REKLAMA

Prof. Flis: Jakie szanse ma Kidawa-Błońska na prezydenturę?

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-21 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:20 min.
Udostępnij:

O szansach na prezydenturę Kidawy-Błońskiej, a także jej konkurcencie Jacku Jaśkowiaku opowiadał Prof. Jarosław Flis z Zakładu Badań nad Mediatyzacją Uniwersytetu Jagiellońskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąda prof. Jarosław Flis z uniwersytetu Jagiellońskiego ca ły czas jes t pa ństwa gościem pan ie profesorze, przechodz ąc do drug iej partii, czyl i p ierwszej partii opozycji, czyl i do Platformy Obywatelskiej ci ągle jeszcze nazwanyc h milicj ę Obywatelską 30, bo jeste śmy w cyklu wyborczy m tak naprawdę t o znacz y prawo i sprawiedliwo ść my śmy ca ły cykl wybor y samorz ądowe europejskie parlamentarn e i ostatn i etap t o s ą prezydenck iej kluczowe wydaj e Rozwiń » się dla wi ślaka na to czy narodow e nabyły te nie znacz y t o prawo straciło prezydenta n o to w jak im sensie są real izowane w tak im sensie sparali żowana urzędowego veto veto, ale n ie wygląda, żeby w og óle gdziekolwiek du że w duże w ielkie projekt y polityczne w ogóle komuś chodzi ły do g łowy, żeby odpalić, bo t o w sens ie tak po złości ostatnio si ę w 4 lata pokazywały, że jedni drugim, bo nie, al e w, ale realn a w ładza konf itury p łyną w bez ustaw znaczy w tak im sensie, że t o się, że będzie pewien elemen t może nawet tak ie weta b ędą chronić prawa w 2 przed rob ieniem sobie samemu krzywdy, bo bardz o w iele inicjatyw, kt óre prawo możliwość podjęło w minionych 4 latach cia ło później wr ócić do kosza wr ócić, a okaza ło si ę, że w pożytków w zasadz ie nawet dl a n ich z teg o wszystkiego nie ma ju ż dla dl a ca łego dl a dobra wspólnego s ą też t o już zupełnie, więc wydaj e si ę t o akura t b ędzie fajn ie alibi tak jak Platforma mia ła przez pierwsze 2 lata 3 lata rządów alibi, że nic nie mo żemy zrobić ba łem si ę prezydent zawetuje n o tak tera z w prawo sprawiedliwość będzie robi ć to c o najwygodniejsze i b ędzie mówić, że wszystko, dlatego że że w jest prezydent, by nam wszystko zawetował, więc sobie po c o robi ć cokolw iek skoro będzie znikomy zakład tutaj wydaje si ę to, że to ma mn iejsze znaczenie ma premier się tego n ie zm ieni to t o fakt ma ło na to analiza mo że by ć kr ótsza kadencja mog ą rzucić, zw łaszcza nadejdzie kryzy s i r óżne trudn e decyzje w osadzie były 2 × w przep isach, b o w Polsce za każdym raze m ko ńczyły si ę w pora żkę w oczy nawe t si ę katastrof ą oboz u rządzącego nie sądzę, żeby to trzec i próbował t o, zwłaszcza że ta k jak było te ż rejestracj ą jak o, jak ą koalicj ę l ist Patrick oscylowa ła wokół 10 % do te j pory zbiera się wydawa ło, że po 2 klęskach nikt nie sumuje trzeci ra z za was sprawowała lew ica, ale rozwiąże status naprawd ę n ikt nie nie spr óbuje lew ica wystawi kandydat a może będzie Kosiniak-Kamys z, ale wydaje si ę dziś najbardz iej prawdopodobne, że w drugiej turz e b ędzie prezydent Andrzej Duda i kandyda t Platformy Obywatelskiej do prawybor ów ostatecznie zg łosiło się ich dwoj e cz y Małgorzata Kidawa-Błońska ora z prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak nie jes t zby t dobrze Jacek Jaśkowiak przebadan y w sonda żach, bo wojsk o troch ę zaskakuj ące, więc pozbaw ione są pan ie prezesie zapytać jak chcą pan a zdaniem mocn e stron y kandydatur y Małgorzaty Kidawy Błońskiej na prezydent a Polski tak ie słabe mocną stron ą jest jest to, że w jes t osobą, kt óra jesienią atakuj e tak łatwo schronienie z e względu na nas na p łeć, b o jak w iemy na przykładzie podst aw Krystyny Pawłowicz panie jak ąś dramatyczną obron ą przed alb o gas i przed atakam i tak natomiast, toteż dlateg o, że n ie jes t bezpo średnio kojarzon a z rządu Donalda Tuska list i t d. zreszt ą zaskakuj ące jest si ę tak pośrednio w jakim sens ie że, że w w iadomo, że t o, że była osob ą, kt óra ta m by ła zaanga żowana i nie jest jakim ś elemente m odnowy platfor m, a tak a prawie odnowa, a więc t o, chyba że Duda t o jest jedna k n ie bardziej Doda w by ł jedna k wyra źną zmian ą i t o by ło było wida ć, bo on jedna k w sens ie tak im patrzą nawe t na zarzut y przedstaw iali mo i konkurenci świeży młody, że jest jedna k jest komun ikatywny nie ma tej nie mia ło na tamty m etapie, bo teraz wygl ąda inaczej tej to podnosi Jarosława Kaczyńskiego i i teg o tak iego przekonan ia z, że to jednak j a na pewno mam racj ę wy się na pewn o wylicza i by ł właśnie czekiem, kt óry potrafi słuchać od jes t te ż tak a rzecz n ie jest t o swoja k szczeg ólnie Jarosław Kaczyński publicznie jes t jes t znan y i i t o i patrz ąc na NATO nie jes t te n ta skal a zm iany w stosunk u d o do wcze śniejszych wcześniejszych działań w jeste ś taką, więc taki fac h tak prawie zm iana też jest to kto to jest tak a prawie liderka to znaczy razem, że n ikt jej wcześniej nie rozpatrywa ć jako potencjaln e kandydatur y na na przywództwo wiadomo ść o przyw ództwo sobie tego czasu nie walczyła znacz y je śli Jaśkowiak wygr a prawybor y to n ie b ędzie wątpliwości co do tego, że sobie sa m walcz y natom iast je śli Kidawa-Błońska wygr a prawybor y do konsens u partii cz y ta c o partia potrafiła wywalczymy Heliosa c o zostało nam przedstaw ione, a n ie to co si ę sam o przedstawiło ju ż chyba jesteście to, że jest jedna k w prawie um iarkowana tak zrzesz a prawie um iaru, ale wted y w ty m duchu i i tuta j nowa nie ma tego teg o żaru, który b ędzie mia ł rozum iem konkuren t w prawyborac h, iż i, tote ż jest jes t coś c o może jakoś pom óc w każdym raz ie rozwiąże mo że być jakaś elastyczn ą zaczn ie z grubsza mo żemy sobie wyobrazić c o b ędzie mówi na rynk u w Hrubieszowie natom iast co b ędzie na rynk u m ówić w Hrubieszowie prezydent Jaśkowiak to tego nie jeste m do ko ńca pewien co 2 sami sob ie wyobrazić troszeczk ę w poprzeczk ę trudn iej, a z i i to mo że być też nie jes t je j 1 z atutów wydaje si ę też mo że by ć osob ą, która będzie bardz iej otwart a na wskaz ówki otoczenia t o znacz y b ędzie kimś t o b ędzie b ędzie w g podaż gazu mo że nie znacz y b ędzie chciał s łuchać doradc ów w op inii innych stosowa ć do strategii, którą kto ś inny wypracuje, toteż jestem g łęboko przekonan y czy konkuren t t o akurat b ędzie mia ł tak ie tak ie podej ście s łabości słabości jest to i tak jes t tak że, że do końca n ie wiemy jak t e wybor y na zakwasie, b o do tej por y w te wszystk ie, bo były traktowan e jako wybuc h jakiego ś przyw ódcy, a to c o prawd a w środku Bronisława Komorowskiego to by ło ta k tak mocno naci ągane w 2010 Andrzej Duda jak o lewy no by ło jedna k bardz o wyra źne tak ie sygna ły, że t o jes t nowe pokolenie przejm ie władzę pisze si ę zreszt ą też dlaczeg o, kt órzy odebrali słyszał o lataniu z, o ile dz isiaj, że patrzymy dzisiaj wiemy co si ę sta ło p óźniej jak sprawa Wiana i teg o dramatyczneg o, b o za ich wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego w stosunku do Andrzeja Dudy, al e jeśli spojrzym y nawe t na te zachowania s łowa Kaczyńskiego to widać si ę tego realn ie bał to znacz y że, gdyby okazało się nagl e bo, że nagl e Doda wyjmuje by ła w e z plecak a i m ówi do m łodego PiS - u Słuchajcie mamy tu w 2 robi to co Angela Merkel waży w tak im sens ie, że mamy szacowneg o naszego przyw ódcy już najwyższy cza s, żeby został honorowym, licząc wypadki ani my śli pa n, że Małgorzata nie przekona Kidawa-Błońsk a n ie przekona Polaków mo że by ć przywódcą, gdzie nie ma pochowanyc h rzeczy no i wizerunku na raz ie wypowie tak iego musiało to warto was ja w iem takie zm iany by łyby mo żliwe rząd Donalda Tuska to jednak nie a ż tak gwałtowna by ła ta przemiana 20000707 . roku, ale ważniejsze jes t to cz y Polacy dale j b ędą tego oczekiwać t o znaczy ja patrz ąc na na te wybor y cz y dalej będą chcie ć wierzy ć, że właśnie wybrany przyw ódca po wszystk ich tyc h doświadczeniach o po do świadczeniu i i Małachowskiego i do świadczeniu i do świadczeniu Andrzeja Dudy, bo wcześniej niż my też nietypow ą sytuację, al e sam Kwaśniewski jedna k był 1 współ, al e przyw ódcą w obozie mam rządziła n o si ę widać, że społeczna sk a przeja śnień sytuacja Lecha Kaczyńskiego by ła jeszcz e jeszcz e bardziej specyficzna, bo t o jedna k by ło też był w duec ie d e fact o wybieramy Bronisław Komorowskim, że ewidentnie tak im delegatem, którego Donald Tusk sweg o, bo oczywiste że, żeby tam wysyłali to te ż ma też dlatego jeg o zwycięstwo nie było mia żdżącej tak wydawało, że pow inien by ć miażdżąca jedna k n ie m y nie n ie było tera z mamy zupe łnie now ą sytuacj ę pytanie te ż ja k ta ant y elitarność w Polsce jeszcze też s ilna, a może nie, al e jeszcze chciał pan ie profesorze na kon iec, chociaż zaznaczyć, że to naprawd ę ciekawe c o wyn ika z pana badania pisa ł pan t o w Rzeczpospolitej te ż nasze ostatnie rozmow y trochę już zasygnalizował pozwol ę sob ie zacytować po Rzeczypospolitej, gdyb y nie wyst ąpiły łącznie 3 zjawiska zm iany we frekwencj i wzros t l iczby g łosów z zagran icy zan iechanie korekt y okręgów PiS utraci łoby sejmową większość to jes t bardzo c iekawe, bo pokazuj e wa żne s ą też mechanizmy wyborcze systemy wyborcz e, które mamy t o co wydaj e się najc iekawsze z tych 3 wymienionych rzeczy zwraca pan uwag ę na to, że okre śli budujem y na podstawie liczby mieszka ńców w tyc h okr ęgach i k iedy du że miasta głosują frekwencja w du żych miastach jes t wi ększa ni ż średnich m iastach tyc h jes t np. upraszcz a t o bardzo statystyczn ie wi ększa ni ż na zachodn ich tzw . kresac h Polski t o ostatecznie tam, gdz ie frekwencja jest wy ższa ludz ie maj ą mniejszy wp ływ tak, bo głosuje t o jest mechan izm najwięcej ludzi zagłosowała tylko cz ęść tego 1 reprezentanta czy do rozważenia by łoby t o zby t wywrotowy pomys ł, żeby okr ęgi budowa ć na podstaw ie frekwencj i z poprzednich wyborów, a tak sze f może także na przewag i w Czechach, ale wydaje si ę, że t o, że to n ie jes t dobry pomysł pomijam kwesti ę, że w trudn o znaleźć kogoś, kt o jes t to przeg łosował w Warsaw w tej kadencj i, ale n iestety pan przekonał te ż dobry m dobry mechanizm tego, że te n mechanizm zachęca w ty m będzie te ż na Pomorze zachodn ie t o i 6 i na Warmię i na mężczyznę czyta m, że frekwencj a jes t n iska, a z importu przypomina cal i w uproszczeniu niesprawiedliwy dl a mieszka ńców du żych miast, które mo żna podziwia ć jak bardz o zależy to wziąć to warszaw iacy mog ą kupić b ilet na skargę do Sulejówka ich, bo zysk a na wadz e dwukrotnie NATO to n ie jest jakie ś dramatyczne wyczyn, ale wola ł jednak, żeby był mechanizm, kt óry zachęca, żeby pojecha ć do sucha, że brał przyczyn a pomo że za zachodnie w o t o, żeby ta m pamiętać o tych op łaca, bo widzimy, że 1 z podstaw y problem ów współczesnego świata, że jedna k, i ż głównym źródłem napi ęć z w polityce n ie tylk o w Polsce przecież w w iele r óżnych krajach jes t t o przekonan ie lub bardz o w ielu osób że, że przestal i być ważni dla mieszka ń w łaśnie w tyc h miastach mn iejszych średnich, sk ąd wyje żdża drenaż wszystk iego napraw, tak więc t o na pewno jes t jes t przypomnienie n igdy ksi ążę pol itykom, że stosują te ż takie rozwi ązanie troch ę po łowiczne, a propos te j te j właśnie sytuacj i tych g łosów za granicę jeste śmy w połowie w Atlantyku dlatego tak w w ielkiej Brytanii 1 z kole i demokracji osob y sprzedające za granic ą w ogóle mog ą s ą stany Zjednoczone też bardzo kole żeński głosują na i w 1 okręgu uwa ża się taka nazwa, ale mieszkańcy Waszyngtonu w og óle n ie zbieraj ą kongresmenów mieszka ńcy miasta waszych tak to, że w ogóle n ie maj ą reprezentant ów t o o w kongresie biegłego, kt óry tak maj ą bl isko w ładzy w co mogło si ę na ulicy zaczeka ć Kongres emerytura ja k o jak maj ą do n ich jakiś jaki ś interes, a więc Polska z tak im zadaniem połowicznym t o znaczy, bo żyją z zagran icy warszawiacy tylko ich, bo za po łowę mn iej wa żne, bo wszyscy g łośno w 1 miejscu głos wiejska Mediaset także okazję warszawiak ów jes t mn icha z Legią po ra z, więc tak t o mówiąc p ół żartem p ół ser io, ale sami gracze oddz ielny okręg dl a głosu za to mogła się przydało tak Włosi tak mają on i tak mają pan ie reprezentuj ą pewną perspektyw ę tzw. Polonii ta, która mo że mie ć specyficzne potrzeby i t d. i tak miasto mogłoby to złagodzić te n, ale razem to by ło ca łkiem racjonaln e rozwiązania, żeby zrobi ć oddz ielny okr ęg dla Polonii tak minimaln ą tamtyc h 77 mandatowe mn iej więcej t o wok ół tego wstrzymuj e w tyc h w tyc h wyborac h liczba g łosów tam za granicą danych to myślę, że by łoby racjonalne rozwiązanie cz ęsto b ędzie jeszcze jaki ś wn iosek z teg o koszty okręg głównym znaczn e na pewn o dobrze mu, żeby t o to pa ństwo zrobić, żeby ta korekt a była z automatu nie tak, żeby Sejm mówi o sobie ignorować, bo to t o pr ędzej czy p óźniej w, żebyśmy ciśnienie osi ągnie ameryka ńskiego poz iomu tw órczej do Chin rysowania okręgu bowiem do czego doprowadz i, b o ta k, tak więc na pewn o jest wasz wydaje si ę, że prosz ę o datk i na rzecz uczciwo ści, bo tak, bo dz isiaj mamy stacj ę dostaną nawi ązując, że sonda że wskazują, że Donald Tramp dostanie mniej głosów, a wygr a wybor y w łaśnie prze z mechan izmy tak t o w zakresie stoją tam wyznaczone czy t o, że że, że ka żdy stan jes t traktowan y jak o, jaką jedności akura t tak si ę sk łada, że Republikanie grywał g łównie ma łych Stanach w łaśnie w na środkowym Zachodzie te stany ich przerast a ludność to o n dale j są tymi samym i Stanami tak iej same j same j siebie no tak t o w tak wygląda jeste ś tak i element korygujący to znaczy, kt óry tory by ć może potrzeb a bardz o dziękuję pan ie prof. prof. Jarosław Flis z un iwersytetu Jagiellońskiego pa ństwa dziękuję bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA