REKLAMA

Zła architektura boli całe życie

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-21 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:19 min.
Udostępnij:

Czy miasto może być dziełem sztuki i jednocześnie przyjaznae mieszkańcom? O potrzebie buntu przeciw niskiej jakości przestrzeni Cezary Łasiczka rozmawiał z prof. Tadeuszem Pietrzkiewiczem

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczora j państwa i moim gościem jes t pan prof . Tadeusz Pietrzkiewicz wydzia ł arch itektury wzornictwa Akademii sztu k pięknych w Gdańsku dzie ń dobr y panie profesorze dzie ń dobr y bardzo mi ło w ita wszystk ich pa ństwa pan a redaktor a w pa n podr óżuje sporo czas u do czasu zdarz a si ę i tak jako ś tak rozgl ąda dookoła to dlaczego jes t tak że w niektórych m iejscach czujem y, że pi ęknie my ślę tutaj n ie tylk o naturz e, ale w łaśnie o kulturz e, czyli o Rozwiń » architekturę, a w innych m iejscach m ówimy o jej przecie ż we wszystk ich czy większość tych m iejsc, gdzie alb o pi ęknie albo n ie tak pi ęknie istniej ą Akademii sztu k pięknych ich n ie istniej ą Politechniki istnieją świetne wydzia ły arch itektury istnieją świetni architekci, a tak, a tak t o c o spraw ia to n o chyba przyczyny s ą z łożone zaczęli od swojeg o urzędu, że bardz o b ędziemy n ie bardzo byśmy świadomi teg o co co jes t ładne ładne zaczniemy ta k po prost u prosteg o określenia pi ękno ju ż bardz iej zobowiązującej by ć może w ogóle to jes t określenie, które ju ż n ie istnieje jaki ś problem estetyczny w ka żdym razie jes t chyb a to, że mnie n ie wiemy nie mam y narz ędzi do teg o, żeby rozpoznać c o jes t dobre co jest złe co jes t ładne c o jes t brzydk ie jest p ierwszym powodem p ierwszy edukacj a kulej e w pewny m sens ie w pewny m sens ie edukacja, al e si ę wydaje, że ul e g łębi spos ób zrozumienia współczesnego świata i tego c o jes t zwi ązane z tą estetyk ą wsp ółczesnego świata bo, bo m y tak naprawd ę powszechnie jako ludz ie n ie za bardz o rozumiemy wszystk iego tego c o si ę wydarzy ło, kt óry w sztuc e nowoczesnej t o bardzo cz ęsto jes t alergicznie o d os ób odrzuc a z jak iej przyczyny, je żeli Polacy sztuk i nowoczesnej też n ie za bardz o rozumiem co si ę wydarzyło by ć mo że istnieje tak ie prawdopodobieństwo, chocia ż dni może by m polemizowa ł z ty m akurat być może zdarzaj ą si ę tak ie przypadki kl iniczne, kt óre n ie rozumiej ą natomiast powszechn iejsze chyb a zdarzaj ą tak ie sytuacje, że twórcy prowadz ą dialog z sob ą nawzajem i t o ich zadowala że, że potrafią sob ie odpowiada ć natom iast nie do końca sobie zdają spraw ę z teg o cz y odb iorcy rozumieją tu sztukę cz y nie i to t o jest t o jest bardzo wa żne rzeczy chociażby obserwowan e przeze mnie w te j chwili nawe t na Akademii, k iedy ministerstwo im Niewiem cz y ministerstwo w ładzy o d dłuższego czas u ja n ie abstrahuj ąc o d pol ityki, bo nie tylk o te aktualn e zach ęcają na s do teg o, żebyśmy m ieli tak ą informację zwrotn ą o d spo łeczeństwa i wielu artystów si ę temu dz iwi po co im jakiś u na s na uczelni nawe t po c o im jaki ś jaki ś głos zewn ętrzny odpowiedź no i to chyb a jes t b łąd, bo się wydaje, że ta odpowied ź na artyst ą jest potrzebna jes t społeczna c o nie w og óle z tego rozumieją czy m w og óle nie problem n ie porozumiewamy się te ż bardz o hermetycznym j ęzykiem jes t pierwsza podstawow a spraw a język sztuk i wsp ółczesnej hermetyczn y, a spo łeczeństwo jes t przyzwyczajon e do d o do teg o co ś w zasadzie wydarzy ło do prze łomu dziewiętnastego dwudziestego wieku my ślę panie profesorze n ie chodz i o t o kto czeg o jest przyzwyczajon y tego w og óle miejsce sztuki t o znacz y, je żeli arty ści prowadzą d ialog w swoim gron ie, a jednocze śnie chc ą w pewny m sens ie korzysta ć z zasob ów, kt óre produkuj e reszt a społeczeństwa n o t o n ie pow inni pozostawia ć pozostawać ślepi tak to si ę, że chc ą n p . korzysta ć z edukacji korzysta ć z grant ów korzysta ć przestrzen i muzealne j tak dale j tak dalej t o troch ę n ieelegancko by łoby pow iedzenie, a właśnie nie interesuje c o sobie my ślicie alb o w ogóle rozumie, gdzie si ę m y tutaj rozume m we w łasnym gron ie sprawach najwa żniejszych, kt órych n ikt poza nie jest w stan ie zrozumieć no t o by by ła ju ż te ż tak ie dość do tych skrajn e rozum ienie teg o co c o ja w tym przed chwileczk ą po powiedziała mi m ówi o takim ogólnym symptom y t o n ie znaczy, że artystą to zupe łnie n ie interesuje to by by ło chyb a n ieuzasadnione al e w jakim sens ie jes t prawd ą, że bardz iej interesuje t o, żeby byli, jakby przyjęci zrozum iani prze z swoje się, gdy si ę, że środowisko i tera z, jeżeli są zdamy spraw ę z teg o, że mam y kłopot z e zrozum ieniem sztuk i wsp ółczesnej to to zara z za ty m idzie r ównież spor y kłopot z e zrozum ieniem przestrze ń wsp ółczesnej jest taki odruc h i pewn ie r ównież pan redaktor g o go Marze jak idziemy gdzie ś z zagran icy oddamy no n o nowe miejsca t o z regu ły obserwujem y stale starą zabudow ę t o właśnie miejscu dwudz iestego w ieku, które uchwytne, kt óre w zabudow ie p ierzejowej, kt óra tworz y czytelne jasn e klarown e m iastu żyjące w spos ób szczeg ólny te ż publicznie, poniewa ż t e miasta zosta ły tak zorganizowane, że d ół p ierzei wsp ółpracuje z ulic ą, a Góra służy m ieszkaniu i cz łowiek poruszaj ący się w swojej skal i n a na dol e ulicy cały cza s wchodzi d ialog z m iastem, ponieważ korzyst a z tego co słusznych p ierze si ę dzieje n o, a w mieście wsp ółczesnym modernistycznym, kt óre jes t spolaryzowan e rozb ite budynki stoj ą sposób swobodnie się wydaje o n tak naprawdę nie stoją w spos ób swobodn y tylk o inaczej zaplanowan y d ług innych kryteri ów n ie wchodz ą bezpo średni dialog z odbiorcą t o już jest m iejsce, które mo że być interesuj ąca dl a specjal isty architekta, bo uzależnienia u żytkowników, al e n ie dla normalne j osob y, kt óra chcia ła skorzysta ć z noweg o miasta i to chyb a jes t jakaś informacja dl a architekt ów planist ów no i w og óle dla dla na s, jeżeli zainteresowany ratowan iem dziełem sztuki cz y miasto ma by ć przyjazn e dla użytkowników cz y da się t o w jak i spos ób połączyć n o ja żyję w tak iej w tak iej zupe łnie białe być mo że niczym nieuzasadnioną nadziej ę, że oczywi ście też, że to si ę d a po łączyć i nadz ieja um iera ostatnia i trzeb a robić wszystk o, żebyśmy potraf ili po łączyć łączyć wsp ółczesny charakte r miasta to z ty m wchodzen ie w d ialog i relacje z osobą, kt óra w tym mie ści się pojaw ia, ale do teg o jest potrzebne spos ób tak iego rozumowania wydaje mi si ę, że architektura wesz ła ju ż na te n zawodow a na te n poziom t o p o po stwierdzi ł naukowo ści, kt óry zapomina o wyobrażeniu sob ie te j proste j relacj i, że idzie ulicą człowiek ten cz łowiek musi co ś spotykać co ś odb iera jakąś informacj ę z tego otoczenie i alb o wci ągane w jak ąś akcję, która si ę w ty m mieście dz ieje alb o jest pozostawiony sa m sobie to dlaczego jes t tak źle skor o tak dobrz e czy trudn o powiedzie ć, żeby by ło w, żeby by ło takie tak ie stwierdzenie mo że troszeczk ę po pow ierzchowne, al e w jakim ś sens ie uprawnione natomiast natom iast m y się wydaje, że rzecz t o niemożna rozpatrywać teg o w kategoriach, lecz dobrz e tylko cz y po prostu lepiej lep iej t o przestrzeń konfigurowa ć i cały cza s twierdzi ł z uporem maniaka, że t o lepsze konf igurowanie poleg a na wyobrażanie sob ie sytuacj i arch itektura jes t sztuk ą jes t umiejętnością wej ścia cz y sk óra be z te j umiejętności wyobrażenia sob ie, że jeste śmy t ą osob ą, która żyje w mieście i którą mus i z n iego korzysta ć n igdy architektura dobr a n ie powstanie tem u przeszkadz a aktualnie n o kilka rzeczy na te n temat będą jakieś rozwiązanie to ten temat b ędzie Ros jedn o informacja Radia TOK FM informacja 1120 już kilka minut państwa mo im go ściem jest prof. Tadeusz Pietkiewicz z wydzia łu arch itektury i wzornictwa Akademii sztu k pi ęknych w Gdańsku informacje o 1120 państwa i mo im gościem jes t pa n prof. Tadeusz Pietkiewicz z wydzia łu arch itektury wzornictwa Akademii sztu k pi ęknych w Gdańsku rozmaw iamy o arch itekturze przestrzen i publicznej i zastanaw iam się pan ie profesorze pa n profesor się ze mn ą zgadza, dlaczeg o skoro ma by ć tak pi ęknie skor o mam y tyl u wspaniałych architekt ów to czasem, rozgl ądając się żołądek ta m zaczyn a buczeć no mo im zdan iem t o jest nie z powodu dl a mn ie do ść klarown y po te n ci ężar decyzj i o przestrzeni cora z bardziej coraz mniej zale ży od Arki traktów cora z bardz iej si ę przesuwan a na obszar zupe łnie innych decydent ów obszar urz ędników obszar n ie w iem planowan ia przestrzenneg o zupe łnie innym na zupe łnie innym poziomie Invest my ślenia inwestycyjnego my ślenia f inansowego i i to chyba i t o chyba jes t najlepiej tuta j pewna s łabość chyba również środowiska, bo t o do ść mo że łatwo jes t sytuacją, k iedy kto ś nam n ie odb iera odpowiedzialność, al e o Mirosławie decyzj a z czeg o wyn ika słaby środowiska nowo wydaj e się, że architekci s ą wp ływowi t o zamożni n ie w sensie by ć może tak że w sens ie, gdyb y dost ępu do być mo że si ę na raz ie środowisku własnemu, al e ja do n iego w jak i sposób należy t o architekt wnętrz, al e wydaj e mi się w łaśnie dąży do tego te ż w pewnym sens ie wygodne dl a na s, bo decydujem y w jak im zakres ie, kt óry pozwala szybk o podejmowa ć decyzje to te ż proce s inwestycyjny si ę tocz y jeste śmy beneficjentami wsp ólnie mn iejszy bardz iej wspólnie tyc h tyc h rzeczy kt óre, które rob imy, a n ie ponos imy tak g łębokiej odpowiedzialno ści i t o jest ta sytuacj a, k iedy te n ta decyzj a o jako ści przestrzen i prz y od decydowan ia o jakości prze z przestrzen i przesuw a si ę z architekt ów na jakiś szersz e środowisko racze j decyduj ący o pol ityce f inansowej natom iast wcze śniej architekci czul i się obowi ązani do tworzen ia idei utop ia arch itektonicznej starali si ę opowiada ć o tym i tam a ż wrzało w n ich w środku chocia żby jak cofn iemy si ę do modern izmu, żeby opowiedzie ć o ty m co wg n ich jest wa żne i by ła nawe t pokusa decydowania karty ate ńskiej i t d . n o to t o on i bardz o inspirowali d o do teg o, żeby robi ć i podejmowa ć odpowiedzialność za t o c o robią tera z sytuacj a zupe łnie inna odpowiedzialno ść zniknęła z ta odwaga lojalno ść tworzen ie utopii arch itektonicznej tak te j utopii o dobre j przestrzen i t o, o czym mówimy, bo je żeli m y architekci przestały przestaj e by ć po trosz e aspirowa ć do d o do teg o zadania no to jest no t o jest n iedobry zaczynamy tylk o odpowiada ć na znaki zapotrzebowanie, a skąd w iemy czy zapotrzebowan ie jest prawid łowe oczywiście że, że mo żemy p o po wiedzie ć, że przedstaw iciele rynk u lepiej wiedz ą c o im potrzebna gm in, a mniej, ale t o my powinniśmy zdecydować, jak ą grup a architektów o w łaśnie tej stronie estetyczne j i t u, dlaczego tak jes t w dalszym uk ąszenia przez nie t o chyb a idealizm troszeczkę zm ian n ie zmienia si ę zm ienia si ę w ogóle n ie zm ienia si ę trochę troch ę sytuacj a n o og ólnie cyw ilizacyjna tak, al e podstawowy m probleme m, który ja dostrzegam, kt óry jes t na obrze żu tego nie jes t niezwykle istotne jest t o jes t t o że, że ustawa o zam ówieniach publicznych wygląda taki niewinny spos ób to na s ustaw ia architekt ów w zasadzie jak o bran że ani architektów to architekt z racj i sameg o znaczenia słowa lodow isk niż t o pan i profesor, al e jak się co ś w jakiej zm iany na świat dziej ą system edukacj i t o nauczyciele pedagodzy m ówią zara z zaraz nic na s bez na s tak protestujemy działamy n ie zawsze skutecznie, ale dzia łamy Aliny mówią no tuta j si ę prawd a ta ustawa no nastaw ia w tak im mieście miejscu no trudn o to m y po prostu n ie wiemy t o z dobrodziejstwem inwentarza i t o si ę zgadza, al e monitora chcieliby śmy przynajmniej ja by m chcia ł by ć pot ężnym rodzie oś, która wrac a do ju ż, że m ówicie t o TF być może bra k energ ii pad a redakto r natom iast państwa tak ą piosenk ę o zby t ostr e n ie podszewka n o tak to tak to p iosenka t o pamięta ju ż swoj e szpon y dopad ł Szmal zdrad a Jezusa być mo że, że to, że t o jest tak że o tym, si ę stara mówić też nie chc e, bo tutaj ju ż tak m ówię rzeczy n iepopularne dla dl a mo ich kolegów z ZAK s ą równo ta uwaga o artystach, kt órzy na pewno chc ą jak najlepiej, kt óra padła tam kilkanaście m inut tem u jak ta jes t trudn a dl a środowiska, ale one wypowiedziane z ca łą świadomością i ale to jes t to t o jes t symptomatyczne, bo nie powinni śmy się godzić w niniejszym jeste m w rad iu i m ówię na antenie publicznej są sp isane prze z ich z os ób i twierdz ę w łaśnie t a ustawa, która m ówi, że architekt n ie mo że dobra ć do budynk u odpowiednich materia łów, a cała arch itektura polega na ty m si ę zestawia z e sobą dok ładnie materia ły i analizuje, które za sob ą s ą, w jak ich relacjac h one musz ą być dostosowan e do okre ślonych for m odpowiednie dzie ło, żeby si ę uda ło mus i zrobić pew ien k im, jeżeli my si ę nie rozum iemy wykonawcom t o nie wyjdz ie z tej architektury n ic dobreg o ustawa o zamówieniach publicznych w zasadz ie rzuc a sprawę otwarc ie że, że nic n ie mo żna decydować dok ładnie t o uwa żam że, że jes t najmądrzejsza ustawa, bo on e na tyle nieuczciwa żona z g óry, bo ora z prewencyjn a t o rozum iemy tak postrzega ka żdego projektant a każdego uczestn ika i inwestycji z g óry jak o potencjalnego przestępcę, skąd m y t o znam y i ich t o jest t o jest c iekawostka, ale panie profesorze prosz ę spojrze ć na zalety tak iego rozwiązania tak być może tera z ca ła edukacj a architektoniczna mo że zostać uproszczon e później trzeba m ówić właśnie o tak ich warto ściach jak pi ękna jak w łaśnie dobór materiałów NIK-u wzgl ędem dniem 2 lata może wykreślić g o n ie dz isiaj będziemy zastanawia ć jak jest konstruowana mn ie Nawa i tera z będziemy dostosowywa ć tak nas z kunsz t to ustawy i na materiały nie interesuj ą się mo że w ino ustawa to mo że powiedzie ć właśnie t o jes t świetna pokorn a postawa tak że my jesteśmy trybe m w maszyn ie cyw ilizacji m iejsce odt ąd dotąd zgadz a si ę j a po polemizuje z tak im tak im pogl ądem chciałbym sob ie to działo, ale rozgląda si ę do kołowej profesorze że, że mo że to trafiliby śmy być aktywn iejsi w ty m w ty m względzie chocia żby bron ienia teg o że, że pewn e n iuanse składanie arch itektury zależą o d teg o że, że dob iera si ę odpowiednie odpow iednie materiały rząd dob iera si ę odpow iednich wykonawc ów do założonego dzieła rozbi ć uwagę, że w architekturze z nich to deta l w og óle i faktycznie uruchom ienie detal u na takim poz iomie jak go zn a architektura z tych wszystk ich swo ich dobryc h czasów n o to cz y w real iach właśnie tyc h zam ówień publicznych jes t na granicy niewykonalno ść, a ja my ślę, że panowie duże, b y ju ż mogli mie ć i im się nie chc e chcieć n o bardzo t o jes t prawdopodobne, że to jes t spraw a z prawdopodobn e nie n ie mo żna p łacić w ten w te n spos ób jedn o 100 na ca łej sprawy, bo 1 stronę medalu jes t to co opow iadam te n bun t przec iwko ustawie, kt óra n ie pozwal a podejmowa ć decyzji, kt óre s ą architektem bunt przejawia ten b ądź tylko może jawi ć jako źródło stronicach utrzymania szk ół i cygarach n o nie wszystkim t o przeszkadza, bo jes t mi w mniejszo ści chyb a ja uwa żam, że i i też nie chce p łakać ziemi to przeszkadz a, że jako architekt cz y n ie mogę realizowa ć, bo prawda jes t tak a, że trzeb a si ę umieć realizowa ć adresowa ć u n ie tylk o dostosować, ale umie ć przebi ć każdą przeszkod ę c o na s nie zabije t o nas wzmocni i tak jest te ż moda chyb a niewielu architektów by ć mo że z tego, że za łożenia wychodzi, że trudn o trzeb a zacisnąć z ęby i i zrobi ć to t o co do n ich należy jak niekt óre z n ich nale ży osiągnąć efek t tak co wa s należy no mo im zdaniem cały cza s jeste śmy odpow iedzialni z a za jako ść projektowane j przestrzeni zar ówno w sferz e funkcjonaln e jak i estetycznej, skracaj ąc do tych 2 podstawowych zagadnie ń ewidentnie i uwa żam, że powinni śmy za t o przyjmować odpowiedzialno ść, a przyjmujecie no t o mn ie m ówić najmniej, b o pod albo tak jak na tere n dla maj a architektem też zajmuję si ę czuje pa n, że architekcie przyjmuje o d odpowiedzialności cz y te ż ja myślę, że on i przyjmuj ą odpowiedzialno ść, że tak ma m ma m taką nadzieję w kanale życie, a ja nie da ło nadziej ę tylk o o rzeteln ą ocenę rzeczywisto ści tak o tak ie realizacje, jakim w Gdańsku mam y t o co mo żemy n iewiele wiedzie ć o centrum Solidarności o teatrz e szekspirowskim o Bogu świadomie m ówi o tych tak ich sztandarowyc h sztandarowych realizacja to ta m trzeba przyzna ć, że chyb a jes t przyj ęcie odpowiedzialno ści akura t w tyc h natomiast gorze j jes t przyj ęcie odpowiedzialno ści i z ty m zniesieniem boję się teg o słowa u żyć m isji architekta w tyc h w tyc h w tyc h zadan iach prostszyc h i bardziej przyz iemnych tych właśnie, kt óre na ogół decyduj ą o nasze j naszej warto ści o warto ść nasze j przestrzeni i tutaj pa n ustawy o zam ówieniach publicznych n o m. in. też, al e ona wp ływa n a na wszystk ie na ca łe spektru m real izacji, bo jeżeli, jeżeli wejdz iemy w te n teat r Szekspirowski zbli żymy si ę do detalu t o wida ć, że przegrywam y na pozycj i do detal u typowymi rozwi ązaniami, które trzeb a, do których trzeba si ę wcze śniej cz y później obie po tak a jes t ani inna ustawa, który w łaśnie trudn o jest nie mia ły determinowa ć deta l na poziomie nie w iem drzw i wej ściowych system ów przeszkle ń bar ier, ponieważ to wszystk o wymag a jednostkowyc h projekt ów detalicznych, na które trzeb a mieć wykonawc ę, kt óry potrafi to zrobi ć, a nie do wolnego, kt óry wyd a wygra przetar g by ł najta ńszy i t d. tak dalej i t o padam y s łynne pi ękne centrum Jordanki arch itektura z tak ą siłą kreacj i w technolog ii ja k ja si ę zbliżymy w łaśnie d o do detal u jak barier ę drzw i i teg o typ u urządzenia klamka n o to nagl e cza r pad a się okazuj e na dzień dobr y jesteśmy zupełnie w innym świecie co robi ą z ty m w ielce m. in. Gary chocia żby takiej real izacji ja k jak muzeu m Guggenheima w Bilbao o n du żych system ów tyc h system ów elewacyjnyc h w tym przypadk u u żywa jak detalu teg o używają klock ów, z kt órych buduj e skompl ikowane formy przestrzenne 8 nimi baw i rozrzucają je j e po ca łym wnętrzu, ale też, ale mam sposob u na to, żeby zejść do tego detal u Toure człowiek może dotknąć r ęką c iekaw, jakby mogło w og óle liczba, gdyb y ta obowi ązywała ustawa zam ówień publicznych i Michała ja my ślę, że NATO obowi ązuje taki cz y innej formie i te ż mia ła wp ływ na to, bo Bułgar te ż n ie potrafił przebić teg o, żeby tam zej ść do detal u w skal i cz łowieka, bo to, że my n ie możemy wykona ć rzeczy tak ich, kt óre teg o detal u arch itektonicznego, kt óry wymag a zaanga żowania ludz i ludz i o okre ślonych umiej ętnościach an i kogokolw iek t o rezygnujemy z teg o detal u idziemy idziemy i detale przychodz i skal ę makr o, czyli ma łe Bilbao, gdzie s ą system y elewacyjn e mamy Polskę, gdz ie s ą system y elewacyjne nowa n ie dolewa ć Sejny to chyb a nie to coś si ę do teg o głosu n ie n ie przy łożę bo, bo t o jes t bardz o to by ła na zła interpretacja mog ła o no chyba chyb a nie, bo mog ę sob ie wyobrazić że, że czase m może 1 czy drugi z koleg ów i ja sa m przegrywa m przegrywam z w ramach określiły zlecen ie SM s ą sobie m ówię dobra nast ępnym razem mo że by ć lepiej stawiać sobie takie krzyżyki gdzieś tam macie taki tajny klub architekt także stawiać krzyżyki za ka żdym raze m jak rozumie się n ie udało się dzisiaj ma w iele książek nara z zdemolowa ła rywal i sześciany siłę tłumaczy arch itektura jes t wasze dobra czyst e stara m si ę nawi ązać do do wypowiedzi 1 nawiążę do b ędzie po informacjach, że zbliżają, ale chcia łbym panu przerwać często w łaśnie rozum ie rozum ie jeszcze ju ż n igdy do pan prof. Tadeusz Pietkiewicz z wydzia łu architektury wzorn ictwa Akademii sztu k pi ęknych w Gdańsku z państwa mo im gościem informacj ę o godzinie 1140 po informacjach wracały rozpoczniemy o d pana profesora, kt óry b ędzie odpowiada ł informacji wczora j państwa mo im gościem jes t pa n prof. Tadeusz Pietkiewicz z wydziału arch itektury wzornictwa Akademii sztuk pi ęknych w Gdańsku wspieramy si ę trochę pan ie profesorze, al e rozum iem, że przy świeca nam słuszny ce l tak mo że i wsp ólny tema t wsp ólnych słuszny cel o, tyl e że rzeźbili powiemy, że to, że cele m jes t jak najlepsz ą jakość przestrzeni tej, która na s otacz a tych m iejsc, w kt órych żyjemy t o jes t n iezaprzeczalnie wsp ólny ce l chcia łem jeszcz e powr ócić do tego wątku n ie w iem czy zadowolenie cz y też cz y te ż pozostawan ia w takim stanie nie ma to okre ślić efekt ich było b łogostan, że OKS zrobi łem dobre rzeczy cz y też jakich ś rzeczy skuteczne i że ich, że jes t na m wtedy architekt mo że si ę czuć jakoś się jako ś fajn ie t o n ie do końca tak jes t, bo bo, bo arch itektura jes t na tyle z łożono dyscyplin ą i życiu mo że dziedzin ą twórczości że, że trudn o osiągnąć ten okre s zadowolenia m y za każdym razem ko ńczyć jakikolwiek projek t kończąc czy t o jest projek t wnętrza czy to jest projek t tak iej du żej arch itektury druku wielk ą kubatur a owej cz y też, jakiego wie, jaki t o jest małe zadanie to o n jes t na tyle trudn e skompl ikowane, że zawsze zostaj ą te 3 kropki te 3 kropki wątpliwości cz y zrobi łem to dobrze i z regu ły architekt jak staw ia ostatnią kropk ę na projekc ie ostatnią kresk ę to od raz u w ie, że zapewne, b y t o zrobi ł lepiej i t o jest oczywiste i tak naprawdę, jeżeli teg o nie ma to jes t kon iec świata, bo t o oznacz a, że zrobiłem dzieło idealne i w ty m momenc ie pow inny w ogóle sko ńczyć i projektowan iem i Puszcza projektow ą emerytury cz y za każdym raze m towarzyszy nam t e uczuc ie niedosytu trzeb a mieć, jakb y to powiedzie ć konduk t kondycję psychiczną z e Stali, żeby dale j to pote m wytrzyma ć i po te j ca łej akcj i i świadomość cholera mogłem t o zrobi ć lepiej przeprasza m w t o t o i po ty m, wyjść rozum ie pa n na ryne k i powiedzie ć m y mus imy stanowi ć m y jeste śmy mądrzy m y w iemy jak zrobi ć ta m przestrze ń jak zaprojektowa ć m y mam y przekonan ie o tym, żeby nasz e nasz e m iejsca wygl ądały lepiej, żebyśmy się lepiej w n ich, czyli to mus i być tak mus i być ta k tak tak, je żeli my sob ie siedzimy tera z przed przed mikrofonami i abstrahuj ąc o d sytuacj i o ty m, opowiadamy not y wspan iale pi ęknie, al e jeżeli sob ie wyobrazi ć ten momen t jak ko ńczy projekt ma m iliony wątpliwości cz y ja się w og óle nadaje ile ja b łędów popełniłem ile ile było m iejsce t o mog łem po poprawić t o cz łowiekowi tak pow iem ta t a ta świadomość si ły do pięknie zaczyn a sobie myślę, że to dobra, sk ąd ja wiem, że tak i mądry no i teraz trzeb a umieć to ci śnienie wytrzyma ć mimo te j świadomości zebrać si ę w sob ie i powiedzie ć, że oka y dogadujem y się że, że mus imy raze m wspólnie dążyć do czego ś lepszego że, że m y powinniśmy m imo tyc h swo ich słabości lepszy i gorszych moment ów twierdzi, że my si ę na ty m znam y, bo tak faktyczn ie znamy si ę lepiej na ty m od przeci ętnego zjadacz a chleba to to prawda pan ie profesorze, al e jednocze śnie Opowiedzcie na mater ii i efekty te j operacji n ie znikn ą w ciągu kilkudziesięciu być mo że k ilkuset lat, wi ęc i tak bardziej odpowiedzialny jes t większa przestrzeń t o prawd a, że przestrze ń od o d kszta łcą si ę trwal e mówiąc j ęzykiem fizycznym, b o po, bo po s ą tak ie zmiany, kt óre są odwracalne, a zm iany w przestrzen i s ą nieodwracalne zgod a i te odpow iedzialne jes t ogromn a, ale t o jes t te ż tera z m ógłbym to rozegra ć inny spos ób przejąć inicjatyw ę i powiedzieć, że tera z zosta ł pi łeczkę i serwuje to jes t te ż kwest ia medi ów med ia nie nie wiem cz y czy tego typ u jak radio i telew izja, chociaż r ównież on e, a przed e wszystkim internet oddaj e pol e z daj e pole osob ą zupe łnie n iezdolnym celebrytom, kt órzy n iezdolny do teg o, żeby kreowa ć ch ętnym, al e n iezdolnym celebrytom, kt órzy tłumaczą że, że wszystk o można zrobić jak c o chc e wszystk o mo żna zaprojektować spos ób do dowolny, że każda rzecz jes t jak jest łatwa i otwarta i nowsz e razem wiadomość to ra j z powrote m to ty m bardziej powinni ście coś z tym zrobi ć do zgadza si ę to ty m bardz iej po dzisiejsze za raze m czas spotka ć podpisa ć kartę warszawsk ą i powiedzie ć koniec z, a może dają się zapa s albo Gdańska tak, a mo że Wrocław prosz ę bardz o, al e podj ęcie bądź kart y niemal że chc e n ie ja wym ienia stanie na czel e teg o protest u zapewn e lepiej, żeby stan ęła na czele protest u osob a, kt óra więcej znacz y w projektowaniu przestrzen i ja jestem prof. Akademii zajmuj e si ę kształceniem os ób, al e przyda łoby się bardzo by m zobaczy ł obo k obo k s iebie wted y osob y, kt óre oddaj ą du że real izacje i czyja w iem wiedz ą, bo jest źle nowe j pani profesorze do buntu wzywa ł jaki ś tam dz iennikarz an i architekcie mówiono t o może n ie tworzy kolega właściwie jeszcze jeste śmy gotow i musimy o ty m, prze d po pogadać no al e profesorze ojczyzna wzyw a cza s wsiadać ta k jak koń by ć może życia Ryszard Florek, kt óra wzywa, żeby si ę te ż zgodzić z taką z tak ą teorią tylko tylko te ż trzeb a sobie zdać spraw ę, że operujem y w obszarz e w obszarz e do ść skompl ikowanym złożony prawd a i Wojtek komplikowała idzie rozumiem t o jes t efekt jak mia łoby zate m albo przec iwko czemu statu s quo nie n ie statu s quo uwa żam, że racze j trzeb a m imo tego arch itektura jest najwa żniejsza inaczej powiem w te n spos ób, że rzecz że, aby by ł sk ładany osobiście minister set pad ł wobe c podobne do do spad a tak n ie jest racj ę, bo nie jeste m architektem tak zgadza si ę na ofiar ą z łej architektury no chyba tu si ę t u si ę zgadzamy, bo ja t o jest tak że mól doskonal e trafia do na s tak i fak t że, że jak co ś źle brzm i np. ktoś styrop ianem zaczyna trze ć szybę no t o sob ie wyobra żamy ten dźwięk, jak ą mo że bole ć prawd a wyobrażamy sob ie, bo żyjemy w kulturz e muzyki te ż po trosz e poz a obrazkow ą rzecz NIK mog ą m ęczyć zła architektura boli ca łe życie Otóż t o ja ma m to co ś że, że tak im bólem id ę prze z m iasto jak widz ę 12 trzecią czwart ą rzecz ja mogę z b ólem pa n pow inien te n b ól łagodzić u śmierzyć pan pow inien chciałbym mie ć tak ą siłę, ale ilu wa s jes t taki podobn ie rzec z jak pa n n ie policzyliśmy si ę t o policzyć mo że mo że b ędzie okazja tylko tylko ja nie wiem cz y w ogóle m ówi rzeczy popularn e i czy cz y w tej, bo t o jest tak w tak iej rozmowie pomiędzy nam i je żeli, je żeli kto ś z kolegów ze środowiska n ie umie odczytać chw ili prawn e jak to tuta j wygląda ja k t a na ile spontaniczne jes t ta dyskusj a może o ty m, si ę na mnie wzburzyć za t o c o dz isiaj powiedzia łem w, o ile n ie wesprze ć wcale nie jeste m pew ien jak by ć reakcj e ta reakcja mo że by ć bardzo różna n ie potrzebuje hase ł zgromadzeń maszeruj e po suf icie jestem 1 łatwo policzy ć Manu Świetlicki w swo im wierszu not a to t o jes t bardz o bardz o ładne wypowied ź poetyck a żyjemy w czasie, kt óry by ładnie podbija tak ie podstawy, bo trzeb a przyzna ć, że nasz a doba troszeczkę do romantyzm u jes t podobno to co si ę dzieje w te j chw ili chcieliby ście chcielibyśmy, al e romantyzm jednak, że wymag a czyn ów myślenia wielu rzeczy, je żeli by śmy n ie statu s qu o bo, bo te n romans w łaśnie, je żeli chodzi arch itektury k iepsko sprawdz ą chcieliby śmy raczej chcieliby śmy racze j działania bardziej zwarteg o, bo t o, że 1 osoba krzyknie to t o nie znacz y że, że ktokolw iek t o swych, ale my krzyczymy s łyszą na no ma m nadzieję ma m nadziej ę bo, bo pisa ła sam a trybun a ludu o, że na s ogarn ia romantyz m budów fragment y z budów oka i t o przy cerkw i jak jednak Kazik Staszewski tak efekt wzor ów w innych tytu łach w to towarz e uprzedzenie pokoleniowe tyc h w towarem by ła ta trybuna ludz i al e, ale romantyzm budów to jes t chyba ten, kt órym rol a profesor ów romantyz m budów no n ie wiem cz y by m tak ta k tak rozumiał Roman zwierz, czeg o innego, je żeli m ówimy o jaki ś romantyz m i polityce politycy architektury to on a jest przed e wszystk im na ty m obszarz e projektowan ia i tuta j architekt prze żywa różnego rodzaj u wzloty upadk i i w przechodzi prze z całą seri ę wyobraził sob ie prawa wspania łe ka żdy z na s sob ie wyobrazić od a do ka żdej rzeczy, że teraz zrob i to najwspanialsz ą na świecie tuta j jak sportow iec startuj e startuje startuj e z my ślą o zwycięstwie u s iebie grać, je żeli nie startuje z t ą myślą no to już przegrał, al e sportowiec startuje dla s iebie, a pan dl a spo łeczeństwa dl a przysz łych pokoleń normalno ść jest idealny ce l te ż tak no zgoda i umówmy si ę, że żaden człowiek to też jes t jaka ś tajemnica i i dobr a rzecz na pocz ątek, że każdego rozumowan ia, że n ikt z nas n ie rob i n iczego sob ie, że ka żda rzecz, kt órą zrob imy tworzy jak ąś reakcj ę t o n ieprawda, że możemy żyć sob ie uk ładać życie po swojemu t o jest budżet ma wzi ęcie w aucie z łudzenie i oby ja k z tego si ę jak najszybciej wyzwolić i t o dedykuj e wszystk im r ównież na m i sob ie w te j dz isiejszej rozmowie, że rzecz, że t e s łowa, które tutaj padaj ą na ile są być mo że czasam i odważne an a ile może w łaśnie zby t ma ło odwa żne t o powinny powinni śmy mieć t ę refleksję że, że n ie mo żemy robić rzeczy sob ie tylko mus imy wyobrazi ć jak ą, jak ą jak o struktur y poruszam y i ta umiej ętność wyobra źni jak jest wa żna i on jes t w łaśnie bardz o romantyczn a no chc e tyl e, żeby si ę zawi ązać w ty m w te n w ty m wywodz ie, czyli kolejn a rozmowa ma m nadzieję, że kt óregoś dnia ta Iskra padn ie na no by ć mo że że, że kto ś się alb o na na s oburzy FR i co ś prześle dawal i może pan ie profesorze na c o, bo statu s qu o na ten sta n od ja n o chyb a tak z tego z tego n ie wystarczaj ą mi n o w g wg pad a niewystarczaj ąco natomiast dla mnie te ż może niewystarczająco do tego bunt u też trzeba si ę przygotowa ć prawd a on nie powinien powstawa ć hut oko podcza s tak iej rozmow y on pewn ie cz łowiek dojrzew a chcia ł być katal izatorem w tak im razie no to no to chyba t o pan u dobrz e idzie ta k mi si ę wybrałem żyć w pi ęknej przestrzen i zgoda publ icznej i podają te ż otoczon o daje pa n dyrekto r redaktorow i dłoń w n o dobrze pan ie profesorze ja też wyciąg do pana dzwon i prosz ę bardz o to of icjalnie etyk a tak uścisnęliśmy się w sprawie urz ądzaliśmy sobie dłonie zobaczym y c o dalej no tam si ę trzymam kc iuki żeby, żeby te n n ie dojrzały, żeby w końcu tak by m to powinien by ć zg inie to powinno by ć tego dokument u cokolw iek mądrego n ie w n iezadowolenie dum a wsty d odpowiedzialność n o ta k tak to pewn ie n a n p . tak ie n p . tak ie okre ślenia i trzeba umie ć gra ć z proz ą życia tak zasobn e obydwaj wyjdziemy na ul ice i ta m b ędzie znowu te n codz ienny obra z spraw państwa gościem by ł pan prof. Tadeusz Pietkiewicz z wydzia łu arch itektury wzorn ictwa Akademii sztuk pięknych w Gdańsku bardz o dziękuję bardz o dzi ękuję pan ie redaktorze wszystkim pa ństwu, którzy mieli cierpliwo ść teg o s łuchać informacji Radia TOK FM ju ż za kilka m inut po godz inie dwunaste j po informacjach Mikołaj Lizut jeg o program dzisiejszy program notowa ł Paweł Ziętara, a na d jako ścią czuwal i Jana cech i Kamil Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA