REKLAMA

Mniejsze partie z dostępem do subwencji? "To nie jest pomysł od czapy

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-11-21 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu karn a Lewicka pa ństwa i go ść prof. Maciej Gdula wiosn ą klu b parlamentarn y lewicy dzień dobr y panie pośle, dzień dobr y w itam serdeczn ie trwa dyskusj a na sal i plenarne j w sejm ie o podwy żce akcyz y na alkohol i wyrob y tyton iowe 10 % Henryk Kowalczyk, który jes t sprawozdawc ą teg o projekt u uroczą uzasadnia ł ten pomys ł w 2014 mówił pose ł Kowalczyk za pensj ę minimalną mo żna było kupi ć stoi pół l itra owyc h butele k w ódki w Rozwiń » 2020 nawet je śli tak to się podniesiemy to na zapa s minimalną b ędzie mo żna kupi ć 140 półlitrowych butele k wódki cz y jak rozumiem t o w uzasadnieniu oznacza, że t e wcześniejsze uzasadn ienie Otóż podwy żką akcyzy rz ąd chc e zmniejszy ć spo życie prze z Polaków wyrobów alkoholowych mo że między bajki w łożyć na to wygl ąda w dobroby t wzrosną o 40 butelek półlitrowych w ódki i 5 lat p ół l itra w ódki ja przyzna m ma m mieszane uczuc ia, je żeli chodzi o te n projek t ja g łosowałem za skierowaniem d o do komisji, czyli przec iw odrzucen iu uwa żam, że rzeczywi ście w Polsce alkoho l jest za tan i w porównaniu do teg o jak rosły pensj e jes t jest poz a ty m łatwo dostępne rosza d na stacjach benzynowych ro śnie konsumpcj a alkoholu to jes t ju ż dz isiaj 11 l czystego alkohol u na g łowę w przesuwam y się nawet wtedy na te j liście pa ństw europejskich, wi ęc ja b ędę g łosował za tym projekte m za wzrostem akcyz y, al e to jednak lewica n ie nie ma dyscypliny i cz ęść osób n ie jes t przekonana matka nie my śli, że wzros t akcyzy przełoży si ę na wzros t szarej stref y na wi ększy, więc pytan ie cz y pol ityka cenow a, kt órą uprawia rząd względem alkoholu prze łoży się na mniejsze spo życie tego alkohol u prze z Polaków skoro za t ą polityką cenow ą jest nie idą żadne inne rozwiązanie, które mia łoby obniżyć spożycie alkoholu t o prawda był by ć może te ż przy tej, gdy przy okazji te j dyskusj i b ędziemy pamiętać o tym, że n p . wart o się by ło zastanowi ć cz y np. małe rozm iary mocnyc h alkoholi powinny być w obroc ie tzw. małpki zwane małpki by ć może pow inno by ć także mocn y alkohol mo żna kupić tylk o w półlitrowej butelc e, bo małpki bardzo dobrz e się sprzedaj ą prem ier Morawiecki bardz o się trosk a spo życie małpek no w łaśnie, wi ęc może mo że tutaj trzeba sta ć na pewno jest tak że wzrost ce n przekłada si ę na mniejsz ą konsumpcję alkohol u w śród młodych tam to jest bardz o wra żliwi młodzi po prostu n ic tak nie reguluje nie szukaj ą pomys łu p o tzw. melina tylk o rzeczywiście rzadziej kupujem y mo że to ma może to ma sens za państwo tak że dyskusj a na tema t fundusz u Solidarności Solidarności z niepełnosprawnymi tak i by ł ce l teg o funduszu, k iedy w 2018 roku powo łano g o do życia tymczasem tera z z funduszu Solidarności PiS chce sfinansowa ć 1 ze swoich ob ietnic wyborczyc h, czyli 13 emeryturę bardz o burzliwa dyskusj a Iwona Hartwich mam a niepe łnosprawnego, która protestowa ła podcza s tego 40 dniowego protest u os ób niepe łnosprawnych i mają w Polsce czeka ć osob y niepe łnosprawne, b y godnie żyć tak PiS przekonuj e, że niby n ie chodzi o t o tak naprawdę, żeby z teg o funduszu z finansowa ć trzynasta emerytura t o jednocześnie n ie by ł w stan ie w mo im przekonaniu przys łuchiwałem si ę te j dyskusj i przekonuj ąco udowodnić, że czyn ie ot o chodz i, wi ęc nowy wygląda na t o, że szukaj ą po prostu pieniędzy po t o, żeby wzmocni ć bud żet, żeby rzeczywiście cokolw iek z tyc h wielu w ielu ob ietnic, kt óre sk ładali podcza s kampan ii wyborczej zrealizowa ć, chociaż jedno, a co z państwa projekte m dotyczącym trzydziestokrotno ści skor o prawo sprawdzi ć sw ój projek t wycofało no dz isiaj ju ż pan i minister Emilewicz powiedzia ła, że nie b ędzie żadnych zmian, je żeli chodz i o 30 krotność prawdopodobn ie nas z nas z projekt w ogóle n ie traf i pod obrad y albo zostan ie sk ierowany do p ierwszego czytania i odrzucon e na tym m ówiliśmy, że chcemy sprawdzić czy rzeczywi ście PiS troszcz y si ę najuboższych dlateg o m ówiliśmy zwiększmy m inimalna emerytur a 1600 z ł z te j 30 z l ikwidacji trzydziestokrotności sfinansujemy t e mniejsze emerytury cz y, żeby t o by ło rzeczywi ście syste m solidarnościowy jednocześnie nie uderzaj ą w klas ę średnią mówiliśmy o maksymalnej emeryturze, al e d o do 15600 składki, by przechodzi ły n a na płatność emerytur y, więc tutaj tuta j premier pa ństwa odpowiedział wczora j w wywiadzie dl a Polsatu ja dziękuję za taką wra żliwość społeczną, kt óra powoduj e, że mieliby śmy g łosować za maksymalnym i emeryturam i na ty m poziomie na d morzem, które pa ństwo wskazali cz y jak rozw ój dl a premiera Mateusza Morawieckiego ta wysoko ść emerytury nie t o n ie do zaakceptowania jest wysok a jes t jak zrozumiałam w iernie ja ja zrozumia łem, że jedna k za niska na czas, al e pa n premier Morawiecki rzeczywi ście przyzwyczajon y do zupe łnie innych pieniędzy oni bardz o bogatym cz łowiekiem jak słyszy 15600 ton w sezonie to s ą jakie ś grosz e wi ększość Polek Polaków podejrzewam my śli o 15600 to jes t naprawd ę du żo pieniędzy chcia łbym mieć chciałaby wzi ąć tera z chyb a najwyższa emerytura w Polsce wynos i około 22  000 zł no no w łaśnie, wi ęc t o t o pokazuje naprawd ę my n ie chcemy uderza ć w klas ę średnią, jeżeli kogo ś zachęcamy do dz ielenia się t o to naprawdę naprawd ę bogata jak pa ństwo chcą przej ąć wyborców socjalnych o d prawa sprawiedliwo ści co dz isiaj wywiadzie zapow iada Włodzimierz Czarzasty choćby ty m, że m ówimy o wzro ście m inimalnych emerytur cho ćby o ty m, że będziemy to, żeby ta klasa średnia miałaby by ć za interesowana tym i m inimalnymi emeryturami nie mówimy o o ty m jak mam y zam iar przekonywa ć wyborc ów PiS do naszyc h do naszyc h rozwi ązań t o wyborc y PiS to s ą tak że ludzie ludz ie mniej zamo żni ludz ie, kt órzy poni żej Otóż ludz ie, kt órzy ma ma łe emerytury i do nich mówimy o tyc h emerytur a w wysoko ści 1600, ale też m y będziemy prowadzić t u w sejmie tak ą polityk ę prawdę to znaczy będziemy m ówić o ty m jak naprawd ę wygl ąda np. sytuację w system ie ochrony zdrowia, b y naprawd ę wygl ąda edukacj a i chyba wszyscy w iemy tylk o prawo sprawdzi ł Mateusz Morawiecki n ie w ie po t o, część exposé rzeczywi ście można tak s ądzić, bo t o było Polska w jeg o exposé też kra inami m iodem mlek iem płynąca rzeczywiście si ę mi ło tego słuchała trzeb a si ę by ło obudzić przypomni si ę jak Polska naprawd ę wygl ąda natomiast traf ienie do ludz i mn iej zamożnych to n ie tylko sypanie im do kieszeni pieni ędzy to uświadomienie im, że np. mog ą liczy ć na państwo mog ą liczy ć na dobre j jakości us ługi zdrowotn e na edukacj ę, która zapewn i lepszą przysz łość dzieciom t o jest wa żne dla lew icy alb o PiS starał przekona ć g łosujcie na na s to m y wa m coś przekażemy wa m coś nasyp ie do k ieszeni w niekt órych przypadkac h targowe j ta k tak Jarkowi trzynastą emerytur ę jak cz ęść z tyc h polityk spo łecznych PiS-u bron imy przed 500 plus si ę wydaj e dobry m programe m ban k nie modyfikował w ogóle teg o program u n ie modyfikował był ja w iem, że są tak ie pomys ły, żeby np. wprowadzić próg dochodowy próg dochodowy, al e później b ędziemy mnóstwo czas u energ ii kosztów ponos i, żeby zweryfikować, kto zarabia ten kto ś mo że lepiej na to machn ąć ręką uczyn i z teg o uniwersalny problem t o też ludzie czuj ą, że mog ą co ś dostać wa żnego od pa ństwa dostęp z wsparc ia jako rodziny maj ą te ż dobre dobr y progra m, ale jednocześnie to on i nie wystarcz a ani potrzebne, je żeli dz isiaj s ą zamykan e oddziały szp italne, że szp itale zadłużają to n ie możemy zamyka ć ocz u na to mus imy zadba ć o us ługi publ iczne ta propozycja ze stron y pana prem iera podczas exposé wygłoszone cz y zmie ńmy razem konstytucj ę, żeby zagwarantować prywatno ści ochron y środków zgromadzonyc h w pracown iczych planach kapitałowych t o pa n jes t zainteresowany cz y nie nie ma moim zdaniem t o był jaki ś taki trick cz y, jeżeli prem ierowi Morawieckiemu naprawd ę z a na ty m zale żało to po p ierwsze, przyszed łby do r óżnych partii pol itycznej pogadał t a rada najpierw m ówią, że także rozmawia to, że t o jest naprawd ę wspólna sprawa to racze j chodz i o to, żeby pokaza ć że, że proponuje ma jakąś tak ą ciekaw ą propozycj ę n ie s ądzę, żeby też, żeby Polacy uspoko ili si ę nabra ć zaufan ia do pa ństwa tylko ze wzgl ędu na to że, że co ś zmieni konstytucję późno, jeżeli mo żna tak łatwo zmienić konstytucję, bo prem ier tak powiedzia ł to to znaczy, że mo żna ją odkręcić dudn ienie mienia ni ż ja się n ie byłem przekonany szczerze mówiąc poz a tym m ówi to przedstaw iciel partii, która konstytucj ę naruszała w ielokrotnie to n o ja je myślę, że ma ło, kt o się na t o złapał cz y by ł pa n zainteresowane nowel izacja ustawy o part iach politycznych, bo podobno taki plan pomys łu mają koalicj ę prawa sprawiedliwości Zbigniew Ziobro Jarosław Gowin chodziłoby o t o by tak że on i mogl i skorzysta ć z subwencji, kt óra zgodnie z prawem idzie tera z na kont o prawa i sprawiedliwość, a w przypadku lewicy idzie na kont o Sojusz lewicy Demokratycznej w iosny lew ica razem n ie maj ą tyc h pieniędzy na swo ich kontach byłby pa n zainteresowany, żeby tak i podzia ł nastąpił w myśl mo żna się na d ty m zastanowi ć ta kwestia dost ępności do środków publicznych t o jes t naprawdę istotna kwest ia te ż z startują zobaczy łem jak bardz o b iedna jes t pol ityka w Polsce, czyl i że nie ma pa ństwa pod kontrolą i że n ie mo żna u żywać i ile kosztuj e uprawianie pol ityk jeste m za n iezwykle drog ie jednocześnie ma m wra żenie, że wi ększość Polaków uwa ża że, że t o się nierentowny bez zapow iedzi pieni ądze si ę biorą nie w iadomo, skąd wsp ółrzędne, że t o wszystk o jes t du żo du żo tańsze wystarczy n ie w iem odwaga dobr a Wola trochę prac y, żeby zrobi ć na kampani ę polityczn ą na t o potrzeba środków miałyby ja my ślę, że te ż zmiany, które sz ły w tak im k ierunku, żeby mniejsze part ie mia ły dost ęp do środków, żeby by ły trochę mocn iejszy bardz iej autonomiczny nie jest zupe łnie o d czap y do 3 × sztuk a Chojna-Duc h nie Jastrzębski nie teraz jes t prof. Jakub Stelina prawn icy do kompetencji, kt órego w zasadz ie nie ma wątpliwości, ale jes t jeszcz e kandydatur a pan i Krystyny Pawłowicz czy i pana by łego pos ła Piotrowicza t o dzisiaj b ędzie g łosowane przez państwa w godzinach p óźno wieczornych nocnych jak to zwykl e bywa także wida ć w sejmie te j kadencj i pewn e rzeczy zmieniają też można mie ć prawo i sprawiedliwo ści zaufanie niekt órych, że sprawę obraz y nocne zostały utrzyman e w mocy tark i obrady nocne j oczywi ście Krystyna Pawłowicz no co pa n my ślisz ja myślę, że t o jest t o by ły kandydatury, kt óre miały przed e wszystk im wkurzy ć opozycj a z 1 strony z drugiej strony pokaza ć, że prawo i sprawiedliwość, chociaż przesuw a si ę do centrum rob i pewn e gest y w stron ę opozycj i Andrzej Duda wyg łosił tak ie bardzo polubown e na wyst ąpienie inauguracyjne w sejmie prem ier te ż m ówi o współpracy tera z wszyscy ze wszystkimi chc ą współpracować, ale chodz i o t o, żeby elektoratow i twardej pokaza ć, że w pewnych kwest iach nie odpuszczamy t o jes t tak ie z 1 strony troszeczk ę taka mała marchewk a z drugiej strony gruby kij no i n ie jestem rozczarowan y, bo jedna k Trybunał Konstytucyjny oczywiście demolowane i t d . ale t o jes t instytucja, w której ostatni tac y partyjni funkcjonariusze tak ie osob y, które naprawd ę te ż zniszczyły debatę publiczn ą zaufanie do instytucji pa ństwa po prostu nie powinny zasiada ć będzie tak a decyzj a w sprawie cz łonków, którzy s ą wybierani prze z Sejm spośród polityk ów, b o po zm ianie ustawy s ą też prze z Sejm wyb ierani s ędziowie do KRS - u pa ństwo zg łosili Joanna Senyszyn koalicja Obywatelska zg łosiła Kamila Gasiuk-Pihowicz 3 myśli pa n, że wart o ta m polityk ów opozycj i wysy łać do KRS -u, kt órym państwo m ówią, że to nauk a Res organ izacja n iekonstytucyjna, która n ie jes t niezale żna politycznie n o tak al e, gdyby śmy wystaw iali swo ich kandydatów t o to p ismo poczuc ie, że kontroluj e w całości sytuację, że w og óle NIK musi n ie przeciw temu zdan iem trzeb a wystawić nasze kandydatur y w ty m, którzy pytanie czy si ę czy tak a jest instytucja będzie lepsz a jest ta m tylko zastraszać pisowcy czy b ędzie lepsza k iedy, kiedy b ędzie sk ład bardziej zrównoważony mo im zdaniem lepszy jest równo w g łosach tylk o, że t o jest paradoks m ówimy, że ta organ izacja ta instytucja jest cia łem, którego nie uznajem y, kt óry nie ma mandat u nie ma leg itymizacja z drugiej stron y zg łaszamy kandydatów zgadzam t o jest proble m lada proble m tak, al e kon iec końców, wa żąc r óżne rzecz y na szal i t o mo żna lepiej dobrze si ę stało, że zostawili śmy swoje kandydatki t o jeszcze zapyta m panią pose ł Magdaleny b ijatyce, kt óra zosta ła wybrana szefow ą sejmowe j komisji polityki spo łecznej i rodz iny w ubieg łym tygodn iu kontrkandydate m by ł Grzegorz Braun Konfederacji teraz pose ł Braun podpisał wn iosek o t o, żeby pani ą pose ł odwołać także pos łowie sol idarnej Polski złożyli taki wn iosek na raz ie do klub u prawa sprawiedliwości utrzyma ł stanowisko cz y też, n iemniej zdan iem prawo i sprawiedliwo ści Konfederacja pewnie poczekać w ogóle zobaczy ć jak Magda Bijak prowadz i komisję jeste m przekonan y, że to b ędzie robić bardz o dobrz e te ż bardz o rozsądna sprawn a m łoda polityka ja by m je j nawet będąc p isze dawa ł kredyt zaufan ia n ie rozpatrywa ł jak ąś wojn ę ideologiczn ą n o al e PiS oczywiście ma większość wi ązać si ę uprz e t o oczywiście ma, gdyb y VAT niestety odwoła szefowe j tej komisji, a ja pan u pos łowie pan ie profesorze na razie dobrz e, al e zawsze zastanawiam czy nie jest rado ść neofity, który dop iero przyszed ł i wszystko si ę podoba jes t bardz o zaanga żowany tak staw y dyskusj e i t e marmury woko ło tak prof. Maciej Gdula wiosną klu b parlamentarn y lewicy bardzo dzi ękuję rozmow a z Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA