REKLAMA

Kidawa-Błońska czy Jaśkowiak? Budka: Ja złożyłem swój podpis pod kandydaturą Kidawy Błońskiej

Poranek - Karolina Lewicka
Data emisji:
2019-11-21 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:29 min.
Udostępnij:

Kidawa-Błońska czy Jaśkowiak? - Ja złożyłem swój podpis pod kandydaturą Kidawy Błońskiej – mówił w TOK FM Borys Budka. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej przekonywał: - Na ten moment wspieram Kidawę. To jest bardzo dobra kandydatura i będzie świetnym prezydentem.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM dzie ń dobr y państwu Karmelicka test czwartkow y porane k Radia TOK FM jest z nam i kolejny go ść Borys Budka przewodnicz ący klub u koal icji Obywatelskiej n o panie pośle, dzień dobr y pani redaktor dzie ń dobr y pa ństwu Poznań wziąć c i w dz isiejszym porank u najp ierw Bartłomiej Przymusiński z Poznania tera z Jacek Jaśkowiak prezydent Poznania, kt óry Deus e x machina objawi ł się z e swoją kandydatur ą w prawyborac h Polska potrzebuj e s ilnej Rozwiń » prezydentury, która otrzym a łamanie praworz ądności wydobędzie kra j chaosu partyjn iactwa przywr óci wszystk im obywatelom prawdz iwe poczuc ie wspólnoty podj ąłem tego wyzwan ia dlateg o zg łosiłem swoją kandydatur ę w prawyborac h koal icji Obywatelskiej jeszcze kilkana ście godzin temu apelował pan o t o by przyspieszy ć konwencji Platformy Obywatelskiej zaplanowan o na 14 grudnia, żeby już ruszyć kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskie j taka n iespodzianka t o dobrze cz y źle wykorzystan ie te j Formuły, kt órą dali śmy Formuły nominacj ę na, kt óra ma odbyć 14 grudni a je śli jes t dwoj e kandydat ów oczywi ście pewnie b ędzie jaka ś formu ła debat y przed nominacj ą innej cz y te ż innych aktywno ści tych osób to mia ł być 3 już mia ły by ć 31 odpadła, bo taka, kt óra mia ła być w sobot ę, o ile się n ie mylę n ie b ędzie miał m iejsce między salonem 2 weekendy do teg o, b y jaki ś spos ób zaprezentowa ć naszyc h kandydatów to znan e osoby Małgorzaty Kidawy-Błońskiej n ie trzeba przedstawia ć pa n prezydent Jaśkowiak drug ą kadencj ę wygrał w pierwszej turz e wybory prezydenck ie, wi ęc ta rozmow a pomiędzy kandydatam i z pewnością mo że by ć c iekawa zgadzam si ę z Małgorzatą Kidawą b łońską, że chodz i o t o, żeby ta forma by ła i atrakcyjn a dla s łuchaczy czy widz ów i te ż ciekawa merytorycznie, ale ma m wra żenie, że Platforma Obywatelska w te j s łynnej anegdoc ie o rob inie sprowadzi ła sobie koz ę z tymi prawyborami teraz racze j je j t o ci ąże niż pomag a ja byłem zwolenn ikiem szybszej decyzj i n ie ukrywałem teg o natom iast gd y zarząd na wniosek Grzegorza Schetyny podjął tak ą unijn ą decyzję t o oczywiście n ie wszyscy jeste śmy zobowiązani do teg o, b y j ą przeprowadzi ć i zaangażować w t o oczywi ście takie zaangażowanie nasze j stron y b ędzie natomiast mo żna by ło inn ą formu łę przyjąć to jes t o tyle c iekawa, że pozwol i, by kandydat a b ądź kandydatkę wybra ć w formul e bardz o szerok iej, czyl i delegatów 1000 znane tak ponad 1000 osób, a n ie w formul e w ęższej zarz ądu krajoweg o cz y rad y krajowej Małgorzata Kidawa-Błońska czy Jacek Jaśkowiak ja złożyłem swój podp is pod kandydatur ą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej dla mn ie oczy, al e pana n ie obl iguje do tego oczywistym w 2 oczywistą kandydatką ma moim zdan iem bardz o dobre predyspozycj e Jacka Jaśkowiaka znam szanuj e dobrze oceniam jeg o prezydentur y w Poznaniu natom iast w n ie chcia łbym swoim g łosem wp ływać na koleżanki cz y koleg ów b ędę decydowa ł po wys łuchaniu kandydat ów na tę chwil ę oczywi ście tak jak powiedzia łem wsp iera Małgorzatę Kidawę-Błońsk ą i swo im g łosem, kt óry na ni ą oddałem je śli chodz i o proce s byc ia kandydate m oczywiście jeste m przekonany, obserwując o d w ielu lat prac e Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że jes t to bardz o dobr a kandydatur a i może by ć ich co, je żeli będzie świetnym prezydentem Rzeczypospolitej, al e podobno wewn ętrznych badan iach taką informacj ę po wzięłam wysz ło pa ństwu, że elektora t Platformy Obywatelskiej n ie jes t gotow y na kobiet ę prezydenta to p ierwsza, a po drug ie, że racze j oczekuj e kandydata ofensywneg o i zaczepneg o an i koncyl iacyjnego tuta j trzeba na t e sprawy patrzeć n ieco szerzej ni ż tylk o prze z pryzma t Platformy Obywatelskiej bow iem walczym y o elektora t szerszy n ie tylko naszyc h zwolenników, ale również tyc h, którzy zostal i w ostatnich wyborac h w domu, ponieważ g łosowali na inne ugrupowania j ęzyczkiem uwag i mo że okaza ć 34 % elektoratu znajduj ącego si ę po środku scen y pol itycznej i tuta j kandyda t musi spe łniać również ich oczekiwania to n ie jes t tak że jesteśmy w stanie wygra ć wybor y tylk o własny elektorat la Salle, poszerzając się n ie mo żna zapomina ć o swoje j podstawowe j baz ie Małgorzata Kidawa-Błońsk a, uzyskuj ąc powyżej 400  000 głosów w Warszawie pokazała, że t ę baz ę potraf i budować to by ła prawda to n ie jes t sztuk a w Warszawie 70 % z l isty koal icji Obywatelskiej 70 % g łosów dosta ła Małgorzata Kidawa-Błońsk a, wi ęc święto jes t, ale powtarzam, że to jednak n ie jes t sztuk a w Warszawie tylk o te n wynik podkre śla, że dl a elektorat u Platformy by ła świetnym wyborem, wi ęc tutaj n ie obawiam si ę to oczywi ście zdaj ę sobie sprawę, że s ą ludz ie, kt órzy w naszy m elektoracie, kt órzy chc ą nieco otwarcie i polityki natomiast pami ętajmy, że prezydent Rzeczypospolitej ma by ć prezydentem wszystk ich Polaków t o wyświechtane być może hasło, al e tym elektorat si ę k ieruje, wi ęc je żeli Małgorzata Kidawa-Błońsk a b ędzie nasz ą kandydatk ą jeste m przekonany, że jes t on a łatwiejsza do zaakceptowan ia prze z zwolennik ów innych ugrupowań b ędąc osob ą konsolidacyjn ą osob ą d ialogu, ale jednocze śnie bardzo profesjonalną w tym c o robi Donald Tusk szefe m Europejskiej partii ludowej 93 % g łosów delegatów otrzymał by ły Polski prem ier i wciąż obecn y sze f rady Europejskiej prem ier Mateusz Morawiecki pytany cz y pogratuluj e wczora j wyw iadzie, którego udz iela procentowi, a jes t jaka ś nowa funkcja w ty m naszy m euro krat y ręcznym grajdołku kochan y m ówię to z pełną sympati ą komentuj e premier 2 pan prezydent pogratulowa ł w med iach spo łecznościowych Donaldowi Tuskowi życzę powodzen ia w ielu osobistych sukcesów wida ć, że pa n prezydent prowadz i kampani ę bardzo aktywn ie pa n prezydent zachowa ł si ę z może n ie z klas ą, al e w spos ób przyzwoity oczywisty dl a g łowy państwa niestety żyjemy w czasach, k iedy taka oczywistość staj e si ę czase m symbolem, kt óry należy omawia ć na pa n premier Morawiecki c óż nie p ierwszy ostatn i ra z pokazuje, że t o stanow isko mo że g o nieco przerasta ć prze z tego swojeg o uszczypliwości myślę, że oba j panowie maj ą spor o do zasad y roszczen ia pan u przewodnicz ącemu Tuskowi jedna k pozycj a międzynarodowa Donalda Tuska jest kilka lig ę wyżej aniżeli premiera i prem iera prezydenta premiera razem wzi ętych, więc jedna k to Donald Tusk reprezentuj e Unię Europejską na wszystkich szczytac h to Donald Tusk jest w stan ie jak r ówny z r ównym dyskutowa ć z prezydentem Stanów zjednoczonych cz y g łowami państw myślę, że tej skuteczno ści w pol ityce zagran icznej zarówno prem ier Morawiecki jak prezydent Duda mogą si ę od Donalda Tuska uczyć, a czy da, a t o b ędzie pomagał pa ństwu w kampanii wyborcze j, bo r óżne deklaracje prze z ostatn ie miesiące składał nie b ędę wraca ć do tego Hamlet rysowan ia i do tyc h sugestii domniemań cz y wystartuj e czynie wystartuję, ale tak że do tyc h deklaracji, że b ędzie wspiera ł prodemokratyczn e si ły w Polsce Manfred Weber szef grupy i PiS w parlamenc ie europejsk im, mówi że teraz zadan iem Tuska jes t zdef iniowanie chadecy ko ści ludzko ści, które zresztą przesuw a się troch ę na wsch ód, ale c o z bie żącą polityką w kraju Donald Tusk wczora j wyraźnie zadeklarował, że jes t gotow y do walk i wcześniej m ówił o tym, że będzie wspiera ł, ale do walki pan Bóg stawia ł kratam i demokrac ie w Polsce m a do teg o świetne poletko, jeżeli chc e zaczyna ć walk ę o prawd ę przyzwoito ść i walkę z popul izmem t o tak naprawd ę Polska jest świetnym przyk ładem, gd y populi ści wygrywaj ą wybory, gd y populi ści, rozdaj ąc swoj e pieniądze udaj ą z 1 strony, że maj ą cokolw iek wsp ólnego z konserwatyzmem, a z drugiej strony n o chyb a są najbardz iej albo jedn o z najbardziej lewicuj ących partii, które s ą w Polskim parlamenc ie, więc Donald Tusk wracaj ąc do pan i pytania ma pol e do pop isu tutaj w Polsce w nowej rol i rol i przewodnicz ącego najwi ększej partii w Europie bez no życzek degeneracj i wówczas tak a delegacja by ła zastrzegł, że rozmawiała z pewno ścią z przewodnicz ącym Tuskiem i usłyszała publ icznie złożył deklarację, że jes t gotow y do wsp ierania swo ich ugrupowa ń, które tworz ą Pippi jeszcze 1 bardzo wa żna rzecz powiedzia ł, że to nie jes t kon iec jeg o pol ityki kar iery politycznej w Polsce jes t t o nowy etap nowe otwarc ie, więc jeste m pa ństwo b ędą nadal czeka ć na Donalda Tuska Donald Tusk jest honorowy m przewodnicz ącym Platformy Obywatelskiej by ł na naszyc h marszach myślę, że b ędzie wspierał również na s w kampanii wyborcze j natomiast Donald Tusk n a z tego c o wiem nie w ie w najbli ższych wyborach n ie będzie kandydowa ł, wi ęc n ikt nie czeka na Donalda tego co pan w iele ostrzega w iemy, bo powiedział dok ładnie tego raz i to z e śmiechem patrz ąc na pani ą natom iast w tuta j nikt n ie czek a na Donalda Tuska w tym znaczeniu, że czek a na jak ąś jego deklarację to jes t spraw a oczyw ista wczora j Polska delegacja g łosowała na Donalda Tuska jes t szefe m Pippi i kanara wa żne od przewodnicz ącego i Pippi oczekujem y aktywne j pol ityki jestem przekonan y, żeby Donald Tusk w ie, jakie s ą obecn ie nasz e oczekiwania czy ma pan apety t na więcej jest on szefem klub u parlamentarneg o Platformy może chce pa n wzi ąć garść ca łą formacj ę w po łowie styczn ia wyborc y Platformy chc ą Borysa budki na stanowisku szef a partii 30 % wskaza ń ma pan pyta Małgorzata Kidawa-Błońsk a 23 % Tusk 11 Trzaskowski 10 Nowacka 74 mam wielką pokor ę do wszelk ich sonda ży oczywiście t o jest bardz o mi łe gdy, gdy tak ą cen ę o d naszych wyborc ów si ę otrzymuje tu n ie chodz i o kwestie 1 czy drugiej osoby t u