REKLAMA

Jaśkowiak: Grzegorz Schetyna nie namawiał mnie do startu. Kandyduję z tych powodów, dla których Donald Tusk nie kandyduje

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-22 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:41 min.
Udostępnij:

- Co pana przekonało do startu? - Jacek Żakowski w TOK FM pytał Jacka Jaśkowiaka o start w prawyborach Koalicji Obywatelskiej. - Przede wszystkim przemówienie Donalda Tuska. Z dokładnie tych samych powodów, dla których nie startuje Donald Tusk, ja powinienem startować – mówił prezydent Poznania. I przekonywał: - Uważam, że mam duże szanse w starciu z Andrzejem Dudą. To pierwsze starcie – z Kidawą-Błońską – może być trudniejsze. Grzegorz Schetyna mnie nie namawiał. Po prostu z Grzegorzem Schetyną rozmawiamy o Polsce.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM witam ponownie się zaka z ten piątkowy rane k tak 44 minuty pośrednio jest w sejmie Jacek Jaśkowiak prezydent Poznania kandyda t po wyborac h koal icji Obywatelskiej na kandydat a na prezydenta w itam pan ie prezydencie w witam serdecznie, że dobr y pan, że pa ństwa w formal inie firmie jes t pa n prezydentem będzie pa n prezydentem tak cz y inaczej tylko może teg o innego, al e tak naprawdę c o pan a przekona ło to przed e wszystk im przem ówienie Donalda Rozwiń » Tuska słucha si ę ostr o co m ówił t o, że n ie startuj e z okre ślonych powod ów jak dok ładnie z tyc h samych powodów, których n ie może startowa ć n ie startuje Donald Tusk uwa żam, że w takiej sytuacj i jak pow inienem wystartować, bo nie jeste m obciążony wali Kidawa-Błońsk a jes t na te sam e przeszkody, które ma Donald Tusk tak ja n ie chcia łbym m ówić o pani marsza łek Kidawy-Błońskie j wol ę się koncentrować na ty m c o ja chc ę zrobi ć i s łuchając Donalda Tuska no us łyszałem, że jest kwest ia tych 8 lat rządów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej i uznał, że t e moje rz ądy ostatnie 5 lat w Poznaniu s ą troszeczkę inne ja postawi łem na inne element y inne by ły próby tak ich jak pan kandydowa ł przeciwko Platformie ruch ów m iejskich na prezydenta Poznania pote m poparcie Platformy to już pa n wygrał t o ju ż pokazuje tak te ż pewną pewną zbieżność, al e cz y pa n cz y pan startuj e dlateg o, żeby uratowa ć twar z Grzegorza Schetyny, że jednak s ą jakieś prawybor y, które nie są grotesk ą cz y pan naprawd ę chc e by ć prezydente m Polski ja naprawd ę chc e by ć prezydentem i uważam, że ma m bardz o du że szanse w ty m starciu z prezydentem Dudą, ale Kidawa wojsk o potem p ierwsze starcie prawdopodobn ie trudn iejsza to p ierwsze starcie mo że być trudn iejsze, dlateg o że ja staram się by ć również w Poznaniu z prezydentem n ie tylk o zwi ązanym z formacj ą polityczną, której jeste m członkiem, ale jeste m tak, al e jeste m bardzo te ż blisko tyc h ruchów obywatelsk ich jeste m bl isko w ielu środowisk stara m się łączyć, a n ie dzieli ć ma m dobre relacj e z lewic ą i te 4 lata t o były wsp ólne rz ądy Platformy i lew icy w Poznaniu i to jest uwa żam mój atu t w tak ich wyborach prezydenck ich, kiedy łączy pewne środowiska nawe t by łem zaskoczon y po tych wyborach ro k tem u ile os ób o konserwatywnych pogl ądach na mnie g łosowało ile osób, kt óre s ą zwolenn ikami prawa nie zrażają kandyduj e pan, dlatego że Grzegorz Schetyna pan u kazał oczywiście, al e nie i namawia ł pana n ie namawia ł natom iast rozmawiali śmy w og óle o wyborac h rozmawialiśmy o ty m, że wa żne będzie n ie tylko t o kt o b ędzie kandydate m, al e dla opozycji i przyszłości opozycj i wa żne też będzie t o kt o b ędzie prezydentem, jak im będzie prezydent t o jakim b ędzie prezydentem b ędzie decydowa ło również o szansac h i mo żliwościach ca łej opozycj i przy nast ępnych wyborac h parlamentarnyc h przy nast ępnych wyborac h samorz ądowych pewn ie też b ędzie miało wp ływ na te wybor y do europarlament u i chodzi ło o t o w tyc h rozmowac h cz y to pow inien by ć tak i kandyda t typow o partyjne cz y lepiej jest, żeby jedna k o n łączył znaczn ie wi ęcej środowisk kolejny ma jedna k obawy n ie wymaga ł absolutnie nie by ło tego wszystko co pan do tej pory powiedział te ż namaw iali nie to s ą rozmow y o Polsce czasam i Grzegorzem Schetyną o tej Polsce rozmaw iamy niezbyt cz ęsto ra z na 2 miesiące spotykam y si ę wym ieniamy swoj e pogl ądy i Grzegorz Schetyna z 1 strony by ć może cieszy si ę, że t e prawybory dojdą do skutku, bo to jes t jego pomys ł z drugiej stron y o n r ównież świadomość, że je żeli wygra m prawybory to b ędzie zupełnie inna kampan ia ni ż te wcześniejsze o n wie i to akura t wczora j m u o tym, powiedziałem sobie wyobra żam innej sytuacji ni ż t o, że ja wybieram szef a sztabu, że jak kształtuje te n eta p, że ten progra m nazwan y pieni ądze t o uzyskałem zapewn ienie od Grzegorza, że je śli chodz i o bud żet to ta kampan ia b ędzie miała finansowanie z e stron y Platformy natowskiej koalicji, je żeli wygr a pan prawybory to pa n b ędzie dysponował bud żetem na kampanie czy to b ędzie zn ów pan Tyszkiewicz jak zale żność i zmieni wyobra żenie tak, żeby kto ś inny decydował o kształcie tej kampan ii o tym na c o b ędą przeznaczon e pieniądze tak jak n ikt n ie ingerowa ł w to m ój sztab, gd y by ły wybory ro k tem u oczywi ście uzgadnia łem program t o jes t kwest ia szersza i jasne jest dla mn ie, że te ż musz ę trzyma ć jak w pewnyc h ramac h program u koalicja Obywatelska tutaj n ie mam z tym żadnego problem u, bo zar ówno te ż koalicjanci nowoczesn a z ieloni t e akurat nie ma nie ma żadnego problem u natom iast jeste m również zwolennikiem teg o, b y ta m by ły profesjonalne, b y została ta kampan ia przeprowadzona w spos ób personalny i oczywiście n ie będę te decyzje n ie b ędą zapada ły na pi ątym pi ętrze be z zegark a generaln ie ja n ie mam nic przec iwko tem u, żeby ktoś zapali ł cygaro natom iast tak ie wybor y ten maraton, gd y jes t taki marato n to n iema lampki w ina nawe t cz y piwa wted y jes t po prostu w ielki wysi łek f izyczny trzeb a rozpisać t o poszczeg ólne etapy rol ą sztabu zarówno szef sztab u szefe m sztab u b ędzie Marcin Wołek to jes t cz łowiek, kt óry sto i również maj ą zesz łoroczną kampanię, kt óry mia ł doświadczenie w te j pierwszej mojej kampan ii znamy si ę od 5 lat rozum iemy si ę świetnie i o n doskonale, a jak jes t postać z e sztab u Platformy Obywatelskiej jest, bo przecie ż by ł szefe m sztabu mojeg o w poprzednich wyborac h Poznań jes t punktowa normy może nie w iem, kt o pan a poparł przed e wszystk im struktury mówiła po ul icach tak muskulatur y struktur y Wielkopolskę przed e wszystkim, al e też cz ęść struktu r Dolnego Śląska nie mo że problem u przy weryf ikacji podpisów n ie będzie problem u przy weryfikacji podp isu można je b ędzie ujawnić oczywi ście, że tak be z wyrok u sądu administracyjnego t o jes t oczywiście już decyzj a zarz ądu krajowego i tyc h osób, które s ą odpow iedzialne za ale czego pan b ędzie lepsz y od pan iki w górskiej nie b ędzie ja będę lepszy ktoś musia ł pan b ędzie przekonywał swo ich partyjnyc h kolegów przede wszystkim b ędę chcia ł pokaza ć jak wygra m z Andrzejem Dudą czym r óżnimy jak będę chcia ł poprowadzić kampanię, czyli nie na zasadzie tak ie, że b ędę czeka ł a ż ktoś zamierza zrobi ć kampanię kto ś wymy śli program kto ś wyb ierze szef a sztabu, a pote m inne osoby, kt óre b ędą odpow iedzialne za poszczeg ólne zakresy tylko t o b ędzie profesjonalny sztab tak i jak te n, kt óry pom ógł wygra ć wybory prezydenckie już my śleć z pane m prezydente m Polski Sejm uchwal a Pala Piotrowice pan i Pawłowicz do Trybunału Konstytucyjnego zapor y uważam, że chcemy chciałaby wtedy zrobił pan dzi ś byłoby miejsce Andrzeja Dudy no przed e wszystkim sprawdzi łbym wszystk ie aspekt y formalnoprawne cz y w takich okoliczno ściach nast ępuje wybór osob y, które się w w ieku emerytalny m w og óle mo żna taką osobę zatwierdzi ć, je żeli by m uzna ł na podstaw ie przepis ów mo żliwe byłoby nie powołanie t o oczywiście tego nie robi ł tak uwa żam, że t o osob y zosta ły wybrane r ównież naruszen iem prawa, ale ustawę znosz ącą trzydziestokrotność pan podpisa ł cz y nawe t ow ą s ądzę, że nie mo żemy wprowadza ć tak ich zm ian, które pozbawiaj ą innych praw nabytyc h rozumiem argumentacj ę lew icy ja rozum iem również tuta j argumentacja nie ma zam iaru akurat, że zn iesienie, gdyb y zn iesienie weszło jednocześnie zagran icznej wysokość emerytur y tego n ie by ło prawa nabytego n o i moim zdan iem tak, bo w tej chw ili mam y taką sytuacj ę, w kt órej ktoś odk łada sk ładki tak jakb y odkładał pieniądze banku i ktoś b ędzie odk ładał pieniądze bank u od łoży sobie 200  000, po czy m wprowadz ą przepisy, że w banku można mie ć tylko 100 to jes t pozbaw ianie praw jest sytuacja, w kt órej ktoś w tej chw ili odk łada składki na grunc ie tyc h przepis ów, kt óre obowiązywały ogran iczenia, b y nie dotyczyły tyc h składek dotychczasowyc h przecie ż tam nie mo żna osiągnąć tak iego wysok iego pu łapu jak 15  000 rocznie n o dobrz e, al e ideowo ideowo powinni pow inni bogaci składa si ę na emerytur y biedniejszych cz y n ie ja jeste m zwolennikiem pewneg o rodzaju Solidarność n ie jeste m fanem wolneg o rynk u budujem y w Poznaniu m ieszkania socjaln e wydajemy 1500 obiadów dla bezdomnych dl a ubogich jak te ż wiem co t o bieda n ie książki tylk o z życia pozna łem też w iele os ób, które doznały te j b iedy jes t za pewneg o rodzaj u Solidarnością uwa ża r ównież, że w ty m okres ie tych 30 lat demokracj i wolności, kt óry jest najlepszy m okrese m w Polsce prze z ostatni w ostatn ich stulec iach, że jednak dosz ło do du żego rozwarstw ienia spo łecznego, że należy w ty m zakres ie szuka ć tak ich rozwiązań, b y z 1 strony czerpa ć podatk i korzy ści i kreatywno ść tyc h bardziej zaradnyc h bogatyc h zamożnych, al e r ównież cz ęścią społeczeństwa s ą t e osoby, którym si ę gorze j powiodło, kt óre w wyniku takich o w iele bardz iej progresywn y podate k uwa żam, że t o już jes t oczywi ście te ż do dyskusji natomiast ja jeste m za tym, żeby szukać tak ich rozwiązań, by z 1 strony nie motywować tyc h, kt órzy ci ężko pracuj ą po kilkana ście godz in dz iennie, tworząc m iejsca prac y ponoszą ryzyk a, ale wyb ór wyprostuj ą jak zwiększyć podatk i, żeby była s ilniejsza redystrybucja rozwi ąże pa n zwraca ł uwagę tak ą potrzeb ę tak to alb o p łacą biedni, jeżeli jest, kiedy się podnosi VAT tak zrobi ł Donald Tusk alb o się podnos i PIT wted y p łacą bogaci, kt óry jes t Pański wybór to nie jest takie prost e ja te ż mia łem biuro rachunkow e troszeczkę si ę w podatkac h zna m sko ńczyłem stud ia podyplomow e z zakresu rachunkowo ści i osób, ale r ównież z zakres u podatk ów syste m podatkowy jes t bardzo złożony to nie jes t tylko kwest ia podatków VAT - u i kwest ia podatku dochodowego t o są r ównież inne podatk i podatek akcyzowy to jes t podatek od nieruchomości t o są t e prowadzi ły walk ę kataste r w Polsce mam y podatek od nieruchomo ści i u nas jes t zupełnie inny syste m podatkow y ni ż w stanach Zjednoczonych tam jes t podatek wszystkim maj ątkowe od maj ątku u nas są przed e wszystkim t e podatki zwi ązane z wpływami z VAT - u i o n jes t największym źródłem dl a bud żetu pa ństwa maj ątkowy podatek potrzeby być mo że jes t potrzebn a pewn a korekta teg o podatku od nieruchomości, bo je żeli ktoś dzisiaj b ędzie się 320 mieszkań, kt óre wynajmuj e krótkoterminową n iekoniecznie nawe t tak i spos ób jak pan a ż tak m inister na godzin ę, ale uwa żam, że w ty m zakres ie te element y zwi ązane właśnie teg o typ u wr ęcz kwa s z działalnością gospodarcz ą polegaj ącą na tak im wynajm ie mieszkań, że są te ż rzeczy, kt óre nale ży opodatkować nie mo że by ć tak iej sytuacj i, w kt órej te n syste m podatkowy nie jes t szczelny, bo dzisiaj n ie jes t szczelny co pokazał r ównież przyk ład Bano się, kt óre mia ło się zajmować się za gor ąco pozdraw iamy pozdraw iamy serdecznie pan a Banasia, ale zapow iadamy, że m y wprowadzimy inne standardy i takie sytuacje nie b ędą mia ły m iejsca, w których osoba w idzialna za finanse, m ówi że n ie p łaciła podatku zrobi ła t o jakąś operacj ę po t o, żeby podatku nie ma poczuc ia proszę państwa był go l otwieraj ący kampanię prezydenck ą w Platformie Obywatelskiej zacz ęły si ę gratuluję dziękuję Jacek Jaśkowiak prezydent Poznania kandyda t w prawyborac h Platformy Obywatelskiej na kandydat a na prezydenta RP w trzymam y trzymam y kciuki no i jako że niedługo dowiemy jak t e prawybory b ędą wygl ądały tak to już n ie wi ęcej w iemy natomiast, jak i będzie efekt tyc h prawybor ów ja zak ładam, że rzeczy t o jest odpowiedzialno ść nasz a i ta zbiorowa t e osoby, które b ędą decydowały ma m nadzieję, że wybior ą teg o kandydata, który b ędzie miał większe szans e na wygran ie z pane m prezydentem Dudą, ale może to by ć kryter ium tak naprawdę podejmowania prze z na s decyzji i zak ładam, że ta decyzja bierze teg o, kto będzie mia ł tak ie wi ększe szanse ocen ia pa n doko ńczyć zdan ie jeszcze cz y ja zrobi ę wszystko, żeby przekona ć do s iebie bardz o dzi ękuję teraz informacja po informacjach środka poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA