat ą kadencja Tuska jako sze f Europejskiej partii ludowe j odnaw ialne co 3 lata zaczn ie się 1 grudni a cz y bezpo średnio po odej ściu z rady Europejskiej wczoraj w ieczorem na Twitterze gratulacj e Donaldowi Tuskowi z łożył prezydent Andrzej Duda t o tak zupe łnie na marginesie życia w ocen ie wielu osob istych w osobistych sukcesu napisa ł pa n prezydent pytany w Polsacie prok Mateusz Morawiecki to czy b ędzie gratulowa ł odpowiedział c o tam trzeb a go strasznie gratulować jest t o jakaś nowa funkcj a w ty m naszy m eur o krat y r ęcznym grajdo łku Kochan cza s na informacj ę porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA