REKLAMA

Tusk przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej

Połączenie
Data emisji:
2019-11-21 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
po łączenie trzynasta 6 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie zna m jest Agata Gostyńska ekspert brytyjskiego think-tank u Center for European refor m dzie ń dobry dzień dobry dzi ś wyjątkowo n ie b ędziemy rozmawia ć o brexicie cieszy się pan wiedziałam, że pamięta pa n ta k jak, al e będziemy myśleć o bez Donalda Tusku, kt óry zosta ł szefe m Europejskiej partii ludowej zastan ówmy si ę może na d tym co to jest za ruch z e stron y tego ugrupowan ia, bo to jes t my ślę Rozwiń » bardziej interesuj ące ni ż nawet fak t, że Donald Tusk zmienia tak ie stanow isko, kt óre wymag a bardzo du żych zdolno ści dyplomatycznych innych stre f wymaga również be z du żych zdolności dyplomatycznych prawdę cz y tak myślę, że z tej perspektyw y Europejskiej partii ludowe j doc ieka, dlaczeg o w łaśnie za n im mo że teg o, że odchodzące widzieliśmy ju ż o d jakiego ś czasu, że pozew idol, kt óry przewodniczy ł Europejskiej partii ludowej planuj e odej ście na emerytur ę i mam r ównież wrażenie, że jes t pewna świadomość w partii, że mus i ona podążać, jakb y za nowymi trendami mus i troszeczk ę się przynajmn iej troszeczkę si ę modernizować, ab y w kolejnych wyborac h do parlament u Europejskiego n ie poprawi w zasadz ie poprawić sw ój wynik wyborcz y i wydaj e się, że Tusk mo że być dobrą osob ą, kt óra pomo że te j partii prze z t ą reform ą przejść t o c o Tusk sam m ówił w swo im wyst ąpieniu jes t o n na tyl e d ługo świecie polityki, że s ą dobrze znan y prze z wszystkich delegatów tak że c i delegac i maj ą do n iego zaufanie, ale z drugiej stron y jes t r ównież znany z, a z tego, że jako przewodnicz ący rady Europejskiej bardz o cz ęsto m ówił co myśli n ie kry ł swo ich emocji wydaje si ę przynajmn iej tak ie nadzieje ma sa m Tusk, że t o pomo że te j partii odpowiedzie ć na wyzwan ia na zmieniaj ące si ę trend y og ólnie w nastrojac h społecznych n o w łaśnie równocześnie wydaje si ę, że tutaj Donald Tusk b ędzie mia ł 1 podstawowej główny kłopot, czyl i pytania Węgry i wszystko autor a Orban prawd a jeste m największy, jakb y dylema t w jaki sposób u łożyć jeste m bardz o trudny m partnerem absolutnie nie wydaje si ę, że t o jest jedn o z najwi ększych wyzwa ń przed Europejską parti ą ludow ą, kt óra by ła jes t s łusznie zreszt ą krytykowan a ta k za pob łażliwe tak ie podej ście do Viktora Orbana, który um ówmy si ę ma nada l do ść istotne znaczen ie w partii jego parlamentarzy ści czy pos łowie do parlament u Europejskiego zasiadaj ą we w ładzach Europejskiej partii ludowe j, m imo że teor ii cz łonkostwo zosta ło zawieszone prowadzon e jes t obecn ie post ępowanie z łożone z UE z chyba 3 takich mędrców, kt órzy maj ą okre ślić cz y przygotowa ć tak ie sprawozdanie rapor t jak wygl ąda sytuacj a na Węgrzech c o Europejska partia ludow a powinna zrobi ć z ty m bardz o trudn y zawodnikiem, al e w zasadz ie ma m wra żenie, że sprawy nie posun ęły si ę do przodu i wydaje si ę, że 1 z pierwszych zadań, z kt órymi będzie musia ł się zmierzy ć Donald Tusk to jes t bardz o jednoznaczn a zaj ęcie stanowiska c o oczywiście nie b ędzie łatwe, bo i Pippi patr z ostateczn ie na t o, że z poparc iem kilkunastu europosłów naj łatwiej jes t tak porusza ć się swoj e w parlamencie europejsk im, ale sam Tusk jeśli jeszcz e mogę jedn o zdanie o n w zasadz ie ju ż podcza s poprzedniego Kongresu w Helsinkach wypowiadał si ę stanowczo także w te j partii nie ma m iejsca dl a lider ów dl a polityk ów, kt órzy n ie szanuj ą zasad y praworządności el it i liberalnej demokracj i jak o tak iej, wi ęc ja osobi ście oczekiwa łabym od Donalda Tuska jedna k po d ążenia za za za ty m co powiedzia ł i przekuc ia tego jakie ś konkretn e konkretn e czyn y zawsze tak ie pytanie cz y Viktor Orbán poz a Europejską partią ludową n ie b ędzie gro źniejszej trudn iejsze i w pewny m sens ie w ogóle zerwany ze smycz y tak ma bardz o brzydko tak jes t tak jes t tak ie g łosy s ą również popularn e w gron ie Europejskiej partii ludowe j, że lep iej mie ć tego n iebezpiecznego lep iej mieć w łaśnie taką osobą byl i bli żej s iebie pr óbować wpływać na ni ą w kuluarac h ni ż straci ć jak ąkolwiek kontrolę, al e wydaje mi si ę, że spraw y posz ły ju ż tak dalek o, że je śli Europejska partia ludow a chc e by ć wiarygodna czy mie ć wiarygodny g łos w kwest iach obron y zasad y praworządności cz y ogólnie demokracj i w pa ństwach członkowskich Unii Europejskiej b ędzie musiała zaj ąć do ść istotne stanowisko pami ętajmy, że przewodnicz ący komisji Europejskiej r ównież pochodz i, a przewodnicz ąca w zasadz ie, która zostanie z e swoim Collegium zaprzysi ężony na dniach pochodz i z Europejskiej partii ludowe j t a partia czy przewodnicz ąca komisji b ędzie bardz o trudn o forsować jak iekolwiek mechan izmy tak odbudowywan ia czy promowan ia zasad y praworz ądności wśród pa ństwach cz łonkowskich bez jedn o zabran ie jednoznaczneg o stanow iska w kwest ii tego c o się dz ieje na Węgrzech ale jakb y jeste m ogólnie twardo st ąpam po z iemi mam wra żenie rzeczywiście proble m tak szybko n ie zostanie rozwi ązane c ieszmy tre ść z kolegami przygotowujem y właśnie tak i rapor t na tema t zasad praworz ądności, w kt órym jedna k rekomendujem y do ść stanowcz a podej ście do te j spraw y, bo przypomnijmy sob ie, że w wyborac h do parlament u Europejskiego jedna k wyborcy oczekiwali od tyc h partii ma instreamowych tak iego bardz iej radykalneg o podej ścia d s . kt óre są dla n ich wa żne tak że og ólnie tak iego bardziej odwa żnego podej ścia do klimatu cz y do kwestii gospodarczych, al e te ż do kwest ii m. in . światopoglądowych i t u wydają si ę zasada praworządności szczeg ólnie obron a demokracji r ównież wchodz i gra n o właśnie, ale też pomóc mo że trochę o ty m jak w og óle funkcjonuj ą t e grupy partyjn e w parlamencie europejskim i k im właściwie przewodnicz ący dla t o są rozma ite ugrupowan ia rozma itych kraj ów z rozmaitą reprezentację to znaczy m ówię tuta j oczywi ście liczebności, kt órych w gruncie rzecz y, na które trochę n ie mo żna patrzeć programy, bo chodzi o t o żaby, żeby nikt n ie n ie wycofa ł, jakby nie os łabił te j grup y nawe t partnerzy zn a z male ńkich kraj ów, których udzia ł l iczebny w parlamencie europejsk im jes t skromny bez pomocy mo że o tym co t o za funkcj a, bo to jes t myślę bardz o ciekawe to nie jes t przecież t o sam o c o l ider partyjn y na arm ii narodowej absolutnie wydaje się, że t o c o warto powiedzie ć t o, że Donald Tusk zostaj e przewodnicz ącym Europejskiej partii ludowe j jak o partii tej pona d, jakb y paneuropejsk iej tak struktury nie za n ie zostaj e za ś pow iedzmy l iderem przewodnicz ącym parlamentarneg o ugrupowan ia Europejska partia ludow a, czyl i tuta j warto jak b y zwr ócić uwag ę na to rozr óżnienie nadal Manfred Weber jes t osobą, którą wspar ł samy m parlamencie europejsk im nale ży rozmawiać na tema t stanow isk na temat teg o jak budowa ć koal icje w w parlamenc ie europejsk im natom iast rzeczywi ście rola Donalda Tuska i co i c o niektórzy z dajm y się gdzie ś w Brukseli by ć może o d się martwi ą także, poniewa ż Tusk nie ma tego świadczenia w samy m parlamenc ie europejskim n ie jes t eurodeputowanym t o może by ć trudn iej, jakb y kontrolowa ć c o ta partia cz y czyjej eurodeputowan i robią samym parlamenc ie ja osobi ście uwa żam, że jednak prze z te lat a, k iedy Tusk pe łnił funkcj ę przewodnicz ącego rady Europejskiej jedna k z zdecydowan ie umocni ł swoj e swoj e kontakty i nie widz ę teg o jako jaki ś specjaln y zagrożenie natom iast jego funkcja w du żym stopniu mo im zdan iem b ędzie koordynacyjn e ta k na w łaśnie takich kongresach jak te n, kt óry mam y do czynienia obecn ie partia podejmuj e istotne istotne decyzj e dla funkcjonowan ia w kolejnych latac h cz y np. w Helsinkach tak była mow a o ty m cz y part ia jak partia podejdz ie d o tzw. procesu szp icy kandydatem bior ąc pod uwag ę, że b ędziemy najprawdopodobn iej m ieli do czyn ienia z debat ą na tema t przyszłości Europejskiej s ą kwest ie, z którymi t a partia je j cz łonkowie r ównież krajow i delegaci będą mus ieli się zmierzy ć rola Tuska jes t ma m wrażenie koordynowan ie teg o stanow iska nadawan ia impulsów, ale być r ównież tym g łosem z zewn ątrz, jakb y na zewn ątrz tak i wydaje się, że to c o powrócę do tego c o powiedział na początku t o c o sa m przyznał powiedzia ł, że partia mus i zmienić swoj ą komunikacja mus i by ć bardz iej autentyczna ab y, aby m óc utrzymać swoją nada l jedna k dość wp ływową do ść wpływowe znaczen ie na aren ie un ijnej dzi ękuję bardz o Agata Gostyńska ekspert brytyjskiego think-tanku Center for European refor m by ła z nami 1316 za chwil ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA