REKLAMA

"Uczniu, państwo może cię zawsze wyrolować"

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-21 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:57 min.
Udostępnij:

Dziś nadajemy z Gdańska! Zaczynamy od kultury i edukacji. Rozwiń »

Rozmowa z prof. Cezarym Obrachtem-Prondzyńskim wokół jego wystąpienia podczas VIII Forum Pomorskiej Edukacji "Polska szkoła - diagnoza ruiny" oraz publikacji "Gra w kulturę. Przemiany pola kultury w erze poszerzenia".

Więcej: http://ikm.gda.pl/2019/10/22/gra-w-kulture-przemiany-pola-kultury-w-erze-poszerzenia/

Więcej: https://www.youtube.com/watch?v=71F0SbuUZ0Q Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czare k dzień dobry dl a państwa bardzo serdeczn ie zaprasza m na dz isiejsze spotkanie nadmorsk ie prawie, bo z e stud ia w Gdańsku państwa moim go ściem jes t pa n prof . Cezary Albrecht Prądzyński k ierownik zakładu antropologii spo łecznej w Instytucie socjolog ii Uniwersytetu gda ńskiego dzień dobr y dzie ń dobry ostatnio powiedzia łbym pan a nazw isko łączy si ę z diagnoz ą polskiej szko ły chodzi o pana wyst ąpienie na ósmym foru m Rozwiń » Pomorskiej edukacji 11 października 2015 roku teat r muzyczny w Gdyni Polska szko ła d iagnoza ru iny sa m przyznam tak iego tytułu n ie nadałem t o się gdzie ś przekazac h med ialnych pokaza ło, ale nie jes t o n daleki o d tego jak by m opisa ł sytuacj ę dzisiaj n ie tylko szkoła w ogóle systemu edukacj i, b o jak postrzegam szerzej to n ie sprowadza m go wy łącznie do szko ły, bo wokół skoro dziej ą się bardz o r óżne rzeczy, ale fakte m jes t, że mam y sytuacj ę bardz o trudn ą i w dodatk u n iestety s ądzę, że on a w dającej przewidzie ć przysz łości się n ie poprawi, a nastroj e zdecydowanie w tym wzgl ędzie n ie popraw ia n iedawne wyst ąpienie pana premiera w swo im expos é, kt óry w zasadz ie kwest ia edukacj i sprowadzi ł na pla n bardz o bardz o daleki m ówiąc o ty m, że zlikwidowali śmy g imnazja by ły krytycznie ocen iana prze z kog o, kiedy co i jak to oczywi ście się do teg o żaden spos ób nie od nas dlateg o się pani profesorze pan a diagnoza jes t cenn a, bo pa n ucieka o d uproszczeń pan uc ieka, gdyb y o d atrakcyjnyc h med ialnie zwrotów, chociaż te n, o d kt órego zacząłem te ż jest atrakcyjn y med ialnie, al e politycy właśnie euro cz y tendencj e do mówienia kr ótkich zdan iach, a pa n przygl ąda si ę systemow i dog łębnie ja si ę jeszcze nie tylko przygl ąda się tak ie firmy badawcz e obserwacyjny m, ale przed e wszystk im domow e środowiskowymi patr z na to c o si ę dz ieje w system ie edukacji z bardz o r óżnych perspektyw nie tylk o te j perspektyw y wielkomiejskie metropol italne, al e jeszcze bardz iej perspektyw y w łaśnie powiedziałbym prowincjonalny również mieszka w ma łym mie ście w, a w zasadz ie na ws i pod małym m iastem i ca łe środowisko znajom y pracuj e w różnego typ u szko łach i placówkach edukacyjnyc h w łaściwie nasz a permanentn a rozmow a i 1 z tak ich te ż, kt óre wydaj ą si ę trzeba bronić jes t tak a, że syste m edukacyjn y dzisiaj trzym a się si łą determ inacji ludz i, kt órzy tkwi ą w systemie celowo używam s łowa tkwi ą, czyl i nauczycieli dyrektor ów szkół samorz ądu, dlateg o że otoczen ie warunk i, w którym funkcjonują dz isiaj wszyscy c i, kt órzy są zaanga żowani w proce s kszta łcenia s ą dramatyczn ie z łe on e są dramatycznie z łe stron y strukturalne j one są dramatyczn ie z łe strony f inansowej, ale przed e wszystkim on e są fatalne od stron y mentalne j psycholog icznej i nastroj e oce n w łaściwie sytuacji samoocena z e stron y nauczycieli, al e te ż poczuc ie bycia niewa żnym s ą tak dojmujące, że teg o się n ie da zrobić, a nawet stawia taką też gdzieś ta m ciągle rozmawiając edukacj i, że nawet, gdyb y tak si ę stan ie nawet gdyb y dz isiaj jak ikolwiek rz ąd postanowi ł powiedzia ł dobra dok ładamy do edukacj i zwi ększamy nauczyc ielom pensje o połowę t o nie zm ieni t o tendencji tak ie, że b ędą w najbli ższych przewiduj ący przyszło przewidywalnej przyszłości będą du że odej ścia z zawod u tyc h, kt órzy b ędą uciekali na emerytury b ędą czekal i na świadczenia kompensacyjn e alb o w ogóle b ędą uciekali z zawod u, a młodzi n ie b ędą przychodzili z bardz o prosteg o względu nikt n ie chc e być szanowan y nikt n ie chc e być traktowan y jak o Piątkowo u woz u i nawet je śli w łożymy w te n syste m pieni ądze to poturbowan i nie tak ie do świadczenie mentalnego poturbowan i b ędzie tak s ilne, że po prostu ludz ie, a zwłaszcza tak ich tacy, na których b ędą zale żały perspektyw y budowan ie innowacyjnej gospodarki tak dalej, o czy m si ę marzen ia niejednemu t o tac y m łodzi kreatywn i aktywn i ludzie po prost u w ten system n ie wejdą pan w swoje j diagnozie, pisząc o tym c o si ę dz ieje z edukacj ą mówi o 4 nie nieprzewidywalno ść niestabilność niesp ójność i nieadekwatno ść tak a tylk o 4, a n ie jest t o lista sko ńczona, al e je śli spojrzym y z perspektyw y właśnie cz y to nauczycieli uczni ów rodziców cz y dyrektor ów cz y samorz ądów to nieprzewidywalność jes t dzisiaj nikt n ie pow ie jak b ędzie wyglądał n ie b ędzie w stanie powiedzie ć jak będzie syste m wygl ądał za 2 lata za 3 lata, że rzesze co ś za chwileczk ę nie obr óci t o nieprzewidywalność nie si ę n ie adekwatno ść pokazuj e mn óstwo regulacji, które są wprowadzane, kt óre za chwileczk ę Mączka s ą odwo ływane t o doskonale łącznie z tym pa n wcze śniej podzia ł jak planować karierę t o znaczy, jeżeli kto ś chce szybk ą prac ę podjąć, bo jeszcz e si ę zdecydował c o chce robić no to jest ca ła mas a różnych mo żliwości, al e kariera nauczyc iela cz y prac a nauczyciela to nie jes t praca, kt o się wybiera dn ia na dzie ń p t . t o zobaczy popracuje roczek, bo to trzeb a si ę przygotowa ć odpow iednio wykszta łcić tera z, buduj ąc my śląc o budowaniu kariery c o chciałby wiedzie ć i jak gdzie chce by ć za 5 lat 1020, gdzie chce by ć, je żeli pod kon iec moje j kar iery, a z tego c o pan mówi wynika, że właściwie nie w iadomo, więc trudno wybra ć karier ę, gdz ie mam y do czyn ienia z n iewiadomymi z perspektywy m łodego nauczyc iela zupe łnie nieprzewidywalne n iewiadome s ą rzeczy zwi ązane z awansem zawodowy m to c o chwileczk ę, jak ie s ą zapow iedzi kontrolną z nadzore m t o ci ągle s ą wprowadzane nowe rzeczy natom iast jest 1 rzecz przewidywalna n ie b ędzie dobre j pensji i to jes t akurat jedyna przew idywalna rzecz, jak iej perspektyw ie czasowe j natom iast tak ci ągle niestety m ówię, że m y wykonujemy ogromn y wysiłek adaptacyjn y, ale n ie do nowe j wiedzy, kt óra si ę pojawia, kt óra jak nas zalew a z r óżnych stron i wymaga w łaśnie adaptacj i d o do zupe łnie zmieniaj ący się rzeczywisto ści wykonujemy ogromn y wysiłek adaptacyjny do zmieniaj ących si ę struktu r procedu r nadzor u b iurokratycznego kontrol i innych rzeczy t o jes t tak ogromn e marnotrawstw o energii i to n ie tylk o Energi powiedzia łbym samorz ądu Dyrekcji nauczycieli, ale przed e wszystkim m łodych ludz i, kt órzy zam iast koncentrować si ę na ty m jak zdobywać t ę now ą wiedzę martw i się o ty m jak ie szkoły jeszcz e dostan ę jakich warunkac h będę się uczy oczywi ście pa n minister mo że powiedzieć, że nie zwiększyła na m si ę statystyczn ie długość trwania lekcj i, ale jak o zaprosz ę do takich szk ół i poka że m u, w jak ich warunkac h pracują dzieciaki, bo m y m ówimy o jako ści pracy n ie tylko nauczyc ieli, ale przede wszystk im dzieciaków szkol e, gdz ie było 500 dzieci nagle 750 dzieci administracja się zwi ększa pedagoga mamy tyl e ile mieliśmy psycholog a mamy tyl e mieli śmy, al e eskalacj a problem ów przecież to zupe łnie inaczej wted y, kiedy mas z klasie 24 czy 20 uczniów, a zupe łnie inaczej, k iedy masz 32 to jeszcz e r óżnego rodzaj u dysfunkcjam i, czyl i my udajemy się utrzym a, a wy udajec ie, że nauczyciel w ja k ja by m tak nie powiedział t o oznacza łoby że, udając coś oszukujem y n ie ludz ie dramatycznie starają si ę w tyc h real iach, w których jes t wykonywa ć swoją pracę najlep iej jak są w stan ie zrobić t o dotycz y zar ówno nauczyc ieli, jak i uczni ów tylk o w łaśnie problem poleg a na tym, że realia, w których t e osob y si ę znalazły, zaczynaj ąc od infrastrukturalnych t o w łaśnie tych procedu r b iurokracji innych rzeczy są fataln e je śli w pa n premier exposé m ówi b ędziemy rozwijali szkoły bran żowe, al e przecie ż widocznie nie wie o ty m, że bardzo wielu szkołach bran żowych np. nie ma podr ęczników w og óle nie ma przygotowan o podręczników nauczyciele muszą sztuk ą rwa ć sob ie Poświętne, po święcając na t o g igantyczna ilość czas u, żeby tera z maj ąc nowe podstaw y i maj ąc uczniów musimy muszą z n imi pracowa ć s ą bardzo odpow iedzialnie, więc to wymag a od nich n o w ielokrotnie większego wysiłku n ie trzeb a dodawać wysi łku, kt óry po prostu n ie zostan ie zapłacony wr ócimy do nasze j rozmowy o informacjach Radia TOK FM informacji ju ż za kilka m inut o godz inie dziesiątej 20 państwa i moim gościem ze studia Radia TOK FM w Gdańsku jest pa n prof. Cezary Albrecht Prądzyński k ierownik zakładu antropolog ii spo łecznej w Instytucie socjolog ii Uniwersytetu gdańskiego informacj ę o dziesi ątej 20 po informacjach wrac a wczora j pa ństwa i mo im gościem ze studia Radia TOK FM gdańskiej pan prof . Cezary Albrecht Prądzyński k ierownik zakładu antropolog ii spo łecznej w Instytucie socjolog ii Uniwersytetu gda ńskiego rozmaw iamy o system ie edukacj i pa n profesor m ówiąc o system ie podkre śla 4 nie nieprzewidywalność niestabilno ść niesp ójność nieadekwatno ść zastanaw iam si ę cz y jes t jaki ś Promyczek nadziei czy widzi pa n wspomniał pa n przed informacjami, że nawe t, gdyby nagle ni st ąd n i zow ąd rz ądząc powiedzieli podwy ższamy pensj e wszystkim nauczycielom n o, a ta m 50100 % t o co n o nawe t do świadczenia krajów, kt óre s ą niedaleko od na s za naszym i bezpo średnimi gran icami, gdzie wynagrodzen ia i presj i zawodow y nauczyc iela s ą o w iele większe m ówią nam, że ta m borykaj ą si ę z du żymi problemam i os ób, których nie m a w zawodzie po prost u nauczyc ieli w Niemczech tysi ące nauczyc ieli brakuj e co też pokazuj e, że to n ie jes t tylk o kwestia finans ów on e są warunk iem koniecznym, al e na pewn o niewystarczającym jes t też pytan ie w ogóle, dlaczeg o edukacja ma służyć jako ma by ć jeśli odwołamy si ę do tyc h modeli, kt óre s ą efektywne społecznie t o m ówimy, że najlepsza edukacj a jes t otwart a publ icznej powszechn a edukacja, kt óra jes t dost ępna dl a ludzi z r óżnych kategor ii społecznych dzisiaj tworzym y sob ie tak i syste m, w kt órym ludz ie zdeterm inowani ty m, ab y w ty m model u, który zosta ł narzucon y jako ś adaptowa ć do n iego szukają rozwi ązań tak ich dzia łań ratunkowyc h, które o oś oznaczaj ą, że rozw ija si ę np. gwałtownie edukacj a niepubliczna nie, dlateg o że kto ś poszukuj e jaki ś nowych inspiracji jaki ś nowyc h sposobów pomys łów na edukację tak si ę działo zawsze tylk o racze j traktuj e j ą właśnie jako ucieczk ę od system u, kt óry jak t o m ówiono MEN n ie mn ie, czyl i w łaśnie mieli j e te n system t o jest w og óle tak ie pytan ie zasadnicze fundamentaln e w edukacj ą jak w soczewc e si ę pojawia, jaka jest rol a, jak ie s ą funkcj e, jakie s ą zadan ia us ług publicznych jakości us ług publicznych teg o do kog o są sk ierowane w jaki spos ób on e s ą świadczone to m y jesteśmy takich paradoksalnyc h sytuacj i z 1 strony s łyszymy mn óstwo komunikat ów tak zbudujem y polskie państwo dobrobytu, a z drugiej stron y ja by m skwitowa ł filozofi ę dz isiaj sprawuj ących w władzę w ty m aspekcie radzi ć sam i r óbta, co chcet a, al e musi sobie poradzić sam i, bo my, zajmując si ę ważnymi rzeczam i n ie zajmujemy si ę t ą sferą, kt óra jest z punkt u w idzenia np. rodzin fundamentalne do potrzeb jes t co ś ważniejszego dla rodz iny niż jako ść edukacji dz ieci to w jak on e wyposa żone wejd ą w przysz łość np. zawodową, al e też przecie ż inn ą towarzysk ą Obywatelską kulturow ą wszystkim jak ci ągle powtarza m, że edukacj ę najpowszechn iejszym systemem społecznym powszechn iejsze ni ż p łacenie podatków nieproporcjonalnie mn iej wa żny bo k iedy niedawno zako ńczyła si ę kampania wyborcz a to w zasadzie n ikt n ie uczynią edukacj i n ikt n ie uczyni ł edukacj i centrum dyskusj i o przyszłości to na s różni te ż od krajów, kt óre są bezpo średnim czy dalszy m naszy m otoczen iu, gdzie o edukację dyskutuj e si ę bardzo powa żnie przed w Niemczech toczy si ę bardzo duża dyskusj a o tym, że państwo mus i wej ść z du żymi pieni ędzmi inwestycj ę publiczne na drug im m iejscu wymienia w łaśnie edukacj ę jak o obsza r, kt óry domag a si ę ogromnego do inwestowania ale gdz ie my jeste śmy a gdz ie s ą Niemcy ta m po prostu traktuje si ę te sprawy poważnie u na s mamy wra żenie, że cz ęsto si ę n ie traktuj e powa żnie natom iast rodzice czy rodz iny siłą rzeczy ju ż nie m ówią sam i m łodzieży mus i traktować poważnie, bo tutaj rozszed ł si ę po prost u przyszłość każdej indywidualnej osoby, al e te ż przysz łość naszeg o spo łeczeństwa, więc promyk iem jes t promykiem właściwe tak im kapita łem jes t determ inacja ludzi determ inacja tyc h os ób, które ca ły cza s edukacji my ślę i ja jeste m przekonan y że, gdyb y te n syste m spos ób też rozmow y edukacji by ł prowadzon y inaczej to znaczy był prowadzon y w tak iej poważny spos ób to te j energii, która jes t wśród osób, dla kt órych edukacj a jes t ważna w te j energii to energ ia mogli śmy wykorzysta ć w iele lep iej panie profesorze podkreśla pa n t o, że w expos é w deklaracjac h różnych polityków edukacja si ę nie pojaw ia nie pojawia si ę, bo podejrzewa m, że z badań zam ówionych prze z nich wyn ika, że to n ie jes t ważny tema t dla wyborc ów, że by ć mo że s ą wa żniejsze temat y najwa żniejsze zastanaw ia, dlaczego edukacja trochę wbrew tem u co pa n m ówi ona nie jes t ważna, bo wydawałoby si ę, że ka żda Polska rodz ina, jakkolwiek skonstruowan a my śli sob ie po pierwsze dl a dzieci chcem y jak najlepsz y edukacj i, bo to jest dla n ich szans a na karier ę normalne życie tak i t d . a po drug ie, chcemy te ż edukacji dl a s iebie, żeby n ie przestawa ć się edukować prze z ca łe życie, więc wydawałoby się, że to powinien być temat ważny, al e je żeli zbadań wyn ika rząd n ie jes t na tyl e wa żny, żeby o n ich o d pani krzycze ć zar ówno partia rządząca, jak i opozycja n o to co ś chyba si ę gdzie ś zagubiło w systemie wydaje si ę, że ta w łaśnie tak a paradoksalna sytuacja my jeste śmy jak o społeczeństwo wiedzą cz y edukacja centrę ręcznie t e s ą tak ie społeczeństwa, kt órych wszystko co jes t zwi ązane z wiedz ą jest kluczow e z punktu w idzenia wszystk ich aspekt ów życia społecznego u nas tak n ie jest, al e od bada ń pan a pytanie mam wra żenie, że potrafimy t o jest wasz e paradoksaln ie doskonale oddziela ć rzeczy, które s ą życiowo ważne, które s ą pol itycznie wa żne i wydaj e mi si ę, że w tyc h badaniach okazuj e si ę, że edukacj a jest nie jes t politycznie ważne to znaczenie jes t na agendz ie n ie anga żuje emocj i pol itycznych, ale na pewno jes t wa żna życiowo sa m fakt, że jak ludz ie reagowal i na to co si ę dzia ło w wyn iku reform y kwestie rekrutacj i kwest ie egzamin ów pokazywał, że to gdzie ś ludzi dotyka ło, ale n ie na tyle, żeby powiedzie ć autoro m tak ich zm ian pokazujem y wa m tak wyb ierzcie sobie, który pale c, al e poka żemy natom iast pami ętajmy, że ten pos ługi cza s p łynie i oczywiście nie w iemy jak, bo czasami s ą tak ie zjaw iska spo łeczne, których efekt jes t odłożony w czas ie i n ie można oczekiwać te ż odwodzi b ędą mieli posługiwali si ę pewn ą taką wyobraźnią prospektywn e, że b ędą sob ie wyobrażali te n system mo że spowodowa ć lat 510 czy 15 to wydaje się, że b ędzie te ż tak a sytuacj a, k iedy w dorosłe życie wejdzie to pokolen ie m łodzieży, kt óre bezpo średnio do świadczyło na w łasnej skórze do świadczyło teg o, jak iego stresu, jak i stres prze żywali wted y, kiedy by ła np. proces rekrutacj i, k iedy były egzam iny, k iedy wszystko by ło nieprzewidywalne, kiedy weszl i do szk ół tera z w tyc h szko łach w realia, które są w szko łach średnich b ędą ćwiczyli prze z następne 4 czy 5 lat, ale to n ie jes t jaka ś część inicjacji c o w sensie takim to n ie mo żesz po postrzeganego cz ęść inicjatyw, kiedy wspominamy t e trudn e lat a w inno za moich cz y kiedy by łem m łody t o zm ienili syste m nagle z e szkoły z l iceum musiałem i ść do g imnazjum alb o z g imnazjum l iceum nagle musia ł się cofn ąć rok alb o do przodu i moja klasa dalej t o b ędzie pełnia posiadane troch ę jak o takie partyzanck ie anegdot y z dorastan ia, a tak właśnie pytan ie s ą tak ie inicjatywy inflacyjne do świadczenia, kt óre mo żna potem humorystycznie opowiada ć, ale tego typ u stresy życia odkładają si ę w pami ęci i odk ładają si ę negatywny m podej ściem i ja oczywiście bardz o bym n ie chcia ł, bo m y, żeby tak si ę stało w tym sens ie, że m y negatywnyc h do świadczeń z t ą nerwic ą reformacyjne mam y bardz o wiele sob ie to si ę to si ę w nas odkłada urucham ia cz ęsto bardz o negatywn e zachowan ia spo łeczne, al e sp ójrzmy na t o tak i spos ób m łodzież, która jes t w trakc ie proces u edukacj i umaw ia się t o metaforyczn ie, że te n proces b ędzie wygl ądał tak nie inaczej i nagl e be z jak jak ichkolwiek rozm ów konsultacji zostały wrzucon e w zupe łnie inny mode l dostaje czyteln y komunikat komu jak ą, ale pa ństwo n ie ufa j, ponieważ pa ństwo mo żecie zawsz e brylowa ć może zerwać kontrak t może zaskoczyć czymś my idziemy z takim komun ikatem w życie i to dotyczy m łodzieży t o dotycz y wszystkich innych os ób jak pote m mo żemy narzekać na t o, że poz iom zaufania nas jes t n iski, że poz iom identyfikacji z państwem n iski poz iom zaanga żowania spraw y publiczne jes t niski to jes t pytan ie o lojalność, al e lojalno ść 2 strony oczekujemy lojalno ści obywatel i wzgl ędem pa ństwa i r óżnych agend pa ństwa r óżnych działań państwa, ale musi dzia łać te ż drugą stron ę cz y państwo musi by ć lojaln y wobe c swoich obywateli na c o mus i te ż traktowa ć powa żnie, a staw ia tuta j bardzo mocn ą tez ę zdecydowanie broni, że w je śli kwestia edukacj i w pa ństwo obywate l swo ich n ie potraktowa ło powa żnie, bo zarówno o d stron y teg o co zosta ło zaprojektowan e, ale przed e wszystk im jak zostały zrob ione na nie mo żna nazwać teg o poważną rozmow ą tak ie rozmow y praktyczn ie żadnej nie by ło monolog pani t o był monolo g środowiska akadem ickie środowiska, które zajmuj ą się kwesti ą edukacj i wy k pokazywa ły tak nierób my n ie r óbmy teg o w taki spos ób w tak im temp ie w tak ich realiach to wszystk o, bo kompletnie zignorowane n o przecie ż s łuchamy ogl ądamy doświadczamy to wszystk o idzie gdzie ś z nami i w tym sens ie uważam, że teg o typ u dzia łania s ą rujnujące z punkt u w idzenia kultur y Obywatelskiej, b o w zawsze podkre ślamy, że sprawiedliwość decyzyjn a i sprawiedliwo ść proceduralna t o znaczy nawet je śli dobr ą decyzj ę podejmujemy, ale i źle prz y procedurze niesprawiedliwie t o ta decyzja b ędzie do leg itymizowania, a w przypadk u edukacj i mieli śmy i niesprawiedliwość decyzyjn ą i sprawi ć ju ż proceduralną wr ócimy do naszej rozmow y po informacjach Radia TOK FM im informacje o dziesi ąte 40 kilka m inut studio pa n prof . Cezary Olbrycht Prądzyński k ierownik zakładu antropolog ii spo łecznej w Instytucie socjolog ii Uniwersytetu gda ńskiego wracam y po informacjach, bo wczora j pa ństwa moim gościem z e stud ia Radia TOK FM w Gdańsku jest pa n prof . Cezary Albrecht Prądzyński k ierownik zakładu antropolog ii spo łecznej w Instytucie socjolog ii Uniwersytetu gdańskiego rozmawiali śmy o edukacj i pan ie profesorze można też porozmawia ć o innym temac ie, który n ie by ł te ż jakoś znaczn ie wyb itnie podkre ślany np. expos é pan a prem iera, czyl i o kulturz e pojawiło si ę te ż wyn iki badania pojawił si ę wyn iki badania pojawi ła si ę publ ikacja Graf kulturę przem iany pola kultur y, że poszerzen ia pan jes t 1 ze wsp ółautorów teg o teg o tekst u, a on jes t świeżutki prosto o d krowy mo żna rzec bardzo prosto t o jest w łaściwie w n iewielka książeczka, która jes t jedna k podsumowanie 6 projektów, które s ą realizowane dzi ś od 2011 roku zrealizowaliśmy bardz o różne badania, żeby zobaczyć co się dz ieje w sferz e kultur y bardz o r óżnych środowiskach n ie tylk o wym iarze instytucjonalnym, chociaż o d teg o wyszli śmy st ąd ta to poj ęcie poszerzoneg o pola kultur y tak najpro ściej rzecz ujmuj ąc polegało na ty m, że skonsultowali śmy z tak ich w ielu naszyc h rozmowach, że ot o z 1 strony instytucja kultur y za realizacj ę swoich cel ów pos ługują si ę formam i metodami sposobam i dzia łania spoza kultur y, al e odwrotn ie również instytucje spoz a obszar u kultur y np. z resocjalizacji czy w ielu innych dzia łań socjalnyc h pos ługują si ę narz ędziami kulturowymi t o kaza ło na m zapyta ć w łaściwie jak dz isiaj moglibyśmy zdefiniowa ć instytucje kultury cz y one s ą, jak ie s ą ich zadan ia trzymam y się zajmuj ą i w badan ia, które przeprowadziliśmy okaza ło si ę, że mam y do czyn ienia z takim zjaw iskiem, kt óre określić m ianem poszerzoneg o pol a kultur y, kt óre opisywaliśmy poprze z zmiany strukturalne poprze z zm iany cel u funkcj i w ta m jest 6 takich obszar ów, al e rzeczywi ście pokazały, że zmienia si ę w og óle sam a to żsamość instytucji kultur y ludz i, którzy funkcjonują w sferz e kultury i odwrotn ie w topol e kultury wkraczaj ą podm ioty, które w, kt órych by śmy si ę ta m n ie spodziewali to n ie jes t oczywiście zjawisko, kt óre jes t zawsz e akceptowane, b o n p . w wielu instytucjach kultur y w naszyc h badaniach ludz ie, kt órzy tam pracują mówili no dobrz e, ale jesteśmy od kultur y ani teg o, żeby dzia łalność Polit promocyjn ą budowa ć branding lokalny i ca ły szereg innych rzeczy, kt óre s ą im przyp isywane, al e ślad zatem pojawiła na m si ę tak ie pytan ie na dobrze ale kt o korzyst a z tych instytucji kultur y i zrobić badan ie, kt óre nazwali śmy nie uczestn ictwo w kulturze prz y czym t o n ie by ło w naw iasie, bo zadajmy sob ie pytan ie k im są i c o robi ą wted y, kiedy ich nie ma c i ludz ie, kiedy nie ma w instytucjach kultur y kim s ą te osob y i czy rzeczywi ście nie uczestnicz ą w kulturze, bo nie uczestnicz ą w dzia łaniach instytucji to bardz o trudne badan ie dostaliśmy si ę dociera ć do tak iej kategor ii społecznych, które są, jakb y poz a oddzia ływaniem instytucji kultur y wcale nie oznacza t o, że t o są niższe klas y społeczne, bo t o s ą często osob y w okre ślonym w ieku alb o maj ące duże obci ążenia pracą, które n ie by ły w stan ie skorzysta ć z oferty instytucjonalnych, cho ć wiedzia ły, że trzeb a z niej korzysta ć model powinnością nada l jes t bardzo s ilny, al e n p . mia ły bardz o mocn o tak ie z indywidualizowane za pośredniczący technolog iczne za pośredniczą one innymi słowy ludzie uczestnicz ą w kulturz e nie poprzez instytucje publiczne tylk o poprze z np. swojeg o smartfona albo kultura, która si ę dzieje przy okazji siedzę w prac y, ale prz y okazji w łaściwie robię r óżne rzeczy, które s ą związane z kulturą czy cz łowiek pracuje na d zasad ą, że kulturalny w zasadz ie zgodn ie z taką antropologiczną def inicja kultury nie ma cz łowieka poz a kulturą n o bo przestał być mow y o naturz e nada l przestałby by ć wted y cz łowiekiem jak praktykuj e t ę kulturę profesorze pan mógł pokaza ć k ilka sukces ów poz a zależy to oczywiście o d teg o jak zdefiniujemy t o co ś co okre ślimy jako kultur a to przekl ęte pojęcie, kt óre w powoduje, że świat staj e si ę bardz o skompl ikowanym, ale z teg o uczestnictwa poszli śmy w badan ia na d tą bardz o starą kategorią styl u życia, ale pokazuj ąc, że kultur a styl życia buduj e nowe h ierarchie społeczne czy mog ę si ę podać po czy powiedzie ć mu udowodnić pokazali śmy, że oprócz tak ich klasycznyc h kategor ii, które r óżnicują, czyli udzia ł we w ładzy posiadany maj ątek cz y osiągany doch ód tak dale j r ównież kategor ie kulturow e staj ą si ę bardz o silnie struktury czujący, czyli dziel ącymi różnicującej mi populacj i w skr ócie rzecz ujmując nie jedni s łuchają Bacha drudz y s łuchają d isco polo, ale pytanie by ło tak to co jest oczyw iste, ale pytan ie, bo tak ie jak t o przekłada si ę na aktywno ści spo łecznej na postaw y obywatelsk ie na w idzenie s iebie świecie spo łecznym i t e kulturalne hierarchie, bo tak żeśmy to nazwali Bóg pokaza ły nam te ż coś c o si ę pojaw ia jak o nowy kapitał kulturowy też takie poj ęcie, kt óre si ę pojawi ło i bo jeste śmy przyzwyczajen i domyślenia kategor iami kapitałów r óżnych Atu nagle okaza ło, że jeste m kapita ł symbol iczny i o ile powiedzia łbym tak przekraczan ie barier klasowych w sytuacj i, k iedy kto ś awansuj e dostaj e wi ęcej wi ększe wynagrodzenie może wchodzi ć do wyższej klas y o tyl e przekraczan ie barier symbol icznych barier kulturowyc h jes t o w iele trudniejsze być mo że w przyszłości właśnie n ie dawne podzia ły będą odgrywały szczeg ólną rolę, al e t e nowe podzia ły, które fundują si ę w oparc iu w łaśnie o odm ienne preferencje kulturowe cz y preferencje symboliczny my t o troch ę widzimy ju ż Alone dzisiaj s ą w skali społecznej on e ju ż w pytan ie jak one uruchamiaj ą proces y spo łeczne może zobaczy ć pan ie profesorze, że wydaje si ę, że przez jakiś podział wzd łuż l inii partyjnyc h niekt óre z tych podzia łów są to żsame, bo blisko w łaśnie l inii kulturowych tak preferencji i powiedzia łbym o tyle trudn iejsze, że jak upraszczając mogę powiedzie ć interesy s ą negocjowan e symbol e warto ści n ie k iedy ca ła sztuk a polega właściwe pa ństwo w dyskurs ie publicznym, aby sprowadzać te n dyskur s do interesu, bo on e są negocjowane ustalam y tuta j może tak tutaj może tak to może się na m n ie podobać, ale to jest negocjowane natom iast kiedy zostan iemy na gruncie symbol i warto ści t o w zasadz ie pol e mo żliwych negocjacj i dramatyczn ie się zaw ęża oczywi ście dz isiaj mam y taką tendencj ę do teg o, aby wkraczać i pozostawa ć na pol u symboli mole rozszerzyć dzia łanie z zysku jes t na stol e mo żemy negocjować n o właśnie je śli idzie o mn ie, ale rzecz polega na tym, że ludz ie maj ą do teg o bardz o różne stosunek, b o n p . m ówią, że negocjacje symboli wartości mo że odebra ć na m tożsamość może odebra ć na m pewne poczuc ie tego k im ja jeste m, a t o odbieraj ą jak o zagrożeni i teraz chodzi o to cz y tak się realn ie zdanie tylk o chodz i o t o, jak ie b ędzie wyobrażenie jak b ędzie lęk przed ty m i przecie ż na ty m l ęku bardz o s ilnie bazuj e polityka tylk o wczoraj w ładze tak n ie tylko w Polsce oczywiście w ielu innych m iejscach jes t pytan ie jak konstruowa ć świat społeczny, który n ie będzie sk ładał si ę z wojuj ących plemion, kt óre kieruj ą si ę zdra d drastyczn ie odm iennymi systemami wartości to, że si ę różni r óżnie jes t oczywiste, że ca ła sztuk a polega na ty m co z tym i r óżnicami zrobimy cz y negocjujemy jak ąś wsp ólną przestrze ń czy 1 grupa my śli o ty m jak drug ą grup ę zniewoli ć pozby ć wyrzuci ć zmieni ć i rzeczywiście polega na ty m jej o tyle t o jeszcze kompl ikuje, że to n ie jest jedna k drug a grupa tylko tych gru p jes t bardz o du że i on si ę krzy żują podzia łami klasowym i podzia łami pokoleniowym bardzo s ilnie si ę krzy żują z podzia łami regionalnymi cz y terytorialnymi z pamięcią historyczn ą on e się krzy żują czy tworz y się bardzo z łożone tak a s iatka spo łecznych relacji c o oczywi ście z 1 strony powoduje, że z punkt u w idzenia tak iego zarz ądzania publicznego t o jes t skomplikowane o t o, żeby nie mie ć do czyn ienia skomplikowaną materi ą staramy sob ie t o uprościć na je j wted y pol itycy wchodz ą w łaśnie ostry m nożem tn ą i upraszczają prz y czy m nas interesowało oczywi ście wprost bezpośrednio t o pewn e pol e pol ityczne interesowa ły nas obszar y kultur y, ale tak ie same zjaw iska, o których mówimy t o poszerzon e pole kultury jes t w edukacj i dzisiaj edukacj ą zajmuj ą si ę bardz o r óżne instytucje spoza poz a szko łą pozaszkoln e i odwrotn ie szkoły maj ą spe łniać mn óstwo zada ń, kt óre stereotypow o cz y tradycyjnie n ie by ły im przypisane wszystk o si ę trochę rozprasz a i z e sob ą zazębia t o wszystko mo żna znaleźć to, że pa n m ówi w ty m, że w raporc ie czyta m w podejmowaniu badan ia ksi ążka jest dost ępna i wszystk ie nasz e wcześniejsze raport y w tak im repozytor ium, który prowadz i Instytut kultur y m iejskiej i nadbałtyckie centrum kultur y, bo jeszcz e, żebyśmy tak i du ży projek t od poszerzon y w pol u kultur y w ca łym województwie pomorskim chodz i o t o, żeby pokazać jak t o si ę zm ienia w skal i reg ionalnej, a dz isiaj rob imy bardzo c iekawy projekt ktoś nazyw a tradycj a dl a rozwoju 6 wytypowanych bardzo peryferyjnyc h obszarach w skal i wojew ództwa pomorsk iego zastanawiamy się cz y na ile w gm inach kultura mo że by ć jest efektywny m czynn ikiem rozwoj u społecznego, kiedy wyn iki my ślę, że na pocz ątku roku w marc u pod koniec marc a przyszłego rok u b ędzie konferencja zawsz e robimy tak ie konferencje, kt óre są akadem ickiej animacyjne to znacz y zapraszam y bardzo r óżnych ludzi, którzy przyje żdżają rob imy dyskusje warsztaty, bo n ie chodz i tylko badan ia chodzi o t o, żeby z nich co ś realnie i dla tych spo łeczności innych wyn ika bardz o dzi ękuję pan ie prof. prof . Cezary Olbrycht Prądzyński k ierownik zakładu antropolog ii spo łecznej w Instytucie socjolog ii Uniwersytetu gdańskiego państwa mo im gościem informacji ju ż za k ilka m inut o godzinie jedenaste j, a po informacjach wracam y do programu of f czare Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA