REKLAMA

Co może zrobić premier, który premierem jest drugą kadencję?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-22 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
26:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K 2 ekonomia kapitał gospodark a dzień dobry w drugiej części magazyn u EKG Bartek Godusławski dzisiaj s ą z nam i przedstawi ą alfabetycznie Sylwia Czubkowska Gazeta wyborcz a dzień dobry c i dobr o Grzegorz Osiecki dziennik Gazeta prawn a dzień dobry dzie ń dobry Maciej Samcik auto r bloga subiektywnie o f inansach dzie ń dobr y dobry pa ństwo s łuchali expos é pana prem iera Mateusza Morawieckiego, by pa ństwo tuta j tak zaprosi łem n ieprzypadkowo państwo reprezentujec ie Rozwiń » bardz o konkretn e zainteresowania je śli chodz i o sprawy gospodarcz e i zakładam, że je żeli państwo s łyszeliście teg o exposé t o jesteście w stanie czy też byli ście w stan ie zauwa żyć albo alb o nie zauważyć teg o co powinno si ę by ło w n im znaleźć co ś zwróciło pa ństwa uwag ę alb o brak, czego zwrócił uwag ę szczególnie w ty m exposé n ie mam og ólną dl a Erik t o było t o by ła bardz o ładnie opowiedziana prezentacj a po poj ęcie wiemy, że pan premier dobr y w prezentacjac h projektowyc h i i ta opowieść, którą us łyszeliśmy w exposé no t o było wi ęcej coś takiego, a jeśli m ówimy i w łaśnie t o dotyczy wszystk ich sektor ów gospodarki wszystk ich sektorów segment ów naszeg o życia t o, czeg o zabrak ło to tak a opowieść jak szybk o jak wg rz ądzących zmieni się moj e życie przez 4 lata oznaczaj ą mniej chciałbym us łyszeć o ty m ile torów panie rektorz e b ędzie bardzo, a ju ż na pewno b ędzie pan szcz ęśliwy plaża będzie wa żyła ile, o ile w, jaki spos ób jeśli mówimy o ekologii t o pewn ie chciałbym usłyszeć w jak i spos ób rz ąd będzie wspierał moj e dobre nawyki a w jak i spos ób b ędzie zwalcza ć z łe i teg o n ie us łyszałem usłyszałem co b ędzie, al e n ie us łyszałem tak iej w izji, dok ąd tak naprawd ę zmierzamy poza ty m zm ierzam do normalno ści jak zawsz e Sylwia Czubkowska ja prawd ę m ówiąc c o dużo uważnie wysłucham kontra expos é Adriana Zandberga, bo ta m znalaz ła kwestie, które są dla mn ie znaczn ie bardziej interesujące w expos é prem iera Morawieckiego on n ie zosta ły alb o w ogóle poruszon a została poruszon a, al e słowem, jakkolw iek należy też pokazywa ć co m ówi opozycj a t o jednak realn ie realn ie ta norm y wi ększe prawdopodobieństwo, że prze z najbliższe 4 lata t o prem ier Morawiecki i k ierownictwo polityczne zjednoczone j praw icy b ędą decydowa ły o tym jakie zieloną wysp ą bez powodu s łucham dwukrotnie pewnyc h fragmentów Zandberga, dlateg o że nawet, je żeli m ówię to fragmentac h dotycz ących opodatkowan ia platfor m cyfrowych, czyli cyfroweg o podatku, dlateg o że nawe t, jeżeli propozycj a ustawy, kt órą głosi lewica b ędzie mia ła nik łe szans e na to wej ść w życie t o jedna k t e rozwi ązania wejdą gdzie ś do dyskursu publicznego on e wyszły już od kurs u na weszły nowe władze mówi były, al e nie wysz ły spo d ministerstwa to m iejsce w sum ie przygotowano projek t projekt przygotowan y pod koniec l ipca gotowy 4 % o wym podatk iem cyfrowym, czyl i wyższym ni ż jest we Francji, a aktore m mieszczącym się nie reguła od 15 proc cz y nawet z reguły s ą tylko wskaz ówki unijne tak n ie mieszczące się, które n ie wyszedł z ministerstwa n ie bez powod u n ie wyszedł skor o n ie wyszed ł ministerstwa n ie wyszed ł z rz ądu poprzedn iej kadencj i wątpię, by wyszedł szybk o rz ądu te j kadencj i obecneg o rz ądu n iestety trzeba pociąć na dzia łanie też opozycj i, bo on e będą wskazówką do teg o co mo żemy jak mo żemy w og óle myśleć o kontrol i na d dużymi cyfrowym i graczami to n ie tylk o kontrola podatkow a n ie wyszedł nie be z powod u, czyli jakiś pow ód by ł pani zdaniem t o stan y Zjednoczone doprowadzi ły do teg o, że 11 lutego nie ma nie ma tylu dotąd w og óle nie ma żadnej żadne żadne inne żadnego innego powodu oczywi ście b ędzie mówił będzie podnoszon y argumen t, że będziemy my śleć o podatku cyfrowy m wted y, k iedy wprowadz i go i zarz ądzie komisja Europejska i to ma jakieś realn e powod y to to nie jest z ły spos ób my ślenia tylko, że ja nie wierzę, że nawe t, je żeli komisja Europejska zdecyduje si ę i opracuj e tej dyrektyw y t o Polski rząd będzie szybk o do teg o d ążył obecne j sytuacj i geopol itycznej, wi ęc cóż t o opozycja może by ć co najwy żej ty m zaworem, który będzie też dociskał, al e znale źli cz ęść ważną częścią s ą Super Super czasu sytuacja geopolityczna chyb a n ie w n iewiele różniące się już są też o d nas i czesk i rząd c o w ielokrotnie pokazywa ł znaczn ie bardziej nawet mimo teg o słowa użyć pytan ie, skąd s łowo zdecydowana, ale znaczn ie bardz iej sk łonne do podejmowan ia pewnyc h ryzyk pol itycznych geopol itycznych to w w ielu punktach tak, al e wciąż leżą troch ę inny dzie ń po urodzeniu mimo tego, że teraz sam a cz ęść Europa t o jednak leżą trochę bardz iej na zach ód ni ż m y 1 i tote ż wp ływa na prowadzenie prze z n ich polityki Tatry na co si ę aktor a uwagę przyku ło w expos é pan a premiera uwierzył pa n w to, że n ie b ędzie w ielkich program ów socjalnych w Polsce teraz staw iamy na rozwój, bo ja słyszałem t o przez 4 lata tak mniej wi ęcej po 500 plus to si ę co chw ila przebijała taka narracja i c o chwilę mieli śmy jakie ś du że kolejn e pozycje bud żetowe miasta emerytura 14 emerytura by ć mo że nawet 15 się pojawi, je żeli si ę s łucha Adriana Zandberga c o rzeczywi ście w t o mo żna mieć oczek iwania, że tak ie program y b ędą wpisze wydaj e się, że chyb a nie ma to za bardz o pol a, al e rzeczywi ście na pewno mieli śmy takie wra żenie w zeszłym roku mn iej więcej te j samej porze już koniec nawe t takie sygna ły z PiS płynęły, że koniec wielkich program ów socjalnych, po czym się okaza ło, że jedna k b ędzie 500 plus p ierwsze dz iecko, aczkolwiek c o do 500 + 35 czy jednak, że ten progra m, kt óry jakby, kt órego w miarę, który w miar ę up ływu czasu relatywn ie dla budżetu t o nie to znacz y, ponieważ n ie jest waloryzowan e c o na co z kolei pa n zwracal i eksperc i spo łecznych al e, ponieważ on nie jes t waloryzowane, wi ęc z roku na ro k, jakb y jest staje si ę łatwiejsza do pokryc ia wydatk ów bud żetowych, bo po prost u pan ie tak samo jak się dz ieje np. progam i podatkowym i, kt óre z kolei n ie idą w g órę, wi ęc z tego punktu w idzenia c o rok u daj ą bud żetowi wi ęcej pieniędzy wydaje się, że n ie b ędzie nie ma miejsca r ęczne i jakieś fundamentaln e ruch y, dlateg o że za dużo wydatk ów zosta ło obo k zaprogramowanych po prostu 1 zaczynają wypychać drugie widzimy to w real iach budżetowych przecież to n ie jest kwest ia tego, że mamy tylko w te j chw ili 500 + 13 emerytury jest czternasta zapow iedziano na 2021 rok, które jak możemy być kim ś kolejnym bufore m tak im przec iwko spowoln ieniu gospodarczem u, ale t o jes t tak że kwest ia, jakb y teg o, że zaprogramowane jest wzros t wydatk ów na ochron ę zdrow ia w relacj i do PKB wprawdzie nie jeste m jako ś tak wsteczn ie za zaprogramowany, al e siłą rzeczy w przewidywanym terminie tydzie ń do 6 prawie 6 % wydatków na PKB zresztą wyst ąpienia Zandberga to te ż pojawia ło odpowiedzia ł podn iesiemy ustawą wydatki szybc iej na ochron ę zdrowia jest zawsz e jestem sceptyczna ktoś, m ówi że ustawą też podniesie, bo t o, że to c iekawy, o czym m ówimy m ówimy o wyst ąpieniu prem iera, czyli de fact o tak iego przynajmn iej w poczuc iu społecznym lidera te j cz y stron y rz ądowej m ówimy o liderze opozycji m imo wyst ąpienia innych polityków opozycj i, jaką m ieli łatwiej jest dow iemy, bo zimę podj ął tak ą sprawę w izualnie Ludowego i med ialnie przykr o Zandberg może dlatego, że ma łatwiej ni ż w pod pewnymi wzgl ędami łatwiej niż Morawiecki, dlateg o że Morawiecki co ś, jakby n ie by ło chodzi o swoj e otoczenie n ie może nie ma si ę do teg o odnosi ć sposób krytykuj ące now i w sam poprzedn ia prem iera, więc ciężko m u się odcinać o d pewnyc h dzia łań Jerzym, je żeli wracam y chociażby do teg o na swego pierwszego pytan ia, czyli na c o zwracaliśmy uwagę ze wzgl ędu na nasz e za interesowania gospodarcz e prem ier Morawiecki powtarzał właściwie t o sam o co b y m ówiona nawe t n ie przyjęły exposé jak o eksper t dopełniono wszystk ich w Świebodzinie, ale n ie jest r ównież naraz o d papierowej do nocy w kraju i autor jest razem SA gorsz e identyczne n o tak, ale tak tylko tuta j bo, jak ą c o mo że zrobi ć prem ier, kt óry już pomijam to, że za chwilę kampan ia wyborcza prezydencka i PiS -ow i bardz o zale ży na tym, żeby Andrzej Duda nie o reelekcję, al e c o może zrobić prem ier, kt óry drug ą kadencję prem ier, wi ęc może w zasadz ie odn iesie do teg o c o do te j pory było robione i c o zostało zaplanowane n o bo trudn o, żeby sob ie zaprzeczył i t o by ł te n przypadek, tym bardz iej jeszcz e, jeżeli chodzi o t o c o mówi Morawiecki, że PiS był pierwsz ą ekipą kt óry, kt óry swoj e wyborcze zapow iedzi zrealizował przed wyboram i, wi ęc naprawd ę tutaj marg ines dzia łań by ł wąski, a jeszcze 1 rzecz druga rol a, jaką taki teg o typ u premier m ógłby zrobić to zrob i t o c o Tusk tak pami ętamy w 2011 roku Donald Tusk wychodz i na m ównicy jak w iek emerytalny podatek od kopal in to tamt o tamto nieoczekiwany zwro t do nieba, który zamordowa ł Platformę wizję naszego roku ocen ia wartość Platformę strasząc, że prac a z czystym expos é zabrak ło pa ństwu właśnie te j wizy inność n ie mieliśmy nic c o jaki ś reform ie systemu podatkoweg o, a wiemy, że w podatkach dochodowyc h tak a reform a jest potrzebna mam y jakieś kosmetyczn e zmiany tem u u żyć tamtem u u żyć i teg o nie ma n ie było jakiej ś wielkiej wizji je śli chodz i o polityk ę demograficzną o polityk ę migracyjną t o by ło oczywi ście zapow iedziane bardzo ogólnikowy spos ób, że powstaną jakie ś ta m strateg ie w pol ityce kl imatycznej ochron y środowiska też przeszli znali śmy si ę minut ę po temac ie, bo to były na cza s w łaśnie liczny du ża liczba próśb pojedynczyc h wymienionych pojedynczych działań, kt óre nie uk ładają żadną całość tak je śli m ówimy o pol ityce klimatycznej z kole i o je j części w postac i energetyki t o ja by m oczekiwa ł, że prem ier powie ile to b ędzie kosztowa ło to przedstaw ienie si ę na d mama z ielone kr ótko mówiąc, jak ą cz ęść tyc h pieniędzy ta pa ństwo f inansuje państwo jako cz ęść sfinansuj ą koncern y energetyczne ze swo ich zysków, jak ą część finansują sami ludz ie sobie b ędą na w łasną r ękę, żeby m ieszkanie pr ąd instalować fotowoltaik ę na dachu, jak ą cz ęść z przeznacz ą na t o f irmy np. zagran iczne jak o inwestycj ę tak wszystkiego n ie by ło, a jednocze śnie tego sameg o nast ępnego dn ia słyszy, że rząd zrob i wszystko, żeby ludzie n ie p łacili wi ęcej za za prąd no i tera z, by ta wizja poleg a na tym, żeby powiedzieć ludziom szerze j otwarc ie Słuchajcie mam y mus imy zmieni ć co ś znaczą energetyczną i raczej naturaln e s ą kosztam i id ą trudne czasy do ść, że trzeb a są wybory to przez będzie można udzieli ć tyl e zap łaci za to zapłacił tak że aktywn ie zwr ócę uwagę, a poza ty m część zapyta m tak podz iemi, kt óre expos é, kt órego premiera pami ętacie najbardz iej Belki no i co w łaśnie Tuska chciał powiedzie ć Nadala, kt óry 2 tysiące siódmego roku t o kompletn e nudziarstwo 2000 rekordowe najd łuższe rz ęsy wydłużającą to była t o była słynna ciepła woda w kran ie, bo to budżet się do teg o jacy jeste śmy merytorycznie, że wszystk im się znamy i Dreźnie adm inistrowali polską dokładnie t o by ło, więc tutaj t u też jest tak w iemy, że ka żdy premier ma swoj e polityczne uwarunkowan ia spo d pod, których nie mo że wej ść do tego natomiast, je żeli chodzi o i też exposé nie jes t takim m iejscem, gdzie szczegółowo się pewn ą rzeczą o og łasza natomiast dl a mn ie istotne by ło np. to ten ten ca ły taki, jakb y pak iet środowiskowy, kt óry ma wspom ina ja wiem, że to jes t kwestia jes t tera z operacjonalizacji tego otoczk ę pewneg o trend u politycznego nasze pojazdy z morza kwitnie moda, ale też przymus znacz y, bo t o s ą procesy, kt óre na naszych oczach się dz ieje ja mówię o tym co w idzimy w klimacie środowisku jest 1 rzecz, al e równocześnie mam y olbrzymi tak i przymus wynikaj ący z rosn ących ce n na emisj ę co 2 i t o jest co ś co przygn iata nasz ą energetykę i z teg o, że w unii, jakby ro śnie presj a na osiągnięcie te j neutralno ści klimatycznej idą jeszcz e bardziej zazielenił komisja Europejska tak, ale już nie zawsz e opow iadamy, jakb y tak ie opowiadamy, bo tak ładnie brzm i tak zazieleni ło się walczym y z kryzyse m klimatycznym cz ęsto mus imy pamiętać o tym, że s ą decyzje, kt óre b ędą bardzo konkretny pieniądz odreagował ty m w trzeciej części magazyn u EKG t o by ła część drug a za chwilę informacja po nich wracam y, a dzie ń dobr y po raz trzeci, bo to trzec ia cz ęść magazyn u EKG Bartek Godusławski nadal s ą w stud iu z nami ty m raze m czytam alfabetyczn ie od ko ńca Maciej Samcik Grzegorz Osiecki Sylwia Czubkowska, zan im przejd ę do gości t o zobaczmy co si ę dz ieje na rynkach f inansowych i rynk u kapita łowym indeks WIG 20, czyli najwi ększe sp ółki na warszawsk im park iecie na z ielono cały indeks ro śnie o 067 % indeks szerok iego rynku ro śnie o 059, a za 1 franka szwajcarskiego dz isiaj zapłacą państwo 3 z ł 90 g r za euro 4 z ł 29, a właściwie prawie, że ju ż 430 za funta 5 z ł i 1 g r i za dolar a amerykańskiego 3 z ł 88 gr n ie będziemy się już pastw ili na d expos é pan a prem iera Mateusza Morawieckiego co robili śmy w drugiej części, al e mogliśmy wpaść ta m sp ółki na raz ie energetyczne t o i energetyka jest istotne w expos é tak naprawdę energetyczn e b ędą, że tak pow iem czeka ły chyba bardz iej na to c o si ę wydarz y w Urzędzie Regulacji Energetyki, czyli prze z zatwierdzi ł, jak im poz iomie wn ioski taryfowe, kt óre zosta ły już z łożono te ż b ędzie jakaś uznawal i raze m wnioski taryfowe i tak uniewa żni mam tak ie s ilne przekonan ie, że z ostatn ich wypowiedzi prem iera i przedstawicieli PiS - u wyn ika, że rob imy wszystk o, ale mo że nam się n ie udać widzę, że rosn ą po 1,5 % właśnie bezg łośnie, czyl i rob imy wszystko mo że się przydać przy czy m możecie odda ć radziecki ta k tak wyn ika z tego co pa ństwo dziwi w ogóle no bo rozum iem, że może dziwi ć t o, że rz ąd próbuje ograniczyć wzrost ce n energ ii spółki energetyczn e rosną, czyl i w tyc h sp ółkach, a właściwie to inwestorów jes t takie przekonan ie, że chyba jednak n ie da się na d łuższą met ę za r óżnicę blo k energetyczny jednak, że s ąsiedzi żyją z e sprzeda ży Energi do firm park i tam żadnej rady blokady nie b ędzie ju ż na pewno w tym roku, ale te ż Przewoźna konsumentow i, je żeli będziemy m ieli wzros t ce n energ ii w du żych zak ładach przemysłowych może reakcja łańcuchowa n ie uleg a wątpliwości, że macie koncerny energetyczn e są wycen iane na warszawsk iej gie łdzie niezwykle tan ia one s ą znaczn ie taniej niż wynos i tak a literalna warto ści maj ątku, więc jes t t o efek t teg o, że te j nieprzewidywalności tak że rośnie nie ma nic nie w iadomo jak i ile one mają w przysz łości zarabiać pieniędzy w jaki spos ób maj ą zarabiać pieniądze, gdz ie te pieniądze mogą zrobi ć, gdz ie ustawa zabron i ile powinny zainwestować ile będą musiały zainwestowa ć w restrukturyzacj ę, żeby by ć bardz iej zazielenić to są wszystk ie czynniki, kt óre powoduj ą, że niestety inwestorzy teg o, iż n ie doceniają mo że okazja jes t NATO lub takie koncern y energetyczne pow inny być t o optym istyczna tez a koncern energetyczny, aby n ie by ć idealne ob iekt takich dyw idendowych inwestycji na emerytur ę, że wkładam pieni ądze na 30 lat tak ie akcje tak iego koncern u energetycznego jes t jeg o wsp ółwłaścicielem ma m co t o ta f irma co roku nie op łaca k ilka procen t dyw idendy i jej wartość w zasadzie n ie zmienia alb o troch ę ro śnie jestem szczęśliwym człowiekiem to w Polsce n iestety n ie dzia ła nad czym mogę jeździć od raz u oczywi ście panie redaktorz e zaprosz ą też rozmawia ć staną si ę dziwi mianowicie dz iwi mn ie, że nie docen iamy w pewnym aspekc ie dobroci, bo polsk ich władz m ianowicie uzasadnia jes t tak i fundus z inwestycyjny bardz o duży norwesk i emerytalne najwi ększy na świecie bodaj, kt óry lokuj e pieniądze uzyskane z e sprzeda ży Państwowej ropy naftowe j i inwestuje w akcj e na całym świecie w obl igacje i ma w te j chw ili wartość pona d b iliona dolarów n o i ludz ie w Norwegii jak us łyszeli że, że t o jest taki wielki fundus z emerytalny, że o n tak naprawdę nale ży do wszystkich i t o zacz ęli zg łaszać teg o funduszu pytania czy t e pieni ądze można wypłacić tak si ę składa że, że jak podzieli ć ten aktywa teg o fundusz u na na wszystk ich mieszkańców tam wychodz i na głos 200  000 USD, wi ęc ta m eur o r ównowartość i muszą się ta m zmierzy ć z tak im bardzo trudnym zadan iem, żeby ludziom wytłumaczyć, że te pieniądze to i tak naprawdę s ą na ich przysz łość, ale n ie mo żna ruszyć dla na s więcej ludzi pyt a już w raz ie przysz łość kończy zaczyn a np. niektórym ludziom chcieliby pieni ądze Zobacz redaktor a, że tak a jest także i teraz czeka zmiana w ziemi te ż mam y taki troch ę czasu odpowiednik teg o fundusz u tak OFE i u na s nie ma tego problem u, że nie można, że m y by śmy chcieli rząd n ie są u nas wręcz przeciwnie nas z rz ąd cenę rozda ć t e pieniądze sprywatyzowa ć sprywatyzowa ć w łaśnie jest takie też tutaj bardziej b ędzie t o bariera licz ą jednak zwraca uwagę znacz y t o idzie na IKE i jakość nie będzie mo żna, więc rozważ nie b ędzie, al e można poczu ć praw ie jak on i, ale nie ma nie możemy si ę poczuć lepiej, bo n ie mam y tam 10  000 z n ich te n fundusz emerytalny odpowiada ludz iom na 8 to s ą pieniądze nasz ą wspólną przysz łość, ale n ie możecie wzi ąć, a nas z rząd odpowiada to są pieni ądze na wasz ą wspólną przyczyną, że dz ieje, że mo żecie wzi ąć za drobn ą op łatą za 1515 % n ie jest tak a drobn a drobna opłata normy tego n ie doceniamy zupe łnie to się od rzeczy n ie docenia mo żliwość wszystko wyjdzie prawda, że tak wyrażę jak t a ustawa wejdz ie w życie zobaczymy, kt o to pieniądze we źmie ile ilu z tyc h obecnych cz łonków OFE budżet ZUS - u cz y będą niewdzi ęczni kam i nie jak to niewdzi ęczni kamienie b ędą przecie ż wy ższe emerytur y publicznych dużej wag i mog ą Niemiec zresztą, bo moj e zdz iwienie dotycz y akurat sąsiedzki t o jes t tak atrakcyjne działanie w ielu polskich władz n ie tylk o teg o rz ądu, że jes t potrzeb a budżetowa coś tam si ę robi to się w życiu ustawy o 30 krotności skromn e mieli śmy się już dziś nie w iemy teg o limitu składek na ubezp ieczenia spo łeczne 5 miliardów złotych ta fundusz u mo żna mo żna dyskutowa ć, jakb y na temat tego czy te pieniądze brać cz y n ie, ale wiadomo, że t o jes t ustawa, kt óra tworzy problemy w przysz łym system ie emerytalny m, bo zwiększa c i te osob y, które dzisiaj p łacą większą sk ładkę oczywi ście dzisiaj z zbiorą mn iej pieniędzy dostan ą mn iej pieni ędzy na r ękę, ale w przyszłości teoretycznie będą mia ły dużo wyższe emerytur y to dobrze, ponieważ dotycz y t o najwy ższy najbogatszych notorycznie tak tylko sob ie umówmy się, że t o jest tak a zawoalowan a form a prowadzenia trzec iego progu podatkowego, bo jedna k chodz i o to, żeby te 5 miliardów za ś, że dziś n iekoniecznie, żeby tam im wypłacić, bo drug a rzecz jes t tak a, że po reakcji, jak ą t o wywołało w ogóle t e pomys ły już widać szan s na to, że c i ludz ie, gdyby nawe t ich sk ładki zawędrowały do ZUS-u to szans a, że odbiorą to temu w emeryturach s ą o tyl e nik łe, że t o zwi ększy bardzo zwi ększa zr óżnicowanie emerytur w przysz łości nasili tylk o tak ie tendencje, żeby ujawni ł ławki co ś się zmaterializowa ć było natychm iast ustawie, kt órą zaproponowa ła lew ica, kt óra dotyczy nie tylk o tego dotycz y wprowadzenia maksymalne j wysokości emerytur y tak, czyli c o to znaczy t o znacz y, że obecny syste m, po kt óry powstał 20 lat tem u rok u dziewięćdziesiątym dziewi ątym wszedł w życie i tak w łaśnie mamy obchodzimy, wi ęc skromn y jub ileusz takim projekte m w zasadzie u śmiercane, bo t o projekt lew icy, gdyb y się zmaterializowa ł w praktyce oznacz a, że politycy zdecyduj ą o ty m jakie s ą najni ższe emerytury co dzieje si ę już dzi ś jest wy ższa, czyli w zasadz ie decydują o wszystk im w ty m systemie i t o co dla mn ie jes t jakb y dz iwne, bo jes t suweren ma swoją reprezentacj ę reprezentacja mo że wprowadza ć różne korekty projekt u do zm ian, kt óre wprowadzal i poprzednicy dla mn ie jes t dz iwna na przedm ioty nie dziwi to jest dla mn ie oczyw iste jednak dziwne w ty m wszystkim jes t to, że teg o typ u fundamentaln e, jakb y propozycje składa się prz y okazji ich ce n incydentalnych wydarze ń tak 5 miliardów złotych, bo akura t potrzeba nam teraz w ci ągu miesiąca 5 miliardów z łotych t o zdecydujem y o tym, niechcący zdecydujem y o ty m, że rozważamy nasz obecn y system emerytalny l iteratem to właśnie ludzie nie zaistnia ły nowe zegarki, ale dotąd t o co by pa n panie redaktorz e zrobi ł to ban k wprowadził trzeci ą czwart ą stawkę podatkow ą, żeby jako ś wyr ównać i zapewni ć pewn ą pozycj ę, bo jeżeli przewa ża je żeli, jeżeli m ówimy o ty m czy pytanie t o jest pytan ie do suwerena, jakim suweren akcję w k ierunku, jeżeli uwa ża, że progre s jes t HOKEJ to mo im zdan iem najbardz iej uczciwym wyjściem jest wprowadzen ie trzec iej stawk i podatkowe j n iekoniecznie na pułapie 3 stopnia naruszenia zaufan ia do system u emerytalneg o, ale zwrac a zwraca uwag ę na 1 rzecz p ierwotnie trzydziestokrotność była szyta naczynie tyle czyt a, al e by ła na poz iomie stawki podatkowe j w dziewięćdziesiątym dziewi ątym roku była na poziomie ówczesnej trzec iej stawk i podatkowe j w roku 2006 jak PiS zaprogramowa ć wtedy zm iany podatkowe 2009, czyli była reform a Zyty Gilowskiej z 2 stawkami podatkowym i t o jakb y programowo także, b y teoretyczn ie trzydziestokrotność by ła na wysokości drug iego progu podatkowego faktyczn ie on a jak weszły w życie podatki by ła wyżej ta m 10  000 ale o co chodz i chodz i o t o, że trzydziestokrotność, jakb y krocz y sob ie z wynagrodzen iami natom iast tak m inister ministrowi finans ów jako ś nie zależało na waloryzacj i tego prog u podatkoweg o, wi ęc próg n ie jes t waloryzowan e trzydziestokrotno ść jes t i rob i si ę taka przestrze ń, w kt órym jakb y korzyści nie s ą zabiera, ale likwidacja trzydziestokrotności n ie brzm i tak sam o jak wprowadzamy trzeci ą stawkę podajem y dochodz imy do wyborów znacz y, że lep iej, a prezydent Andrzej Duda potrzebuje dobreg o żali si ę za transfe r żony z dn ia ser ia mówiła o Adriana Zandberga myślę, że tuta j by łoby stuprocentowe poparc ie, jakie rozwiązania z e strony klubu nie było, ale ma m zupełnie inne zdziwienie z nowyc h ta k na ko ńcówce nasze j audycji nie mam zdziwienie dotycz ące tego, że w łaściwie żyjemy w przysz łości w ty m tygodniu w łaśnie m i, a min ęła dat a, która dl a chyb a wszystkich wychowanyc h w latac h 7080 jest jakąś tak ą dat ą totaln ie kultow ą czyn i t o moment, w którym dz ieje się akcj a je j trenera kon iec listopada 2019 roku te ż na przysz łość jednak zupe łnie inna niż przez lata gdzie ś sobie wyobra żaliśmy nam można n ie tylko zdz iwienie racze j tak i krzyż u śmieszek jak przypomnia ł, że kilka tygodn i temu Gdańsk chwalił si ę, że wdraża pierwszy autonom iczny autobus autobu s je ździ na trasie by ł pilotaż na trasie 1 km w tym 15 km godz ina i jako że jest autonomiczny to jes t n im kierowca n o Borek na wypadek mimowolnie system nie zadziałał lu b remontu by ć mo że właśnie t o jest taka jes t osią auto może jest autonom ia po polsku, kt órą kto ś musi ca ły czas kierowa ć tą autonomią mustanga z drugiej strony mam y mam y te ż wczorajsze wyst ąpienie Jana maska z kolejny m autonom icznym pojazde m, który zosta ł totaln ie wy śmiane, bo wygl ąda dramatycznie ameryka ńska pras a po w ielka budow a przy po ślizgu wygląd nie jest tego czym jes t tak że wojskowe samochod y przypomniano, wi ęc n ie w ty m sensie żołnierza jedna k, że jednak t e wszystkie rozwi ązania, kt óre sob ie wyobra żaliśmy jak o takie totaln ie rewolucyjnej prost o do wprowadzenia są jednak Jastrzębiem chociaż, bo n ikt nie wyobra ża może wzi ąć m ieli tak i komputer, kt óry si ę trzym a w kieszeni tego nikt nie był w stanie t o, o czym mówicie państwo żona bo, bo Sylwia Czubkowska wspomnia ła dl a trenera i to c o jeszcze państwo widzieć nie spe łniła, że n ie mamy tych aplikantów, czyl i idealnie podobną listę obiektów straszliwe z kolei Sojusz domagają je śli tak n iebezpieczne zadan ia nie nie ma aplikant ów jednak nie s łyszałem Ela, choć cz ęść zajęć inne informacje Otóż Sejm wczoraj w ieczorem cz y wręcz w nocy przeg łosował wzros t akcyz y na alkohol papierosy n ie jes t zdziwienie nie t o nie, ale do dz iwi mnie Trophy 33 liczby pow iem może państwo 9 albo mo że je ździcie wzrostu dochodów czy w og óle dochod y z akce s opodatkowania używek, kt óre w Polsce jes t tam 17 miliardów z łotych boda j koszt y spo łeczne nadużywania alkoholu papierosów to jest czy jakie ś ta m 403540 miliardów złotych zale ży jak liczy ć w wzros t dochodów podatkowych po wzro ście akcyzy 1 , 5 miliarda z łotych albo to aż dz iwi mnie no tak t e liczby mog ą żywić, ty m bardziej że cele m podwyżki akcyzy jes t to, żebyśmy mniej spo żywali alkohol u i mniej pal ili wyrobów tyton iowych, a być może stan ie si ę tak że b ędziemy robili to nada l tylko, że z e źródeł mniej legalnyc h ni ż dotychcza s Grzegorz Osiecki Sylwia Czubkowska Maciej Samcik dziękuję bardzo letnia uma KZ dzięki EKG przegra ły ulga ta Majewska i Karolina Topolska realizowa ł Kamil Wróblewski ju ż za chwilę informacje po n ich Owczarek zaprasza m w imieniu Cezarego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA