REKLAMA

Prof. Flis o przyszłości rządów PiS

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-21 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:37 min.
Udostępnij:

"Nastroje rewolucyjne po satysfakcji odnowienia władzy zwykle wyparowują" mówił prof. Jarosław Flis z Zakładu Badań nad Mediatyzacją Uniwersytetu Jagiellońskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąda Agnieszka Lichnerowicz czy prof. Jarosław Flis z uniwersytetu Jagiellońskiego pa ństwa oszczędzi na trwanie prz y deserz e naturaln ie skoro profesor lista troch ę w analizujemy spr óbujemy jako ś usystematyzowa ć deb iuty nowej kadencj i polsk ich partii politycznych i ta k na pocz ątek jak bardzo trudne jes t to pocz ątek dl a prawa i sprawiedliwo ści m ówi trudnym w ty m sensie tocz y się wygral i rządzą t o jest oczywiste no ale to nie jes t tak ie wejście Rozwiń » smok a jak za p ierwszym razem p ierwsze projekt y mają w sejmie ju ż podlegają gr y grz e politycznej, a nawe t trzydziestokrotno ść zosta ła zawieszona w ru inie l ikwidacja limitu, a c óż pisa ł przez w ielu w ielu laty lekcji t o film, że rewolucj i tak sam o jak w powie ści najtrudniejsze zmy ślenie zako ńczenia to oczywiście tak że wycofanie si ę rewolucji zaczyn a ni ż ju ż później my śli o ty m jak w zasadz ie wypada łoby zako ńczyć, b o w, bo teraz stan ie tak ie nastroje rewolucyjn e potem satysfakcj i odnow ienia swojej władzy zwykl e gdzieś tam wyparł wywo łują w przypadk u polityków widzieli śmy t o w Platformie mas z dużo więcej przypadk ów nie mieli śmy do oglądania, ale te ż w n iejednym mieście w Polsce wida ć że, że jak si ę wchodz i now e w bo m iejsce prezydenta wzywa m w pierwszej kadencji jako ś pr óbuje wszystko poustawia ć c o znacz y poprzestawia ć, a ju ż po drugiej kadencj i ta ch ęć do przedstaw ienia wszystkiego już nie jes t taka oczywista poza tym po p ierwszych wyborac h się ma bonus a w Zatorze się przez władze i cza s tłumaczy z 2 miesięcy r óżne rzeczy podaje si ę również załatwić wcześniej n ie da ły jak się poprawiło oczywiście nie zawsz e udaje natom iast na parterz e po drugiej kadencji teg o bonusu nie ma oznaczony jest n ie zwi ększył si ę nie ma m iodowego miesi ąca po zwyci ęstwie w wyborach no i tera z to bawiło poz a tym że, że jednak r óżne rzeczy si ę na aprobat ę rewolucji potwierdziły to znaczy widać że, że n ie doszło do rewolucji w rozum ieniu, że pol ityka jest inna ni ż kiedyś, że w takim sens ie, że dale j z jes t także wiele zale ży od umiarkowanych wyborców, że tyc h umiarkowanych wyborców n ie jes t łatwo pozyskać za łatwe ich zrazić i nawe t jak opozycj a w ty m pomaga, żeby się utrzymać w ładzę t o jednak nie pomaga a ż tak bardz o w 2015 jednak wida ć tuta j ta sama si ę uporz ądkowała, więc różne s ą przyczyny teg o w pewne j stacji, kt órą wida ć jakiego ś takiego poczuc ia, że t o rewolucji n ie będzie, że nie jest a ż tak fajnie jak t o było, al e rewolucji n ie było nie będzie co znacz y t o pan powiedział, że też to sam o tylk o do kwadrat u w stosowane j w fatalne j najboleśniejsze ja k na Wyspach dl a rządzących, kt órzy u żywali takiego rewolucyjneg o j ęzyka wielkiej zmiany tak by ły takie 3 nurty c o czym z nap isami za 2015 roku p t. publika rebel ia was z szef takiej sp łaty z latały w 2 i sprawiedliwości po pierwsze, będą ta m wizja wsp ólnoty uporz ądkować rzeczy leżały od łogiem prze z prze z wcze śniejsze 20 lat po drugie, żeby t o cofaj ąc zrobić tak ą rozmowę to znacz y w tak im sens ie, żeby zniszczyć te instytucje, które szczeg ólnie, je żeli wezwan ie radziły no to już to jest rewanż to znaczy w tak im sensie, że w instytucjach nie ma n ic złego byle by śmy t o my obsadzali na j wida ć, że oczywiście wszystkim naraz je śli wzywas z, bo to jes t w log ice wcze śniejszego system u to rebeli ą z tymi z tym i z tymi emocjami t o co tam si ę po udawało, al e te ż wida ć po g imnazjach i po szkol e, że tak iego dz ikiego entuzjazmu n ie wywołuje dla rodzin uwa ża nawe t powiedzie ć w s ądownictwo jedna k zdaniem w ielu w du żej m ierze zosta ło bardz iej sparaliżowany, a nawe t wiarygodno ść legitymacja c o najmniej Trybunału w to oznacz a, że Trybunał rzeczywiście tak ą inicjatywa le ży jak ćwiczy tak to robi ć c ichutko ale, al e np. dowiedzie ć s ądami t o raczej się uda ło poprzez ca łą sytuacj ę czy w takim sensie, że kiedy ś s ądy by ły tak um iarkowanie konserwatywne ostro żne i t e opowieści, że jest, że jes t spaj a jaka ś jaka ś postkomun istyczna w ie to to nie bardz o się nasze to można by ło powątpiewać natomiast chwil ę wida ć, że antyfaszystowsk a wie ś spaj a sądy, że sądy s ą dużo bardz iej radykaln e ni ż kiedy ś obyczajow o, ale dlateg o, że t o na złość, dlatego że jak o szczególnie wierzy ły, chociaż t o te ż oczywiście studen t generalny, że dotycz ący s ędziów jako części Patrycja du że, że bardziej w ierzy swój rozu m niższa ni ż do świadczenie i tradycje natomiast jednak najczęściej to po prost u Dariusz pa t rządzących, że jak się da wydać wyrok na z łość partii rządzącej to ban k zb iera przyjemno ścią ka żdy sędzia w swoje tera z to 100 to wydan o, chyb a że rzecz, że akura t jes t z tyc h n ielicznych, kt órzy jeszcze liczą, ale wida ć po tych wyborach już nie b ędzie tak łatwo to znaczy w tak im sensie, że ta władza nie jes t na wieczność wyka że w następnych wyborach w les ie podwozi z teg o, jaką prognoz y na te j podstawie panie profesorze pan posta t o znacz y cz y w łaśnie będzie normaln ie, czyl i ju ż polityka wróci te tor y, w których ścierają się różne siły pol ityczne robi ą t o mn iej lu b bardz iej sensown ie i z e smakiem i mn iej lub bardz iej, odnosząc si ę do realnych problem ów, a mo że czase m bardz iej przek ierowuje na naszą uwag ę cz y jedna k istnieje obaw a pewne j radykal izacji bezsilno ści rz ądzących, że te n iepokoje, kt óre w ielu mia ło, choć n ie wszysc y o praworz ądność też niezależność instytucji w ty m medi ów, że one dalej s ą aktualne mogą być ze wzgl ędu na radykalizacj ę poczuc ia bezsilności cóż w słowie je śli tak że, że to, że ktoś wjeżdża ręce nie czyn i go genialnym k ieszonkowcy i ta zasad a w motorze, że ktoś si ę chcia ł jakoś t o wszystk o pokombinować z ty m pi ęknym słowie z polskich wyższych cen n ie znacz y, że potrafi, że co ś z tym próbuje t o, że to wychodz i, bo rzeczyw iste społeczne strasz y Czeszką zmieniana, bo ma swoje wyobrażenia c o powinno dzia łać i wcale nie są skłonni tak łatwo do przyjmowan ia obra żeń innych na matematyk ę jak to powinno działać t o jes t wielka sztuka wniosku s ą bardzo widać na czy m, ab y ta radykal izacja polega ć konkretnie znacz y co by si ę miało dziać no wiemy, że by ły ju ż takie kluby są podejmowan e na Węgrzech mo że to mo żna tak imi stanow i metodami mo żna wspom óc aparate m f iskalnym ograbi ć pieniędzy t o jest stosunkowo proste rozwi ązanie, bo pa n fiskalny potrafi jak si ę g o tak troszeczkę tylk o p o w media też zosta ła w gr ę, że tak można ju ż w łaściciela nada l właścicielskich med iach można t o tak zrobić nad kosztam i jednak jes t tak że to pomiary dużo mn iejszy kraj najbardz iej wata z 2 ekipa jedna k taki kraj, który lub i ostrzej dopraw iony potr aw, a jedna k w Polsce wida ć, że na w ielu przykładach, że to, że t e zgody zgody nudn a na r óżne wybryki s ą um iarkowane, że w ich, że t o, że aż tak ich ostrych działań ni ż w Polsce się n igdy nie udawa ło i i wydaje się, że t e wybor y t o pokazał, że t o, że to n ie jes t takie prost e, że dalej, że d ługa należy znieść zorgan izowano na Węgrzech jes t te ż poczuc ie bezkarności to znacz y tak wcze śnie, że p ierwsza partia 53 % w g 14 natomiast w Polsce jednak także t e wyniki, b o do Senatu pokazują, że to jes t na ostrzu no ża ani r óżnice w 2 %, wi ęc to zupe łnie inna rywal izacja niż wted y k iedy, kiedy 5314, a n ie n iepokoi pana taki dryf t o znacz y tak bardzo jeste śmy skup ieni na tyc h wewn ętrznych sporach, które s ą te ż sporam i o tożsamość o ot o czym ma by ć pa ństwo, jak i system ekonomiczno-społeczny one z 1 strony s ą ważne, ale z drugiej strony bardz o nas absorbuj ą w obliczu innych wyzwa ń i d e fact o państwo cora z słabsza i ze wzgl ędu na presję z e stron y globalnego kapitału z e wzgl ędu na nasz ą wewnętrzną rozróby po prostu s łabnie na m pa ństwo w czas ie to pytan ie jak, jaka on a jes t jak zm iana teg o s łabnięcia słabnięcia przewidzieć rozwoju p isze o ty m, że kongresmeni napisali l ist do pan a prem iera, że t e op łaty za wydobycie miedzi jedna k za wysok ie w Polsce amerykańskie korporacj e wola ły płacić niższe w n o tak, że zobaczym y czy oczywiście też pójdzie na r ękę, bo to straszne, że gospodarka cyfrowa n ie jest tak i taki problem z pytan iem widzimy, że t o ameryka ńskie państwo nie jest jakieś takie szczeg ólnie mocne to znaczy w takim sens ie że, że w zasadzie mamy dziecko nie zm ieni uważają, że na razie n ie jest swo ich relacj i z takim kraje m jak Polska jes t wart e przychylno ści amerykańskich korporacj i, pomijaj ąc kwestię, że pytanie, jakie są te op łaty w stanach Zjednoczonych wrac a te ż jest inny punk t widzenia, al e pytanie tak ie cz y ludz ie, kt órzy są drugim szereg u w tym państwie czy on i po tych wyborac h w ca łej tej sytuacj i cz y on i utracili sen s w rob ienie ma łych sensownyc h kroków czynią stracili teg o sensu, bo tak ą tezę, że polskie pa ństwo jak o tako trzym a, dlateg o że że drug i szereg jest przekonan y, że tamte wszystk ie walk i na górze to jes t pewne utrapienie ty m si ę zdarzy ć i dalej jak si ę chce coś sensowneg o robić to jest NATO w liberaln ą postawę szansa to znacz y tak a jak moj a rodzina jako ś sob ie poradzimy nie Ninie, że moja praca pow inna mie ć sens, że nawe t ja k ja w, że niezależnie cz y ja jeste m tam urzędnikiem o d sadzen ia drzew w mieście cz y o d bezpiecze ństwa ruch u drogowego 3 od tak ich zakup ów sprz ętu dla wojska cz y r óżnych innych, że prz y NATO t o jednak w ty m jako posiadacz celności pow inien by ć i rozumiem, że jest na m pow ie odrob ina szaleństwa pomy j czasem przychodz i jakiś ta m ktoś z g óry i próbuje narzuci ć jak t o powinno wyglądać prz y ja swój rozum mam, al e pom imo tego t o wszystk o jakoś jakoś si ę toczy jakoś si ę doskonali i nic się tak n ie rozpada, jakb y si ę rozpadać mogło jak w w ielu krajac h jak pojedziemy na to t o dziś tam to wszystk o są jakie ś straszne straszne k łopoty, a jedna k tutaj jak się patrzy na poziom real izacji teg o wskaźnika waloryzacyjneg o ostatnie 8 lat jedna k w Polsce on e wzrosły najbardziej w z e wszystk ich kraj ów Unii Europejskiej i bardz iej ni ż w innych krajac h, które startowa ły z podobneg o poziomu może to jes t bardz o charakterystyczne czy Małgorzata Kidawa-Błońsk a ma szans ę na prezydenta, ale przed e wszystk im czy gdyb y n ieco zmienić system wyborcz y t o prawo sprawiedliwość nie rz ądziło by ć dziś w Polsce wszystko chcia łbym zapyta ć prof. Jarosława Flisa z uniwersytetu Jagiellońskiego drug ą cz ęść rozmowy poz a raz właśnie taka nast ąpi ju ż znajdziecie pa ństwo w naszym systemie podcas t Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA