REKLAMA

"To nie będą łatwe cztery lata dla osób, którym bliskie są równość, różnorodność, niedyskryminacja"

Analizy
Data emisji:
2019-11-21 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:09 min.
Udostępnij:

Gościem Agaty Kowalskiej był dr Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Mówił m.in. o pierwszym w historii polskiego Sejmu Parlamentarnym Zespole do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycj a anal izy po expos é prem iera Morawieckiego odby ła si ę debat a w sejmie na mównicy pojawi ł si ę m. in. Jarosław Kaczyński pose ł preze s prawa sprawiedliwości i powiedzia ł tak wartością centraln ą i podstawą organ izacji naszeg o spo łeczeństwa pewneg o rodzaj u fundamente m, na którym t o wszystko musi się opierać si ę Polska rodz ina rodz ina rozumiana tradycyjn ie rodz ina, kt óra przyb iera form y związku kob iety i m ężczyzny w żadnym wypadku n ie Rozwiń » mo że przyjąć n ie mo żna przyj ąć, że marg inalne zjaw iska maj ą stanowi ć norm ę i gdyby kto ś z państwa nie rozumia ł teg o, jak ie teg o tej wypowiedzi t o chodz i o o nas m ówi on na s w 100 jest Agata Kowalska prz y m ikrofonie, a drug im marginalnym zjawiskiem w stud iu jest Krzysztof Śmiszek poseł lewicy dzie ń dobry pani dzień pani redakto r dzie ń dobr y pa ństwa, a to szczuc ie ciąg dalszy szczucia, chyb a że odby ł w sejmie, bo to n ie tylko Jarosław Kaczyński zaraz b ędzie decydowa ć pan a prem iera tak mieli śmy do czyn ienia w ostatn ich dn iach rzeczywi ście ogn iskowanie pol ityki cz y ogn iskowanie debat y wok ół kilku k ilku kwestii 1 z tyc h kwest ii jes t w łaśnie t a tzw. obron a tzw. tradycyjne j rodz iny rzeczywiście dosy ć przykr o s łuchało się tego tyc h wypowiedzi, k iedy s łyszę, że prawo i sprawiedliwo ść bron i Arce polsk ich wartości, jak ą jest rodz ina pojmowan a tradycyjn ie jak słyszę o ty m, że n ie odpu ścimy, a obron y polskiej rodziny, że t e wszystk ie now inki z Zachodu nowinki ideologiczne nowi radykaln ą pad ło mniejszo ściowe eksperymentalne rozwiązania panowała pan a mojej rodzinie rozdali t o prawda to tego s łuchało się bardz o źle tego s łuchało si ę naprawd ę z wielką przykro ścią, b o w wyst ąpieniu inauguracyjnym noweg o parlament u pa n prezydent Duda pokazywał cz y pr óbował pokazywa ć tak ą jedność narodow ą wyciągał r ękę do wszystk ich sam podkreślał, że przecież mam y r óżne grup y spo łeczne mieszkające w naszy m w naszym kraj u i pote m mieli śmy tak ą tak i przyk ład tego czy m naprawdę będzie zajmowa ło si ę prawo i sprawiedliwo ść, bo przecież Jarosław Kaczyński jes t l iderem l iderem pa ństwa n ie formalnym, al e jest Mateusz Morawiecki po powodz i pow iedzieli bardz o jasno t o reakcja właściwie reakcj a pos łów prawa i sprawiedliwo ści to trzeb a by ło widzieć jak się siedzi na te j sali t o zupełnie inne wrażenie, k iedy na samo s łowo słowo rodz ina oni wszyscy wstaj ą klaszcz ą i a i ma takie poczuc ie, że to n ie b ędzie łatwa 4 nie b ędą łatwe 4 lata to nie b ędą to nie b ędzie łatwe dl a tyc h wszystkich, kt órzy w parlamencie, ale tak że poz a parlamentem przed e wszystkim dl a tyc h wszystkich, dl a których rodz ina jest poj ęciem bardz iej pojemnym, dla których warto ści jak różnorodność n ie dyskryminacja r ówność wszystk ich fundamentaln e wartości, kt óre przecież mam y w konstytucj i są tak dl a nas s ą tak drogie n o to t o będzie zderzen ie cywilizacyjne t o będzie zderzen ie takich teg o im zup ę 2 różnych sposob ów pojmowania świata po prost u pa n mówi tonąć trudne 4 lata dl a takich osób, ale j a jak pa n prezes Kaczyński pote m pan premier to tera z przytoczym y mówili t o jak małymi plul i w twar z m ówili, że jeste m jakimś marginesem n ie, jakb y mówili mi to m ówili wpros t, że jeste m eksperymentalny m rozwi ązaniem wyj ątkiem, który chcia łby okresie c o jes t normą to jes t m ówienie do spore j cz ęści polskiego społeczeństwa n ie tylk o przecie ż do na dorosłych gej ów lesbijek, którzy maj ą swo ich partnerów partnerk i żony mężów, ale r ównież do dzieciak ów dzieciaków, kt óre s ą LGBT i ich rodziców, kt órzy s łyszą, że ta rodz ina, bo przecież, o czy m pa n prezes Kaczyński m ówi o tym, że rodzina kob ieta mężczyzna, którzy maj ą Senat geja alb o c órkę lesbijk ę albo tran s płciową transportow e dziecko to ju ż nie rozumie nie realizuj ą się nie toczy si ę w wykre ślił więcej osób ni ż tylko gajów zm iany w obrazowaniu t o jest t o jest te n standardow y, by spos ób prowadzen ia prze z Kaczyńskiego polityki to znacz y znale źć wroga w postaci innego i wok ół tego innego, czyli w ty m przypadku os ób LGBT plu s budowania nienawistne i pol ityki j a ja te ż czułem się źle ja też czu łem że, że w zyskach, siedząc na tej sal i jak o jedyne ujawn ione czy funkcjonuj ące w życiu publicznym gej jeste m po prostu bardzo n iepotrzebne jeste m ta m rzeczywi ście jakimś eksperymente m, kt óry nied ługo si ę sko ńczy i to by ło niezwykle t o tak to bulwersuj ące tak ie takie rzecz y na pocz ątku te j kadencji on e zakre ślają jednak t o wizja teg o jak ja k prawo i sprawiedliwo ść b ędzie będzie prowadzi ło swoje działania daj e si ę też teg o c o co c o co pójdzie za ty m, bo t o są słowa t o s ą słowa eksperymenc ie o walce z ideologią t o są słowa o ty m, że, że mus imy zachować tarc e polskie warto ści tylk o ja się obaw iam że, poniewa ż mamy tak ą unijn ą konstelacja polityczna w sejmie c o prawo i sprawiedliwość nie jes t ju ż 1 prawicową parti ą parti ą o d prawe j flank i z prawe j stron y zachodz i PiS Konfederacja, która b ędzie będzie mówiła sprawdza m już o ty m w iemy b ędzie m ówiła sprawdz a będą proponowali poszczeg ólne projekt y konkretn e projekt y ustaw i boję si ę, że w tej l icytacji w te j politycznej licytacji, kto jes t bardz iej prawicowy uc ierpi właśnie społeczność LGBT pan, że już o tym, w iemy, skąd wiemy, że są nieformalne zapow iedzi o ty m, że konfederat ów, że będą promowal i pr óbowali przeforsowa ć ustawy o zakazie propagand y homoseksualne j ora z w Rosji mam y na Litwie tak ą rzecz Litwie podobn ą ustawę próby próby by ły w Mołdawii, wi ęc wiemy, że on i odpuszcz ą tylko na pewno te ż oczywiście z e spotkają si ę z bardz o konkretn ą odpowiedzi ą lew icy na teg o typu pr óby, ale pani redakto r, bo to jes t tak że to t o jest polityka my tam s iedzimy sob ie w sejmie przerzucamy si ę argumentam i tylk o ja w iem akurat lepiej prawdopodobnie wi ększość tych os ób ta m zasiada w ty m Sejmie, że ta debata publiczna i auto przerzucan ie się tym i argumentam i bardziej lub mniej n i n ienawistny mi ona naprawd ę oddzia ływuje na spo łeczeństwo i za każdym raze m, kiedy kto ś wychodz i na m ównicy sejmowe j sejmow ą i mówi tego typ u rzeczy osob y takie jak ja dostaję ma ile i różne wiadomości o d tzw . spo łeczeństwa suweren a, kt óre których, kt óry do po prostu idzie za c iosem tak ie i ludzie ludzie zaglądają, więc mogą czu ć, że mog ą, bo jeśli prem ier je śli do prezes najwi ększej partii je śli po średnio prezydent naszeg o kraju daj e takie, żeby powiedzmy z ielone światło to urucham ia lawinę nienawiści wzrok wr ócił z rozmow ą mniejszo ściowe eksperymentalne rozwi ązania, czyl i Krzysztof Śmiszek poseł lew icy Agata Kowalska dziennikarka TOK FM, a ja jak m ówią mamy r ównież może, powtarzaj ąc słowa jakoś sobie poradz ę z tym, że w ten spos ób o cz ęści o obywatel i obywatele k m ówią pos łowie premier i w ogóle nie zastanawia ła si ę na d konsekwencjami, a c o ciekawe pa n prem ier nawe t mówi o konsekwencjac h bardz o paradoksaln y sposób pos łuchamy też o tego fragment u expos é po informacjach wr ócimy wted y rozmow ą audycja analizy Agata Kowalska przy m ikrofonie z mostu cały czas pose ł lewicy Krzysztof Śmiszek i chcia łbym by śmy wspólnie posłuchali fragment u expos é prem iera Mateusza Morawieckiego, który podobnie zreszt ą jak prezes Jarosław Kaczyński nie zgadz a si ę na marginalne zjaw iska, jak imi są m. in. rodzina pos ła Śnieżka cz y moj a rodzina pos łuchajmy jak te kwest ie ujął z kole i pa n prem ier r óżnorodne programy wsparc ia ochron y rodz iny b ędą osią pol ityki mojeg o rządu nie tylk o imi ę tradycj i tożsamości, ale tak że w imi ę przysz łości wolno ści i normalności tam, gdz ie te ż b ędzie próbował rozgrywa ć wolność przeciwko tradycj i stan iemy na straży pojednan ia tych 2 wartości nie ma naszej zgod y na eksperyment y społeczne rewolucj e ideologiczne stawk ą jest przysz łość naszych dz ieci i przyszłość pow inna spoczywa ć r ękach rodzic ów, bo t o jest normalno ść pow iem wi ęcej dz ieci s ą nietykalne, kto podn iesie na r ękę tę ideologiczn ą rękę ten podnos i r ękę na ca łej wspólnoty, kt o chc e dzieci zatrucie ideologi ą odgraża si ę od rodzic ów, która chc e rozbi ć więzi rodzinne, kt o chc e bez zaproszenia wejść do szko ły i pisa ć ideologiczne podręczniki te n podk łada pod polską ładunek wybuchowy te n chce wywo łać w Polsce wojn ę kulturową n ie b ędzie te j wojny n ie pos iadanie, a jeśli znajdują si ę tac y, którzy j ą wywołają też my j ą wygram y wygrają rodzina ma rodzinę t ę warto ść Arce Polska tak że maj ą Mateusz Morawiecki i co pa n myśli pan ie pośle, bo te n fragment akurat, bo to do ść mocno przypomina ł mi fragment y wyst ąpień p ierwszych sekretarzy z czasów PRL - u n p . z czas ów marca 68, kiedy przecież mo żna było zamienić s łowo ge j n a rzecz prawdopodobn ie by łoby to kropk ę w kropk ę bardzo podobne, a ju ż bardz o szanowane tutaj klaps ów obejmie pad a an i raz u nie ma ona łączący Azję, ale w iemy, jakim językiem pos ługuje si ę prawo sprawiedliwość insynuacji n iedopowiedzenie do powiedzenia uczyć si ę pa n prem ier zachowa ł pew ien pew ien pew ien standard n ie szczuc ia takiego bezpośredniego, al e oczywiście wiemy wiemy wiemy c o miał namyśli wchodzen ie do szkół pra c ostatnie 4 lata mieli śmy walkę z potwore m żandarm żandarm potwore m LGBT, kt óre chc e na m nasz e dzieci wykraść z e szkoły przerobi ć na zachodni ą modłę to wszystk o jes t to to wszystk o wszystk o już znam y wiemy o w ie co wiemy, o c o pan u prem ierowi, jaka zachodz i zaznacz a wykluczaj ący marginalizuj ąc j ęzyk, kt óry na, kt óry stawia stawia na s poza w ogóle coś cywilizacj ę zachodnią ale gd y mnie najbardziej zastanowi ły i w sumie te ż oburzy ły s łowa prem iera, który mówi o tym, że, kto chc e dz ieci zatrute ideologią odgrodzi ć od rodzic ów i t d. ten podk łada pod polską ładunek wybuchowy zwoln iony pan prem ier nie pamięta, że to na jeg o Warcie za momen t, k iedy był wci ąż prem ierem i i to jem u podlega ły służby specjaln e dwoje ludz i wnios ło ładunek wybuchow y na mars z r ówności w Lublinie, żeby zaatakowa ć gej ów lesbijki i w i przywo ływania Łady ładunków wybuchowych jako czegoś c o n iby to w łaśnie gej e lesbijki zamierzaj ą pod łożyć skoro skandaliczne ju ż n ie to nie n ie tak grupa jes t zagro żona tak to jes t mam y do czyn ienia z 2 z takim z takim zjawiskiem odwr ót o d wracan ia znacze ń czy grupą mniejszo ściową, która funkcjonuj e w naszy m społeczeństwie gdzieś ci ągle jeszcz e na marginesie na pewn o na marg inesie prawnym staj e si ę nagl e jakim ś turb o zagro żeniem dl a dl a większości i wok ół tej mniejszo ści budowan a jest cała narracja, ale to jes t przecież pan i redakto r stara metod a znajdowan ia Kozłów of iarnych, kt óre w odpow iednim momenc ie sprzyjaj ącym momencie musz ą wziąć na siebie ca łą odpowiedzialno ść alb o przynajmniej można na d Note osob y zrzucić odpowiedzialność z a n p . jakie ś niepowodzenia ekonom iczne cz y n iepowodzenia w pracy rz ądowej, wi ęc ja się obaw iam jeste m w łaściwie przekonane, że te 4 lata b ędą tak wyglądać t o będzie tak a Arena wzbudzan ie niepokoj ów spo łecznych i budowania jakie ś w izji tak iego s ilnego rządu silnego i s ilnego przyw ództwa w łaśnie na podstaw ie walk i z wyimaginowanym zagro żeniami został również, al e za łożył pa n w zesp ół parlamentarn y d s . r ównouprawnienia spo łeczności LGBT plus m imo teg o, że rz ądząca wi ększość właśnie szczuj e jak mo żna LGBT jak jak i mac ie plan y, lec z jak sprawa to rzeczywiście jes t tak że, że dz isiaj ukonstytuowa ł się parlamentarn y zesp ół d s . r ówno po r ówno uprawnienia społeczności LGBT plus trzeba zaznaczy ć, że t o jest pierwszy w h istorii polsk iej polskiego parlamentaryzmu teg o typu zesp ół mieliśmy zawsz e mamy do czynienia z r óżnymi zespo łami zesp ół ds. badmintona zesp ół d s . ten isa sto łowego, ale n igdy n ie mieli śmy tak iego zespo łu z polskim w Polskim parlamenc ie przypomnę, że w parlamenc ie europejskim istnieje tak i zespół ds. debat a i nie zawsz e c o kadencję najwi ększym zespo łem między parlamentarnym ca łe parlamencie europejsk im, a was z ile osób w tym momencie ju ż l iczy prawie 30 osób, al e jestem bardzo dumny te ż z tego rządową, że to nie jest tylk o klu b zesp ół powo łany prze z posłów posłanki lewicy, al e tak że mam y w zespole osoba reprezentuj ąca koalicję Obywatelską, a nawe t trafił na m si ę 1 przedstawiciel Konfederacji, kt óre do dzisiaj dzisiaj zachowa ł si ę bardz o bardzo spokojnie i obieca ł merytoryczn ą jak jest każdego zespołu c o chcecie zrobić to są mamy 2 główne cel e po p ierwsze chcemy pokaza ć, że parlament to n ie tylk o od to nie tylk o Arena homofob icznych tran s publiczne wypowiedzi to nie tylk o Arena nienawiści szczuc ia i tak iego języka, kt órego kt óre, kt órego używasz państwem rz ądzą n iskiego poz iomu startujemy chodzi tylko o t o by pokazać, że w parlamencie n ie tylk o Homofobii zasiadają zgadzam się jak wyj ściowe, al e chcemy chcem y tak że zako ńczyć obiecałem dz isiaj zapowiedzia łem posłom posłankom, kt órzy zap isali si ę do teg o zespołu, że n ie wypuszcz a tych pos łów pos łanek dop óty, dop óki na naszym biurku n ie b ędzie le żała stert a ustaw, które z łożone do laski Marszałkowskiej jest co robi ć, bo organ izacje pozarządowe apeluj ą i my b ędziemy z organizacjami pozarz ądowymi wsp ółpracować ściśle, a je śli chodz i o plan y legislacyjne, bo jest co rob icie ustawa o zwi ązkach partnersk ich do zrobienia, al e jest gotow a bardz o świetna w związku partnersk im ta nowoczesnej n o to mo żemy o n ich dyskutowa ć ale, ale wola łbym, żeby dostała on a zgod ę organizacji pozarz ądowych cz y rzeczywi ście środowisko osób LGBT ich reprezentacja si ę ich organ izacji cz y organ izacji mają zgod ę na tego typu dlatego zarząd do szkoły, bo to się, kt óre razem słyszę, że w ty m Sejmie wcześniej t o by ła pani posłanka Dziemian liczbą kt óra, chociaż b ędzie pracowa ć na d pro przepisami bezpiecze ństwa ruch u drogowego, al e w ścisłej wsp ółpracy z organizacjami pozarządowymi ora z pan pose ł mówi to samo po p ierwsze, należy tego typu organ izacji w iem jak trudno jest dostać si ę do pos łów do posłanek z e swo imi argumentami, wi ęc ja te ż swoj ą misję postrzegam w ten sposób, że b ędę otwierał drzw i do parlament u w tamte j kadencji także były zatrza śnięte, aby by ło to były tylk o lekk o uchylon e dl a prorz ądowych organ izacji ja uwa żam, że n ie mo żna tworzy ć prawa w oderwan iu o d codz iennego kontaktu ze spo łeczeństwem, a wiedz ąc, że organ izacje pozarządowe maj ą swoj e bardzo konkretn e postulaty mają te ż projekt y ustaw ja Niechcę dublowa ć pracy nie chce traci ć pieni ędzy podatników nie chc e traci ć czasu posłów pos łanek na wymyślanie proch u odnowa tylk o chc e przejąć ten argument na Bielanach jak będzie has ło, że właśnie organ izacje LGBT wchodz ą do Sejmu tylnymi drzwiami, ale pan i redakto r one nie będą wchodzi ł tylnymi drzwiami, a ja j e zaproszen ia b ędą wchodziły centralnym i tym i reprezentacyjnymi drzw iami do polskiego Sejmu, bo o d tego jes t Sejm Sejm nie nale ży do mnie tylk o Sejm nale żę do tych organ izacji do przedstawicieli tego środowiska tak i do przeliczenia wielu reorganizacji, żeby tracić energię na t e projekt y skoro w iadomo, że nie ma szan s na ich uchwalen ie rozmawiają jak jako wierzę, że jes t sens n ie mo żna oddać debaty o prawac h cz łowieka tylk o fundamentalist ą radykałom nawet je śli wiem, że b a, że by ć mo że PE pewn e projekt y ustaw są skazan e na porażkę t o ja chc ę, żeby rzetelna i klub i normaln a debat a odbywała się tak że na mównicy sejmowej je śli b ędą będą nienawistne komentarz e jeśli b ędą nienawistne debat y t o ja chc ę ja i posłowie pos łanki z teg o zespołu chcemy dawa ć kontra argumen t chcemy stara się te ż czas stanowisko wobe c tego co powiedział pan premier wobe c tego co powiedzia ł pose ł Kaczyński, bo przyda łby się w łoską w kontrze będzie b ędzie g o, skąd takie tak ie głosy b ędą s łyszalne 1 z postanowie ń naszeg o zespołu dzisiaj jes t to, że będziemy nie tylk o recenzowa ć prace legislacyjne rz ądu, al e będziemy tak że zabierać g łos w sprawach bie żących i myślę sobie, że by ć może to też przyczyn i si ę do złagodzenia j ęzyka je śli 304050 osób z różnych klub ów zabior ą głos w te j sprawie to my ślę że, że t o może spowodowa ć jakie ś wyst ąpienie teg o homofob iczne języka tej robot y jes t naprawdę du ża ustawa o uzgodnieniu p łci ustawa o zakaz ie są teraz troszkę woln iej uzgodnienie płci t o z kole i jes t niezbędne przed to s ą niezb ędne przepisy dla wszystk ich os ób transpłciowych tras ą prze z tradycję i uzgodnień dokonanyc h n a rzecz, kt órych parlament dyskutowa ł w poprzedniej jeszcz e w poprzedniej kadencj i w przedostatniej kadencji ustawa si ę prawie uda ła zawetował j ą jako pierwsz ą now o wybran y prezydent Duda t o ustawa jest niezbędna, dlateg o że mamy dz isiaj do czyn ienia z n iezwykle prym itywnymi tak imi cho ćby barbarzyńskimi przep isami właśnie brak iem przepisów tylk o pewn ą praktyk ą s ądową, która dotycz y os ób transp łciowych, które chc ą zmieni ć wp isy metrykaln e metrykaln e w swo ich aktac h cywilnych i trzeb a trzeb a trzeb a umo żliwić jak naj łagodniejsze przej ście z proceduralnego dl a tyc h os ób z 1 wpisu do drug iego tak orzek ł, że wycofa wymieni ł ustawa o zakazie terapii konwencyjnyc h, czyl i o d podejmowan y projekt gotow y w zeszłej kadencji cz łonka Rosa, kt óra jest wiceprzewodnicz ącą te j teg o zespołu na pewno tę sprawę podniesie jeszcz e ra z, ale zm iany w kodeks ie karny m oczywi ście, że tak to jest t o jes t właśnie zobowi ązanie już k ilka dn i tem u z łożyłem interpelację w tej spraw ie do ministra sprawiedliwo ści, żeby wreszc ie wytłumaczył się z teg o co zrobił 2 lata temu 2 lata tem u minister sprawiedliwo ści Zbigniew Ziobro w Genewie na pos iedzeniu rady praw człowieka zapowiedział, że zm ieni kodek s karn y w k ierunku rozszerzenia penal izacji mowy nienawi ści na przes łance or ientacji seksualnej tożsamości budżetowych, ale maj ą, ale n iewidoczne, którego nie traktuj e powa żnie pani redakto r ław po polegaj ąca m. in. weszła do Sejmu, żeby rozlicza ć rz ąd Platforma Obywatelska n ie miała te j odwag i, żeby ci ągnąć tak teg o typu, lecz poci ągnąć dalej te n t e tematy my jesteśmy po t o, żeby także trzymać r ękę na puls ie i rozlicza ć, al e te n zespół zajmie się także zajm ie si ę także zm ianami w kodeksie karny m, żeby jeszcz e lep iej chroni ć osob y przed mową przest ępstwami nienawiści n o i oczywi ście moja ulub iona ustaw a ustawa antydyskryminacyjna n o przyszedł cza s po 9 latach obowiązywania ustawy w tzw . ustawy r ównościowej, żeby wreszcie porz ądnie się nad ni ą pochyli ć, żeby wreszcie obj ąć zakaze m dyskrym inacji wszystk ie grupy społeczne, a n ie tylk o wybrane tak ja k do te j pory, więc robot y jest mnóstwo tych plan ów mamy bardz o du żo będziemy także t o jest bardzo ważne zapowiedzieli śmy już dzisiaj na zespole, a jes t tyc h os ób prawie 30, że będziemy uczestniczy ć w paradach r ówności w marszach r ówności, bo my legitymuj ą legitymacjami poselskimi immunitetami możemy si ę bardzo przydać w sytuacjac h zagro żenia bezpiecze ństwa zdrow ia życia wszystkich uczestników teg o typu demonstracj e, wi ęc zobowiązujemy się do ci ężkiej pracy n ie b ędzie łatwo, al e dam radę no t o ciekawe cz y rzeczywi ście będzie okaże się w ty m Sejmie w iele ciężkiej prac y będzie n ie w kom isjach, kt óre przed do tego s ą przeznaczone tylk o najp ierw zespołach parlamentarnyc h, które do te j por y by ły dosyć, al e spraw y po macoszemu traktowan e niemrawe t o mało pow iedziane mo żna zajrze ć do archiwum strony sejmowej zobaczyć c o ta m się dzia ło raczej co si ę dzia ło Krzysztof Śmieszek poseł lewicy bardz o dzi ękuję dzi ękuję serdeczn ie pozdrawiam za za rozmow ę zara z po informacjach wracamy i zastanowimy si ę po c o dop łacać do wycinania drz ew Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA