REKLAMA

Jerzy Kapuściński:"Supernova" mówi coś ważnego o naszej rzeczywistości

Kultura Osobista
Data emisji:
2019-11-21 19:00
Audycja:
Czas trwania:
22:47 min.
Udostępnij:

Gośćmi Marty Perchuć- Burzyńskiej są Bartosz Kruhlik, reżyser filmu "Supernova" i Jerzy Kapuścińskie jego producent i dyrektor artystyczny Studia Munka SFP. Film od jutra w kinach. Rozwiń »

Bartosz Kruhlik: Staram się szukać tematów, których nie rozumiem. Duża tragedia na naszych oczach to pewnie rodzaj abstraktu, który próbowałem oswoić. Dotknąć rzeczy, która nie jest w kinie zbyt częsta, ale nie uciekać wzrokiem. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska od jutr a w k inach f ilm Supernova deb iut reżysera Bartosza królika nagrodzon y na czterdziestym czwartym fest iwalu polsk ich film ów fabularnych w Gdyni o d us ilnie proszę pa ństwa na gor ąco rozmawialiśmy ju ż w kulturze osob istej, ale dzisiaj tu ż przed premierą nie mog ą sob ie darować, żeby do supernowej nie wr ócić, bo t o jest f irm, które naprawd ę na d ługo zapad a w serc u i i pamięci mo imi go Rozwiń » śćmi są re żyser Bartosz kruch y witam serdeczn ie r ównież i dyrekto r artystyczny stud ia Munka Jerzy Kapuściński w itam również zaczn ę od pytan ia do reżysera, kt óry pewn ie trochę okrzep ł pote m gdyńskim werdykcie cz y co ś już zmieni ła w two im życiu ta nagrod a festiwalu w Gdyni za najlepszy debiut n o dosłownie zmieniło, dlatego że mam wra żenie, że ja, mimo że o d ładnych kilku lat ob ie f irmy akurat kr ótkie do te j pory mam wra żenie, że od 2 miesięcy środowisko dobrze wymow ę nazw iska w końcu i n ie jestem także oczywi ście to ta symboliczna bardz o nagrod a na ty m symbolicznym festiwalu to jest taki dl a mnie dl a mn ie osobiście też z Rosji symbol n o na pewn o otw iera dużo du żo, czyl i np. drzw i fest iwalowych np. drzw i fest iwalowych tak tutaj pewnie m ówimy o Stalinie czyni te czynno ści międzynarodowej premierze, na kt órą razem z ekip ą ju ż jestem bardz o szczęśliwy lecimy w niedzielę t o b ędzie konkur s debiut ów konkur s debiut ów na razie prem iera Polska prem iera w kinie 60 minut tak naprawd ę, b o tak nazywa ł się program stud io Munka, w ramac h kt órego powstała Supernova wyszło tyc h minut 78 tak się zastanawiam, sk ąd te 18 dodatkowych na pewno tutaj uk łony w stron ę producen t właśnie w stron ę pana Jerzego, dlatego że na samym pocz ątku jak napisałem te n scenariusz ju ż wiedzia łem, że jeste m i przeszli śmy ten drugi przyszli śmy do real izacji tych 2 projektów razem z Piotrem Adamskim to o d raz u zakomunikowa ł producento m s łuchacze bardz o cieszy jestem szczęśliwy, ale n ie b ędzie mia ł 60 minut, bo po prost u ludzie nie wytrzymaj ą teg o temp a zab ójczego i o d początku mia łem dymkiem operatore m czuli śmy, że musimy da ć brzmienie musimy da ć jakąś przestrzeń też dl a widza n o i tutaj co mog ę powiedzieć znalazł si ę w sytuacji wymarzone dl a debiutanta t o znacz y ja mody twórca, robi ąc swój p ierwszy film dosta ł informacj ę słuchaj myśli tylk o o tym, żeby zrobi ć dobr y materiał niczym si ę n iemal, wi ęc tuta j na serdeczn e podziękowania jeszcze ra z stronę producenta panie dyrektorz e dostał pan do r ęki scenariusz i c o pan pomyślał takiego czegoś n ie czytałem o d la t spodobał się ty m scenar iusz, bo znałem wcze śniej kr ótki film Bartka i myślę sob ie, że to b ędzie bardzo oryg inalny f ilm bardz o trudne przedsi ęwzięcie Bluetooth jest t o właśnie taka jedność m iejsca czas u, a trzeb a powiedzieć w tym czas ie w sum ie dosy ć skomplikowan ą w ielo osobowo wątkowi historyczn ą wr ócił bohate r zbiorowy w ty m f ilmie i każdy kryzys postac i ka żdy rząd jes t bardz o istotne dl a całości podał się r ównież du ży ten f ilm dzi ś bardz o co ś bardz o tak iego mocneg o wa żnego m ówi o o nasze j rzeczywistości, żeby tak im komentarzem do tego c o się w te j chwili w Polsce dzieje czytam 2 lata temu m a tak to p ierwsza lektura n o i jeszcze ten f ilm dzisiaj jeszcze wydaj e mi się mocn iej działa akcj a filmu opowiedzą o ty m, s łuchaczom, kt órzy jeszcze o supernowej mo że n ie słyszeli to jest k ilka godz in życia mieszka ńców ma łej miejscowości po ty m, ja k na drodze biegn ącej tak naprawd ę przez wioskę dochodz i do wypadk u drogoweg o, w kt órym ginie rodzina, wi ęc chyb a n ie powiem sytuacj a si ę taka codz iennych gaze t ta k tak że, chocia ż tak du żo ofiar na, że tak pow iem na 1 m ² co w tak im zdarzeniu jakich no właśnie ta k jak pan dyrekto r powiedzia ł jak ich n iestety wiele w naszy m codz iennym egzystowania zobaczyłem Bartoszu jak o auto r scenariusza scenariusz ow o c iekawego co zobaczy łeś scenar iuszowe odkrywczego no przed e wszystkim to, czego nie rozumiem znacz y zawsz e grobie kolejny film t o stara m si ę, cho ć tematów w ogóle bra ć za coś, czeg o n ie obejmuj e swoj ą jak ąś ta m głową intelektem tak dalej, bo sytuacj e p t. śmierć niż śmierć naszych bl iskich albo w ogóle dużo tragedia nawe t jeśli anon imowa na naszyc h oczach NATO już pewn e raz y abstrakt, który w, którego n ie da si ę oswoi ć właśnie bardz o mnie kusi ło, żeby spr óbować oswoić spr óbować z aktoram i mimo, że to fikcja n ie wszystk im fabularn e spr óbować z aktorami przeprowadzi ć pewn e stan y spróbować wyobrazi ć dostanę i dotkn ąć tak ie rzeczy, która no myślę, że w kinie nie jes t zby t częsta t o znaczy właśnie o swoim koszte m traumy al e, ale przygląda si ę tak uczciwie znacz y n ie ucieka ć wzrok iem n ie nie nie ucieka ć jakie ś kw ity p t . m ija du żo czasu miesiąc później tylk o w łaśnie tak troszeczk ę to akcje na siłę wręcz fizycznie, żeby t o by ła Grawitacja, że jeśli dla n ich to dz ieje tu i tera z oni nie n ie wyfruną nam z te j szosy nagle gdzieś tam oni musz ą tam by ć prawd a m y też my wizowe n o tak to troch ę wprawia widz ów w tak iej pozycj i gapiów dok ładnie ta k na ty m bardz o zale żało miałem rynkiem operatore m, żeby ta kamer a by ła n ie oceniająca tylk o, żeby by ła 1 z gapi ów a, a nawe t może tak im powietrzem, kt óre tak kr ąży od 1 bohatera drug iego daje ka żdemu się wypowiedzie ć daje ka żdemu możliwość Dawid daj e widzom mo żliwość, żeby każdemu z bohaterów się przyjrze ć stąd te ż myślę te n te n bohate r zb iorowy jak o te n gaz jeszcze jak o ten te n widz jako ten kto ś, kt o tam przygl ąda si ę te j traged ii, chociaż n ie do wszystkiego też jes t dopuszczony t o muszę powiedzie ć, bo czasami tak ie wra żenie, że jedna k 1 drugi bohate r w f ilmie mogl iby zachować się w realny m życiu troch ę inaczej czasam i miałem poczuc ie, że reakcj e poszczególnych bohaterów s ą jednak odrealn iony, al e pote m zastanawiając się nad ty m zdają sob ie tak naprawdę sprawę, że tu nie może być schematu bo, bo jedna k na styk u śmierci mi łości w iny kary no teg o wszystkiego czym te n film jes t naładowany t o jest 1 wielka n iewiadoma tak naprawdę n ie w iemy jak by śmy si ę zachowali n ie wiemy, jakb y si ę inni zachowal i jak niewiadom ą starali ście si ę rozszyfrowa ć, kiedy pisa łem tzw. pierwszy gr a w ogóle coś pr óbowałem wylać wylać t ę histori ę z siebie na początku to ja sa m s iebie łapałem że, że to co p isze czytam sob ie na drugi 3 czy kolejn y dzie ń tes t za bardz o schematyczny t o znaczy ju ż nie reakcj e były dl a mnie zby t dramatyczn e zbyt przewidywała on a tak powiedzia ł zby t racjonalne bardzo mn ie kusiło, żeby spr óbować wiarygodnie dotknąć tyc h reakcji, które wydaj ą się niewiarygodne to znacz y, że kogoś zamroziło, mimo że kto ś z bl iskim of iar i ktoś n ie mo że nic zrobi ć jest po prostu sparaliżowany prze z całą histori ę prawd a głęboko wierz ę, że taka reakcj a mo żliwa po prost u na 100 osób 95 zareaguje tak jak na m si ę wydaje 5 nie jak o filmowiec bardziej mnie kr ęci ta piątka ni ż ca ła reszta, bo to jes t w łaśnie rzecz, kt óra jes t nie n iewiarygodna ty m nasze karmi to znacz y karm i się czymś c o jes t wyżej o d nasze j rzeczywistości tak i codz ienny prawd a szuka ł sens ów pr óbuje odkrywa ć c iemne zakamark i, do kt órych w życiu codziennym mo że każdy ma latarkę, żeby tam zajrzeć w łaśnie po to jes t k ino troch ę t u te ż z aktoram i mia łem c o nieco z niekt órymi, bo niekt órzy aktorzy te ż m ieli po lekturze tak ie pytania do mnie jak o ja jak o jako wsp ółtwórcy aktorzy t o znacz y np. pytal i mnie c o wrzucić jakiś podtekst rzuci ć jak obroni ć t ę reakcj ę, bo była w iarygodna prawda no to kro k po krok u oczywiście starali śmy si ę jakoś jak ąś reakcj ę uwiarygadniać wk ładać ich cia ła ich ekspresj ę i m y tak do końca jeszcz e do tej pracy z aktorami prz y f ilmie Supernova wrócimy w kolejne j cz ęści kultury osobistej moimi go śćmi s ą bardzo kruchy reżyser f ilmu, kt óry o d jutr a na ekranac h polskich k in i dyrekto r artystyczny studia Munka Jerzy Kapuściński tera z cza s na informacje o dobry wiecz ór raz jeszcz e przed m ikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska od jutr a w k inach f ilm Super Nova deb iut re żysera Bartosza kr ólika nagrodzon e w Gdyni Bartosz kruch y jest dz isiaj go ściem kultury osob istej wita serdecznie jes t z nam i r ównież dyrekto r artystyczny stud ia Munka Jerzy Kapuściński naprawd ę sprawca teg o ca łego przedsi ęwzięcia rozmawialiśmy o wypadk u, bo wypadek t o jest h istoria, kt óra jes t opowiedziana w filmie wypade k, który zdarz a si ę na drodze gdzie ś na ko ńcu świata tak naprawdę n o właśnie t o jest si ę o końcu świata gdzie ś na ko ńcu świata w apokalipsie t o jak kilku cennyc h tytułów ma ła apokal ipsa prow incji apokalipsa no ja głęboko wierzę, że to przede wszystk im f ilm o człowieku zawsz e mi to przy świeca my na p ierwszym plan ie by ł cz łowiek jeg o jaka ś konstrukcja wewnętrzna, kt órą staram si ę uchwyci ć jeg o wypowied ź nagran ie na, a je śli chodzi o jakie ś takie szersze czytan ie to rzeczywi ście na w idzowie mog ą mieć wrażenie, że te n film ma bardz o du żo perspekt yw, że to n ie jes t tylko 1 linia wiodąca rzeczywiście film zaczyna się od wypadku jes t taki zaczyn, kt óry t ę historię katapul t tuj e, al e p óźniej, gd y tyc h perspekt yw o naszy m otaczających nas świecie i mo że czym ś wi ęcej jest sporo n o w łaśnie tyc h poniżej o ty m, powiedzia ł, bo tak mi si ę wydaje, że te n film oczywi ście mo żna odczytywać t ę histori ę jak o historię uniwersalną, al e jak on dotyk a tych nasze j polskiej rzeczywistości gdzie ś i jest w n iej bardzo du ża w tej h istorii polsk ich pal ących problemów supernow a t o m. in. polityka taka, kt óra r ówna si ę korupcj i nieuczciwo ści, a służby n ie dzia łają ta k jak powinny to są tak ie ja k mi si ę wydaje 2 ważne wątki też tego filmu tak si ę zastanaw iam cz y chcia łeś troch ę Polski właśnie dotkn ąć Polski sztuczno ść w Tarnowie najlepsze t o, że wcale absolutn ie n ie znaczy by ć może dlateg o tak wyszło by ć mo że dlateg o rzeczywiście komentarz e odbiór widzów komentarz e po fest iwalu w Gdyni pierwszy widz ą tak dalej są takie, że uda ło na m si ę naszkicować jakiś tak i bardz o celn y portre t Polski wsp ółczesnej może właśnie dlateg o to si ę uda ło, bo ja paradoksalnie nic nie nie było to cele m już nikt nie by ł na p ierwszym plan ie żyje w Polsce współczesnej tu i teraz, więc si łą rzeczy to c o mnie otacz a wyla ła na ekran, al e to n ie było także wiedzieć co ma m pomysł na film taki w Polsce i t d. nie to n ie to mi przyświecała w n iej, że dl a ponad przede wszystkim właśnie tak a nasza ma ła Polska apokalipsy czy gdyby się te ż bardz o c iekawy kluc z w łaśnie, kt óry k ilku krytyk ów założyło, że z tej w łaśnie taki pocz ątkowy sytuacj i, bo o d pocz ątku w iemy, gdz ie jesteśmy co się wydarzy ło i ten wypade k, gdyb y pretekste m d o do w łaściwie tak iego rozwoju sytuacji si ę wymyk a spo d kontroli, al e gdzieś gdzieś bardz o mocn e s ą emocj e wszystk ich uczestnik ów tego c o ten wypade k sprowokowa ł i wydają si ę, że pokazuj e te ż bardzo mocno napięcia, kt óre są w Polsce napi ęcie między prowincj ą, a centrum między w ładzą, a obywatelami drugiej kategor ii, bo jednak to Tramp ta m jes t tam jes t bardzo ze z Rakowa bardz o mocno zarysowan a w pi śmie nauczy ł si ę bardzo naturaln ie wpisane w ich sobie bez pomocy wojskowych spo łeczny tak ludz ie pęknięte wa ły na pewno dla ZUS która, której posuw a si ę tak nagl e kto ś napisał w turystyc e w proces się okazuje teraz, wi ęc czyta m oczywi ście nowością kto ś napisał, że powrot u do k ina moralneg o n iepokoju, jak i współczesnej wersji tylko przed n imi si ę do kina moralneg o n iepokoju ten film w łaściwie pokazuje też sytuacje, które ma nadzieję, że p ęknięcie tak głębokie, że w łaśnie trudno j e p o po jakoś poskleja ć ju ż, gdzie się, że to jest te ż jak jaki ś odczytanie w łaśnie to trzeba teg o, że wbr ew jego intencją poczuje myślę, że t o w łaśnie ceny w te j mierze ma wiele wars tw wiele mo żliwości czytania, że f ilm, kt óry w łaściwie opis wychodz i wydarzenia, które wyd a, wi ęc codz ienne znany m na ca łym świecie prognoz w Polsce na ca łym świecie inwestuje si ę tak im jak gdyb y trochę z nabytyc h akcji polsk ich firm tu s iedzi jakiś bardz o wa żnego na tej drodz e wszyscy 4 godziny cz y i jednocześnie tym filmie c o co wydaj e się wa żne w 78 następuje przemiana bohater a te ż był w co najważniejsze odkrycie si ę uda rzeczy razem z bohaterów zm ienia si ę i zmieniają się także cz ęściowo widzowie, bo f ilm bardz o mocn o dzia ła pyt a zagaduje s łyszałem odparł par u paru odbiorc ów po prem ierze bardzo mocno ludz ie prze żywają i wydaj e się, że jeste ś wartością teg o f ilmu i on te ż wzbudz a jakieś mocne bardz o mocn e tak ie akcj e urucham ia chyba urucham ia coś wi ęcej ni ż ta pozorn ie banalna Prosna historia musi mie ć pieni ędzy ta m niesamowicie pokazan o jak te ż patrz y na kino też jak o odbiorca z czase m jak czytam scenariusz jest du żo zale ży przecie ż w stud iu Munka zostaje to s ą wnętrze re żyserów młodych to to jes t bardzo c iekawe, że w tych scenar iuszach o d pewneg o czasu pojaw ia si ę rzeczywisto ść społeczną dzi ś w tle, al e one cora z mocn iej rzeczywista rzeczywistość ju ż wp ływa bardzo mocn o na m łodych tw órców znalazł st ąd t o właśnie przypom inanie kina moralnego n iepokoju zna ć 70 dziś by ć może pojawi się tak a fal a, kt óra jest jes t mo że nic n ie mam n ic si ę pojawia bezpo średnio takie samo, gdy ż pewn e ślady nowego my ślenia są w te j chwili młodym ludz iom m łodym polskim n ie powtarza jeszcz e wrócić do tyc h postaci bohaterów, których n ie wspomnia ł jak wygl ądał proces tworzen ia tych na murz e dopowiedzie ć w ielkich r ól ma m głównie na myśli to postać wiod ące, czyli Adama, którego wc iela si ę Marcin Hycnar Sławka policjanta, czyl i Marka Brauna i Michała, którego wc iela si ę Marcin Zarzeczny mas z moc wskrzeszania, w których już t o wie ś takich w łaśnie emocji pomaga im szuka ć tyc h Stanów, kt óre pote m doświadczyłem teg o na w łasnej skórze n o wprowadzają w idza w taką emocjonaln ą wirówka tak rzeczywi ście ju ż może, że z aktoram i pracuj e mi si ę dobrz e, al e chyba, dlateg o że ja też uczc iwie zawsze stara m się aktoro m przekaza ć moją wiar ę w projekt t o co o ty m wszystk im my ślę, dlaczego to jest dl a mnie ważne stara m się przede wszystk im im da ć taką, jak ą stref y komfortu bezpiecze ństwa, żeby on i n ie wype łniali zadań re żysera tylk o, żebyśmy wszyscy byl i na te j same j płaszczyźnie i nale ży, że wszysc y robimy 1 wspólną histori ę tak naprawd ę odkrywan ia też tworzen ia czegoś już na miejscu du żo mia ł takich zaskocze ń na plan ie za oczywiście przewidywa ł zupe łnie inaczej, a wydarzyło si ę inaczej to było dobr e tak, mimo że te n film jes t bardz o scenar iuszu i to znacz y t o warstwa l iteracka przenios ła si ę f inalnie po monta żu strukturalnie 1 do 1 praktycznie to rzeczywi ście s ą te ż odstępstwa o d scenariusza szczególnie w scenac h zb iorowych, gdzie posi łkowaliśmy się improwizacj ą du żo rzeczy wyszła mądrzejsza po prostu od na s r ównież naturszczyk ów tak ta k tak z pomocą produkcj i tutaj uda ło się znaleźć mieszka ńców tyc h okolicznych ws i n ie n ie n ie prosiliśmy o pomoc t o n ie zatrudniali śmy statyst ów Warszawy i zawodowyc h tylko to też dało n iesamowity ładunek autentyzmu ludz ie w pewnym momenc ie wręcz ludz ie ludz ie z tyc h miejscowości, kt órzy zgodz ili się z nami zrobi ć te n film w segmenc ie wr ęcz zacz ęli prywatnie prze żywać tę historię kręcimy parę ładnych godz in dz iennie, gd y by ły scen y zb iorowe sceny z przepychanek z policj ą scen finalny mo że n ie zra żają s łowa prawda gdzie, gdzie on i teg o sprawc a wypadku no dosy ć mocno biorą swoj e ręce ja czu łem coś tak iego jak twórca dostaje, że ja jestem obsypywał prezentam i gdzie ś tam z góry z kosmosu, b o ja bym teg o nie napisał n ie wymyślił n ie wyre żyserował znacz y były tam rzeczywi ście rzeczy zachowan ia, które ten, gdy tyc h prawdz iwych ludzi piekły te n nasz by ł jakimś tak im wyzwalaczem to mog ę za przyk ład podać taką anegdotę z plan u, gdzie Marcin Hycnar, czyli f ilmowy Adam Nowak w tych finalnych scenac h, kiedy te n g o osacza osacza g o na tyle mocno, że musieliśmy bardz o bardzo g łośno krzycze ć sto p po p ierwszym do klubu, bo ludzie bardz o wyszli z bardzo wyszli z t ą temperaturę tyc h uczu ć w og óle prawda projek t jest pracuj ąc na do świadczenie z krótkich metraży teraz prz y Super nowe j my ślisz w idzem, kiedy kręcisz cz y myślisz sob ą widzę my ślę widz ę sobą to znaczy to jes t mo że kontrowersyjny, ale jeste m tego pew ien m iliard procent z filmu robi si ę tylko wyłącznie dl a s iebie m ówi z perspektyw y tw órcy, bo nie wiem co t o znaczy robić film dl a pan i, która siedzi w moje j lewej albo dl a pana prosić po mojej prawe j to mogą by ć zupełnie r óżne miłości do k ina, jakbyśmy tylk o wyłącznie dla siebie, a paradoks poleg a na tym, że to ja b ędę oglądał, wi ęc gdzieś podsk órnie gdzie ś pod świadomie myślę o tym, wiedz ą myślą tkan in, jakie w tej opowie ści też, żeby miał swój rytm, żeby to n ie nudzi ło prawda DC to jest bardz o ciekawy jest jak nie potraf i na t ę chwil ę swojego do świadczenia z wod ą nazwać odkryc ie tak dalej, al e ja wiem, że rob i f ilm, bo Chara ta m si ę samo środka t o moj e serce moja dusza i t d . ale p óźniej t o państwo oglądają i t o musi na was dzia łacz on i na mnie, wi ęc na tym styk u tego paradoks u tworzy się taki, że jest dobr y interes dzia ła ta na 20 jeszcze produkcję chcem y pyta ć, bo 14 dni zdjęciowych no n ie była t o produkcj a rozbuchan a ogran iczony budżet do ść n o ta skromność środków czczono wa s jakim ś stopniu ogranicza cz y może racze j wpros t przeciwnie, bo też takie pomy ślano tak może być budowa ła pewn ą swobodę założenia tego projekt u s ą tak ie konkretn e i po prostu dzi ęki tem u możemy zrobi ć te n film szybko, al e szybk o normaln ie tak i proce s deb iut re żyser startuj e poza studiem apl ikuje do PiS - u trw a d łużej my chcieliśmy skrócić ten rob iony dla w łaśnie takich tw órców Bartek, kt órzy s ą po prostu zara z po szkol e maj ą determinacj ę i potrzeb y zrobienia f ilmu fabularneg o pełnego metra żu i te n projekt rośnie ma wskaza ć drog ę natom iast wybieramy tak ie projekt y, kt óre gdzieś mogą si ę zmieścić w ty m skromnym bud żecie, ale co ś jest ogran iczenie mo że te ż być dan iem sobota i to musi Bartek powiedzie ć jakoś zmieścić w ty m projekcie jak o obserwato r, że to chyba n ie by ło ta k tak trudne dla niego i jego jego f ilmy kr ótkie s ą daj ą po prost u wiedzy procentow i, czyl i w ty m wypadku stud iu nie da ły n p . w ierzy, że on zrob i ten film, że jes t gotowy do tego i tyl e natomiast reszt a to musz ę powiedzieć ja k jak to wyglądało, al e ograniczony bardzo tak czu ły si ę ograniczone n o bardzo ogran iczany ta k jak s łusznie wspomnia łeś o ogran iczenie czasami wyzwalan ia ora z kreatywno ść prawda i tutaj było podobnie to znaczy m y się przed e wszystkim sta łą ekip ą al e, ale głównie z Michałem rynk iem operatorem jako ś p iekielnie mocnym przygotowali śmy do tego filmu pierwszy ra z w życiu zdarzyło si ę tak tak dok ładne tak tak wynika z cykle m tak dokładne przygotowan ie, bo dos łownie ten film nakr ęciliśmy przed zdj ęciami na ludz ika referatach p óźniej wszystk o przenieśliśmy do tabele k w celu inaczej po prostu by śmy łamali sob ie nog i, dlatego że m imo, że wszystk o się dz ieje na 100 m szosy wydaje si ę, że n ic prostszego żadnych przerzutów prawd a na lokację wszystk o w 1 miejscu w łaśnie paradoksalnie t o jest najtrudn iejsze, żeby nie pogubi ć si ę w tyc h wszystk ich choreograf icznych sytuacj a, gdz ie ludzie mijaj ą si ę 10 dziesięciokrotnie tego sameg o dn ia prawda 3 samochody stoj ą tam 5 odjechało, o co chodzi w tej w ty m chaosie, kt óry trzeba okiełznać my si ę p iekielnie dobrze przygotowali śmy inaczej no n ie daliby śmy radę nawet 100 dni zdjęciowych to pow iedz w takim razie t o p iekielnie dobrz e przygotowuje si ę do swojeg o kolejnego projekt u, bo t o podobno także h istoria, która b ędzie umieszczona w 1 czasie i m iejscu szykujes z supernową 2 no tak sob ie żartobliwie m ówimy, bo rzeczywi ście ta matryca greck a bardz o mocno s iedzi mi w g łowie i te ż mam tak ie obserwacj e własnym rok temu powsta ł bardz o dobry duńskich w inni też na te j samej zasadzie co na s przez 1 , 5 godziny nieca łe Smith bardz o by metro chyb a ta k jak ka żde 180 minut obserwujemy 1 faceta w 1 pomieszczeniu i film trzym a za gardło, więc grecka matryc a jednak cza s m iejsce akcji myślę, że wymag a jeszcze przyjrzen ia si ę jej co najmn iej raz jak n ie 2 z moje j stron y rzeczywiście tym raze m przynosz ę ca łe Towarzystwo kilkadziesiąt os ób związki szos y do kam ienicy akcj a trw a od porank a do porank a te ż wypełnionym no może ju ż n ie wypadek, al e też co ś c o jes t troch ę ponad ludźmi to znaczy jak i syste m, kt óry wpływa n a n a rzecz jednostk i, kt óre po prostu uwik łana jest zupe łnie n iewinna w tym wszystk im jedna k ponos i konsekwencj i na razie o uwikłaniu i konsekwencj a bardzo kruchy powiedział w swo im f ilmie Super nowe, które o d jutra ju ż na ekranach polsk ich k in debiut nagrodzon y na czterdziestym czwarty m fest iwalu polsk ich film ów fabularnych w Gdyni serdeczn ie zapraszam y do k ina jak pa ństwo bardz o dziękuję za t o dz isiejsze spotkanie mo imi gośćmi byl i reżyser bardzo kruch y i dyrektor artystyczny studia Munka Jerzy Kapuściński dziękuję bardz o dzi ękujemy dziękujemy cza s na informacje w radiu TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA