REKLAMA

Jacek Jaśkowiak kontrkandydatem Kidawy-Błońskiej w prawyborach Koalicji Obywatelskiej

Poranek - Karolina Lewicka
Data emisji:
2019-11-21 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
35:04 min.
Udostępnij:

Wczoraj późnym popołudniem okazało się, że Jacek Jaśkowiak zgłosił swój start w prawyborach Koalicji Obywatelskiej na kandydata na prezydenta. Nad sprawą pochylili się komentatorzy w TOK FM: prof. Mikołaj Cześnik z SWPS i Fundacji Batorego, Zuzanna Dąbrowska z Rzeczpospolitej i dr Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM dzie ń dobry pa ństwu test czwartkowy poranek Radia TOK FM na zegarac h ósma 09 w naszy m studiu komentatorzy Zuzanna Dąbrowska Rzeczpospolitej dobre prof. Mikołaj Cześnik Uniwersytet SWPS Fundacja Batorego dzie ń dobry aktor Łukasz Pawłowski kultura liberalna dzie ń dobry już by ła w ogródku witała się z g ąską Małgorzata Kidawa wojsk a rzecz jasn a, która w zasadz ie to kilkana ście godzin tem u by ła jedyn ą kandydatk ą koal icji Obywatelskiej na Rozwiń » prezydent a, a tymczase m w kopercie objawił si ę na m Jacek Jaśkowiak prezydent Poznania twierdzi, że Polska potrzebuj e s ilnej prezydentury, kt óra wydobędzie kra j chaosu partyjn iactwa i on podjął si ę tego wyzwan ia zg łosił swą kandydatur ę jak ju ż Borys Budka trzeb a będzie teraz pokaza ć na zarz ądzie w piątek t o wszystk o zorganizować nie b ędzie 3 debat praw wyborczych b ędą na pewno 2, bo ta sobot a odpada no chyba jes t nadal k łopot z tym wszystk im w koal icji Obywatelskiej jak tera z obiecało, że b ędzie bardzo demokratycznie NATO potem trudn o si ę z tego wycofywać trzeb a ciągnąć te n w takt demokratyczne trzeb a dalej udawać, że part iom politycznym zale ży na demokracji, że t o jes t najlepsz a metod a do teg o, by wskazać kandydat ów na r óżne stanowiska rzeczywiście t o co mówi w rz ądzie, kt órzy w du ży cudzys łów pr óbuje realizować, ale to, dlateg o że od pocz ątku ca ła procedur a zwi ązana z wyłanianiem kandydat a, a koalicji Obywatelskiej, a wcze śniej procedur a zawi ązywania koal icji w wyborac h parlamentarnyc h niedosz łej Europejskiej potem Obywatelskiej wszystk o t o jes t racze j parti ą procedu r demokratycznych być mo że by łoby lep iej, gdyby jakie ś mniejsze gremia statutowe szybc iutko co ś przegłosowały wymy śliły pu ściły w ete r na ty m si ę sko ńczyło, bo t o jak wygl ąda t o obecnie jes t tak im dowode m nieporadno ści pol itycznej ma łej sprawno ści, a przecież, o co jako całe aut o Grzegorza Schetyny nie pos ądza może nie, analizując na czele przypomnieli śmy o tym, że brał także Grzegorz skargami, że ta k na pomysł prawyborów niekt órzy mówili, że to uc ieczka do przod u, żeby odsun ąć uwag ę członków Platformy Obywatelskiej o d tego czy należy zmieni ć szefa już teraz czy mo że poczeka ć do terminu cz y do po łowy styczn ia potem okazało, że prze z d ługi d ługi cza s nikt się n ie zd a nie zgłaszała c i, którzy mogl iby się zg łosić n p . Sikorsky albo Arłukowicz mówili, n iemniej kandyduj e po popiera Małgorzatę Kidawę-Błońsk ą świetnie rozpoczniemy ju ż kampanie wiem, że do ostatn iej chwili trwa ły namow y, by wystartowa ł w tyc h prawyborach marsza łek Senatu Tomasz Grodzki t o by ło kompletnie niepowa żne, bo znacie t o jest skomplikowana trzeb a g o na to pilnowa ć, jeżeli chc e si ę go utrzyma ć nie rozdrabnia ć na k ilka front ów Grodzki odm ówił zastanawiał się ciężko jak sa m siebie cz y te ż jednak został nam ówiony przez frakcj ę Grzegorza Schetyny się zastanawiać cz y t o w og óle zrobi ć to pewnie jakie ś znaczenie ma natom iast z punkt u widzenia teg o czym przede wszystk im powinni śmy rozmawia ć, czyl i z punktu w idzenia dystrybucji władzy teg o będzie ustr ój Polski wygl ąda, bo maju 2020 roku t o sprawa dosy ć trudno w iemy, że spraw a kluczowa ale i tak b y lekarza kandydatka, kt óra ma największe szans e wg sonda ży, żeby powalczy ć z Andrzejem Dudą, al e w iemy na czy m najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jes t t o, że w tych wyborac h będzie drug a tur a w te j drugiej turze zmierz ę si ę Andrzej Duda, jakim przeciwnikiem w iemy te ż po ostatnich wyborac h mam y 8  000 000 i 50  000 jeszcze os ób, które g łosowały na prawo i sprawiedliwo ść 9  000 000, które g łosowały na 3 partie, kt óre tworzy ły wcze śniej koalicj ę Europejską pote m jako 3 odrębne byt y w wyborac h d o do parlamentu, ale zawiązał jaki ś rodzaj tak iego taktyczneg o Sojuszu w wyborach senack ich i mam y jeszcze Konfederacji i mamy jak ąś cz ęść obywatel i, którzy by ć mo że zostan ą zmobilizowani będą głosować gra b ędzie toczy ła głównie, dlateg o że trudno sob ie wyobrazić, żeby kto ś tyc h 8  000 000 głosujących na PiS zag łosował na kt óregoś z kandydat ów im innego ni ż Andrzej Duda i v ice vers a z tyc h 9  000 000 no racze j najbardz iej prawdopodobne jest t o, że w drugiej turze ci wyborc y zag łosują na kogoś z kandydatów PSL - u SLD czy po mówiąc już na ściśle, bo to te 3 partie s ą g łównymi rozgrywaj ącymi w swoich środowiskach w poszczeg ólnych koal icja to si ę wydaje najważniejsza jes t pani redakto r w pełni zgadza m, że t o nawe t n ieco o śmiesza t e procedur y demokratyczne nie ze wzgl ędu na to, że w ogóle si ę o tym, rozmawiali w og óle si ę próbuje jako ś praktykować mus i o n ich m ówi natomiast racze j z teg o powod u, że Bolek jes t po prost u bardz o niewłaściwe zreszt ą jak ju ż przełomowym momencie tak że w tak im sensie psychologicznym my ślę, że t e wybory pokazały ładne t o chyb a jakimś artyku łów Grzegorz Markowski czy trzeb a kogoś tak iego komentar z cz y tak im ładnym mog łem si ę popisał, mówiąc że z 1 strony zrob iono wszystk o osiągnięto n iewiele, a z drugiej strony n ie zrobiono nic alb o prawie n ic osiągnięto bardz o dużą tak jak czyta m t e wyn iki wybor ów nieporadno ść p o stronie SLD po PSL by ła bardzo duża i to si ę wydaj e naj istotniejszy dla w pełni zgadzam z ty m, że mam y do czynienia z jakąś zupe łnie niepotrzebn ą i chyba przede wszystk im to tuta j najwa żniejsze zwi ązaną z jakimi ś wewn ętrznymi rozgrywkami dzia łalnością Schetyny, która no n ie jest dobr a z punktu w idzenia partia na pewn o z punkt u w idzenia Polski Łukasz Pawłowski, jeżeli mam y wybor y wewn ątrz koalicji Obywatelskiej to jest pytanie cz y one będą wyboram i prawdz iwymi w tym sens ie cz y kandydat a cz y kandyda t tak, al e najpierw trwają te ż, ale poprawk a wewn ątrz Platformy Obywatelskiej te ż troch ę zmienia sytuację w łaśnie, bo to n ie jes t koalicja Obywatelska wewn ątrz Platformy Obywatelskiej n o zobaczym y jeszcze je kto ostateczn ie b ędzie b ędzie głosował i jacy politycy skończą w Platformie natomiast ciekawe jest dl a mnie t o cz y rzeczywiście ta kandydatura ju ż, jak a jest kandydatur ą realną, ale nie w ty m sens ie, że on n ie b ędzie stara ł tylko czy nie jest ju ż wyn ik z g óry przesądzony prawybory poprzedn ie, które mieliśmy w Platformie Obywatelskiej także jes t takie wrażenie chyba t o był 1 ze z przyczy n 1 z przyczyn, dl a kt órych między n imi Radosław Sikorski n ie zdecydował si ę na kandydowanie, bo to pytan ie czy b ędzie realnym kandydatem zreszt ą sam czy wystaw ione na Zająca, czyl i wystawionym potem tylko, żeby stworzy ć wra żenie plural izmu debaty ewentualn ie podbudować pozycj ę ostateczn ie zwycięskiego kandydata, kt óry zwycięski jest jeszcz e przed wyboram i, jeżeli tak b ędzie w ty m w ty m wypadku że, że tutaj jeszcz e jak ma tylko stworzyć wrażenie pewnego plural izmu i pokazać jako bardziej lewicow ą twarz Platformy, bo przecież t o jest raczej t e lew e skrzyd ło Platformy Obywatelskiej n o to nie wiem cz y to ma większy sen s w ty m w tym znaczeniu cz y przyniesie Małgorzacie Kidawie-Błońskie j rzeczywiście jakie ś profity cz y też będzie służyć tem u, żeby na bie żąco lewicę odpycha ć o d siebie pokaza ć zobaczcie mam y te ż tak iego Jaśkowiaka mam tak ie Starczewski eg o z Poznania te ż jesteśmy lewicowi, je żeli tem u to ma s łużyć NATO oczywi ście w iele pozytywów mo im zdaniem n ie przyniesie ja pa ństwa, zwłaszcza tera z informacja od raz u zaprosz ę także na jutrzejsz y poranek m in Jacka Żakowskiego, b o o 740 gości redaktora Żakowskiego b ędzie w łaśnie prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak posłuchamy s ą sama na ten tema t do pow iedzenia tera z informacje porane k Radia TOK FM dzie ń dobr y pa ństwu karna Lewickiego komentatorzy Zuzanna Dąbrowska prof . Mikołaj Cześnik oraz dr Łukasz Pawłowski i jeszcz e w ątku Jacka Jaśkowiaka konkurent a Małgorzaty Kidawy-Błońskie j o nom inacji koalicji Obywatelskiej w wyborac h prezydenck ich Zuzanna Dąbrowska ja chcia łam si ę n ie zgodzi ć z Łukaszem Pawłowskim, ponieważ nie s ądzę, żeby by ła kandydatur a taka ceremonia norma mentaln a myślę, że to jes t realn a kandydatur a my ślę że, żeby tak n ie nie p łytowa te j Platformy ca łkiem grobową, że t o, że dwoje kandydat ów, którzy n ie maj ą jednoznaczne j etykietki cz y osę czy czy imi są lud źmi o tak t o jes t jedna k zwyci ęstwo Platformy t o znaczy t o s ą wa żne wizerunki ob ie osoby maj ą swoj ą w łasną pozycję wypracowan ą w pol ityce naj t o jes t dobre, jakb y si ę doszukiwać pozytywów t o w łaśnie tylk o 1 jedno zdan ie komentarz a, jeżeli to jes t prawdziwe będzie t o prawdz iwa realna rywalizacja t o rzeczywiście mam y tutaj 2 postaci 11 z tych postaci to jest taka kieruje si ę taką logiką wygra ć z Andrzejem Dudą może kto ś, kt o jest troch ę do Dudy podobne t o jes t Małgorzata Kidawa-Błońska, czyl i tak i pol ityk niezbyt wyrazisty, m imo że od la t polityce t o ani n ie w iem tak szczerze mówiąc c o jes t tak im powiedzmy taką najwi ększą pasj ą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej co ś co ma bardz o chciała zrealizować n iewielkie są poglądem żona zostawa ła zyski, ale mo że być akura t zaleta nie woln o to to to jest log ika właśnie, że lep iej być tak im troszkę mniej wyraz istym, bo wted y wi ęcej wyborców przekona, a Jaśkowiak ją zreszt ą chyb a sa m powiedział t o jes t produk t niedługo podobne, al e też anty dodają wychodz i z za łożenia, że wygrać z Andrzejem Dudą można nie upodobniaj ą się do niego, bo po c o ludz ie maj ą głosować na podr óbkę jak maj ą orygina ł tylk o właśnie wyraźnie si ę za wyra źnie się o d n iego o, odcinając mo im zdaniem to jest lepsz e podejście nie m ówi Jean że, że pa n prezydent Jaśkowiak wygr a al e, szukając kandydat a ja uważam, że niema c o i ść drogą wyznaczon ą prze z osob y urz ędujący na pewn o b ędzie c iekawsza kampan ia to tera z expos é chciał z pa ństwa porozmawia ć spośród tak ie kwest ie w izerunkowe zwi ązane z marketingiem pol itycznym z ty m jak poszczeg ólne ugrupowan ia podesz ły do teg o rytualnego spektakl u, niemniej jedna k bardzo ważnego od razu zapyta m tak że noweg o Mesjasza nowego Zbawiciela Adrian Zandberg niekt órzy ogłosili przyznał jeszcze żyje jest osobi ście zm ęczona tymi kolejnym i wydawcami, którzy sob ie na przestrzen i ostatnich k ilku lat po, którzy t o już n ie miał nas zbaw ia czy Donald Tusk i Robert Biedroń nawe t Grzegorz Schetyna Mateusz Kijowski Mateusz Kijowski wielu w ielu innych to b ędzie też pytan ie do pan a prof. Cześnika to nie wskazuj e na to, że mamy jedna k, i ż tak ie potrzeby autokratyczne, że przyjdz ie tuta j tak i ojc iec wszystk o rozwiąże załatwił uporządkuje sobie z ty m PiS -e m porz ądek w b ędzie mi wszystk o w g łowę to może być s łuszna intuicja n iema żadnych danyc h, kt óre potwierdzaj ą natom iast zwróciłbym też uwagę, że w ogóle polityka pol ityka się personal izm te ż dosyć naturaln y tren d ogólnoświatowy dl a mnie je śli pan i pytana o o expos é t o bardz o charakterystyczn e jes t pewn e przesunięcie l inii spor u i ma m tak ie wrażenie czegoś się może dobrz e n ie w idzimy zasadn icza prze łomową poleg a na tym, że ob ie stron y spor u chyb a uzna ły, że nic ponadto co zosta ło zmienione przez t e ostatnie 4 lata tak i fundamentaln y sposób nie b ędzie na polskiej sceny pozmienia t o znacz y z 1 strony prawo sprawiedliwość z e swo imi liderami uzna ło, że jednak 9  000 000 ludzi ten op ór w r óżnego rodzaju środowiska na un iwersytetach n p . zwi ększenie do wygrania co więcej jeśli chc e si ę coś dobreg o zrobić dl a Polski czas ie w ty m kierunku jako ś zwr ócić jak wykonać gest czy mo że nawet uk ład drug a rzecz bardz o istotne jest te ż zrozumienie, że c i, którzy s ą przeciwko praw u i sprawiedliwości i kt órzy nie zgadzaj ą tym sposobe m upraw iania pol ityki różni tutaj mam y k ilka środowisk co wi ęcej on i te ż zaczynaj ą rozumie ć, że prawo i sprawiedliwo ść jak o pewnego środowiska nie da si ę zagoni ć do rezerwatu i n ie da si ę traktowa ć jak o obywatel i drugiej kategorii ludz i, kt órych w og óle należy docelow o pozbawi ć praw wyborczyc h traktowa ć jako w łaśnie coś co ma wywrzeć tego się n ie da zrobić to jes t chyba w pewny m sensie tak ie zwyci ęstwo polskiej demokracji nie jes t zostały powiedziane prze z ostatnie 4 lata r óżnego rodzaju bezp ieczniki, ale okazało się, że tak im ostatecznym bezp iecznikiem jest to, czego sobie życzą ludz ie my ślą, że 9  000 000 to jest bardz o ważne 9  000 000 ludzi, kt órzy ew identnie zagłosowali na zupełnie inną politykę niż to, kt órą proponuj e prawo i sprawiedliwość my ślę, że to jes t dosyć przełomem jeszcz e nie dobrz e t o widzimy, bo to dopiero wymag a to dopiero doc iera do polityków myślę, że to najczęściej dotar ło do Jarosława Kaczyńskiego, kt óry już trzynasteg o by ł bardz o zaniepokojony zrozumiał, że m imo teg o ogromnego wysiłku i ogromnyc h środków, kt óre zosta ły przeznaczone nie ud a si ę zmieni ć konstytucj i i ostatn ia rzecz, którą na ten tema t chcia łbym powiedzie ć, bo szczeg ólnie w te j prawicowej publ icystyce dzisiaj pobrzmiewa tak i to n tr iumfu poparc ie totaln a opozycj a to prowadzi ło na manowce, a ja bym odwr ócił logik ę tego pytan ia zadał pytan ie, żebyśmy dz isiaj byl i, gdyby n ie t o, że Frasyniuk dawa ł si ę poniewiera ć policji, gdyb y nie t o, że obywatel e obywatele RP dzia łali ta k jak dzia łali patrzm y na Budapeszt i zapytajmy s iebie czy t e czasam i nawe t h istoryczne reakcje przez ostatnie 4 lata czy to on e spowodowa ły, że jesteśmy t u, gdzie jesteśmy Węgrzy są tam, gdzie są bogat o widz ę wyra źną różnicę ja chcę być natom iast Jasiu nie ma nic z łego w oczekiwaniu Mesjasza jes t to wp isane w nasz ą kultur ę histori ę religijność i cz y t o jes t oczek iwanie na pierwotnej p ierwszy jeg o przyjście drug ie nie ma znaczenia n ie uda ło się dotychczasowym pomys łom og ólne demokratyczny m, kt óre prezentowała opozycj a kom itet obron y demokracj i i r óżne organizacje, które zostały nie uda ło si ę zbawi ć te j grup y ludz i, których profesor, m ówi że 9  000 000 rzeczywiście w porywac h 9  000 000 czy du żej grup y obywateli i udało się ich zbawi ć przed ty m modelem rz ądów, jak i zaprezentowa ło prawo i sprawiedliwo ści, wi ęc dalej wszyscy uciekaj ą si ę komuś udaje okazuj e si ę, że potrzebn a jes t do teg o zbaw ienia konkurencyjn a wizja pa ństwa pol ityki demokracj i nie wchodz ą ocena teg o cz y Zandberg ma taką wizj ę, kt óra będzie mog ła by ć wystarczaj ąca dl a obywatel i, ale oczekiwanie jes t zrozumia ła jak najbardz iej, bo dotychczasowy spos ób upraw iania pol ityki się po prost u wyczerpał t o tak że widać wpraw ie i sprawiedliwości i w ty m sensie wracaj ąc do expos é premier Morawiecki n ie nadążył za t ą zmianą, o ile w momenc ie przejmowan ia rządów t o jeg o modern istyczne troch ę technokratyczn y troch ę te ż tradycyjn e patr iotyczne przemówienie spe łniało tak ą funkcj ę odnow y p o po kawałku kadencj i tak tera z by ło zap óźnione by ło nieaktualne by ło na s łużeniu arch iwalne i tylko 2 rzeczy zabrzmia ły tam c iekawie alb o nowatorsk o, czyl i projekt wp isania TKK do konstytucji c o, bo miał by ć ty m hitem, al e też t e m inuty, kiedy kt óre, kt óre prem ier po święcił na om ówienie sytuacji na drogach prawa p ieszych, bo on rzeczywiście te n przyjmuj e autentyczn ie na tym znacz y to badan ia i widać, że szczerze na ten tema t si ę się wypowiada innych tak ich momentów nie by ło, więc przegrał n o tak tylko nawe t te 2 momenty świeże mo żna oceniać t o maj ą w ątpliwą warto ść wp isanie PKO BP TKK do pracownicze plany PPK do konstytucj i, czyl i pracown iczych planów kapita łowych jes t pomysłem absurdalny m równie dobrz e mo żemy ograniczenie pr ędkości wpisa ć d o do konstytucji alb o alb o inne teg o rodzaj u przep isy te reguluj e na innym poziomie, więc nowe regulacj e s ą t o na pewn o n ie przejdz ie t o po p ierwsze, natom iast kwest ia przechodzen ia pieszych oczywiście mo żna się z ty m pomys łem pierwsze ństwa p ieszych podchodz ących do przejścia t o jes t rzecz c iekawa i osobiście uważam, że Warta rozważenia natomiast nie ma co do tego zgod y w same j zjednoczonej prawicy to jes t pew ien problem, je żeli w exposé przedstaw ia si ę pomys ł, który c o, do kt órego np. porozumienie r ównież deklaruje, że zagłosuje przeciw, ale te ż zawsz e tak politycy m ówią, że przedstawiaj ą różne pomys ły wiedz ąc, że n o, al e jeżeli mają dz isiaj, jeżeli to, b y miało by ć hitem, jeżeli to mia ł być czymś c o nadaj e jak ąś dynamikę narzucania debat ą ta k, a al e, jeżeli mia ł narzucać jaki ś to n debaty publ icznej zaszachowa ć mo że przeciwników pol itycznych t o warto wiedzieć trzyma si ę do teg o poparcie prz y okazj i zachowa ło te ż cz ęść sojuszników prawda czy tak że z naszych sta n wierzę, że zaskoczymy no tak, ale to ja uwa żam, że n ie do końca przygotowan e tak sam o zresztą jak t o to przemówienie może co ś si ę w pe łni zgadza m że, por ównując jego fragment y z rokiem 2017 właściwie można zamieniać jedne drugimi i n iewiele si ę nie n ie b ędzie wida ć r óżnice potrzecie jednak to c o powiedzia ł Zandberg Morawieckiemu pani ju ż rz ądził natomiast przemówienie wydan e tak jakby Mateusz relacjonowa ł energ ii przychodził w łaśnie do w ładzy i ju ż zupe łnym absurdem by ło chwalen ie si ę tym i obszaram i, kt óre w, których prawo sprawiedliwo ść ponos i gigantyczne porażki n a rzecz ochrony zdrow ia cz y czy edukacj a t o mieszkalnictwo nieszczęsne znacz y mówienie, że jest boo m mieszkaniowy w Polsce dzi ęki rządom prawa i sprawiedliwo ść jes t absurdalne ten boo m jes t m. in. dlatego to jes t 1 z przyczyn, że ludz ie nie wierz ą w t o pa ństwo i np. kupuj ą sobie mieszkania po t o, żeby oszczędzać na emeryturę t o jes t forma inwestycji emerytalnej dla w ielu ludzi, którzy tylk o mają na t o środki t e oczywiście relatywnie do spo łeczeństwa niewielka grup a, ale mo żna też ta k na to patrze ć, jeżeli zapytam y na rynk u mieszkaniowym ekspert ów to du ża cz ęść mieszka ńców mieszkania inwestycyjne po co ludz ie inwestuj ą, bo nie wierzą, że jak b ędą odk ładać na emerytur ę dostan ą emerytur y w system ie publicznym t o jes t w pewnym sens ie do pora żki teg o rządu no i Atom t o te przemówienia mo że o n si ę podobaj ą na podczas kampan ii ja nie w iem ja uważam, że t e przem ówienia Mateusza Morawieckiego są kr ótko mówiąc s ą prza śne s ą n ie n ie nieprzygotowane zawsz e prowadzon e wg teg o danego wypracowaneg o z góry schematu mn ie on e n ie porywają i dlatego t o przemówienie Zandberga nie z e wzgl ędu na jeg o konkretne propozycje, ale ze wzgl ędu na fak t, że by ł przygotowany widać było, że na tym zale ży, o czy m mówi by ła tak im powiewem świeżości t o pokazuj e jak Nisko ustawiona poprzeczka w Polskiej pol ityce wystarcz y, że ktoś przygotowa ł ju ż zosta ł objaw iony o ogłoszony bez i że um ie mówić t o jest trudno i tera z informacji porane k Radia TOK FM dzień dobr y pa ństwo ma 42 czwartkowy poranek Radia TOK FM Karol Lewicki komentatorz y Zuzanna Dąbrowska prof. Mikołaj Cześnik dr Łukasz Pawłowski rozmaw iamy o expos é prem iera Mateusza Morawieckiego i reakcjac h polityków partii opozycyjnych NATO c o Mateusz Morawiecki powiedzia ł teraz profesor treść tak czy z e swo im expos é nie króciutko b ędzie racze j reakcja na to co co Łukasz Pawłowski mówił wydaje mi się za t o w og óle bardz o charakterystyczne j warte podkre ślania, że ta pol ityka prowadzon a prze z prawo sprawiedliwość, kt óre ma doprowadzi ć do państwa dobrobyt u jes t polityk ą w istocie petryfikuje s ą ten czyta m utrwalaj ącą, a mo że nawe t pogłębiającą wolny ryne k n p . w służbie zdrow ia d a bezpo średni transfe r got ówki zamiast inwestowania tej got ówki n p . w dobre j jako ści us ługi publiczne powoduje, że rozwijaj ą si ę prywatn e us ługi edukacyjn e cz y medyczne w łaśnie Łukasz Pawłowski wielu lat mówi o te j drugiej fali prywatyzacji i t o wydaje mi si ę zawsze warte powtarzania, poniewa ż trzeb a mie ć świadomość, że t o jest k ierunek, który nie stworz y żadnego pa ństwa dobrobytu no n ikt przy zdrowych zmys łach n ie powie, że w stanach Zjednoczonych jes t pa ństwo dobrobytu ta m jes t oczywiście dobrobyt jest też państwo, al e n ie państwo dobrobytu ta m mamy akurat t u ogromne pieni ądze w służbie zdrowia t o s ą pieni ądze, które n o jakoś tam regulowany m, al e jednak na jakość regulowany m wolnym rynku s ą obracan e w zwi ązku z ty m t e wyobra żenia pa ństwie dobrobytu, kt óre chyb a w Europie g łównie s ą związane z e Skandynawią alb o tuta j tak im modele m reńskim n o one mają si ę n ijak do te j polityki, kt órą prowadzi do teg o, że mie ć państwo dobrobyt u i ma m nadzieję wracają znow u do Mesjasza lew icy Adriana Zandberga mo że t o dyskusj a zostan ie rozpoczęta w Polsce mam nadziej ę, że on i jego ugrupowan ie rozpoczn ą dyskusję o podatkach o tym, że je śli chcemy mie ć państwo dobrobytu podatk i po prostu musz ą być ta pol ityka podatkowa mus i być inna i prawdopodobn ie one muszą by ć wyższe cz y to ma by ć podwy ższenie podatków czy to ma być VAT cz y akcyza czy to maj ą być czy to ma być PIT t o jest kwest ia dyskusj i natomiast trzeb a sob ie uczc iwie powiedzieć, że albo jedno drugiego, że nie b ędzie niskich podatk ów państwo dobrobytu udało się po prostu n ie da zrobić to n ie jes t tak że wystarczy lekarz proszenie bardz o ważne jes t t o, że Zandberg robi t o, czego prze z lat a n ie zrobiła lew ica zwi ązana z SLD, czyli m ówi o rzeczac h, które nale żą do pewneg o o zakresu tab u zwi ązanego z dom inowania w Polsce tak iego bardzo s ilnego ustroj u neol iberalnego gospodarc e i tamta lew ica, bo n ie t o dz isiejsze SLD, kt óre jes t jednak inna tamt a lewica n igdy z tego schemat u teg o paradygmat u nawe t na m ilimetr i nie wystąpiła w ślad to n ie jest przypade k, że Rosati Cimoszewicz Miller są dziś armi ę prawda oczywiście, że tak oczyszczać my po prostu takie pogl ądy woln o im tylk o, że si ę pomyl ili z wyborem part ii w pewny m momencie 30 lat temu, aby się o d raz u do Unii Wolności czytam wtedy jeszcz e do Unii Demokratycznej by łoby t o bardz iej bardziej przejrzyst e, a Zandberg b ędą nazwali marksist ą lewakiem cel reprezentuje tak i standar d Socjaldemokratyczna socjal istyczna partii zachodn ich wcal e n ie specjalnie radykalny t e pomys ły, kt óre zgłasza s ą pomys łami, które funkcjonuj ą w przestrzen i parlamentaryzm u zachodn ioeuropejskiego nikogo nie n ie dziwi ą nie ma ta m żadnych szczeg ólnych rewolucji i kro k po krok u zmienia sytuacj ę zm ienia to n debat y przesuwają przesuwaj ą w lewo i bardz o dobrz e, bo w te n sposób r ównoważy, b o Polska z 1 strony stan ęła na g łowie z powod u n iesamowicie s ilnego konserwatyzmu, kt óry prze łożył na ustawy, a z drugiej stron y n iesamowicie silnego tak iego ultra liberalizm, którzy wci ąż na gospodark ę i w tak im pa ństwie cora z mniej jes t w przestrzen i wolno ści, jaką ma nadziej ę, że t e działania lew icy nie doprowadz ą ostateczn ie do tego, że będzie l icytacja na obietnice socjaln e z PiS-em zresztą Włodzimierz Czarzasty dzisiaj w wywiadzie mówił, że b ędą chcieli odebra ć elektora t socjaln y prawo i sprawiedliwości b ędzie ob ietnica na badan ia us ług publicznych, a z drugiej strony n ie b ędzie an i s łowa, skąd wziąć na t o wszystk o pieni ądze bogatego wyst ąpieniu prezes MPK nie słyszałam n ic n ie m ówił o ty m jak znale źć, bo częścią żądają odwołania, ale powiedzia ł, że bardzo dobrz e ko ńcowe pierwsza zwi ązana z, która opowiada, że wszystko się zgadz a po 12 minuty na karc ie będzie ocenia ć projekt y po prost u uzasadn ienie to w jaki sposób t o zrobić wtedy b ędzie mo żna też wypowiedź w programie lewicy by ło kilka tak ich źródeł finansowania między nimi jes t rezygnacj a z zakupu 35 czy pan mówił to jest trochę troch ę miliard ów z łotych i oczywiście te ż k ilka miliard ów wyprowadzen ia religii z e szk ół, jeżeli wprowadzon o opodatkowan ie ko ścioła pytanie cz y tam pytan ie na jakim poziomie to s ą pewn e elementy Niemcom równoważą t e propozycje t e się uzb iera kilkanaście 1 000 000 AK al e, al e jakie ś ta m element y wskazują zgadza m się, że to trzeb a po kolei analizowa ć wszystk ie t e projekt y część projekt ów jes t wybitnie populistyczną uważam, że lek i za 5 zł t o jes t projekt takiej 500 plus, bo pi ątka to okr ągła liczba, więc dobrze brzmi, że b ędą lek i za 5 zł wszystk ie na receptę, dlaczego n ie za 10 nie wiadomo natom iast ja uwa żam, że części propozycji Zandberga wcale n ie są propozycje lewicowej można j e świetnie bronić punkt u widzenia liberalnego t o znacz y, jeżeli m ówi o opodatkowan iu dużych korporacji prze z nie m ówi o tym, żeby te korporacje zad łużyć, żeby on e p łaciły ta m, gdzie funkcjonują jes t jak najbardz iej liberalna zasad a jeżyny zale ży jak l iberalizm oraz, je żeli sami nie w iem pa n Kowalski, kt óry ma zakład fryzjersk i p łaci określony podate k w swo im mieście, dlaczeg o Uber cz y cz y inna globalna f irma Google Amazon Facebook kt órzy, które operuj ą w tym mie ście w ty m kraju maj ą płacić podatk i, gdz ie indziej t o jest zna k zostanie zaprosi ć bole śnie pewnej pewnej pewnego porozum ienia w ramac h Unii Europejskiej, bo państwo narodow e z korporacjam i ponad narodowym i n ie wygra oczywiście ile trzeb a chcie ć, al e np. Francja tak ie podatki wprowadz a co nie znacz y, że n ie będzie tak że dzia łać na zasadz ie wsp ółpracy w ramach Unii Europejskiej natom iast ten rząd t o by ło bardzo dobr y moment wyst ąpienia Zandberga absolutnie skapitulowa ł i to mia ł racj ę, że telefo n z odpow iedniej ambasad y wystarczy łby pewn e plany porzucić w izyta Majka pens a rezygnacj a z podatku cyfroweg o, bo upokarzające, k iedy on be z konsultacj i z n ikim planów nawet nie lider obceg o pa ństwa tylko wiceprezydent jes t Sejm, mówi że w Polsce n ie b ędzie jakiego ś podatku natomiast t o c o mo żna broni ć usług publ icznych j a ja tego broni i słusznie pani redakto r mówi przy te j drugiej fal i prywatyzacji, b o na pogłębia nierówności, je żeli kto ś ma pieniądze to, że będzie leczył prywatnie, że ktoś ma pieni ądze to znajdz ie sob ie miejsce w szkol e prywatne j w dobrej szkol e prywatnej, nawet je żeli one koszt y i 1,52000 zł miesięcznie, że ktoś b iedny to skończy w te j szkol e publicznej, która tera z jes t w stan ie chaosu i teg o te ż mo żna broni ć z punktu widzenia zasa d l iberalnych, bo to jest r ówność szans jedna k, żeby wyr ównywać wszystkim dochod y tylko, żeby dz iecko, które z nim swojej w iny rodzi si ę w b iedniejszej rodz inie mia ło jak o tako rywa l organ izm zaczyn a, bo 30 lat by ł t o spos ób my ślenia nazywane Libera oczywi ście zgadzam się tylko, że innym obrazoburczy te ż si ę mówiło r ówności szans miał burzy ć systemu część po cały cza s by ła ta doktryn a właściwie o d pocz ątku budowania nowe j Polski, kt óra się nazyw a bardzo trafnie Tina, czyl i Dell zna ł alternatyw nie ma alternatyw y jest 1 model musimy się otrzymać Polska na tle innych kraj ów trzyma kosz e chyba najdłużej tylko, że na 2 słowa tylk o, że właśnie t o jest to n ie jest tylko tyl e, że t o jes t jakiś liberalizm, której jes t, jak i jes t właśnie sprzyj a tym nier ówności, bo w ramach my śli l iberalnej można tak że broni ć np. dobryc h us ług publicznych cz y, pos ługując się kategorią inn ą kategori ą r ówności szan s nier ówności dochod u bronić teg o, żeby dzieciaki w Polsce mogły chodzi ć do w miar ę normalnyc h szk ół i nie musia ły za t o p łacić g igantycznych środków z 500 plus n ie ja liberalizm są różne m y mówiąc neoliberalizm mam y chyb a na myśli to c o zosta ło wprowadzone i drukowane Polakom g łowy w latach dziewięćdziesiątych c o było oczywiście jest tu wyst ępować jak o adwokat diab ła bardzo czy cz y Leszka Balcerowicza z natom iast Rega incydent ów kolejowych, b o w pewnym chyba symbolem tego sposobu myślenia to, żebyśmy pan i redaktor z e mn ą zgodzi patrz ąc na to te ż pewnej h istorycznej perspektyw ie t o w latac h dziewięćdziesiątych m ówię, że by ła, by by ło rozwiązanie be z alternatywn e natom iast wygląda na to, że je śli chodz i o budowan ie podstaw gospodark i rynkowe j do jedno z lepszyc h tak że było związane z pewny m klimatem przecie ż intelektualnym panuj ący w latac h siedemdziesi ątych osiemdziesiątych t o terroryz m czy c pol ityka Reagana tak ie były te ż w pełni zgadzam, że my za długo chyb a tkw imy w ty m paradygmac ie i tego nie chce chodzić z e zwyci ęstwa, jak ie sukcesu jedna k Zandberga upatrywałbym, ale tylko jego, bo t o bo, bo t o powiedział głośno w tak i dosy ć powiedziałbym docieraj ących do op inii publicznej sposób n ie był p ierwszy natom iast on by ć może jest ty m kamyczkiem, kt óry uruchom i pewną lawin ę, który powoduj e, że jednak ta ktoś zacznie toczyć troch ę innym kierunku za ś w takim k ierunku, k iedy zrozum iemy, że w mówienie o tym, że należy podwy ższyć podatki to n ie jest jakiś, że to nie jes t coś strasznego co może by ć nazywan y lewactwa m ówienie o tym, że są nier ówności tak t o t e nierówności uros ły do pewneg o mówimy dosy ć normalneg o w kapitalizmie poz iomu morza s ą nawe t trochę w Polsce za wysokie, bo są tak ie badan ia, kt óre pokazują one są wcale n ie na n iemieckim ikona ameryka ńskim poziomie dzisiaj po 30 latach, kiedy cz ęść ludzi by ła w tej z e klienta dzi ś na margines cz y może nawe t do getta ci ludzie mają pełne praw o do tego, żeby im zaproponowa ć coś co daj e właśnie r ówność n ie m ówimy o r ówności dochod u o wyr ównywaniu m y status u materialnego mówimy to dz ieci myślę to c o pan dr Pawłowski poziom jest bardz o tak ie przejmujące obrazowo chodzi o to, że ktoś mia ł pecha si ę rodzić w rodz inie, gdz ie tych zasobów środków jes t za mało to nie, bo to może być z e stratą dla wszystkich t o tylko te sytuacj e mają on e i m ówiąc ekonomicznych zmarnowali kapitalne detale, tym bardziej że tak a w łaśnie postaw a wyhodowa ła doktryn ę prawa sprawiedliwo ści, kt óre doktryn a zakłada tak i rodzaj i n o pow iedzmy, że populizmu cz y te ż sposob u prowadzen ia pol ityki, kt óry prywatyzuj e środki publ iczne tak, by pa ństwo mogło od żegnać się o d prowadzen ia jakiejkolwiek polityki czy nie my tak iej daniny edukacji nie rob imy tego n ie robimy tam teg o nie proponuje żadnych rozwiązań 1 z rozwi ązań, bo ludz ie sam i najlep iej wiedzą Otóż ludzie n ie wiedz ą cz ęsto s ą bezradn i często nie radz ą sob ie z drapie żną rzeczywisto ść potrzeba 500 z ł rozwi ązanie naprawdę walczy o nie starcza oczywi ście, że n ie jasn e tylko, że sa m fak t, że ta rad y ta redystrybucj a powstała spowodował za łamanie si ę w łaśnie te j sztywne j neol iberalnej doktryn y tera z dopiero jes t m iejsce na to, żeby proponować inne m ądrzejszego z drugiej stron y ciągle słyszę o d polityk ów, którzy n ie godzą si ę na tak ą prostą redystrybucj ę bez żadnego wczesn e cz y wcze śniejszego zaplanowania przemy ślenia komu jes t ona potrzebn a, że je żeli proponuj e rozwi ązania systemowe my rozdam y tak wiele środków do prywatnych k ieszeni tylk o część środków p ójdzie na zmiany systemow e jes t wiele obszar ów, które trzeb a zreformowa ć syste m emerytalny edukacj a cz y służba zdrow ia to p ierwsza kolejka co s łyszę, że to n ie jest atrakcyjn a wyborcz o dla ludzi, że ludzie wol ą usłyszeć to jest dl a n ich atrakcyjn e dostanę 500 zł mam y w kieszeni mam y na koncie aktami tak będzie odpowiada ł za 10 lat popraw i się co ś w służbie zdrowia maj ą do siebie, że chc ą ciągle słuchać czego ś nowego 500 z ł si ę wyr ównuje wra z z inflacj ą rosn ącymi kosztami utrzyman ia i ludz ie chc ą nowych propozycj i, o ile 2 lata temu n ie by ło czas u na to, żeby m ówić co innego tak teraz si ę zaczyna, al e zwrócił uwag ę na t o, że jednak w przypadk u dawania pieni ędzy mam y do czyn ienia z tak im bardzo nie chc ę powiedzieć prymitywny, al e takim dosy ć podstawowym to jest gest daru i ten da r powoduj e pewne dział oczekiwania wdzięczność i t d. od mam duże pretensj e do prawa i sprawiedliwo ści, bo bardzo trudn o odwrócić zawsze znajd ą politycy, którzy b ędą jasn e, że dobre us ługi publiczne s ą lepsz e z punkt u widzenia tak iej d łuższej perspektyw y bardziej skuteczn e efektywne i t d. tylko ludzie lubią dostawa ć pieni ądze po prostu znacz y, b y 500 plus rzeczywiście to prawo i sprawi ł, że ma rację pewnym standarde m w krajac h europejskich Kindergeld jakie ś tak ie Child Benefit to występuje w wielu krajac h tylk o w Polsce zostały relatywn ie do dochodów ustaw ione na bardz o na na s na dużym du żo wyższym poziomie ni ż, gdzie indziej, ale problem poleg a na ty m, żeby pokaza ć ludziom, że je żeli dostajesz 500 zł c o miesi ąc, al e na korepetycje na prywatnego dentyst ę lu b na prywatn ą szkołę mus i wydać 2000 to jes t 1500 z ł w plec y i po prost u na ty m trac isz i ostatn ia rzecz poz iom nasze j debat y pokazują jedna k reakcj i na wyst ąpienie Zandberga, kt óre mówią o z łodziejstwo nowe dan iny nic się n ie mo że tak by ć i to pokazuj e, że trudn o z tak imi lud źmi dyskutować, jeżeli taka jest reakcj a na jak ąkolwiek kreatywn ą konstruktywn y przeprasza m propozycję to nic się n ie zm ieni tylko b ędziemy tkw ili w okopac h antypisu chyba teg o ju ż ludzie n ie chcą dr Łukasz Pawłowski kultur a l iberalna Zuzanna Dąbrowska Rzeczpospolita prof. Mikołaj Cześnik z uniwersytetu SWPS Fundacja Batorego by ła państwu dzi ękuję emanuje porane k dobiega końca z informacji Radia TOK FM p óźniej magazyn EKG, na które zaprasz a Bartek Godusławski p ierwszym gościem b ędzie preze s polskiego funduszu rozwoj u Paweł Borys progra m wydawały Karolina Topolska i Agata Majewska zrealizowa ła na cech jak Irena Lewicka zaprosz ę pa ństwa tak że na 17 na wywiad polityczny mo im go ściem b ędzie prof. Maciej Gdula z klub u parlamentarneg o lew icy do us łyszenia porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!