chodz i o kwestie lepszeg o zorganizowania partii t u chodz i o kwestię teg o, b y wyborc y, kt órzy oczekują o d na s skuteczno ści profesjonalneg o działania uwierzyli w to, że mo żemy znowu wygra ć wybory, je żeli nie, jeżeli ta k na to popatrzymy to oczywi ście ja jeste m gotow y do teg o, żeby wziąć udzia ł w wyborac h, al e decyzj ę podejmę, ale 4 lata tem u pan gotowa prosz ę pa n wycofa ł byli śmy w innej sytuacji t o by ła sytuacj a, w kt órej po przegranyc h wyborac h parlamentarnyc h starali śmy się zbudować taki zesp ół, żeby jak najszybc iej przej ść d o do odbudowywan ia pozycj i Platformy to w du żej w dużej mierze się uda ło, ale n ie wystarczy łoby wygra ć wybory cz łowiek uczy si ę na b łędach z my ślę, że t o czteroletn ie do świadczenie umiej ętność prac y w zespole przed e wszystkim ta znajomo ść czy znajomość teg o c o nale ży poprawi ć jednak staw ia mn ie w tej sytuacj i w n ieco innej pozycj i aniżeli 4 lata tem u natomiast średnia decyzj e b ędę, jeżeli podejm ę taką decyzję be z pa ństwa ora z z moimi przyjaci ółmi w Platformie na zewn ątrz to z pewno ścią zniesienie wycofa ł natomiast ważne jes t, żeby w spos ób możliwie p łynne przejście o d nom inacji naszeg o kandydat a b ądź kandydatk i na prezydent a do proces u wybor u przewodniczącego t o si ę pow inno stać wg teg o co przyj ęliśmy na zarz ądzie 2 tygodnie temu uzależniał swoją decyzję od teg o, jak ą decyzję podejmie Grzegorz Schetyna, bo jeszcz e na raz ie deklaruje wystartuj e cienia nie t o b ędzie moj a decyzj a podj ęta konsultacj i z mo imi kolegam i kole żankami, z kt órymi budujem y zespół natom iast na nią n ie b ędzie mia ła wpływ decyzji innych os ób wczoraj sejmow a komisja sprawiedliwości pozytywn ie zaopiniowała 2 kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego Stanisława Piotrowicza Krystyny Pawłowicz cz y Gazeta wyborcz a p isze, że po wycofaniu kandydatur y pan a Jastrzębskiego kandydatem z ram ienia ziobryst ów ma by ć prof. Jakub Stelina, ale cz y zg łoszone t o w ogóle t o c o PiS wyczyn ia z Trybunałem Konstytucyjnym t o z pewnością chlub y tej instytucji nie przynos i te ż traktowa ć Trybunał traktowan y jes t jak o praw jak o przedm iot dz ielenia łupów dzielenia wpływów tam n ie wysyła si ę ludz i, kt órzy będą niezawi śli s ą profesjonalistami b ędą chroni ć prawi wolno ści obywatelskich zap isanych w konstytucji tam wysy ła si ę partyjnyc h funkcjonariuszy ta m wysyła się ludz i, którzy s ą tak oddan i Kaczyńskiemu, że podejrzewa m wydadzą ka żde orzeczen ie, na kt óre będzie zapotrzebowan ie z Nowogrodzkiej je śli chodzi o prof. Celine znam g o jak o specjalist ę z zakres u prawa prac y tuta j z pewnością je śli chodzi o dorobe k zawodow y cz y wiedzę prawnicz ą t o o n jest k ilka l ig wyżej ani żeli pan i Pawłowicz cz y pa n Piotrowicz, n iemniej jednak wszyscy te ż w iemy o zaanga żowaniu w jakim ś pol itycznym, ale nie jes t to pol ityk z krwi ko ści jes t członek part ii z tego co w iem chyba jes t doktoran t, o ile nie pamięć nie myl i świętej pami ęci Lecha Kaczyńskiego prawo prac y katedr a prawa pracy Uniwersytetu gdańskiego natomiast jes t t o osoba n ie zawisła, n iemniej to ocenia ć Borys Budka przewodnicz ący klub u koalicji Obywatelskiej dziękuję pani bardz o dziękuję pan i redaktor dobreg o dnia pa ństwu życzę, a ja państwa zaprasz a na informacje o informacj ę oczywi ście godz ina komentator ów poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!