REKLAMA

"Premier zrozumiał, że wyborcy nie czują się bezpiecznie. Na drogach i przejściach dla pieszych"

Analizy
Data emisji:
2019-11-21 17:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
28:11 min.
Udostępnij:

Skąd to nagłe wzmożenie wokół pierwszeństwa pieszych przed przejściem? Jan Mencwel ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze wskazuje, jakie przepisy trzeba zmienić, by było bezpieczniej na drogach.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzie ń dobr y państwu, że w anal izach zajm iemy si ę m. in. wycinaniem drz ew w Bieszczadach okazuje si ę, że trzeb a do teg o interesu dop łacać, a mimo to wycinka trwa jak jes t zate m pow ód o ty m, będziemy rozmawia ć w anal izach po 184018 w stud iu b ędzie pose ł Krzysztof Śmieszek z lewicy, kt óry wprawdzie w ty m momencie jes t jeszcze zerka m w kom is na komisji sprawiedliwości, ale one za chwil ę pan poseł w stan Rozwiń » ie ich wsz ędzie do taksówki, żeby Sejmu przychodz i do Radia TOK FM b ędziemy rozumieć n ie tylk o komisji sprawiedliwo ści i op iniowaniu kolejnego kandydat a do Trybunału Konstytucyjnego, al e te ż o powo łany m. in . prze z pana pos ła m ieszka parlamentarny m zespol e d s . r ównouprawnienia spo łeczności LGBT plus o tyl e c iekawe ciekawa inicjatywa aż z w zestawieniu z ty m co wczora j co pada ło mównicy sejmowe j w czas ie expos é prem iera Morawieckiego opadały moim zdan iem s łowa po prost u obrzydl iwe, więc posłuchamy wspólnie z panem pos łem ora z tych fragment ów zastanow imy się c o w takim razie tak i zesp ół m a do działania skor o sa m prem ier uwa ża, że to co 3 osoby LGBT s ą swo istego rodzaj u zjaw iskiem marg inalnym n ie powinny mieć wp ływu na to jak si ę def iniuje rodzin ę jak, jak a jes t norm a o wszystk im os iemnastej, al e zaczynam y analiz ę tematu, który okaza ł si ę nagle ponadpartyjn y nagl e wszysc y si ę zgadzaj ą i chcia łam zestawi ć jak to możliwe w studiu Jan Mencwel ze stowarzyszenia miasto jest nasz dzie ń dobr y dobr y to mo że posłuchajmy najpierw c o powiedzia ł pa n prem ier w łaśnie w ty m rzeczon y exposé o bezpiecze ństwie ruchu drogowego pos łuchajmy Polska jest dzi ś bezpiecznym kraje m, al e wci ąż jest 1 wyjątek t e bezpiecze ństwa na drogach nasze drog i znaczon e s ą krzy żami, kt óre oznaczaj ą śmiertelne wypadki drogow e tragedie tysi ęcy rodzin bezpiecze ństwo na drogac h będzie 1 z naszyc h priorytet ów tworzymy progra m bezp iecznej infrastruktury drogowe j we współfinansować bezp ieczne chodniki lamp y uliczne przejścia dl a p ieszych rent światła wysepk i czy wyn iesienia na przejściach nie mo że być d łużej tak, że przejście dla p ieszych jes t najbardz iej n iebezpiecznym elemente m na drogac h badan ia pokazują, że p iesi zachowuj ą si ę w wi ększości roztropn ie na przejściach dlateg o wprowadz imy pierwsze ństwo p ieszych jeszcz e przed wej ściem na przejście nie mo że by ć tak, że s ądy obarczają win ą za wypadek starszą prawie 80 letnią pani ą z ograniczon ą ruchomością, bo wod a wtargn ęła na pas y tak klaskali specjalnie się, że państwo us łyszeli jak klaszcze klas ie ca ły Sejm jak t o jest mo żliwe, że prem ier polskiego rz ądu dowoln y premier m ówi o ty m, że p iesi zachowują się roztropn ie na przejściach dla pieszych, że trzeb a zacz ąć walczyć o życie ja k do teg o doszło nie byłoby t o możliwe, gdyb y nie presj a, kt órą r ównież my wytwarzamy od k ilku miesi ęcy na to, żeby wreszc ie zaj ąć problemem racze j presj a jak wytworz ą presję zorganizowa ć mobilną kampani ę ogólnopolską kampani ę chodz i o życie k ilku we wszystkich m iastach wojewódzkich w Polsce zostały z łożone l isty do wojewodów cz y przedstaw icieli w ładz centralnyc h na teren ie samorz ądów po pierwsze, opisuj ące tragiczn ą sytuację na drogach czy t o jak w iele pieszych g inie na przejściach dl a pieszych cz y ktoś ginie coraz wi ęcej, bo t o jes t kolejna sprawa, kt óra si ę n ie mówi nawet pan prem ier o ty m nie wspomniał n ie tylko n ie mamy bezpieczeństwa na przej ściach jes t coraz niebezpieczniej jest bardzo du że, ale powiedzia łam sk a jes t tak im miejscem n iebezpiecznym al e, al e na przejściach be z znajdę nie mo że by ć d łużej także przejść dla p ieszych s ą najbardziej n iebezpiecznym elemente m na drogach ma tu jes t w ogóle całe t e całe t o wyst ąpienie pana prem iera jes t, b y przemyt częścią tego s łyszeliśmy to mia ł na moje serce mo żna r ównież mog ą na tym troch ę zn ęcać jak Adrian Zandberg ostatnio na nic nie potraf i tego kadr ę Zandberga mógłbym pytając, gdzie pan prem ier był prze z ostatn ie lat a, kiedy utajnia dane na temat teg o, że giną ludz ie na przej ściach, kiedy doprowadzan o do tego, że n ie pob ierano n ie nie wystaw iono kary k ierowcom, kt órzy przekraczaj ą pr ędkość przed tymi przejściami pytania dotyczące teg o, że Polacy s ą za zmian ą przepisów utajniono te dan e pokazujące, że piesi nie są w inni swoim wszelk ą t o zrobi ł m inister Andrzej Adamczyk wiceminister Rafał Weber sze f generalnego Inspektoratu transportu drogowego, a to znacz y zachowal i stanowiska w nowym rządzie dobrz e, ale jakiego ś powodu ot o prem ier mówi nie tylk o o ty m, że uratuje Polaków przed śmiercią, ale powo łuje si ę na dane i na uwag ę na prawdziwe dane jak t o mo żliwe jak dotarł jeszcze uwa żam, że t o wy, bo n ie wiem, kt o jeszcz e, jaka jeszcz e inna kampan ia organizacja w te n sposób nagłaśniała problem bi ła na alarm wydają się t o jes t wyłącznie zas ługa miasto jes t nasz a, ale już tylko brał zwolnienie to jes t także w kampanii chodzi o życie b ierze udzia ł kilkanaście organ izacje te ż co ś takiego stowarzyszen ia p ierwsza Polska jest coraz więcej organizacji, które chcą si ę ty m zaj ęcia, dlaczego dlatego, że narzeczeni świecie po prost u nie czujemy si ę bezp iecznie ja my ślę, że klucze m do zrozum ienia tej zm iany w zachowaniu i s łów pana premiera jest t o, że o n te ż zrozumia ł, że wyborcy przestali si ę czu ć w Polsce bezpiecznie nawet prostą powiedzia ł zobaczym y, jak ą du żo mówił o normalno ści o bezpiecze ństwie i nagle zwrócił uwagę, że jest 1 wyjątek bezpiecze ństwo jest tak ą warto ścią, do której zar ówno PiS, jak i w ogóle praw ica na całym świecie odwołuje si ę bardzo ch ętnie do poczucia bezpiecze ństwa w momenc ie, gd y raporcie bezpieczeństwo zaburzon e to tak i rząd konserwatywn y rz ąd prem iera Morawieckiego ma powa żny problem i oczywi ście zawsz e b ędą wypadk i na drogac h niestety, chociaż powinniśmy dążyć do teg o, żeby ca łkowicie wyeliminowa ć naszych drugi pewn ie kiedy ś do teg o dojdzie, al e to na czym na co ś ludz ie n ie godzą t o są właśnie, że mog ą być rozjechan ie na przejściu dl a p ieszych, że ofiarami s ą starsze osob y tak jak pa n premier powiedział, na kt óre co gorsz a zwala się pote m win ę za t o zajście c o jest jako ś po prostu straszn ą polską specyfik ą pojęcie wtargnięcie, kt órego nie m a w żadnym innym kraju opr ócz Polski na sa m padły słowa z sal i kto ś przyznał Najsztub t o chodziło o obron ę pa n prem ier wprost przywołał t ę histori ę Piotra Najsztuba, który potr ącił starszą osob ę na pasac h cz y można zate m uzna ć, że najlepsz e przep isy to by ły tak ie, kt óre uznają automatycznie win ę kierowcy niezale żnie o d okoliczności t o jes t tak że w na przerw ę w ruch u drogowy m dzia ła dzia łają przepisy, kt óre są przed e wszystk im egzekwowan e, które odstraszaj ą od od teg o, żeby n ie tylk o samyc h konsekwencj i daneg o zachowania, czyl i tak naprawd ę nikt n ie chce przecie ż nikogo zabi ć na przejściu dl a pieszych i m y mus imy zwr ócić uwagę na k ilka rzeczy, które decydują o tym, że mam y tak du żo wypadków jedno to s ą z łe przep isy, które n ie nakazuj ą kierowcom zatrzyma ć przepu ścić p ieszego, czyli pow inno się zmienić to, żeby k ierowcy k ierowca musia ł przepu ścić p ieszego konsekwencj ą tej zmiany byłoby to, że by łby też automatycznie w inne, gdyb y p ieszego potr ącił, ale ja jeste m zdania, ale to jest niższa jest też bardzo precyzyjnie, dlaczeg o zara z prze śledzimy wspólnie t o w jak i sposób prze z lata rozumiano pierwsze ństwo p ieszych na przejściach dla pieszych i przed przejściem dl a p ieszych alb o próbowano rozumie ć w projektach, które n igdy nie ujrza ły ostatecznie światła dz iennego, a pa n powiedzia ł, że kierowca mus i si ę zatrzymać co t o jakbym miał wygl ądać młodo mia ł na przepisach c o by łoby zate m obowi ązkowych obowi ązkowe byłoby po prost u ust ąpienie pierwsze ństwa pieszemu, kt óry nie tak ie, które znajduje si ę na przejściu czy te fakty wszed ł na jezdn ie tylko oczekuj e na przejście przed jezdni ą, al e do ust ąpienia pierwszeństwa mia łoby objąć także, że sam a obowiązek zatrzyma ć tak i pierwszym p ierwszy przechodzi przed samochodem tak t o funkcjonuj e w zdecydowane j wi ększości kraj ów Unii Europejskiej ta m r óżnie t e określone czase m te ż jakoś n ie pasuje jeste m rolnikiem takie modele n p . w pa ństwach skandynawskich, b o w Holandii, gdzie mogę też posuni ęte jeszcze du żo dalej cz y Kanady pierwszym pierwsze nie tylk o na przejściu dl a pieszych, al e też zostawm y t o przejm ie t ę podstawę cyw ilizacji wprowadził u nas dz ieje, że p ieszym pierwsze ństwo, k iedy przechodz i przed przej ść, k iedy oczekuj e na przej ście prze z przejście dl a pierwszych, bo to jes t przejście dl a pieszych to n ie jes t przej aw dla samochodów jest miejsce, gdz ie bowiem p ierwszy pow inien przej ść, jeżeli m y umożliwiamy m u wej ścia na to przej ście w spos ób bezpieczny, czyl i nie wprowadzam y przepis ów, kt óre określają po żądane zachowan ie dane j sytuacji po żądane i bezpieczne jedyny m zachowan iem kierowcy, kt óry gwarantuj e stuprocentow e bezpieczeństwa jes t, jeżeli k ierowca zatrzyma, jeżeli zwoln i t o nie wiadomo co si ę wydarz y, a mo że zwolnić wiedzie ć tego pierwszego 1 właśnie jest na godzin ę ta k jak Piotr Najsztub średnio 25 nie kierowca ma się zatrzymać przepu ścić pieszego to jedyn e c o gwarantuje bezpiecze ństwo te j spraw ie argument, że bez przesady b ędą korki alb o przecież t o absurd, b o w miastach pierwsze styl u, że kierowcy si ę w k ółko mus ieli zatrzymywa ć t o musimy się w odpowiedzi na pytanie co jes t wa żniejsze życie ludzi cz y t o, żeby kto ś miał dają 2 minuty szybc iej do n ie w iem pracę alb o realnie m ówimy o ty m, te wszystkie opowie ści o tym, że b ędą większe kork i, bo kto ś będzie musiał się czas zatrzyma ć prezes, dlatego że ktoś straci daneg o dnia 30 sekund, przepuszczając oraz mo że 2 × p ierwszego prze z przej ście, ale t o jes t jedyn a zasada, kt óra gwarantuj e rz ąd pieszego nie potrąci na m przej ść, bo jedyne wymagan ie, kto przechodzi prze z t o przejście zawsz e w tych dyskusjac h mow a jes t o sprawnych m łodych m ężczyznach, kt órzy akura t s łuchają muzyk i w s łuchawkach i jednocze śnie SMS -u j ą natomiast nigdy i jako ś nie odnos imy tyc h przepis ów do dzieci, które przechodzą przez przej ście do os ób starszych os ób z niepełnosprawnością wzrokow ą alb o słuchową albo ruchową wi ęc, jakby je trzeb a te ż przyk ładać do tyc h najbardziej wymagających przypadków do tyc h najbardziej n iechronionych, a n ie do tyc h najsprawn iejszych, więc zawsze wted y si ę zm ienia perspektywa n o dobrz e to to ciekawe, ale jeszcze wr ócę na świat sekundy do teg o, że w ogóle premier zdecydowa ł się na nas tak ie słowa oklaskiwany to oznacz a, że wydaj e si ę, że dostał doszło do jakiego ś przełamania ta k jak chyba 2 lata temu dosz ło do prze łamania w spraw ie smogu tak t u dosz ło do tego w spraw ie pieszych i moj a teza jes t tak a, że zginęło jeszcz e k ilka osób wi ęcej i na przej ściach w ci ągu dn ia albo tak jak było w tragiczn ą historię w Warszawie, gdz ie zgin ął mężczyzna, al e jego dz iecko żona przetrwali i że jak musiał by ć dostatecznie by ła mas a krytyczn a of iar musiał dostateczn ie dużo przynosz ą zagrożenie trupów na jezdni, żeby doszło d o do naszej świadomości n ie m ówię o politykach no niestety t o jes t bardzo smutne, ale m y n ie potraf imy w Polsce chyb a nada l potrafimy czase m zareagowa ć na kryzys alb o gasić po żar, ale ci ągle nie potraf imy prowadzi ć tak iej polityki mówię tej klas y pol itycznej cz y rz ądzących, kt óra zapob iega pewny m negatywny m zjawiskom k ilka la t tem u posłowie r óżnych opcj i solidarnie zag łosowali za ty m, żeby odebrać samorz ądom lotn e możliwość staw iania fotoradar ów Platforma PiS wszyscy byl i za natychmiast mieli śmy dramatyczny wzros t liczby of iar na drogach naprawdę to nieby ła jaka ś tajemn ica w ielka wtedy to nie jest tak rzecz, b o po prostu odkrywa ć Amerykę, bo dane policyjne są c o rok u tak ie same główna przyczyn a wypadk ów w Polsce trup ów t o pr ędkość za szybko jeździmy dlateg o zab ijamy ludzi i fotoradar y NATO pomaga ły oczywiście z ich zl ikwidowano zara z po informacje wrócimy Jan Mencwel z e stowarzyszen ia miasto jes t nasz e, które stowarzyszen ia wspólnie z innymi organ izacjami Ross rozpocz ęło akcję chodzi o życie fina ł tej akcj i mogli śmy obserwować m. in . w czas ie expos é premiera zobaczymy co si ę przen iesiona przepisy w łaśnie w przepisach poznam y w drugiej cz ęści po informacjach audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie są cały cza s Jan Mencwel z e stowarzyszen ia miasto jes t nasz e, kt óre Stowarzyszenie wsp ólnie z innymi organ izacjami zorganizowało kampani ę chodz i o życie i tak zorganizowali kampanię, że dotarl i a ż do sameg o prem iera może n ie osobi ście dotarli, ale skończyło się na ty m, że sa m w expos é pan premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, że trzeb a zmieni ć przep isy tak, żeby chronić p ieszych, bo p ierwszy w Polsce g inie na przejściach dla p ieszych na przejściach dl a pieszych cora z więcej, czyl i m iejscu przypomnieć się bezpiecznie i pa n prem ier zachwycali śmy si ę w pierwszej części prawidłowo zacytowa ł dane dotyczące teg o, że t o n ie winy p ieszych gin ą on i na pasach, b o w wi ększości cytuj e prem iera badania pokazuj ą, że p iesi zachowują si ę na przej ściach roztropnie i chciał, żebyśmy rozmaw iali o ty m, jakich przepis ów by śmy si ę domagal i, zw łaszcza że mam y w te j sygna ły i lewicy z klub u lew icy i koal icji Obywatelskiej, że on i też chc ą wprowadza ć pierwsze ństwo p ieszych przed wej ściem na przejście tylk o diabe ł tkw i szczeg ółach, jak i przepis by łby najlepszy jak m y jeste śmy dobrze to może jeszcz e zanim przejdz iemy do szczegółów przepisu m y jeste śmy zwolenn ikami wprowadzen ia tak pak ietu zmian dla 1 ustawy, która wprowadzi ła pakiet zm ian n a rzecz bezpiecze ństwa na drogach te n pak iet pow inien zawierać przede wszystk im opr ócz spraw y pierwsze ństwa wyższe kar y za przekroczenie prędkości przypomn ę, że w ty m momencie najwy ższy manda t drogow y za wykroczen ie drogowe w Polsce wynosiła 500 z ł o d 1957 roku maksymaln e maksymaln y mandat za wykroczen ie drogowe t o jest kwot a śmieszna po prostu czy n ie twierdzę dl a ka żdego w każdych okolicznościach 500 zł też mieć na kwotę, al e t o n ie żaden straszak poza tym jes t maksymaln a maksymaln a, wi ęc najczęściej t o sprawa tego n o dobrze t o 100200 zł do w idzenia co jeszcze WOS wy ższą karę nagany pr ędko lepsz a egzekucj a przepis ów, czyl i powrót fotoradar ów na r ęce samorz ądów prz y zachowan iu zasad y, że lokal izacja fotoradarów nie mo że być z kapelusza mus i by ć popart a jakimi ś danymi np. w tym jest tu dochodz i do w ielu wypadków, czyl i n iebezpieczne skrzyżowania fotorada r i samorząd decyduj e o ty m, że jego tem u jeszcz e, czyli lepsze bezp ieczne skrzyżowanie przebudow a chciało się, że oczywiście, al e do zaw ężenia pazurów na grze dochodz imy do 12 nie jes t do pkt 3 budżet z tyc h ka r, które powinny wyda ć pieniądze z tyc h kar powinny i ść na specjalny fundus z na rzecz bezp iecznej infrastruktury drogowe j w przede wszystkim nie tylk o w m iastach na terenac h zabudowanych przede wszystk im, czyl i to c o do pan i powiedzia ła przebudowa n iebezpiecznych chodniki budować cho ćby tak a jest rewolucyjn a my śl oczywiście, żeby zyska ć miejsce, gdzie mieszkają ludz ie były chodnik, lecz co ciekawe policja zjaw ia miasta trzeb a prowadzenie rzeczywiście rewolucyjne, al e mija się też pomy ślał np. o w łaśnie ty m, żeby w Polsce były w ęższe pas y ruchu, żeby w ogóle pomyśleć o ty m cz y na ka żdej ulicy nie ma jest potrzebn e s ą 2 pasy ruchu w każdą stron ę przecie ż na w łaśnie dwupasmowych ulicach dochodz i najwi ększej l iczby potr ąceń na przejściu dl a pieszych prz y np. wyprzedzan iu lewy m pasem jedz ie k ierowca nie zatrzymuj e, m imo że ten na prawy m pas ie ustąpił pierwsze ństwa za tak ie wykroczenia pow inny być odb ierane prawa jazd y, nawet jeżeli nie dosz ło do żadnego zdarzen ia jak mogl i konfiskowa ć samochody też seria 6 tak się robi w niektórych krajach dla s iebie mn ie pan w tym w radykalizmie ja uwa żam, że po prostu, je żeli ubezpieczenie jest otoczenie zawróci koniec z e mną jeździ innym niż on pokaza ł przyk ład Artura Zawiszy niestety zabran ie prawa jazdy n ie oznacza, że nie będzie dale j jeździł i jest kolejn y problem, ale teg o w pakiecie lepsz a egzekucj a i pkt 4 przez państwo zasad a pierwszeństwa dl a p ieszych na przej ściu oczekuj ących na przejście ta k jak w większości krajów cz y wasz e większe wszystkich krypt faktyczn ie tera z krajac h Unii Europejskiej i we wszystkich krajac h mamy lepsze statystyki nie g inie tyle osób na przejście dla p ieszych, a propo s jeszcz e tego tyc h wyższych ka r za przekraczan ie prędkości t o jako na chwalili śmy si ę pana prem iera tera z trochę skrytykować gazu ju ż do pana prem iera n ie dotar ł niestety informacje zwi ązane z przyczynam i wypadk ów śmiertelnych w Polsce i og łosił z mównicy w czas ie expos é, że główną przyczyn ą wypadków śmiertelnych na drogac h jes t alkohol to nie jes t prawda pan ie prem ierze 5 % 5 % wypadk ów śmiertelnych w Polsce spowodowanych jazd ą po pijanemu 35 % t o jest po prost u zwyk łe przeprasza m, bo niezwykłe, al e niestety uznawan e przez w ielu za zwyk łe tzw. niedostosowanie pr ędkości do warunk ów na drodze t o jes t cytat z pol icyjnych to przekroczen ie prędkości oczywiście, dlatego że rynku mo że być n ie dostosowano także ABO zarząd alb o za woln o, a racze j nie ma przykładów, że też za woln e dlatego kogo ś zabił, więc jest t o oczywiście po to, że ktoś szybk o jecha ł i cz y jes t 7 × wi ęcej mam y wypadk ów spowodowanych prze z kierowców, które s ą szerzej bo, żeby n ie było jes t nieust ąpienie pierwsze ństwa, a nie prze z te 2 grupy tak to po łowa wypad a wszystkich wypadków śmiertelnych w Polsce t o s ą te grup y, a p ijani kierowcy 5 % 10 × mn iej, więc n iestety pan prem ier nie ma w łaściwych informacji albo po prostu, żeby mu wygodn ie tak powiedzie ć, bo oczywiście p ijani k ierowcy w Polsce to też powiem tera z rzecz dziwn ą mamy mniejszy odsete k p ijanych za wypadk i śmiertelne z powod u jazd y z alkoholu ni ż w zachodn iej Europie nie wie jak w niekt órych krajac h Europy wi ęcej takich procentow o do wszystkich wypadkowy m jest wi ęcej takich właśnie po pijaku potrafią jeździć oczywi ście żartuję to n ieprawda to nieprawda n ie należy deprecjonować, bo t o jes t oczywi ście absolutnie skandal iczne jak nie ma tutaj c o rozgrzesza ć żaden sposób tylk o po prostu popatrzm y na statystyki wi ększym probleme m w Polsce prędkość niż jazda po pijanemu Otóż to, wi ęc panie prem ierze w dobrym dobr ą stron ę, ale jeszcz e jeszcze kawa łeczek prosz ę przyjrzeć bli żej danym n ie wiem w łaśnie, kt o miałby realizowa ć w rządzie t e wszystkie pomys ły Bono chyb a nie m inister Adamczyk, kt óry chciał ukrywa ć dan e dotyczące bestią z ruchu drogoweg o, a raczej n ie bezpiecze ństwa ruchu drogoweg o w Polsce mo że rzeczywiście jaki ś specjaln y pe łnomocnik mógł się tym zająć n o to prze z my śl przepisów, dlateg o że mamy par ę przykładów 1 to jest jeszcz e dawn e czasy jeszcz e za Platformy Obywatelskiej s łynny projek t pan i pos łanki Bublewicz, który ostateczn ie przeszed ł wiele w iele zm ian ostateczn ie brzmiał, że pieszy ma zachowa ć szczeg ólną ostro żność na przejściu dl a pieszych ma pierwsze ństwo przed wej ściem na przej ście ma pierwsze ństwo, al e uwag a jes t obowi ązany zatrzyma ć się upewnić w, że kieruj ący pojazdem ust ępuje pierwszeństwa w łaśnie tera z mam t o jest typowe zachowan ie, kiedy wje żdżają pa ństwo samochode m na skrzy żowanie mając pierwszeństwo to pow inni państwo zatrzyma ć upewnić, że ci, kt órzy jad ą z bok u ust ępują państwo pierwszeństwo pomiędzy tak, al e wszystk im chodzi tuta j o t o, że ka żdy ka żdy niuans, jak i wprowadzimy te j do tej tego przepisu jes t w grunc ie rzeczy szkodliwe t o znacz y, dlatego że albo przep isy są stuprocentow ą jasne dl a wszystk ich po prostu kierowca ma za obowiązek zatrzymać, je żeli w idzi p ieszego, który oczekuj e na przejście to n ie jest istotne w tym pierwszy idzie n ie wiem, al e świat w łaśnie przystępuje nog i nog a wci ąż zatrzyma ł on, al e wciąż upewniał n o dobrze jak stwierdzimy cz y ten p ierwszy na pewn o si ę upewnił, że kierowca stan ten ju ż zweryf ikowane tak dlatego w łaśnie bardz o wielu krajach szczeg ólnie w tyc h, gdzie najbezpieczniej nie m a po prostu takich niuansów tam zatrzymał si ę n ie zatrzymał sygnalizowa ł mo że jeszcz e w ogóle kto ś dzisiaj chodzen ia an i kontakt u wzrokowego z surowcem do bardzo prost e, żeby złapać kontakt wzrokow y, zw łaszcza że ciągle mówimy o tym, że gdzie ś jes t c iemno źle widać na t o jak ja, staj ąc na kon iec czekając na przej ściu prze z przejście dla pieszych ma m z łapać kontak t z kierowc ą, który zauważmy wyżej przepisów n ie musi się zatrzymaj ą oczywiście dobrze, czyli c o pa n proponowa ł k ierowca jest obowi ązany ustąpić pierwsze ństwa p ieszemu, kt óry oczekuj e na przej ście prze z przejście dla pieszych kuj e Noto zaraz wszyscy n o myślę, że jak oczekuj e to tutaj dochodz i na n im, lec z również z przej ściem, a mo że po prost u tak, al e będzie ustawiona jes t najtrudn iejsze, ale tak jest, że tutaj, by to n ie ukrywa m dobr a dobra leg islacja jes t najtrudniejszy najtrudniej jes t także ze wszystkiego, że chodz i o ca ły proce s jesteśmy w tej chw ili na pap ierze, żeby wiemy, że jes t Wola, żeby te n proble m rozwi ązać dochodzimy do teg o momentu, kt óry jest kluczow y i tuta j w iem, że pos łanki i pos łanki lew icy z już zajm ą zajmują się tą spraw ą złożył przed informacjami prze z wasz ą audycję rozmaw iam z pani ą pos łanką Agnieszką Dziemianowicz-Bą k z lewicy, która jes t przewodnicz ącą nowo powsta łego zespo łu ds. bezpiecze ństwa ruch u drogoweg o próbowałam zrozumieć, kt o w łaściwie ju ż przykład przedk łada jakieś projekty, bo powsta ł zespół, który ma pracowa ć nad projektam i pa n prem ier swoje zapowiada Atu jeszcz e Borys Budka nagl e sze f klub u koal icji Obywatelskiej ogłosił, że jeszcz e na ty m pos iedzeniu Sejmu przed łożone konkretn e rozwi ązania ustawy o ustawowe i to jest trochę zdumia ło Bos cz ęść pos łów koal icji jes t w zespol e d s . Verde wi ęc, jakby czy to maj ą by ć równoległe drogi tuta j jakby pan u posłowi budce bym zaleca ł, żeby jednak zastanowi ł się czy chce rozwiązać proble m czy chce po prostu spali ć tema t, bo je śli Platforma Obywatelska teraz z łożyć nieprzemy ślany projekt w tej sprawie t o jesień 2 zostanie odrzucon e, je żeli będzie z ły to nie będę za ty m, żeby go wprowadza ć tak i nie zdziwi ę się do kraju męstwa, kt óry do teg o samego prem iera należy jedna k poważnie tego waszeg o ZUS, bo trzeb a jedna k wzi ąć pod uwag ę to, że te j zap is ustawowy ma znaczenie i Solie i musimy t o zrobić dobrz e w iem jak powiedział wiem, że już prac ę biura anal iz sejmowyc h jakiś zaczn ą biura analiz sejmowych na pro śbę lewicy ma przeanalizowa ć jak te zapisy wyglądają w r óżnych krajac h jak mo żna, b y prze łożyć na polskie warunk i, więc t o te ż są sektory 7 wspaniała informacja rz ądu pos łowie postanow ili skorzysta ć z gwarą sejmow y i anal iz, które pomog ą stworzy ć dobre przep isy, ale jeszcz e Apropos pos ła Borysa budk i przy szef a szef a klub u koal icji to martwi się tym, że skor o pan i pos łanka Platformy Bublewicz skierowa ł takie takimi projekt o ty m, że ten pierwszy ma si ę zatrzyma ć, zan im skorzysta z e swojeg o pierwsze ństwa to t o jes t jedno drugie t o jest prac a zespo łu d s . Bernda zeszłego rok u, bo ten zesp ół był spotkał si ę 4 × i wypracowa ł ot o stosune k do przepisów i stwierdził, że pieszy pow inien mie ć pierwsze ństwo przed przej ściem, ale ile si ę zatrzym a, czyli powt órzono t ę samą tę sam ą propozycj ę c o jest pewny m ryzyk iem, że do teg o absurd u znow u Platforma przy łoży ręce -li zn ów pewn ie przegrała z zesp ół w zeszłej kadencji 20 był zesp ół ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego liczą mniej pos łów ni ż zesp ół ds. badmintona zawsz e powtarzam, bo pokazywa ł, jak i stosunek do tego prowadzon a z Karaibów bohate r porównywała NATO nad żoną wzrośnie w ty m rok u jeszcze niema zespo łu ds. Karaibów stan ą si ę niepokoje w zespol e ds. bezpieczeństwa jes t powyżej 50 osób z tego co nie wiadomo, więc znaczy, że jest powa żna z 54 dzisiaj pan i przes łankami powiedział ju ż 54 i z r óżnych stro n scen y politycznej no, wi ęc i hal i to, że duży krok jeszcz e powiedział też, kt órzy chc ą si ę konsultować s ą wsp ółpracować ściśle z organ izacjami pozarządowymi rozum iem, że m. in. spiesz ą polską cz y miasto jes t nasza co by ście się zalecali opr ócz teg o, żeby si ę bardz o precyzyjnie przygotowa ć j ęzyk tyc h przepisów s ą jeszcze, że teraz powiem co ś co może si ę spodoba ć sceptyko m tego rozwi ązania z pierwsze ństwem zalecali by śmy wprowadzenie okresu vacat io leg is tzw. czyli okres u od, kt óry będzie wiadomo, że t e przepisy wejd ą, al e jeszcze n ie b ędą obowi ązywać w ty m okresie po prostu o t o, żeby wszyscy przyzwyczaili si ę do tego, że tak ie przep isy będą te ż n ie zmieni ma naszym zdaniem w ty m okresie powinno si ę zrealizowa ć bardz o dużą kampani ę edukacyjną przede wszystk im skierowan ą do kierowc ów m ówiącą, iż pierwszego za 3 masz zwoln i inaczej widzie ć przejść dla p ieszych z 2, a widzisz p ierwszego zatrzymuj e si ę proste 2 zasady i naprawdę jes t ja jestem kierowc ą uwag a czasem je żdżę samochodem rzadko to m iejsce bardz o, al e naprawdę jak się jedz ie wolno to to n ie jes t żaden problem, żeby si ę zatrzyma ć przepu ścić pieszego nie trzeba się zastanawia ć czy o n aktualn ie coś sygnalizuje alb o czy zapatrzon y w smartfonach po prost u się stosuj e te 2 zasady jak zgodnie z przepisami doje żdżam do przejścia t o zwaln iam widzę p ieszego przepuszcza reagowal i na swojeg o doświadczenia le ży gwarantuje 100 %ową gwarancję koniec, ale tuta j cisza n o właśnie t o jes t kłopot, ponieważ z e swego doświadczenia rowerzystk i też zatrzymuje przecie ż przed przej ściami przepuszcza m pieszych miałem k ilka raz y tak ą sytuację, że ja przypuszczam obo k mn ie przejeżdża samoch ód i pierwsze praw ie na mo ich oczac h jest rozje żdżane, więc te rozwiązania systemow e dl a innych u żytkowników pokolenia, al e i dlateg o uwa żam, że okre s przejściowy kt óry, w trakc ie kt órego mieliby śmy kampanie edukacyjne, a przypomn ę, że na kampanie, że na t zw kampan ie edukacyjne bezpieczeństwa wydaje si ę naprawdę du żym du że pieniądze w Polsce nie ta m, gdzie trzeb a, bo w zesz łym rok u fundus z sprawiedliwości wydał, gdy mia ł w organ izacji zajmuj ącej si ę Tre tradycyjnymi warto ściami rodzinnymi 25  000 000 z ł na bezpiecze ństwo na drogach za kwestionowanie je j kupi ć odblaski n ie wiadomo do końca często byli dl a terenu na rzecz ułożenie się tylu odblasku, więc tolerowa ć przewracają 5  000 000 zł na naprawd ę tak ą po sol idnym Campo og ólnopolską kampanię skierowan ą do kierowców pokazuj ące, jak ie są konsekwencj e mówiącą, że czy też mo że zabić nie chces z zabi ć prawda te ż odwr ócenie paradygmatów t o znacz y uznan ia ludzie s ą wa żniejsze ni ż samochod y ilu życie ludzkie ważniejsze niż ruc h aut t o jes t coś jest mo im zdan iem co sprawiało, że tak trudn o było przywalić te przep isy, bo t o tak naprawdę nie chodzi o tyc h pierwszych tylko o t o jak myślimy o samochodac h i ruc h samochodow y w potem tak i przyk ład ostatnio m a Komenda pol icji w Olsztynie z koncernem z 2 Olsztyn po tym, jak ostr a dyskusja troch ę nabra ła temp a zrobiła tak ą kampani ę nawiązującą w łaśnie do braku widoczno ści zrobi ła takie to by ło tak ie zdjęcie przejście dla pieszych przy przejściu sta ła osob a, kt óra faktycznie nie była dosyć nie by ła w pe łni dobrz e w idoczne, a hasło brzmia ło tak mo że nimi w idzisz, ale na pewn o w idzisz przejście dl a p ieszych widzie ć przejście zwolni dlaczeg o, żeby zobaczy ć, bo może sto i tam p ierwsze Komenda policji Wolsztynie tak skor o Komenda policji w Olsztynie, po czym rozumie c o si ę dz ieje na drodze rozum ie warunk i optyczne rozum ie też psych iki psychologiczn ą w psychologiczne uwarunkowan ia zachowa ń kierowc ów i pierwszych t o w tak im raz ie na pewno b ędzie w stan ie t o wypracować rz ąd cz y Sejm rzecznik policji Mariusz Ciarka popiera rozwi ązanie mówi, że to oczyw iste, że k ierowcy powinni przepuszcza ć pieszych już tera z jeszcze przepisy nie wyszło pow inni zacz ąć bardz iej wa żyć wtedy zaczn ą widzieć pieszych czekała policja jeszcze jakiś cza s temu troch ę inne zdan ie ko ńczymy i przygl ądamy się bardz o uważnie tem u jak b ędzie pracowa ł zespół d s . zabezp ieczenia ruch u drogowego, b o na to, że t o stamt ąd szybk o szybc iej i skuteczniej wyjdz ie jakaś propozycja, chocia ż mo że pa n premier znajdz ie jakiego ś ministra, który zajm ie si ę ty m jeg o obietnicami z expos é, a z nami by ł Jan Mencwel z e stowarzyszen ia miasto jest nasz e dzi ękuję za rozmowę dzi ękuję ja chciałbym podzi ękować za pana praca praca kolegów, bo uważam, że t o dzi ęki wa m te n tema t wreszcie przebi ł si ę do priorytetów rządu jak ich m ówi pa n premier też dziękuję, bo t o te ż dzi ęki dziennikarką dziennikarzom, kt órzy odważyli si ę o ty m, mówić dawno tem u też nie by ł medialny cza s na informacj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA