REKLAMA

"Zaufanie społeczeństwa do państwa nie zawiera się w jednym zapisie w Konstytucji"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-21 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:59 min.
Udostępnij:

- Decyzje rządu są często bardzo silnie motywowane politycznie, tak wydarzyło się np. w przypadku 30-krotności. Obejrzeliśmy kulisy przy otwartej kurtynie. Dlatego wpisanie PPK w Konstytucję nie zwiększy zaufania obywateli do państwa, ono nie zależy do zapisu - mówili goście Magazynu EKG Rozwiń »
Gośćmi EKG byli: Lidia Adamska, Bogusław Grabowski i Piotr Kalisz Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
AG ekonom ia kapitał gospodark a dzień dobry w drugiej cz ęści magazynu EKG Bartek Godusławski dzisiaj s ą z nam i przedstaw iam alfabetycznie dr Lidia Adamska mento r start-upów dzie ń dobr y dzień dobr y dr Bogusław Grabowski ekonomista dzień dobry dzie ń dobr y witam serdeczn ie Piotr Kalisz główny ekonomista bank u Citi handlow y dzie ń dobry dzie ń dobry cz y pa ństwo ufaj ą pa ństwu pa ństwo Polska SA ufam y państwu państwo miało wobec ogrom u z cora z mniejszym Rozwiń » stopn iu, dlaczego pan ie d o w nos mam y ca ły szereg przedsi ęwzięć teg o państwa, kt óre podwa żają zaufan ie obywatel i do rozwiązań z mog ę codziennie podawa ć w łaśnie tak ie przykłady nagle si ę okazuje, że sk ładki jemy w system ie emerytalnym, a ktoś mówi n o n ie tera z zasad y oskładkowania si ę zmienią, ale to, że b ędzie płacił wi ększą sk ładkę inne propozycj e przedstaw icieli w sejmie mówią, al e tak wi ęc, że emerytur y n ie dostaniesz no s łyszymy w kampan ii wyborcze j przedstaw icieli teg o pa ństwa premiera, który znowu jes t prem ierem ponownie, jaki t o poziom p łacy minimalnej b ędzie Rus, o ile będzie ros ła płaca minimalna w kolejnyc h latac h mam y expos é, gdz ie rząd ma zapowiedzie ć swoje plany c isza, jakby n igdy nic nic o d p łacy minimalnej niema wzgl ędu NATO, że z tym i krytykiem, wi ęc ja tuta j mo żna mi zaufal i do do dzia łań Polski pa ństwa do dzia łań stabilizuj ących państwa d ługookresowych przedsi ęwzięć teg o pa ństwa pytan ie pan a redaktor a by ło tak ie ogólne f ilozoficzne natomiast prowokacyjny wybryk okradzionej s ądzę, żeby tutaj wyczuli śmy Telekom prowokacyjne j, ale nale ży zw ątpienia, nawiązując chocia żby do pierwszej cz ęści audycj i, gdzie pa n Paweł Borys polskiego fundusz u rozwoju przekonywał, że trzeb a na m w ielkiego porozum ienia pona d podzia łami pol itycznymi m. in . je śli chodz i o system emerytalny m ówili o tym, s łuchaczom, którzy by ć może nie s łyszeli tak i be z wątpienia tuta j wątek zaufan ia b ądź te ż niewystarczaj ącego zaufania społeczeństwa do decyzji rz ądu by ł kluczow y dla propozycj i, kt óre tutaj, której rozmow a, kt órej rozmowa dotyczy ła wydaje mi życzenia do konstytucj i gwarancj a dl a oszczędności emerytalnyc h w pracown iczych planac h kapitalne i na indywidualnych kontaktów z Rosją na tema t teg o pomysłu toczy si ę ja n ie nale ży do entuzjast a tego pomys łu, a wr ęcz przeciwnie podz ielam opini ę, że tak i pomysł może by ć traktowan y jak o przysłowiowy strza ł w kolano z e stron y tych, którzy n ie występują i be z w ątpienia t o, o czy m w iemy do te j por y tak cz ąstkową na tema t niezadowalaj ącej popularno ści program u PPK o wynikach rzeczyw istych mamy si ę dowiedzieć najprawdopodobn iej w przysz łym tygodn iu na dzień dz isiejszy mam y informacje wynikaj ące z raport u opracowaneg o na podstaw ie badania pr óbki przedsiębiorstw, gdz ie te n wskaźnik zap isywania si ę jes t na poziomie 40 % prezes Borys m ówi, że t o Super wynik no, wi ęc wydaje mi się że, gdyb y istotnie tak by ło t o pomysł na wp is na pomys ł pomys ł na wpisywanie gwarancj i dla PPK do konstytucji by ć może n ie było natom iast wydaj e mi si ę już nie, odnosz ąc si ę do same j tak iej logicznej w ątpliwości, że jeśli chcemy co ś wpisa ć do konstytucj i, żeby utwierdzi ć ludz i w przekonan iu, że na pewn o t e środki n ie będą zabran e, że b ędą prywatne, a z drugiej stron y prawdopodobie ństwo wpisania teg o do konstytucji jes t bardz o n iewielkie zarówno o d stron y, jakb y uk ładu politycznego w sejmie, a tak że wątpliwości konstytucjonalist ów cz y ścieżka prawna, która w te j chw ili jes t jakb y w głowach autor ów cz y on a jest konstytucyjna cz y n ie, a wi ęc prawdopodobieństwo tego, że te n zamysł si ę n ie powiedzie no mo że utwierdzać ludz i w przekonan iu, że coś t u jest n a rzeczy, że trzeba a ż si ęgać do tak iego rozwi ązania, żeby przekona ć ludzi c o do bezpieczeństwa tyc h środków natomiast wydaj e mi się, że w te j debac ie skoncentrowane j na pomy śle wp isania do konstytucj i gwarancj i dl a PKO umyka szersz e t ło, którego dotkn ą tuta j m ój przedm ówca, że zaufan ie spo łeczeństwa do instytucji rz ądowych wyn ika opiera si ę n ie na 1 zapisie, kt óry jes t zresztą wątpliwe czy o n będzie cz y nie, al e na bardzo w ielu innych dzia łaniach, kt óre buduj ą zaufanie będzie podwa żają wydaj e mi si ę, że w te j chw ili chao s zwi ązany chocia żby z pomys łem trzydziestokrotno ści stawek l imity zwierzenia Ali uzna ł, że zostali śmy tak t o też pokazuj e, że tutaj jes t bardzo duża dowolno ść i że decyzje w ty m względzie s ą bardz o s ilnie motywowane pol itycznie t o zosta ło pokazane można powiedzie ć prz y otwarte j kurtyn ie spraw a OFE spraw a otwarto ści na d ialog w postac i tuta j deklaracj i pan a prem iera expos é teg o, że nale ży wzmocni ć si łę i znaczen ie rady d ialogu społecznego, a z drugiej stron y proponowan ie w sejmie w ielu ustaw, kt óre n ie przechodz ą ścieżki zwi ązanej z negocjacjam i są przedstaw iane w tryb ie poselsk im, a wi ęc te n ca łokształt tego zaufan ia n ie buduje wydaj e si ę, że prze świadczenie, że 1 pomysłem na wp isanie do konstytucj i mo żna załatwić sprawę n o to dla mnie t o jest iluzja podj ąć taką wątpliwością jest t o, że skoro ktoś mi c o do konstytucji dl a mnie, że by ło lep iej wpisać gwarancj i mo ich mo ich pieniędzy t o to równie dobrz e m ógłby jak bardzo chcia łby wpisać gwarancj ę tego c o do ZUS-u wk ładam, że t o s ą pieniądze, które będą dok ładnie takim jak woln e s ą nazywane sk ładkami, a nie podatkiem t o jest 1 rzecz drug a rzecz być mo że to warto ść te j konstytucji, że m ój samochód moje mieszkanie też s ą moje, bo też zabi ć tak ie prawo własności zdaje się dop iero tera z uwag a jak pokazuje, że tak naprawd ę mam y do czynienia z pewn ą niezr ęcznością komunikacyjn ą, bo trochę zajm iemy się ty m tematem, jakb y zastanawiając się czy rzeczywi ście co ś jes t narzeczy 13 środki w PPK w przysz łości b ędą bezpieczne b ędą prywatn e, że tak z punktu w idzenia prawn icy m ówią, że nie ma wątpliwości, że t e środki są n ie trzeba wpisywać si ę informacje o konstytucj i mam y ma m tera z zamieszanie zwi ązane właśnie są zreszt ą komunikacja się, że z punkt u w idzenia takiego ekonomicznego wi ększość osób, która patrz y na PPK zgadza się c o tak że mo że ten pan mieć pewn e plus y m inusy, ale dużo jego zalet ą jes t jedna k promowan ie na oszczędności emerytaln e i 40 % to zapewne zdecydowan ie mn iej ni ż rz ąd zakładał znaczk a ja osobiście by m się spodziewał, że w przypadku tak iego program u d o z du żymi zach ętami natomiast jes t t o jedna k bardzo du ża zmiana w stosunk u do tego c o było wcześniej, więc je żeli mam y środki, kt óre po prawnik ów s ą prywatne t e środki mają by ć przeznaczon e na emerytur a każdej w izyty n ic kontrowersyjneg o w bo rozum iemy tak naprawd ę o zaufaniu ca ły cza s tak mieliśmy pona d dekad ę tem u w ielki kryzys gospodarczy później mieli śmy kryzy s w stref ie euro wiadomo, że gie łda zareagowa ła indeksy giełdowe zanurkowały spada ły ludzie no strac ili realnie pieni ądze p óźniej mieliśmy zm iany w OFE wiele os ób poczu ło, że środki zosta ły ich oszcz ędności zosta ły znacjonalizowane n o, więc by ć mo że faktyczn ie tak im du żym wyzwaniem, jakie mamy to n ie jes t, gdy odbudow a zaufan ia do państwa odbudow a zaufan ia do w og óle rynk u kapita łowego w łaściwa tutaj ogromn e zadanie t o znaczy c o bardziej ufamy klony byśmy walczyl i rynkow i cz y Zienkowicz pa ństwo pewn ie 12 szczególnie, że t o państwo ca ły cza s podważa zaufan ie do rynku n o n p . je żeli mówimy n ie nie rynkowe ceny energii elektrycznej są d e my b ędziemy j ą pa ństwa b iali będziemy gwarantowal i, dopłacając nawe t do bud żetu będziemy dopłacali z tyc h funduszy, kt óre dostajemy o d Unii Europejskiej na restrukturyzacj ę tego przemys łu tak na t o, żeby n ie był emisyjny, żeby na s nie nikt na s dalej tu byle by śmy mieli cen y n ierynkowe nale żeli pa ństwo podwa ża zaufan ie rynk u r óżnymi interwencjami skal ą interwencji jednocze śnie pa ństwo podważa zaufan ie do regu ł, które sam stanowi to trudno, żeby obywatel mia ł zaufan ie do czegokolw iek, a Polacy są szczeg ólnie n ieufni tak mamy wskaźników zaufan ia jeste śmy po przec iwnym b iegunie ni ż kraj e skandynawskie nie wiem co by to miał by ć wp isany do konstytucji zaufan ie do czeg o że te środki n ie stopnieją strze żone b ędą regulowane prze z si ły rynkow e, że państwo o n ich nie sięgnie no t o dlaczeg o n ie zapiszemy t o w zakres ie w łaśnie nieruchomo ści loka t bankowyc h pol is ubezpiecze ń nażycie t o jes t po prostu absurdaln y pomys ł mało teg o te n absurdalny pomysł tera z podważa zaufanie do tyc h, którzy chc ieli p ójść do PPK, bo nawe t część z n ich jes t przekonana ja jeste m przekonany, że po środki pa ństwo nie si ęgnie, je żeli prem ier wychodzi, kt óry forsowa ł te n pomysł m ówi, al e na wszelk i wypade k zapiszmy to konstytucję t o znacz y mieć zaufan ie ABO n ie ta k w związku z powyższym teraz c i ludzie b ędą zastanawiali 40 %, jeżeli te spraw y t e katastrof a, dlatego że rz ąd przyjął założenie, że ta m b ędzie oko ło 50 albo większa 745 biała przecie ż m ówimy tera z największych przedsi ębiorstwach, gdzie wska źnik zaufan ia do system u i namaw iania pracodawcę do tego system u przez pracownik ów b ędzie największy firmy pa ństwowe, a f irmy państwowe cz y mn iejsze firmy ju ż nie m ówiąc o tyc h najmn iejszych to wydaje się, że ta m b ędzie mniejsza partycypacj ę, wi ęc co ś złego natomiast ta k jak si ę zgadzam ca łkowicie, że rząd sob ie premier strzeli ł w kolan o tera z podważył dodatkowo zaufan ie do PPK lekarze ZUS ci co mieli zaufan ie si ę zastanowią, a t o mo że błąd potencjałem dl a rządu dobre informacje, by si ę zaoszczędzi troch ę w budżecie pa ństwa na dop łatach d o do PPK na tej op łacie pow italnej i tyc h rocznyc h dop łatach, więc z tego punkt u w idzenia to to być może nie jes t tak źle, a pie ń, a pieniędzy potrzeba no mniejsza wydaj e si ę tuta j ruszamy 1 z bardz o w ielu w ątków, poniewa ż do te j znowu prowokacyjn e jak rozum iem wypow iedzi pana redaktora można, by si ę od n iej z punkt u w idzenia pytan ia o ca łościową wizj ę polskiego systemu emerytalnego prawd a, a więc, kt o tuta j pow inien się cieszyć z teg o, że te n program no opart y na racjonalnych za łożeniach i zawierający tak ie nieistotne, jakby zach ęty, żeby ta m wejść je śli t o nie wyjdz ie jak b ędzie jak b ędą wygl ądały emerytur y za la t 2030 w sytuacj i znane j znanyc h trudności je śli chodzi o polską demografi ę i przew idywane bardz o niskie emerytur y t o mia ło być rozwi ązanie, które b ędzie mia ło taki łagodzący wp ływ z punkt u w idzenia tyc h n iskich emerytu r wyp łacanych system u repartycyjneg o łagodzący należność brutt o o wypłacie przez kilka la t to mo żliwości wypłaty razow e, jakby PPK n ie zast ąpią powszechneg o systemu emerytalneg o z jego o, jakb y istot ą, kt órą jes t ZUS n ie zast ąpią też to n ie jest ce l tak, żeby po p ierwsze, chciałem może przecie ż t o 40 % faktycznie, je żeli mam y cel 75 nie wygl ąda, a szczególnie dobrz e, al e tak, by ro śniemy z poziomu 0, więc te ż trzeba trzeb a jak bra k ob iektywnie zauważyć, że sytuacj a z punkt u w idzenia zabezp ieczenia emerytalnego troch ę się poprawia na pewn o n ie pogorszy ła drug a spraw a taka, że PPK, a za interesowanie PPK mo że tak duże n ie jes t, al e statystyk i pokazuj ą, że liczba program ów Pp ro śnie jes t jak alternatywa dla PPK, wi ęc z punkt u w idzenia długoterminowych oszczędności tak naprawd ę niewa żne w jaki spos ób oszcz ędzamy Take kto ś odpadające ze 1 projekt mo że si ę cieszyć statystykam i dotycz ącymi konkretneg o projekt u, al e z punkt u w idzenia makroekonomicznego ważne jes t, żeby t e oszcz ędności stopa oszcz ędności rosła szczeg ólnie oszcz ędności d ługoterminowe i to się c o się dz ieje b ędzie trudno na t o narzeka ć t o czy środki są wyp łacane w passacie w postac i takiej anal ityk owe j, czyli wielokrotny i rent prze z wiele la t do ko ńca życia n p . cz y też jest wyp łata jednorazowa oczywi ście to ma znaczen ie, ale n o trzeba dać ty m, że 12 środki zapewniaj ą źródło utrzyman ia dl a przyszłych emeryt ów, wi ęc mo żemy oczywiście tyc h spraw prowadz i tak ą dyskusję c o z lepszym rozwiązaniem, al e bior ąc pod uwagę punk t startowy, z kt órego się poruszam y si ę, że og ólnie ten k ierunek z 3, które jes t ja k na razie korzystn e przekształcenie OFE w i właściwie fundusze emerytaln e funduszam i inwestycyjnymi i wyb ór te j formy oszcz ędzania zamiast zam iast us ług to zmienia cokolw iek tyc h pieni ędzy po prost u z perspektyw y pojedynczych członków OFE jest za mało, żeby t o co pokazuj e syste m emerytaln y po głosowała spadkow ą ju ż psuje syste m emerytaln y system oszcz ędzania, który n ie prowadz i do do żywotniej emerytury nie jes t systemem emerytalny m systeme m długookresowego oszcz ędzania, ale n ie jest syste m emerytaln y w Japonii dwukrotną mam a nie uznaj e, że w trzeciej części magazynu EKG wrócimy to była cz ęść drug a teraz informacje Radia TOK FM po nich wracam y dzie ń dobry po raz trzeci trzecia cz ęść magazyn u EKG Bartek Godusławski nadal s ą w stud iu z nami ty m raze m czytam alfabe t o d ko ńca Piotr Kalisz Bogusław Grabowski Lidia Adamska, zanim wr ócę do naszych go ści zobaczym y co dz ieje si ę na rynk u f inansowym i kapita łowym WIG 20 indeks największych sp ółek na warszawsk im parkiecie w tej chw ili spad a o 0 , 58 % indeks szerok iego rynk u spad a o 0 , 6 % ich rzu t ok a na rynek walutow y za 1 franka szwajcarskiego zap łacimy dz isiaj rano 3 zł 90 g r za euro 4 zł 29 g r za funt a brytyjskiego 5 z ł i za dolar a amerykańskiego 3 z ł 87 gr skończyliśmy drug ą część magazyn u EKG na kwest iach emerytalnyc h kwest ia zaufania ja by m chciał jeszcze wr ócić troch ę do tego temat u i o edukacj i porozmawiać by ć może ca ły nas z problem, kt órym dyskutujem y proble m brak u zaufan ia proble m nadm iernego zaufan ia proble m niezrozumienia b ierze się jedna k z teg o, że n ikt ju ż po tyc h w ielu zm ianach w ci ągu ostatnich 20 lat n ie rozum ie jak funkcjonuj e syste m emerytalny co jes t elemente m system u emerytalnego c o jes t zwyk łą form ą oszcz ędzania dobrowolnego dodatkoweg o i n ie nale żałoby tego wrzuca ć do 1 worka z systeme m emerytalnym Bogusław Grabowski ostatn ie dn i dyskusji na d systemem emerytalny m pokazują jak jaki ś totaln y brak w iedzy o tyc h, którzy pow inni umieć polityk ów przez n ie dostaj ą pieni ądze partie pol ityczne z budżetu między nimi po to, żeby się sam o doskonal i kszta łcili zapraszal i ekspert ów np. opowiadanie takie, że mam y teraz syste m zdef iniowanej sk ładki n ieprawda przy poborz e składki mam y syste m zdefiniowanej sk ładki, a prz y wyp łacie emerytu r zdecydowan a wi ększość emerytur jes t w oparciu o stary syste m zdefiniowanego świadczenia dz isiaj, ale za ile t o za ile a ż 20 lat ten syste m trw a jeszcz e za kolejnych 20 parę dop iero wyjdziemy z teg o systemu, czyl i np. teraz mo żliwe jes t emerytur a będzie 20, bo przecież ktoś kapita ł mia ł w oparc iu o be z l imitu trzydziestokrotności no to jak mo żna wpa ść na pomys ł tera z powiedzieć m u alb o tera z jeszcz e mo że pracować ma 64 lata za chwilę odejdzie na emeryturę b ędzie miał emeryturę o w iele wi ększą tak 20  000 jak mo żna powiedzie ć, że ma t o b ędzie 15  000 albo jak można m ówić, że trzydziestokrotno ść t o właściwie głównie t o wszyscy m ówią pol itycy dziennikarze trzydziestokrotność g łównie po t o, żeby w przyszłości nie by ło du żych komin ów między emeryturam i n ie poprze z trzydziestokrotno ść, je żeli mam y powszechn y obowi ązkowy państwowy syste m, czyli pa ństwo zmusz a obywatel a do teg o, że ma oszcz ędzać na bezpieczeństwo staro ść jak będzie tak ja k ja by m był nienormalny, by nie wiedział, że ludz ie żyją znaczn ie d łużej niż wynika t o ich aktywno ści gospodarcze j pow inien si ę zabezpieczać mam y około 7 , 5 miliarda ludz i na świecie z czeg o tylko 1 , 5 miliarda żyję w kraju, gdzie s ą powszechn e obowiązkowe syste m emerytalny, bo zdecydowan a wi ększość nie mało teg o mamy 2019 rok syste m emerytalny te ż około 100 lat, czyl i przez 2000 brak la t przez 1900 nie było systemów emerytalnych ludzie sob ie z ty m radz ili, więc t o, że pa ństwo komu ś narzuc a obowiązek tak jak w ubezp ieczeniach obowi ązkowych np. w oszcz ędzanie to wyn ika z tego, że chcemy n ie mie ć problemów, że ktoś będzie lekk o komiczne i tak b ędziemy dochodzi ć do pewnyc h wzorc ów cywilizacji od niego db a dlateg o karzem y ka żdy ka żdemu oszczędzać, ale n ie do tak iego poziomu, ale go zmusza ć, żeby on dwudz iesto tysi ęczną emeryturę dlatego te n l imit zmusza mecze, ale t o poziom zmuszan ia n ie przekracz a pewneg o pewne j logiki systemu muszą mieć o to, żeby n ie głodował nie miał z czeg o żyć na stałe ani, żebyś by ł krezuse m, a nie chodz i na m jakie ś rozbie żności emerytaln e, więc poz iom n iewiedzy zasadniczy powinni śmy jak najszybc iej rozpocząć edukacja t o szkół nale ży wychowan ie obywatelsk ie wychowan iu w funkcjonowan iu w gospodarc e rynkowe j w łaśnie o systemie zabezpieczeń emerytalnyc h, bo t o wyborc y musz ą wywołać presj ę na polityków, żeby on i nie byli łukami, żeby wiedzieli, o czy m mówią, żeby podejmowali decyzj ę z Jasną głową, a n ie popar ł jak ąś ideologię znak t o c o pa n wspomniał o potrzeb ie edukacj i to ma kluczow e znaczenie prz y czym ta potrzeb a edukacj i dotycz y wszystk ich także polityk ów, a tak że narracj i, która funkcjonuj e w przestrzeni publ icznej, kt óra wp ływa na t o jak ludz ie buduj ą swoj e wyobrażenie swoj ą wiedzę o ty m, systemie wydaje mi się, że t o c o mamy w te j chw ili c o jakby n o jest tuta j chao s, jakb y powod y do n iezrozumienia, bo nawe t t o się ujawn ia w nazwac h poszczeg ólnych programów, aczkolwiek n ie do końca to musi by ć prze z wszystk ich u świadamiane, o ile mieliśmy system OFE i ta m w nazw ie by ło otwart e fundusz e emerytaln e mam y IKE indywidualne konta emerytaln e, a wi ęc skojarzen ie tego emerytur ą, a więc świadczeniem na staro ść tak d ługo jak b ędziemy żyli na ty m świecie jes t uzasadn ione natom iast je śli m ówimy o programie PPK o ty m co w tej chw ili, jakby jes t na stole to w same j te j nazw ie nie ma słowa emerytur a i nie dz ieje się t o be z powodu by ć może dobrze, bo nie n ikt n ie wprowadza n ikogo w b łąd mówimy o obrażaniu właśnie jednostajna mog ą by ć różnie wyrazist ą tutaj mam w ątpliwości na ile w powszechne j świadomości PPK jes t rozwiązaniem emerytalny m cz y typu emerytalneg o, a na ile jes t t o po prost u d ługookresowe oszcz ędzanie związane z lokowan iem środków na rynk u kapitałowym z e wszystk imi ryzykam i z ty m zwi ązanymi ora z z ty m, że jes t t o na pew ien okres czas u, że nie jes t to model dwu n ie mo że swobodnie do żywotnio wyp łata, a wi ęc jeśliby tutaj ich czcić zracjonalizować cz y wpłynąć na t o, żeby ludz ie podejmowal i racjonalne decyzj e i przeszl i tren ing kalkulowania tego co im się op łaca nie z e stron y decydentów pow inna być n o bardz iej otwart a narracj a ta k jak troch ę żartobliwie anegdotyczn ie jak m ówi si ę o systemach emerytalnyc h w krajach bogatyc h w d łuższej tradycji oszcz ędzania na staro ść i n o jedna k wy ższe ni ż u na s świadomości 1 z kluczowyc h problem ów ludzi my ślących o swoim swoje j staro ści i zabezp ieczeniu na starość jes t t o ile mi się op łaca oszcz ędzać bior ąc pod uwag ę przewidywany cza s mojeg o życia, żebym zd ążyła zd ążył skorzysta ć z tyc h środków, bo niekoniecznie chodz i o to, żeby tyl e zaoszczędzi, że pote m zosta ło n ic żadnej przyjemno ści z tego n ie b ędę mia ła, żeby n ie oszczędzać za du żo, żeby oszcz ędzić tyl e, żeby mo żna by ło t e owoc e o jeg o oszczędzania zagrożenia zdążyć z ich usług suma argumentowali t o w łaśnie fundamente m przecie ż powszechn y państwowy obowiązkowy syste m emerytaln y powstaj e wted y, k iedy uchylam y za łożenie racjonalności obywatel a konsument a, bo d łonie racjonalny t o przez państwo nie musi nie troszczyć, bo rząd wie, że mo że żyć 80 lat, a pracowa ć do 6070, czyli biorąc pod uwagę, że sum a tyc h decyzji okazuje si ę może n ie racjonaln ie dlatego wprowadzam y te n obowi ązek tak zabezp iecz obowi ązkowym ubezpieczeniem OC i t d . tak cz y obowiązkowymi ubezp ieczeniami od ryzy k w rolnictwie, więc n ie możemy nagl e przyjąć aksjolog ii w, zmuszając obywatel a do czego ś w Polsce niestety jesteśmy sobie cytowan ie skomunikowanie n ie zadajemy sob ie pytan ie a jak im prawem państwo wkracz a w swobodny zakres mojego wybor u wyn ika, że mo że pa ństwo czytało nobl isty Thalera i uzna ło, że p óźniej potrzebn e są pozytywn e, gdyby impulsy ludz ie sami rozdzielenie oszczędza si ę w tak iej sytuacji, k iedy mówimy, że człowiek może si ę zachowa ć n ieracjonalnie i przechodz imy kryzy s demograficzny, który si ę b ędzie pewn ie praktyką i stop y zastąpienia w system ie emerytalny m b ędą minimalne, czyl i do, czego pa ństwo na s zmusza dan o minimalne emerytury to nie mo żemy teraz m ówić to teraz o d tej m inimalnej emerytur y 15001600 brutto t o od kroimy sob ie m ówi o OFE i wypłacamy prz y za łożeniu, że ten racjonaln y jak dostan ie w wieku 65 lat pewną kwotę t o o n będzie sob ie rozkładał jest t o co n ie powiedzieć tak a nieudolno ść polskiego rynku f inansowego instytucji finansowej tuta j mamy przedstaw iciela, bo jak nasz e dzieje, że do tej por y n ie zauwa żyłem ani 1 oferty f irm ubezpieczeniowych bank ów z r óżnych do wypłacania an i widzi to znacz y mas z oszcz ędności, a my gwarantujem y dożywotnią rent ę żadnego tak iego produktu, a przecie ż na tym op iera si ę między n im system zabezp ieczenia na staro ść be z powszechnego obowi ązkowego państwowego system u Stanach Zjednoczonych amerykański instytucje mam y, dlaczego na ni ą w ielu tych produktów mają tak że Kalisz nie odpow iada za kwestie produktowe w Citi handlow y w ogóle znaczen ie w rzeczywistości ekonom icznej jak o główny ekonom ista i jedyn e co mog ę powiedzie ć, że to tak że w świetle tych problem ów z edukacją spo łeczeństwa dobrz e mam y dyskusję i że w wprowadzane t ą Jasną wiedzę dl a ka żdego odb iorcy w ty m momencie obawiam si ę, że pewnie będzie dłuższy proce s bo, a dl a w ielu os ób obecn y syste m emerytalny jes t bardzo trudno jest zrozumienie i wcale się nie dziwi ę znacz y tru d zrozum ienia i dl a zwykłych obywatel i zwykłych atak z imy te r ównież na polityk ów tak że dl a ekonomist ów mówiła tak że mamy bardzo dużo te ż cz ęść system u emerytalnego teg o n ie przejdz iemy n ie rozumiem do ko ńca czem u czem u ta nasz a dyskusja idzie w stron ę, jakb y krytykowan ia PPK z a za zbyt mały sukce s, bo jeżeli problem jes t t o, że rzeczywi ście n ie zb ieram za częściową emeryturę t o fak t, że jaki ś syste m pozwala zwiększyć t o choćby 10 % nie m ówiąc ju ż o 40 % oddaje si ę ju ż sukcese m mam y rzeczywiste, które dalek o o d ideału, ale on e daleko od idea łu w ka żdym kraj u zawsze mo żemy sobie wybra ć si ę tak ą mieszank ę r óżnych krajów, które w dany m aspekc ie są lepiej sob ie radz ą z systeme m emerytalnym natom iast do warto si ę cieszyć, że przynajmn iej ta te n poziom oszcz ędności zwi ększa ABO b ędzie si ę zwi ększało w przyszłości zbawienia n iech pa n Szanowni państwo nie jest silne, że na ponad 30 mówisz do mn ie łukami politycy, że ludzie s ą wyedukowan i nacjonali ści ekonomi ści mo że produkt ów własnych jon y wynikające z bardzo utrzymuje, że minie PK jedno Pomorska Miss PK tylk o jakby konkluzj a naszego wystąpienia była tak a, że te n mały poz iom zaufania obywatel i do pa ństwa do rynku powoduj e, że to packa na razie jest powiedzmy sob ie na poziomie 40 % co nam si ę n ie podobało t o, że rz ąd jeszcze proponuj e rozwi ązanie, kt óre mo że zmniejszy ć te zap isy tak, bo m ówiąc, że te n państwowy tes t prywatne, al e na wszelk i wypade k zap iszmy w konstytucji, że może przestraszy ć, bo oczywiście, że jestem cały zapewn e kra j lepiej 40 niż 0 i 64 Wilno t o dzisiaj emerytalną kropk ę tutaj stawiał, al e jeszcz e chcę pa ństwa spytać o o w łaściwie ogłosić konkur s na zdz iwienie, jakie pa ństwo macie, jak ie pa ństwo mac ie zdz iwienie, bo zakładam, że pa ństwo macie jeśli diagnosta n ie w iem cz y pa n redaktor przew iduje, iż nagrod ę zd ążyli nawet si ódmy dz isiaj ale, ale spr óbujmy ja tuta j pomy ślałam sobie różnych szczep ieniach, al e przedstawię pa ństwu i pa n tak ie, które jakoś łączy si ę z ty m c o m ówiliśmy o potrzeb ie edukacji ekonomicznej nawi ąże do trzydziestokrotno ści teg o, że dzięki kreatywne j m u podej ściu do finansów publicznych okazuj e si ę, że ogran iczenie finansowe je śli chodz i o, jakb y załatanie dziury pote m jak n ie b ędzie zn iesienia trzydziestokrotno ści zosta ło rozwi ązane w spos ób, który n o właśnie nadaj e do tego, żeby popatrzeć na t o z punkt u w idzenia edukacj i ekonom icznej f inansowej spo łeczeństwa, poniewa ż jak w iemy pomysł jes t tak i, ab y źródłem f inansowania m. in. trzynastyc h trzynaste j emerytur y by ły środki z fundusz u sprawiedliwo ść Solidarność celowy, który w, kt órego nazw a uległa zmianie to znaczy reali pan i dopad ły pani do kina grają pełnowymiarowe pan i konkur s, bo nam czasu na innych zdz iwienia już dz isiaj n iestety n ie starcz y Lidia Adamska 1 z centrum realizacji redakto r Michał Grabowski dzi ś już 1 , 5 miliarda pożyczka 9 miliardów takich Marek pokazuje, jaka jes t przygotowan ie Majewska Karolina opolska realizowa ła Jana cec h za chwilę informacja o n ich wczoraj dz isiaj prost o z Gdańska zaprasza m w imieniu Cezarego Łasiczki do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA