REKLAMA

Borys: Wielokrotnie rozmawialiśmy z premierem o zapisaniu PPK w Konstytucji

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-21 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
11:47 min.
Udostępnij:

- To premier kształtuje politykę rządu, ale nie ukrywam, że wielokrotnie rozmawialiśmy na temat zapisania PPK w Konstytucji. Nie rozumiem też, dlaczego ten pomysł nie podoba się opozycji - mówił w Magazynie EKG Paweł Borys - prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 ekonomia kapita ł gospodarka jest godz ina dziewi ąta 4 dzień dobr y Bartek Godusławski jeste m dz iennikarzem Dziennika gazet y prawnej dzisiaj poprowadz ę dl a pa ństwa gościnnie magazy n EKG naszym pierwszym rozm ówcą jest pa n Paweł Borys preze s polskiego funduszu rozwoj u dzień dobr y dzień dobry r ównież gościnnie porozmaw iamy o jeg o zawodowym dz iecku, jak im s ą pracownicze plan y kapita łowe cz ęsto tych pracown iczych planac h kapitałowych rozmaw iamy, ale Rozwiń » ty m razem kontekst jes t nieco inny, bo pa n prem ier Mateusz Morawiecki podcza s wtorkoweg o exposé w sejmie powiedział n ie wszysc y może s łyszeli t o expos é, wi ęc przypomn ę co powiedzia ł o pracown iczych planac h kapita łowych powiedzia ł oczywiście s ą świetne, że zmotywuj ą pracownik ów pracodawc ów dadz ą korzy ści przysz łym emeryto m, al e zaproponował, aby wpisa ć do konstytucj i RP gwarancj ę środków w PPK i na indywidualnych kontac h emerytalnyc h gwarancj i, kt óra ma ochronić prywatno ść tych środków i ich dziedziczenie cz y to pan powiedział prem ierowi tak i ruch n o oczywi ście to prem ier Tusk kszta łtuje parytety rz ądu nie ukrywa m, że rozmawiali śmy wielokrotnie na te n temat myślę, że warto tuta j poda ć kilka tak ich informacji faktów na czy m poleg a te n proble m badania prof . Czapińskiego i profesora góry wr óci do 2000 szesnastego rok u pokazały, że pona d 878 % Polaków n ie podejmuj e żadnych dzia łań, aby d ługoterminowo gromadzi ć oszczędności co wi ęcej z tyc h bada ń wynikało, że zm iany w OFE, które przeprowadzon o w 2000 trzynastym czternasty m rok u wcześniej jedenasty m negatywn ie odebrało większość spo łeczeństwa i cz y to wskazuj e, że t o jedna k bardz o mocno t o podwa żyło w łaśnie zaufan ie Polaków do stabilno ści praw a w ty m obszarz e regulacj i emerytalnych skutkiem tego jes t to, że tylk o 2 ,5 % Polaków podejmuje aktywn e działania, żeby gromadzi ć tak ie d ługoterminowe oszczędności i je żeli do teg o dodam jeszcz e inne badan ia pokazuj ące, że Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych systemow i ubezpiecze ń spo łecznych w Polsce uf a oko ło 35 % Polaków t o mam y proble m prawd a i uwa żam, że propozycja prem iera, aby taka w sum ie wyci ągnięta r ęka do opozycj i i powiedzenie t o wspólnie zastan ówmy si ę jak mo żemy zwi ększyć gwarancj ę stabilno ści tyc h regulacji prawnyc h tyc h ustaw emerytalnyc h, bo ta m w ciągu 2 dekad by ło prawie 300 zmian jest bardz o wa żna, bo chodzi o t o, żeby t o by ł taki no i zdecydowan y kro k w tym k ierunku, żeby Polacy rzeczywi ście zacz ęli ufa ć m ieli przewidywalno ść tyc h rozwi ązań, a za ślad za ty m, żeby przejście n ie było takiej dyskusj i t o nazywam syndromem OFE, że rozmawiamy t o oszczędzajmy ta m PPK czy czynnika n o jest jedn o pytan ie z sal i ta k między ocz y zawsze nas Kom-Eko ma m pewn e, że ktoś teg o nie zabierze, wi ęc te n proble m jes t i wart o wart o pomy śleć jak mo żemy t o zaufan ie odbudowywać te gwarancj e dźwięk, al e czy n ie jes t przypadk iem tak, że propozycj a premiera to n ie jes t, gdyb y za działanie w odwrotny m k ierunku, t łumacząc na czym polegaj ą pracown icze plan y kapitałowe wielokrotnie pan m ówił, że są t o środki w pe łni prywatn e nasz e ich prywatno ść jest tak a sam a jak loka t bankowyc h, kt órych prywatności n ikt n ie podważa i tera z nagl e słyszymy, że trzeb a jak ąś tak ą Super gwarancję konstytucyjn ą dać c o zacz ęło budzi ć podejrzenia, że jednak być może t o c o słyszeliśmy prze z ostatnie 23 lata na tema t PPK no n ie by ło ta k do ko ńca prawd ą n ie t o tuta j rzeczywi ście 2 rzeczy rozdziela ć ja absolutn ie w ątpliwości t o wynika wprost ustawy o prac y czy pan a kapitałowy to s ą nasze prywatn e oszcz ędności prem ier też wyra źnie podkreśla w swo im exposé t o jes t prywatny syste m ta k jak nasze pieni ądze w bank u natomiast innym problemem jes t to czy my m ówimy, al e cz y Polacy tem u ufaj ą i innym zagadnieniem jest t o, że niezależnie jak n ie wyobra żam, żeby kto ś kiedykolwiek si ęgną po t e środki prawd a co nie znacz y, że n ie może zmienia ć, kt óry ju ż elementów tyc h ustaw i t u chodz i po prostu o stabilno ść przewidywalno ść tyc h regulacj i i m y mam y ten realn y ten proble m ja w iem, że środki PPK s ą bezp ieczne tylko pytanie cz y o tym, wiedz ą wszysc y Polacy i tak naprawd ę chodz i o ustab ilizowanie regulacj i, kt óre dotycz ą gromadzenia pieni ędzy w perspektywie 3040 lat, kt óra wykracz a znacz ąco poz a horyzont 1 kadencji Sejmu w łaśnie t e wszystk ie cykle politycznej nie mo że by ć tak że co kilka la t ktoś ma inny pomys ł na t o nie potrzebujemy t o stab ilna, je żeli zwi ążemy sob ie tak ą ustawą czy zap isem konstytucyjnym r ęce, a by ć może progra m PPK b ędzie wymaga ł modyfikacji to tyc h modyf ikacji prze z całe lata n ie b ędzie mo żna przeprowadzi ć, a modyf ikacja b ędzie na tyle konieczne, że ludz ie zaczn ą w ogóle rezygnowa ć z teg o uznaj ą rządzi się nie odpow iada jak gdyb y tem u co c o jes t potrzebą je śli chodz i o oszczędzanie długoterminowe, ale chodzi o to, że ja j e rozumie propozycję prem iera, że to jes t jaki ś tak i pak t emerytaln y też opozycj a prawd a i jeżeli s ą potrzebn e, jak ie zmiany to w przysz łości one b ędą wymaga ły po prost u uzgodn ienia prawd a wszystk ich, jakb y stro npo scen y pol itycznej, bo ja k ja rozum iem tuta j k ierunek my ślenia t o prem ier rozwa ża, aby wprowadzi ć taką kwalifikowan ą większość g łosów prawda w sejmie wymagan ą do zm iany tyc h ustaw emerytalnyc h np. 23 głosów prawd a to oznaczało, że jeżeli tak a zmiana jes t potrzebn a t o po prostu trzeba się porozumie ć c o do te j zmiany, wi ęc robić t o w ramac h tak iego konsensus u wydaje mi si ę, że t e rozwi ązania emerytalne ta k jak i ich z pracownicze programy emerytaln e cz y pracown icze plan y kapita łowe one n ie budz ą tak ich kontrowersj i pol itycznych ustawy o PKB 2 lata konsultowan a wszysc y partnerz y to poparl i, więc wydać te rozwi ązania powstały przy jakim ś konsensusie, a ty m samym by ć mo że jak ju ż jakiś syste m si ę rodz i d ługoterminowy ma szans ę być stab ilne na kilkadziesi ąt lat t o pow iedzmy sob ie będziemy się co zmieni ć musimy si ę wszysc y, ale o n w obecny m parlamencie szan s na zmianę konstytucj i w łaściwie nie ma żadnych i pomys łu gwarancj i zostan ie tylk o wyłącznie zwerbalizowa ć prze z pan a premiera propozycj a i n ie b ędzie gwarancj i konstytucyjne j jak jest plomb ę z planem jest t o, żeby przygotowa ć ustaw ę, kt óra b ędzie zwyk łą ustawą, al e b ędzie wymaga ła 23 np. głosów do je j zmiany czy czy w og óle tak iej taki pomys ł się pojaw ia w przestrzen i rz ądowej i okol icach cz y prem ier zaproponowa ł debatę na ten tema t jak rozumiem debat ę z partiami opozycyjnym i partnerami spo łecznymi z udzia łem pan a prezydenta t o mamy te n proble m niskiego zaufania to krok w k ierunku tego jak t o zaufanie odbudowa ć ja n ie rozum iem, dlaczeg o part ie opozycyjn e miałyby takiej propozycj i nie poprze ć, bo to, by te ż oznaczało, że rząd nie może tyc h ustaw, wi ęc be z zgody prawda czy ty dan ie im jakiegoś uprawnienia t o jes t naprawd ę wyci ągnięta r ęka tak jak podzia ł na jakiś tak i par k pak t emerytaln y, wi ęc jak zak ładam ta debat a będzie trwa ła ona jes t na temat prawd a, bo po Polacy powinni mie ć po prost u zaufan ie d o do systemu emerytalneg o do stabilno ści tyc h regulacj i jak nic si ę n ie wydarzy być mo że też n ic w ielkiego się nie stan ie, bo ta k jak powiedzia łem ja jest absolutnie przekonan y, że dz isiaj t e środki te oszcz ędności emerytalne maj ą absolutn ą gwarancję prywatność tylko t u chodz i o t o, żeby bior ąc pod uwag ę doświadczenia z OFE n o powiedzie ć sobie jak w przyszłości b ędą rob ione zdanie mus i jest rob iony zm iany to im rzadz iej tym lep iej i w ramac h szerokiego konsensusu on o mleko rozla ło Zofia prawd a i cza s wyci ągnąć z teg o wn ioski na przyszłość wydaj e si ę, że wart o w Polsce tak ie porozum ienie pona d podzia łami politycznymi budowa ć takich w łaśnie w ważnych strateg icznych obszarach dl a polskiej gospodark i cz y społeczeństwa w łaśnie syste m emerytaln y jak pol ityka energetyczna prawda t o s ą takie, gdz ie decyzja dz isiaj podejmowan e czy cz y demograf ia dz isiaj podejmowania decyzj i ich skutki będziemy si ę za 20, czyli świat, więc to wykracz a absolutn ie poza 1 kadencję Sejmu, wi ęc warto tuta j się po rozu m ale dlaczeg o opozycja ma t ą wyci ągniętą jak pan określił ręka prem iera uścisnąć skor o opozycja prze z ostatnie 4 lata krytykuj e prawo i sprawiedliwo ść m. in. za t o, że prawo jes t mo żliwość łamie konstytucj ę, że prawo spolegliwo ść zm ienia konstytucj ę ustawami przyk łady najlepszy jes t tutaj wymiar sprawiedliwo ści w te j sytuacj i gwarancj a konstytucyjn a wp isana literalnie, że środki są prywatn e dziedziczone by ć mo że po prost u nic i tak nie daj e punk t w idzenia opozycji czy ja wierz ę w polską konstytucją rozumiem, że rzeczywiście te n sp ór polityczny istnia ł w ostatnich 4 latach, al e jedna k odebra łby propozycje prem iera w dobrej wierze i w spos ób tak i pozytywny wart o po prost u wsp ólnie porozmawia ć na tema t zagin ął strateg iczny dla państwa jak budowa ć w Polsce d ługoterminowe oszczędności emerytaln e, które bez wątpienia s ą nam potrzebn e każdemu z na s są potrzebn e o tym, ca ły czas m ówi o Dostatni k ilku lat n o powinniśmy wzgl ędem innych kraj ów t o, por ównując oszczędzać mniej wi ęcej między 48 % wi ęcej naszeg o dochod u c o miesi ąc, żeby t u tzw. stop ą oszcz ędności m iejsca takim poziomie jak w innych krajac h Unii Europejskiej po t o, żeby łagodzić negatywn e skutk i w łaśnie demografii i spa ła spadk u przyszłych emerytur, bo to wszysc y teraz w iemy, że t e, zw łaszcza dla czterdziestolatk ów i os ób młodszych emerytury b ędą na bardz o niskim poz iomie tak realn ie spadną o po łowę, a dz isiaj też n ie są prawda na rywal a na najwyższym poz iomie średnia emerytur a z 2 , 2 tysiące z łotych, więc uważam, że strateg icznie istotne temat y wart o si ę po prostu tutaj porozumie ć jest pan rozczarowan y ty m, że partycypacj a w PPK t o jest 40 % to badan ie Instytutu emerytalneg o o 75 % pa ństwo zak ładaliście ja cały cza s wierzę, że ud a si ę uzyskać docelow o tak im wska źnik absolutnie n ie jestem rozczarowan y jeszcz e n iema ostatecznych danyc h prawd a natom iast tak i wynik to jes t rekor d świata ta k jak powiedzia łem 2 pół procenta os ób na n iedawno w ty m uczestniczyło nie ma kraju, kt óry zbudował tak ą partycypacj ę udział pracownik ów 4 % 1 kwarta Paweł Borys preze s polskiego fundusz u rozwoj u dziękuję bardzo to by ła p ierwsza część magazyn u EKG tera z informacje Radia TOK FM po n ich wracam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA