REKLAMA

Malarstwo Karola Palczaka, Tomasza Kulki i Pawła Baśnika docenione na 44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019

Andymateria
Data emisji:
2019-11-21 14:40
Audycja:
Czas trwania:
13:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Andymateria codziennie 1 pożar to brzmi pa n j ą do zupe łnie jak op is nasze j rzeczywisto ści du żej małej w irtualnej i realnej, a jak niewielki po żar t o przynajmn iej t o przynajmn iej ogie ń alb o jak albo teori ę to przynajmn iej spor o dym u tak Anda Rottenberg h istoryczka krytyczk a sztuk i Anna Wacławik-Orpi k rad io TOK FM antymater ia, czyl i program o sztuce n o te n pożar n ieprzypadkowo tak żeśmy t u rozpaliły na początek antymater ii chc e pani nawi ązać do Rozwiń » pierwszej nagrod y ostatn iej bielskiej jes ieni tak zupe łnie n ieprzypadkowo tak się składa, że co ś pan i wie na te n temat, bo zdaje się, że świeżo pan i wr óciła z b ielskiej jes ieni chyba nawe t brało udzia ł w pracac h żyli n ie tak świeże, bo t e już no jaki ś cza s tem u t o ten te tob ie należy otworzy ło, al e rzeczywiście jes t w dalszy m ci ągu aktualn e, ponieważ jeszcze o ty m n ie rozmawia łyśmy i rzecz i ted y my i p łomienie maluje Karol Barczak kompletnym i wcze śniej n ieznany malar z z okol ic Przemyśla absolwent Akademii sztu k pięknych w Krakowie, kt óry bywa w Krakowie, al e m ieszka na ws i, w której tworz y, zan im przyjrzym y si ę dokładniej ty m płomieniem dorzuc imy tylk o dla porz ądku, że og ólnopolski konkur s malarstwa Bielska jesień to jes t impreza z d ługą tradycją prz y narodziła si ę w sześćdziesiątym drug im rok u i najwi ększym skrócie polega na ty m, że arty ści nadsy łają na te n konkur s prac y, kt óre namalowal i w ci ągu ostatnich 2 lat i żeli szacown e decyduje o nagrodach to s ą nagrody dl a debiutant ów zwykl e nie t o jes t forma bielskiej jes ieni jest otwarte s ą tak ie osob y, kt óre o d k ilku nast u la t wysy łają swoj e prac e na te n fest iwal nie ma l imitu w ieku n ie m a, jakb y te ż okr ęcie terytorialnych, al e ratus z by ł np. Wilhelm Sasnal n o tak, al e tak si ę sk łada w łaśnie, że Zuzi zwykl e wyb iera artyst ów m łodych i mało dotychcza s znanyc h, bo akurat szans ę dostał nagrod ę w 1999 roku dlatego zapyta m o to cz y to debiutanci zmiana n ie by ł ju ż debiutantem, al e by ł jeszcz e w dalszym ciągu mn iej znan y Sebastian krok 2 c Janka dostał mnie ostatn io wygra ł powiedzia łabym ostatnie Biennale, al e był byli też inni artyści tac y jak Kamil Kuskowski dz isiaj, a wybitnie dany artyst a Jakub ci ężki Ewa Juszkiewicz, który święci tr iumfy w świecie wielu czujne czuję pew ien, że t o zas ługa, a Dyrekcji by ła, a kt óre przej ęło, bo przedtem tym zarz ądzał zwi ązek polsk ich artyst ów plastyków by ła to by ł t o fest iwal doroczny tak że koledz y g łównie przew ijali na ty m fest iwalu tyc h prezes ów a kiedy wzi ęła to Agata Smalcerz i zrobiła teg o Biennale profesjonaln e też powo ływać żyli z kr ęgów, kt óre się licz ą, a jak n ie s ą znane szeroko t o z całą pewno ścią maj ą profesjonalne podej ście do teg o tematu nagle okaza ło się, że t o o obf ituje nagrody cz y te ż, że te n inaczej, że te nagrod y stają si ę trafny m rozpoznaniem teg o c o się dz ieje w Polskim malarstwie właśnie by łem ciekaw cz y to jes t także tego rodzaj u imprezy s ą potrzebne artyst ą czy może arty ści s ą bardz iej potrzebni teg o rodzaj u imprezą ja s ądzę, że jedno drugie, bo oczywi ście ta impreza nie była n ie by łaby be z artystów, ale z drugiej stron y jednak no dl a mnie t o było z pożytkiem, ponieważ ja odkry łem kilka n ieznanych nazw isk m. in. tego laureat a w łaśnie Karola Polczaka tak by ć mo że nie wpadła Ben na jeg o tro p, gdyby jednak jes t, że cz ęsto po kraj u n ie zaglądam tak ich ma łych galer ii, a t u chodzi m i w r ęce dojrza ły malarz, cho ć bardz o m łody osiemdziesiąty siódmy rocznik n o właśnie dojrza ły w sens ie technicznym i dojrza ły w sens ie intelektualnym świadomie w ie co rob i, kt óry wybra ł sob ie tematyk ę zwi ązaną racze j z ty m wiejskim życiem w miejscowo ści Krzywcza pokazuj e na m t o inne życie, którego n ie znam y, al e jednocze śnie nawiązuje po p ierwsze w h istorii polskiego malarstw a poprzez sam ą tematyk ę, al e spos ób malowan ia do tyc h dym ów sprzed 100 lat do tego Chełmońskiego z nich mia ł to nazw isko na ko ńcu języka wszyscy dziwi ą, że jes t w łaśnie jak podnie ść, al e skąd bardz o dobrze pierwsze skojarzen ie, a jednocześnie prowadzi d ialog z tak im europejsk im malarstwe m, a że wymieni ę 2 pierwsze żadne nazwiska tak ie jak Gerhard Richter czy rock Time w w jaki spos ób w sposob ie podejmowania temat u jeg o real izacji czy rz ąd uzna się te ż wy łania szarości, gdz ie jest nie wyra ża narracja, gdz ie jes t jedna k real izm i figura te j wizji a ż na realizm n ie jes t real izmem w styl u Cour beta tylko t o jest tak i real izm zamglony mag iczny, lecz o podn iesiony do ręki tak iego m itu opowie ści, lec z odrealn iony real izm i przywracaj ący jednocze śnie rang ę polskiej prow incji pokazuj ący j ą w sposób tak i, jakby to by ło normaln e, więc trzymam y kc iuki za Karola Taczaka i za jeg o dalszą drog ę ja ma m nadziej ę, że dalek o zajdzie n o al e panów te ż innych n o właśnie bro ń, ab y nagrodzono z bardz o interesujące rozrzu t znacz y wyraźnie wida ć na ty m Biennale odej ście o d abstrakcji i od nabyt e o d konceptual izmu strony publ icystyki, al e przetworzone j bardz o c iekawy spos ób i strony real izmu w tak ie mamy 2 kierunki publ icystyka o jes t n p . w idoczna w pracac h Tomasza kulki, kt óry dosta ł drug ą nagrod ę, al e bardzo c iekawa, bo on a jest jego obraz y s ą, jakb y wyjęte z e staryc h iluminowanych ksi ąg albo malarstw a tablicowego z 1 strony, a z drugiej g ier planszowyc h takich wirtualnych, gdz ie mo żna odsłonić 1 ścianę, bo wyjąć naro żniki w idzi też w środku tak iej perspektywy, a z 1 strony perspektyw a ducha Świętego, bo to si ę w zgodzie w ko ściołach klasztorac h, a z drugiej perspektywa uczestn ika gry bardz o interesujące też absolwen t krakowsk iej Akademii sztuk pi ęknych d a ta k jak kiedyś pracowa łam wted y zajmowa ł ceramik ą nagl e zobaczy łem jeg o obrazek p ierwszy raz kt órymi zdumia ły taką inno ścią pełną odrębnością je śli chodz i o tradycj ę jakiegokolwiek malarstwa, wi ęc tak bardz o inteligentne kosze cz y tem u w g łęboko w t o wgryźć n o i trzec ia nagrod a t o z kole i, a malarstwo com tak i pos t konceptualne j, które dotycz y bohater ów nasze j historii pokazanyc h w okre ślonych kontekstach trzecia nagrod a dla Pawła Paśnik z Wrocławia absolwen t Akademii sztu k pięknych we Wrocławiu pokazan o gr ób Józefa Bema, o którym w iadomo, że n ie mogą n ie m ógł spocz ąć w ojczyste j polskiej z iemi, bo przeszed ł na islam jak walczy ł na teren ie Turcji i po święcona Polska z imy nie mog ła go przyjąć wobe c teg o jest jak o grup ie wyn iesiony pona d z iemie w to i w parków, a także ob ie bardzo c iekawie wygl ąda jest, kiedy się ty m wspominali śmy Shorter gen. Jabłonowskiego, kt óry Coma muszę chyb a grzeszy ł jedna k dz isiaj by śmy powiedzieli afroamerykan inem, al e może n ie by ł afr o Amerykaninem po prostu Afrykańczyk wiem to o d raz u zgrzeszył n o może nie zgrzeszył, al e w ka żdej powi ła dz iecko o zak łócony to żsamości i o powiła dz iecko, a on 1 część tożsamości jednak, że jeste m pod wra żeniem teg o zdania w idzisz pan i widz ę nawe t słyszy n o i i trzecie to jes t pewn a interpretacja hiszpa ńska interpretacja matk i Boskiej cz ęstochowskiej, na którą s ą na łożone wszystk ie znak i towarzyszące obrz ędom m iejscowym, czyli voodo o te 3 obrazy uj ęły na s tak ą dyskur s żywność bardz o interesuj ące w ka żdym raz ie by ły bardz o szczególnym no brzm i w każdym razie bardz o jak i gazetkę z częstochowskiej kłopot nadzorc ów lilie z e znakami ryt ów na d twarz y do prakty k voodoo jes t te j bardz o interesuj ące także to wszystk o zrob iono tak ą technik ą, jakby przemalowan y gazety z e stareg o obraz u powtarzan e jak by ło zacytowan e jeszcz e musimy dorzuci ć, że t o niejedyne nagrod y i pewnie nie by ło łatwo zdecydowa ć jak widzę, kt o otrzyma ł jeszcze wyróżnienia szkoły duże wyróżnienie tak że Gatta przecież uznan a artystk a romsk a, kt órej mia łyśmy przyjemno ść kiedyś antymater ii opowiadać jest również w gron ie wyróżnionych jeszcze bardz o cieszy, że je żeli podj ęło decyzj ę, ponieważ t o jes t naprawd ę bardzo interesuj ąca artystka mo że te n festiwal otworzy się, że jakie ś drzw i do polskiej scen y artystycznej, al e te ż mam y, a par ę innych os ób Maria Cichoń, kt óra a, które ma łe obrazki nie s ą malowane s ą kola żem wyci ętych z rekla m plasterków szynk i wedl e r óżnych będę też t e obrazki na 2 różne odc ienie czerw ieni bardzo interesuj ące tak i dyskurs ekolog icznych i Bartosz Czarnecki, który rozpisał na p iksele, ale cz y wymyślił technik ę, której wyn ika jes t przybli żenie reprodukcj i znanych tw órców tak ich jak Hieronim Bosch cz y Brondel ta k jak byśmy je w idzieli prze z wyra źny Feel 3 w du żym ora z kre m w alb o rozp isywanych przyczyn to n ie jest namalowane kto ś z Pixel zwanego tylko t o jest technika, kt óry artyst a u żył, żeby nam za zam ówić te t e dost ęp do prawdziwego wyglądu tyc h obrazów, wi ęc w te j te ż bardzo bardzo jes t t o c iekawe mam y też jeszcz e parę innych mam y mars z niepodleg łości n p . kt óry z nagrod ą specjalną, kt óry jest te ż tak im hobb y malarstw o rysunkiem pokazującym naprawd ę to c o jes t kr ótko m ówiąc w graf iczny spos ób uj ęte szalenie interesuj ący, wi ęc ja się bardz o c ieszy, że pojecha łam do teg o Bielska i obejrzałam te n festiwal czy t o Biennale, bo on o od świeża moje wyobra żenia o tym c o si ę dzieje w malarstw ie polskim dzisiaj i pa ństwo te ż zach ęcamy, żeby swoj e c iekawe sztuk i no s pow iedzmy wetkn ąć do Pawła 29 grudnia 2019 roku wtedy będzie się zamykać, wi ęc jeszcz e chw ilka, żeby zobaczy ć prace nagrodzon e na 6 tygodni prawie, wi ęc naprawd ę jest troch ę cza s, a m y zapraszamy za tydzie ń na materię spotkam y si ę zwykle w czwarte k 1440 może uda na m si ę Powidz jak ąś audycj ę o niezakłócony perwersj i t o powiedziawszy żegnamy się państw z pa ństwem na tydzie ń Anda Rottenberg i Anna Wacławik-Orpi Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANDYMATERIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA