REKLAMA

Test: Audi Q7

Codzienny Mag. Motoryzacyjny
Data emisji:
2019-11-21 19:40
Czas trwania:
11:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
codzienny magazy n motoryzacyjn y dobry codz ienny magazy n motoryzacyjny dobryc h meczów, a kości dobry wiecz ór tak ciemność zapadł już par ę godzin tem u c o prawda z szybko jasno ść nie zrob i szybko znikały chroni ć porozmaw iamy o nowej generacj i jak mówią wag i aud i 7, a tak naprawdę b ędzie t o druga generacja drug a generacja powtarza si ę g o o zmianach modernizację tej zmiany są duże czy nie to zara z o n ich, ale zacznijmy od te j pierwszej generacj i, Rozwiń » dlaczego po p ierwsze dlateg o szef t o był samochód, który by ł naszym samochodem rok u konieczne b ędą to 20000506. wtedy chyb a mocno poszed ł chyba szósty 1, a tak że do Francji dow ieziono rok u ogromne samo łączy te 2 pierwsze SUV audi czy też jes t, że zapomn ieli złożyć sobie życzenia cz y to ju ż mieli śmy tutaj p ierwszy wierszy czwarte k po 1 listopada 2003 roku zaczęły si ę na s tutaj codzienna w śród młodzieży tera z na tydzie ń, ale 16 oraz o tak ich meto d my ślałem jako papieża m ówiąc, że t o mn ie nawet zreszt ą najbardziej dziwi n o, że te 6 lat o d huczn ie obchodz ącym dziesi ęciolecie tak min ęła zb icia czas ciekawie do dla mnie to akcj a nie myśli wydaje si ę to dziesięciolecie, bo wkrótce, al e dobra nie rozklejaj ą się c ieszymy się, że mamy coraz wi ęcej s łuchaczy, bo t o w iemy i zapraszamy do s łuchania oczywiście naszyc h audycj i, a tysiące sz óstym roku ja wyje żdżałem do tak napraw ę na stałe, bo nabyła przez pół m ieszkania wynajem ma ju ż tak pami ętam, że w grudn iu pod kon iec grudn ia wyje żdżałem i w grudniu 1 ostatni samochód, który testował tuta j w Polsce był au t pos iada, a pamiętam, że te n samoch ód zrobi ł na mnie naprawd ę niesamowite wrażenie t o by ł prawdopodobn ie on został zaprezentowan y jesieni ą 2005 roku tak, kiedy m ógł trafi ć do 2006 myślę, że niema się, że w 2006 jeździliśmy ROA prem ierzy, a co no dobrze w porządku no no w końcu ROA i te n samochód prosz ę pa ństwa zrobił dl a nas fantastyczne j piorunuj ącą wted y miał d ługości prawie 5 m nie by ło Korona 5 m 5 m i a jurorzy też tera z pan t o czy ta k tak, ale ja ca ły czas powtarza m n ikt nie słuchano w wieku 7 wydają si ę samochodem mniejszość centrum tylko że, chociaż trochę rozpocz ął istnie ć, ale wydają się mniejszym niższym t o jest tylk o z łudzenie, bo są szerok ie nawet teraz chodzi o darze Leszno wysokie Maz 74 natomiast s łuchaj ja gdzie ś tak żeśmy chyba ze 3 tygodnie tem u za 2 tygodnie tem u dziś znam w Belgii, gdzie tam w naszyc h rozmowach przemkn ęło pokusie przemkn ęło o tym, m ówił, że miałeś będziesz miał tak poje ździć n im c o właśnie już pami ęta, o c o tutaj chodz i, ale w ka żdym w każdym raz ie w zeszłym tygodniu mia ł okazj ę poje ździć siódemką tak ą w 2006 roku z d ieslem l itrowym, a nawet tak szczerz e mówiąc zastanawiam cz y mo żemy sobie kupić od takich jes t fajn y samoch ód i chcia łem zobaczyć, jaka fajn a wersja pneumatyczny m zaw ieszenia chcia ł zobaczy ć jak ten samochód obroni ł si ę swo imi w łaściwościami jezdnym i mo ich wspomn ieniach w konfrontacj i z moimi wspomn ieniami do tego, że te n samochód troch ę realizowałem auto wydawa ł Sienno n iesamowicie spr ężysta szybk ie skuteczne i tak ie by ło w 2006 roku połowa z przodu wg n ich w ogóle nie zestarza ł z tyłu trochę bym tuta j ju ż tak jak w dającej bym zmienił zmienili t o tu te ż zm ienili trochę testuje si ę potem długo produkowany samoch ód do 2015 roku, a dop iero przed chwil ą, a 67 lat by ło tak si ódemka była no dobra t o jes t mi nadal, bo prze z mamy do świadczenie jes t dobra kilkuset jeśli n ie więcej samochod ów przy SUV - ów crossoverów mo że troch ę mn iej, wi ęc mamy porównanie cz y czy nadal ty m samochode m je ździ wsp ółczesnym samochodem czy coś si ę stronie je ździ się n im fajn ie, a je ździłem wersj ą 233 Kania w łaśnie 308 , 5 sekundy do setk i pr ędkość maksymalna 210 na godzin ę, al e coś zmieni ło Zobacz tera z ma 3 l jeździłem 283 szkoła ju ż teoretycznie ma 63 to przysp ieszenie, chociaż kog o obchodzi w te j chwili my ślę, że my podajem y także rozp ędu dość stosu to s ą tak w tych wizjach du żo momenty, że elastyczność jest wystarczaj ąca przyspieszenie n ie jes t najistotniejszym tuta j pierwsza jako konsumenta p ierwsza generacj a aud i 7, a jest bardz o udany m samochode m i stawiaj ąc n a, a siali aud i ku 7 pierwszej generacji BMW x 5 pierwszej generacji t o w og óle bez 2 zdań gromady mi nastr ój rok 2015 Otóż pami ętam dok ładnie, kiedy je ździłem jesie ń 4 lata temu pierwsze jazd y si ódemką drugiej generacji n o troch ę inny samochód al e, żeby a ż tak bardz o si ę zmienił t o n ie powiem 3 cm kr ótszy troch ę bardz iej kanc iasty, ale je śli chodz i o wrażenia zjazdy t o wtedy ju ż nie pami ętam cz y akura t mercedese m, jak im jeździliśmy czy dużym BMW chyb a x 5 jednak bardz iej to aut o się wydawa ło tak samochode m do żeglowania na długą trasę tak i s ą tak bardz o wp łynął tak i majestatyczny by ł i iTaxi przypomniał, że chyb a ta p ierwsza siódemka te ż tak a była, chociaż 10 lat minęło to też nie chciałem się ta m wym ądrzać t o naprawd ę tak było natomiast n o faktycznie to co t o by ł tak i ogromny samoch ód i al e o n właśnie wyż c o o n tak się dl a mn ie wcal e fajnie n ie prowadził skład wszedł do Ben targi 2 lata później tą budow ą szósta Bentayga jaka ś tak a bardz iej jaka ś tak a żwawo jak reszt a kraj u jakoś łatwiej si ę nią manewruje, mimo że rozmiary na t o nie wskazuj ą 72 generacji nie zostawiło mn ie dobrego wrażenia n o co ś tam kiedyś m ówiło się właśnie t o jest 7 ze zg łoszonymi Ano właśnie co sprawia, że niby szybk i, ale tak ie troch ę tak i samochód z gras komputera i tuta j potrzeby i tu bardzo dobrz e by ł tam facel ifting te ż wygl ąd i obsługa jes t inna pojawi ł si ę model rok temu 8 krótszy o d teg o kilkana ście centymetr ów troch ę bardz iej tak przypominaj ący kup a bardzo się podoba ł ten samoch ód my mówię kurczę fajnie, że to zrob ili jednak to 7 to pow iedzmy takie sobie nie mówię, że co ś bardzo doleg a, ale głosie du żo bardz iej si ę podoba ło i c o nastąpiło je śli chodz i o sprzedaż aud i tak patrzy mam tak ie roczne statystyk i tych tyc h tak ich sporyc h SUV - ów do po łowy roku teg o o d po łowy ubieg łego najlepiej to si ę sprzedawało tuta j, b y wójt spięć pod audi pote m volv o XC 90 to tak ie sprzedaży naprawd ę solidne 20001400 i pote m s ą 2 audi i wyobra ź sob ie żonę tak podzieliło je śli chodz i o początek teg o roku t o znacz y troch ę trochę wi ęcej si ódemki, ale drug a połowa szk ół ósemka ósemka bardzo odgrywa ła siódemkę bardz o du żo klient ów zabrało ju ż wtedy m ówiłem trzeb a jak najszybc iej odświeżyć si ódemka, żeby ludz iom n ie zapomnieli szybko t o zrob ili trochę podobni, bo jes t tak a trochę opad ł z nagrań c iasto tak wn ętrze jes t praktyczn ie identyczne obs ługa 2 ekrany dotykowe n o właściwie to mniej n ie wiem, jak ie s ą różnice, ale i jakość dla mn ie lepiej jeździ ja n ie wiem t o tak ie wrażenia, jakie to jes t tak i bardziej sprężysty lepiej skręca fajnie się nim je ździło dzieci ątko d ieslem 3 l 286 reszta może cały Bajer to poleg a na tym, żeby to nieby ła najmocn iejsza wersja k ilka najzwyklejsze wersji gaz, bo to czase m n a a jakie dostaje co ś co ma czas skup 7, a m a tak wys ilone diesla i wieś liczy na kon ie mechaniczne jest mn óstwo oczekuję tuta j w iadomo co ty okazujesz Dizzy ka żdy diesel, czyl i obrot y ko ńczą się szybko i tak naprawdę nie ma teg o samochodu tak ich fan ów jak n p . w mn iejszej i lżejszej skupionych poprzednich właścicieli au t oraz 8 metrowym d iesla auto wylata ł w ogóle zreszt ą sens wszystkich SUV-ów audi nadal k u piątka jes t mo im ulubieńcem, ale co nie znacz y, że inne nie b ędą mia ły klientów mają natom iast co co ś c o tuta j jest zawsz e oczy zawsz e jest 8 stopniowy automat zawsz e jes t nap ęd na ob ie osie 4 ku tym co tera z w standardz ie pneumatyczny m zawieszeniem ze stalow ą możesz dokupić chyba z tego c o w iem turystom prześwit wtedy mn iejsze od 1 , 5, bo t u o 1,5 cm but y przeszl i domy ślny 20 , 5 chyba dy żur słuchalności p ół setki wydawa ło się, że ma mniej, al e to by ły g órskie trasy, więc inna zreszt ą nie cisnąłem nie mog ło on o oka wszystk o w tryb ie spor t jest różnica t o jest jes t pewn a różnica przyjemn iejsze w tryb ie sport nawe t w g órach jak jest rozdzia ł moment u domy ślnie 60 na prz ód 40 na ty ł jakość wykończenia no tak jak wały to racze j tutaj nie m a na c o narzekać tak jak m ówię lepiej wg niej niż poprzedn ik bardziej k u ósemka jeździ zobaczym y jak to będzie z tą sprzedażą t o jes t c iekawa ciekawe dla au t wyzwan ie teraz t o kuzynk a chyba troch ę za dobry samoch ód zrob ili mnie, ale tak że jak żartują oczywi ście po prostu sprawia, że jak w przypadku ósemki, gdyb y n ie kupił n o bo ma ma ły bagażnik no w idzisz, czyl i jak wida ć tutaj mamy wylazł ma ły bagażnik jes t tak im samochodem kt óre, a ma t o modna nadwoz ie typu Kukuła tak to nieco drażni n o oczywi ście każdemu co ś w dowolnie dl a tych Resovia ex it bardzo mi gotowaniem wzgl ędnie wrażeń no właśnie c o mo że jeszcz e kupi ć oprócz teg o diesla, którym byl i chyb a najwi ęcej, bo była 1 z siódemką lotnictwo mam do niej w kolejc e by ł już zna m ten silnik z czeg o w sporc ie chocia żby Panamera z nami uzysk u siódemki, więc be z przesady 4 l fałszem tu akura t ma 435 koni tutaj 600 km ta k jak m ówiłem elastyczność wystarczaj ąca Super spraw a, jaka nie m ówię, że to był wymagaj ący bardzo trasę takie by ły w g órach nawe t chw ila autostrad ą bardzo n iskie zu życie pal iwa ta k jak Tuaregów z litrowym dieslem, kt óry m ówił miesi ąc tem u 7 , 5 żaden wyczyn tuta j podobnie by ło naprawd ę powyżej 8 to si ę bardz o stara ć t u pe łen szacunek, że te ż tak t o można tuta j zresztą instalacja elektryczna 48 walutowa, czyl i ta łagodna hybryda nie wiem cz y to ma du ży wpływ na t o jes t sztywno ść skrętną o na pewno ma wp ływ na jazd ę na w łaśnie na t o zwrotno ść samochodu to wam konkurencja n ie byle jak a się pojawi ł ostatnio przez mam y noweg o mercedes a GLS od świeżonego mam y nowe i w ogóle nowy model ma w ójt z 7 też duży jeszcz e wi ększy, więc tuta j walk a b ędzie zaciekła natomiast cz y po z powodzen iem będzie dla si ódemki czy nada l kurse m b ędzie podgryzać n ie wiem zobaczymy też na t o wn ętrze, a ceny 293 możesz cenn ik zobaczyć co pamiętam, że najtańszy diesel 293 to jest chyb a 3 l 230 koni tak 209 no i co mamy jeszcz e wyższa ma jeszcz e diesle 288 koni diesla z 7 Quatro czter o litrowego 435 no w łaśnie będzie jeszcze ma m nadzieję, że w Polsce te ż, bo niby, dlaczego n ie będzie to benzyn a, którą pan i, skąd zna chyb a z czwórki 3 l, bo tam najmocniejsz ą dzi ś 3 l 340 koni tak w 6 no i tyle jeśli chodz i o silniki t o właściwie t o wszystk o fajn e autk o zrobiła rzeczywiście na tak i duży samochód t o jest frajd a zjazdy no poczekam y na dłuższe jazd y pewn ie będzie miało to na pocz ątku roku przysz łego roku wejdzie w ko ńcu do park u i tyle je śli chodzi o du że SUV-y dzisiaj g łównie, bo mówiliśmy bohatere m by ło audi 7 kłania si ę pi ękny Sławek Paruszewski Jacek Balkan jutr Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CODZIENNY MAGAZYN MOTORYZACYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA