REKLAMA

Różnice między grypą a przeziębieniem

Przewodnik TOK FM Na Zdrowie
Data emisji:
2019-11-21 13:50
Prowadzący:
Czas trwania:
01:10 min.
Udostępnij:

Dzień Dobry, Ewa Podolska. Rozwiń »
Dzisiaj dalej o różnicach między grypą a przeziębieniem:
Katar - przy grypie jest rzadki. Przy przeziębieniu leje nam się z nosa.
Kaszel - przy przeziębieniu towarzyszy mu ból i drapanie w gardle, a sam kaszel to raczej pokasływanie. Przy grypie mamy kaszel suchy i męczący. Często budzi nas w nocy. Zanosimy się kaszlem tak, że mamy uczucie duszenia się. Natomiast ból gardła jeśli się pojawia to w późniejszym okresie choroby.
I jeszcze kilka objawów typowych dla grypy, rzadkich przy przeziębieniu:
- zapalenie spojówek. W skrajnych wypadkach może prowadzić nawet do światłowstrętu. Zazwyczaj jest to łzawienie, swędzenie, ból gałek ocznych.
- W przypadku grypy dość często występuje krwawienie z nosa, rzadko przy przeziębieniu.
- grypa trwa znacznie dłużej niż przeziębienie. Zazwyczaj około dwóch tygodni, ale zdarza się, że jej objawy utrzymują się o wiele dłużej.
Przeziębienie z reguły po tygodniu mija.

Następny Przewodnik Na zdrowie jutro przed 14 Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Wodnik TOK FM na zdrowie w dzie ń dobry Ewa Podolska dz isiaj dale j różnicach między gryp ą, a przezi ębień Kataru prz y gryp ie jest rzadki prz y przeziębieniu lej e nam si ę z nos a kasze l przy przezi ębieniu towarzysz y mu ból drapanie w gardl e, a sam karz e t o racze j poka z p ływania prz y gryp ie mamy kasze l such y męczący cz ęsto budz i na s w nocy zanosimy si ę ka żdym tak, że mam y uczucie duszen ia się natom iast ból gardła je śli się pojawia t o w p Rozwiń » óźniejszym okresie chorob y jeszcz e kilka objaw ów typowych dl a grypy rzadkich prz y przezi ębieniu zapalen iu spojówek skrajnyc h wypadkac h mo że prowadzić nawe t światło wstrętu zazwyczaj jes t t o łzawienie sw ędzenie b ól ga łek ocznyc h w przypadku gryp y do ść często wyst ępuje krwaw ienie z nosa rzadk o prz y przezi ębieniu grypa trw a znaczn ie d łużej niż przeziębienie zazwycza j oko ło 2 tygodni, ale zdarz a si ę, że objaw y utrzymuj ą si ę o w iele d łużej przeziębienie z reguły po tygodn iu m ija następnie przewodn ik na zdrowie jutr o przed czternast Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK TOK FM NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA