REKLAMA

Poranny przegląd prasy Jacka Żakowskiego

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-22 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
10:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM Żakowski t o jes t piątkowych danych tak ie centra s iwymi pros imy jeszcze parę bar y zaku p będę pa ństwa do dziewi ątej b ędzie c iekawie ob iecuje po śród 20 Włodzimierz Czarzasty wicemarszałek Sejmu klu b lew icy przewodnicz ący SLD po siódmy 40 Jacek Jaśkowiak prezydent Poznania kandyda t w prawyborac h koalicj ę Obywatelskiej na kandydat a na prezydenta RP, czyl i w w ielka nadz ieja Demokratów kolejn a wielka nadzieja Demokratów i po ósmy Rozwiń » Śródka w ca łym składzie Tomasz Lis Tomasz Wołek i Wiesław Władyka na pewn o b ędziemy się na d tym zastanawia ć, bo tyl e znak ów zapytan ia w Polskiej pol ityce wisia ło o d d łuższego o d d łuższego czas u na pocz ątek jeszcz e jeszcz e gratulacj e jak pa ństwo w iecie wczora j rozdan o nagrod y Radia Zet gratuluj ę wszystkim laureato m gor ąco, al e szczególnie gratuluję Grzegorzowi Jankowskiemu, który nareszcie z e swoj ą ksi ążką innym alfabetem o o ty m jak Rosjanie zbudowal i afer ę podsłuchową i prz y pomocy te j afer y ora z zaprzyja źnionych polityków w Polsce w polskich publicyst ów polskich biznesmen ów i t d . w polsk ich s łużb specjalnyc h rozwal ili naszą demokrację nareszcie si ę Rzeczkowski z książką w jakim ś cude m przebi ł dosta ł autoryzacj ę bardz o szacowneg o żyli nagrod y Radia Radia Zet jes t nadz ieja, że wreszc ie wejdz ie tak dobrze udokumentowan a tez a do polskiej debat y jak o coś jak o co ś realnie istniej ącego, a nie tylk o w opowieści jak już sob ie, że przedstaw ia gratuluje Grzesiek wszystkim innym laureatem te ż oczywi ście bardz o gor ąca gratuluj ę, a w gazetach dobr a zm iana bojami p isze Gazeta wyborcz a nowe j sytuacji w sejm ie w formacji rz ądzącej zjednoczone j prawicy rzeczywiście t o jes t bardz o bardzo c iekawa Agata Kondzińska na stronie czwart y o ty m jak porozum ienie Gowina poszerza swoj e wpływy wp ływy w sp ółkach pa ństwowych i m. in . b ierze PFR nieruchomości t o jes t gigantyczna f irma ZUS bez dz ikie be z okien poszed ł do obsadzenia i kasę solidarna Polska z kole i pana Ziobry walcz y jeszcz e o pozycję opozycj ę w rz ądzie bardz o c iekawa c iekawy te n wy ścig rozdzielaj ący prawo i sprawiedliwo ść między narodowym i socjal istami sol idarnej Polski, a neol iberalnym narodowcami be z porozum ienia gab inety Wach 2 ze skrzyd ła dodajm y pazern e strzegła wyjątkowe no teraz du ży b ól głowy dla Jarosława, al e maszyn a jedna k dzia ła be z specjalnyc h wybojów cz y kr ótko, al e jedna k pan i Pawłowicz pa n u Piotrowicz skoczyl i jak pisze dz isiejszy Super Express na kasę, czyl i d o tzw . Trybunału Konstytucyjnego, który oczywiście o d dawn a żaden z Trybunałem n ie jes t i m ówiąc kr ótko mam y sytuacj ę jeszcz e bardz iej skomplikowan ą jeszcz e trudn iejsze dl a kogoś, kto kiedy ś przejm ie władzę c o z takim indywidualne tak ich posadac h publ icznych publicznych zrobi ć b ędzie proble m może akurat stał par ę niewielki, bo wybran o ich n ielegalnie wbrew praw u, które m ówi, że 65 lat w iek emerytaln y s ędziego i już n o al e ale sta ło si ę w fakcie z łych Łukasz Łukasz Warzecha ma ciekaw ą propozycj ę dl a pan a ministra Glińskiego ma m, wi ęc prośbę w icepremiera Glińskiego przeważa ch a cz y m ógłby wp łynąć na Polski Instytut sztuk i f ilmowej, żeby dofinansowa ć ser ial o bohatersk ich losac h towarzysz a Piotrowicza producente m zapewn e chętnie zostan ie w TVP zwrac a uwagę na to już wiesz na pi śmie do uwag ę wa żnych, bo też s ą Warzecha przechodzi podobn ie jak k ilku innych niedawnych jeszcz e bardz o praw icowych publicyst ów przechodz i ewolucj ę chyb a rozum krytyczny, je żeli ktoś g o, cho ć troch ę ju ż nie wytrzymuj e po prost u teg o c o władzy Jarosława Kaczyńskiego i jego przyjaci ół rob i rob i z polską rzeczywi ście granice śmieszności ju ż odpowiedzie ć trag ikomedii zosta ły chyb a przekroczon e tak i sposób już ewidentnie widać te n przykład wybor u s ędziów wbr ew oczyw istemu prawo, a wi ęc, otwieraj ąc oceniaj ącego łatwą drog ę do usunięcia, k iedy Trybunał jak o n ielegalne zasiadających oczywi ście nielegalnie zasiadających też przyk ład, al e inny przyk ład t o próba obsadzen ia og łoszenie konkursu prze z krajową radę s ądownictwa na stanow iska w Sądzie Najwyższym ju ż pow inni po wyrok u po wyrok u czu łe to rzeczywi ście już, z kt órą rośnie wykona lepsz y oczywiście temate m nr 1 dla na s dzi ś b ędzie pojaw ienie si ę nowego drugiego kandydat a w prawyborac h Platformy Obywatelskiej pan a prezydenta Jaśkowiaka będziemy mieć za chwil ę za dużo o tym, b ędę m ógł, ale t o jest zdarzenie z 2 powodów po p ierwsze, b ędą prawybory jednak n ie b ędą tak groteskow y jak zapowiada ło z 1 kandydatem cz y bia łoruskim styl u, a po drug ie jes t kandyda t realn y, kt óry stanowi alternatyw ę może nawet n ie tyl e dl a pan i marsza łek c o dla mo żna powiedzie ć za skorupy by łego zabyte k Giovanniego establ ishmentu opozycyjneg o t o jes t Walter cz łowiek, który d a się kandydowa ć na prezydenta Poznania przec iwko Platformie poz a poparc iem Platformy wprowadzi ł w ty m mieście zupe łnie now ą dynamik ę um ie by ć twardy, ale też być koncyl iacyjny dogada ł się dz iecka z ko ściołem w spraw ie nieruchomości sensownie w Poznaniu c o jak mo żna było przypuszcza ć znaj ąc arcyb iskupa Gądeckiego nie by ło tak ie prost e w ca łej, wi ęc jes t jest nowy nowy kandyda t, który mo że by ć gejem cz y CRM mam y takich 2 w tyc h przedbiegach prezydenck ich t o pa n Jaśkowiak drug i t o Adrian Zandberg, kt óry wszyscy si ę po prostu rozp ływają po jeg o sejmowy m po jeg o sejmowy m wystąpieniu za chwileczk ę pewn ie jeszcz e do tego wr ócimy n ie, dlaczeg o Iwona Szpala Gazecie mówi o przepychankach Apple w Platformie w spraw ie w spraw ie pan i pan a Jaśkowiaka jak n iewiele w wypow iedziach os ób przepychanki jes t t o normaln e zaczynająca si ę mo że zwykli śmy demokratyczna rywal izacja w partii politycznych dzi ęki Bogu nareszcie jes t wobe c teg o part ie demokratyczn e po prostu umieraj ą odklejają si ę o d rzeczywisto ści i trac ą prac ę si łę Super Express p isze, że Jaśkowiaka Jaśkowiak m ówił Grzegorz Schetyna kazał kandydować ciekaw jeste m cz y pa n Grześkowiak potwierdzi ł, al e je żeli tak latem mia łby Grzegorz Schetyna kolejn ą istotn ą zasługę po wprowadzen iu na l isty wyborcz e w ielu os ób spoza establishmentu partyjneg o co n ie było łatwe w tygodn iku Warszawa wydatk u w warszawsk im gazet y wyborcze j pad a pytan ie t o cza s Zandberga w iat pyt a Michał Wojtczuk chyb a tak zas ili Włodzimierz Czarzasty apote m Jacek Jaśkowiak, al e jeszcz e wcze śniej formacj i porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!