REKLAMA

Czego można szukać na krańcach Rosji? Niczego!

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-21 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:28 min.
Udostępnij:

Gościem Agnieszki Lichnerowicz był dr Michał Milczarek autor reportażu "DONIKĄD Podróże na skraj Rosji".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Llosa s łyszą pa ństwo ju ż dr Michał Milczarek z państwa go ściem dzie ń dobry ad iunkt w historię uczuc ie filologii wschodnios łowiańskich na Uniwersytecie Jagiellońskim auto r książek na tema t my śli rosyjsk iej w Rosji sp ędził 3 lata by ł prawie wszędzie t o wszystk o czyta m na ok ładce książki, b o w kontek ście naszej rozmowy Michał Milczarek to przed e wszystk im auto r esej u reportażu donik ąd podr óże na skra j Rosji ksi ążkę wyda Rozwiń » ło wydawn ictwo czarn e po c o tam jedz iesz po nic jak oni monopo l nic to p łacono po nic co z teg o mas z nic tak mniej wi ęcej t ę ksi ążkę przeczyt a donik ąd czyl i, dok ąd powiedzmy dzie ń dobry no w łaśnie donikąd, poniewa ż ta książka jes t jest troch ę Sejm troch ę reporta że trochę jak o swoj ą wewn ętrzną introspekcji ta najbardz iej mn ie interesuje t o jes t chyb a chyb a odnajdywanie dzi ś na okres ie u kresu ma pyt a ko ńca świata w pewnej tak iej rzeczywisto ści fundamentaln e pewnych źródłowych, gdyb y poj ęć f ilozofii pewnych zjaw isk tak ich jak jak by t ja k jak nicości jak czysty byc ia jak czysta przestrze ń czas i t d. fundamentaln e poj ęcie f ilozofii, kt óre po prostu mi si ę ta m jawi ą w tej geografii gdzie ś na temat y na te j końca map y, gdzie wszystko znika zostaj e tak i czyst y horyzon t pust e miasta tundra tajg a coś takiego geograf icznie jeszcze musz ę powiedzieć gdz ie, gdz ie byłeś, wi ęc ta ksi ążka opowiada o k ilku takich m iejscach w Rosji tak ich jak Kamczatka tak ich jak szko ły m a jak w work u ta Events ja, czyl i graf iczne geograf iczne centrum Rosji w kraj u krasnojarskim takich tak im te ż jak nory, kt óre si ę znajduj e za kr ęgiem za ko łem podb iegunowym te ż też też na p ółnocy na dalek iej p ółnocy i wreszcie jeszcz e na kon iec mamy tuta j i Wielkopolskę to znaczy m iejsce w pol e, na kt órym ro śnie ow ies gdz ie, kiedy si ę ko ńczyła gran ica zaboru rosyjsk iego i jest t o punkt, w kt órym Rosja siedzia ła najdalej na zach ód jest troch ę odpowiedzialny pol itycznie baw i się wyobra źnią zosta ła rosyjsk ą granic ą tak jes t du żo wyobra źni czasam i nawe t pytan ie jak, al e turystyka, b o za ka żdym raze m, k iedy formu łowane jak ąś koncepcję cz y po aut o rzeczywiście myślałam sobie o w sumie t o jes t bardzo ksi ążka Milczarka ni ż o p ółnocno wschodniej Rosji t o zara z auto r Milczarek sam mierzy ł się z tym obrażeń alb o m ówię sob ie o kto ś tuta j bardzo esencj a analizuje p isze jaki ś takich dłuższa ni ż tak ich w łaściwych dla dla p ółnocnej Rosji dla naszeg o też or ientalizm wan ia teg o m iejsca kategoriach ora z Milczarek o tym, p isze, bo w zasadzie to jes t tak a opowie ść trochę te ż my ślę o o tyc h wyobrażeniach, kt óre twoja wyobra źnia szczeg ólnie m łodego ch łopaka czy podpowiada ła i poszuk iwaniu konfrontacji rzeczywisto ści z tymi wyobrażeniami cz y n ie tak można wykonać można powiedzieć, że jes t chem iczna relak s relacj a, która zachodz i w mo im mózgu, k iedy o n się spotyk a z kresem map y i z ko ńcem świata z ty m właśnie z kandydatk ą, bo norwesk ie Węgrom cz y czy czy innymi m iejscami i faktyczn ie tam dotarłem, jakb y przez map ę za po średnictwem map y wuj a dz iecka kochałem mapy gapiłem si ę na map y godz inami mogłem mog łem na tym sp ędzać i kiedy kiedy, kiedy doros łem to spakowa łem końcu plecaki postanowi łem, że pojad ę zobaczyć co jes t we wn ętrzu tematy, bo te n te n te n pusty kolor pusta pusta pusta ma pan mn ie na bardz o działała n ie pociągała wci ągała i wreszc ie ta m pojechałem kata musia łem się tam Słowianie, a ta m Słowianie, a ta m r ównież n p . Corea jac y albo ewent ko ło w ie renifery tajg a tundr a pi ęknie, ale cz y RPP to jest t o jes t bardz o c iekawe t o poszuk iwanie to zacytuj ę sameg o autora Michała Milczarka metaf izycznego p ępka te ż, bo ty m podróż to n ie ja wymy śliłam t o ja przeczytałam no t o od Witkacego z p ionem rozwoj u właśnie bo, bo oprócz tem u t e ta k jak mówiłem pote m ta m przemieszczaniu geograf iczne mu towarzysz y oczywi ście tak a g łęboka refleksja filozoficzna bym powiedzia ła cz y nawe t egzystencjaln e cz y metafizyczna i te ż takie balansowan ie dziś takiej r óżnicy między w łaśnie tak ą abstrakcyjn ą metafizyk ą, a dworcem autobusowy m i zepsut ą drogą dokładnie dok ładnie, bo przecie ż na listę tych n ie d a się przeżyć na samyc h poj ęć f ilozoficznych j a tak zawsze śmieje na różnych spotkaniach cz y przeróżnych rozmowa o tej ksi ążce, że w łaśnie dobrze chce z te j swojej nico ści to robić w ty m tundr y i bez telefonu be z plecaka be z jedzen ia be z map y i będziesz mia ł czystą nico ść jednak wracam wraca m szuka m sklep u spożywczego szuka m zim ą jakiegoś pom ieszczenia z ciep łym grzejnikiem kaloryferem, żeby n ie zamarznąć to jes t pewn e balansowan ie w łaśnie między pojęciami abstrakcyjnymi, o których m ówisz, a zaraze m tak im konkrete m takim konkrete m, który te ż tam jest tak i czasam i dosy ć prymitywnym je żdżą autostopem do mieszka ń ma łzy, którym m y, kt óre właśnie t o jest Oriental zostan ie tak w ódka Entropia rozpa d upade k szarzyzna, owsze m, dzika przyrod a o, owsze m, aczkolw iek nie zmyślam p isze o ty m jak by ło rzek a si ę 4 × dziennie potraf i z łapać gumę no c óż ja mam poradzi ć nie nap isze, że 2 × tylk o taka, al e jeste m świadomy teg o realizowane oczywiście nawet troch ę czasami gra m sta orientem zrob ili wspaniały jeg o żony, ale nie decyduje ca ły, al e wspania ła rozmow a autor a w Pietropawłowsku, gdz ie chc ę spotyk a auto r m ężczyzna m łodego i pyt a c o ta m nakaz t o jest Kamczatka na Kamczatce nud a an i wulkan udaj e m ówi na pytan ie Milczarek z kole i spotkaniu pytam Czarka ta m w Europie w Polsce nud a ani wulkan ów ani Pacyfiku nie m a na co odpowiedź cz łowieku nuda jes t na Kamczatce s ą wulkany, ale c o z tego prócz n ich nie ma nic wyznaj e woli drugi b ilet na samolot się dzi ś i si ę przekle ństwo kisić n o i w łaśnie rozmowa, choć wiem, że ka żdy chce być tam, gdz ie g o nie ma tak dok ładnie dok ładnie t o o tej rozmowie chcia łem do n iej nawi ązać właśnie, gdz ie się star ą m ój tak i trochę or ientalistyki c o fanatyczne j wyolbrzymiony, bo t o jeszcz e mia łem też tak a rzadka to była moja pierwsza tak a wyprawa jeszcz e po rosyjsku wted y tak naprawd ę dobrze nie umia łem w jamie 22 lata sobie wymyślałem, że o d raz u polecę na Kamczatkę i si ę tam styk a temu Orient l isty i turb o or ientalizm z jego turbo o incydent Lis me m moje wyobra żenie, że prawdziwe życie jest w łaśnie na Kamczatce rosyjska, czyl i dusz a rosyjska tak i taka w łaśnie dusz a metafizyczna rosyjska, gdzie taniej c o widać, że t e wulkany je j kuchni widać, że cz łowiek sobie robi herbatę rano i tam wulka n za okne m jest ośnieżone przesz ły piękne życie osoby mówi n o właśnie cz łowieku nud a ile można patrzeć na te n Wólka z tej kuchni ja bym chciał dzi ś pojecha ć po mieście pochodzi ć p o na zachód i zaraz poszli śmy np. wypożyczalni filmów DVD, bo też czas 15 lat temu, gd y się wypo życzony na amerykańskie filmy ogl ąda taki pyt a, a to oglądałeś tam oglądałem jakieś tak ie h ity hollywoodzkie pokazuj e ani żadnego n ie oglądałem żadnego się rozczarowa ł w ko ńcu miał już do hotelu Novo nie m a o czy m gościem gadać, bo te ż jes t tutaj ta refleksja i t o jeste śmy bardz o ciekawe, bo tutaj ca ły czas w łaśnie miał wyciek zmaga si ę z r óżnymi tuta j perspektywami, bo jesteś ta refleksja, o kt órej są między nim prof. Czapiński, że Rosja mamy potrzebn a by śmy zrozumieli k im t u jeste śmy, owszem to prawda tra p iszemy oraz tylk o p isze o sob ie czase m to prawda, al e n ie do końca znaczy jak p isze jak pisze du żo o sobie, al e też n ie może n iekoniecznie jako Polaków czy Europejczyk czy kogo ś tzw . Zachodu tylk o tylko tylk o tylko sprawdzam c o się jednak, że jest moją wyobra źnię oczywi ście moja wyobra źnia jes t ukszta łtowana w Polsce, wi ęc wi ęc, aczkolwiek na pewn o jeszcz e na m m. in . w Instytucie filologii wschodniosłowiańskiej t o znaczy Michał Milczarek jes t f ilozofem tak chyb a trzeba powiedzieć f ilologie f ilozofia n a po krok u tak ta k, tak więc wi ęcej t o f iltruje oczyści moja moja moj a wyobraźnia też ukszta łtowana prze z polską rzeczywisto ść prze z tak pow iem polską mapę przez nas z odleg łości na skalę nasz e poj ęcia i widzę, że ta m mi się to wszystk o troszeczk ę jak gdyb y destab ilizuje wraca wpros t konstruuje, więc t o te ż te ż te ż jednocześnie zwrotn ie pokazuj e k im kim jesteśmy i czy m jest już Polskę Europejską w kontekście Rosji, a konkretnie jest twoj e ulub ione m iejsce znaczy jak ie masz mówić to tak ie każdego realny zarzucaj ą ja k jak wędką co ś było ich z e, wi ęc jak wędką na d Kamczatkę Kamczatka jes t fascynującym pi ękne m iejsce w Rosji ze względu w łaśnie cudowną przyrod ę gejzer y na tę na te wulkany, kt órych by ła mow a na nied źwiedzia, ale może by ć zareklamowa ł się o Kamczatce trochę było t o jeszcz e powiem, że w ęgla jes t m iejscem cudownym t o jes t absolutna pustka t o jest t o jest terytor ium Turcji te 760 km tysi ęcy kilometr ów kwadratowyc h, czyli ile w 2 Pura Zapolskiej i na tak iej właśnie terytor ia m ieszka 15  000 osób ta m drog a sta ła w naszy m pojęciu n ie istnieje tam istnieje tylk o tzw . z imnych, czyl i drog a z imowa drog a, kt óra funkcjonuje powstaj e k iedy, kiedy wszystk o zamarł, kiedy zamac h za grunt, k iedy zamarzaj ą rzeki, bo tam nie ma na d rzekami tyc h m u żadnych mostu, wi ęc się je ździ po lodz ie i w te n sposób mo żna dotrze ć i c o ciekawe t o jest to jes t właśnie być może ten metaf izyczny p ępek Rosji, poniewa ż w tej Ewę k si ę znajduj e geograf iczne centrum Rosji, a wi ęc tam jes t środek tego ra n ogromnego kraj u, więc okazuj e si ę tak, żartując troszeczk ę, że serc e Rosji jes t pust e prawda, że Rosja jes t prawd ą emanacją epi fenomene m pustki już tera z zaczn ę zacznę dandy s popad a więc, al e te ż mówiła Michałowi Wieczorkowi państwo kodowan e, żeby si ę poznali śmy w Petersburgu, gdzie Michał Malczak m ieszka w tym pi ęknym historycznym centrum tylk o troch ę oddalon y tak im blokow isku zostanę, dlaczeg o skoro mo żna mieszka ć w ty m pi ęknym h istorycznym centrum Petersburga Michalczak mia ł m ówi wtedy widok z wysokiego pi ętra na zatokę dobrz e pamiętam c o fi ńską znów jaki ś kraj jak bezkres i t d . ale dl a mnie ta książka z wyznaniem Ania i ja mam tendencj ę do myślenia w tak ich kategor iach socjolog icznych pol itologicznych h istorycznych, a to zupełnie t e moje kategorię mn ą m ówiąc kolokw ialnie rozwal a o, dlaczego unika ły w łaśnie pol ityki w tym w jakiej na innej mn iej pros i rozumianej no myślę, że chyba też, dlateg o że mn óstwo z tej polityki, żeby na Rosję bardz o często prze z pryzma t polityki jedna k z spogl ądamy my ślimy Rosja i o d razu automatyczn ie my ślimy Putin Kreml ewentualnie h istoria zwi ązek radziecki o d raz u pol ityka, a Rosja Rosja Rosja w łaśnie kryj e w sob ie te ż inne znaczenia w łaśnie coś mo żna w n iej odkry ć innego ja ja chcia łem ja chcia łem tego unikn ąć, aczkolwiek troszeczkę gdzieniegdzie ta pol ityka wypływa n o bo jednak się spotyka m z różnymi ludźmi je ździ autostopem, więc ci ludz ie do mnie mówią j a z n imi rozmaw iam i w te n sposób on i czasam i żałuję, że związek radziecki si ę opa d upad ł czasam i chwal ą te ż Putina, aczkolwiek może nie a ż tak nadmiernie nie a ż tak często si ę wydawało, wi ęc ja my ślę że, że Putin kiedy ś minie, że być mo że Rosja cała historyczna jes t też poniek ąd jakim ś tak im troszeczk ę geologicznym nalote m tak wypowiedzia ł nad w ielkim azjatyck im kontynenc ie na jeg o p ółnocnej części i on a przem inie, a przez t o Rosję wida ć widać wida ć cz ęścią dz ieciom tzw . tzw. wieczno ść tak t o nazwijmy t o znaczy te n te n tom dzieł t o możemy jeszcz e są wci ąż w stan ie dosy ć prawd a dz iewiczym n ienaruszonym pustą tundr ę pust ą tajg ę, gdzie jeszcz e jak gdyby cz łowiek n igdy prawie nie by ło alb o albo nie zagospodarował tej z iemi jak w łaśnie dzi ęki 700  000 km ² żadnej ziarna i czego no wiecznej zmarzl iny targi pustk i w śniegu b ieli mo żna kontemplować ow ą Biel ta w iele jest wieczna ona była kiedy ś, k iedy jeszcze człowieka na ziemi nie by ło i b ędzie zapewn e, k iedy kiedy, kiedy by ć mo że nasz a cywilizacja zg inie k iedy, kiedy takie nazw iska jak Putin będą tylko mgn ienie w te j w te j ca łej historii, gdz ie tera z wyb ierasz, a jeszcze do końca n ie w iem byłem by łem late m na lasc e i mają zabawne czase m bardzo się Michał Szczerba na Alaskę leczy ć bo by jutr o by ło wczoraj właśnie now ą między Alaską ma, a wschodni ą Rosją Kamczatki Czukotki przebiega mi ędzynarodowa l inia zmiany daty i ja akurat w ty m roku poleciała już n ie do Rosji tylk o na Alaskę i nawe t te, al e z Końskich Kresy Zachodnie do na d cie śniną Beringa, sk ąd mia łem szcz ęście do świadczyć widoku Rosji t o znacz y zobaczy łem z Ameryki rozegra łem gołym ok iem, k iedy si ę rozpogodzi ło, bo to te ż nie codz iennie widać to jest piękne doświadczenie p isze si ę w idzi jutro i w idzi przed podw ójny zach ód słońca, bo one zachodzi jednocze śnie na lasc e jednocze śnie naczynk o zachodzi to ju ż na inną ksi ążkę, bo donikąd reporta ż ese j podr óże na skra j Rosji to jest opow ie właśnie tyc h z kraj u czy krajac h Rosy Michał Milczarek auto r był państwa go ściem bardzo dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA