REKLAMA

Skandal w rodzinie królewskiej. Książę Andrzej przestaje pełnić publiczne obowiązki

Połączenie
Data emisji:
2019-11-21 14:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie i czternasta 23 Jakub Janiszewski prz y m ikrofonie ksi ążę Andrzej sy n Elżbiety drug iej w związku z e spraw ą ameryka ńskiego m iliardera z kraj a Steina rezygnuj e z pe łnienia publicznych obowi ązków i teraz mus imy sobie wytłumaczyć t o są właściwie t e publiczne obowi ązki w przypadku ksi ęcia Andrzeja Jakub Krupa k Krupa jes t z nami dzie ń dobry dzie ń dobry n o właśnie c o ksi ążę Andrzej w łaściwie robi się w du żym skr ócie ka żdy członek Rozwiń » rodziny królewskiej teraz nie będzie tego robi ł, al e do te j pory mia ł pod sobą, a w przypadk u Andrzeja 200 organizacji samorz ądowych charytatywnych, kt óre wspiera ł w jeg o przypadk u głównie tyc h organ izacji dotyczące zajmuj ący si ę promowaniem przedsi ębiorczości np. to jest coś na t o on zawsz e stawia ł i promował przez media szczeg ólnie w śród ludz i m łodych n p . kwest ie technologiczne kwestia ta kwest ia rozwoju technologii finansowych to ten element na czy m o n si ę skupiał tat a tak nowoczesna b iznesowa twar z rodziny wiele szkod y w takiej inicjatywie na czas idzie, ale chcieli go i gro źna wymyślona prze z niego inicjatywa, która poleg a na ty m, że m łodzi przedsi ębiorcy przedstawiaj ą swoj e produkt y f irmy działania straciliby Pałacu Królewskim tam inwestorzy, którzy mogą si ę zdecydować inwestowa ć, jeśli więc to jest coś ma być nie by ło na co dzie ń przyk ładowo jeszcz e wczora j mia ł pojecha ć na spotkanie z of iarami powodz i, kt óra wted y cz ęść Wielkiej Brytanii jeszcze trw a cały ten zasadniczo są ustalane skutki tej powodz i, a wi ęc ma te ż tak ie ludzkie element y swoich obowiązków, al e właśnie powstaj e w o świadczeniu w ieczornym i po trudnym spotkaniu ze swoj ą matk ą królową Wielkiej Brytanii i etycznego Królestwa z bitą drog ą wiemy, że tyc h obowiązków pełnić n ie będzie t o mo że powiedzmy jak do tego dosz ło c o tu w łaściwie się wydarzy ło, jak ie by ły po kolei reakcj e i sposob y jak powiedziałbym tuszowan ia tej spraw y p o stronie ksi ęcia Andrzeja, bo o n rzeczywiście zosta ł w pewny m sens ie przyłapany no tak n o m ówiąc krótko nie jes t dobrz e robi ć sobie selfie czy robi ć sobie zdj ęcia z kimkolwiek o tym, l iberalnych generalnie wersj ę, by tak z wniosku w tej spraw ie rzeczywiście ksi ążę Andrzej powtarzał to, więc dz ielnie prawdz iwe t o nieco na tym zdj ęciu na to wygląda lekk o, al e ręka, ale t o n ie osiąga tak, al e to j ą w rękach znajduje si ę na wiedzę o 17 lepiej wówczas, gd y Robert to n ie jes t jego r ęka w związku z tym t o jest chyba jakiś wi ększy zman ipulowane i zapowiadał k ilka dni tem u wywiadzie zdecydowanie o d początku, jakb y ta h istoria dotycz y znajomo ści z państwem, a poznali si ę w latac h dziewięćdziesiątych ubieg łego rok u prze z wsp ólną znajom ą, która ani kraj u wybrała konstytucyjnym krata jes t 1 z os ób oskar żonych pyta ł o sprawie natomiast t o c o nas najbardz iej profity pocz ątek la t dwutysi ęcznych w szczególności k iedy, kiedy tera z si ę nasiliły zaczną rzeczywi ście tak, by cz ęści oznacza właśnie prze z a jakby t o tylko się w ich znajoma, kt óra w łaśnie partnerką akcj ę, a w 2000 roku oraz na wakacje 2000 pod koniec rok u przyjęte do n iego do Windsoru, gdzie wielka impreza w te j b ierze udział i w kryzy s wtedy było pojawi ą się p ierwsze duże kontrowersj e wok ół niego 2001 roku wtedy tego segment u są g łówne oskar żenia pod adrese m Andrzeja, a ksi ądz Andrzej miał wziąć udział w 3 różnych wydarzeniach dzia łamy na 1 miarką 1 powiedział 1 na wyspie prywatne ant y Delfina, gdz ie mia ł wg oskar żenia w łaśnie z n ich wobec przyk ład uprawia ć sek s z nieletnią wted y, gdy Robert g 17 lat zgodnie z prawem i naprawić, gdyby regu ły wskazana jest on nie miał tego dość jednak spraw ia, że jes t nieletnia, a i te n gard y centralne też historię miast to nie jest koniec te j historii bo, a w kolejnyc h latach lepszymi skazan y na kar ę więzienia m imo teg o, że z identyfikowane po 30 kobiet, które by ły cz ęsto nieletni albo, które by ły właśnie molestowana wymuszane albo w ramac h alb o wykorzystywan e w ramac h dz iwnego mechanizmu prostytucji on traf i do w ierzenia tylko 2 zarzuty tyc h jes t wielomilionowa ugoda to sprawia, że większość kob iet n ie wnosi ak t oskar żenia mimo teg o wychodzi z więzienia kilkanaście miesięcy później ksi ążę spotyka si ę znowu c o więcej zostaje jeg o dom u na 4 dni, mówiąc że niby się spotka ć z n im później tłumaczył n ie spotkał si ę, że po uzyskaniu ich znajomości n o ale było godn e miejsce, żeby si ę zatrzymać i że to mnie to w iadomo wspina były miejscem, gdzie mu prosto w Samarze by ł t o zaufany człowiek dl a niego i t d . tak dale j znow u problem jak dale j jes t koniec historii w kolejnyc h latach panowie znow u si ę spotkania wielokrotnie mimo teg o, że w tym wted y wiemy, że n ie jest skazan y za przestępstwa seksualne w związku z tym dl a cz łonka rodziny królewskiej brytyjsk iej publ icznej bez zna k ostrzegawczy być może to n ie jes t relacj a Warta dalszeg o utrzymywania co więcej tuż po ty m, jak w ty m wyszedł z wi ęzienia za prostytucj ę i wykorzystan ie seksualne nieletnich zaproszon y na osiemnaste urodziny córki Andrzeja, kt óra w łaśnie kończy 18 lat wtedy państwo t o wydarzenie odbywa si ę na zamku Windsor w zwi ązku z ty m szereg sytuacj i, w kt órych i t o podkreślają brytyjskie med ia brytyjsc y komentatorz y najlepszy m wypadku ocen a sytuacji przez Andrzeja zawiod ła, a najgorszy m wypadku być może mia ł tam jak ąś rolę Andrej, której okres nie chc ę m ówić, bo przy nim cały tes t przed żonie nie uprawia ł seks wymienia Robert nie zna w ogóle nie jak to b ędzie w wywiadzie BBC nie pamięta, żeby k iedykolwiek spotkał w związku z jego stron y na razie mam y same zaprzeczen ia, al e trochę to jes t tak a dz iwna historia mo żna powiedzieć że, gdyb y si ę wydarzyło w Europie t o nie by łoby sprawy, dlateg o że po prostu to jes t kwest ia w ieku zgody prawd a czy tego, iż w Kassel, które akura t na Florydzie wynosi 18 lat tak, al e ładnie, al e porozmawiamy mo że o ty m, kim jes t w dziedzinie Robert, o co w łaściwie chodzi to znacz y c o c o on a pr óbuje przekazać i dlaczeg o właśnie wyszły t e spraw y zwi ązane z ksi ęciem Andrzejem Bartem ten fragment po prostu, jakb y elemen t szerszeg o śledztwa dotycz ącego Fina, jakby śledczy maj ą nadzieję znaleźć w grę pomagały w ty m procederz e, który teraz w iemy, że prawdopodobn ie trwał latam i by ły w iele wielką oskarżonych, a i tak to jest elemen t wymuszen ia też przekonania księcia Andrzeja do złożenia zeznań mówi si ę dzisiaj otwarcie o ty m, że cz ęściowo przyczyn ą w czasie rezygnacj i ksi ęcia Andrzeja po spotkaniu z kr ólową Elżbietą dla krytyka musi by ć wyjątkowy moment biuletyn zwi ązkowy kredyt dla monarch ii brytyjsk iej pamiętajmy, że wg historii, które zna m od od dawn a dawno dawno Andrzej prawd a najbardz iej ulub ionym synem an i kr ólowej jednak ona musiała g o zasadn iczo zwolni ć z obowi ązku członka rodz iny kr ólewskiej, a więc to wszystko wiemy o ty m, że ameryka ńskie służby amerykańscy prawn icy planuj ą podj ąć próbę przesłuchania ksi ędza Andrzeja, ale celno ść nawet nieco przyziemne rzeczy przerw y cytowa ć znacz y zwolnić z obowiązków, czyl i co nie b ędzie dostawał kasy mus i si ę wynosi ć z Pałacu pójdzie wraca ć do McDonalda c o t o znacz y, a uważam, że w idok pracującego uważa że, gdyby nie pi ątkowe atrakcj e dl a brytyjsk ich tabloidów na pewno, al e nie potem w praktyc e oznacza, że trac i 242  000 funtów pensj i tak, by spor y i zam iast na cz ęstość bud żetu jes t kwesti ą utrzymania prze z podatnik ów, ale wciąż zachowuj e sw ój do m Wiktor i wci ąż zachowuje dost ęp do pieni ędzy tzw . jakb y klęski pieniędzy w ramac h oddzielnego funduszu, kt óry teoretycznie należą do prezentacj i w praktyce oczywiście dalej s ą pieni ądze publiczne, ale t o jes t elemen t majątku które, jakb y zakłada si ę rodz ina królewska ma posiada ć zażąda ich dyskam i z tego nową, a mo żliwościami dlateg o też do 1 główny problem oczywiście taki, że w wieku 59 lat i pamiętajmy kim jes t jego ojciec jest PSL Książe w illi czy 38 lat, podejmując pewien jako ści życia publicznego, która ro k temu, a on wykopuj e się r ównież objąć to prawd a to c o jest oświadczenie mówiące o tymczasow e to 1 publicznego my ślę, że staje się coraz bardziej oczyw iste, że n ie będzie proste pami ętajmy, że ma liczyć też miałem n ie był nie krzykliwe, al e miał innego typ u problem y głównie jak wiemy, że mia ł mas ę komentarzy, kt óre powiedzia ł ówczesny współcześnie m y by ły podobn e skandale bez wydawca wpad ł do głowy te n komentarz, kiedy o d polskiego fizyka 1 jedno z czołowych uniwersytet ów i pyt a, dlaczego Polski pracuje w laboratorium n ie gra skrawk i c o oczywi ście wywołało prawn icy w Warszawie s ą oburzen i, iż głodówkę, aby Skrzypek ówczesny główny proble m chyba jes t to p ierwszy niewyjaśnione kwest ie relacji do dnia robi tam pojawić też w karton ie jest ze strony innej kob iety krat ę m ówiła w 2001 roku miała wysyła na uwadz e to wymag a zbadan ia, al e po drugie i to też to sobie wcześniej co r ównie robienie sobie teraz tak, b y jeg o absolutn ie niespójne t łumaczenia pamiętajmy, że w ubieg ły by ło w sobot ę BBC wyemitowa ło godz inie najwi ększą oglądalność godziny jedna k za ich chwalić ty m programie nie ma granic jest znaczny postęp to co jest dl a mnie nawe t napraw ę najbardziej niezwykłe w ca łej te j historii t o jes t skal a zainteresowania BBC ca łą tą histori ą i te ż na derb y i rozumie czy rzeczywi ście królewska to jes t ten te n ulub iony ulub ione zwierz ątko Brytyjczyków, ale nie wiem to jes t jakieś niepojęte jes t par ę powa żne oskar żenia dotycz ące molestowan ia seksualneg o świadomości teg o siedzieli reagowania NATO dla cz łonka rodziny kwest ii kara powinna być pona d wszelk ą wątpliwość no to jest t o jes t powa żny problem to wida ć okładkę gazety ostatnie dni niemal dzie ń dzięki właśnie e-książe k związanej z tak, żeby się dzia ła tak godz inny wywiad jes t wyjątkowej te ż ciekawostka dl a obserwator ów mediów w Polsce była w Polsce ob ie strony te rozmow y na tema t tego, wi ęc trwa ły miesiącami, ale kon iec ko ńców postanow iono było, że co nam, że nie ma prawa wgl ądu do pytań nie m a prawa jakiejkolwiek ingerencji w tre ść wywiadu my ślę te ż jes t warte podkre ślenia, a jak o jako warstw a wizji, bo kon iec ko ńców telewizja publiczna w 4 dni po tym, wyw iadzie, a musi trwa ć do publicznego, dlatego że w trakcie tego wywiadu na szere g z tyc h pytań o t e kluczowe momenty jego rola w tym dn iu Robert udzielał co najmn iej zaskakuj ących pyta ń np. pytano, a 1 z tych termin ów, k iedy miał rzekom o wg oskarżenia letn i Robert sprawie wn iosek w Londynie, m ówi że nie, bo od s ieci p izza Express zw łoki, kt óre najbardziej absurdalnych miejscach wst ępu państwo ma by ć miast i w tej spraw dlatego zabrał si ę, ab y tam sensu przecież najbardziej nawet sa m odpow ie pyta ła dziennikarka m m, sk ąd pan pamięta, że akurat wted y był pa n śpi 3 z ł jak na to ci ążących na pi ęknej odpowiedzi, bo chodzen ie do PIT tekst zwłoki jest czymś, czego łatwo nie zapomina, al e jeszcz e się więcej tego typ u tłumaczenia drugi raz, k iedy m ieli p ójść w Londynie do klub u wsp ólnie ta ńczyć z dnia Robert później też uprawiać seks znowu się zająć si ę udzielać co najmn iej zaskakujące wypow iedzi, m ówiąc że w związku z chorobą, kt órą ma, a po wojn ie o Falklandy nie poci się w zwi ązku z tym nie uczyni g o spłacić relacjonowały jak będzie policja prosi o charakterz e tańca, skąd takie t łumaczenie, które n o, które po prost u ni ą średnio przekonująca dl a większości s łuchaczy ana dodate k krzywdzącej zatrzymał si ę gdzie ś w po łowie pytał wyjaśnień n ie powiedział np. przepraszam t o był b łąd, mówi że zawiodłem rodzin ę królewską, ale n ie żałuję relacji do wspólnego by ł bardzo pomocn e w kontaktach b iznesowych przed drugą część pakietu te j znajomości ksi ążę Andrzej był też wys łannik brytyjsk iego rządu jeśli chodzi o promocj i handlu, a w zwi ązku z ty m dostęp do naz isty o wysok im profilu publicznym w stanac h na pewn o był dl a niego pomocnyc h, ale znow u ego nie był w stanie nawet w wywiadzie t o jes t tak żałuję tak, bo m y dopiero pojawią się w ty m wczorajszy m oświadczeniu porozumieniu będą jakie ś szersze konsekwencje ni ż tylk o sam fakt usunięcia si ę z życia publicznego ksi ęcia Andrzeja w zobaczymy c o si ę wydarzy jeśli chodz i o jeg o przes łuchanie prze z amerykańskich śledczych w iemy, że po z łoży tak i wniosek oczywiście w tej nowe j ca ły szereg tych, które w ierzy pa n redaktor uwielbia kwest ii wokół pa łacowych, czyl i n p . c o jeśli odm ówi pojechać do Stanów zjednoczonych i udzielenia wyja śnień cz y wtedy oni przyje żdżają do Londynu świata zgodzi ć co ma immunitet w og óle będzie unikał udz ielania wyja śnień wywo ła skandal dyplomatyczny z e Stanami Zjednoczonymi i tych odpow iedzi wciąż duża część t o będzie pocz ątek, bo prawnicy ofiar opcj i m ówią wprost dla na s stanowić najważniejsze to by ksi ądz Andrzej absolutnie jasn e powiedział nam co w ie kogo zna k do gustu zaangażowano też mogl i to spraw y przypadać do ko ńca postawi ć przed sądem osob y są za to odpow iedzialny o n w tym momenc ie traktowane nawe t głównie ksi ążki jako świadek kto ś może pom óc w wyja śnieniu zagadki Finat przecie ż te ż zmarł n ie zaś okolicznościach wyrusz a określa si ę w oficjalnych danyc h do osobistego prawnicy kwestionuj ą dl a dzi ękuję bardzo Jakub Krupa by ł z nam i czternasta 37 za chwil ę informacje progra m przygotowa ła Małgorzata Wilczyńska realizowa ł Kamil Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA