REKLAMA

Jacek Jaśkowiak - kandydat "z koperty"

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-11-21 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:31 min.
Udostępnij:

Prawybory w Platformie. Miała być jedna kandydatka. Jest dwoje kandydatów. Dlaczego Jacek Jaśkowiak postanowił zostać konkurentem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut dzień dobry 6 minut tem u minęło południe, a w studiu prof . Aleksander Smolar prezes fundacji Batorego dzień dobr y dzień dobry panu dzie ń dobry pa ństwu do wczora j rano wydawa ło si ę, że k iedy kandydatk ą koalicji Obywatelskiej na prezydenta b ędzie Małgorzata Kidawa-Błońska tymczasem okaza ło si ę, że w te j zamkni ętej koperc ie by ła kandydatur a pan a Jaśkowiaka prezes a prezydent a prezydenta Poznania, kto ma szans ę pa ńskim zdaniem te n Rozwiń » zosta ł kandydate m teg o tego n ie wiem t o znacz y w ja k mi się wydaj e wi ększe szans e ci ągle ma pani wicemarsza łek chociażby dlateg o żona jes t bardz iej znan a w Polsce jeszcz e prezydent Jaśkowiak jest jest bardz o znan y w kręgach samorz ądowych i bardzo znan y w swoim no w swoim w swoim mie ście Jacek Jaśkowiak wygrywa wybor y sąd wzywa wybór zarz ądu Allegro wygra wybory to sam o można zresztą powiedzie ć pan i w ie chyb a pani wicemarsza łek on a wygra ła z prezesem Kaczyńskim Warszawie, al e czy mo żna ekstra polować powiedzie ć, że podobny sukces uzyska ć mo że z skal i Polski t o trudno powiedzie ć mieście wydaje, że t o jest, że t o bardzo interesujący, dlatego że w istocie mamy tuta j zderzenie 2 postaci jak ja n ie m ówię tutaj o kuchni cz y cz y prz y prezydent też Jaśkowiak da ł si ę nam ówić Grzegorzowi Schetynie, który wymy ślił ojca ca łą t ą procedura, kt óra wydawa ła si ę do wczora j właśnie bezsensownej i bardz iej kompromituj ąca Platformy ni ż pomagaj ąca jej, dlateg o że tak by ła oczyw ista kandydatur a pan i wicemarsza łek natomiast dzi ś t o, zmieniając charakter, dlateg o że te 2 postaci maj ą zupe łnie inne osobowości i w jakim sensie nie mog ę powiedzieć programy, bo ta m jeszcz e nic nie w iemy o programac h prawd a natom iast temperament y i sposob y uczestn iczenia bycia pol itycy s ą inne to znacz y pan Jaśkowiak jes t racze j cz łowiekiem konfrontacji walki i tak ą w idzi swoj ą rol ę w walc e z kandydate m PiS-u, czyl i z obecny m prezydentem Dudą prawd a w Gazecie wyborcze j 1 z dzia łaczy Platformy Obywatelskiej okre śla Jacka Jaśkowiaka jak o ekscentryk a tak iego cz łowieka, który troch ę dystans u, lec z do s iebie i by ć mo że dlateg o ta k w ostatn iej chw ili swą kandydatur ę skóry w ie pan co ma znaczenie, że kt óryś tam dzia łaczy, który by ć mo że nale ży do innych Gruner prawd a mówi o n im niezbyt pochlebn ie nie ma żadnego znaczenia pa n prezydent Jaśkowiak ma swoj e własne dokonania jej t o właściwie nieoczekiwane wtedy, k iedy wygrał prawd a w Polsce w Poznaniu no i jak o prezydent ma wielkie dokonan ia także jego charakter charakte r log iczne on e mog ą oczywi ście mieć mieć znaczen ie, al e pozost aw do interpretacji ju ż po po wyborac h prawd a ewentualnie interpretacji sukcesu czy też czy te ż po pora żki natom iast natom iast niewątpliwie o n zupe łnie inaczej rozum ie politykę to jest konfrontacyjn y wted y, k iedy w, k iedy ta pani wicemarsza łek, a wręcz przeciwnie kładzie nac isk na wsp ółpracę na un ikanie konfl iktu na porozum ienie i moj ą prawd ę dzisiaj jak by si ę wydawa ło, n iemniej postawa zdobyw a n ieco wi ęcej atutów m. in . z e wzgl ędu n a na dwuznaczn e rezultat y PiS - u i tego przepisu s ą jakimś sensie tak mo im zdaniem jeszcze n ie docen ia pozbaw iony czy leg itymacji t o trochę przypomina wted y, k iedy powsta ła Solidarność i wtedy powo ływali się na t o, że t o PZPR partia klas y Robotniczej nagle po prostu chory złości i tego, że pla ża w ogóle ma wspólnego z żużla zrobić zupełnie wszędzie tam 10 nie wyrobi właśnie robotniczych jest ju ż p o drug iej stronie n ie pod sztandarami marks izmu len inizmu tylko z krzy żem prawd a na 1 na czele tutaj oczywi ście to trzeb a widzieć gran ice tego porównania, al e nagl e wtedy, kiedy si ę okaza ło, że opozycj a zdoby ła wi ęcej g łosów to porywanie si ę na wol i suwerena, gdy ż zdaj e rzeczą kłopoty wart o jak pow iesz takiej sytuacj i Wola suwerena n o mają większość wygral i wybor y zgodn ie z polskimi be z polskim prawem wyborczym i t d . al e żadne wpadki n ie można m ówić nie zdobyl i większość g łosów i zdaj ą sprawę, że by ć może ju ż trac ili na szklan y sufit i że na następna konfrontacja to mo że być przegran a, zwłaszcza pan ie profesorze w iosenne wybor y prezydenckie t o b ędzie taki bój o wszystk o, bo to jes t stad ostatni to są ostatn ie wybor y z teg o ca łego szeregu, kt óry mieli śmy w łaściwie serią o d wybor ów samorz ądowych do ostatn ich wybor ów parlamentarnych tera z te ostatn ie wybor y prezydenck ie je śli PiS przegr a wybory no to rozpoczn ie się kohabitacja bardzo trudn o pewn ie na wi ększości rządzącej n o sem tylk o w ty m, kt o mógłby wygra ć z Andrzejem Dudą, który cieszy si ę bardz o du żą popularnością to zreszt ą chyb a taka regu ła, że urz ędujący prezydent zawsz e w sondażach ma bardzo du ża doz a, ale widzieliśmy poprzedn i prezydent miał dużo pecha mia ł bardz o wysokie notowania n ie bez n iewiele tygodn i przed wyboram i później nagle si ę okazało, że przegrał, wi ęc innymi s łowy na tej postaw ie ocen ianie jes t trudn e i przegra ł i przegra ł prawdopodobn ie nie ze względu na w łasne cechy, chocia ż oczywi ście bra k przygotowan ia kampan ii wyborcze j Bronisława Komorowskiego tuta j Platforma tak powiem to jest grzec h, kt óry trzeb a zapisa ć prawd a z dn ia do sztambuch a kierowniczą kra j kręgu Platformę leg o Platformy, al e tak że otoczen ie prezydenta otoczen ie prezydenta ale, al e w dużym stopn iu te ż przegra ł wyniku now o spadaj ących notowa ń Platformy prawda, wi ęc innymi s łowy tutaj sam e cech y prezydenta Dudy, kt óry nie nie n ie poryw a jak ąś swoj ą inteligencj ą dynamizm politycznie, których nie poryw a innych por a na myśli, dlatego że dobrz e po prost u jes t prawnikiem wykszta łconym um ie dobrz e mówić nie jes t m u jest m łodym jes t m łodym cz łowiekiem i podob a się te ż jak podobaj ą się r óżnym poziomie 1 słowem sto imy wobe c wyboru, kt óry jest dobr y wyb ór zasadn iczy pol ityczny między między oboze m w ładzy obozem opozycj i i i wyb ór i wyb ór personaln y prawnej i to wszystk o w sytuacj i relatywnego ju ż teraz osłabienia PiS - u, bo w idzimy po po p ierwsze, Senat zobaczym y jak dalej to będzie wygl ądało, al e kariera publ iczna si ę świeżo wybraneg o marsza łka Senatu te ż pokazuje jak jes t g łód na na osobowo ści to pokazuj e zreszt ą s łabość Platformy, kt óra n ie potrafiła przedte m ujawni ć swoich swo ich swo ich swo ich talent ów prawd a i również n o w samy m Sejmie wida ć jak komplikowania si ę map y politycznej, kt óra powoduje ogran iczenie pola manewr u uchwałę PiS - u jak podkre ślają obserwatorzy Sejmu zacz ęły stawia ć si ę przystawki to t o znaczy przystawk i przestaj ą by ć przystawkami, bo prze z stawki maj ą t o do s iebie, że le żę sztywn o są konsumowan e, czyl i innymi s łowy t o o obie t e grup y za zarówno pan a Ziobry, jak i pan a Gowina n o nabieraj ą pewnyc h element ów przynajmniej autonomię, że niezależność niezależności prawną uchwa ły za niezale żność jeszcze na razie n ie d a się zrobić, al e musia łoby chyba o spa ść notowania PiS - u, żeby n p . Jarosław Gowin zacz ął bardziej stawia ć się t o nie skarży bardz iej prawdopodobne te ż n ie wykluczyć nie mo żna, że to ju ż jest antycypowan ie teg o dalszego rozwoju t o znaczy, że tuta j pewne uniezależniania się może by ć te ż przygotowa ł przygotowan iem do dalszych rejs ów ju ż be z tego wielkiego protektora brata pan ie profesorze, al e potem, gdy Donald Tusk og łosił, że nie b ędzie kandydowa ł w polsk ich wyborac h prezydenckich n o pojawiły si ę tak ie g łosy, że być mo że właśnie kandyda t spoz a koal icji Obywatelskiej był najlepsz y mia łby najwi ększe szans e na zwycięstwo n p . Władysław Kosiniak-Kamysz to n ie jest wykluczon e teg o proble m poleg a z prezesem PSL-u na ty m, że o n mógł wygrać w drugiej turz e natomiast nie ma szans wygrać pierwsz ą Tur, a natom iast Platforma n ie może zrezygnowa ć z własnego kandydat a m. in . pami ętając do świadczenia Unii Wolności, kt óra kiedyś zrezygnowa ła w wyborac h prezydenta ustaw ienia zdemolowane i w grunc ie rzeczy to si ę waln ie przyczyni ł wted y wtedy kandydate m by ł Andrzej Olechowski popart y przez prze z Unię wolności, al e to przyczyniło si ę niew ątpliwie do upadk u partii więc, więc znan a jes t wyciągnięcie kandydata z kapelusz a ta k jak SLD zrobiło z Magdaleną og órek też okazało się n o śmiertelną koszulę dl a ugrupowań nowa to była t o był wybór groteskowy prawdę t o jes t ta zdolność przetrwan ia, b y prawd a Leszka Millera zdobywaj ąca b łąd by ł autorem teg o eksperyment u w gruncie rzeczy w polityce cz łowiek, kt óry co ś tak iego zafundował własnej partii jak pani og órek t o pow inien zniknąć kompletn ie mapy pol itycznej co ś jest takich to świadczy o jego talentac h staw ia zdaln ie Leszek Miller wychodził już przypomn ę, że by ł w samoobronie na n o właśnie wracam, wi ęc jego zdolno ść jeg o zdolność przetrwan ia Police jes t jest jest niezwyk ła w każdym razie m y stajemy wobec zdoby ć sytuacji, kt óre z nową sytuacją jes t bardz iej otwart a bardz iej plural istyczne i no wzbudza ć może on o większy optymizm u ludzi, kt órzy obawiali si ę o los y polskiej demokracj i polskiego państwa praw a w tym, a tera z na powa żnie studzi prof . Aleksander Smolar prezes fundacj i Batorego pan ie profesorze je śli opozycj a wygr a wybor y prezydenck ie i rozpoczn ie si ę ta wymarzona kohab itacja to co t o oznacz a dl a PiS-u t o jes t pocz ątek ko ńca PiS - u cz y wymarzona kohab itacja trudn o powiedzieć to marzenie dlateg o, że t o jest kohab itacja nawe t w demokracjac h znaczn ie dłuższy biografii i do świadczeniu jest doświadczeniem trudnym przy u nas prz y poz iomie konfliktowo ść nią n ie umiej ętności zawierania kompromisów t o jes t bardzo konfl ikt, ale jednak to bardz o wa żna, ale to jest organ ie soczewek prawda jest ogromn ie ważny t o jest ogromnie t o by łby ogromn ie wa żny momen t, dlatego że t o, b y narzuci ło bardz o poważne ogran iczenie na na w łasne PiS - u na arbitralność PiS w ładza PiS-u opiera si ę w grunc ie rzecz y n a na pewne j na przekraczan iu gran ic włącznie z legalnym i sprawnymi w łącznie z konstytucyjnym i na niepewności, kt órą si ę pos ługuje poprze z w łaśnie n ieliczenie się z ogran iczeniami prawnym i i poprzez pobudzen ie jest strachu albo t o si ę straszy ć prawd a migrantami imigrantami alb o się strac h strasz y prawd a by ły homoseksual istami skar ży strach odgryw a istotn ą rolę i w podejmowan iu decyzji, kt óre są cz ęsto sprzeczn e z prawem widzimy t o bez przerwy Otóż wtedy wted y, k iedy w Senacie bardz o mało, al e wi ększość ma opozycja to jest szo k psycholog iczny, gdyb y r ównież prezydent nale żał zosta ł wy łoniony prze z prze z opozycję to b y oznacza ło wted y możliwość blokowania lat a r óżnego typu inicjatyw prezydenta nieporównywalnie większą w ładzę większe niż ten odnos i si ę tak oczywi ście wetowania prawda szewsk im były t u nie ma znacznie na znacznie wi ększą władzę, wi ęc innymi słowy t o b y oznacza ło n ieuchronnie osłabianie PiS - u, zwłaszcza że wszyscy trzeba pamiętać o tym, że są czynn iki zewn ętrzne PiS eksploatowa ł bardzo dobr ą koniunktur ę i tę koniunktur ę w łącznie z wyboram i poprze z n ie nies łychanie hojne hojn ą polityk ę redystrybucj i rozdawn ictwa prawd a naszy m skorzysta ły cz ęsto grupy, które s ą w trudn iejszej sytuacj i społeczeństwo to prawd a, ale r ównocześnie wszysc y mają świadomość, że jeżeli nadejdą trudn iejszy nieco czasu mo że si ę okaza ć nagle, że f inanse publiczne nie wytrzymuj ą my śli obecnie widzimy t o znaczy t e r óżne zabiegi w te j chw ili, żeby za łatać dz iury prawda bud żetowe on e pokazuj ą na torze w tej chw ili ta w ładza doskonale ze sprawą o d raz u po wyborac h no że na bron ili na bron ili przedte m, chociaż oczywiście rob ili t o z pełną świadomością, żeby w ładzę zdoby ć Otóż Otóż w te j sytuacj i to t o b ędzie oznaczało PiS n ie będzie mógł wr ócić na kogo ś na kogo ś innego wted y n ieuchronnie t o oznacza ć b ędzie os łabienie PiS - u odp ływanie pewnych fragmentów by ć mo że o wspomnieli śmy o tym, zaczynaj ąc o d tych przystawek tzw. no właśnie, ale skoro t o jeste śmy prz y przystawk a t o wart o powiedzieć, że tera z znow u został kolejn y kandyda t do Trybunału Konstytucyjnego wycofany z e wzgl ędu na żądania tyc h, że przystawe k Otóż właśnie przystawki chc ą mie ć w łasnego s ędziego w Trybunale Konstytucyjnym swoj ą now ą pa n rozum ie t ę logik ę Jarosława Kaczyńskiego, dlaczeg o jak o kandydat ów wybra ł Krystyna Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, czyl i tak ie symbol e w og óle totalne j but y obecne j w ładzy osob y, które dzia łają jak p łachta Dekana ta na wszystk ich tych, kt órzy z czasem si ę n ie identyfikuję mnie się wydaje, że tuta j częściowo się odpow iedzi w te j charakterystyce, ale zacznę o d czegoś innego to znacz y, że t o po prost u swo im swoim ciała chcia ł okazać lojalno ść do ko ńca innymi s łowy te 2 osoby, kt óre zosta ły na r óżne sposob y wyel iminowane z życia parlamentarnego, że r ównocześnie s ą tak zasłużony dl a partii, że trzeba by ło się da ć tak że ten argument po jedzenie odgryw a rolę drugie odgrywa niewątpliwie rol ę i tuta j zapewn e prezes nie jes t specjaln ie sentymentalny, wi ęc ja no ale ale, je żeli chodz i o wierność ludz i, którzy pozostawal i wierni t o to owszem t o trzeb a przyzna ć trzeba przyzna ć w idzimy marszałkiem Kuchcińskim rząd pow inien by ł polec i za to za Zakrzew, kt óry w łasnej partii rada rządzi, al e z drugiej stron y zdobył bardz o du że poparc ie w wyborach u siebie du że parlamentarne u s iebie w kraju i to, ab y zobaczy ć ile on inwestowa ł, korzystając z mo żliwości dost ępu d o do k iesy Państwowej tu t o s ą czynniki czynn iki lokaln e, które o d dawna zaraz y poza wdzi ęcznością i wierność lojalność zadaniem moim zdan iem r ównież po prostu pewna pych a i pewna mściwość raczył o ty m, si ę kompletnie zwami mieliśmy to znacz y tuta j do obozu przeciwnik ów i kompletn ie zamienili śmy w ich w ich nie znosi si ę nienawidzić pogardzać c ie w jak pokazuj e że, że on i b ędą s ędziami Trybunału Konstytucyjnego, który b ędzie decydował w sprawac h ważnych dl a całego kraj u także t o jest tak jak zwykl e si ę n ie Trybunał uczy jest finalnego konia w Senacie tak no to t o jes t tylko tyle, że to wcze śniej Senat prawda bru k, bo te n Trybunał dzisiaj odgryw a żadnej rol i prawie żadnych wniosków ta m n ie składa żadnych praw prawie, że żadne decyzj e zapadają cieszy si ę jak najgorsz ą sławą nawe t s ędzia który, który by ł prowadzon y wbr ew prawu rząd ustalan e duble r tak żony duble r żąda ustąpienia pan i pan i preze s Trybunału Konstytucyjnego, kt óry 9 jest jest osob ą na ty m stanowisku karykaturaln ą w łaściwie także także t o t o nawet nie jeste m Senat Kaliguli prawda te n, gdzie koń zosta ł wprowadzon y tak że także t o jest niszczenie pewneg o symbolu, kt óry był dl a n iego wrogim symbole m wrog im pami ętamy jeszcz e ustawy o lustracj i wted y, k iedy rz ądzili poprzednim raze m w latac h 20052007 rada pensj i innymi słowy t o są różne to s ą r óżne motywy, które mogły odgrywa ć rolę to mo że ja n ie wykluczam, że one si ę sk ładają n a na przyczyn ę tych idei tyc h tyc h nom inacji jeszcze jest ostatn i dzień, kt óry ma zajmie bardzo wa żne ta bierno ść mo żliwość zaufan ia Otóż inni w nawe t o kiedy ś pan i wiceminister pochodząca z nom inacji PSL kiedy ś prawd a zosta ła usunięta nie w iadomo dlaczego by ć mo że dlatego żoną powiadano, że są rodziny wizję chce nie chc e rozmawiać, pod jak ą przyjął nominację by ć mo że Kaczyński zobaczy ł tuta j mo żliwość i odwr ócenia się po prostu, wi ęc innymi słowy niepewno ść co do teg o cz y b ędzie realizowa ła lini ę partii Otóż t e pa ństwo po prawda on i na pewno b ędą g łosowali tak jak życzy sobie jak zysk i sob ie prezes on i dowiedli dow iedli swoj ą nadgorliwością n o i z teg o punktu widzenia t o s ą osob y nale żące do niewielkiej grup y, których absolutn ie może polegać by ć może ta komb inacja tych 3 przynajmniej n ie wpłynęła na t ę decyzję, kt óra jes t moraln ie raportująca, ale patrz ąc na ten 1 czynnik który, który pa n wymienił, czyl i t ę taką statystyczn ą satysfakcj ę Kaczyńskiego i pr óba pokazan ia się w ogóle n ie l iczy ca łym oboze m przeciwnym PiS - u może świadczyć o ty m, że ta zadyszka Jarosława Kaczyńskiego jest ja k na raz ie mocn o przesadzon a oszacuj e pewnie Alby, ale tak to nie znaczy, że ma powody potem c o słychać z e w ie pa n o odklejenie si ę rzeczywisto ści jest n iestety w polityce cz ęsto cech ą przebywa si ę w towarzystwie klakier ów, kt órzy nawe t informacje dobierają, którzy nie mają odwag i powiedzie ć jak sytuacj a naprawdę to znacz y to, że zajmuj e takie stanowisko je śli czuj e pewnie, jeżeli czuj e się pewnie wcale n ie znacz y, że ma j ą, a pote m powod y prawda, wi ęc i innymi słowy jam jam y i ja myślę ja myślę, że nie t o znacz y, nawe t jeżeli większość spo łeczeństwa n ie przywiązuje wielkiej wag i, kt o tam jes t ty m Trybunale Konstytucyjnym rozeznan ie c o do kompetencji Trybunału jes t jes t ogran iczone t o po prostu t o s ą element y, kt óre w śród w ielu innych korupcyjnyc h afe r prawd a te j pogardy okaz y ok a okazywany t o wszystko t o wszystko przechodzi w opinii publicznej, a przy ty m przecież je śli chodzi o wybory n ie chodzi o ca łą opini ę publiczną tu n ie chodz i o opozycyjną, kt órej tak b ędzie głosowała przeciw krótko chodzi o tych par ę procent, kt óre między 2 osobami si ę znajduj ą obozam i się znajdują prawd a i tutaj z teg o punkt u widzenia t o tutaj nie za ś dzia łanie godz iny pan ie prezesie prawd a tuta j tutaj t e wszystkie fakt y mog ą mie ć absolutnie wp ływ na podejmowan e decyzje wyborcz e na to kt o pójdzie głosować, kt o n ie pójdzie g łosować na t o jak zag łosują do te j por y prawo sprawiedliwo ść by ło afer odporn e na przynajmn iej wyn ik wybor ów parlamentarnyc h t o pokaza ł, al e wida ć wyra źnie, że przed Marian Banaś jest powa żnym c ierniem w stop ie prezesa Kaczyńskiego myśli pa n, że t o, że w łaśnie prezes Banaś sprowadzi napis powa żne k łopoty w potrzeby się stanowisko t o sjest a kul e odporności afery odporno ść na wi ąże ono się wi ąże z ty m po p ierwsze z tak im z takim n o taką pow iedzmy tak ą niechęcią do el it w klasie ludowej, a i tak przechowa ć Sankowski nazwa ł t o cyn izmem wyborc ów ja ja mu sprawia, że n ie podob a mi si ę słowo n ie podob a mi się s łowo cyn izm znajduje więcej cyn izmu cz ęsto w anal izach r óżnych różnych specjalist ów niż to n ie jest problem cynizmu t o jes t proble m r ównież oceny ocen y interesów ludz ie w polityce wsz ędzie po, podejmuj ąc decyzję, kieruj ąc się oczywi ście bardz iej ni ż szlachetnym i pewnym i idea łami, ale r ównież bardz o konkretnymi interesami g łosy na partię, kt óra i jes t w stan ie odpowiedzie ć na na potrzeby z tego punkt u w idzenia PiS odpowiada o n przez par ę lat na potrzeb y du żych cz ęści społeczeństwa właśnie tej przez 2 klasy ludowej prawda natom iast teraz niekt óre si ę zmienia nie tylk o on e już zmieniła t o znaczy teg o typ u redystrybucyjnych środki on e dzia łają, ale szybk o przestaj ą działać potrzebn e są kolejne dawk i Otóż n ie będzie środków na kolejn y datki nie tylk o, o czy m m ówiliśmy ju ż objawy kryzys u po p ierwsze, bud żetu państwa poz a tym kryzys u zbliżającego si ę z zewnątrz spowoduje, że nagle oka że się, że nie b ędzie mo żna da ć wi ęcej, a już tera z widzimy, że jes t próba w gruncie rzeczy zabran ia, bo cz y to poprzez inflacj ę poprze z poprze z zab ieranie środków r óżnym grupom, że t o innymi słowy b ędzie źródłem narastaj ącego niezadowolenia i w tak iej sytuacj i b ędzie ros ła r ównocześnie wrażliwość na t e negatywn e cechy sprawowanyc h rz ądów przez PiS to dla mn ie nie ulega w ątpliwości, iż prawo, bo nasza t o jest prawda n ie potrafi ą dać sobie rad y ja sądzę, że on i chcieli da ć sob ie rady tylko, dlatego że si ę boją, b o za du żo m ąż za dużo wie ta piosenka zwr ócenie si ę nieusuwalny konstytucyjn ie n ie służy odczuwaln e, al e w iemy, że r ównocześnie, że nie usuw a innymi r ównież postaciami jako 1 z pani ą preze s Sądu Najwyższego t o jak chc ieli t o udawało si ę do pewneg o moment u prawd a podejmowa ć decyzj e, które by ły sprzeczn e z prawem konstytucją innymi s łowy jak sądzę, żeby oni się skal i za bardzo kto ś ciekawy ani z pane m dl a fi ńskiej ani pa n Banaś to tego n ie zrobili t o s ą 2 osoby, które by ć może po prost u wiedzą bardzo du żo o ty m, czeg o normalni śmiertelnicy n ie wiedzą t o znacz y o kuchni prawd a na t o jak Bismarck m ówił prawda nie pow inno się nie pow inno się pokazywa ć ludziom jak się przygotowuj e się upił basy jak si ę robi polityk ę, bo to n ie jest specjaln ie niestety n ie jest niestety w taryfie mamy po łączenie 1 z drugim ta bardzo serdeczn ie dzi ękuję za rozmow ę prof . Aleksander Smolar prezes fundacj i Batorego państwa mo im Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA