REKLAMA

Coraz wyższe pensje minimalne w Europie Wschodniej

Połączenie
Data emisji:
2019-11-21 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:17 min.
Udostępnij:

W Rumunii rząd może jeszcze w tym tygodniu zdecydować o zwiększeniu pensji minimalnej o 7,2 proc. Niska płaca jako sposób na konkurencyjność - czy ten model zaczyna zanikać?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich czternasta 5 Jakub Janiszewski przy m ikrofonie znam jes t Wojciech Przybylski Wyszehrad więcej dzie ń dobr y dzie ń dobre b ędziemy m ówić o podwyżkach p łacy minimalnej tak że w kontek ście tych informacji, kt óre przed chwil ą pa ństwo s łyszeli o k łopotach polsk ich m iast z podnoszen iem płacy minimalnej natomiast wydaj e si ę, że płaca m inimalna tak ą metod ą w tym momenc ie zwi ększania konkurencyjno ści dl a gospodare k Europy wschodn iej i Rozwiń » Południowej i t o w łaśnie w tych krajac h jes t najwi ększa dynam ika wzrost ów ostatnio o tak najnowsze doniesienia z Rumunii podwy żka p łacy m inimalnej rz ąd może jeszcz e w tym tygodn iu zdecydować o zwi ększeniu pensj i m inimalnej o 7 , 2 % tak przynajmn iej zapow iada premier ludow i Korban, więc właśnie jest to pytan ie cz y w ty m momenc ie gospodark i wschodn ie pr óbują wyj ść z tej pułapki zale żności o d Zachodu czy c o właściwie jes t czym ś czym si ę staje płaca minimalna jak o pewn e narz ędzie no jes t t e ostatn ie zm iany, które proponuj ą różne rz ądy środkowej Europie s ą dowode m na w łaściwie, o czym tak ą zależność, kt órą mam y w stosunk u do gospodare k wyżej rozwiniętych ca ła Europa Środkowa jes t pewneg o rodzaj u tak z integrowanym organizmem gospodarczy m połączonym najbardz iej największym stopn iu z gospodark ą niemieck ą i jak pokazuj ą wska źniki bezroboc ia, które spadają, czego doświadczy si ę cieszyć powstaj e zupe łnie inny proble m w krajach zaczyna w tyc h krajach zaczyn a brakowa ć pracownik ów kt órzy nada l w spos ób konkurencyjny dla wsp ółpracy n iemieckich dostarczali, b y półprodukty dostarczali, b y t e części, kt óre t e części czy to cz y t o przemys łowe cz y us ługowe, kt óre pote m s ą końcowym produkte m gospodark i n iemieckiej, żeby stara ć si ę o now y o nowych pracowników o t o, żeby n ie traci ć n ie za zapobiega ć odp ływowi pracowników państwa zaczynaj ą my śleć o podwy ższeniu konkurencyjno ści swo ich gospodarek a gd y 1 z instrument ów jest p łaca m inimalna t o oczywi ście też idealnie się łączy z takim zab iegiem bardz iej popul istycznym zresztą, bo jest jest t o zab ieg polityczny mówiące o ty m, że rz ądy tak napad naprawd ę chcą też dbać o podnoszen ie te j stop y życiowej i i dogan ianie Zachodu tak szczególnie je śli chodz i o o biedniejszych pracownik ów tylko, że t o jes t dlatego, mówi że t e popul istyczne, dlateg o że bardzo szybko oka że się, że t e podwyżki p łacy m inimalnej, które spodz iewamy się na p ędzące inflacja spowoduj ą, że ta odleg łość os ób najmn iej zarabiających o d tych, którzy zarabiaj ą wi ęcej nadal b ędzie si ę powiększać ta legislacja już czy to n ie jes t narzędziem wyrównywania tylko to jest narz ędzie w łaśnie napędzające nier ówności, a n ie to n ie będzie mia ło t o efekt u, którym się podobn ie jak 500 plus nie ma efektu, o kt óry by ł zakładany przez mi, o kt órym m ówiono na pocz ątku, że ma s łużyć rzeczywiste rozwi ązywanie rzeczyw istego problemu wi ęcej si ę rodziło dzieci rodzi si ę mn iej po wprowadzen iu program u 500 plus natom iast nowy te pieni ądze uruchomi ły zmobilizowa ły elektora t i na pew ien cza s spowodowa ły zmn iejszenie nierówności spo łecznych, ale nadużył d łuższym okres ie czasu w zwi ązku z rosn ącymi cenam i inflacj ą t e nier ówności nadal wracaj ą do teg o początkowego poz iomu, wi ęc nie nie ma tuta j tego mechan izmu te j płacy minimalnej można zak ładać nie ma teg o mechan izmu, kt óry spowoduje rzeczywi ście t e nier ówności się te n spos ób zasypi ą chodz i o zwi ększanie konkurencyjno ści naszeg o rynku pracy ka żdego z tyc h pa ństw i konkurowan ie tyc h pa ństw środkowej Europy o pracownika w łaśnie tak i sposób n ie koniec instrumentalnej o d góry rynek pracy t o jest w ogóle w ty m momenc ie bardzo c iekawe zjawisko, dlatego że tutaj zachodzą pewn e zm iany, które pokazuj ą jak bra k jak inaczej funkcjonują w te j chwili gospodark i rzeczywi ście też pokazuj ą starzen ie się spo łeczeństwo znacz y z 1 strony mam y właściwie wchodz imy w faz ę recesji to jest ew identne, al e bezroboc ie nie ro śnie prawd a i p łaca m inimalna też n ie b ędzie się zatrzymywała to znaczy to n ie jes t tak że spade k wzrostu gospodarczeg o powoduj e też zatrzymanie tyc h wzrost ów p łacy minimalnej przeciwnie ona b ędzie dalej ros ła tak, bo konkurujem y o wykwal ifikowanych pracownik ów średnio wykwal ifikowanych pracownik ów którzy, których tymi tym i p łacami b ędziemy mogl i przyciągać je śli chodzi o tyc h, którzy przyje żdżają rozu m zatrzymywać, bo to, żeby n ie wyje żdżali z Polski o okazuj e si ę, że zarz ąd jest w łaśnie m ówią o takim ju ż w globalny m zjaw isku nast ępuje rozwarstw ienie pomi ędzy tymi, kt órzy maj ą zawod y lub te ż kapita ł nawet be z upraw iania szczególnego zawod u, kt órzy są w te j g órnej w górnym pu łapie najbogatszyc h najlep iej sytuowanyc h ludz i na świecie i i ca łą grupą os ób, kt óra powiększa się stopniowo będzie si ę pewnie powi ększała, kt órzy świadczą najmn iej skompl ikowane usługi na rynk u prac y do nich adresowan a jest ofert a p łacy m inimalnej także jako jako ofert a pewnego rodzaj u gaszen ia n iepokoju spo łecznego o za poz a tym efektam i ekonomicznymi, bo tak naprawd ę wyludnia si ę klas a średnia spad a spad a te n ogro m ilo ść os ób, które które mog ą się zakwalifikowa ć do klasy średniej i pewnie, je żeli ten wr ęcz utrzym a si ę o postępach w te n sposób postępujące b ędziemy mus ieli odpowiadać tak dużo du żo szersz y stopniało i czase m powi ększające si ę wyzwan iem dl a na te n transfe r utrzymuję z tego c o ja wiem jakie ż to dobr y kilkunastu la t, więc t o jest chyb a pewn a sta ła, ale przyspieszył w zwi ązku z rewolucj ą cyfrow ą nawe t du żo bardz iej w idoczne w gospodarkach jeszcz e mn iej obecn e skomplikowane cz y prosz ę o naszyc h s ąsiadów z krajów partnerstw a wschodn iego, gdz ie bardzo dynam icznie przybyw a osób specjalist ów na rynku IT, a n a na rynk u usług cyfrowych i on i zgarniaj ą lwią cz ęść na najwi ększe najlepsze zarobk i na rynk i prac y, a dystans pomiędzy pomiędzy n imi, a pracown ikami taki bardz iej tradycyjnych zawodów powi ększa si ę dużo szybciej t o jest t o zjaw isko m. in . w łaśnie tak ich us ług tak iego przyspieszenia global izacji rynk u z powodu rewolucj i cechą, al e wracając jeszcz e do same j płacy m inimalnej tak im najcz ęściej przywoływanym argumente m przec iwko podnoszeniu p łacy m inimalnej t o wypłukiwanie z rynku wypychan ie z rynku tyc h na j gorze j opłacanych pracowników to znaczy, że w którymś momenc ie pracodawcy przestaj ą w łaściwie ju ż godzi ć na t o podwy żki i zaczynaj ą rosn ąć takie bardz iej elastyczn e form y zatrudnienia, jak ie si ły u umowy n iestandardowe tak ie rzeczy, kt óre właśnie prowokuj ą powstan ie tzw. dual izmu na rynk u pracy t o znaczy, że mam y tyc h lepszyc h gorszych pytan ie czy tak się b ędzie działo, jakby argumentują, że to jednak wypchnie szczeg ólnie zim ą rynk u polskim średniaków alb o ma łe f irmy n a na margines, dlateg o że rzeczywiście c i, kt órzy mają małe przedsiębiorstwa n ie dysponuj ą du żym kapita łem du żymi obrotam i dla dl a n ich tak ie zm iany oznaczaj ą spade k pewne j elastyczności tak iego pol a manewr u w przypadku dekon iunktury recesj i, kt órej pan redakto r Woś mówił t o są t o tak naprawdę uderz a w ma łych średnich przedsi ębiorców kt órzy, kt órzy rzeczywi ście mogą polegać wtedy ma m takich elastycznyc h form zatrudn ienia w wi ększych przedsi ębiorstwach sektorz e du żych przedsiębiorstw t e zmiany nie b ędą miały takiego efektu n o ale b ędą mia ły efek t np. w tak ich us ługach podstawowyc h us ługach publ icznych m. in. o których o, których mo żemy mówić wted y, że s ą na g łowie samorządu no w łaśnie tera z te n l ist za inicjowany prze z prezydenta Bydgoszczy, o ile się n ie mylę też t o pokazuj e prawda czyta t o w pewny m sens ie konieczno ść dl a samorządów podporz ądkowania się podwyżką płacy m inimalnej, która w łaśnie zaczyn a hamowa ć rozwój miast troch ę tak właściwie t o brzm i może n ie rozw ój m iast, ale jak o spos ób możnych n o NATO NATO trochę nie ma rady t o znaczy 1 jedyną drog ą do poprawy cz y utrzymania jako ści us ług publicznych zwi ększenia zwi ększenie efektywno ści prac y tu wg wskaźników efektywno ści prac y nada l wiele wiele z tyc h pa ństw odb iega od 1 Estonia poradzi ła sobie z e zwi ększaniem efektywno ści i pod względem, czyli innymi s łowy jak bardzo wydajna jes t nasz a prac a jakie, jak ie korzyści mater ialne przynos i przelicze ń Baszeń us łyszymy dzi ękuję bardz o Wojciech Przybylski Wyszehrad Insights by ł z nami 1416 za chwil ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA