REKLAMA

Jacek Jaśkowiak kontrkandydatem Kidawy-Błońskiej i burzliwe nocne posiedzenie Sejmu - komentatorzy w TOK FM

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-11-22 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
33:09 min.
Udostępnij:

Komentatorzy w Poranku TOK FM - Tomasz Lis, Tomasz Wołek i Wiesław Władyka - dyskutowali między innymi o prawyborach w Koalicji Obywatelskiej i nocnych, burzliwych obradach Sejmu, podczas których byli wyłaniani członkowie KRS i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
porane k Radia TOK FM widzą panowie są inwestycje w piątkowy poranek tak a b ędzie 10 po ósmy w tej chwili zaczynam y godzina komentator ów s ą zdeklasowa ły witalności służbami część, gdz ie b ędzie dobr y jak jes t trochę lepiej jak jacy s ą teraz popatrzy w ca łości jes t jak zaznacza, że losy stwierdził dosz ło dużo pan i Witek jak rozum iem przeprasza m wygl ądało to, żeby t o było procesowe to wyglądało t o na bezczeln e oszuk iwanie Sejmu parlamentu Rozwiń » Polaków prze z pani ą Witek oczywi ście skali oszcz ędności może nie powinno szokowa ć, bo sam fak t, że chwilę pote m odbywa ł si ę głosowanie chwilę pote m się dobrze pe łni tę, al e wcześniej kolejno ści istotne w tym samym w ty m samym dniu teg o samego wieczora odbywały si ę g łosowanie na d kandydaturami pan a Piotrowicza pan i PW Whitney był inny ak t degradacji parlament u na wystąpienie szef a komisji bardzo ci ężko by ło wyst ąpienie pan i Pawłowicz, kt óra stwierdzi ła, że wprawdzie w prawie zap isane, że kto ś ju ż przekazał 6660 piątek życia n ie możemy by ć s ędzią Trybunału Konstytucyjnego przecie ż opozycja krytykowa ła parę lat tem u ten zap is to w łaśnie pokazuj e, że szanuj e zdan ie opozycji, wi ęc skal a bezczelno ści na skal ę tak ju ż białoruską wschodni ą jest zupe łnie niewiarygodne ten protes t rozpoczęli mecz ma wra żenie nast ępnych wybor ów prezydenck ich parlamentarnych jak si ę okaże, że za wyn iki są nieodpowiednie anuluj e hasło sprze d przerwy przegrywamy szanowa ć nie to jes t co ś więcej mo im zdaniem PiS pokaza ł tutaj swoje ora z, kt óry zreszt ą swoj e prawdz iwe obl icze świetny tekst Dariusza Jońskiego, kt óry nawoływał do tego, żeby nie ulega ć z łudzeniom mira żem, że tuta j nagl e się zm ienia, że pokazuj ą łagodniejszą twarz, że pani Witek jes t osob ą bardziej kulturaln ą ni ż w temp ie marsza łek Kuchciński brutaln y, że to jes t osoba zupe łnie innego pokroj u nie to wszystko jest te n tak i jes t identyczny PiS jes t jednością i t o pokaza ła sk ądinąd f iligranowa sympatycznym wyglądzie pan i Witek, ale on a jest tak a sam a jak pozostal i PiS już stronę, badając gen y o d Kuchcińskiego jak bronić euro i to widzą co jest bardzo trudn e tak chcia ła profesorze, żeby opowiedzie ć, ale powiedzie ć, że przynajmn iej na tym etapie jes t jeszcze wigor tak ie taka tak a energ ia p o stronie opozycji, kt óra jest now ą opozycję, jeżeli s ą now i ludz ie maj ą świeżość i tak ą gotowo ść do robienia awantur y awantur y w dobry m pojęciu tego s ą bardzo tak robi ć awantury pol itycznej, bo wybory też skandal i to c o tuta j koledz y m ówili o jawno ści bezsilno ści takiej bezgran icznej ju ż bezczynno ści t o wymag a jakiejś jakiego ś parawanu właśnie n o i taraban jes t tam także tych wypow iedzi s ą cz ęsto bardz o swe j dobre dobre merytoryczn e ulewac h nie p ędzą szaleńczy spos ób kół pog łębieniu awantur y, al e wyra źnie nazywają określa wyjaśniają, że to jes t różnica, że awantura, kt óra była prawd a jes t powtarzanie, że PiS z ły i t d . że t o jednak zaczyn a zamie ć opozycj ę merytoryczn ą, kt óra za, którą chyba w iele os ób tęskni ja przynajmn iej ja przynajmn iej za ty m zatem z e zwycięskim, al e jak nie przesadzajm y wyrażały zachwyt y na d przem ówieniem Adriana Zandberga, które retorycznie rzeczywi ście by ło bardzo sprawa zwi ązana jest merytorycznie właśnie mo im zdan iem budz i ogromn e w ątpliwości, bo Concept emeryturą maksymalną t o jes t ogromny znak zaproponowa ć jakiś kraj, gdzie syste m publiczny nie ma emerytur y maksymalne j poz a polską jest jaki ś taki kra j, bo t o jes t naturaln y system publ iczny nie s łuży budowaniu bogactw a s łuży zapewn ieniu egzystencji, al e t o malarstw o powstaj e, a to zasada doznaj e r óżnych innych m iejscach wod a ludz ie kupują pa łace wysp y samolot y pracują firmy i t d . t o Super rok, al e syste m publ iczny te n syste m zabezp ieczenia, czyl i system ubezpieczenia OC musi polegać w pewnyc h granicach nota nale ży si ę przestrzega pewnyc h umów zawartych n o w łaśnie i ta regulacja umowy zm iany w trakcie no m ówię o blokadz ie odg órne prawa i ale lokalni org z łej sko ńczono p óźna s łusznie i Cimoszewicz Borowski s łyszałem wypowiedzi akura t uwa żam za ekspertów w tej sprawie n ie podkre ślali, że te n rodzaj wyrównywania cz y te ż osiągania sprawiedliwości powinno się osi ągać prze z system podatkow y w sz óstej system podatkow y dziękuję bardz o wie Bońka albo z Płatka w rynku to jest f ikcja związek z PiS do teraz żyjemy w świecie f ikcji, ale za to, że chce zastąpić torem dwudz iesta edycj a jest na dłużej to jest złodziejstwo jeszcze się k im umawiał kiedy ś, bo umow a umowa zosta ła zawart a tak naprawdę, że jest również n ie b ędziesz mia ł proponowane przez znaneg o wrog a lud u pracującego miast wsi Jacka Kuronia, że odk ładamy sob ie sk ładki za to mniej więcej mam y emerytur ę to gdzieś ta m po drodz e jes t w orzeczen iu Trybunału Konstytucyjnego sprawiło, że to n ie jest nasz e w łasne, bo de facto w jak im sensie n ie jes t naszą w łasność tak p łacimy składki, al e t e pieniądze n ie jest l iteralnie w tym momencie n ie s ą naszą w łasnością tak ktoś tera z dostaj e właśnie emerytury tych sk ładek, kt órym płacimy w iadomo jak to dzia ła w ty m system ie, ale albo sk ładkę i pewn e zobowi ązanie alb o jes t alb o podatek podatek te n podatek sk ładka sk ładka i rozb icie tego te j umowy spo łecznej jes t wg mn ie zupe łnie druzgoc ący, poniewa ż do ko ńca podważy wiar ę obywatel i t o pa ństwo wg mnie dla jeśli chodzi o mak s szczerze je śli chodz i o tym, maksymaln ą emeryturę t o wg mnie to nie jest klu b sprawy to n ie jest spraw a r ównież głębokie przekonanie, że po jednych z łodziejach odchodzą przychodz ą nast ępni, kt órzy specjalizuj ą si ę zab ieranie ludziom pieniędzy oni najlep iej wiedz ą jak finansować kolejne projekty swoj e w łasne ideologiczne z pieni ędzy ludz ie żadnej emerytur y w okolicach 15 czy 1360  000 w Polsce nie dostan ie wg mnie dlaczego, bo przyjd ą nast ępni, którzy uciekają tak jak zrobił to Zofia tak, żeby chory, al e chodzi o, ale SLD, ale jak o zasad ę Tomasz Lis tank u po Inferno ju ż tera z porane k Radia TOK FM to by ł piękny g łosi Tomasza workach o d estradowe j Wiesław Władyka i Tomasz Lis, kt óra przerwa ła brutalnie tank u w swym, iż nie ma co w rozk ład jazd y tyc h tyc h emerytu r od wieków decydowal i Marka Borowskiego Włodzimierza Cimoszewicza prof. Hausner też, kt óry był nie można racze j o jaki ś nachaln y l iberalizm podejrzewa ć też wobe c tego system u był krytyczn y natomiast debat a, bo tego, kt óry spożyty o ty m, szerze j rzecz, że na pewno debata by ła ciekawa wyst ąpienie Zandberga by ł na pewno najlepsz y n ie ulega ty m zachwyto m, które stały si ę udzia łem w ielu w szczeg ólnie tyc h, kt órzy wcze śniej zachwycali retorycznie by ły m inister, żeby nie nawe t bardz o był przygotowan y nie racze j zmartwi ło tu i zmartwi ły mn ie t o jak s łabo jest nasz ą polityk ą skor o po prost u dobrze przygotowan y sol idnie fajnie wyg łoszone wyst ąpienie jes t sensacją polityczn ą skor o takie wyst ąpienie w ameryka ńskim Senacie jest standardem n igdy na t o zwrócił specjalne j uwag i, więc to t ło też widać prz y okazj i wybor ów prezydenckich niedługo zobaczym y z całą stron ę tę no c jest dłuższa, choć n ie wiadomo jak Przemysław jako ś teg o przemówienia wasze zastanaw iam na czym polega t o, że tak rzeczywi ście by ła taka 1 formy treści, że to dobrze brzmia ło, że n ie było agresywn e, a by ło dokuczliwe, ale te ż to, czeg o brakowa ło dusz e i czas u rozmow a z powa żnych pol itycznych, czyl i tak ie szukan ie podstawowych poj ęć dl a s łów których, kt óre tak łatwo przychodzą oprawa, jak ą t o pa ństwo dobrobyt u rozebra ł cz y w wydan iu premiera o n zara z u żywa pan tak ich okresie przyjrzyjmy się na czy m polega państwo dobrobyt u, czego się ona ma składać n ie tylk o praworz ądności tak dalej, al e z tych 1000 różnych sprawno ści publicznych i t o się podoba ło dlatego rz ąd przywrac a taką normalno ść rozmawiać to polityk jest oczywi ście z ty m zgadza, ale zgadza m si ę, że tak al e, al e nikt je śli jeszcz e polemizowa ł z 1 z g łównych test Morawieckiego, czyl i jak ma wygl ądać t o polskie pa ństwo dobrobytu no t o wg n iej zaprezentował tez y, kt óre w czy tez y cz y pewien pewne konstrukcje, które wg n ie jest absolutn ie dyskusji, bo generaln ie na ko ńcu teg o wyst ąpienia Adriana Zandberga mia ła tak ie wra żenie że dobroby t narod ów i państwo dobrobytu b ierze się z podatk ów i wydatków odważnie zdobywają doświadczenia historii Żydów wy ższe podatk i, a ja będę upiera ł, że wiele si ę okaże, że się z prac y wyższy wzrost Jerzy b ierze się z prac y i wola łbym us łyszeć wizj ę, której immanentnym fragmentem jest opowie ścią o ty m jak nagradzać wysi łek i amb icje prac y pasj ę pomys łowość kreatywność, ale to spraw a ja wol ę, żeby państwo się zajmowal i jeszcz e rozmawiać z nagród my ślę, że działalność oto progra m idealnie dobre j edukacji zbieranie do gran icy z wy ższych uczelniach rezerwacyjnych miał u łatwione zadan ie Adrian Zandberg z całym szacunkiem dl a te j rzeczywi ście b łyskotliwej retoryki, że o n się odnosi ł do wyst ąpienia prem iera Morawieckiego, kt óry jes t bajką p isarzem cz y bajkom mówcą to jest, ale jakże zdolny m zespołem z cz łowiek, kt óry w czasach Gierka zrobi ł ogromną karierę jak o sze f propagand y od nich tylk o na zasadz ie jak, ale zw łaszcza, zw łaszcza w czasac h akurat orzekł wówczas wiąże g o wted y byłem bardz o m ile zaskoczon y wyst ąpieniem expos é pan a Morawieckiego c o do bank u pisarstwa to swoj ą drogą, ale t o by ło fatalne to by ł jego p isarstwo po prost u odkrywa formu łki cz y celuje i pomy ślę sob ie w ty m człowieku nie ma gram a nowego pomys łu grama nowe j idei t o wszystko jes t nieświeże wydzierżawione wzros t zużycia w czasie raz już nas, że nasza bardz o ja k ja s łucham tego przykład 1 przy, więc us łyszały, że rozwa żane n p . radykaln ą opcj ę na rzecz odnaw ialnych źródeł energ ii, kiedy premierem, m ówi że dawniej mówiliśmy, że nie stać na s na na odnaw ialne źródła energ ii teraz mam y świadomość, że nie stać na s n ie najmniej inwestowanie w odnaw ialne są słowa, iż państwo zapewni, al e bardzo ważna cz ęść koncesj i n a rzecz wsp ółczesności, bo jedna k ten PiS do te j por y by ł bardzo anachron iczne ja n ie mówię, że dba łość o istotnych fragmentów dzieci chodz i ochron y środowiska cieszę si ę, że taki nale ży, że tak jak by ł natom iast mam y w grudn iu by ł też akcent t o tytu ł zm iany konstytucji, więc dobrą grę każdy, kto w ie, al e w grudn iu szczyt un ijny po święcony ochronie środowiska bardz o c iekaw, jak ie stanow isko t e za bardzo żądanie tutaj mo że by ć troch ę trochę trochę n ie chodzi tylko o t o, że miałem wra żenie, że te n PiS jeszcz e jeśli wyraz icielem tych teg o PiS - u był, aby teg o dnia pa n te n Morawiecki nie ma kompletn ie już n ic do zaoferowan ia, że na poz iomie intelektualnym programowy m wrażenie, lec z na martwym ob iegu na t o c o pokaza ł w noc y podczas obrad są, wi ęc na lojalność nie ucieszy łby si ę wydaje, bo Resovia wyższe wydaj e, że aż a ż tak luksusowe j sytuacji nie ma żali strac ili energię tak ą pewno ść siebie to żsamości tak dale j, al e ja w ty m przem ówieniu Morawieckiego widzia łem, że szukaj ą nowyc h nowyc h narzędzi mo żna powiedzieć złośliwie robienia ludziom wad y mózgu alb o na nasze j nowych koncesj i z oczekiwaniami społecznymi wobe c oczekiwań spo łecznych i tam si ę, więc wida ć trzeb a obserwować, bo nie jest, ale t o jes t retoryk a, że zobaczymy co mo że już będzie jawne osób przednie i oraz drug i dzie ń Gazeta wyborcz a przejmowała t e właśnie on e funkcj ę po popularn e pokazują, że n ic nie zgadz a prawa i kłamstw, że t o jes t kolejn y rodza j od świeżania rzeczy, które są ju ż stare, bo wszystko wie w iadomo prawa odnawialna energ ia to to są w iatraki, kt óre on i rozwalili drobnych artyku łów mieli Europie zwrotnym skały elektorat u zauwa ża zwrotna, że na raz ie mówię moim zdaj e si ę przerazili tego c o się dz ieje w cenac h energii nareszc ie zrozum ieli, że inwestowanie w OZE m a m. in. taki skutek, że rynek robi się trawa jes t rok, ale wreszc ie przed aktore m Jacku fenome n Morawieckiego, dlaczeg o Kaczyński zakochał si ę w sensie pol itycznym oczywi ście w łaśnie Morawiecki, poniewa ż do n iego przychodz ą różni ludz ie m ówią, że tutaj Ziobro knuje, że tuta j ten ukrad ł tamte n donos i złe wiadomo ści z nasz ą Morawiecki przynos imy jako jedyn y wy łącznie dobre wiadomości obiecał mu prze z wzorow e samochodów 1 000 000 mieszkań w jeg o przem ówieniu sejmowym słów słowem kluczowy m by ł 1 000 0001 000 000 EUR nagrody by ła normaln ą dobrobyt dobroby t sam i jak masz swoich marzeń polskość to normalno ść to nie musiał t e s łowa słowa równie zawi łe urzędowe to jest t o jes t, ale nie maj ą dobrych wie ści dl a Kaczyńskiego by ł się jak w wyborach prezydenckich zaczęli sam i prowadzili 5 środków do jak bardz o przestrzega m przed tak im poc ieszanie się to nie jest tak, że n ie pociesza znajduj e si ę przeciwnik to n ie jes t tak beznadz iejny przeciw tak jakby chciał zrobi ć docen iamy siły destrukcyjn e jest taki z fakt u, że w fakturz e do tej por y w Szubinie wyn ika wcale, że musz ą t o robić t o samo, bo postura robi ą t o c o mogą taki t o było bardzo dobrze widać Sejm jak pan i Witek g łosowanie wyszło to trzeba prawd a zrobi ć metod ą Piotrowicza, al e jak nie ma takiej potrzeb y t o jesteśmy m ili szukam y dobrej atmosfery jego kandydat Duda by ł mi ły przez 2 dni przed, kt órej nowo obrazi ł 10  000 Polaków zwanych s ędziami albo odwrotn ie w sposób zupe łnie chętniej oferują o d jutr a obowiązują, al e przym ierzy za parę dn i przyjmie przysi ęgę pana zrobi ć w ramac h walki prawda wyszła z grupy listach znacz y jes t jasny m zaczęła od jeszcze by m wr ócił do teg o do teg o Zandberga cz y lewica ma kandydata na prezydenta, bo t o jest pewnie prostsz e ni ż Platforma jaw i się no t o w kandydata t o pewn ie dzisiaj ma tylko to jest pytan ie do pan a Czarzastego, który oczywi ście do szef a i odpowiedziałby przeurocz y sposób jak t o fajn ie jes t na lew icy, jaką się w trójkę kochaj ą, al e prawda jes t taka, że jeszcze co jes t za chwilę n ie włączy hamulców t o partia ucieknie, bo ca ła agend a zostan ie przyjęte prze z Berga ja k za wystartuje tak zostanie kandydate m b ędzie dobry m kandydatem na to może się okaza ć, że 6 i zwiększeń 30 co będzie dl a tematyczn ie jest może może trudno już wzrok, ale wted y tak ta k, tak więc t o jes t już czekały zresztą h istoria n ie wczora j np. było g łosowanie w p óźnym w ieczorem akcyzą i wi ększość klub u SLD przeciwko podwy żce partia raze m z 23 osoby by ła była za, więc zastanaw ia si ę 4 istotne czy t o znacz y coś wi ęcej niż XYZ m ieli tak ie zdan ie tak zagłosowali n ie wymag a decyzja n ie jest jes t szalenie istotne, bo t o jest du żym stopniu mo że by ć decyzj a dotycz ąca teg o jak b ędzie telewidz nie tylko kto będzie l iderem, al e jak b ędzie to lewica te n, kto będzie l iderem tak naprawdę to jest bardzo ważne natom iast c o do prawybor ów w Platformie, bo porusza łem te n temat wcze śniej Otóż ja wbrew tem u c o m ówisz nie c ieszy się z wyst ąpienia pana Jaśkowiaka człowiek bardzo go ocen ie i szanuj e za w iele dokona ń, niemniej uważam, że prawybory są wielk ą pomyłką on e nie podnios ą jakości demokracj i w Platformie on e sprawi ą tylk o obni żenie realnyc h mo żliwości Kidawy-Błońskiej ludz ie ju ż zacz ęliśmy powoli oswaja ć z tą postacią, że t o jes t kandydatk a na prezydenta ju ż zacz ęli ją kupowa ć mówiąc kolokw ialnie i w tym momenc ie mo że powsta ć w elektoracie zajmuje si ę dzia łaczy Platformy, al e w elektorac ie opozycyjny m wrażenie dezorientacji, że zara z zara z już m ówiliśmy pan iki dawa ły świetna kandydatk a lub iana, a tutaj okazuje si ę, że n ie, wi ęc Tomek poza ty m bardzo jes t argumentacja pana Jaśkowiaka budz i moje wątpliwości o n jes t od 6 lat w Platformie, je żeli vo n uc ieka si ę do tak iej retoryki, że od 8 lat, o kt órych m ówił Tusk, kt óre ci ążą, kt óre obarczaj ą kont o to o n z tym nie ma n ic wsp ólnego jak jego to nie dotyczy nie o n tak mówił tak du że, że on, ponieważ oni rz ądziła woda z ruchu Miejskiego nie rz ądził to jego t o n ie dotycz y dotyczy go r ównież, bo rz ądów Platformy od 6 lat, czyl i większość mówimy tak nie wierzy t o krótko mówiąc nie zgadza m mówiąc uważam, że jest błąd t o, że jeżeli te n b łąd miał służyć odsuni ęciu w czasie no tyc h tyc h walk wewn ętrznych zwi ązanych z przewodn ictwem Platformie t o niema znaczenia dl a mnie jest to bia łko z 22 krótki jedn o, że argumen t, że si ę pogub ione kurczy Amerykanie maj ą 10 kandydatów sam e spraw y, bo ich jakość reguluj ą tego mo że Polacy Śląski dzisiaj są głupsze muszą i ść do szko ły jak maj ą 7 lat nie nie maj ą tak jak mają kra iny la t prawda i tak już wie, ale 2 sesje nie t o nie zgadza cz ęści Małgorzata Kidawa-Błońsk a jes t dobrą gazetk ę, kt o wygra zwi ązków, jak ie osiągnie to, że wy ższe chcia ł przejąć kończymy, bo jak i dziwi ę się z wi ęzienia nawe t Wiesław Wiesław zara z po informacji o sum ę porane k Radia TOK FM i pewn ie Jacek Żakowski to tylko dlateg o w 242 punkty polskiej wraca m do rozmow y komentator ów Tomasz Wołek Tomasz Lis i Wiesław Władyka jest stałe zaczął m ówić o tym, że 6 września mam y do lew icy kandydata prezydenck iego lew icy mogą sytuacj ę tzw . z 3 liderów dz isiaj będą spotykać b ędą się naradzać plotk a kr ąży, żeby pa n Biedroń ju ż zrezygnowa ł swoich amb icji prezydenckich, a że rz ąd w archiwach Otóż tak naprawdę realnie patrz ąc tylk o Zandberg jest prawdziwym kandydatem z tej trójki prawd a dlateg o rz ąd ma akurat wznosz ącą, al e jes t tak i świeży pytan ie czy ma szansę wej ść do drugiej rundy dawała to już inna kalkulacja, ale moim zdan iem oni są w zakres ie Niwy zamelduj e, że nie mają jeg o rozw ój, chyba że w my śl kogo ś innego niż z zewnątrz b ędziemy m ówić, bo wyobra ża sob ie mog ły Andrieja jes t mega gwiazda, ale to te ż ochron iarz słyszeli, że za kandydaturą ci ężka sprawa tera z są prawyborów to dla mnie t o jest jaki ś teat r muszę powiedzieć, że jaki ś dz iwny transfer form y tak Platformy no tak konwencj a, kt óra b ędzie decydować 1000 osobowa, bo to n ie jest prawybor y t e, kt óre pami ętacie mi ędzy Komorowskim Sikorskim, kiedy decydowa ła partia wielotysi ęczna tera z będzie 1000, ale na raz ie w 1000 działaczy, którzy mo im zdan iem b ędą głosować tak jak Schetyna sobie wyobraża zachowan ie tak ie proste, ale prostsze niż się wydaj e tak jak s ądzę, że pa n prezydent Poznania ma tego świadomość sam, m ówi że chyb a najtrudniejsz ą próbą jes t ta konwencja n ie nawet 2 Grass walka z z Dudą te ż tak wiele będzie, ale jest wiele przeszed ł, bo tak a potrzeb a chyb a chyb a oczyścili nie sądzę, żeby sugerowa ł że, że wybor y są ustaw ione, bo wtedy wie c o niejeden n ie było choć, gdyby n ie chodziło tylko t o zobowiązania świadomość reakcyjnym t o ta m się wzajemnie, że Małgorzata Kidawa-Błońsk a jedna k postrzeganego kr ew krwi ora z jak się m ówiło w zwi ązku sow ieckim, o ile rozpoznawalno ść, a z n im jes t tak że alb o be z rozpoznawalno ści wygra prawda dzięki tem u, że nie ma też tak t y tak i rozpoznawalno ści pow iedzmy obci ąża obci ążonej prawd a albo komuś ud a nastraszyć parti ę, że prz y tak n iskiej rozpoznawalności jakiego, że połowa wyborców Platformy g o nie kojarzy i t d . że nie ma szans, al e ja my ślę, że tak naprawd ę pracowa ł mus i zada ć pytan ie czy chce i ść do wybor ów prezydenck ich z programe m przysz łościowym cz y w program y wojn y obronne j, która prowadziła 4 latek wyszed ł bardz o poważnie się od osób to jest pytanie czy on i maj ą 14 rewolucyjnym sob ie do przod u przoduje tylko pamiętaj, że tylko chcia ł, by tak ie m igawki prawd a odby łby Borysa budk i zaczynający po innych t o on i wyra żali zdziwienie, że si ę pojawi ła tak a natura wyraźnie wida ć, że pewn a grup a lider ów jes t raczej za dan e za Kidawą zapad ła decyzja zapadła, b y to akura t chyb a też by łem i inny jest tuta j wątek t o znacz y je śli Borys Budka mówił co mówił t o mog ło to oznaczać w ty m samy m stopniu popierał go, że tak i, gd y wojsko c o zdaje sob ie spraw ę, że proce s ewentualnyc h wybor ów partie już przesuni ęty automatycznie znow u parę tygodni, więc to jest jeszcz e elementac h teg o zupe łnie zupełnie innej rozwija się, że u żyłem okre ślenia rozpoznawalność t o jest mo im zdaniem pew ien set y, bo przypomn ijmy sob ie, że obecn y prezydent Duda, kiedy startował by ł n ierozpoznawalny z kolei pamiętam upojen ie, jak im Janusz Palikot opowiadał w natchn ieniu, że ma rozpoznawalno ść powy żej 85 % i co z teg o i gdz ie w polityce Janusz Palikot, wi ęc z rozpoznawalnością, by nie przesadzał natomiast dla mn ie n ie tyl e nastr ój rewolucyjn e tych 1000 działaczy jes t ważny dl a mnie wa żny jest kandyda t, kt óry ma realn e szans e wygra ć z Dudą i przywr ócić szans ę na powr ót demokracj i w Polsce przyjmuje pewn e założenie, które jes t zakazan e s łuszne jak bazy już miała tak ie wra żenie, że wyb ór Platformy oczywiście n ie wiemy teg o ca łą pewno ścią tak, al e że pojawiło si ę ryzyk o, że troch ę zm ęczona ju ż kampani ę parlamentarn ą pan i Kidawa-Błońsk a i taki efek t zmęczenia twarzami wzgl ąd na 416  000 głosów, ale że zachowają się zmęczyć, a także, żeby tyle wykopać trzeb a się by ło narobi ć ora z zmęczenie du żej cz ęści elektoratu twarzam i Platformy, kt óre nie, dlateg o że s ą złe nawet o podatku też, dlateg o że s ą po prostu be z przerw y że, że t o spraw ia że, gdyb y alternatyw a była, gdyb y wygra ła pani Kidawa-Błońska t o jest ryzyk o, że nie wejdz ie do drugiej tur y prz y bardz o dynam icznej kampanii lewicy i to dla partii t o by ł kon iec Platformy jako part ia w ogóle z tego, że już uwag ę do tego c o rusz progra m przed wyd łuży program z przodu tylko pamiętajmy, że nie będziemy wybierać w wyborac h prezydenck ich premiera będziemy zbiera ć prezydent jeg o uprawnienia s ą dość precyzyjn ie w konstytucj i opisane wiadomo, że do będzie dotykał si łą rzeczy ca łej masy spr aw będzie podpisywa ł coś albo coś będzie gotował, al e jedna k wiadomo k im on ma przed e wszystk im by ć strażnikiem konstytucj i czy tym mecz u ty m punktem, kt órego najbardziej nieba dlateg o akura t, cho ć w willi jes t te n anty-PiS tzw . ca ły cza s m u krytykowan e wczorajsz y dzie ń pokazuje, że to nie jes t żadna rozgrywk a między platform ą przep isy i ca łe szczęście, że lewica jest w sejmie, bo t e lew ice wczoraj tak samo na ty m Twitterze gard łował wyrażała swoją w ściekły, że to jes t walk a o t o powiem mocn o t o o charakte r przyzwo itych charakter y pa ństwa Republiki i przeprasza ł duszy narod u to co si ę dzia ło w ostatnich dniach te ż przepraszam prostytucja teg o pa ństwa prze z PiS to nie jest za mocne słowo jest w stan ie bardz o prosty spos ób t o uzasadnić ju ż oszustw o w czas ie głosowań t o jest jak mówi w jego stosowan iu perski truskawkę naturszczyk ma w ofertac h dla rywal i udawać, że że, ale i ustaw iano ja ma m wrażenie oczywiście gotowi, bo powiedzia ł, że to dlateg o też ja prywatn ie powiem p ierwsze kryterium dl a mnie c o robiłeś robiłaś w ci ągu ostatnich 4 lat dla mnie podstawow e zupełnie kryterium te ż t o cz y kto ś na demonstracjac h alb o inny aktywn y spos ób wyst ępował przec iwko n iszczeniu pa ństwa prawa prze z PiS ktoś, kto teg o n ie robił założenie dostaniemy go było, kto zdaje się raze m, że ten dotycz y podejścia koalicja na rzecz pan a Jaśkowiaka, kt óry by ł bardz o aktywny w tym wszysc y z ruchami i dra żnienie i tak analiza gral i również dl a zdanie dl a mnie t o jest to jest ważne element y ważne teraz, że ktoś, kt o chce by ć prezydentem mojego kraj u w mo ich oczach najpierw musia ł zda ć egzam in obywatelski, jakob y autorowi obecn ie w kwestiach oblot proce s ściśle kwest ia albo nie ma te j wrażliwości właśnie inne d a ile potraf i sta ć prz y fundamenc ie rozda ło ja myślę, że jest w iele tak ich dlatego kryty ora z wyst ąpi, poniewa ż na zobaczy będą te zagrażają zwolnienia zależy teraz widzę pan i Kidawa-Błońska, jak i Jacek Jaśkowiak no Otóż chyb a trochę innych terytor iach jak, więc musi by ć odm ówił o d rzeczy rzeczy rzeczy istotnej lig i ostatn i dzień wczorajszy dzie ń pokazał jak bardzo istotne w kontekście t o już to n ie jes t także, że jeste śmy wysp ą tek mam y w Ameryce prezydenta, kt óry prz y pomoc y najbli ższych urz ędników swo ich próbuje zniszczyć faktur y publikę on d e fact o otwarcie zaprasza Rosję do teg o, że po raz kolejny na tacy da ła m u prezydenturę, a przynajmn iej pomogła m u j ą za łatwić prokurato r generalny jes t de facto jeg o stronn ikiem natomiast wczoraj by ło to co ś szalenie, budując sob ie nawet wrzuca temat liter z chw ili, żeby w ładz było znale źć pa ństwo łatwo znajd ą wyst ąpienie w pan i pan i pan i chw il urz ędniczki by ły urz ędniczki narodowe j rady bezpieczeństwa s ą test y etykę urzędnika naw iasem mówiąc c iekawa historia studiowała n a na Harvardzie, gdzie dosta ła się g o spotkało prz y okazji rozm ów między zwi ązkiem Radzieckim Ameryką spotkała Ryszard Pipes, który był promotore m w i etyk a wierno ść wierno ść zasadom postaw ienie si ę po prost u prezydentowi najważniejszy urz ędnik administracji to jes t fantastyczn e i w ko ńcu za par ę tygodn i prawdopodobnie pod kon iec grudnia b ędzie mie ć głosowanie my ślę, że przejdz ie na pi śmie mamy ich do reprezentant a w Senacie oczywi ście będzie bardz o ciężko pewn ie nie ma m Izrael tak że projek t prokurato r generalny stawia prem iera sta n oskarżenia u nas w ustawie prokurator generalny w ten sposób, że dzie ń po ty m, kiedy pow inien by ć ak t oskar żenia prokurator powinien zacząć pracę t o pa n naczeln ik w u prokurator a generalnego nie m ówiąc pan dla chińskich akcj i jes t zupełny dlateg o mówię t o mówi n ie tylko Polska także tak ie kraj e ja k jak Ameryka Izrael, gdz ie demokracj a od funkcjonuj ą kilkudziesięciu latach grub o grub o ponad 2 wychodzić zresztą poddawana ci ężkiej chorob ie, al e właśnie jes t pytan ie jak m y jak o państwo, ale te ż jako wsp ólnota z tak ą pr óbą si ę mierzymy i dlatego t o jest ju ż si ły kręgosłupa odpowiedzialno ści te j osoby, kt óre aspiruje w ogóle teg o urzędu jest z zupe łnie fundament y tak to zn ów coś dobrego pan u jak o Jakub te, kt óre jest wyj ątkowo charakterne charakter kandydatur y ju ż odpow iedzi po ty m tygodn iu oczywiście wiemy c o się stało w sejmie i t d. większość dzia ła maszyn a dzia ła, ale że o d tygodni ma m wra żenie, że pol ityka nabra ła sensu pol ityka opozycję w izyt pojawiający si ę w łaśnie nowe nowe potencjały tak ich jak pan m ieszka jak tak ie jak poz a tak im jak pan i w ie jak, że to s ą w jak marsza łek Grodzki ja k jak marsza łek jak marsza łek Grodzki, że t u rzeczywi ście opozycj a nareszcie zobaczy to straszn ie d ługo trwa ł z urucham ia swoj e zasob y prawda izba uwa ża, że to są tak ie zasoby to może n ie są żadne wunderwaffe i t d . a że to są tak ie zasob y, kt óre przewa żają ob y tak prawd a i w tym 6 to jes t jakie ś wyj ście z tak iej beznadziejno ści cz y m y z jakiego ś takiego jak już tak ie nastroj e, że już nic tylko te n PiS chor e wer e prawda po wyborac h nie ma teg o teg o nastroj u uroczy właśnie nastrój jest ci ężka walk a, al e wczorajszy dzie ń pokaza ł jak ci ężka można, b y przez 34 tygodnie po wyborczym przechodzen iu do środka po ty m, jak jes t interes polityczny t o zrobił również windę na oczach ca łej Polski wszystkie w ątpliwości grymas y mask i spadaj ą Sekule musi uderzy to to jest do ść oczyw isty wy ższe też główny problem trosk i, bo t o wczorajsze g łosowanie pokaza ło, że komisja wyborcza zostan ie nareszc ie przyjęta definitywnie g łosowanie będzie powt órzony tak to ryzyk o, że PiS n ie odd a w ładzy b ędzie bez porównania wi ększe niż ni ż do tej pory i że n ie powt órzy się te n incydent z Senatem będzie trzyma ł w te j władzy Pazura, ale właśnie ich prawo zgodn ie z prawe m, a w łaśnie drobiazg Tomasz Lis Tomasz Wołek Wiesław Władyka byli naszym i wyboram i bardz o dzi ękuję za chwilę informacja tak a sam a później magazynek dz ieje, na kt óry dzi ś zaprasz a Bartek Godusławski p ierwszym go ściem b ędzie Katarzyna Karpa-Świdere k z ła Polska program wydawały kra j Polska i ulg a ta jes t karą zrealizowała pracę wszystk im bardzo dzi ękuję do us łyszenia w środę jest gro źna pos łów Platformy Obywatelskiej i du że państwa, że nie dzia ła, że pa ństwa porane k Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA