REKLAMA

"Uśmiechnij się" - trening emocji, czy raczej tresura? Dimitrova u Szymielewicz

Panoptykon 4.0
Data emisji:
2019-11-21 17:30
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
49:12 min.
Udostępnij:

Pretekstem do tej rozmowy jest decyzja urzędu miejskiego w Sopocie, by w dwóch wydziałach zainstalować "liczniki uśmiechu" - urządzenia rejestrują ten właśnie element mimiki twarzy pracownika i interesanta. Żeby uśmiech był zaliczony, radość musi trwać przynajmniej osiem sekund. Nietrudno nie zauważyć, że to próba nakłonienia ludzi, by się uśmiechali - zwłaszcza w przypadku pracowników niekoniecznie dlatego, że mają taką potrzebę czy ochotę, a dlatego, że na tej podstawie się ich ocenia. Jest w psychologii taki termin jak "praca emocjonalna" - przyznaje na początku tej rozmowy Cveta Dimitrova: psychoterapeutka w ośrodku "Konteksty. Miejsce Psychoterapii", współautorka podcastu tokfm.pl "Nasze wewnętrzne konflikty". Wraz z Katarzyną Szymielewicz zastanawiają się, czy próby wytresowania nas, byśmy się w określonych okolicznościach uśmiechali, nie spowodują, że na naszych twarzach pojawią się uśmiechnięte maski Jokera. To oczywiście złośliwość, a temat jest poważny - z psychologicznego, socjologicznego czy, po prostu, ludzkiego punktu widzenia. Warto posłuchać całej rozmowy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobry Witajcie w podca ście Panoptykon 40 dziś z e mn ą studio jes t strat a Dimitrow filozofka psychoterapeutk a i współprowadząca dla mn ie świetny podcast nasz e wewnętrzne konflikty te ż w radiu TOK FM, wi ęc na pewno c i, kt órzy słuchają cz ęściej znają już ten głos dz ienne cz ęść Witaj dziękuję, że zgodzi ła się rozwija ć ja wiem, że swoj e kompetencje nie s ą typowe dl a mojego podcast, więc czuj ę, że musz ę troch ę wyjaśnić dlaczego, Rozwiń » czeg o t u psychoterapeutka jes t dobry pow ód punktem wyj ścia do te j rozmow y s ą c iekawe wstrząsające dl a mn ie troch ę nawe t don iesienia o nowej technolog ii, z kt órą mogli ście się zetkn ąć jeśli jes t z kl ientami banku PKO BP n p . lu b mieszka ć w Sopocie i coś w li ście do u łatwienia zacz ął w urzędzie, bo tam test y technologii też by ły prowadzon e chodz i o liczniki cz y te ż sensor y u śmiechu, kt óre wykrywaj ą mimikę twarz y urz ędników i interesant ów, czyl i ob u stron no i tak chcą, chyb a że ju ż Michalik co wi ęcej jeśli uśmiech jes t zarejestrowan y to w tak im program ie charytatywny m skutkuj e przekazan iem 1 g r na na jaki ś dobr y ce l, a urząd miasta Sopotu w myśl t o tak że zbiera punkt y na bon y do partner ów spółki technologiczne no mniejsza o to c o z tym robi ą mniejsze technolog ii dzisiaj, bo n ie b ędziemy najmn iej rozmawiać o tyc h jak rozmyte senso r działają i c o robimy pracownikom cz y t o jes t forma nagradzan ia czym si ę form a mobb ingu te w ątki będą dl a mniej wa żne ja ściągnę tutaj w t e w łaśnie dlateg o chcia łabym zrozumieć sa m pomys ł na tak ą modyfikacj ę człowieka, jak ą jes t zachęta do teg o, żebyśmy si ę bardziej uśmiechali i zrozumieć t o eksperyment ma szans ę powodzenia je śli ma szansę powodzen ia to co t o c o dale j jak t o mog łoby zmienia ć nasze relacje cz y te ż zm iana byłaby właśnie tak a, jaka jest on a była nie chc ę wybiegać swoj e kompetencj e zrob imy t o wspólnie pow iem tylko, tyl e że twórcy technologii twierdzą, że sensor y maj ą promowa ć kulturę życzliwości windę Witajcie w podca ście Panoptykon 40 mówi wdow a Katarzyna Szymielewicz jeste m prawniczk ą i prezesk ą fundacj i Panoptykon, która reaguj e na zagro żenia związane z rozwoje m nowych technologii i to co dz ieli si ę na styk u te j technologii cz łowieka Panoptykon 40 mam ten komfor t, że nie wykona ł do ustaw kat a z politykami, al e mogę zrobi ć co ś ciekawszego mog ę zajrze ć na zapleczu tych technolog ii przemyśleć t o, skąd się wzięły c o tak naprawdę zmienia w naszy m życiu jak dzia łają i rozmaw iam o tym z lud źmi, kt órzy wiedz ą wiedzą popadaj ą wiedz ą s ą praktykami i t o wiedz ą potrafią si ę dzieli ć technolog ie i cz łowiek cz łowiek i technolog ie, gdzie na tym styk u czekaj ą na s zagro żenia jak korzysta ć z technologii, b y na n ich skorzysta ć jak kontrolowa ć, kto gromadz i nas informacje do czeg o u żywa z ekspertami praktykam i rozmaw ia Katarzyna Szymielewicz Panoptykon 40 podcast tokfm PL i fundacj i Panoptykon zaprasz a twórcy technolog ii twierdzą, że sensor y mają promowa ć kultur ę życzliwości co ten c o tak i pomys ł na to znacz y właśnie c iekawe jes t, jakie mogą ju ż, jaki mo że by ć d ługofalowy rezultat w łaściwie oddziaływania teg o typ u urządzeń idea wcale n ie jest paradoksalnie a ż tak znowuż nowa znaczy, jakb y pomys ł na to, żeby zasi ęgnąć gospodarowanie zarz ądzanie emocjam i do tego jak zdecydowa ł się do prac y i do tego w jak i spos ób w łaściwie jak wykonywan a jest us ługa w jak i sposób n ie w iem w og óle sprzedajem y nawi ązujemy kontakt z klientem i t d . t o ju ż jest o d bardz o dawn o praktykowan e natomiast o nazwach t o prawd a prac a zdradza emocjonaln e tak arię Silvy bardzo ciekawie o ty m, pisał ju ż po osiemdziesiątym trzec im rok u, czyli na podstawie na podstawie tego co si ę działo swo ich obserwacj i w latach sze śćdziesiątych n p . pisa ła o obsługę ac h, o obsłudze samolot u cz y o z Lourdes dzieła d e facto dzisiaj chyb a jako ś na innym określeniem swój talent, ale że ju ż stewardesa to, al e na każdym raz ie bada ła ta m właśnie z ty m arte s Delta Airlines pod k ątem tego właśnie żona on e by ły szkolon e, żeby się uśmiechać radę wykonywała nie zala ła 8 mamy w momencie internetowym Wojtek mocy o d klejone od prawdz iwych emocji, że a ż uderzające, że ja tak ie obrazki kojarzy wydaj e się, że pierwotnie koncert by ł tak i, żeby rzeczywi ście, jakby była by ło wi ęcej przestrzen i wewn ętrznej, jakb y w do świadczeniu emocjonalny m tyc h pracown ic pracowników w og óle Pato żeby, jakb y wzmag a właśnie to co teraz n ic nie przypad ł im do teg o nawi ązuje do te kultur y życzliwości to c o jes t le ży za pomysłem też zosta ły teatr u, który który, kt óry zainicjowa ł w łaśnie ten, kto si ę na zakładników Quantum gor ące nie mus imy tej lokowa ć, al e takie start -up y oczywi ście dodatkow o do troch ę podkręca jeszcz e czy ciekawostki w temacie, kt óra tym chc e zarobić i dofinansuje bo żyszcze Astarta r ównież finansowa ł swoj e badan ia po n iej częściowo z e środków publicznych można by łoby tuta j spekulować o VAT dochodzi n ie chodzi n p . o t o, żeby po prostu pozna ć twarze i uczyć m imiki różnych celów, al e ja t o t o dzisiaj specjaln ie zostaw iam na boku mo że teg o wr ócę a, a tera z chcia łabym, żebyśmy zanurkowały no w łaśnie tak i pomys ł n a u na ulepszan ie cz łowieka i mo że za nim, zan im o kap italizmie kultur a życzliwości i stewardesa i tych badan iach to chw ila o Polakach czy ty czujes z tak ie jak czuję, że za ty m eksperymente m stoi pewn a kalk a, że Polacy nie uśmiechają, że jes t teg o za ma ło pa ństwa 200 prawda wydaje się wydaj e si ę, że tak i wydaj e si ę, że oczywi ście bardzo często si ę te ż stykamy z tak ą diagnoz ą, że w Polsce takiej wzajemne j życzliwości za ma ło, że ludzie wychodz ą za łożenia cz y jakim ś takim jak ąś dozą nieufno ści sceptycyzm u wobec siebie w zwi ązku, z czy m n ie eksponuj ą swoich uczu ć, zwłaszcza znacie alb o, że łatwiej tak naprawd ę demonstrowa ć uczuc ia tzw. negatywn a cokolwiek to znacz y też t o jes t ten, że notoryczn ie terapię odpowiedział dawny prezes sztuczn y podzia ł oczywiście sposób w jak i dajem y wyraz uczuciom t o jes t inna sprawa n ie chodzi o to, że mam y n p . p ójść do urzędu i wyla ć ca łą swoją frustracj ę na osoby, kt óre nas obsługuje pr óbuje na m czym ś pom óc natom iast natomiast zna zakłada si ę, że ta k w kulturze Polski jest bardz o charakterystyczn e t o się narzek a, że wszyscy maj ą smutne miny no to s ą takie kalk i, które bardzo dobrz e znam y morz e czy co ś w tym jest w ty m sens ie rzeczywi ście ludzie, którzy gdzie ś wyje żdżają bardz o cz ęsto dokonują tak iego zestaw ienia, że no np. pojechal i do stan u stykaj ą się n ie ustaj e nieustaj ące taką życzliwością w łaśnie tak im ciep łym nastawieniem nie w iem pracę zagadywali miał si ę Magda Army opacznie traktuj e jak by ło prawdz iwym pytaniem no w łaśnie PTC wprowadz a konfuzję Więcek tuta j r óżne kultur a różnice też s ą istotne, al e rzeczywi ście, jakb y wydaje na m si ę, że tak ie wzbudzen ie takiej taka zach ęta do teg o, żeby okazywa ć uczucia n ie nowy m ciepłe cz y sympatie czy w łaśnie, jakb y życzliwość czy pozytywne nastawienie t o jest coś c o z 1 strony by łoby w Polsce pożądane z drugiej stron y ja si ę bardzo zastanawiam nad tym o d stron y psycholog icznej czy teg o typ u wynalaze k właściwie n ie jest czym ś c o może spowodowa ć wr ęcz paradoksalne to znacz y, że rzecz, że rozumiem zapotrzebowan ie natom iast, jakby z g óry w za łożeniu i w tej idei jest co ś tak iego, że n ie jeste śmy w stan ie czego ś takiego te ż może troch ę adekwatne s łowo, ale wygenerowa ć sobie w tak im sensie, że jeste śmy gotow i n p . opiera ć swoje kontakt y i relacj e na w łaśnie pewne j życzliwości alb o zm ianie po prost u stosunk u do wsp ółpracy w og óle relacj i mi ędzyludzkich tylk o, że potrzebujem y jakiegoś rodzaj u mon itoringu, żeby nie było zgodn e z zachęty te może nawe t treningu prawd ę o wspólne troszeczk ę test Kongresu re z Pawłowa i jeżeli bo nagrod a jes t bra k by ło za ka żdy uśmiech może otoczon a jes t nagrod a może tak i pomysł, żeby wytresowan e do tego, żeby dokończyć raczej sz ły w górę nie widz ą w ty m koncepcie tak jes t, że rzeczywi ście jakieś nagrod y są t o jes t oczywi ście sprzedawane w postac i tak iej promocj i idei tak iego zysku dla wszystkich w tak im sens ie że, że tuta j prawd a pracownik, kt óry si ę u śmiecha t o pracown ik, który prz y okazji kontrybucj ę do jakich ś wyższych celów rzadz iej udaje tylko śmiechem, al e jeszcz e czym ś mater ialnym n p . tak, al e mo że b iedne dzieci, na kt óre b ędziemy pote m przekazywać pieniądze te pieni ądze na cel e charytatywne alb o na w łaśnie te n klient n ie do ść zadowolon y z interakcji z z pracown ikiem obsługi bank u dajm y na to t o jeszcze ma dodatkow e benefity w postac i tego, że też, że właśnie on si ę przyczyn ia do wzrostu dobrostan u ludzkości m ówiąc szerok o, ale t o jest t o jest wydaj e si ę jednak dosyć to znaczy t o jest podan e w tak iej form ie, że w tym jest bardzo dużo t o teoretycznie swobod y, czyli właściwie jes t to system, kt óry mia łby do czegoś zach ęcać, czyli pod spodem jes t tak i przekaz t o jes t absolutn a wolność t o znacz y pracownik m a prawo wybierać czy o n się u śmiecha czynie t o tylko s łuży tem u, żeby polepszy ć jakb y, żeby zmotywować najwyżej biorą udział się zmierzyć z ty m, że teg o dnia jakie ś biedne dz iecko dosta ło mniejsz ą dotację się te ż nie uśmiał no trudn o na tak, ale też n ie jes t także przynajmn iej w ramac h teg o wynalazku przypuszczam, że tuta j kwest ia technologiczna też mo że to jako ś na przeszkodzie, al e tutaj jest tylk o kwest ia wyczulen ia, jakb y na t o znaczy, że t o sensory s ą w stan ie tylko wyłapać m imika twarzy, czyli t o jakie, jak i jest, jaka jes t ekspresja emocjonalna an i kto je j dokonuje, czyl i że n ie s ą w stanie przypisa ć teg o dane j osob ie i teoretycznie te ż pracown ik, jakby n ie jes t w stan ie znacz y pracodawc a nie ma wgl ądu w to, kt óry opracował wytyczne tak, by c o ciekawe jeszcz e o tym, wspomnia ła, al e ta sprawa nie tylko na s poruszyła funkcje b ędą przekonani stosuj ą w Walencji właśnie, kt órą świetnie opisuje, bo nie chcem y chyb a wszyscy chcem y żyć w świecie, którym ogólnie jest przyjemn ie tak ludz ie są życzliwsi, dlaczego istniejemy dl a s iebie bardziej m ili, ab y otwarcie notowań jednak to nie jes t zły cel te ż z n im zgadza m tylk o metod a gdzieś budzi budz i du ży sprzeciw do tego stopnia, że rzecznik lubelskich te ż zainteresował się t ą spraw ą i miesi ąc po pierwszych doniesień medialnych tyc h o tyc h pilota żowych w dzia łaniach w Sopocie w bank u do banku wydaj ą si ę posz ły p isma z dok ładnie na tym tl e tak ochron y godności i byw a też pracownik ów odpow iedzi prezesa PKO BP by ły uspokajające w ty m duchu który, kt óry przyw łaszczył przed walk ą, m ówiąc że tak to jes t dobrowolne ludzie nie s ą rozliczani z tego te ż uśmiechnęli nie s ą karani z a za bra k tego no tak a tak a mi ła po prostu sam a inicjatywa, kt óra ma na s wprowadzać jakiś lepsz y nastrój n o al e właśnie w praktyc e mo że dzia łać bardz o r óżnie zaskoczy ły, a może uspokoi ły reakcj i internetu, które bardzo wyczuł t o by o d razu poszedł, na którego ja si ę by m właśnie spodziewa ł, kt órego bym chciała po ludz iach, bo pojawi ło si ę odniesienia do ha k Claya Orwella bra k Mirror Chin, czyl i mon itorowanie emocj i próba formatowan ia nas emocjonalnego wc iskania nas jako ś ram y oczywi ście Bareja śpiewanie prezesowi klub u pod szaf y dżoker jako mask a, kt órą mus imy założyć, że OKS skoro do prac y nakłada jaki ś dres koło jakie ś ubranie, którego dom wymaga t o też mo że mask ę i maskę mo że być r ównie groteskowe mask a Jokera te n uśmiech przecież na m si ę wcal e dobrz e dobrze n ie kojarzy trening w łaśnie taki i na motywac h z Pawłowa trenowanie ludz i jak jak psów do tego, żeby si ę jak o zachowywali si ę noweg o Jorku oczywi ście ilustracj ą teor ii słynnego Dele Karskiego, które ucz y od deka d ludzi jak osiągać sukces y zdobywa ć przyjaci ół m. in . wykorzystuj ąc grymas twarzy u śmiechać si ę tak dalej, wi ęc wręcz by ły też komentarze idąc w k ierunku także forma zn ęcania si ę mobbingu i czego si ę moralnie trudneg o w prac y zmierzyć z konsekwencją tego, że ja nie doskakuj e do standard ów w ty m, jak a jak moj a m imika działa to mo że trudne czyli, że t o jest presj a tak, że może by ć wszystkie wszystk ie t e przykłady, kt óre podajesz to jest t o są przykłady opresji tylk o, że t o jest ciekawe t o jes t to w jak i jak subtelnej formie t o jes t dobrze może, że ludz ie s ą jakoś na t o wyczulen i nale ży jak subtelne j form ie ta presj a jest podawana t o znaczy ja o ty m, myślała jak o o presj i, poniewa ż oczywiście mo żna na t o spojrze ć zupe łnie inaczej t o znaczy zmieni ć w pewny m sensie to jest ucz y się prost e w teor ii, al e stara ć si ę zmieni ć relacj e spo łeczne alb o komfor t pracy albo Żarek, jakb y mieć tak ich oddzia ływań na poz iomie systemowym potem, żeby ludz ie w te j pracy się lepiej czuli dzi ęki czem u byl iby w stan ie np. nie w iem wykrzesa ć z s iebie emocje n o pow iedzmy być życzliwymi, a n ie jako ś udr ęczonym mi swoimi codziennymi pow iedzmy, że problemami w ramac h tej interakcji z obcym i ludźmi, ale mo żna te ż oczywi ście po prostu wprowadzi ć jakie ś urz ądzenie, które b ędzie nas nagradzał za to, że jeste śmy w stan ie sam i się zdyscyplinować tutaj chodzi tak naprawdę n ie o t o, że kto ś nas monitoruje to jes t jeszcze dodatkow e funkcje dodatkow a funkcja, al e też tak a, że tak naprawd ę, jakb y je j jej ukryta alb o taka tre ść pod spodem t o jest jedna k związane z ty m, że ta świadomość w og óle tak a sama obserwacj a zwi ązana z tym cz y się uśmiecham czy n ie alb o co robię albo jak ja ma m wyraz twarz y im wszystk im kontaktuj e bardzo często si ę też wi ąże z panowan iem na d r óżnymi emocjami t o znaczy trudno wyobrazi ć sob ie sytuację rozumiem ide ę, że chcemy być wobe c siebie bardz iej życzliwie trudn o sobie wyobrazi ć sytuację, w kt órej ktoś codz iennie, jakb y trysk a życzliwością, wykonuj ąc jakiś swoje j pracy, poniewa ż mierzy si ę na co dzie ń z szereg iem r óżnych problem ów łącznie z tak imi, które wcal e do 8 chętnych odmawia komuś po życzki albo m ówi komu ś, że słuchają sw ój l imit kredytowy si ę wyczerpał albo masz d ług i mus isz op inii spłacić co nie jest łatwo traciliśmy przejdz ie do twarz y u śmiech po którejkolwiek ze stro n prawda no oczywi ście, że n ie znaczy to t o jest jedn o już bezpo średnio interakcji, jakb y z klientem natom iast jest także kto ś przychodz i z ca łym swoim, jakb y tzw. powiedzą ten podział oczywi ście dzisiaj jest czym ś o wiele bardz iej z łożony, al e sferą prywatną w cudzys łowie, jakb y do te j pracy znaczy ta prac a przestaj e być prac ą tylk o mas z mie ć pew ien rodzaj dyspozycji poz a wszystk imi kompetencjam i intelektualnymi czytam właśnie takim sta żem pracy umiej ętnościami i t d . mas z mieć pew ien rodza j usposobienia, a panowanie na d sob ą, kt órego oczekujemy n o w łaśnie, ale czy panowan ia nad sob ą, bo jednak czy to jes t także my n ie jeste śmy w stan ie rozpozna ć sztuczno ści, k iedy ktoś sztuczn y spos ób się do nas no ja czyta łem, przygotowuj ąc się do tej rozmow y, że mam y jak o ludzie zdolno ść wytworzenia 50 ze śmiechu i umiemy je oczywiście za ty m idzie refleksj a, że potraf imy rozróżnić mo żemy nazwać, al e nawe t dziecko doskonal e, bo może przede wszystk im dz iecko, które jeszcz e nie jest w walkac h tak bieg ły świetnie rozróżnia czy ta rado ść jest udawan a one autentyczne i nale ży si ę ba ć, bo często jaki ś inny skryp t czy czy p ójdzie VAT, więc myślę, że cz łowiek doros ły poradz i sob ie doskonal e st ąd przywołane prze z nas jest już decydent a czy 2 małych kt óre, kt óre właśnie zas łynęła tym ty m odklejen ie kontakt u wzrokowego o d o d wyraz u mimiczne Ghost NATO, ale te ż właśnie ciekawa ewolucja znacz y t o co ś pokazuje, bo p ierwotnie on e były szkolon e w tak im kierunku, żeby w łaśnie on e były w stan ie rzeczywi ście, jakb y życzliwe, gdy ż tak, że to było u z interny i jakoś wewn ętrznie one te n stan takiej życzliwości, jakb y na m za pośrednictwem sieci można si ę zastanawia ć nagl e opresyjny jes t taka forma treningu i t d. ale jednak, że t o jes t mniejsze rozszczep ienie w sens ie psychologicznym, k iedy doświadcza rzeczywiście t o znaczy jeste ś w stan ie wprowadzić tak i sta n emocjonalny g o utrzym a IG, a inne t o jest zupe łnie do świadczenie k iedy, k iedy nie przeżywać teg o tak i sposób tylk o po prostu przywdziewać powiedzmy, że na jak ąś maskę po t o, żeby ją zademonstrowa ć sw ój sta n emocjonalny, chocia ż wewnętrznie mas z zupełnie prze żywasz coś innego t o je śli wychodzimy założenia rozum iem, że autorzy ekspert a ekspert z tak iego właśnie wychodz i, że Polacy per sald o jako populacj ę uśmiechał si ę za mało badan ia CBOS zreszt ą na temat te ż s ą o dziwo, i z n ich wynika, że są deklaracj e czy nie mam y sensor ów jeszcz e w miastach, więc zwykl e dz ieje, a n ie badan ia i 10 % deklaruje, że u żywa si ę bardz o cz ęsto 43 i cz ęsto i równie taka sam a proporcj a 343 % u śmiecha się rzadk o bardzo rzadko w 2, by uzyska ć r ównowagę populacja nie umia ł Demokratycznej za du żo za mało czy też sam raz, ale załóżmy, że jak o jak o populacja na tl e innych szczeg ólnie tych zachodn ich trenowanyc h do u śmiechania si ę szkolonych anglosask ich uśmiechania si ę cz ęściej mam y jakiś kompleks chcem y g o wyrównać t o jest by ć mo że ostatn i eta p polskiej reformacj i w k ierunku pe łnego kap italizmu zrealizowanego kap italizmu na model zachodni, a wi ęc tylk o świetny serwis i wy ższe zarobki w og óle jego prac y, ale jeszcz e te n uśmiech to ja t u wasz będą racze j mask i, że założymy sobie g ębę, jak ą mask ę do pracy i t o szczepienie by łoby fakte m racze j niż kultur a życzliwości jak myślę wydaje mi, że to raczej w tak im k ierunku mogłoby zmierzać itd i to jes t zawsze pytanie o to, jakie s ą teg o koszty emocjonalne wa s n ie ja uważam, że cena, jaką p łaci za t o, żeby w pewny m sensie oczy ść jesteśmy zmuszeni w w ielu sytuacjac h społecznych do tego, żeby nie dawa ć pełnej ekspresj i wyraz u swoich Stanów emocjonalnych, poniewa ż nie byliby śmy w stan ie funkcjonować dogadywa ć si ę za łatwiać różnych spraw i t d . jakby i jest tutaj pewn e pewien konsensu s co do tego, że zn ów, jakb y w ramach struktur y spo łecznej mam y pewne norm y zachowań, kt óre s ą regulowan e n iekoniecznie prze z emocje więc, b y mn ie t o interesuje dlaczeg o, jakb y to przesunięcie dokonuj e się ju ż na taki poziom oddzia ływania, który jednak jes t bardz o intymna t o znacz y i w łaśnie jest pytanie czy to jes t pr óba oddziaływania na te n syste m demonstrowal i i pokazywane cz y te ż pr óba oddzia ływania na t o właściwie co m y czujemy i co prze żywam, bo właściwie intencja tak naprawdę teg o typ u koncepcja jest tak a, żeby być w stan ie na u żytek klienta i t d. manipulowa ć nastrojem manipulować n ie mówię tutaj sens jaki ś ukrytyc h intencji tak, al e w og óle, jakb y zarz ądzać w łaśnie ta praca emocjonalna trafiłyśmy ta ten pomys ł, że praca ka żda praca staj e się prac ą emocjonaln ą, bo mo że i dobrą twarz ą do podjęcia pracy emocj a emocjonalne j ono było spi ęte spec zesp ół też ze specyf icznymi zawodam i takimi w łaśnie korzystała dese k, gdzie pamiętajmy, że pracują pod ogromn ą presją ludz ie w samolotach s ą cz ęsto poważnie zestresowani, wi ęc ja mogę sobie dowodow e są nawe t jaki ś pozytywny powody, dl a których te n u śmiech tam ma racj ę byt u większa niż, gdzie indziej, ale czy m y chcem y tera z uczynić te n sa m standar d obsługi przenie ść na wszystk ie us ługi jak istniej ą łącznie z tym i mo że n ie przyjemnymi alb o trudnym i jak co ś jes t rob ione już myślę, że o d d łuższego czas u, więc to nie jes t ce l i tuta j tuta j jest n ie tylk o pr óba oddzia ływania na poz iomie tak im tego, jaki stanie jakiś spos ób w jaki sta n afektywn y jesteśmy w stanie wprowadzi ć drug ą osob ę samemu maj ąc okre ślony wyra z twarz y, czyli generowa ć, jakb y za po średnictwem w łasnej ekspresji generować sta n i prze życie wewnętrzne drugiej osoby brzmi jak NPD, ale często orzekan ia na cel e jestem absolutn ie przekonan y, że t o jes t szeroko praktykowan e, ale teraz to ju ż zahacz a też r óżne inne obszar y oddzia ływania w łaśnie na poz iomie tak im wyczuwania nastroju w tak im sens ie, że oddziaływanie zar ówno np. tyc h r óżnych placówkach za po średnictwem poz iomu sposobu dostosowa ć do strojen ia światła wygl ądu wnętrza kolorów ilo ści bod źców zapachów t o co tuta j jest jakby interesujące jes t t o, że to jest tak i poz iom oddzia ływania na świat wewnętrzny cz łowieka, że n ie jest świadomy w dużej m ierze tego c o znacz y może umie ć sob ie to opowiedzieć nie jest duże jes t świadomy tego, że t o si ę z n im dzieje jes t t o, o czym mówiłem wracaj ąc do tego, że jest się wolny m do teg o, żeby właściwie wspom óc si ę takim urządzeniem, żeby by ć bardziej życzliwe i nie wiem krzewi ć jak ąś tak ą kulturę nie w iem opart ą na wzajemnej sympatii i t d . wy ższej za fa łszowanie w og óle relacji mi ędzyludzkich w mo im przekonan iu, bo o interes swoje j stronie tak, że ludzie nie chc ą teg o fałszu obawiaj ą się tego nie chc ą żyć w tej chw ili w ty m świecie bardzo t o znaczy obawiaj ą się w tym sensie też my ślę, że bardzo słusznie adekwatnie, al e to s ą r óżne rzeczy ob aw można jeszcze chronić przed tym, że zak ładam albo przypisuje kogo ś na paradoksalnie t o w łaśnie tworz y bra k zaufan ia, a nie to c o, czyl i prezentowan e tak jak dziecko co ś jest nie tak on ze mn ą on a on ty m u śmiechem dziwnym co jes t dogra do teg o stopnia, że myślę, że nawet, jeżeli kto ś, b y teg o nie robi ł c o można mieć z ty łu głowy tak ą my śl, że n o tak ona już nie w iadomo, że naprawdę u śmiecha się do mnie taka jak też o d PN od personal izmu fani, jakby tych emocji czy on a si ę n ie te n pracown ik nie mówi do mn ie jakb y mi ło, ponieważ n ie wiem jest życzliwy albo ma dobry dzie ń alb o cokolw iek tylk o mówi do mn ie taki spos ób, ponieważ ma tak i interes, bo chcem y sprzeda ć, bo ktoś go do tego zmusza i t d. co znaczy to powoduje, że przestaje patrze ć na człowieka z perspektyw y, jakb y pod postrzegać jako kieruje go jak o jaki ś rodzaj całokształtu tylk o zaczynam, jakby oraz, czego n ie jeste ś mo im udzia łem też do wchodzenia tam podwójna o ści tak tak, ale i t o jest 1 poziom, ale od niego jeszcz e wydaje mi si ę, że można si ę zdystansować natomiast to c o jes t trudne zdystansowa ć o d w łasnego stanu właśnie od, chc ąc wydać także w życiu zaczęła też z j ęzyka w iemy też konsekwencj e takich segment ów na osobac h, kt óre tak i uśmiech wymuszony do teg o nazwijmy generują ta k n p . w Japonii powstało powsta ło takie pose ł, jak i termin z z mają Musk s ędzią t o japo ński psych iatra pracuj ący w Osace kobietami, kt óre w Japonii zazwyczaj cz ęści pełnią teg o typu funkcje to znaczy w łaśnie, że mają pracę, kt óra jes t ściśle skorelowan a z tak im zapotrzebowan iem na t o, żeby okazywa ć życzliwość właśnie by ć mi łym dla klienta i t d . n p . na r óżnych takich us ługach typu ja k za repatriację recepcj ę różne tak ie w łaśnie, gdzie kontak t że, gdz ie pozostaw ienie tego sympatyczneg o wra żenia tak jakoś kontrybucj ę do teg o, że dan y kl ient chce wraca ć jak wykorzysta ć tych us ług i t d . że on zauwa żył co ś tak iego, że kobiety, które wykonuj ą t e rzecz y np. jeg o studenck i by ły w trakc ie rozmowy nawe t mówiąc o rzeczac h, kt óre były dla n ich trudn e np. albo przykra, bo on a ewidentnie dla na s jes t jasn e, że n ie kojarzon e z pozytywnymi uczuc iami w dalszym ci ągu si ę u śmiechały i właściwie jak nie by ły w stanie usunąć z twarzy w łaśnie tej marki, ale niczego innego rodzaj u napięcia na poz iomie mi ęśni, kt óre powstaje na skute k bardzo d ługiego uczoneg o takiego n o utrzymywan ia takiego stanu to znaczy, że bardz o trudno później w pewny m sensie wr ócić do tak iego stanu naturalnego, bo to jes t też czy na m się t o mo że wydawa ć abstrakcją, a ja się obawiam, że t o zm ierza w tak im kierunku co ś tak iego nerwowego uśmiechu nas, którzy też myślę, że ju ż się czujemy si ę tak, że jest si ę nerwow o u śmiechał pokrywa ósmy zm ieszanie albo jak ąś tajemnic ę coś niewygodnego, że to mo że być te ż w ty m k ierunku, ale tak, al e to może jeszcz e pełnić tak ą pow iedzmy, że pozytywn ą funkcję obronn ą w takim sensie, że psychologicznie mo żna chronić palen ie t o prze żywać przed przeżywaniem jaki ś bardziej nie wiem na trudnyc h uczu ć albo okazywan iem albo n ie okazywanie ich sytuacji, która nie jes t do teg o adekwatna natomiast c o jes t ciekawe w przypadk u w przypadk u teg o syndromu, którym m ówi te n japo ński psych iatra chyba mas pokonać w sumie si ę nazywan ie pami ętam dok ładnie Makoto na sum ę przepraszam mam y t o t o to w łaściwie, jakb y rzeczywiście mo żna było leczy o n dostrzegł jak ąś korelację pomi ędzy ty m, a późniejszym zapadan ie na stan y depresyjne to jes t bardz o c iekawe i wydaj e si ę, że bardz o, że w w ielu sytuacjach w łaśnie ja mam tak ie poczuc ie, że w og óle ca ły ten koncep t odzw ierciedla jakie ś g łębokie to rozszczep ienie w naszej kulturze alb o jaki ś rodza j paradoksu polegaj ący na ty m, że coraz cz ęściej coraz wi ęcej m ówimy o depresji ju ż mamy jakb y znaczn ie wi ększą świadomość spo łeczną, b y teg o zjaw iska WHO mówi o ty m, że w łaśnie w 2030 roku t o b ędzie chorob a, która b ędzie na pierwszym m iejscu, jeżeli chodz i o wszelkie chorob y i dolegliwości, kt óre będą toczy ły ludzko ść teraz pom ijam kwestię kryzys u klimatycznego jes t zwi ązek między nimi ludz i wieś jest miejsce wzi ętych w tyc h szacunkach nawet n ie by ło do końca er y wymienia przewidziane to znacz y, że nie n ie w takiej skali to jes t za du żo zmiennych, i ż z 1 strony ucz y na s cz y kultura masowa nawe t już na s troch ę uczy teg o jak mam y się zachowywać w ciągu rok u wobec os ób, kt óre prze żywają stany depresyjne i że właśnie n ie wymusza i t d. czy to idzie w parze z tym, że te ż bardzo cz ęsto właśnie tak że mam y odruch, żeby mobilizować zachęcać do śmiechu i t d. ale cora z większa świadomość, że tego nie należy robić, że trzeba jaki ś inny spos ób osobom, kt óre doświadczają teg o typu Stanów pomaga ć, a z drugiej strony w ty m samy m czas ie mamy kultur ę, w kt órej chcem y jak właśnie krzewi ć życzliwość za po średnictwem narzucania okre ślonych form prze życia co implikuje si łą rzeczy mam y jakby uczuc ia i stan y emocjonalne, które są pożądane i nie i one n ie są regulowan e przez inny rodza j stosunków spo łecznych, czyli przez to, że mamy pewn e norm y zachowa ń okre ślonych sytuacjach tylk o, że tak jak sa m powiedziałeś bez względu na t o jak przykrą informacj ę mam pan u do przekazania be z wzgl ędu na t o w łaściwie, że pan a sytuacj a obiektywnie życiowa jes t trudna alb o dramatyczna t o ja pan u podam tak iej postac i, żeby by ło miło takich jak by ło też chciała z e sob ą to mi si ę w takiej sytuacj i, że list jes t kryzy s na pok ładzie kto ś pan ikuje n ie doznaj e atak u duszno ści to morze niż nie znam si ę, ale mog ę mogę spekulowa ć, że uśmiech mo że jako ś podprogow o co ś polepszyć zadziałać, bo to s ą te ż bardzo aktualny sta n ale kiedy ja do bank u za łatwić kredyt jestem spi ęta, bo nawet n ie chcę tego robi ć, al e musi alb o do urzędu i ju ż Niechcę przywo łać naprawd ę tak poch ówków i rozwodów, al e nawet sytuacj a cukrowych podatek coś c o nie pozostaw ia m i w nastroj u radosny m coś wyja śniam, iż trudność po drodz e wolałaby mie ć skup ionego powa żnego urzędnika, kt óry wchodzi co razem z e mn ą i uznaj e też trudno ści jeste m w tym obok mnie an i kogoś z mask ą twarz y mask ą Jokera albo nawet z e szczery m uśmiechem, al e trochę dl a mn ie zaskakujące prawda n ieadekwatnym do sytuacj i swo im prze życiu może tak że w kap italizmie w bardzo rozwiniętym w związku z usługą mam ton ę na świecie niedawno podr óżowała z lotn iska Heathrow, które jes t kulturz e anglosask iej zatopionej on i ta m teraz stoją jak w iele lotn isk bramk i elektron iczne d o, o które wykrywaj ą nasze twarze można i to usprawnia przepływ ludzi, ale formaln ie ta sfera t o jest cały czas, ale i Migration, czyl i kontrola przep ływu w Organice ważna sprawa i na kon iec tego jes t taka kontrolka, gdy ż wc iska przyc isk z uśmiechem lu b be z u śmiechu lu b smutn ą bu źkę z pytaniem w odpowiedzi pytan ie jak c i było w ty m doświadczeniu em igracji imigracji brzmi, kt óry z a polską chaos i mi łośnik spis jest tak tuta j i tom ie zatrzymało na chwilę d łuższą sa m sobie c o się dzieje pr óbujemy nawe t relacj e w ładzy ubrać przebra ć us ługę w tym kapitalizmie bardzo rozwinięty szczeg ólnie w łaśnie form ie anglosaskiej us ługa wygryw a marketing przykryw a wszystko nawet presja jes t dziś ukryt e pod marketingiem tak, bo nie wpuszczam y Clintona przecie ż w iemy r ównież wra żenie swoich uczu ć z tym zwi ązanych masz pełną po prost u w łaściwie mas z instrument, który jest dostarczan y do tak, żeby pokaza ć natychm iast, jakb y jak ewoluuje też moj e do świadczenie bycia razem z żoną m imo tego, że t o obsług stoi apara t państwa bezpieczeństwa, kt óry mógł j e r ównie dobrz e nie wpuścić zatrzymać i potraktować bardz o źle, ale je żeli przeszłam t o jeste m klientk ą której, która jes t w systemie rozgrywan e jak kl ientka i pewny spos ób tak ustawiany prawna do daj e im feedback informacj ę zwrotn ą jak w sklep ie, a n ie jak wobe c w ładzy i teg o rodzaju przekroczen ie przekręcenie n ie w iem za zafa łszowanie relacj i mi bardz o przeszkadza dlatego też mo że tak mocno prawda koniec zerwali śmy na te n pomys ł liczenia u śmiechów w kontek ście też władztwa, czyli w łaśnie w urzędzie banku dzieci wchodz ą w grę realn e ludzk ie sprawy pieniądze może krzywd a może w łaśnie nawe t jaki ś wykluczen ie, bo t o jest dl a mnie t o niestety to nie jest sam o c o samolo t, którym ktoś spi ęty i b ędzie mn iej spi ęty jak podejdzie do n iego u śmiechnięta osob a jak mówisz o ty m co ma m my śli jak w różne stron y z powodu r óżnych moich or ientacji dwoj e my śli id ą, al e l isty tak ie przekonanie myślę, że psycholog icznie w niektórych sytuacjach jest prawd a, że w momenc ie, w kt órym przybierać okre śloną poz a np. chcia ła czy na śladuje też jakiego ś rodzaj u uczucie t o jes t w stanie się w ten ta m mn iej lu b bardz iej wprowadzić o t o jest te ż troch ę tak ie taka konsekwencj a ameryka ńskiego myślenia takiego Faith an d Why mak e IT bardz o c o c o sam o w sob ie brzmi dl a na s jakoś obco natom iast w kulturz e ameryka ńskiej jako ś bardzo wydaj e si ę tak ie przyj ęte do zaakceptowania, dlaczego mielibyśmy się tego od kogokolwiek uczy ć si ę te ż zrobić proste j i prosteg o szczep ienia Polacy Amerykanie t o nie dochodz i chodzi bardz iej o fotel pomys ł modyf ikowanie kultury w te n sposób powtarz a o n jest n ie wiem, jakie to odbiera ć należy, że są te ż powodu tac y jeste śmy i mo że na korzy ść zmieniamy pami ętam jak n ie pami ętam Warszawę dl a z zakres u moich studiów przydzia ł jak o osoba z zewn ątrz i widział t o miasto wrog im nieprzyjaznym bardz o u śmiechniętym bardzo szary m tak im odwr óconym tyłem nie by ło tak ich miejsc można by ło by ć razem w sposób n ie skrajn ie komercyjne GPW si ę rozma ite m iejsca pomi ędzy oczywiście ju ż Niechcę wchodzi ć tema t knajpy tego c o się dz ieje tyc h pozornych spółek sta ło i znowu gry u śmiechów al e, ale zmieniamy się ta k ta formacj a rzeczywi ście g łęboko dotyka też w tym sensie, że żyje na m się inaczej nie wiem czy lep iej gorze j to sub iektywne, al e jest przyznanie w kulturz e, żeby inaczej si ę wyrażać więcej w og óle mówić do s iebie w przestrzeni publicznej Broda coś się zmieni ć może t o jest co ś co ewoluuj e tak t o należy zostawi ć, a n ie poddawa ć nasz e interakcje między obcymi lud źmi interakcje jaki ś tak i forma t formatowanie modyf ikacji mamy sa m jest dla mn ie dziwne znaczy te n pomys ł masowe rzeczywi ście skojarzen ie z tak im nadzorem, jakby nome n ome n Panoptykon tutaj oczywiście dla na s jest p ierwszym pierwszą myślą, która si ę nasuwa, ale wydaje si ę, że on i z Expressem czegoś g łębszego czego ś dalej id ącego i te ż zjawiska, które uczy się na Zachodzie zosta ł dosy ć dobrz e rozpoznan e już jaki ś cza s temu, czyli wcale n ie chodzi o tak i rodzaj nadzor u boty zwrócił uwag ę na kwest ie relacj i w ładzy właśnie sytuacjac h tak ich Niewiem załatwiania r óżnych różnych spraw w urzędzie już nawe t n ie m ówiąc o przekraczaniu granicy tak dale j, ale nawe t tak ich rzeczach, kt óre są n o i mn iej z punkt u w idzenia sytuacj i życiowej człowieka n ie wiem ryzyko wa żne i t d . to t o już n ie jest tu n ie chodz i o obserwacji wydaj e si ę, że oddzia ływanie na emocje w łaśnie z innego porządku n ie chodzi o obserwacj i, czyl i o nadzór, kt óry jes t jedna k na poziomie instytucjonalnym to co nam się kojarz y z tak im właśnie Panoptykon w spo łeczeństwie dyscypl inarnym tak im w Mokotowskim tylko t o jest coś c o charakterystyczn e dl a spo łeczeństwa kontrol i to ju ż jest prosz ę wytłumaczyć to jest to jes t troch ę takie rozwini ęcie czy Giro delle francusk i f ilozof, kt óry jak w łaśnie nawi ązywał do domyśla w kat a, którym teraz d o, do którego tutaj nawi ązanie przed chwil ą si ę te ż pojawiło w latac h dziewięćdziesiątych napisa ł tak i tekst skrypt u w społeczeństwach kontroli i tuta j jakb y jest nim n ie będę przytaczał l iczby tre ści tego artykułu pani w ty m rzecz, ale wydaj e się, że przesuni ęcie, jakby dotyczy czego ś du żo bardziej internalizacji na jego t o znaczy tak iego, że w łaściwie to urządzenie nie s łuży temu, że jes t ta k jak nawet w takim systemie pan optycznym nigdy nie w iesz, k iedy jesteś obserwowany w zwi ązku, z czym jak sa m s iebie obserwujes z nadzoruj e, al e tuta j pod płaszczykiem, jakb y absolutnej wolno ści tak naprawdę, czyli w łaśnie wolno korzyści inaczej niż straty nie ma strat y t o tylk o korzy ść nadaje się skorzystaliśmy szersze j oka jes t tak sam o wolno ści do wyrażania swo ich uczu ć lub nie wyra żania ich, czyli tak iego w łaśnie wyborów, kt óre możesz być życzliwy, a może nie t o urządzenie może ci w ty m pomaga ć, żeby rozpozna ć jak często robisz, a może wcal e nie musisz i t d . tak naprawd ę, jakby dostaje jaki ś przekaz ju ż teraz widz ę bardz iej stron y psychologiczną dostaje jakiś taki przeka z, że s ą stany, kt óre są po żądane stany, kt óre s ą niepo żądane są takie, których my sob ie tutaj życzymy w ramac h naszyc h interakcji i tak ie, które nie i t o jest g łęboko w łaśnie jako rozjechane tak im m ówiąc potoczn ie z tym jak my mo żemy realn ie siebie przeżywać w ramac h interakcji z innymi ludźmi chc ą mieć chwilę o d depresj i, która staje się doświadczeniem ogromne j części spo łeczeństwa i gdz ie to zafa łszowanie mo że na m długofalowo coraz bardz iej wtedy jak o spirale wpadamy w cora z głębiej, bo je żeli prawdą jest korelacj a, którą przywołać badania po Japonii, gdzie przyklejon y uśmiech mo żna zgłębić wp ędzić w kłopoty z e swoimi emocjam i t o, dok ąd zmierzamy prawda ta Niezgoda na nieszcz ęście Niezgoda tak t o odb ieram te n ca ły pomys ł jak o nic n ie rozważą n iezgody na nieszcz ęśliwego człowieka, której n ie możemy n o na zak łady cynkow e napisać, al e mo żemy ją przemy ć tak im projekcie stymulującym na s do innej postaw y wyparc ie tak ich po prost u Stanów efektywnych byłem naprawd ę już nawe t, bo emocje jeszcz e coś co jest, gdy ż tak iego stan u nie znacz y coś co jest jeszcz e takiego obszar u do świadczenia mentalneg o natomiast efektywne to ju ż jes t taki, że mandat y na poziomie cielesnym t o znaczy, że sprzężone z tak im tak ie bardz o powiedzia łbym p ierwotna, że że, że pewn e, że te obszary maj ą jak ąś być zagospodarowan e, że tuta j, jakby nie ma czegoś co jes t autentyczn e dz iadek albo do świadczeniem bardz o cz ęsto adekwatnym sytuacj i, w której no, je żeli si ę dowiaduje właśnie, że ma m jakiś bardz o powa żne problemy finansowe mo że nie otrzym a kredyt u jest dla mnie kluczow e w ty m momencie, jakb y w moim życiu, ponieważ c o si ę dz ieje poważnego n o t o interakcja z drug im cz łowiekiem, w kt órej zachowana jest taka, że mo żliwe, że t o jest kompletn e zaprzeczen ie tak naprawdę wg ich uczucia, kt óre b ędzie fa łszywy, bo to s ławni współczuję jest t o w rol i osobn o przekazującego informacj ę żadnej innej b ędzie trudne prawa ona mo że współczuć dla mnie to jest w łaśnie kłopot taki, że nawe t taka osoba mus i ich tak, aby taka n ie zabrzmiało oczywi ście tak, al e tak a osob a też mi się tylk o, że jako ś alienacj ą w łaściwie słów wchodzimy tego wart o jedna k zarzut z rekomendacj ą rady, ale leczen ie nacja prac e jednak realizacja w łaśnie Muranów emocjonalnyc h i doświadczenia psychologicznego, bo tak naprawd ę jak ja mog ę r óżne rzeczy przeżywać, al e muszę co ś w okre ślony spos ób zaprezentowa ć i odklejaj ą się o d swojego stan u dotycz ącego rzeczyw istego doświadczenia odkleja si ę na u żytek tego co jes t po żądane społecznie n o tak właśnie jeste ś z pracą emocjonalną, która w łaśnie krzyż pisała tam mo że te ż i ść dalej właśnie tak ą nawe t my ślenie w kategor iach prac y efektywnej, ale wydaj e si ę, że mo że w łaśnie tutaj zaprzęgnięto jest n ie tylk o ten elemen t tak iej psychologicznej w łaśnie cz y stan u mentalnego uczucia emocje t o jest jedna k coś jeste śmy w stan ie troszk ę bardziej koncep t real izowany niż niż w łaśnie na te n rodzaj tak ich odruch ów, kt óre mamy t o znaczy takich, które pow inny być nasz e w łasne spontaniczne i n ie nie formatowanie, bo je żeli takowe staj ą to zaczyn a na m tak a forma modyfikacji mo że na m si ę odbi ć psychologicznie pote m by ć one też s ą jego wzór na czworga on e też s ą w jak i spos ób formatowan ia tylko tylk o, że on e jednak nie są czym ś czy m jeste śmy w stanie świadomie w tak im stopniu zarządzać to znacz y że, bo tutaj emocje t o jest jedn o, a nastrój t o coś innego wydaje mi si ę, że t o do czego chc e się przebi ć, jakby teg o typu chc ą si ę przebić teg o typ u technologie to jes t jednak n ie emocja, którą wywo łuje tylk o nastrój nastr ój, czyli cz y np. jestem w stanie wchodz ę do sklep u i jestem atakowany r óżnego rodzaj u bod źcami, kt óre wprowadzają mn ie nastrój smutn e i wtedy jeste m sk łonna si ęgnąć po tak iej czy pocieszać produk t ta k n p . alb o w łaśnie dzieje nawe t produkt, kt óry do stroj u na mo im stanem emocjonalny m taki, że na teraz może n ie b ędę szale ć i inwestowa ć w jaki ś Niewiem Niewiem jakieś ekstrawaganck ie rzeczy, al e właśnie, jakb y zadba m o swój komfort psych iczny i n p . si ęgnę po co ś konkretnego no bo właśnie t o jes t troch ę tak a idea no ingerencji to w jak i spos ób właściwie regulujem y w og óle swoj e emocje i że t o już nie jest coś czy m m y jesteśmy w stanie c o m y mamy wp ływ i czy m y możemy sob ie radzi ć tylko, że on e s ą w jaki ś spos ób regulowane czynn ikami zewnętrznymi dostrojen ie, który mówi jest bardzo wa żne czy tera z jakby bardziej id ąc w stron ę taką psychoterapeut y ręczną, że właśnie cz łowiek bardz o cz ęsto potrzebuj e jedna k tak, żeby mieć jaki ś rodza j dostosowania efektywnego cz y tak iego emocjonalnego z e stron y drugiej osob y w ty m, że n p . je żeli ja jeste m bardz o przybita ich kto ś naprzec iwko mn ie jes t bardz o uśmiechnięty i c o wi ęcej mam poczucie, że to jes t bardz o pożądane, żeby mia ł te ż była na to t o tak to wprowadz a tak ie poczuc ie dysonansu w łaśnie i te ż alienacji w takim sens ie, że ja z e swo imi takimi uczuc iami, kt óre bywaj ą adekwatn e po prost u jeste m niechciana w ramac h tego spo łeczeństwa alb o w ramach chociażby te j interakcji te j relacj i międzyludzkich dlatego nie mog ą się wzi ąć t e powa żne d ługofalowe zaburzen ia cz y problem y, jeżeli mamy taką fryzurę czy tera z oczek iwanie na co dzie ń w najwi ększym najwi ększym skrócie tak t o znacz y jakb y, czyli t o jest pytanie c o znaczy czy teg o typu instrumentarium w łaśnie, czyl i pożądanie tak, żeby być wobe c siebie życzliwym uśmiechniętym też coś co rzeczywiście w niekt órych sytuacjac h może sprzyja ć tem u, żeby ludz ie wobec s iebie byli jako ś bardziej m ili pomocni i t d . al e może te ż generowa ć poczucie w łaśnie jakiego ś kompletneg o dysonansu znaczy zderzenia z e ścianą w łaśnie przy tematac h, kt órych przed chwil ą rozmawiałyśmy, czyli tak ich gdz ie, gdzie być może te n rodza j, jakby empatyczne rozum ienie n ie m ówię o głębokim wchodzenia we z relacj ę emocjonaln ą jest czym ś, czego cz łowiek bardz iej potrzebuj e ni ższe ni ż tak ie wyciąganie go w stron ę tego c o uchodz i za pozytywne cz y w og óle t o ta idea tej życzliwości w tym wymiarze mi się też kojarz y z czym ś tak im bardzo lukrowan e na takim nie chcę nie chcę teg o pot ępić tak straszliwie pić n ie ja jeste m po prostu tutaj z natur y jestem te ż obniżyć, żeby było nie zgadza ł si ę echem sceptyczn ie smutno i t d. to znacz y ja racze j jestem zwolenniczk ą idei, że t o co istnieje ora z prawdziwe ma prawo istnie ć te ż tuta j subteln ie dostajemy komun ikat może pewn e stan y są s ą mn iej po żądane tak zresztą prze z wcześniej o o tym, wraz ze szczepie ń narracj i z 1 strony uznawaniu prze z społeczeństwo, że s ą rozma ite stany emocjonaln e i trzeb a sob ie z nimi społecznie te ż liczy ć uznawa ć w łaśnie 2 miejsce równolegle pana racj a, kt óra 1 z n ich jest 1 z możliwych interakcji życzliwą u śmiechem staw ia wyraźnie jak o wzorzec t o jes t trudn e ich szczeg ólnie trudne dla dl a nas nie w iem czy Polacy s ą bardz iej po podn óże Paul są niższe ni ż inni trudno t o obserwowa ć, al e na pewno jes t coś narzecz y w te j nasze j walce o autentyczno ść i wyczulen ie na fau l na bardziej j e n a na jakiś klisze, kt óre są na m narzucan e ja to s łyszę zawsze ludzi podr óżujących w kulturę, gdzie jest ich wi ęcej, gdy ż są precyzyjn i fermentowan e i my to cieszy ja lubi ę lubię sportowc ów w śród ról nie jest, w kt órym jest przec iw wobe c tak iego nakładania mase k, jeżeli chodzi o polsk ą polskie spo łeczeństwo tuta j przecie ż psycholog icznie konkluzja może by ć całkiem optym istyczna ponieważ, poniewa ż np. takie form y by ły tak ie badania, al e się ukazały ci ągną tutaj CK do Chin, gdz ie by ły tytu ły porównywane właśnie z teg o typ u form y oddziaływania w łaśnie zwi ązane z pracą emocjonaln ą na pracown ika w stanach Zjednoczonych we Francji i jednak była pewn a różnica wyst ąpiła między ty m, że osob y, które wewn ętrzne Francji było wi ększe przyzwolenie kulturowe albo tak ich mn iej jak taki dyrekt yw wnos i w og óle or ientacji na ekspresj ę wy łącznie pozytywnych ciep łych życzliwych uczu ć co powodowa ło w pracowniku te ż mn iejsze sam o potępienie związane z ty m, że na wk ład pozwal a sob ie te ż na czy mówię to w pewnyc h ramach nie może pozwala ć sobie dobrze no t o w takim raz ie jak roz łoży się z a ta k jak stany agresywna to te ż dam y upust tak i sposób al e gdyb y nie wydaje si ę, żeby mon itoring s łużył temu, żeby to kontrolowa ć znacz y tutaj regulowania emocji pow inno się odbywa ć w inny inaczej i mam y bardz o w iele instrumentów do tego zupe łnie innych ni ż to, żeby mie ć na Liwie jakiś sen s na biurku latem te ż na inną rozmow ę, ale jak t o robi ć inaczej mo że może też prowadzić mo że dochodzić swo ich oprawcac h, ale konsekwencj e właśnie tak ie psycholog iczne na tyc h pracown ikach francusk ich były wydaje si ę mniej dotkliwe to znaczy, że t o dawało większą przestrze ń na bardz iej autentyczne przeżywanie czy bardziej sp ójne przeżywanie s iebie ni ż sytuacj a, w kt órej jednak przeżywam siebie ju ż tak wracaj ąc do indywidua przez 7 siebie jak o kto ś n ieadekwatny dziwne n ie czek a już bardz o szereg różnych rzecz y w zwi ązku z ty m, że nie jeste m w stan ie wykrzesa ć z s iebie pewnych Stanów mogą nie był w stan ie bardz o w ielu powodów zar ówno z przyczy n zupełnie obiektywnych choruj e ktoś jej rodz inie ciężko chorują one zabawą mimika i myślę sobie nie radz i mój u śmiech n ie przychodzi też na uśmiech tak też może by ć tak też mo że być, aczkolwiek przypuszcza, że tutaj technolog icznie można będzie tera z te ż rozwiązać dobry dzień, czyli m y stajemy w obron ie spójności dz isiaj w te j rozmowie jak na zakończenie przywo łam jeszcz e Szymborską, kt óra napisała Wiesia u śmiechach i myślę, że NATO czuje czuje dobrze dobrze dobrze traf ia w te n punkt n ie maj ąc pewnie ca łego teg o narz ędzia winie psychoanalityczne, które dzi ś na m tutaj wyłożył genetycznyc h akurat najmn iej Archer f ilozoficznego na pewn o to co im więcej tak nawe t, dlatego że m ężowi stanu musz ą si ę uśmiechać uśmiech oznacz a, że nie tracą duch a twar z uśmiechnięta bardz o potrzebn e dl a obiektywów dl a w idowiska ludzkość bratersk a zdan iem marzycieli zam ieni si ę w krainę uśmiechu to jest wizja Night ora z Szymborska Kontrapunkt wątpią m ężowi stan u dajm y na to uśmiechać, by się tyl e n ie mus ieli tylko czasam i, że wiosna, że lato bez nerwowego skurcz u i po śpiechu istota ludzk a smutne jest natur y na taką czeka m i cieszą się z g ór on a si ę cieszy nas smutną istot ę ludzką, bo tak a jes t prawdz iwa dyrektor dedykuj ę wiersz prezesowi PKO we dl a dobr a konkluzja dzi ękuję bardzo, że zrodzi ła si ę po l idze centralnej ambiwalentne jak bardz o dzi ękuję tema t rozleg ły bardz o interesuj ący i żegnamy się zwami przy m ikrofonie Katarzyna Szymielewicz z moim go ściem by ła wtedy niszowe dzi ękuję bardzo dzi ękuję i do usłyszenia właśnie z nami jak zwykl e czekam y na wasze komentarz e sugestie i przemy ślenia do us łyszenia technolog ie i cz łowiek cz łowiek i technolog ii na tym styku czekaj ą na s zagro żenia jak korzystać z technolog ii, b y na n ich skorzysta ć jak kontrolowa ć, kto gromadz i nas informacje do czeg o u żywa z ekspertam i praktykam i rozmaw ia Katarzyna Szymielewicz Panoptykon 40 podcast tokfm PL i fundacj i Panoptykon Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PANOPTYKON 4.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA