REKLAMA

O raporcie "Twierdza Kaliningrad Coraz bliżej Moskwy"

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-21 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdeczn ie zapraszam pa ństwa na światopogląd, kt óry dzi ś tak się złożyło mniej lu b bardz iej intencjonalnie nasze j strony t o wysz ło, że po święcimy w du żej cz ęści Rosji, bo b ędzie tuta j Michał Milczarek, kt óry napisa ł ksi ążkę o podr óżach na skra j Rosji pod znacz ącym tytułem donik ąd b ędziemy te ż przygl ądać dz isiaj prasę rosyjską z Katarzyną Chimiak, al e zaczniemy przede wszystk im o d Rozwiń » nowego raport u o środka studi ów wschodnich takiego TUW w powa żnego szerok o zakrojonego i bardzo przekrojowe eg o na temat Kaliningradu i s ą w stud iu wsp ółautorzy tego ż raport u Iwona Wiśniewska dzie ń dobry główny specjal ista zespół rosyjsk iego i Piotr Żochowski, czyl i dobre zespo ły ds. bezpieczeństwa wewn ętrznego Europy wschodn iej w łaśnie ONW pozwol ę sobie wzore m państwa raport u zwr ócić uwag ę n p . na to, że w obwodzie kal iningradzkim zlokal izowanych jes t 90 % światowych zasob ów bursztyn u ten raport zaczyn a się o d k ilku takich znacz ących i przyjemnych c iekawostek również n p . o ty m, że n iemiecki f ilozof Immanuel kan t, kt óry przecież z Królewca w łaśnie by ł złożył przysięgę rosyjsk iej cesarzowej Elżbiecie Romanowi no i to by ło już kon iec cz y drug a połowa os iemnastego w ieku, kiedy prowincja wróciła pote m do prost o w Cannes Zniszczoł cofać przysięgi i do ko ńca życia formaln ie pozosta ł poddany m rosyjsk im, ale jedna k dziś bardz iej o polityce gospodarc e i bezpiecze ństwie b ędziemy rozmawia ć myślę, że były to jes t jedyny jedyny rosyjski reg ion trudn o si ę pa ństwo s ąsiaduje bezpośrednio ze względu NATO, że tak bardzo wysuni ęty na zachód ma strateg iczne znaczen ie dl a Rosji i t o co wyn ika z naszeg o raportu przede wszystkim jes t t o, że Rosja konsol iduje kontrol ę w ładzy centrali ZUS ją i w efekcie nad Kaliningradem r ównież jes t tak i główny tren d ta k tak patrz y na autorów zgadza się z łamane żadne skarby zgadza się znaczy my staram y si ę obserwowa ć sytuacj ę w Leningradzie już o d wielu wielu lat t o jes t kolejny raport to jes t na tema t obwodu trzec i tak i powa żne i rzeczywi ście i t o już 10 lat tem u w pierwszym raporc ie wysz ło, że Rosja z zwiększa swoj ą kontrol ę na d obwode m kal iningradzkim natom iast rzeczywi ście te 3 ostatnie lata, kt óra akurat te n rapor t obejmuje ta polityka te n trend si ę rzeczywiście nasili ł i widać t o we wszystk ich w zasadzie aspektac h pocz ąwszy o d pol ityki poprzez gospodark ę i poprze z kwest ie bezpiecze ństwa wojskowo ści i t u głównym elemente m zacie śniania te j kontrol i i rzeczywi ście wyra żenia tak iego prawdz iwego rzeczyw istego zainteresowania Moskwy pote m l iterackim by ły zmiany przed e wszystkim pol ityczna w obwodz ie nowy gubernator wys łany z Moskwy co w przypadk u obwodu kaliningradzkiego ju ż jes t do ść nowe, bo dotychcza s gubernatoram i byli przed e wszystkim osob y były przed e wszystk im osob y zwi ązane z obwode m jedyn y gubernator przesłane z Moskwy w 2010 rokiem musia ł si ę bardzo szybko rozsta ć z ty m obwode m m. in. ze wzgl ędu na swoj ą politykę niezadowolenie spo łeczne, bo tam po by ło wiele natom iast rzeczywi ście sko ńczą swoj ą kadencj ę przed czase m natomiast w ty m przypadk u mamy do czynienia Antona Ali Han Ano na n ich mocnyc h bardz o m łody technokrata najm łodszy gubernato r w Rosji, kt óry przyjecha ł do reg ionu w 2015 roku najpierw zaczyna ł jako prac ę w rz ądzie potem zosta ł nom inowany na prem iera obwod u, a nast ępnie na po gubernatora i gubernatorem zasadz ie jak rozumiem jest ta m po to, żeby odzyska ć kontrol ę Moskwy na d ty m reg ionem, który w ringu jakim ś sens ie tak im gospodarczy m korupcyjny m i pol itycznym z perspektywy Moskwy si ę za bardzo uniezależnia cz y też to jes t troch ę paranoja rosyjsk a, że Kaliningrad mentaln ie gospodarczo politycznie niezależnie czy rzeczywi ście są tak ie trend y spo łeczne ekonomiczne pewne trend y były, al e to nie jes t tak że kongresie n ie zależy uniezale żnia bardz iej Moskwa n ie by ła w ogóle za interesowana obwode m kaliningradzkim, zw łaszcza w latac h dziewi ęćdziesiątych, k iedy rzeczywiście sytuacj a w ca łej Rosji by ła bardz o trudna i Kaliningrad wted y w ty m okres ie, zwłaszcza ze wzgl ędu na t o swoje po łożenie, czyl i oddalen iem bezpo średnie bra k kontaktu bezpo średniego prze z właściwą ten t o sytuacj a, zwłaszcza ekonomiczna by ła ta m trag iczna i obywatele mieszka ńcy Belgradu korzystali po prost u na sąsiedztwie, wi ęc te n handel z polską handel z Litwą on kwitły t e relacj e takie t o jes t w og óle ewenement je śli chodzi o to by ł, bo t o też już troszeczkę zmienia ewenemen t na skal ę rosyjsk ą np. drobne przecie ż trudn o przedsiębiorczość procen t o d drobnych przedsi ębiorców w obwodzie len ingradzkim w por ównaniu z innymi dowodami jes t znaczn ie wy ższe nawe t obecnie, więc to s ą takie drobn e rzeczy, kt óre wynikały przed e wszystkim w łaśnie takiego przygran icznego po łożenia ponadt o z daleko o d Moskwy, czyl i wszystk o drogi wszystk o się do teg o zawodu oczywi ście bardzo mały rynek t o jes t o 1 000 000 osób jedyn ie w zasadzie poz a bursztyne m do tam n iewiele jes t rzeczywi ście taki bra k reg ion zacofan y, więc żyjący w handl u żyjący z z e współpracy natom iast rzeczywiście w tych ostatn ich latac h, zwłaszcza zarz ądu Władimira Putina obw ód zacz ął mieć znaczen ie znaczenie przed e wszystk im strategiczne wojskowe ta m zawsz e by ły wojsk a natomiast ta sytuacja si ę zaczęła zmienia ć t o m ilitaryzacja postępuje n o i te ż w ostatn im czas ie za interesowanie właśnie pol ityczne i ekonomiczne natom iast t o nal iczano gubernator nie jes t jedynym elemente m tuta j uzależnienia te j kontroli, poniewa ż w krem kontrol ę nad obwode m leningradzkim zacie śniamy w iele sposob ów m. in . te ż poprzez koncern y w federalne, kt óre wchodz ą do teg o reg ionu ta m realizuj ą jakie ś inwestycje pa ństwowe i więc tat a t o kontrola Kremla jes t w ielowymiarowa też c o c iekawe zaznacza t o wszystk o, czego nie pow iem tutaj toczy ć si ę państwo czytac ie w ty m raporcie ośrodka studi ów wschodnich, kt óre ogólnodostępny mo żna znale źć g o na stronie internetowej MSW, al e sytuacj a wygląda, więc tak że jes t n iezadowolenie takie Ekonomiczno spo łecznej sytuacji życiowej spore, al e z drugiej stron y nie ma opozycj a jes t s łaba i rozb ita Rosą taki ruch oddolny to t o jes t ta k w ogóle w Rosji cora z więcej się obserwuje jes t tak i n a rzec z miasta ekologiczne, ale on a unikają bardz o tak iego jasneg o politycznego stanow iska, bo od raz u wted y w łaśnie s ą dostrzegan e prze z służby i jednocześnie to tak ie dzia łanie typowe dl a teg o reżimu rosyjskiego represyjn y szczeg óły kampanii anty germanizacj ę inaczej taka odpowiedź, że oto w łaśnie Kaliningrad ma by ć zorganizowany pism jak bardzo t o s ą bardzo to miejsce przyznam szczerz e, że ciekawiło t o jes t jak bardz o m ówimy o to żsamości kaliningradzkiej, bo be z badań, kt óre cytuje wyn ika, że wi ększość ludz i bardziej uwa żać za Kaliningrad czek ów niż Rosjan tak, ale t o jest chyb a w og óle typow e dl a przypadku rosyjsk ich regionów oddalen iem oddalonyc h o d Moskwy jak jeste śmy we Władywostoku t o słyszymy, że my tutaj mieszkaj ący na dalek im Wschodzie mamy taką swoj ą specyfik ę jeste śmy na Syberii m ówi Mes iraccy mam y swoją specyfik ę w Murmańsku mam y dokładnie to sam o w Kaliningradzie r ównież natom iast w przypadk u Kaliningradu t o wyjątkowością jes t t o, że s ą t o mieszkańcy mieszkaj ący de fact o na regionie, kt óry by ł i kt óry nadal pozostaje z chocia żby pod wzgl ędem arch itektonicznym z obceg o pa ństwa czy ta blisko ść architektury ta blisko ść pewnyc h element ów kultur y, którą cora z bardziej, zwłaszcza w latac h ta m dwutysi ęcznych zacz ęły się m iejscowe m iejscowa ludno ść interesowa ć normalizować, jakby n ie nazwa teg o germanizacji t o było bardziej tak jest n o bo VAT tera z t o bardz iej wygląda tak ie ślubowanie si ę na t o wyj ątkowość zdjęcia stareg o rynk u Berga my ślę, że w og óle w całym obwodzie jes t ich mn óstwo w ka żdym hotel u mn óstwo p iekarni, w kt órych można jakie ś tak ie wyp ieki jeszcz e z czas ów pruskich cz y przynajmn iej stylizuj ąc si ę z mn óstwem zdj ęć kaw iarni na s właśnie jeszcz e pr óby pruskich, al e to jes t taki elemen t notowan ia si ę, bo okre śleniu skal i krytycy Rosjanie, a nie n ie wiem Niemcy Germanii Piotr, że je śli mog ę chc ących uzupełnić o jedno jedn o przemyślenie dl a mnie w ódka greck i akura t w tym wymiarze z w ielkim wyzwan iem dla pol ityki h istorycznej Kremla tak jak i on a powiedziała to jest jedyny fragmen t Rosji, kt órego historia zaczęła si ę dl a Rosjan czterdziestym pi ątym rok u do dzisiaj n ie może n ie mog ą sob ie poradzić w ładze z przedstaw ieniem jaki ś pol ityki tożsamościowej, kt óra sięga poz a t ą dat, bo nie ma w ielkiej wojn y Ojczyźnianej nie ma i w ielka Ojczyźniana sa m si ę sko ńczyła zdobyc iem Królewca, a czasu wcze śniejsze nie liczyło ju ż są pani redaktor umiała teg o rank a w Cannes sk ładam ho łd Katarzynie, al e to było parę bardz o para bardz o krótko, k iedy rzeczywi ście Rosjanie zarz ądzali ty m obszarem czy t o jes t germanizacj ą w oczac h w ładz wszelk ie tak ie sentymentalne podej ście nawe t do bruk u kal iningradzkiego, kt óry pochodzi z e staryc h czasów ze strzelan iem notowa ły stanow i zagro żenie chcę przypomnieć kilka la t temu n iepewnych krajach w tym to by ło rok u na budynku FSB zawis ła n iemiecka flaga zastanawiają si ę na 1 to by ła prowokacj a FSB kt óry, kt óra chciała pokaza ć, że zagrożenie z organizacj ą uznaną germanizacj ą w Kaliningradzie istnieje, a cz y to rzeczywi ście zrobił jakiś jacy ś ludz ie, którzy chc ieli pokaza ć niemiecki charakter ani razu nie sądzę, żeby t o jedna k była społeczna akcj a, al e do teg o wrócimy szczeg ólnie w łaśnie do tego zagro żenia, bo odczuwamy cz ęsto t u w Polsce z e strony Kaliningradu za k ilka między Piotr Żochowski i Iwona Wiśniewska ze środka stud ia wschodn ie współautorzy raport u ośrodka wschód w studiu wschodnich meto d Kaliningradu w łaśnie s ą pa ństwa 8 informacja wracam y, a świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz tw ierdza Kaliningrad cora z bli żej Moskwy test tytu ł i po tytuł raport u o środka studi ów wschodn ich, o kt órym rozmawiamy z e wsp ółautorami tegoż raportu Iwoną Wiśniewską i Piotrem Żuchowskim MSW w łaśnie, by zwr óciliśmy uwag ę pa ństwu zwrócić uwag ę w raporcie przed e wszystk im na te n trend centralizacji t o znacz y konsol idacji władzy ta m na Kremlu na d wysuni ętym najbardziej wysuni ętą na zachód ex Klaus trudn e s łowo rosyjsk ą chciałyśmy tera z spojrzeli przed e wszystk im z tak iej perspektyw y polskiej i tutaj t a rzecz, która przynajmn iej w ca łym kraju najbardz iej k gradem chyba kojarz y alb o 1 z to są te s łynne Iskander, czyli poczuc ie, że w łaśnie Rosja zbroi swoj ą ek s klawisz n o do teg o stopn ia, że my jeste śmy w c ieniu tyc h rakiet t o specjalnie też upraszcz a, bo wydaje si ę, że pobliże to s ą bardz o skompl ikowane proces y i nie łatwo przenikn ąć na drug i często podajem y tak bardz o w mediach skr ótowo, wi ęc znów skr ótowo poproszę Pietra szewski już, b y wskazał niech t o w zasadz ie znaczy jak ie g łówne trend y są co tam jest dl a na s najbardz iej bezp ieczne, dlaczeg o dru żyna już skrótowo t o bardzo kompleksu dobr a sp ójrzmy na t o z góry to jes t wąska greckiej i Stam sił zbrojnych, w które stacjonuj ą w poczekaln i greckim to n ie jest wynik tego c o si ę dz ieje w obwodzie kaliningradzkim tylko c o si ę dzieje w skal i ca łej Rosji trwaj ąca pona d dekadę modern izacja si ł zbrojnyc h rosyjskich skomprom itowany w Gruzji niejako również dotar ła do Kaliningradu słyszmy na map ę rozm ieszczenia si ł zbrojnyc h taką wirtualną sz ła naszyc h g łowach si ł zbrojnyc h federacji rosyjskiej c o nam wyjdz ie wszystk im najlep iej zmodern izowane siły rosyjskie, bo chcę przypomnie ć, że Kaliningrad nale ży do struktury Zachodniego okręgu wojskowego granicz ącego z Białorusią s ą rozm ieszczone na teatrz e Europejski Rosjanie n ie my ślą o konfl ikcie Global Wolina przed szkołami z e stawami n ie my ślą te ż o jak iej wojnie w Europie za to c o jest charakterystyczn e dl a pol ityki zagranicznej Rosji t o jes t t o, że siły zbrojne, które łączy si ę straszn e pieniądze s ą argumentem pomagaj ącym realizowa ć cel e pol ityki zagran icznej Rosjanie sygnalizują ca ły czas rozbudow a si ł zbrojnyc h groz i użyciem t o jes t 1 z punkt ów negocjacyjnyc h straszak straszak od p o pierwszej zaś podkre ślam to k iedy mówię o nie tylko Kani gracze, ale również liczy ć w sektorz e bezpiecze ństwa rosyjskiego to jest cz ęść wojn y psycholog icznej prowadzone j prze z Rosję prze z lata celem jes t poprze z faktyczn e rozm ieszczenie si ł ja m ówię teraz o d stron y polscy cyw ile możemy rozpatrywa ć sprawy wojskowe znaczen ie za chwilę teg o sameg o proces u z tak iej skal i w Europie nie mam y si ł zbrojnych rozm ieszczonych jak rosyjski, wi ęc nawis jak jeszcz e raz nie mamy a ż tyl u sił zbrojnych nale żących do kraj ów Europy zachodn iej da t o ile mam y zachodn im okręgu wojskowym prz y po łudniowym okr ęgu wojskowym, kt óre promieniuj ą oddzia ływaniem na Ukrainę Białoruś szybsz ą i tym, że armia bia łoruska jes t praktyczn ie cz ęścią wsp ólnego zgrupowania zachodn i okr ęg wojskowy dysproporcja i tera z popatrzm y popatrzm y na m iejsce teraz na tej mapie narzeka ń gra t o jest tak i naw is, kt óry ma znaczenie operacyjn e, bo n ie tylk o Iskander i hande l z rakietami bal istycznymi si ę w powyżej średniego zasięgu, ale t o co stało si ę w ostatnich latac h co szczególnie czy porz ądnego zasi ęgu, czyli nie na Polskę powy żej 500 km i coś c o się sta ło w wodzie to jest t o, że rozm ieszczono tam jednostk i morskie, ale r ównież wyrzutnie l ądowe z rak ietami manewrujących chcia łbym przypomnieć tak i incydent, które mo że nam punktami z pami ęci, czyl i podczas konfl iktu w Syrii pewneg o dn ia flotylla kasp ijska odpali ła rakiet ę kal iber z morza Kaspijskiego, kt óre uderzy ły cele m w rejonie i teraz obraził si ę tak ą broń rozmie ści oraz Rosjanie an i grać jes t t o pewn a pol ityka rosyjskiego straszen ia chcem y Otóż partnerów, żeby nie przyj ęli podobnych nawyk ów i na wschodn iej rozbudowal i swo ich si ł zbrojnyc h, ponieważ wywołują jak t o m ówią pi ęknie Rosjanie mog ą wywo łać adekwatn ą odpowiedź to jest gr a nerwów tak z 2 stron tak i element propagand y rosyjskiej, który ona jes t zawsz e prowokowane do tego co robić na zach ód Rosja zawsz e si ę bron i bardz o aktywn ie podkre śla cz ęsto tak że tutaj n o tak i charakte r pol ityki rosyjskiej czynnik m ilitarny jest cz ęścią pol ityki zagranicznej nie jest oderwan a od cel ów politycznych c o jest c iekawe i powtórzę t o jest t o spójrzmy jeszcze ra z atomow e Rosjanie koncentrują najwi ęcej jednoste k Natasza zachodn ich, czyli ca ły czas jes t t o czynnik, który ma wp ływać na pa ństwa Europy zachodniej rozwiązały teg o c o pan nie tylk o w sensie militarnym władze wszystk im policj ę właśnie tam też, że to nie znaczy, że ta m si ę spodziewaj ą niekoniecznie nie musi oznaczać, że tam si ę spodziewaj ą najbardz iej konfliktu militarnego tylk o, że tam tam t o jest najlepsz y najskuteczn iejszy elemen t pol ityczny instrument pol ityczny jak i tutaj jest 1 bardzo wa żny czynn ik, ponieważ przyk ład Gruzji, który tam panie naszych gran ic się, a tak bardz o c iekawe przywo łał przywo ła Rouzier konfl ikt na Ukrainie zasygnalizował t o Rosjanie przekazal i sygna ł jesteśmy zdecydowani u żyć siły oczywiście nie w ka żdej sytuacj i on i też licz ą się z e stratami i Ukraina też n ie jest dowodem na w ielki sukce s dochod y w ielkiego sukcesu strateg icznego Rosji, al e w w naszym mn iemaniu m y si ę jednak ca ły cza s patrzymy z lekk ą obawą Rosjanie pewneg o dn ia mogą u żyć si ł i świadomie czy te ż podsycaj ą również przekaz ie informacyjnym po c o b ędziecie się broni ć przed wam i w og óle sen s m ówienia o obronie przed Rosją w jakimś konflikcie jes t be z sensu to, dlatego że i tak jesteśmy mniej to n ie jest prawd a s ilniejszego mo żna pokona ć służą siłami, skąd si ę robić jeszcz e krótko w Myślenicach zap isy dl a też skojarzen ia, al e p iszecie pa ństwo pisze pan syn a my ślę w ty m fragmencie o ty m, że t o jes t baza wypadow a dl a szp ieg naturalna oczywi ście, że naturaln a, dlateg o że naturalnym i i kompetencjam i s łużb rosyjskich jest r ównież wywiad i sam o naturalne po łożenie geograf iczne Kaliningradu ora z otoczen ie interesuj ącymi sprawami powoduj e aktywność służb c o si ę sta ło w ostatnich latac h, bo tonie sta ło się ro k temu t o jes t to, że Federalna służba bezpiecze ństwa, kt óre w powszechnym mniemaniu uchodz i z a służbę kontrwywiadowcz ą cz y policję polityczn ą gn ębiących spo łeczeństwo zaj ęła się dzia łaniom wyw iadowczym poz a gran icami kraju posz ły dekadę tem u mogliśmy m ówić służba gran iczna FSB zajmuj e si ę płytkim rozpoznan ia sytuacj i poz a granicą Ros i to robiła to c o się wp isuje w kompetencj e Straży Granicznej n iestety incydenty, kt óre ujawni ły służby litewskie zostanie te ż tak ie zm iany świadczą świadczą świadczą o ty m, że zaszła ros ło of icera FSB, które sta ć zaczął interesowa ć system y łączności specjalne obs ługujących prezydent liczy to już jest spraw a grubsz a t o pokazuje, że służba, kt óra kiedy ś była stryc h służbę wywiadowczą zaczyn a zajmować si ę wyw iadem o charakterz e pol itycznym tak że tutaj wzrast a t o oczywi ście za interesowanie Rosjan tematyką są ich interesuje interesuje sytuacj a w państwach ba łtyckich sytuacj a w Polsce Rosjanie i t o n p . m ówił, że oskarżenie s łużb, ale jawne j dzia łalności np. mediów rosyjsk ich, aby si ę zawsz e zaskoczon y jak pilnie Rosjanie czytaj ą lokaln e gazet y sąsiednich bardzo c iekawe tera z t o Piotr Żochowski i wr ócimy do gospodark i reg ionu, bo po p ierwsze jest statystyczn ie tam trudn iej niż Rosji w tej komisji szp italnej cz y jak j ą nazwa ć i zawsze jes t taka anal iza prosta, al e wp ół, która uto żsamia jedna k niezadowolenie sytuacji gospodarcze j tak im potencja łem niech ęci do w ładzy tak, je żeli ludz ie są niezadowoleni o d pewneg o dnia mo żna się obudzi ć z w ielkim proteste m na ulicy nie zauważywszy ja k do teg o dosz ło jak rzeczywi ście jak trudn o jes t sytuacj a w ty m kraj u w tym reg ionie dotyczy ta sytuacj a w oczywi ście statystyczn ie rzeczywi ście średnia średnia dochod y kończy s ą niższe ni ż średnia w Rosji natomiast rzeczywi ście t e ostatnie ostatn ie, zwłaszcza ostatn i ro k ostatnie 2 lata nie by ły a ż tak ie tragiczne dla Kaliningrad czek ów m. in . dlateg o że dzi ęki bardz o du żym inwestycjom pa ństwowym w reg ionie dużym oczywiście patrz ąc na skalę sameg o powod u mieliśmy ta m do czynienia po p ierwsze, organ izacja m istrz świata k ilku znaczeń niż mecz u m istrza świata 2018 co w iem czy m wi ązało si ę budowa stad ionu budow a dr óg budow a rozbudow a rekonstrukcj a lotniska, al e te ż bardzo du ża inwestycja w nowy term inal gazow y p ływające bardzo duża duże inwestycje w elektroenergetykę, czyli t o są tak ie pieni ądze, które oczywi ście n ie daj ą długofalowo wzrost u gospodarczego tem u organowi natomiast w tyc h latach, kiedy t e inwestycje trwały rzeczywi ście przynajmn iej cz ęściowo lokaln e przedsiębiorstwa mogły mog ły na ty m zyskiwa ć i przed, a przed e wszystk im mimo tego, że te dochody obywatel i spadają ważne wska źniki makr o rosn ą dochody zbadają są zwy żka została, która jes t to żsama dla ca łej Rosji czy bogaci si ę el ita pokaż si ę elita pieniądze gdzie ś przepadają i proble m poleg a na ty m, że rzeczywiście jest te n spadek dochod ów jes t wysoki natom iast n ie do ko ńca tak spad a popy t m. in . dlatego że na potęgę Rosjanie kredytują się rzeczywiście zad łużenie w bankach i czy akurat przypadk u kara t o p o wyżej nawe t średnio rosyjsk a to pokazuje w zwi ązku z ty m po prost u Rosjanie zaczęli prze z ostatnie 2 lata życia na kredyt c o oczywi ście stwarza ogromn e niebezpieczeństwo w przypadku na m na na przysz łość, dlaczego na now o t e kredyty trzeba będzie sp łacać ju ż są już jes t bardzo duża grupa ludzi, która n ie jest w stan ie sp łacić swo ich kredyt ów i przechodz i na chwilówki, żeby spłacić poprzedn ie kredyt y co tylk o pog łębia proble m w związku z ty m rzeczywiście sytuacj a zaczyn a robi ć trudn a, ale to nie tylko czeka ich radość, a cały ro k, al e nadal nasze n ie przek łada jaki ś usystematyzowany zorgan izowany sprzeciw n ie znaczy to jest też zn ów tuta j pod względem obywatel e mieszkańcy dal i rady się n ie r óżnią od pozostałej cz ęści Rosji rzeczywi ście mimo spadaj ących dochod ów m imo rosnącej n iezadowolenia spo łecznego aktywność protestacyjna jest bardzo mała t o jes t akurat ewenement je śli chodz i o Kaliningrad, bo jeszcze 10 lat tem u mieli śmy do czyn ienia z fal ą naprawd ę poważnych oczywi ście ja k na skal e obwodu protest ów, gdzie 10  000 ludzi sta ło na ulicy protestowali roln icy właśnie to jes t tak i western bazuj ący się demokratyzacj ę sam modernizują jakiś ta m psów n ie u żyjemy marzną okazuje się, że na to te ż spos ób polityka Kremla tu jes t naprawd ę skuteczn a cz ęściowo leki Marko Markow Merkel zdecydowan ie Krajki rzeczywi ście cz ęść cz ęściowo represje cz ęściowo kup ieni główni l iderzy tyc h protestów no to sytuacja z przeszła jest tera z pod kontrolą rzeczywiście pod tym wzgl ędem to tat a to społeczeństwo nie r óżni się niczym w tym, że Rozenka Grad cz y zostało spacyf ikowane w zasadzie opowie Sokolnik radzie opowieścią oraz bardzo tera z od szukamy istnienie właściwą stronę to taka linia, ale szans uznal i, że tam się czym różni atest nie to znacz y różni się o tym, że rzeczywi ście ma meg a specyficzne po łożenie i t o specyf iczne po łożenie ma znaczenie bardziej dl a na s dl a Polaków dla Alicji Nowak no bo to m y mamy do Rosji pomi ędzy sob ą tak te n malutki kawałek im i t u akurat właśnie ta wsp ółpraca jest ciekawe, dlateg o że z 1 strony on i s ą na nas skazan i, bo przynajmn iej tranzytową rzeczywi ście Litwa tuta j stanowi drogę sądową prze z Litwę stanowi bardzo wa żny element no, a z drugiej stron y mam y tutaj mamy teg o sąsiada doczyta ć cz y państwo wi ęcej w raporc ie dużo du żo dużo wi ęcej, bo to jes t kilkudziesi ęciu stronicowy rapor t ośrodka studi ów wschodnich twierdz ę Kaliningrad t o tytu ł, a wsp ółautorzy Iwona Wiśniewska Piotr Żochowski z oraz wobe c państwa kosz t bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA