REKLAMA

Przegląd prasy rosyjskiej

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-21 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąda Agnieszka Lichnerowicz wracam y do Rosji dzi ś światopogląd Rosji w du żej m ierze jest po święcony, chocia ż n ie oczywistych kontekstach o d n iej mówimy tera z przegl ąd prasy zagran icznej rosyjskiej w łaśnie dlatego te ż w studiu Katarzyna Chimiak ze stowarzyszen ia za woln ą Rosję dzień dobr y dzień dobry zwycza j we wtork i w idzimy, al e w ty m tygodniu by ło exposé i orzeczenie s ą, więc przegl ądamy pras ę dz isiaj i trudno nie zacz ąć o d Rozwiń » dzisiejszej wiadomości nie w iem cz y dn ia, al e gorące wiadomo ści Otóż dum a Państwowa uchwali ła ustaw ę, która rozszerzenie jak o kategor ia tych zagran icznych agent ów na osob y, kt óre współpracują z med iami i otrzymuj ą fundusz e z zagranicy, czyli n ie tylk o organ izacje pozarz ądowe, kt óre maj ą jakie ś wsparcie z innych kraj ów muszą zgłosić wted y maj ą tak ą łatkę agent ów zagran icznych, al e również med ia jak rozum iem na media t o już te ż w życie ju ż jakiś cza s temu mo i para ju ż g o grupa mediów życie za granicę po radio Svoboda nad -li si ę znajduje natomiast t o jes t ustawa, kt óra dotycz y również po prostu zwyk łych ludz i i niektóre z rad iem swoboda, że przyjdz ie jako go ść kto ś n p . publ ikuje jakie ś materiały w s ieci, a jednocześnie władzę dow iedzie, że dostaj e jakie ś fundusz e z zagranicy toczy si ę jest poj ęcie dosy ć mętne 1 może by ć szeroko stosowan e to można nada ć status tak iego zagranicznego agenta cz y czegoś zobowi ązuje do teg o, żeby z za łożył zespół sta ł się osob ą prawn ą co m u całą sobot ę możliwe m inister sprawiedliwości, który jest odpowiedzialny za t ę list ę wręcz agent ów, żeby dalej procedować r ównież osoby po prost u po rozpowszechniaj ą w ustawie o internecie cudz e materia ły n ie prawn iczka Galina rapowe c o m ówi Kommiersant bowiem akurat Katarzyna też wywrote k z Kommiersanta, że zap isy ustawy mogą dotyczy ć po łowy kraj u, bo wystarcz y w gdzie ś w internecie przegrupowa ć publikacj ę zagraniczn ą tak to n ie jes t zaskoczenie o, tyle że most t o sobie m ówił po par u miesięcy no i też potw ierdza się taka zasad a, że właśnie t e auta teg o typu ustawy maj ą tendencj ę by ć bardzo m ętne i szeroko o def iniowane przez pojęcia, bo to po prost u umo żliwia taką elastyczno ści ich stosowan ia może poszerzyć to b ędzie Maczuga na cza s na bloger ów opozycyjnyc h, kt órzy pote m będą mili maj ą status zobowi ązania do sk ładania r óżnego rodzaju raportu takim do teg o, aby nadal na n ich kary finansowe, ab y t o umo żliwia tak ą kontrol ę i powiedziała dyscypl inowanie metod ą ka r finansowych konkretne bran że mog ą teoretyczn ie naukowcy z grantami z zagran icy by ć z nam i agent ów zagranicznych to te ż to bardz o się toczyć nawe t mówić właśnie w ustawie, która potencjalnie mo że prawie ka żdego dotkn ąć przejd źmy do news a miesiąca jak n ie rok u z Rosji, bo t o bardzo dz iwnie si ę te j historii opow iada zresztą na to te ż zwraca uwag ę autor tekst u, kt óry wybra ła Katarzyna do naszeg o przegl ądu rep o z Republiki Georgi on e m óc, że ta h istoria bardz o filmowa tak i rosyjski Lars von Trier alb o tak ie typow e petersburskie zab ójstwo mówi si ę chodz i o prof. Igora Sokołowa, kt óry znany również poz a granicami Rosji jak o znawc a Napoleona w jakim sens ie jeg o też fanaty k ca łej te j h istorii, który zamordowa ł bardz o tak brutaln ie i spektakularnie m łodą swoj ą studentk ę partnerk ę i zosta ł złapany, dlatego że p ijany wpadł również z cz ęściami cia ła przy sobie wpad ł do rzek i prawie tam zginęły wyci ągnięto i tak trafi ą na histori ę o tym, zabójstwie jes t bardzo filmowa opowie ść pewn ie dlateg o tak ekscytowa ła r ównież med ia zagran iczne jeszcze tylk o dodam, że gorl iwa zwan ą porównują do te j opowieści o ty m jak 2 mężczyzn 2 Rosjan zamordowało, dlatego że si ę Kanta pokłócili, al e ciekawe s ą dyskusje, które mog ą umykać w tyc h spektakularnych informacje w doniesieniach prz y okazji, jakie dyskusj e wybuch y mrozy tak, bo się te ż struktura g łosu zbulwersowa ła wszystk ich dlatego właśnie, że jes t ta k jak mówisz filmowa jes t na czynniki pierwsze Ross Ross chc e uk ładana faktyczn ie pan z ka żdej w każdym programie ka żdy redakcj ę od opozycyjnych wideo blog ów p o n p . tak ie program y jak si ą go mała chowa jes t takim rosyjskim RM z prem ierem i tam si ę skupiają autorzy na dla tyc h drug ich detalach personalizm jest żyć na marginesie te j ca łej opowie ści opowieści o h istoryku, kt óry zabił swoją tylko synk a kochank ę i rozw ija się h istoria bardz o za ciekawa o pierwszy sekcji zm iana rosyjsk ich uczelniach i przemoc y domowe j historia, która oczyszcz a elektryzuje przede wszystk im środowisko akadem ickie fem inistki o te osoby, kt óre właśnie tresuj e oszuka ć przemoc y domowej, kto zwraca uwagę na to, że ta kwest ia ciągle n ie jes t w Rosji właściwie uregulowan a, że na osoby zagrożone, dlatego że nie są on e chron ione prawo zliberalizowano trafili gromi nasz cza s j a tak d e, więc widziałem taki pos t na Facebooku studenck i również tego n ie wiadomo co zosta ło Petersburgu, które n a rzecz przyznaje sam a że, że nie by ła prawd a firma zmienia seksualnego, al e n p . by ła świadkiem i podm ioty, bo świadkiem i osobą, która w, kt óre dotyka ły r óżnego rodzaj u seksistowskie uwagi profesorow ie od tej pory na t o zwraca ł specjalne j uwagi puszcza łem mimo usz u na pustyni widziała w og óle jak si ę z ty m zmierzyć nie ma wybor u tak iej kultur y w Rosji na uczelniach u nas z tą funkcj ą teg o brakuje, kt óra b y pozwala ła studentom studentkom wiedzieć jak si ę maj ą tak ą sytuacją zmierzyć ja k jak należy reagowa ć nie ma tak iego jak schemat u reagowania na tak ie sytuacj e właśnie ta h istoria mówię, która dotyczy nie tylk o teg o, że została zb ita doktorantka tego teg o Uniwersytetu, al e r ównież by ła dz iewczyna, która była kochank ą tego profesora czyni ą inne kochank i też studentki, które te ż, że maltretowa ł jak twierdzą dziennikarze cz ęsto pokazuj e, że problem jest o w iele szerszy ni ż problem z zab ójstwa t o doczytać pa ństwo, jeżeli b ędziecie zainteresowani więcej w łaśnie w tek ście, kt óre przynios ła Katarzyna Chimiak jak zwykl e linki zamieścimy płot podcas t w system ie pod kasowy m tak płynnie mo żemy przejść do kolejnego tekst u, kt óry te ż dotycz y Uniwersytetu na 75 lecie s łynnego GMO, czyl i mosk iewskiego Uniwersytetu cz y Instytutu spr aw mi ędzynarodowych najlepsze j rosyjskiej uczeln i, kt óre jak czyta m w tym tek ście pochodz i 34 dyplomatów wi ększość w ierchuszki b iznesowej pol itycznej t o taki nie by ł po łączenie wszystk ich ameryka ńskich najlepszyc h uniwersytet ów w 1 i na stronie projekt media t o jest jest tak a, i ż nowa now y nowy porta l śledczy przed e wszystkim niezale żny jes t na urodz iny siedemdziesiąte pi ąte Gim teks t o tym, że na un iwersytetach z 1 strony ro śnie na m polityczność student ów ich zaanga żowanie, a z drugiej strony strac h i cenzura strach cenzura wy ższego w tym te ż z tak im przewodn ikiem po w łaśnie tej uczelni z okazj i je j rocznice mowa jes t te ż o ty m, o pladz e plagiatów bardzo szerok o rozpowszechnione r ównież o ty m, że cz ęść kadr y te j uczeln i si ę, że teor ie sp iskowe w na swo ich wyk ładach również o ty m, że cz ęść kadr y z rektorem na czel e zrobiłaś jakieś po średnie kolosalnyc h maj ątku, kt óre trudn o po łączyć z ich dzia łalnością naukow ą szczególnie takie krytyczn e raczej racze j raczy obrażać uczeln ie AZE stron y faktycznie się du że duże bardz o prestiżem cały cza s i i ść jeszcz e może nada l z najlepszych rozszerzeń podobn y tak, al e jednak również Drawą tak różne patolog ie dotyczą n ie tylko 1 uczelni w Rosji ale, al e znacznie znacznie wi ększej wi ększe grupy t o te ż bardzo przynosi, że zrobił na mn ie duże wra żenie także, zwłaszcza te postaw y student ów te ż s ą c iekawe 40 % deklaruje studentów tej uczelni jes t gotowyc h poprze ć protest wejdz ie jaki ś pokazuj e, że to już powielane w iele raz y zmianę pokoleniow ą Rosy tak czy na pewno presj a na uczelnie w te j chw ili w Rosji np. odbywające się, aby przyj ąć się tym, że różni profesorow ie s ą zwalniani albo sugeruj e, że będą zwoln ieni, je żeli nie b ędę dale j pewn e pogl ądy głosić łączy ją wi ąże si ę prawdopodobnie w łaśnie z tą pol itycy racj ę student ów z wi ększą aktywno ścią na demonstracjac h opozycyjnych nie tylko na tej uczelni tak w og óle szerzej szerze j w Rosji i faktycznie jest to z kole i t o z kole i jest zwi ązane z aktywizacj ą m łodych Rosjan prawdopodobnie z ty m, że to s ą ludz ie, którzy dl a, kt órych urodzili si ę za rządów Putina pami ętają wcze śniejszej epok i la t dziewi ęćdziesiątych i nie dzia ła na n ich tak i argumen t, że dzi ęki Putinowi np. kryzys gospodarcz y rozwój zosta ło przezwyci ężone bardzo c iekawe te ż państwu polecam i jeszcz e tekst Meduza, więc tak iego niezale żnego cz y opozycyjneg o portal u poza Rosją w Rosji n ie mog ły funkcjonowa ć o ty m jak uda ło si ę Kremlowi Putinowi czy ca łej dru żynie odnie ść tak spektakularn e ostatn io dyplomatyczn e sukcesy z 1 strony w Syrii jak w iemy z wydatną pomoc ą prezydenta tramp a ostatnio wydaje si ę czekam y na szczy t grudn iowy format u normandzkiego, ale również, że na fronc ie Donbas kim ra z idzie lep iej i to jes t tekst cz y rozmow a z Andrijem kort u nowy m pol itologiem specjalistą w zasadz ie, dlaczeg o ten tekst znaczy to jest 5 tylko mo że wprowadzę 5 odpowiedzi z 1 strony, dlateg o że Rosja jes t autorytarna 1 człowiek łatwiej m u by ć decyzyjny m elastycznym mediowa ć i t d . drug i fach, dlateg o że Ukraina ma cora z trudn iejsze relacj e z Zachodem trzec i polityczny kryzy s na Zachodzie czwart y powód jes t tak i, że to piąte, a czwart y jes t taktyk a m inima m inimalizacji ryzy k ryzy k ora z tradycj a bogata dyplomatyczne, dlaczeg o te n tekst tak jeśli wydaj e, że to jes t wysok a cen a kr ótka zwi ęzła anal iza pol ityki zagranicznej Rosji Rosji, al e n ie z punktu w idzenia tematów tylko przej aw pewnej struktury dn a czy n ie mo że bardzo zaskakuj ący wn iosek n p . t o w łaśnie centralizacja w ładzy i personal izacja daj e pewn ą siłę n p . w starciu z Unią Europejską, kt óra jes t Konfederacją, niemniej tak a tak ie usystematyzowan ie tych tyc h przewa g Rosji, który jednocze śnie s ą czym ś c o np. decyduje o z łej jakości życia samych Rosjan tak jak np. silna w ładza Centralna w łaśnie scentralizowana bra k teg o system u przeciwwag ę i r ówno i balans u w 2 u władzy, że to jes t właśnie co ś co co inne scen y dl a obywatel i jes t negatywne natomiast daj e im pewną pewn ą przewag ę na ruc h s ilnej władzy, ale nie czek a też, że tu jest konsensu s, że rzeczywi ście Putinowi ostatn io dyplomacji si ę w iedzie doczytać to pa ństwo wszystk ich tekstach, kt óre wybra ła Katarzyna Chimiak ze stowarzyszen ia za wolną woln ą Rosję do dzisiejszego przegl ądów w naszy m systemie podcast to będą l inki t o tyl e co już dl a państwa z Martyną Osiecką przygotowa łyśmy progra m realizowa ł Adam Szurek informacje o n ich jeszcz e wi ęcej sportu zaprasza Mateusz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA