REKLAMA

Po co dopłacać do wycinania drzew w Bieszczadach?

Analizy
Data emisji:
2019-11-21 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy Agata Kowalska prz y mikrofonie, a przed e mn ą materiał stworzony prze z pan a Antoniego kostk ę z fundacj i dz iedzictwo przyrodn icze, który w, kt órych bardzo ciekawy, zan im zatytu łowany b ieszczadzkie nadleśnictwa gm iny i fundus z le śny trwale zr ównoważone le śnictwo cz y trwal e dysfunkcjonaln y system oraz zajrzym y do teg o materiału raze m z jeg o autorem pan dr Antoni kostk a z fundacji dz iedzictwo przyrodnicze jes t naszy m gościem telefonicznym dobr y Rozwiń » wiecz ór panie doktorze dobr y wiecz ór pani n o dobrze zaczniemy o d tego c o t e s ą nadleśnictwa CRS takiego skr ótu używa pa n w swo im materiale t o s ą 3 nadleśnictwa otaczaj ące bezpo średnio Białowieskiej przeprasza m b ieszczadzki par k Narodowy, czyl i Cisna lub kto ś Lutowiska Stuposiany Cisna Lutowiska Stuposiany i dlaczeg o akurat t e 3 te 3 nadleśnictwa zainteresowały pana co pa n ta m badał, dlaczeg o akura t t e t e konkretnie on e otaczaj ą tak jak powiedzia łem b ieszczadzki par k Narodowy, stanowi ąc jego otulin ę i jednocze śnie tak si ę złożyło, że projekt y poszerzen ia park u do 70  000 h a wi ęcej obejmowałyby w łaśnie te 3 nadleśnictwa t o ile teraz ma par k b ieszczadzki par k Narodowy 29  000 w żart n o dobrze zostaw dow ód na inn ą historię no dobrze i co o n badał co pa npr óbował sprawdzić to nie wymag a wielkiego bada ń badania w sumie t e dan e są znane już o d dawna tylko dobrze się sta ło, że w ci ągu ostatn ich dwóch-trzec h la t zaczęto m ówić o ty m, coraz głośniej, bo to rzeczywi ście zaczyna by ć du ży proble m, ponieważ ten leśnictwa prowadzą gospodarkę, kt óra jes t zupe łnie deficytowa i co najważniejsze te n def icyt z rok u na ro k zwiększa zresztą nie tylk o on e inne również s ąsiednie po łożone w szerok o poj ętych Bieszczadach są po prostu szczytow e z tytu łu chociażby teg o, że ta gospodark a jest, że pozyskan ie drewna np. o w iele dro ższy wymag a wst ępowania w tak ie obszary, kt óre s ą trudno dostępne w zwi ązku z tym n ie można tych prac zmechanizowane tak dale j tak dale j generaln ie bior ąc to nie op łaci m ówi pan w po prostu sposób m ówi pan wyc inka w górach jes t droga oczywi ście oczywiście tak jes t we wszystk ich górach, al e w polskich górach zaczyn a być cora z bardz iej widoczne coraz bardziej c o si ę zm ienia góry są cora z wy ższe wpierw po prostu ochot ę po prostu def icyt jes t cora z wyższe w te j chw ili te 3 nadleśnictwa wymagają one dop łaty tzw. fundusz u le śnego około 26  000 000 z ł rocznie, czyli b ierzemy dopłacamy do teg o, żeby wciąż wyc inano drzew a tak, żeby w ogóle nie rob ili tak ta k tak ta k w skrócie mo żna powiedzieć o p icie las y państwowe m ówią na t o wysuwają argument, że to s ą dopłaty n ie fundusz n ie z bud żetu tylk o z funduszu, które sam e tworz ą w związku z ty m laser rzekom o jak o podatn icy w tym n ie partycypujemy my się z t ą argumentacj ą oczywiście zgadzamy prawda jes t tak a, że bardz o dochodow y nadle śnictwa zachodn iej p ółnocnej Polsce, które przynoszą du żo pieniędzy musz ą się składać na t o, żeby mo żna by ło wrzuca ć pieni ądze do Wysockiego worka be z dla nie toczy się ten argumen t o ty m, że bud żet lasów państwowych t o jest t o jes t jaki ś budżet, który rodz i si ę z n iczego i i że w związku z tym n ie powinni śmy uwa żać, że jak o obywatele płacimy, owsze m, płacimy skoro wykorzystuj e się zasob y naturaln e naszego kraj u, a nast ępnie wydaje wydaje pieniądze na t o, żeby jeszcze bardz iej wykorzystywa ć zasoby naturaln e kraj u, żeby sfinansowa ć znów wycinka NATO to my ślę, że mamy przez ich wykonania to jes t oczywiście byłem u r óżnych liter no na c o w łaściwie ten fundus z le śnej w podstawy mia ł by ć przeznaczon y te n fundus z leśny c o do zasady miał by ć przeznaczon y na pomoc Nadleśnictwo, kt óre są czasow o nierentowne z powod u n p . teg o, że drzewostan panie m łody jeszcz e wymaga piel ęgnacji oraz n p . z sytuacji, kiedy s ą kl ęski żywiołowej oczyw iste, że wted y trzeb a pomóc tak iemu orzecznictwu, al e t o s ą zjaw iska przejściowe natomiast tuta j mam y do czyn ienia z deficytem, kt óry jes t trwa ły strukturalny o Lula od wielu la t te z ochron y najmniej od 10 dni o d 10, a dz isiaj w łącznym odpraw a się, czyl i na terenie nadle śnictwa Stuposiany konferencja, na której pan i dyrektor reg ionalnej Dyrekcji lasów pa ństwowych skośnie zapowiedzia ła, że te n jeszcz e b ędzie cora z większy gran ie odpowiedziała, że te dop łaty b ędą dale j post ępowały, a o jak ich pieni ądzach m ówimy m ówimy o pieni ądze, które paradoksaln ie w przel iczeniu liczby mieszka ńców tych 3 gmin, kt óre właśnie na teren ie tyc h różnic daj ą sumę 500 z ł miesi ęcznie na każdego mieszka ńca my nazywamy żartobliwie progra m 500 minus zak ładnikiem wypad a dobrze i wiele chciałam jedna k zrozumie ć po c o wci ąż wycina drzew a w g órach w Bieszczadach obo k park u Narodowego skoro to jes t nieopłacalne las y twierdz ą, że tutaj drewn o jes t produktem uboczny m, a rzecz ą, kt órą one wykonane t o przedsiębiorstwo jest korzystn a opieka na d miastem można przyj ąć tak ą argumentacj ę li ście, że taki jest natomiast m y znamy inne sposob y opieki, które s ą skuteczn iejsze, a przede wszystkim ta ńsze n p . par k Narodowy mo żna powiedzieć, że dotacj e do bud żetu do budżetu park u Narodowego, kt óre z bud żetu państwa to jes t tylko 7  000 000 z ł miesięcznie rocznie, czyl i po prost u 13 partia tani ą form ą ochron y przyrody o w iele ta ńsze ni ż te deficytowe bli żej, ale jak si ę maj ą las y w b ieszczadzkim park u Narodowym cz y tak dobrz e jak te w odlot owo linię z, o które dbaj ą las y państwowe no mamy niestety wrażenie, że lasy, które są w otulinie s ą cora z gorszym, ponieważ s ą eksploatowan e du żo organizacji pozarządowych b ije na alarm pod ty m wzgl ędem mamy na miejscu i jakie wyn iki Karpaty nasza Fundacja WWF Polska w iele organ izacji śledzić na bieżąco to co się dz ieje i niestety t o jes t dokumentowan ie szkód po prost u w ty m np. obszarach, które mia łyby by ć rezerwatami 20 lat temu prz y samej granicy park u Narodowego był planowan y dla przyk ładu rezerwa t, który w te j chw ili jest ob iektem normalne j gospodark i leśnej, a tak że spółki b ędzie rezerwa ta gospodark a Leśna to nie jest tylk o wycinanie drz ew to również n ie pochodzę to się m ówi sadzenia lasu co mi bardz o podoba sadzen ia las u sadzen ie drz ew teraz n o może nie jak w przypadku Bieszczad tuta j mam y do czyn ienia z samo istnymi procesami wymaga si ę specjaln ie tam zale ży i zasad y tak że tutaj nie ma takiego zjaw iska ani c iekawe co panu pan ie doktorze, b o ja czytam o ty m, że zan ika ten p ierwszy tak i naturaln y las bukow y bieszczadzki prze z przejmowany jes t przez i lasy iglaste drzewa a jakb y siedzia ł te ż naturalnie po prost u si ę rozsiewaj ą, który jeśli chodz i o drzewa iglaste tuta j mam y namyśli jodły s ą t o naturalnie zupe łnie proce s problemem było t o, że d ług tutaj podobn ie jak w ca łej Polsce spor o w ielka, który wyn ika z tyc h nasadzeń powojennych, ab y w og óle b łędów jes t wcześniejszych leśnicy wykonal i bardz o dobr ą pracę mus i t o powiedzieć przez cały okres powojenn y, zmieniając struktur ę w k ierunku tej w łaściwej docelowej, al e jest teraz taki momen t uznajem y, że w łaściwie prac e sko ńczone jedyne co można zapoznać dlatego las u t o po prost u go zostawi ć w spokoj u, a c o jest najbardz iej opłaca wycina ć w Bieszczadach na wiemy, że n iema nie bardz o coś, al e jeśli ju ż, które drzew a najcenniejsza no oczywi ście mam y tzw. troch ę drzew, które s ą sprzedawane na słup emisji akcji t o sprzeda ż drewn a bardz o cennego dla przyk ładu bardz o stare jawor y, z kt órych drewno jes t u żywany do okładzin nawet si ę w samochodz ie, w którym w tym momenc ie chyba jes t w łaśnie ok ładzina Jaworowa i tak jes t, al e generalnie poz a tym t o raczej to nie op łaca c iekawe, skąd pochodzi ok ładzina Jaworowa pan a samochodzie no dobrz e może, ale rozum iem, że las y państwowe twierdz ą, że wszystko z porz ądku zreszt ą jutr o będziemy rozmawia ć z rzeczniczką prasow ą las ów państwowych pani ą Anną Malinowską wr ócimy do teg o temat u, więc skoro nas nie przeszkadz a, że musz ą dopłacać t o w łaściwie, dlaczego podnos i pa n, ale n o podnosi, ale dlateg o, że to jes t, że t o jest Przyrodniczego punkt u w idzenia szkodliwa dzia łalność, poniewa ż naruszane s ą bardz o stare drzewostany starodrzewia, który jeszcze przed wojn ą były latami w zwi ązku z tym mo żna, b y sobie wyobrazi ć jes t usprawiedliwiony, dlatego że jest wymaganyc h drewno, kt óre w, kt órego pozyskanie jak ąś sensowną działalnością ekonomiczn ą, ale nawe t tak nie jest, więc w zwi ązku z ty m przyczyn, dl a których ta działalność prowadzona ja w og óle n ie widz ę, a ja przekonam si ę broni ą stanow iska gwarą przyczyną wg nas jest oczywiście t o, że jest utrzymywan ie szereg u bardz o intratnych stanow isk prac y lasy państwowe, zw łaszcza na takich terenach to jes t pracodawc a uprawn iony niemalże przypomn ę tylk o, że średnia płaca w lasac h państwowych wynos i ponad 8000 zł co c iekawe wbr ew rozmawia łam z 1 z pracownik ów, kt órzy zajmuj ą si ę wycink ą bezpo średnio i to nie s ą pracown icy lasów pa ństwowych on i są nimi jedzenie i nie zarabiaj ą du żo oczywiście n ie zarabiają do tyc h og ólnych w og óle proble m w Polsce tzw. wol e, czyl i zak łady usług leśnych s ą w stałym konflikcie w tej chw ili lasam i państwowymi nawet t e pa ństwa wielokrotnie o tym, o ty m mówiono t o jest też rzecz, kt órą trzeba rozwiązać, bo rywal e są n ie nie nie p łacone jest takie takie pieni ądze niezap łacone, jakie pow inny być czyl i kto zarabia towarzyszą życiu, bo m ówi pan to s ą Introl trafia na administracja Leśna tak tak pan, bo pa n przemówił równie dobrym sposobe m dban ia o las w Bieszczadach byłoby po prost u poszerzen ie park u Narodowego pracown icy park u Narodowego zarabiaj ą tak dobrz e jak pracown icy las ów pa ństwowych zarabiają 49 % tego co jest parku na s na r ównorzędnych stanow iskach proble m n iedofinansowania parków narodowyc h w Polsce te ż szersze zjaw isko, jeżeli tego nie zm ienia t o trudn o oczekiwa ć, żeby leśnicy, którzy pracuj ą dla cz y, je żeli jak ikolwiek entuzjaz m dl a poszerzen ia park u tak, ale jeszcz e na rozmawiaj ących ja rozmaw iam jes t leśnikiem oczywiście anonimowo, kt óry po rząd uwa ża t o wycinka bez sensu, ale rob i t o m u plan y plan y plan y nakazują co powiedzą, że samolot jakieś r ównież rozmaw ia wielokrotnie tak imi techn ikami, którzy mówią t o w zasadz ie na zasadzie off -li kot, czyli o swoich danyc h ujawniać to jes t powszechn e zjawisko nie tylko w Bieszczadach, ale bez n iskim na Pogórzu przemysk im r ównież jeszcze 1 argument Rumia spotkałam też tak ie, że je śliby w Bieszczadach przestali ciąć to b y by ł tak i sygnał, że w og óle można przestać wycinać c o może i dla sob ie poradzi nawe t jak nie ma wycinki i że t o by łoby bardz o n iedobrze PR -ow e zjawisko, bo mog łoby inne części Polski zacz ął się te ż domagać, b y potraktowan o podobnie to jes t bardz o trafn ie sformu łowany twierdz ę oczywiście tak jes t, bo la s w większości daj e sobie w tej chw ili radę sa m i nie tylk o w Bieszczadach, al e r ównież w lasach podm iejskich dla przyk ładu w Białowieży oczywiście czy Puszczy Bukowej lasach trójmiejskich t e wszystkie kompleks y mog łyby spokojnie odpu ścić sobie tak że na gospodark ę leśną, ale za ty m jak podkreślam kryj e si ę po prost u interes grup y os ób, które ca ły czas pobiera du że pobory, wi ęc trudno, żeby zrezygnowal i z tego też się n ie dziwię dr Antoni Konopka z fundacji dz iedzictwo przyrodnicze bardz o dzi ękuję za t o spotkan ie telefoniczne jutr o jak mówię wr ócimy do tematu b ędzie z nami rzeczniczka prasow a lasów pa ństwowych pan i Anna Malinowska mo że znajdz iemy jakieś now e nowe powody, dl a których wyc ina si ę nieopłacalne nieop łacalne w Bieszczadach drzew a kończymy anal izy przygotowujemy t o strzelecki ja nazywam si ę Agata Kowalska audycj e realizowa ł Adam wczora j spotkamy si ę jutr o po 1720 teraz ju ż Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA