REKLAMA

Karpa-Świderek: Wydajemy miliardy na źródła energii, które nas zabijają

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-22 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:43 min.
Udostępnij:

- Wydajemy pieniądze z budżetu na źródła energii, które nas zabijają, bo powodują zanieczyszczenia powietrza. A moglibyśmy te pieniądze przeznaczyć na odnawialne źródła energii. To jest w skali jednego roku 11 miliardów - mówiła w Magazynie EKG Katarzyna Karpa-Świderek - WWF Polska

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonom ia kapita ł gospodarka jes t godz ina dziewi ąta 4 dzień dobry Bartek Godusławski jestem dz iennikarzem Dziennika gazet y prawne j dzisiaj poprowadz ę dla pa ństwa gościnnie magazy n EKG naszym pierwszym rozmówcą jest pan i Katarzyna Karpa-Świderek z fundacj i WWF Polska dzień dobry dzień dobry w itam państwa serdeczn e, czyli pan jakie ś słowo zosta ło s łowem 2019 roku wg oksfordzk iego s łownika j ęzyka angielskiego no nie w iem będę strzela ć kl imat nie Ka, Rozwiń » al e bl isko katastrof a ekologiczna zasadn iczo rzecz biorąc żyli złożony z redakcj i s łownika słownika oksfordzkiego z r óżnych branż wyb iera słowa ty m raze m właściwie wszystk ie słowa by ły skup ione na kl imacie i wygrała katastrof a ekologiczna bardz o dobrze to jes t szersz e pojęcie ni ż tylk o klimat klimat jes t cz ęścią te j katastrof y ekologicznej, która może za chwilę na m si ę przydarzyć teraz ju ż mówimy otwarcie o tym, że mam y do czynienia z kryzyse m kl imatycznym, zostawiaj ąc sobie t o słowo katastrof a ja k na ten momen t, k iedy będzie jeszcze gorze j, bo ju ż dale j poza katastrofą t o tak naprawdę nic nie może być już tylk o zag łada, tak wi ęc katastrof ę ekologiczn ą m ówią o większej rzeczy on a mówi też o ty m, że wymierają gatunki o tym, że mam y do czyn ienia w ogóle ze zmianą teg o świata, w kt órym żyjemy i z tym że zasoby, kt órych u żywamy s ą skończone, gdz ie jesteśmy dalek o już posunięć na te j l inii wykorzystywania ich t e zasoby n o tak jak chocia żby ropa naftow a węgiel, al e też woda, kt o bez, kt órej nie ma życia cz y chociażby czyst e powietrze tak cora z więcej os ób zmaga się z ty m, że żyje w miejscach, kt óre są n iezdrowe do do życia tak, których właściwie się nie pow inna oddycha ć, bo jeste m tak zan ieczyszczone pow ietrze słuchała pani expos é prem iera Mateusza Morawieckiego n o tak s łuchałem jak pani si ę podoba ło to c o m ówił o klimacie w ty m exposé, bo nie by ło tego n ie oszukujm y si ę zbyt dużo je śli było to by ło g łównie prze z pryzmat energetyk i, a nie prze z pryzma t ochron y środowiska n o bo t o jest także może też w iatr wpad łam w tym kładkę, typuj ąc na s łowo kl imat nie ma katastrof a ekologiczna, żeby w Polsce jesteśmy z tyłu je śli chodzi o myślenie o ty m w jak im jakiej sytuacji się znale źliśmy i u na s dop iero się przeb ijamy z tym, że mam y problem z e zmian ą klimatu dop iero si ę przebijamy dzi ęki tak naprawdę mogą ow i, czyl i zan ieczyszczonym powietrzu, kt óry pokazał jak t o wp ływa na na s konkretn ie a jakb y zdanie sob ie spraw ę, że tu n ie chodzi tylko kl imat tylk o chodzi szerze j środowisko jes t jeszcze przed nami bo gdyb y tak n ie było tuta j potw ierdza swoją tez ę to wted y nie mielibyśmy sytuacj ę, w której mus imy tłumaczyć, że wydanie 90 miliardów z łotych k ieszeni podatnik ów, żeby rozwalić ekosystem y rzeczn e i próbować sp ływie Wisłą barki jak w szesnasty m w ieku jes t kompletnie be z sensu w sprawie b ędziemy za chwilę w sytuacji, k iedy b ędziemy m ieli jeszcze wi ększe def icyty wody, kiedy nie będziemy m ieli teg o naturalnego regulator a w postaci tyc h rze k, które pozosta ły w stan ie zbli żonym do naturalnego n o i nie b ędziemy mieli tych ekosystem ów, które mamy, a to ekosystem y rzeczne las y łęgowe s ą najbardziej bogatym jak systemam i w nasze j stref ie klimatycznej, więc to jes t tylko 1 przykład tego, że politycy nie rozumiej ą, że środowisko to jest co ś t u jesteśmy cz ęścią o d czeg o zależymy powinno być pr iorytetem ich programach wyborczych na, toteż wida ć by ło expos é natom iast energetyk a tuta j tak naprawdę też n ie widz ę jakiego ś zwrot u, bo t o, że prem ier, mówi że nie sta ć na s tera z na rozwijanie odnaw ialnych źródeł energii c o dobrze tylk o, że po prostu to jest ju ż za p óźno tak, b o do teg o pociągu trzeba było siada ć du żo dużo wcześniej nie ma o tym, że w ogóle trzeb a wsiada ć do pociągu n ie do samochod ów te ż przedstawi ć transport na tyl e na tor y a, ale jeśli chodz i o energetyk ę t o wczora j rozmawia łam z kliniką, kt óra przyjechała z WWF ukraińskiego pyta m jak wygl ąda was z miks energetyczny Enion m ówi 80 do 20 ją, wi ęc ta k jak w Polsce tylk o, że u nich 80 to za 20 węgiel, a u na s odwrotnie, ale z t o jest 1 strona tak, bo mówimy o tyc h działaniach proekolog icznych z ochron ą środowiska, które s ą oddolne tak że w innych przestajemy korzysta ć albo ogran iczamy plast ik wyb ieramy transpor t publ iczny szereg inicjatyw nos jeste ś tak Góra cz y t a Góra pol ityczna, która wpływa cz y mo że wp łynąć na poz iomie projekt ów ustaw rozporządzeń innych dzia łań na postaw y całego ca łego spo łeczeństwa na zlecenie WWF przygotowan y zosta ł raport pierwsze ekolog iczne wybory Polaków, jak ie pozwal a decydować fragmen t teg o raportu, kt óry mnie zastanowi ł jestem ciekaw cz y z n iego co ś wyn ika można zaryzykować tw ierdzenie cytuj ę, że pol itycy wszystk ich partii zauważyli tren d zwi ązany z ochroną środowiska w programach wiod ących partii politycznych pojawiaj ą się odn iesienia do ekolog ii w mn iejszym lu b wi ększym stopn iu jedna k ew identnie brakuj e gruntowne j analizy problem ów i rzetelne j w iedzy, która pozwoli łaby na wprowadzen ie realnyc h zm ian, czyl i co zauważyliśmy, ale n ie potrafimy sobie z ty m poradzi ć t o by ły wybor y, w kt órych pol itycy mus ieli odpowiedzie ć n p . na sondaże, kt óre m ówiły, że wyborc y uwa żali, że zmiana kl imatu i środowisko jest drug i p o służbie zdrow ia zdrowia najważniejszy tema t kampan ii, więc pr óbowali odpowiedzie ć na to zapotrzebowan ie, ale jeszcze te n materiał ich by t i ich wiedza i ich przygotowanie n ie by ło wystarczające my zrobili śmy debaty 37 miastach Polski i rozmawiali śmy właśnie z pol itykami wszystkich partii oni przychodz ili m ówili o ty m jak widz ą przyszłość naszeg o kraj u natomiast bardz o ważne było dl a nas t o, że zaczęli te ż czyta ć raport naukowc ów m. in . tak i raport, który przygotowali śmy Polskę dla pokole ń z Boston Consulting Group, w kt órym wyliczyli śmy, jakie będą koszt y nie dbania o środowisko jak b ędzie wyglądała nasza sytuacj a w 2050 roku cora z wi ększa ilo ść polityków przychodzi ło z tym raportem mia ła podkre ślane na różne cyfr y uczy ło się ich nauczyło się np. dużo os ób przebiło się t o, że park i narodowe w Polsce t o tylko 11 % obszaru naszeg o kraju przebi ło si ę t o jak wygl ąda kwest ia smogu przebiło się t o, że mus imy ogranicza ć emisyjno ść natomiast nadal t e rozwiązania, kt óre pol itycy proponowali by ły, jakb y w cz ęsto w kontrz e do teg o c o głosili odno śnie teg o stanu docelowego, który b y chcieli mieć tak że m ówili, że tak wszyscy pol itycy zgadzali się c o do tego, że chcą mie ć naturalne, że chc ą mie ć czyst e środowisko, że chcą mieć czyste powietrze, że chcą mie ć pi ękne lasy natom iast nie zmienia ło t o fakt u, że nada l proponowal i rozwiązania, kt óre idą dok ładnie w sprzeczności z tym, o czy m m ówimy tak, czyli nada l si ę pojawią elektrown ie węglowe, kt óre trzeba tworzy ć kolejn e tak przecież mamy czas dyskusji na d tym kolejnym blok iem w Ostrołęce pojawia ły się pomys ł z nowymi kopaln iami pojawiały si ę oczywi ście regulacja rze k, czyl i rozwalenie absolutn ie ekosystemu rzecznyc h i to nie tylko tych du żych jak w istocie od, ale to s ą też mniejsze rzek i jak chocia żby wiek cz y Bóg tak 1 z najbardz iej naturalnyc h pięknych wartościowych, że Polski pojawia ła się gospodark a Leśna w tak im bardz o intensywnym wydaniu jak si ę dz ieje t o teraz no i trudn o było tuta j tak naprawd ę przycisn ąć polityków o t o, żeby on i podal i konkret y tak czyl i kiedy stworzy ć nowy par k Narodowy zarzuc ili już pomys ły kasacji Wisły cz y Odry, jakb y ta k jak m ówię w kwestii praktyczne j nada l byli gdzie ś tam jeszcze w iele la t tem u natomiast kwest ii, jakb y woli tego jak chc ą widzieć środowisko w jak im świecie co chc ą żyć w łaściwie wszystkie ugrupowan ia się zgadzały, że chc ą żyć po prost u nowe czysty m środowisku bezp iecznym środowisku i rozumiej ą, że zn iszczenie teg o środowiska b ędzie nas kosztowa ć fizycznie pieni ądze i zdrowie to ju ż tak naprawdę się dzieje, al e mamy pewien dysonan s poznawcz y, bo zbadania przygotowaneg o dla pa ństwa wynika, że na prze łomie 20182019 roku aż 45 % Polaków było n iezadowolonych z dotychczasowe j polityki pa ństwa dotycz ących ochron y środowiska, a z drugiej strony w idzimy w idzimy jak wygl ądają wyniki wybor ów i jak n iewielka jes t jedna k presja to presj a prz y urnac h wyborczyc h na wymagan ie od polityk ów zmiany teg o podej ścia nowo musimy pami ętać, że politycy n ie s ą Marsjanie, kt órzy tutaj przylatuj ą i kandyduj ą w wyborach tylko to s ą ludzie to są Polacy Żydzi mają rodz iny dz ieci będą żyły w ty m środowisk też, al e nawet nie tyle tylk o on i są z na s tak czyli, je żeli Unii jest w iedza n iska oni jednak m imo wszystko idą do jak iej debaty czy, przygotowując si ę do spotka ń z wyborcami muszą mie ć dokument przeczyta ć wi ększość z n ich jednak tę wiedz ę ma wyższą ni ż statystyczn ie społeczeństwo n o t o ten wyborc a w ie jeszcze mniej niż oni, czyli on te ż co chce teg o c o chcą politycy tak, czyl i czysteg o środowiska, ale też źle diagnozuje metod y doj ścia do tego i dlatego jes t w stanie g łosować cz y nie naciska ć na part ie pol ityczne, żeby zmieni ły te koszmarn e niekt óre pomysły zarzuci ły te koszmarn e pomys ły, bo sam n ie rozum ie teg o, że właśnie te proponowane prze z n ich rozwi ązania prowadzą dokładnie do czego ś odwrotneg o ni ż wszysc y chc ą, czyli tutaj dochodz imy do takiego momentu, kiedy m y potrzebujem y takiej edukacji i to fantastyczn ie pokazywa ła młodzież z e strajk ów kl imatyczny, którzy przychodz ili na nasze debaty byli tak ostrze że ci ężko, bo ich zatrzymać, bo m łodzież właśnie m ówi chcemy edukacji ekolog icznej i chcem y edukacj i kl imatycznej i zdarzyło si ę tak że 1 z polityk ów prawa i sprawiedliwości na debac ie w Opolu m ówił, ale przecież t o macie, ale nie wiem n ie mam y, al e wytłumaczy n ie mamy n o i ostateczn ie pokazywał jak te ż rozw ijali si ę pol itycy z odczuciem młodych ludzi odno śnie tego, jaka jes t wiedza moim zdaniem ta diagnoza m łodych ludz i by ła absolutnie traf iona w punk t właśnie ta ekolog iczna edukacja w iedza kl imatyczna wiedza w Polsce nadal jest za ma ło, czeg o przykładem jes t to, że do mediów przed e wszystkim publicznych cały czas przebijaj ą si ę osob y, które opowiadaj ą o tym, że zmiana kl imatu to to jest jaka ś bajk a tak o wilku i czerwonym Kapturku, a my musimy w t o wierzy ć tak co jest bardz o groźne t o jest to jest jednostronna, ale z drugiej strony są pan i te n poci ąg do teg o poci ągu tak których, który ma nas zawie źć do podj ęcia realnyc h działań powinniśmy wsi ąść dawno temu d e fact o jeste śmy spóźnieni, ale dz isiaj też nie mo żemy chyb a podj ąć dzia łań rewolucyjnyc h ciągle będę wraca ł do energetyk i tak n ie da się zmieni ć naszeg o miksu energetyczneg o w tak i spos ób, żeby w ciągu k ilku lat ten w ęgiel był jedna k wypart y bez szkod y dla gospodarki i de facto dl a całego spo łeczeństwa ale dlaczego si ę n ie da t o jes t kwest ia nak ładów inwestycyjnych t o jes t kwest ia wygaszania bloków jes t kwestia budowan ia nowych mocy stab ilna tak, ale t o, jakb y się zgodziła pod warunkiem, że to co ju ż mamy na s n ie kosztuj e tak t o jes t rozchylone produkujem y sobie Tomanek inwestujemy w to za inwestujemy natomiast, jeżeli popatrzymy, że przez 26 lat stać si ę do 2015 roku średnio rocznie wydawali śmy na wsparc ie energetyk i Węglowej g órnictwa 9 miliardów złotych cz y test to s ą te ż ponad 200 miliardów 260 miliardów w ciągu 26 lat, a prze z kolejn e lata b ędziemy wydawać średnio roczn ie, jeżeli będziemy szl i t ą drog ą, której określono tera z dokumentac h rządowych 11 miliardów, czyl i 30 % wi ęcej ni ż wydawali śmy wtedy 11 miliardów rocznie, czyli t o jes t po łowa bud żetu 500 plus t o możemy się zastanowić czy mogą zosta ć nawet 14 budzi jednak na t o wszystko mamy tak na wszystk ie dzieci t o t o proszę sob ie policzyć to s ą pieniądze, kt óre wydajemy, żeby wesprze ć energetyk ę i źródła energii, kt óre na s zabijaj ą ta k w postaci zm iany klimatu, ale te ż w postac i zanieczyszczeń powietrza, bo przecie ż, nawet je żeli jes t wysoka emisja t e kominy wysok o zanieczyszczenia odprowadzają on e nie znikają w kosmos ie tylk o s ą na nasze j planecie natomiast mogliby śmy te pieniądze przekierowa ć na to, żeby tworzyć rozproszon e źródła odnawialne źródła energ ii to 11 miliardów jes t naprawdę bardzo dużo n ie maj ąc i to tylk o w skali 1 roku, a koszt y energetyk i rosną, dlatego że mamy, że mus imy płacić z a prawo do em isji dwutlenk u w ęgla i te prawa są drogi b ędą na s kosztowa ć jeszcze wi ęcej, więc powinniśmy o d tego ucieka ć zreszt ą cen y energii to te ż jest 1 element, kt órego też b ędą tylko f izycznej pami ętajmy o ochron ie środowiska pami ętajmy o kl imacie Katarzyna Karpa-Świdere k Fundacja WWF Polska dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA