REKLAMA

Czarzasty: Było głosowanie, PiS zorientował się, że przegrał, więc zarządzono powtórne głosowanie

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-22 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:18 min.
Udostępnij:

- Wczoraj w Sejmie staje się rzecz bezprecedensowa – było głosowanie, po tym głosowaniu PiS się zorientował, że przegrał. Zarządzono powtórne głosowanie, nie publikując wyników tego, które się odbyło – Włodzimierz Czarzasty w TOK FM relacjonował nocne posiedzenie Sejmu i głosowanie nad wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wicemarszałek Sejmu z klubu Lewicy dodał: - Lewica złoży w tej sprawie informację do prokuratury. Za coś takiego jest do trzech lat pozbawienia wolności! Sfałszujemy wszystko, byleby nasz był!

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM witam panowie za spółkę projektow ą prawie wejście pierwszy posi łek jest zdan ia Włodzimierz Czarzasty wicemarsza łek Sejmu klu b lew icy przewodniczący SLD w dzień dobry ma m trochę fors y chyba za dużo mo że jakiś pozbędzie kajakar z w PCK, bo wszystk ie PiS zaj ął szczególnie te okol ice Dolnego Śląska ta k tak ci ężka konkurencja, al e pan ma problem z konkurencją t o cza s Berga i b ije jad p isze dzi ś Michał Wojtczuk w Gazecie wyborczej s Rozwiń » łychać g łosy wielu stro n, że t o w łaśnie Solberga lewica powinna wystawi ć w wyborac h prezydenck ich t o oczywi ście pok łosie fantastyczneg o prze łożenia w przemówieniu w sejm ie tak b ędzie wszystko mo że by ć natom iast tylko 1 rzecz mnie zdziwi ła pan a pana komentarz ma pa n proble m z konkurencj ą były przewodnicz ący partii, który n ie jest główną gwiazd ą partii, al e ja ju ż w upal e to z kwadratowych jes t absolutnie zupe łnie inne my ślenie na lewicy, je żeli chodzi o lider ów jes t nast ępne 64 każdy każdego trzyma ć kc iuki ja się c ieszy, że Robert na swoją pozycję ciesz ę się, że Adrian ma swoj ą pozycj ę pracujemy na t ę pozycj ę naprawdę ci ężko wszysc y raze m p iszemy pote m przez tydzie ń anal izujemy r óżne rzeczy p iszemy przemówienia cofan ie wyg łaszane one właśnie właśnie to jes t energ ia 12 ,5 % n ie wzi ęło si ę znik ąd klient za prac ę to po prostu jes t fajn ie b ędzie za ś Berg kandydate m na prezydenta jak niesie wie ść gm inna i żąda naród czy dz isiaj mam y pierwszą rozmowę w te j spraw ie, bo jes t Robert w Warszawie jest Adriano wsi ądziemy będziemy anal izowali r óżne rzeczy zaproponujemy myślę, że w przyszłym tygodn iu, a naszym i partiami naszem u środowisku spos ób wy łaniania kandydat a na prezydenta Zdenka 1 rzecz sprawn a po p ierwsze, że przedstaw imy t ę kandydaturę w ty m roku z n ikim si ę zresztą w te j sprawie należały akadem ickim n ie w ty m mi ło ty m roku oczywi ście kalendarzowy m, a po drug ie, wszyscy stan iemy obo k tak, jakby śmy stan ęli w wyborach poza, al e jak będzie doradz a jak procedu r b ędą prawybory, gdz ie form ie że, choć prawybory z e wzgl ędu na mojego znajomeg o pan a Jaśkowiaka jak w Platformie to w łaśnie w mieście był jak dla całej wyprawy wzor y ja k o bo bo b ędzie śmiesznie natomiast, że będziemy na te n tema t rozmawiali t o są 3 partie w zwi ązku z ty m mus imy każda ma inne statu t musimy ustali ć taką formu łę, żeby po prostu był prze z wszystk ie part ie akceptowan a ta formu ła pand y koleg a chcia ł pan mamy te ż taką zasadę dl a lewicy i ona jes t fajna, bo ona si ę sprawdza w r óżnych momentac h np. 2 dni tem u przez 24 godziny 49 osób w sejmie utrzyma ło tajemnice w sprawie teg o jak b ędziemy g łosowali formuła jes t tak a, dop óki nie ustal imy b ędziemy informowali ja ma m swoj e pomysły Azja ma swoje pomysły obecna swoj e pomysły nasze part ie maj ą swoj e pomys ły ustalimy t o po informujemy niech n ie będę wchodzi ł w jaki ś Bohdana zostawia, bo widz ę, że t o już b ędę chodzi ł koperty, kt óre w ostatn iej chw ili b ędą prawybory, kt óry będzie najp ierw uczestniczyła 1 osoba pote m mo że 2 służy do teg o odnosi ć każda partia je śli swoją drogą trzyma m kc iuki za Platformę trzymam kc iuki za PSL, kt óry organ izuje prawybor ów Władek Kosiniak Kamysz fajn y porz ądny gość w związku z tym, że dobra dobrz e się wczora j Małopolski demokracji naprawdę prosz ę rozliczy ć się zawsz e Sejmie stała si ę rzecz bezprecedensowa m ianowicie było g łosowanie i po ty m, głosowaniu Pisz zorientowa ł, że to g łosowanie przegrał w zwi ązku z ty m zarz ądzono powt órne g łosowanie n ie, publikując g łosów i wynik ów teg o g łosowania, kt óre się odbyło mecz został jak o lew ica na podstaw ie art. 231 nadużyciu uprawnie ń prze z funkcjonar iusza publ icznego dz isiaj złoży w te j sprawie informacje do prokuratury właściwie tak jak pa n na mnie patrzy t o pewn ie pa n sob ie my śli facet zgłupiał t o znacz y c o pa n Czarzasty go ści, że t ą listą p ierwszy ra z oszukał nie n ie jestem naiwny wr ęcz przec iwnie jeste m bardzo tward o na nogach stoj ącym politykiem, ale prosz ę pana ogl ądać w decyzj i z 4 m, bo t o wszystko si ę dz ieje po prost u tuż ko ło, s łuchając teg o wszystkiego patrzą w oczy t o ocz y po prostu s ławiące t o cz y, w które be z zastanowienia m ówią przecie ż było wszystk o w porz ądku, o co chodz i przez morze pla ża oraz n o chodzi ot o jes t głosowanie i w pewny m momencie kandydac i PiS-u n ie są wyb ierani na funkcj e tak ie zamieszanie zagrał bez w iedzy tak nazywa ł Żydów pożarnictwo może si ę pomylił pa n prezes Kaczyński podchodz i ta m do pani marszałek n iedaleko os iada daje jakie ś sygna ły liczą głosy tak, by si ę okazuje przegran i kandydaci nie maj ą po prostu wi ększości innych co pa n zrobił Wtelno og łasza pa n wyniki wybor ów, ale można wpaść na tak i pomys ł mo żna po prost u powiedzie ć z jakich wzgl ędów nie ogłosiłby tyc h wyników wybor ów i powt órzy, bo przecie ż mamy wi ększe w zwi ązku z ty m za wszelk ą cen ę za wszelk ą cen ę mus imy wygrać, al e tak się zdarzyło, ale t o jes t szukanie stworz ą naszy m zdaniem ten powinno się zaj ąć prokuratur a tak naw iasem, nawe t je żeli założyć pa ństwo, że ta prokuratura t o umorzy, dlatego że szefe m tej prokuratury zapowiada m inister Ziobro tak, ale prosz ę państwa to si ę nie przedawn i w przeci ągu 2 albo 3 lata lub p ół roku do teg o wr ócimy my jesteśmy o d teg o, żeby pokazywać t e nieprawid łowości wszystk ie słowa wszystkie czyny b ędą spisane będziemy po prost u o ty m, pamiętać c o chce ten cynizm jes t tak krótki, że trzeba zapad ły w narzucaniu i ta k do wi ęzienia za to prosz ę pana n o jes t art. 230 on chyba ma sankcj ę p t . do 3 lat pozbaw ienia wolności n o po prost u s ą ryby n ie są wybierani ludz ie, którzy m ieli by ć bardzo wa żnym c iele si ę powtarz a g łosowania po t o, żeby wygrać, żeby ta k za wszelk ą cen ę z fa łszu jem y wszystko, byleb y po prost u nasz n o i zamiast decyzji nadaj e si ę pani Witek powinna przedstawi ć pod g łosowanie kandydatur y os ób, kt óre ew identnie są n ielegalne, bo przekroczył dopuszczalny w iek prawda jes t te ż odpowiedzialno ść funkcjonariusza funkcjonar iusza CBA są w te j spraw ie różne r óżne op inie prawne oczywi ście, że tak dobrz e poz a, że jeszcz e za ten war iant pani marsza łek trzeba dublowa ć, bo przegramy na dach cz y po to, jego Margarita jes t za późno było żyć ta m zwyczajów pan i pan i Ziemianowicz, bo t o wychwyciła i po prost u wszyscy t o, bo pokazuj ą taktów pani nowyc h t o nagranie po prost u tak przegraliśmy z ty m nie pami ętam ludzi no Super po prostu Super, je żeli chodz i o łamanie wszystk ich zasa d Super oczywiście swoj e os ób w kategoriach odwrotn e o d masakr a zachęca z tym mo żna zrobić poz a narzekaniem, kt órzy pana n o trzeba robi ć to co moim zdaniem robi lew ica pewn ie też inne part ie opozycyjn e trzeb a to pokazywa ć pami ętać informowa ć prokuratur ę i wracać do tego w ka żdym momencie osob ę, żeby pokazywal i ustawy r óżnorakie w sejmie po bo c o pokazuje poka żemy za chwilę ustaw ę dotyczącą p łacenia na recept ę za leki 5 z ł po co zrobi ę co ś przegramy to kto wie, że t o przegramy, al e rywal n o nich społeczeństwo zobacz y ob łudę PiS - u, kt óre b ędzie g łosował przec iwko temu, żeby ludz ie mogli wykupywa ć wykupowa ć recept y, bo b ędzie wreszc ie wszystk ich na t o stać t o będziemy pokazywal i ich m ówić o PiS -i e socjalne mówić p isze sprawiedliwym jest te n PiS g łosuje przec iwko narodow i taka sytuacja w tej chw ili żeśmy z łożyli ustawy projek t ustawy, kt óre 2  000 000 ludzi podwy ższa emeryturę 500 z ł ta k do 1600 z ł wskazali śmy źródła finansowania wszystko jes t HOKEJ ustawa jes t z Marszałkowskiej czy wejdzie cz y n ie wejdz ie PiS ma ochot ę podwyższyć najni ższe emerytur y Polkom Polakom zrównać z bezprecedensowe emerytur y przynajmn iej na najni ższym poziomie kob iet mężczyzn, b o jak panowie emerytur y kob iet co 30 % ustawowo niższe z e wzgl ędu na zaszłości docenianie teg o co robi ą w domac h pracy z dzie ćmi wychowywan iem dz ieci zostaj e błędów systemowych jest zdecydowany, że te n bud żet ju ż um iera, al e nasz a ustawa akurat jes t f inansowana poprze z zniesienie trzydziestokrotno ści w zwi ązku z ty m pokazujem y rozwi ązania, które po p ierwsze, sam pan wie, że godnie si ę nie zgodzi ł na zniesienie trzydziestokrotności, bo żadna opinia cz y łaska partii chyba coś takiego n iezgodnego z żalem my proponujem y w związku z ty m my proponujem y tylko proponujem y to w spos ób odpow iedzialny, bo zniesienie trzydziestokrotno ści be z g órnej gran icy wyp łacania g órnej emerytur y spowoduje t o, że zalew 10 lat 20 żadnego budżetu na co n ie będzie stać, by emerytur y b ędą przed 4050  000, ale mówimy m y chcemy, by j e wprowadzi ć ta bar iera b ędzie finansowana r ównież z tej trzydz iesto krotności im chwili, gdy wyka że tego s łuchają, bo na początku by ła tak a historia nie może teg o ogranicza ć, ale pote m m ówimy, ab y Ukraińca co jest 6 pod 6 najniższych pensj i w przysz łym w przyszłym roku t o b ędzie 15  600 emerytury jak si ę zaczyn a operować l iczbami, że jak 15615  000 to jest ten l imit ten to jest w imię, kt óre proponujem y najwy ższe emerytury, który b ędzie waloryzowan y, bo to jes t c o rok u 6 × najni ższa pensj a do tego jeszcz e mówimy chcemy ze wszystkimi to skonsultować, bo nie chc ę od 1 stycznia teg o roku, kt óre przy tylko o d nast ępnego, czyli przyzwycza imy Polaków przegadane z e wszystk imi ludźmi przyzna m, że gra Mazowsze, ale ustal i, że pana, je żeli PiS uważa, że jes t parti ą socjaln ą to n ie b ędzie głosował b ędzie g łosował, ale nie chc ą tłumaczy Polkom Polakom, że b ędzie przec iwko podwy ższeniu najni ższej emerytur y ora z przec iwko sk ierowaniu pieni ędzy do systemu emerytalneg o tak naw iasem nast ępna r óżnica między naszy m projekte m projekte m pisowskim nasyp ie nasz projek t zak łada, że wszystk ie pieni ądze zostan ą w systemie emerytalnym PiS - u projekt zak łada, że wszystk ie Tadeusz Zawora powodowana zostaną po prost u jaki ś ta m r óżne def icyty pokryt e uczc iwy system dobr a ludz ie m ówią, al e 100  000 ludzi zap łaci pewnie więcej b ędzie miało mn iej emerytur y, al e zawsz e żeśmy m ówili notaben e przygotowujem y projek t ustawy dotyczący trzec iego prog u podatkoweg o zawsze żeśmy mówili, że uwa żamy, że ludz ie więcej zarabiaj ący pow inni p łacić wy ższe podatk i, a mn iej albo ich w og óle n ie płacić stąd kwot a wolna o d podatku albo p łacić mniejsze pana tak działa syste m liczy ł pa n pan a prywat y żupana mnie zbyt o kosztowa ło, bo n igdy nawet n ie mia łem asp iracji na nata k wielką emerytur ę w zwi ązku, ale nawe t je żeliby t o kosztowało t o prosz ę pana rozmaw iamy o kwoc ie 15600 przez pan jes t bardz o wrażliwy spo łecznie 15600 panie redaktorz e moi rodzice m ój tata, kt óry ma 96 lat mama 89, jakby 1 drugiego emerytur y dodał to c o w OFE to jest k ilkaset byłoby w Polsce szans ę ta k w bardzo szybk o Włodzimierz Czarzasty wicemarsza łek Sejmu SLD w SLD z Kraśnika Jacek Jaśkowiak porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA