REKLAMA

Śledztwo Pisma: Kto będzie następny? (sezon 1, odcinek 6)

Gościnnie w TOK FM: Śledztwo Pisma. Sezon 1
Data emisji:
2019-11-22 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:26 min.
Udostępnij:

W szóstym i ostatnim odcinku Śledztwa Mirek sprawdza, czy Agata rzeczywiście nie żyje. Rozmawia też z Agnieszką, najstarszą z czwórki dzieci, którymi opiekowali się bohaterowie podcastu, Rozwiń »
dziś już pełnoletnią.

Jak dziewczyna wspomina pobyt w tym domu? Czy podtrzymuje drastyczne zeznania? Przypomnijmy, że w 2013 roku wyszła na jaw przemoc, jaką Agata i Jan przez wiele lat stosowali wobec czwórki dzieci. Przez kilka miesięcy dziennikarskiego śledztwa Mirek próbował dociec, czy rzeczywiście to zrobili. I dlaczego wciąż przebywają na wolności?

Szybko okazało się, że Agata i Jan nie tylko znęcali się nad swoimi podopiecznymi. Przez lata oszukiwali ludzi i instytucje. Fałszowali dokumenty. Podszywali się pod znane osoby. Manipulowali swoimi ofiarami. Aż do zagrożenia zdrowia. A może nawet życia.

Słuchaj finałowego odcinka Śledztwa! Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
śledztwo pisma p ierwszy Polski reporterski ser ial pod kasow y powsta ło dzi ęki wsparc iu Sebastiana Kulczyka w poprzedn im odcinku dl a mn ie ta kobieta t o jes t po prostu n ie by ł uświadomiła sob ie, że przez 2 lata rozmawia ła z duche m zostaliśmy wszysc y skręcanie wszystk ie instytucje kt óre, które pracowa ły dzieci kog o jeszcze no mo że n ie pan a Boga elektryczneg o cz łowieka jak tylk o woln o skorzystać z 14 oraz na przedawkowan ie lek ów psychotropowyc h, Rozwiń » które również rel igia tzw. przypisywał tak ie same paniami są leki, które do ść cz ęsto s ą s ą wykorzystywane do pope łniania Prusa czy oni pomysł te n spos ób oni sa łatki tel e zmarła wczoraj o dwudz iestej trzeciej 20 jak wr óciłem z pracy le żała na pod łodze pogotowie przyjechało, al e n ic agencja Jana oskar żono o znęcanie si ę czw órką dzieci z e szczeg ólnym okrucie ństwem min ęło 5 lat n ie zostal i skazani Czyżby lini ę winni może s ą inne powody okazuje si ę, że przemo c wobec dzieci t o czubek g óry lodow e man ipulacji oszustw o zagro żenie zdrow ia życia nazywał si ę ich t o jes t śledztwo p isma reportersk ie historia opowiadana dzie ń cho ć jeśli n ie słuchasz o d początku t o pami ętaj, że śledztwo pisma jest ser ialem pe łnym zwrot ów akcji praw d zmieniaj ących si ę kłamstwa bohater ów ods łaniających nowe oblicza, aby w pe łni zrozumie ć, o co chodz i zacznie s łuchać od p ierwszego ep izodu pozwól, że kr ótko przypomnę 2013 roku wyszła na j aw przemoc, jak ą Agata i Jan prze z w iele la t stosowali wobec czw órki dz ieci próbowałem doc iec czy rzeczywi ście t o zrobili jak t o się stało, że n ikt nie dostrzega ł z ła i t o dlaczeg o cho ć zostal i skazan i wciąż przebywaj ą na wolno ści szybko okazało się, że Agata ją nie tylk o zn ęcali si ę na d swo imi podop iecznymi odkry łem, że przez lat a oszuk iwali ludz i instytucje fałszowali dokumenty podszywal i si ę pod znan e osob y man ipulowali swo imi ofiarami a ż do zagrożenia zdrow ia, a mo że nawe t życie 1 z ich of iar jes t Joanna Cortes pamiętasz zapewn e, że 5 czerwca ubieg łego roku bl iscy Joanny Contest usunęli Agaty z dom u po miesi ącach umierania cudown ie wyzdrowia ła sama wr óciła poci ągiem do domu, k iedy dojecha ł do Poznania zapali ła papierosa wygl ądało na to, że wr óciła do zdrow ia, al e nie t o by ły tylk o pozory Agatą miało by ć cora z gorze j n ie nad ąża wyobrazi ć sobie jak czul i się bohaterow ie h istorii ja sa m musiałem dopytywać w iele raz y każda odpowiedź komplikowała tylk o obra z w dn iach po wyje ździe Agaty z dom u Joanny Jan alarmowa ł w ma ilach SMS -ac h i się prosz ę ratuje Agata potrzebn a jes t transfuzj a be z niej n ie prze żyje tylko t y możesz t o zrobi ć Joanna n ie odpowiadała, wi ęc Jan kontaktował się z je j syne m i kole żanko wspomina Barbara przyjaci ółka Joanny szukamy ta na siłę chcia ł teg o kontaktu, że Agata niedługo umrze i t d . t o wszystk o zacz ęło bieganie dokumentami i t o by ło codz iennie dają konta Diany musimy si ę z ni ą skontaktowa ć takie n ękanie wręcz tym jest sam podzia ł, że n ie chce si ę wtrąca nie b ędzie zmiana ca ły czas prosz ę si ę n ie kontaktować z e mn ą oddajmy g łos Joannie i Władysławowi dziwię się, że że, że jak w dalszy m ci ągu pisał na ten tema t, ale fakte m, że ca ły czas si ę chcia ł spotkać ca ły czas chciał wyciąć on ci ągle nie wiedzia ł cz y jestem t u cz ęsto w Poznaniu jak on i mieli być mo że byl i przekonani, że nie jes t do tego stopn ia otrzyman ia, a tylko ja psuj e szyki, że trzeb a jeszcze mo żna uderzyć jeszcze Times nowa w ładza, a to byłoby sprz ąta, bo władzę nad tobą przyj ęła bas ie zacz ęły dochodzić do siebie wychodzi ć z teg o amoku i m ieli dost ęp dotyczy m imo t o gral i dalej Agata również pisa ła do Joanny wreszc ie wieczorem 3 sierpni a zeszłego rok u Joanna odpisała wyja śnienia n ie swojej żonie co oznacz a, że ktoś n ie życzy sobie kontakt ów jak iejkolwiek form ie ja sob ie życie cz y ma m t o przekierowanie 4 minuty p óźniej odpisy już n ie będzie musiała prze z te rozrywa ć Agata n ie żyje zmarła wczora j o dwudz iestej trzeciej 20 jak wróciłem z pracy le żała na pod łodze pogotow ie przyjechało, ale nie uda ło si ę zacząłem się zastanawiać Czyżby Agata nie żyła od roku n ie mog łem w t o uwierzy ć pojecha łem, więc do sądu w Ostrowie, gdzie tocz y si ę spraw a przec iwko Agacie Janowi, a ta m byl i zdziwieni nic n ie w iedzieli o rzekome j śmierci wiaty na t o, że n ie umar ła szybko znale źli si ę świadkowie m ówi Mateusz czyni ła tre ść ośrodka życiu hasłem, że to pani zaprowadzi ła z tym i z psam i także generalnie tu ż po ty m, jak na n ie zmar ła i kt órzy widział wi ęc, żeby żyje, k iedy te j wiosny by łem u Joanny Contest pokazywała mi, że Agata jest aktywn a na ocenie potem okaza ło si ę, że na 17 czerwc a Agata mia ła wyznaczon ą wizyt ę kontrol ę stymulator a w szp italu dodatk u tego samego dnia c o Joanna skoro Agata Jan przez lata szukal i tyl e osób instytucji, dlaczeg o ich matactw a mnie zainteresowa ły organ y ścigania pami ętasz w poprzedn ich odc inkach wspomniałem, że Joanna Contest zatrudniła detektyw a, by dowiedzieć k im naprawd ę by ła Agata Maciej Zygmunt t o do świadczony śledczy był naczeln ikiem wydzia łu Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu i szefe m zespo łu ant y terror u krym inalnego w śledztwie pomaga ła mu jeg o podw ładna Marika Lewandowska m. in. ustalili, że ja n ie jes t prokuratore m tylk o pracown ikiem hurtown i by ły naczeln ik pozna ńskiej Centralnego Biura Śledczego powiedział mi, że sprawy którymi zajmował si ę z CBŚ by ły prost e w por ównaniu do tej najbardziej ta k do n iesamowitej typowan iem prowadzone szkolenia, gdz ie na l icencji dlatego t a z tymi kursantami Adam Reza ta spraw a chodzi w te j sprawie nawet od zarz ądu Generali pewn o b y zaczął opowiadać t o się boję się wydaje z 1 strony patrzyl i na mn ie te ż mo że kiedyś war iata, a z drugiej strony miasta do opow iadania nawe t n iesamowita, że osoby, kt óre jest prowadzon a chociażby jakąś część teg o ciężko zate m w ogóle ci ężko jako przykład dziś do tyc h dzia łań detektyw istycznych nawe t 1000 n ie wierz ę, że kiedykolwiek podobno zdrowo żyć mo że powtórzyć z pocz ątku nie dawa ł wiary t o t o, słuchając pan i Joanno myślę, że ktoś sobie ziemi ę robili, bo wymaga do świadczenia zar ówno tej prowadz ę ju ż 10 lat blisko te j działalności detektyw istycznej wcześniej dobre wejście na policji pracowa łem dale j t o r óżnymi osobam i n iekoniecznie no n o można okre ślić jako Super zdrowe i psych icznej, toteż myślę, że mam y do czynienia z kimś rozmow ę Przyjdź detektywi szybk o jednak nabrali pewno ści, że Joanna nie zmy śla, al e Maciej Zygmunt postanowił towarzyszyć si ła n ie podcza s w izyty na policji, gd y jako by ły naczeln ik CBŚ uwiarygodnić historię dl a mn ie to sprawa wydawałaby si ę do tego, żeby si ę zaj ęły naprawd ę organy ścigania i to poważnie n ie jaki ś ta m kom isariat Komenda powiatowa gdzieś dalek o gdzieś ta m w terenie tylko on o zreszt ą do tego doprowadziliśmy pan i Anna była z e mną osobi ście w komendzie wojewódzkiej w Poznaniu wydzia łem krym inalnym pr óbowaliśmy zainteresować wydaj e się, że tak cała ta nietypowo ść tej sprawy zupe łnie tak kanony pasuj ące do jakichkolwiek innych opowieści na ciężkie do Łodzi nowe życie z powodu na d morze to powinno zosta ć podeszła dl a mn ie zreszt ą Bono t o by ło skandal iczne pod powieką zachowanie nasz e zachowanie może mie ć na ka żdą reakcję ko ńcowa pol icji Jolie tam tak naprawdę nie wiedzie ć c o zrobić czy to się zająć tym, że to dl a nich jes t pytanie na raz ie tak naprawdę to szkod y an i żadnej mater ialnej nie podniosła, wi ęc tak naprawdę dl a nas sprawa znan ą z dowodam i te ż wskaza ć także do dzisiaj te ż do teg o będzie domow i my ślę, że z prezydentem rozwojow ą c o prawda do Anny zadzwoniła jeszcze pol icjantka z Poznania prosiła, ab y wyceni ła przys łała SMS -e m straty mater ialne na jak ie narazi ła j ą Agata i na wszystk ie koszt y wyceni ła na 70  000 z ł i dodała, że n ie koszty materialne tuta j chodzi, bo koszt y n iematerialne są niewyobra żalne n ie da si ę ich policzy ć, al e pote m zaleg ła c isza Joanna skontaktowa ła się też z prokuraturą w Ostrowie powiedziała ju ż w spraw ie przemocy wobe c sieci napisa ła o d ta śmy magnetofonowej us łyszała ją ca łkiem przypadkiem, k iedy jecha ła z Agatą samochode m Agata chcia ła wted y zaprezentować jedno z e swo ich nagra ń, ale wybrała nie tylk o set y nagl e się t o w łączyło kiepska jakość jest się te ż si ę zgadz a natomiast ewidentnie ma głos Jana z charakterystyczn ą teg o słucham n ieraz zaskoczy na pewn o fuzja ma i rozmawiał w łaśnie dziewczynk ą i spółce jest jakby nie zabi ł, jakby wiedzia ł, że to, że t o tam pu ściło uwa żam, że ona twierdzi ła, że kiedy ś w przysz łości zajmował si ę w łaśnie tak imi sprawam i dzie ćmi dziećmi m ówi stłuczoną no i wykorzystywaniem seksualny m tak dale j to czy prokurato r czytał n ie b ądź usługi o rządzie s ą, chyba że ich tłumaczyła jes t to właśnie ta przysługuje t o tak właśnie wygl ądało, że na świat bawi si ę z dz ieckiem bawi si ę, bo światowi n ie zadaje pan mn ie właśnie jest dzi ś tak powiem z te j kategorii, kt óra interesuje co do pytan ia jedno drugi potem znowu wrac a do zabaw y to w łaśnie wygl ądał on wygl ądało, że te ż dz ieci na baz ie jak ich lalk i okazywały AG co powiedzia ła Joannie, że Jan jak o rzekom y prokurato r miał prowadzi ć sprawy rodz in zast ępczych, kt óre seksualn ie wykorzystywa ły dz ieci m. in. pewne j kob iety, kt óre m ąż był księdzem przestał być ty m ksi ędza pamiętasz ta tart a tak ta k tak wart o tak naprawd ę bardzo podobnych sob ie powodowane i że on i w łaśnie za rodziną zastępczą i że nie ud źwignie Dźwigaj teg o temat u jak pewn ie pami ętasz Agata powiedzia ła Joannie Władysławowi, że ten były ksiądz żoną b ili dzieci wi ązali, a nawe t wykorzystywal i seksualn ie dodatk ów podrabiali zaświadczenia o ich chorobac h psych icznych innym z kole i raze m świadkiem tej rozmowy by ła s ąsiadka Joanny Agata stwierdzi ła, że trzeb a być pozywany, aby zajmowa ć się tak imi dziećmi w rodz inie zast ępczej czy może to sob ie wyobrazi ć Geta przedstawi ła Joannie w łasną histori ę jedyn ie kwest ia molestowania seksualneg o nie znalazła si ę w aktac h spraw y, a może to wątek, kt óry umkn ął prokuraturze s ądowi prokuratur a w Ostrowie odpisa ła Joannie, że p ismo przekaza ła s ądowi jak r ównież 1 z lubuskich prokuratu r, ale Joanna n ie w ie c o prokuratura zrobi ła z ty m dale j ale, toteż czu ła si ę pokrzywdzon a dzie ń po wyjeździe o d Joanny odwiedziła szp italny oddział ratunkow y w Poznaniu wg dokumentacj i, kt órą pote m przedstawiała stw ierdzono u n iej st łuczenie lewego bark u ura z r ęki l iczne s iniaki obrz ęki teg o sameg o dn ia Agata mia ła zawiadomić prokuratur ę w Piotrkowie Trybunalskim o przest ępstwach, kt óre pope łnili Joanna i Władysław ma m kopię teg o zaw iadomienia Agata napisa ła w n im m. in. pragnę również do łączyć swój telefo n w cel u sprawdzen ia i potw ierdzenie mojej wiarygodno ści na okoliczno ść, że nie brałam udzia łu w te j intrydze n ie podszywała si ę pod inną osobę, gdzie w tej chw ili zostaj e nies łusznie oskarżany nikt n ie wie co ja w te j chw ili czuje jeste m k łębkiem nerw ów po wyjściu z e szpitala dołącza r ównież wypis z e szpitala wra z z opcj ą i oskar żyła Władysława przemo c psychiczną fizyczn ą w pi śmie zaznaczyła, że z e wzgl ędu na pracy m ęża w prokuraturz e w Poznaniu zgłoszenia dokonuj e w Piotrkowie Trybunalskim i podpisa ła si ę Agata Conte SA równocześnie wszystk im opowiedzia ła Mateuszowi stanowi ła pos łuchaj rozmowy telefon icznej, którą Mateusz odby ł z nią kilka dn i po wyjeździe Agaty z domu jej rzekome j s iostry zachowa ły si ę nagranie wycięliśmy w n im niekt óre imiona bl iskich Joanny uczestników inaczej t o pochodzi podobn o główny urząd, ale musiały się m ówi t o właśnie leci też Krzysia mam trochę to idealny, b o jak urz ędników prokuratury no i wys łała już kup ienie go miał o n odebrali kop ie Andy won g drog imi i Nowak trw a tam kolejneg o b iegowych w latac h wygl ąda każda nie poinformowano, że b ędę chciała mi świat, jakiego pan był ewentualny cza s rozmaw ia, ale na t o, że dan ia a ż o nachalną plażę usiad ły t u budować hamuje tzw. hel i n o 11 przybył stania, ale malowanie jaje k m ielone przez telefon pan i negacj ę tak moje napomnienia codziennego życia w ogóle odpal i tak chodz i o t o, że ta osoba trzyma ła pod nogi podkładała t o wszystko mam tak ą argumentacj ę te ż inni ja, żeby po prostu m ówię tak m ili miał ju ż pona d telefon kom órkowy jako dowód Lady Pank i że ja tak iego, jaki grzeczn ie ja i n ie na ten, al e t o oni to się, jak i term in też jest wyznaczon y tak t o bardziej z tego co w iem to 31 jak prywatnego pow ództwa robi łam si ę pomyli łam miałam robi ć urzędu n ikt jamie Noise w kwoc ie kilku dn iach ścierają się po, al e ja się r ównież klamka troch ę dokument ów i tam też kiedy ś m ówiłem też cz y szpitalu, bo a ż m ówiła, jak ą operato r Jaś nie nie Opera i wspomn iana po prostu ten t o n ie szkoda poci ągnął mnie przewr óciłam si ę wdrożeniem ru r bądź też kana ły rz ąd uczenie nagradzano przyst ąpiono do takiej tak ich jak nie wiem czy coś tak iego też i 5 nie ma m przyjm ie patroli, al e mn iejsza tym nasze j ora z tom ik, a malować cz y netto na Łużnikach trybun y, al e dobra gotowy i 30 dni o pozwolenia tak jak ju ż głodować szóstego koleżankom mówiła moja b ądź udar u, ale ma m okazj ę kupienia piecz ątkę kop ie ma m tylk o odkup ienie jako pami ętam powiedziałem mówi kapitan ma tam ka żda wie ś mo że ładnie, al e wie pan innych szczeg ółach Nora n iech pan będzie pe łnić rolę ta t o ta m t o będziemy rozmawiać na tema t cel u nie ma też wiedzie ć, kto pisa ł i tyl e na nocne j na pewno będzie a ż powołana, dlatego że banki po prost u aplikacja oni on i oni b ędą j ą uda ć tak samo jeszcz e tutaj jak m ówił, że za mało Rocki tango cz y poza doły hamaki jeśli b ędę mogła coś ta m do WIG, ale tylk o dla je j mówiliście tam, że tylk o to ta m zupełnie jedli by ły to sk ładali się tego auta się składał si ę jak Bono, jakby m żyła i tam kole żanka groziła mi n ie ja napisa łam o n im mówiła nie tylk o, tyle że jakaś w biurze podawczy m mie ć potwierdzenie z łożenia im pope łnienie złożyłam chcia łam ich kw itnienia kogut a zab ito a jest t o region bli źniacze i uczuć, bo jeśliby o n boli no i nie maj ą też papy pe łno tego nie w iadomo, al e one niewłaściwe, ale też mn iej istotne w ty m momencie bezp iecznymi po ma i musi dojrzeć siebie jako l iberalna na raz ie tak bowiem także tyc h chcecie to n ie to bro ń się do mnie czysto ści i tyle wyjawia nie ma też proble m, jakkolw iek proble m kontakt u dobr a dobra to jakby m n ie rozmawiał t o najwy żej na t o mama n ie tak n o właśnie został Jan niew ątpliwie, al e wydaje łamie min ęło pani, bo ja ja innych uchwała n ie dlateg o jak rozmawia i przekazuj e ko łuje tak stanowi ą og ólne natomiast taką prac ę jeszcze w z imie głogi miał rację no co ś takiego czynią kolejny zrozumiałem czy m tak nam jakiś temat wyjazd u na nog i jak byłem tak nogach m ieli od n ich r ównież w łasnej no no ale to te ż tych większych w tym temac ie wiadomo też mocn o jak regionalnie n ie zadaniami zrobione chętnie wymieniają si ę baw i, a godzinę by ła t o, ale ja się ten Echa ch ętni na pewn o bym pojecha ła NIK - u jadę ma b ól po nie gram y o Nobla to pal ę t o jak tyle ustala on ojciec pan a jedna k dobra dobr a dlateg o też utrzyman ie i spokojn ie krok 2 dla monarch ii skontaktowa łem się z prokuratur ą w Piotrkowie Trybunalskim po 3 miesiącach oczek iwania w pa ździerniku otrzyma łem odpowied ź żadne zawiadomienie do Agaty Contest n ie wpłynęło, czyl i jeszcze 1 mistyfikacja, al e kolejn e zg łoszenia do prokuratury sk ładane w Poznaniu by ły prawdz iwe w lipcu Agata dodatkow o rozpocz ęła korespondencję mailową z ra d czyni ę prawną pozna ńskiego ZUS-u poda ła, że Joanna pr óbowała wy łudzić świadczenia Władysława z kolei oskar żyła o pedofilię napisa ł tak milcza ła prze z jaki ś czas al e gd y s łyszałem kolejny telefo n jak umawia ł się z dz ieckiem n ie mogłem przecie ż t o małe dzieci w w ieku od 8 do 11 lat, a nawe t m łodsze i t o zauwa żył, że s łyszałem rozmowę zauwa żając w jeg o laptop ie pornografię dzieci ęcą m ówił, że je śli powiem zniszczy mnie, że tak siln ą władzę, że już n ie żyje doda ła też, że Joanna Władysław przetrzymywali ją w swoim dom u wbrew wol i faszerowa ć lekam i psychotropowymi Władysław j ą zgwałcił 5 czerwc a chciała zwolni ć na policj ę opowiedzie ć o przest ępstwa Władysława, al e on zabrał je j telefo n wykręcił r ękę przewr ócił j ą na z iemie wted y Agata uciek ła wr óciła do dom u poci ągiem w pewnym momenc ie w korespondencj i z prawniczk ą ZUS-u pojawi ł si ę n iespodziewany w ątek Agata zaczęła opowiadać o swoje j kar ierze muzycznej, że za chwil ę uka że si ę kolejn a p łyta po święcona s iostrze Joannie radczyn i prawne j ZUS-u obieca ła kob iet dedykację cz y to n ie brzm i znajomo z ZUS zawiadomi ł Sąd Rejonowy w Poznaniu i prokuratur ę do p ism dołączył ma il Agaty, a prokuratorz y najwyraźniej zaufal i opowieścią rankiem w s ierpniu zesz łego roku pol icja przeszuka ła do m Joanny Władysława szuka ła tre ści pornograficznych z udzia łem ma łoletnich Joanna tw ierdzi, że przec iw niej Władysławowi toczy ło się 5 śledztw j ą w sumie przes łuchiwano przez 20 godzin nieoficjalnie dowiedzia ła si ę, że spraw ę umorzono nie jeste m w stan ie sprawdzi ć prawdziwości oskar żenia w iaty, al e bardz iej ufa mi ła pan i Władysława ich s ąsiadkom przyjaciółkom synowi i jeg o partnerc e również, dlatego że Agata Jan maj ą za sob ą wieloletni ą histori ą oszus tw, a wcze śniejsze k łamstwa są zbyt bl iskie temu co relacjonowa ła mi ła tymczasem doniesienia Joanny lekcewa żono z Poznania sprawa trafi ła do Słupcy z e Słupcy do prokuratur y w Lubuskiem w ko ńcu umorzon o napisałem w tej spraw ie do rzecznika Lubuskiej prokuratury Zbigniewa oferent c o mi odpisa ł, że żadne zarzucan a gacie przez Joannę czyn y nie wype łniają znam ion czyn ów zabron ionych poinformowa ł, że prokuratura zajm ie się jedyn ie fa łszowaniem dokumentów n iedawno do poszkodowanyc h dołączył ZUS w Poznaniu zastanaw iam się jak t o mo żliwe, że prokuratura umorzy ła spraw ę przecie ż dzia łanie podejmowan e prze z rzekomego dr. Religę cho ćby maszerowanie psychotrop y am i wystawiło zdrowie, a może nawe t życie Joanny nas z bank i Anna Conte SA złożyła za żalenie o d decyzj i prokuratur y o umorzen iu postępowania domag a si ę podjęcia spraw y Agaty Jana 8 listopad a Joanna napisa ła mi, że sąd odrzuci ł wn iosek nie ma mo żliwości odwo łania co najwy żej mo że za łożyć spraw ę cywilną z kole i w prokuraturz e w Ostrowie Wielkopolskim usłyszałem, że sprawa s ądowa jes t utajniona je śli coś w iem to powinienem i ść na policj ę, a cz y pami ętasz Elżbiety, która zmar ła w 2017 roku z powod u przedawkowan ia lek ów psychotropowyc h jak poprzednio m ówiłem prokuratur a w Żarach wszczęła w te j spraw ie post ępowanie, al e umorzy ła wówczas prokuratorz y n ie widzieli, że Elżbieta mog ą mieć kontak t z rzekomy m doktorem w jeg o pr óbowałem opowiedzie ć o ty m, rzecznikowi Lubuskiej prokuratury jednak Zbigniew Fąfara szybk o uci ął korespondencj ę napisa ł Mitek otrzyma ł pa n obszern ą odpowiedź na zadan e pytania odpow iedzi tej poinformowano, jak ie stw ierdzono przyczyn y śmierci kobiety z e wskazan iem, że kobieta za żywała lek i przep isane prze z lekarza nie mam w te j spraw ie n ic wi ęcej dodan ia szkod a, bo mo że leki przepisywa ł prawdz iwy lekarz na podstaw ie zalece ń fa łszywego tak jak t o było w przypadku Joanny Contest alb o kto ś podający się za Religę kaza ł zwi ększa ich dawk i, a pami ętasz, że lekami psychotropowym i faszerowane by ły też dz ieci w rodz inie zast ępczej w poprzedn im odc inku rozmawia łem z psychiatr ą Sebastianem gliwickim o tym, że leki, kt óre bra ły Joanna i Elżbieta cz ęsto są wykorzystywan e w pr óbach samobójczych zapyta łem go specyf iki przep isywanych dz ieciom w Ostrowi okazało się ca łkiem podobn e do tyc h, kt óre zażywały dzia łalność szpitala jak mogło dojść do teg o, że dzieci faszerowane lekami, mimo że nie by ły chore zapyta łem o to dr Kubicki bardz o cz ęsto jest sytuacj a tak a, że dz iecko przyjmowan y do szpitala badan e jes t prowadzon y wyw iad z rodz icami czy rodz ice m ówią o chorobac h, kt óre dz iecko przebyło wcze śniej, na której leczon y przewlekle czasam i byw a także tej dokumentacj i wcześniejszy nie ma potwierdzenia tego, al e lekarze, którzy przyjmuj ą tak ie dz iecko do szpitala wychodzą założenia, że dz iecko jes t przeprowadzan e prze z rodzic ów z z, żeby z powod u trosk i też o zdrowie jes t dziecko kochan e jest prawid łowa relacj a w domu i tak naprawdę nie ma podejrzeń tak ie, że rodz ice wymyślają dodatkow e chorob y ma ło teg o często jes t sytuacja tak a w jak i spos ób rodz ice jeszcze o niekt órych chorobach nie m ówią mo żemy bowiem mo że si ę pomyl i ja k ta choroba wyjdzie to t o wted y będzie potw ierdzenie prawa, więc wi ęcej tak a sytuacja prz y prz y prz y przyj ęciu p óźniej w trakc ie hospitalizacji też takie rodz i odpowiedzialność gotow e epilepsji, że wcze śniej by ły napad y padaczkow e, że trudn o było ustawić dz iecko na lekach tera z leki, kt óre s ą dobrane sprawiaj ą, że tych napad ów niema, tote ż NIK lekarz n ie b ędzie celow o sprawdzał, że to odstaw lek i spr óbujmy może może by ć mo że zabrać dziecko może n ie zamyk a sprawdz ian celow o wywo ływać c ierpienie dzieci i Joanna Contest Elżbieta i śmierć n o i podobn e lek i psychotropowe, kt óre publikował rzekom y dr Religa n ie dawa ło mi spokoj u ponown ie wr óciłem do prokurator a of iary próbowałem opowiedzieć m łodym c o dotychcza s ustali łem zabrakło mi s łów, k iedy przeczyta łem odpowied ź najwyra źniej zniecierpliwiony odpisa ł tak Szanowny pan ie odnoszę wrażenie, że za chwil ę za pan a nap isze artykuł prosz ę ograniczyć ilość k ierowanych pyt a w iem już, że Agata i Jan systematyczn ie oszukuj ą wci ąż jednak n ie rozumiem, jakie s ą ich motyw y myślisz, że ch ęć zysku n ie s ądzę wprawdz ie w przypadk u rodziny zast ępczej uzysk iwali pewn e dochod y zab iegali wi ększe, a Agata żyła na koszty Joanny przez p ół rok u, al e nie próbowała wy łudzić o d n iej pieniędzy żadnej pan i o d Agata Jan n ic n ie ukradl i pos łuchaj jak nad motywacjam i Agaty zastanawiaj ą się Joanna i m ąż Władysław pani my ślę, że gdyb y, żeby t o byl i bandyc i to post ępowanie w sposób bardz iej racjonaln e, dlaczeg o zmierzających na coś ciągnęło kompletn y bezsens 1 miesiąc co ś na opowiadała historię rzecz ma si ę wydarzy ć, jak ie samochod y żona przyw ieziona z Ameryki za jego żona umiera co ś si ę wszystk o wydawało i tera z w momenc ie, k iedy życie oprowadzaj ą nadaje temu okre s ostatn ich dramatycznyc h to pracownicz ą wprowadza żona chcia łaby czynno ść miała sko ńczyć nie ca ły cza s zalewa cały cza s była mowa w konfuzj ę i transfuzj i ba trochę czasu, żeby nie zast ąpiła on a by ła fikcyjna dobr a wi ęc, gdzie i nie wiem i potem ca ły cza s po tym wszystkim t o waliła 5 czerwc a przez cały cza s ja si ę kontaktował żoną miraże, że rzeczy potrzebn e stworz y przypomnia łem też sob ie co ja Nina m ówiła o Agacie codz iennie dzwoniła wypytywa ła żywiła si ę mo imi kłopotami on a żyje życiem innych ludzi wyb iera swoj e życie wchodz i w rol ę inne wchodz i inne życie utożsamia si ę z ich życia rzeczywi ście jes t wiele wsp ólnego zachowa ń Agaty już o d czasu n ieudanych doświadczeń z e zgromadzen iami zakonnym i ci ągłe kontrolowanie życie życiem innych pragn ienie bycia w centrum uwag i epatowan ie przemoc ą wobe c siebie wobe c dz ieci obsesj e seksualn e dopatrywan ie się zboczen ia seksualn e dzieci na s porn o w ilczyca z SS jak o ulub iony f ilm i ta potrzeba sadomasochistyczny g o kontakt u jak b icie po twarz y i ratowanie metod ą usta usta w dom u j a, a jednocze śnie rozgłaszanie wsze m wobec, że z Janem s ą białym ma łżeństwem, bo przysi ęgli sob ie życie w czysto ści cz y ty m c o nap ędza Agatę razem z ni ą Jana jes t zaburzen ie psych iczne o h istorii tego ma łżeństwa zupełnie anon imowo opowiedzia łem psych iatrzy Sebastianowi Sawickiemu n ie m ógł, wi ęc stawia ć pewne j diagnozy, ale odni ósł si ę do prof ilu, kt órym nakreśliłem tutaj pytan ie k im mamy do czyn ienia tak naprawdę je śli chodz i o osob y, która skr ęcała, bo Bona podstaw ie wszystkich dokument ów to tutaj te ż tak naprawd ę powa żne zaburzen ia zaburzen ia osobowo ści pan ie po wszystk o bardz o usystematyzowan e zaplanowan e konsekwentnie wprowadzane cz y, więc jes t tuta j o jak ich chorobac h ci ężkich taki psych iczny podcza s, których dochodz i to gdzie wstawi ć do zaostrzen ia rozjechan ia się w ielu rzeczy to, dlatego że tak a osob a mo że wysypać te ż niestety n ie dochodziło do tego z zastrzeżeniem, że to nie p ierwsza sytuacj a wi ęc, że te osoby chc ą żyć tak naprawdę cz ęsto bardz iej czy życie ni ż swoim t o te ż do tego sprowadz a obdarzona tak chodziły przyjmowa ł te n model życia innych os ób tuta j oczywi ście Doda, dodaj ąc ubarwiaj ą swoje wcześniejsze przeżycia swoj e wcze śniejsze histori ę, wymyślając j e, tote ż system pokazuj e cz ęsto osob y, kt óre się chcia ło chcą poprawić sobie poczuc ie własnej warto ści wymyślają tuta j kwestia małe dzieci prawda cz ęsto te ż, czego nie maj ą pote m opowiadają g o fauluj ą wymyślają r óżne h istorie tak dalej podobnie opisałem zachowan ia Agaty Jana psycholog chc e Izabeli Krauze zastrzegła, że n ie może odnie ść do tyc h konkretnyc h przypadk ów po wymaga łoby t o ich dokładnego zbadan ia, al e wyja śniła mi, z czy m mo żemy mie ć do czyn ienia, je żeli to żsamość cz łowieka jes t s łabo ukszta łtowana bardz o zaburzon a t o taki osobn ik szykuj e bardz o mocnyc h doświadczeń ekstremalnyc h do świadczeń, z kt órych mo że poczuć w łasne istnienie i skuteczno ść swojeg o dzia łania i są tak ie osob y, kt óre podejmuj ą czasam i nawe t tak ie decyzje n o kryminalne, ponieważ dopiero wted y mocn o odczuwaj ą samyc h siebie wiedz ą k im s ą proble m te ż proble m ten te ż przejawia si ę w relacjach mi ędzyludzkich, czyli czasam i nazyw a si ę do przyklejan ia do kogoś mas z kogo ś znajomeg o dochodz i do tak iej symbiozy z t ą drug ą osob ą, ponieważ obraz te j drugiej osoby staj e się obraze m wzorce m tożsamości dl a te j osoby, kt óra ma powa żne zaburzen ia rozwojow e każdy człowiek chc e mie ć poczucie warto ści w miar ę wysok ie w związku z ty m tak ie osob y poszukuj ą sprawdzan ia siebie i znow u w ekstremalnyc h warunkac h, czyl i sprawdzaj ą s iebie zar ówno w warunkac h negatywnych jaki ś pozytywny, al e bardzo mocn o nasyconyc h emocjam i, czyli jeste śmy ju ż tuta j na gran icy patolog ii spo łecznej tak iego funkcjonowan ia kryminalnego w życiu zawodowy m, gdz ie jeszcze reprezentuj e jakiś jakie ś kompetencje zawodow e i statu s spo łeczny jak również ze znajomymi t o są takie obszar y, gdz ie mo żna budować sob ie iluzje i uwierzyć wynios ą w pewny m momencie nawe t trudn o nazwa ć czase m k łamstwa, dlatego że te osob y wierzą w to c o robi ą i potrafią zbudowa ć sob ie na t o dowod y, czyl i iluzja prowadz i do konkretnyc h dzia łań dzia łania prowadzon o konkretnyc h faktów fakt y zaczynaj ą być podstaw ą do tego, że co ś w ierzymy w struktur ę gliwickim zastanawiałem si ę te ż na d motywami kob iety x i m ęża i Greg, których zachowanie opisa łem na podstaw ie w iedzy zdobytej o Agacie i nie czy t o jest ce l sa m sob ie stworzenia w łaśnie tak iego świata i szukania szukan ie podz iwu w oczac h innych osób, że jes t kimś innym tutaj niekt óre osoby maj ą taką potrzebę to zdanie tylk o nadu życia do kreowania kolejny h istoryczny progra m albo s ą też motyw y, kt óre jeszcze może te ż motyw kt óry, kt óry te ż rozwa żaliśmy 4 z naszyc h rozmów te n mot yw tak seksualnych, bo dwudzieste dziewiąte, kt órych sta n dominuj ą w myśleniu, al e co z teg o, że dzia łania Agaty wynikają z zaburze ń osobowo ści zm ienia fakt ów wspólnie z Janem oszukuj e krzywdz i ludz i nara ża na szwan k zdrow ie, a mo że nawe t życie, a przecie ż ofiarami Agaty Jana są n ie tylk o dorośli pami ęta lo s czwórki pow ierzonych im dzieci najstarsz e z n ich Agnieszka w łaśnie sko ńczyła 18 lat z 1 pozwoliłem sob ie jak o napisałem do n iej na Facebooku i bez problem u zgodziła si ę porozmawia ć z Agnieszkę spotkaliśmy si ę w upaln y dzień na ławce w 1 z park u w Ostrowie Wielkopolskim stąd by ć mo że n ie najlepszej jako ści teg o nagran ia przyznam, że spodziewa łem si ę nastolatk i wystraszon e spotkan iem z dz iennikarzem, ale zobaczy łem pewn ą s iebie dziewczyn ę ciemna blondynk a w białej bluzc e i d żinsach szczuram i na spotkanie przyjecha ła rowere m w koszyk u miała swoj ą dokumentacj ę medyczn ą pos łuchaj jak wyglądały p ierwsze dn i w domu Agaty Jana, k iedy do Agnieszki do łączyła trójka m łodszych dzieci Damian Adrian i Weronika śledztwie zmieni łem personal ia dlateg o prawdz iwe imiona dz ieci relacj a Agnieszki mus imy zagłuszyć na to przyjeżdżając, żeby było kolorow o pięknie tam m ieli do McDonalda oraz dl a zamożnych byli śmy na jakiej si ę w basenie alb o taka przygrywka cofan ia element bad a się zacz ęły problem y typu najwyżej czyta ło si ę pask a ja dostałam sprz ąta o d ksi ążki g łowa co mia ła między nimi badania wydatkowa ć przestępstw co czwarta stanie się nic n ie sta ło, bo zdarzyło si ę, że ra z nie wal i sko ńczą si ę bow iem ma, ale nie by ło, że tak 23 × wykon a po 1015 nie i to na pewno nie tylk o ja ma m bliznę, al e i w ie te ż jest mówi też czas u zosta ła Agnieszka przyznaje, że pomagała wi ązać liczyć z obrad, więc ich obowi ązywała i udawała już o nim pami ętam to c iekawy przykład kamera była n iska, bo ustawiają się kamer y na telewizorze, żeby ogromne co wyrab ia tak dalej n ie mogą przyj ąć Telekamery nie by ło tak nazyw a jak słyszałam tylk o, że jak zawsze siedział, bo n ie patrzy łam jak jak parkowal i zas ilaczami za niewywi ązywanie si ę, że Walter myślę, że oto, żeby nie dostaniemy wi ęcej tego no i konsekwencj i konsekwencj e jak to nazyw a mieszka by ły za wszystko, żeby co no n ie w iem c o dokładnie zrobią chyb a spółka maseczka cz y co ś takiego ca ła na stałe dos łownie w konc ie stragan iarze nie widzie ć przystaje cz y nie maluje si ę jak widać to mam tak ą kreskę na b iznes, aby paznokc ia wted y tak i t o zacz ęła czysta ma m dlatego maluje znalezienie, żeby n ie było tego widzieć, bo zaczął myślę, że dużo os ób zapyta ło, że czekają na kombi, al e jak się wszystkim biłam się co ś tak iego na spotkan ie już wspomnia łem przyniosła dokumentacj ę medyczn ą i pozwoli łem j ą skopiowa ć schorzen ia, które zdiagnozowano Unii za czas ów Agaty Jana zniknęły w nowe j rodz inie zast ępczej jedyn e co pozostało t o nerwica zm iana ta traf ia stwierdzon ą i to prze z t o, że po prost u nawa ł emocji wszystk iego i samo moje serc e nie wytrzymała nie, ty m bardziej że też nasilała si ę to c o do pakietu wspieraj ą się lekiem bardz o si ę lek iem, a ja ta m n ie nazw a niepotrzebnie bramki tyl e la t tak samo jak z naturalnym ma m tera z, bo ona, rozpoznaj ąc znak iem podczas napad u na ulicy, jaki sens w raz ie czego trzeb a wyłącznie podcza s naszej rozmow y Agnieszkę opowiada ła dojrzale j niż spodziewa łem się po 18 lat dlateg o pozwoliłem sob ie na bardz iej osob iste pytan ia n p . dlaczeg o chowała odchody szafk i na c o narzekal i rodz ice zastępczy każda szafki n o cholera jasna przepraszam fak t t łumaczyłam si ę nieraz moj a była mała c o też potraf i ante n czasem jak rodzi ła się 5 × t o największa zaleta, bo woda co chwilę s łyszę są ta m Santa szukaj ą innego sposobu sika c o prawd a do Jaworek takiej ta m rzeczy bramkę czeka faktycznie a ż pewnego czas u się z usług szansą dla pań te ż mia ła należy Armagedon, ale przez to, że no ja bym poszła po 5 ja jest a ż do rozmowy coś, że w nocy co najmn iej 3 × staje donosi nieraz bałem się, żeby ich obudzi ć co ś takiego, bo mieli śmy takie wylosowane i one dosyć mocn a skała n o dobrz e, a inne zachowania ja nie uwierzy łam cza s na podstaw ówce ja mia ł jakiś koleg a Darka w podstawówce niebiescy dziewiątce nawe t do czw órki poseł m y się na m si ę przyja źniliśmy do słownie, a czase m by ło także nalegal i bili śmy jasno problem jest awan s n ie robi łam, bo żaden nauczyc iel na mnie nie wskazuje m ienia zdałam si ę busem to wiadomo, że skarg a ustanow ienia zadal i sobie nie by ło, bo potem się tam zadali śmy normaln ie tak daj e, a tak naprawd ę był by ła popisowa kto ś mniejszy rządami to jes t tak ie, a dogadaliśmy si ę zabierze na chodnikach ustawki, bo sw ój dzień minister takie jak na mnie duża zamysł jest dniem ja tera z pan i Sylwia lampach naszą mowę czy nie chodz i, żeby tak si ę czuję dyrektorki tam zar ówno przy mało wszysc y wiedz ą ocen i ambasady m. in. dawną fajn ą dru żynę zam iast ziemian zajęcia indywidualne Małyska by ła w og óle spyta łem o t o jak Agnieszka trafi ła na oddział psychiatryczny szp itala w Łodzi tak chciałam się, al e to n ie jes t z powodu, że mało zachciankę mam tak ą, żeby si ę ciągnie g o po prostu to jes t tak ie, że wyzwolenie od b ólu innego dosłownie uczon y, kt óry świetnie to nie jes t tak ie co ś, że on czy zakupu trzeba, że mus i, że co ś tam ma prost u smutek jest zdo łowany i pa n od 50, bo faktyczn ie psych icznego ocenę wiarygodności Agnieszki n ie jes t moim zadaniem ani stw ierdzenie winy Agaty Jana, al e t o c o dz iewczyna opowiada ła dale j i c o w ierzyli prokuratorz y sąd jes t naprawd ę przerażające n p . o najm łodszych Weronice na taki dz iwny potwar z zawsze, al e zawsz e tak ca łe taki chłopak posłowie tak ie za i a ż teraz zabita no n o bo on i zamiast uczyć z łamanie dz iecko to dz iecko było pracy sięgnęła dna jest ona miała jak ma on a mia ła jak skr ęcane na moc y mo że z pestek skręcone na to sam o też, m ówi że stawy prędzej cz y p óźniej jej szczerą nadziej ę, że prawie w dzie ń dzie ń zdarza ło się, że nowy okre s na program naprawd ę była z często rozwiązywane zna k, że nawe t mia łam poj ęcia dlaczeg o, al e by ła koszule to jakbym czytała atakowała Koźle ten wygl ąda jak bardzo nas jako tak a, jak a by ła jak trwaj ące lat a krępowanie malutk iej Weroniki mog ło wp łynąć na rozw ój fizyczny, a przecież n ie ko ńczyło si ę nawiązań dzia łem zak ładki włosa walała j a po prost u o pan a la n i z teg o c o Agnieszka zapamiętała Agata wybi ła wted y Weronice to by ła kar a za to, że dziewczynka zosta ła na nocniku przewr óciła si ę wyla ła zawartość, a jak t o by ło wywiezienie Agnieszki do las u, a jes t epizod 1 szczegół jak sam i, że Doda do lasu budyne k naszeg o portu to oni jeszcze tylk o oprawa całego zaw iera si ę finansowego i że tam zreszt ą zosta ła po prost u, że byłam ma ła, bo nawet nie orientowała si ę w terenach czy t o panie i on i z t ą trójką fabryk ę dl a notowań przewie źli mnie to tylk o jego barku na środek lasu co im starsza ziemie dziki jedz ą tak dale j i zostaw ili mnie ani pojechal i do sklep u obo k TESKO jaz d z chwil ą naliczamy dzia łam w 100 paczek m ówili światu i pakujemy słone cen y aut a i na szczęście nie ma przywiązani zaryzykowa ła Ryczana i tam pozostawione w przedstaw ieniu więcej instancji łyżwiarzy nie sprzyjają tak że m y przyjechali Agnieszka opowiedzia ła mi te ż na czy m polegała zabaw a kr óla c iszy, kt óra odbywała się, k iedy do Agaty Jana przychodziły kontroln e z pomoc y społecznej weźmy tak ie apel e s ą mocne n o ale by ło tak by łoby także na m powiedzie ć, że taka n ie pojedziemy inaczej co ś tak iego, że n ie będzie mieć zdania, bo w iem, bo nasz kraj, bo klasa odpoczywaj ą, b o tak dalej, a mo że nas konsekwencja wydan e tam wielu z na s rzeczy by ła dzi ękowała ca ła przysz ła spaceru, bo c o mog ło rozpoznaje si ę co ś takiego, że w łaśnie obejrz ę jak ich warunkach dzieci żyjących takiego nie tak ie by ło i powiedziała na m przypom ina Agata n o to wymaga zawsz e pomogą dzia łania n ie ja, że mamy ta m, że ma m si ę bawić daj ąc osobom, ale jak coś zrob imy co ś tak iego t o o b ędzie konsekwencj a nie dz isiaj Agnieszka chodz i do l iceum po godzinach pracuj e w 2 miejscach w wolnym czasie ucz y si ę profesjonalne j fotografii i sama prowadz i do t o n iewielkie m ieszkanie socjaln e, kt óre dosta ła w ramac h proces u usamodz ielnienia codziennie sama gotuj e sobie obie i tylk o na ulicy ksi ęży s iostry zakonne n ie mo że patrzeć na kon iec doda ła, że porady cz y się z e mn ą spotkać posz ła do starszego rodze ństwa biologicznego, o którym do niedawna nic n ie wiedzia ła ja znalaz łam 2 temu rodza j rodz ina mają ze sobą dobr y konten t zm ierzamy do ko ńca nasze j opowie ści zosta ła jeszcz e rozmow a z Agatą Jana najp ierw zdecydowa łem się zadzwoni ć n a numer Agat, ale wtedy odebrała al e kiedy us łyszałam g łos, kiedy przedstawiłem natychm iast udała, że t o n ie ona poprosi ła mn ie wtedy by m zadzwonił jeszcze raz, al e ju ż nigdy więcej n ie odebra ła mojeg o telefonu pote m pr óbowałem na Mariana k u mojem u zaskoczeniu ponown ie odebra ła Agata powiedziała mi, że po ty m c o napisa łem reportażu 5 lat temu n ie będą zebra ł wi ęcej rozmawiać po chw ili roz łączył pr óbowałem ponownie do nich si ę dodzwoni ć, ale zablokowal i m ój numer prze z miesi ąc dzwoniłem jeszcze 3 innych numerów, al e an i raz u n ie odebrali wys łałem do n ich mail kolejny i wci ąż cisza skontaktowałem się nawe t ich prawniczką, ale okazało si ę, że ju ż n ie wsp ółpracuje dotar łem do braci odnalazłem ich na ws iach na prostą najm łodszy stwierdzi ł, że jak różni się o d reszty charakterem, że jest wszystkowiedz ący i w łaśnie to ich por óżniło, a drug i powiedział, że ogłupia obaj tw ierdzili, że n ie utrzymuj ę kontak t i w końcu w l ipcu pojecha łem do Poznania t o Jan mieszkają zan iedbanej kam ienicy w centru m miasta wszedłem wej ściem od r ównie zapuszczonego podw órka zadzwoni łem i otwar ła Agata spytałem cz y n ie pami ęta nie zobaczy łem u nich żadnego zaskoczen ia zupełnie tak jakb y przyszedł l istonosz nie reporter, kt óry o d miesi ęcy zbiera ła n iewygodne informacje n ie miałem problemów z rozpoznan iem organ zobaczyłem t ę samą osob ę co 5 lat tem u niska blondynk a w łosy kr ęcone jedna k by ła bardz o zmieniona przybyło ich tatua ży na sobie mia ła różne kolorow e m łodzieżowe ubrania, chocia ż zbli ża się ju ż do pi ęćdziesiątki t o wyglądała jak k ilkunastoletni n iskiej chcia łem stosuj e si ę z us ług kt óre, a mo że został l ist do pa ństwa stosuje się specjaln ie do Poznania nie musz ą rz ądów ma wiele, a pod koniec września musimy okazać tak że tak mało jeśli n ie do ko ńca lipca t o mo że w s ierpniu rz ąd pani rozumie tyc h, kt órym chodz i dzi ś ju ż m iejsce, bo wszystk o znaczy to jes t b ędą reform y i podkre śla nikt więcej nie udało się porozmawiać ani w dniu an i zm ian Agnieszka powol i próbuje u łożyć sob ie życie Damian Adrian i Weronika wciąż s ą w dom u dziecka Janina na dźwięk nazw iska Agaty Jana wzdryg a się ja innej w ładzy s ław wyjechal i zagranicę i ta m wracaj ą do s iebie po zesz łorocznych doświadczeniach kolejne instytucje zg łaszają podejrzen ia oszustw, ale w odn iesieniu do najgroźniejszych zachowania Agaty Jan prokuratura w Lubuskiem umyw a r ęce, a s ąd w Ostrowie wciąż czek a na opini ę bieg łych s łucha liście śledztwa PiS reportersk ich historii opow iadanej tydzie ń śledztwo pisma to reporterska historia opow iadana tydzie ń po tygodniu s łuchaj na śledztwo pisma PL t o SN ora z na Google podcast iTunes Spotify i życiu więcej materia łów związanych z e śledztwem znajdz iesz na śledztwo p isma PL śledztwo pisma pierwszy Polski reporterski ser ial pod testow y powsta ło dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka wyprodukowała j e Fundacja p ismo wydawc a miesi ęcznika p ismo magazy n op inii partnere m dystrybucyjnym m inistra w TOK FM w łaściciel aplikacja spotk a latam i śledztwo pisma wprowadzi Mirek Wlekły producente m jes t Piotr Nesterowicz kierowniczk ą produkcj i Barbara Sowa graf ika Tomasz Majewski g łos lektorki Agata turkot muzyk a Wojtek Wierzba monta ż d źwięk Maciej Izy nagrań dokonano w stud iu ofer t śledztwo p isma wiele zawdzi ęcza Monice dzi ękujemy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE W TOK FM: ŚLEDZTWO PISMA. SEZON 1

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA