REKLAMA

Śmiech domorosłego teologa w czasach ostatecznych

OFF Czarek
Data emisji:
2019-11-22 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:15 min.
Udostępnij:

O tematyce religijnej w „Figlikach” Mikołaja Reja z prof. Pawłem Stępniem. Rozwiń »

Więcej: http://otworzksiazke.pl/ksiazka/smiech_w_czasach_ostatecznych Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czare k dzie ń dobry pa ństwa bardz o serdecznie zaprasza m na dz isiejsze spotkanie państwa i moim gościem jes t pan prof. Paweł Stępień z wydzia łu arte s l iberales Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzie ń dobr y, że mam wra żenie, że k iedy sytuacj a beznadz iejna to pozostaj e tylk o śmiech zawsz e jes t korzystn e rozwiązanie wciąż się zastanawiałem nad ty m jak szybk o zm ienia żyjemy w tak im kapitalistycznym systemie bardz o szybk Rozwiń » o si ę mark i zmieniają tak że pan pani nie w ie pan mieszka ma pan jakiś skle p wychodz i pan któregoś dn ia jest przebrana żywienie jest w og óle inny skle p uda kiedy ś mieli śmy Trybunał Konstytucyjny dz isiaj Piotr Paweł tak t o si ę szybk o straszn ie zmieni nie w iadomo, al e oczywi ście te n śmiech jako w łaśnie bron i mo że spos ób, na kt órą traum y dn ia codz iennego znan y by ł od o d la t pan 6 lat temu chyb a tak ą prac ę naukow ą śmiech wczasach ostatecznyc h tematyk a rel igijna f ilmikach Mikołaja Reja to wydawnictwo ukaza ło si ę dzięki wydawn ictwu arte s l iberales Uniwersytetu Warszawskiego wiedz ąc odsy łam wszystkich pa ństwa, kt órzy byl iby śmiechem wczasac h ostatecznych zainteresowa ć dn i fascynuj ące myślę przecież jest t o, że k iedy myślimy o tak ie nazwiska jak Mikołaj re j Jan Kochanowski tutaj lista jes t długa to my ślimy o n ich jako patr iota, czyl i czyste j krw i Polakach czyste j krw i rzymsk ich katol ikach czystej krw i oddanyc h spraw ie Polski cokolwiek t o mia ło znaczyć cz y tak też jest w przypadk u Mikołaja Reja cz y ta czysto ść na frontac h wszelakich występ te n akt u dotykamy spraw y zupe łnie fundamentalne j m ianowicie przesz łość przez traw y wuje m przez nasz e gorące serc a, które bij ą rytme m współczesności oczywiście t o powoduj e, że pr óbujemy myśleć o szesnasty m wieku tak że w kategoriach dz isiejszych, al e n ic bardz iej mylnego szesnasty m wieku nie mieliśmy żadnej pewno ści czy Polska stanie si ę kraje m protestanckim i to by ły właśnie czas y największej aktywno ści Mikołaja Reja i trzeba pami ętać o ty m, że Mikołaj re j nazywan y jes t ochocz o ojca l iteratury polskiej, al e ta koncepcja tak że oznacz a, że patrzym y na przeszłość prze z pryzmat naszyc h uczuć, czyl i my ślimy sobie, że m y jeste śmy na szczyc ie jakiego ś doskona łego proces u post ępu rozwoj u w zwi ązku z ty m nasi szlachetn i przodkow ie odznaczaj ą si ę pewną radością mimo t o w najlepszy m razie mog ą być tylko ojcam i, kt órzy zatrudn ili jakie ś nurt y kultury prowadz ące do naszyc h czas ów tak n ie było nasz e czasy też za 500 lat będą by ć może traktowane jak o bezmiar prymitywne w zwi ązku z ty m musimy zrozumieć cienie t o jednak nie ma tak iej wizji post ępu w kulturz e w sferach duch a w sferach, kt óre możemy dz isiaj z humanistyką i trzeb a rozumie ć, że problem y, które poruszały naszyc h przodk ów by ły tak samo powa żnemu jeszcze bardz iej dramatyczn e niż dziś je śli my dz isiaj drużynę z e strach u przed apokalips ą ekologiczną on i drżeli z e strach u przed apokalipsą ucieleśnione, czyl i przed ty m c o opisane cho ćby objaw ieniu Świętego Jana co stan ie si ę, kiedy pan u żyć, czyli Chrystus na Antychrysta, ale i na świecie poprzedzony prze z okres panowan ia Antychrysta, by te n Antychryst by ł postrzegan y w r óżnych momentac h nawet już n ie papierze podawal i na bie żąco aktualizować -li wiek Antychrysta tu dotykamy w łaśnie te j p ilnej spraw y, ponieważ szesnasty m w ieku reformacja zaczyna si ę n ie, dlatego że Marcin Luter zapragn ęła dorównać naszy m wyobra żeniem o postępie religijnym alb o przetestowa ć nasz ą tolerancj ę to n iema nic wspólnego z naszym sposobe m my ślenia Religi Marcin Luter jak s ądzę rozpocz ął swoj ą walk ę nieprzejednane z papiestwem n ie w 1500 siedemnastym rok u w 1500 dwudziestym wted y, kiedy doszed ł do wn iosku, że papież jest antychryste m i by ła t o zasadnicza zmiana nowo ść w kulturz e Europejskiej, poniewa ż wiek piętnasty był nacechowan y oczek iwaniem na Antychrysta, al e wedl e tradycj i głęboko ugruntowanych w p ierwszym Tysiącleciu chrześcijaństwa, kt óra t o tradycj a m ówiła, że Antychryst pow inien by ć tak ą b łazeńską odpowiednio o ścią Chrystusa taką postaci ą, która zgodnie z drug im l istem do Tesaloniczan zajmie m iejsce w świątyni Bożej będzie udawa ć Boga, czyni ąc rozma ite fa łszywe cu d cuda i wywodz ąc z nieszcz ęśników, którzy dadz ą się uwie ść mieliśmy m ówi się nowoczesności pan i profesor szachy tych ry s jes t nieśmiertelną postaci ą naszej kultur y, ale proszę zwr ócić uwag ę miał on biografi ę oczywi ście kon iecznie b iografie wszyscy zachodz ili w głowę, k iedy si ę urodzi ł właśnie wiedzieliśmy, że urodz i się dzisiaj to znacz y, że zosta ło nam 33 lata do dramatycznyc h ostatecznyc h wydarze ń w zwi ązku z tym wszyscy pr óbowali dociec, k iedy si ę urodzi ł zam iast nowo ść ujęcia spraw w wykonan iu Marcina Lutra polegała na tym, że Lutra doszed ł do wn iosku, że Antychryst instytucjonalne i c o więcej znajduje si ę w samy m sercu ko ścioła rzymsk iego, kt órego przecie ż Marcin Luter by ł ważnym przedstaw icielem jak o doktor teologii jak o Rosjanin o d teg o moment u kiedy odczyta ł, że jeg o zdaniem papie ż antychrystem n ie by ło odwrot u n ieprzejednane walki, dlatego że co ś wspólnego z kresów byli, al e jak trzeźwo zapytuje Święty Paweł w zwi ązku z ty m nale żało zerwa ć z ko ściołem katolickim i rozpocząć walkę o śmierci życie dobrz e o ty m, pamiętać, dlateg o że Mikołaj re j by ł tak im samym aposto łem reformacj i w Polsce jak Marcin Luter aposto łem reformacji na zach ód od Rzeczypospolitej, ale wybra ł inne narz ędzia do pewneg o stopn ia podobn e paradoksalnie m y znam y Mikołaja Reja robionego na nas z obra z podobie ństwo jako poczc iwego szlachc ica, o których my ślimy w kontek ście rozmaitych inscenizacji świat n ie w iem Tatry telew izji polskiej jak o tak iego brodatego brzuch a teg o szlachcica, kt óry wznosi Kufel p iwa i ta m recytuj e pochwałę życia, w którym mo żemy znale źć tak ie uc iechy jak ta m Ano g ąski k si ęgają Ano kurk i, żeby ją Ano jak orzekł, że rząd europarlament late m w parlamenc ie chce no al e w swojsk im wydan iu prawda to znaczy, że jeste śmy w gran icach naszego folwarku i t u jesteśmy bezp ieczni zaczn ie rozkosz tymczase m oczywi ście on przed e wszystk im jest aposto łem reformacj i, kt óre odczuw a głęboki l ęk, że ju ż n iebawem nastan ie koniec świata, a skor o rozpoznaliśmy Antychrysta to ju ż jest pierwszym znak iem za chwilę pojaw i si ę Chrystus, kt óry wst ąpi z ob łoków musimy walczy ć na śmierć życie z e złem, kt óre Antychryst ucieleśnia to syste m bardz iej dl a na s dzisiaj n iejasna, a najbardziej fundamentaln e dl a rozum ienia twórczości Reja to fak t, że on podobn ie jak Luter rozum ie, że świat nie rozpozna ł Antychrysta dzi ś Antychryst ukrywa si ę pod mask ą pod mask ą świętość świat oddaje m u cz ęść poczytuje papie ża za kogo ś, kto t u na ziemi zbli ża ca łe rzesze chrze ścijan do Chrystusa, a tymczasem jest t o zgodz icie, kt órzy t łumnie prowadzi lud chrze ścijański opieki i walka by ła walką n ie tylk o osobist ą Reja cz y Marcina Lutra o ich w łasne zbaw ienie by ła walk ą Orzesze wspomn ianych chrze ścijan, kt órzy n ie widzieli, że ce n, kt óre jes t papie żem uchodz i za przewodn ika pobo żnych w istocie jes t uwodzicielem, kt óry prowadzi ich wielką gromadą dopiek ła, a t o oznaczało, że nale żało przyjąć zasad ę i w te j m ierze podobn y jest rej s do Lutra stosujem y wszystk ie środki, żeby walczy ć z antychryste m, a naszy m głównym zadan iem jes t zedrzeć mask ę obłudy z jeg o z pozor u Świątobliwość twarz y i zobaczyć, że pod nią ukryw a si ę demon iczna natur a szatańska natur a papieża c o oznaczało, że mo żna stosowa ć wszystk ie gatunk i od ściśle teolog icznych ta k jak kazan ia cz y egzegez a apokal ipsy, a pami ętajmy najważniejsze dzie ła Mikołaja Reja w łaśnie te 2 olbrzymi zbi ór Kazań, który w przel iczeniu na dzisiejsze standard y liczy łby par ę tysi ęcy stron i olbrzym i oczywi ście zbiór komentarz y apokalipsy wr ócimy do naszej rozmow y po informacjach Radia TOK FM śmiech wczasach ostatecznyc h tematyk a rel igijna f ilmikach Mikołaja Reja o d te j ksi ążce rozmaw iamy państwa moim gościem jest autor pan prof. Paweł Stępień z wydzia łu arte s l iberales Uniwersytetu Warszawskiego informacje o dziesi ątej 20 wczora j pa ństwa i moim gościem jest pa n prof. Paweł Stępień z wydzia łu arte s l iberales Uniwersytetu Warszawskiego śmiech wczasac h ostatecznyc h tematyka religijna f ilmikach Mikołaja Reja t o książka autorstwa traktuj ąca w łaśnie o śmiechu czasac h ostatecznych mówi si ę przed informacjami, że wiek szesnast y to momen t, w którym Antychryst wydaj e si ę zosta ł przez niekt órych z identyfikowany w samy m serc u w p ierwszy antychrystem n o i opr ócz tego, żeby o tym wiemy t o mus imy przekonać teg o innych pokaza ć ja k na czy m poleg a ta mask a sprawi ć, żeby za t ą maską n o w łaśnie ojc a Świętego mo żna by ło zobaczy ć diab ła ta k tak oczywiście sz ło o t o, że b y to rozpoznanie u świadomiło im, że maj ą kroczyć drog ą s łowa Bożego, a to s łowo Boże mia ło być podawan e w j ęzyku jak t o mówiono w ówczas verna kul inarnym Ludowym, czyli w wypadk u Reja po polsku to co jes t bardzo wa żnej, o czy m powinniśmy pami ętać Mikołaj re j rzeczywi ście odgryw a rol ę z pozor u domorosłego teologa n ie wah a się tego zrobi ć, cho ć nie ma wykszta łcenia w sens ie ścisłym uniwersyteck ą Teologicznego, ponieważ rozumie, że jes t mało czasu, że nadchodz ący Chrystus oczekuj e skuteczneg o apostolstwa i by ł n iezmiernie skuteczne były znaczn ie bardz iej popularnym pisarzem ni ż Jan Kochanowski szesnasty m w ieku, a nast ępnie po jego śmierci, k iedy powol i powol i Szala w Polsce przechyla ła się, choć je j n ie na stron ę katol icyzmu jezu ici, kt órzy przybywaj ą jako emisariusz noweg o porz ądku pod chińskiego, kt óry ma od wojować teren y olbrzym i Rzeczypospolitej z zagrożenia reformacj i innego wra z z innymi przedstaw icielami ko ścioła katolickiego prowadz ą bardz o intensywną akcję nazwaliby śmy dz isiaj propagandow ą, żeby oczerni ć i wy śmiać Reja, kt óry cieszył si ę niebywa łą popularno ścią jednocze śnie olbrzymim autorytetem wszystk o to zawdzi ęcza gen iuszowi swojeg o w ładania j ęzykiem polskim, jakkolw iek jego j ęzyk dzisiaj wydaje na m si ę zabawn y archaiczne i kojarz y si ę z t ą fa łszywą wizj ą Reja jako Pocztowca pamiętajmy, że w szesnastym wieku s łowo poczc iwy znaczy ć cnotliwy podcza s gdy dz isiaj, k iedy mówimy poczc iwy mamy namy śli w iejskiego głupka poczc iwego pierdo ły powiedzmy to w te n sposób, u żywając teg o n iezbyt wyrafinowanego słowa, ale chodzi o to, że t o oddaje w pe łni emocji, które sn y łączymy nie poczciwe t o znaczy te n, kt óry posiad ł cnoty wewn ętrzną harmonię doskona łość duchow ą, wi ęc jak najbardziej t o jes t myln e wyobra żenie Mikołaj re j rzeczywi ście potrafił porwa ć swoim s łowem s łuchaczy tak dalec e jeg o olbrzym ia kolekcj a Kazań jest u żywana w szesnastym wieku nawet prze z ksi ęży katol ickich, a to oznacza, że osiągną szczy t wyrafinowania w walc e z antychryste m, czyl i księża katoliccy, kt óry z jeg o punkt u widzenia reformator a byli em isariusza am i Antychrysta czytal i jego napisany pi ękną polszczyzn ą jak w ówczas wszysc y przyznawal i wyłączając Jakuba wujk a jego w ielkiego antagon isty jezuickiego kazan ia, kt óre demaskowa ł Antychrysta oczywiście mus imy określić bardz o mocno, że zachowywa ł pew ien rodzaj ostrożności zgodne z e słowami pan a Jezusa, kt óry w 2004. rozdziale Mateusza pow iada, że ta m ohyd a zasi ądzie na najwa żniejszym miejscu świątyni jerozol imskiej ohyd a spustoszenia i dodaj e k t o potrafi czytać ich czy tak t o potraf i słuchać ich słucha i Ray zak ładał, że trzeba stosować w tym zasady i n ie m ówić wpros t z antychryste m zgodn ie z sugestią takiego, kto jest świadom te n odkryj e na ksi ęża byl i tak zafascynowan i polszczyzną, że n ie mamy wyraz ili tak sam i godz ili swojego zw ierzchnika, więc by ło t o rzeczywi ście rzecz ą zupe łnie fundamentalna, al e t o co wydaj e się dz iwne z naszeg o punkt u w idzenia z pozor u tylko odleg ła jes t walk a z ambon y dotycz ąca spr aw teolog icznych ods łaniany s łowem polskim ods łaniany prze z postać czk a o d śmiechu, gd y tymczase m dotykamy zagadnie ń w najwy ższym stopniu z e sobą powi ązanych w kulturze średniowiecza, które r óżne nurty wciąż jeszcz e są żywe jak szesnasty m, a przede wszystkim o to, żeby zrozumieć, że t o c o d iabelskie i powi ązane n ierozerwalnie z karnawałem t o d iabelskie jest powi ązany n ierozerwalnie z grotesk ą i z tym c o budzi śmiech, a nawet zysk a teologi ą ci z e wszystkimi sferami, kt óre wiążą si ę z wydalaniem, poniewa ż t o c o upaja na s kwietnych zapache m łączy si ę wyobra źni Teologicznej metaforyczne j rajem wszystk o to c o d ławi nas potworny m fetorem łączy si ę z piek łem zate m kiedy pojawiaj ą si ę Marcina Lutra cz y Mikołaja Reja rozma ite obrazki z katalog i, które godz ą w papiestwo to n ie jest wyraze m, jakbyśmy nie ma śladów humor u jak ich prostactwa t o jes t wyrazem teg o, że on i rozpoznali papie ża jak o głównego agent a szata ńskiego w zwi ązku z tym opisuj ą g o językiem w łaściwym dla wszystk ich wyobra żeń grotesk i zwi ązanej z diab łem z piek łem z szatane m należy tak jak Groteska mia ła by ć w łaśnie humorem dowodów, by kto ś taką grę t o kara 2 poziomach, czyl i z 1 strony katalogi jak o klasyf ikacja szatana jego us ług z drugiej strony z katalog u jako co ś co te ż łatwo wywo łuje tak u śmiech kluczow e pytan ie brzm i, dlaczeg o mieliby śmy si ę śmiać i bardz o c iekawie przedstawia wilkach Mikołaju jak to s ą petycj a z naszej perspektywy by łby t o zbiór dowcipów zbi ór kawałków zam iast z perspektyw y kultury szesnasteg o wieku t o jest zbiór ucieszy tyc h opowie ści, kt órych jak odpowiedzie ć prawodawcą tw órcy s ą najbardziej popularny m w ieku piętnastym szesnasty m spo d brac i linii, kt óry był sekretarze m papieża i w czas ie bardz o d ługi pos ługi swo ich kancelarii pap ieskiej zbiera ł rozmaite dykteryjki i jes t uderzaj ące znaczna cz ęść tyc h dykteryjek no w łaśnie dotyczy zagadnie ń zwi ązanych z kościołem z duchownym i z ich rozma itymi grzechami n ie stroni te ż skład o d katalog opowieści wczesnyc h pan a z ukaza ły niedawno no t o mam y rozma ite zbiory oczywi ście, kt óre tak okaza ły jak najbardziej tuta j wa żną rol ę odegra ła w pojaw ieniu si ę tego tekst u świadomość, że wci ąż n ie mieli śmy t łumaczenia polskiego n o właśnie tyc h wakacji podział bra t Chielliniego teraz szcz ęśliwie mam y, a t o na co wart o zwrócić uwag ę t o uzmysłowić sob ie, że po brac ie linii paradoksaln ie nieświadomie poda ł bro ń ty m, którzy postanowili godzi ć w miejsce z trybu n ca łe życie zwi ązane, czyli pap iestwo, ale zm iana jes t zasadn icza, o ile katalog i j a u podziemna, czyl i niego wyrasta ła z pewnyc h karnawałowych koncepcji, kt óre m ówiły, że grzec h łączymy z szatane m i łączymy z karnawa łem o tyl e w wykonan iu Marcina Lutra cz y wykonan iu Mikołaja Reja si ęganie po bro ń w recepcj i jest jednoznaczn ie si ęganiem po bro ń, kt óra ma demaskować diab ła i godzi ć diabła i jes t trochę tak ja k z tym i kazan iami krajowymi t o znacz y rej n ie jes t brutalnie ant y pap ieski tak jednoznaczn ie ale kiedy wyjdz iemy w g łąb jeg o tekst ów widzimy wyraźnie, że ich ostrz e sk ierowane przec iw papiestwu, a t o oznacz a, że k iedy wybuch a śmiechem no jakie ś dobre Towarzystwo np. złożone spraw y syn ów ko ścioła rzymskokatolickiego w istocie ich śmiech godz i w jakimś symbol icznym sens ie Antychrysta dl a różne kategor ie, żeby dotrze ć do r óżnej publiczności chyb a tak, cho ć mus imy sob ie uzmys łowić, że nie wyraf inowane dowcipy nawe t patolog iczne by ły dowc ipami, kt óre bawi ły wyraf inowane Towarzystwo dworsk ie, a koncepcj a f ilozoficzna, kt óra w pe łni świadomie uzasadn ia tworzenie koncepcji i do kt órej odwołuje si ę Mikołaj re j w swoim zb iorze Anglików wprost ogłosiła, że je śli chcem y zatrudni ć najg łębszym myślami filozoficznymi lub etycznymi naszą dusz ę i umysłu o d czas u do czas u musimy pozwolić, b y mog ła si ę orze źwić prz y czystyc h wodac h np. patolog icznego dowc ipu to wydajność jes t zupe łnie n ieprawdopodobnym po łączeniem 2 biegunów, gd y tymczase m wówczas mia ło t o sankcj e g łęboko pobo żnej f ilozofii człowieka tak to one my ślę, że t o jest jako ś jakiś bl iskie naturze ludzkiej tak że ju ż podda łem wyb itny wysi łku intelektualnym szukam y chw ili zapomnienia w łaśnie w prostocie rei nawe t dodaj ą, że tak, gdyby śmy wszysc y chcieli z tą powag ą toby śmy poszalel i, a jednocześnie an i przez chwil ę, kiedy zajmuje si ę tym i uczelniami sprawam i n ie zapomina swojej najważniejszej m isji, czyli o d misji, kt óra jest wa żna w świetle nadchodz ącego powt órnego przyj ścia Chrystusa cz y nawet k iedy my ślimy kombinujemy patrzymy, kt o jes t antychryste m chw ila oddech u relaks u to pamiętamy, że i tak kon iec zbliża t o znacz y pami ęta o tym, auto r, a my wra z z nim uczestn iczymy w jakimś proces ie, kt óry ma nas przybli żyć zbawi odl iczamy skromn ie liczony tak do ko ńca świata tak że m y odl iczamy wsp ólnie do informacji Radia TOK FM, kt óre ju ż kilka minut o godz inie dziesi ątej 40 państwa mają gości jest pan prof. Paweł Stępień z wydzia łu artes l iberales Uniwersytetu Warszawskiego i wydawnictwo wydzia łu arte s l iberales wydało 6 lat tem u śmiech wczasac h ostatecznyc h tematyka religijna f ilmikach Mikołaja Reja autorstwa właśnie mojego go ścia pan a prof . Pawła Stępnia informacje o dziesiąty 40 po informacjach wracam y do program u Owczarek wczora j państwa mają gorsze jest pa n prof. Paweł Stępień z wydzia łu arte s l iberales Uniwersytetu Warszawskiego śmiech wczasac h ostatecznych tematyk a religijna figi Mikołaja Reja si ę panie profesorze czas już skoczy ć na g łówkę do Anglików i spr óbować zrozumieć dla tyc h z nas, którzy n ie znaj ą średniowiecznego polskiej wspaniale mo żemy si ęgnąć do silnika, który wci ąż baw i polsk ich student ów jak si ę przed nią przekonają r ównież baw i student angielskich co znacz y, że jednak jes t uniwersalny oburzen ie jedni drudz y nie rozum ie i pewnyc h rzeczy są z pewnością n ie rozumiemy, al e teraz państwo przekonaj ą, że filmik m a w sob ie w ielki potencjał komizmu przeczytamy, bo skutk i jak wszystkie filmiki radiowe l iczy zaledwie 8 wersów bab a co pasję p łakała oznacza tylk o, tyl e że kob ieta p łacze zanosi si ę p łaczem w czasie nabo żeństwa wielkopiątkowego pasyjneg o czy wtedy, k iedy śpiewa się w ko ściele katol ickim pasj ę wedle Ewangelii Świętego Jana, gd y ksiądz śpiewał pasuj ą, wi ęc bab a płakała i m ieli po łacinie druga i pyta ła p łaczesz, a t o wiem pewn ie n ie rozumiesz czemu i te n twój p łacz podobn o bardz o szalon e Emu rzek ła baba iście p łacze n ie dlatego, lec z wspomina ł swego 8 Kamil tego c o mi dec h prosto z tak im ksiądz g łosem rycza ł i takie ż na statk u czasem c icho krw i ciało w idz jedna k budz i u śmiech r ównież dzisiaj, mimo że jeszcze trochę b ędzie mieli 500 lat o d momentu, kiedy Mikołaj re j rozpisał, ale n ie to co wydaj e się oczyw iste jest tuta j najwa żniejszy wypadk u Reja to co pozwal a nam z łapać Reja za r ękę i odeprze ć rozma ite głosy w ątpienia, że tutaj w łaściwie nie ma co si ę doszukiwa ć g łębi t o źródłach, z kt órych nas z autor korzystał jeśli si ęgniemy do źródeł kt órymi były opowiastki używane prze z kaznodzieję średniowiecznych, czyl i egzemplar z średniowieczne ora z wspomnianego podzia ł brać z n iego, którego zbi ór mam y te ż dostępne ju ż w j ęzyku polskim dzi ęki in za cz ęść tak i pan i prof . Marcie Witkowskiej Maksymin mo żemy zrozumie ć sorry zmieni ł w tekstac h, na kt órych bazowa ł pierwotnie by ła to opow iastka o pe łnym pych y ksi ędzu, który by ł przekonany, że śpiewa tak cudownym g łosem lub przemawia na Kazaniu tak przejmująco, że tuta j 1 z w iernych uleg ła czarow i jeg o g łosu i rozp łakała si ę pamiętajmy, że w kulturz e średniowiecznej płaci znak iem skruchy, a t o oznacza n ie tylko b y powiedzie ć prywatne pokrzep ienie dl a kap łana jest znakomitym m ówcą lu b śpiewakiem an ielskim g łosie, ale przede wszystk im sty l skuteczny m duszpasterze m i pych a prowadzi do teg o, że po okazaniu lu b po msz y zbliża si ę do te j kob iety, żeby uzyskać potwierdzenie, że jes t rzeczywiście znakom ity w swoim fachu, ale wted y właśnie, m ówi że wspomina ła osio łka, a jeg o głos przypom ina u życzenie tego os ła re i zmienia sytuacj ę zupe łnie żydowskim pokazuj e na m, że jeste śmy w obr ębie nabo żeństwa wielkopi ątkowego i tu otw iera się t o c o najwa żniejsze Otóż jesteśmy z łudne prze świadczenie, że w iek 16 z w iekiem renesans u, gd y tymczasem renesan s, owsze m, istnieje, ale jes t tylko elitarny i w pewnyc h o środkach rozw ija się to c o łączymy Łukasz Górnicki z Janem Kochanowskim Andrzeja Frycza Modrzewskiego tak dale j natom iast generalny nur t życia Pobożnego szesnasty m w ieku katol ickiego jest naturaln ą kontynuacją 15 wiecznej pobożności, kt óre dzisiaj nazywa m średniowieczną niezmiernie ważnym ryse m tej pobo żności dla pobo żność maryjna on a polega ła na tym, że wted y, k iedy rozmyślam m y na d m ęką Chrystusa mam y wsp ół cierpie ć z Chrystusem lać łzy na d jeg o cierpieniem, ponieważ jes t t o droga wewn ętrznej przemiany, kt óra pozwoli na m g o na śladować re j natomiast podobn ie jak Marcin Luter był g łęboko przekonan y, że te n model pobo żności pasyjne j wsp ół cierpienia z Chrystusem lan ie uznan i jes t fa łszywy dodatkowo mam y osob y, kt óre uczestnicz ą w pewnej celebracj i pewny m wydarzeniu, kt órego n ie rozumiej ą tak jest to jes t tuta j zupe łnie kluczowe, poniewa ż mamy j ęzyk łaciński, a i powiedzia ł Ray wprost, że język łaciński t o jest 1 z szata ńskich broni papieża, kt óry chce uniemo żliwić prostaczk a uczestn iczenie w tajemnicach Bożych, ale godz imy tu 2 sprawy nie tylk o t o, że l iturgii odprawiana jes t w j ęzyku łacińskim godzimy r ównież tę koncepcj ę współ c ierpienia z Chrystusem, kt órą Luter re i zast ąpili koncepcj ą rozpatrywania w łasnych grzech ów Luter i mówili p łacze nad Chrystusem, ale na d sobą i na swoją le śną natur ą, żebyście mogli dokona ć wewn ętrznej przemiany cele były t e sam e wewnętrzna przem iana, ale mode l katol icki eksponował współ sierpie ń z Chrystusem poszerzyć uwag ę, że w tym filmiku, chocia ż kob ieta n ie rozum ie języka łacińskiego w istocie wsp ół c ierpi z jakąś umieraj ącą istotą rozpami ętują pod wpływem tego Schleck g łosu ksi ędza, kt óry śpiewa pasuj ą cierpienie, czyl i pasję sweg o osio łka cz y zamiast rozpatrywa ć c ierpienie i pasj ę Chrystusa i lać łzy na d cierpieniem umieraj ącego na krzyżu zbawcy ona lej ą łzy nad umieraj ącym osio łkiem oczywi ście rej w te n sposób przeobra ża źródła, które godzi ły w pychę kap łana w istocie w tak i spos ób, że pokazuj e na m kościół katol icki jak o przera żające m iejsce, w którym odbyw a się co ś na wz ór Czarni si ę tak, czyl i zam iast skłaniać w iernych do głębokiego wej ścia w tajemnicy odkup ienia m ęki Chrystusa w istocie pobudzam y ich, u żywając j ęzyka łacińskiego do tak zwodn iczy tyc h przeżyć jak rozpatrywan ie męki c ierpienia osiołka i prosz ę zwr ócić uwag ę z całą pewnością n ikt z 16 wieku n ie dokonywa ł tak iej egzegezy t o pokazuj e bardz o wyraźnie, że Real, kt óry pona d wszelk ą w ątpliwość tak gruntownie zm ienia istoty te j opow iastki zdaj e spraw ę, że n ie chodz i t u g łębokie rozumienie prawdopodobn ie śmiech dobrz e, żebyśmy pami ętali o ty m, że ten śmiech, który godz i Antychrysta ma co ś wspólnego z e śmiechem, kt óry znam y z psalmu drugiego n o t o pa n redakto r ja jako już zakorzen ieni życie tam pewn ie pami ętamy p iosenka Tiltu, a potem brygady kryzy s wolę wol ę i Babilon Babilon upad ł an i utkany z rozmaitych cytat ów b iblijnych m. in. zaczyna się o d Sanu drug iego, kt óry mówi o zam ęcie w świecie władców, kt órzy chc ą wystąpić przec iw Bogu jak b ędziemy dale j do tego tekstu sam i tego zobaczym y, że Bóg śmieje si ę z tyc h, kt órzy odważyli si ę wyst ąpić przec iw niemu, więc być może ka żdy, kto wybuchał śmiechem nawe t zupe łnie nieświadomie, s łuchając teg o s ilnika w istocie wybucha ł śmiechem, przyłączając si ę do śmiechu Bożego na kole i zac iera ręce jak o prosta, czego Boże, bo o n świadomie kultywował swoj ą wizj ę jak o prostaczka, ponieważ m ówił też jawny dow ód na t o, że nastały czasy ostateczn e mówił na ten tema t, że t o ju ż Zmierzch tego świata zbli żają si ę czas y ostatn ie, poniewa ż w czasac h ostatnich nawe t kam ienie wo łać będą j ą ja jeste m tak im kamieniem jeśli ja mog ę by ć domoros ły teologiem jes t jawny zna k, że zbliża si ę turyst ów z pychy paradoksalnie, al e przem ieszane z pokorą, dlatego że form a tych tak mo że wiedzie ć cz y pycha w tej m ierze, że on uznawał siebie z a dobre narz ędzie bo k tak natom iast oczywi ście m ówił jestem ty m narzędziem jako postać cze k i oczywiście to jes t niezmiernie przewrotn y mode l, al e katol icy pote m bezlito śnie wykorzystali, je żeli Jakub wuje k napisa ł swoją post y lektur y oczywi ście z próbą odpowiedzieć od wojowan ia świata, kt óry został zawładnie t y przez t ą napisan ą pi ękną polszczyzną posty Reja n o t o tam rozmaite aluzji do Mikołaja Reja ju ż maj ą wyra źny posmak teg o nagrzewania si ę z jeg o prostactw a cz y takie, że nie mo żemy rozma itych terminologicznych rozbiera ć wedle g łówki swojej t o jest jawn a aluzja oczyw ista aluzj a jawn e odwo łanie do Mikołaja Reja, który ochocz o pos ługiwał si ę j ęzykiem potoczny m, cho ć jednocze śnie bardz o wyrafinowanym przeka z pewn ie czapk ę z g łów przed w izytami, w którym uda ło si ę odbić t o bardzo z łożony proces n ie tylk o oczywi ście jezu ici też muszę pytać o tym, że jezuici, jakkolw iek byli zakonem odpowied ź militarna zdyscypl inowany n iezwykle nowoczesny m swoich czasac h chodz i o sposob y perswazj i oddziaływania to mus i jednak doda ć, że wcale nie c ieszyli się powszechn y entuzjaz m w ko ściele katolickim to też jest taki ułatwia na m się zdaj e z naszej perspektyw y, al e rzeczywi ście jest także t o ich n iestrudzona walk a o ostateczny m rozrachunk u doprowadziły do tego, że Szala przechyli ła si ę na stron ę katolick ą, k iedy w latac h dwudziestych siedemnastego w ieku prawie się sam o Dombrowski n iezwykle c iekawy kaznodz ieja lutera ński piszący n ie mn iej poważnym językiem ni ż Mikołaj re j nie ma ju ż żadnych szan s na odniesienie takiego sukces u, jak i by ł udzia łem Reja, a t o zaledw ie kilkadziesi ąt la t po ukazaniu si ę krajowej pos t, czyli c o oznacza, że rzeczywi ście zmiana dokonała Area, poniewa ż tak barwn ie opisywa ł rzeczywisto ść pada ł ofiarą tak ich g ier, jak ie stosuj e n p . b iskup Wereszczyński w swoim tak im satyrycznym pi śmie wym ierzonym w opinii ps ów i p ijani c óż wszelk iej ma ści, których to sugeruj e, że to coś wie na tema t Mikołaja Reja następnie odmalowuje g o jak o monstrualneg o Gargano ulicznego obsza r duch a p ijaka, kt o był adresate m filmik ów wszyscy właśnie ze wzgl ędu na t ę w łaściwość kultur y dworskiej, kt órej by śmy mówili intelektualnej, kt óra ch ętnie odpoczywa ła po trudach najg łębszych doczek a nawe t teolog icznych, używając n ie wyrafinowanych nawe t żartów te tekst y były adresowan e do wszystk ich, a ponieważ był p isany po polsku to n ie znaczy ło, że n ie oznaczałby najni żej niechętnie czekal i c i, którzy byli lepiej wykształceni prosi ła go w tym samy m czas ie powstaj ą polskie fraszki Jana Kochanowskiego, a nasz adre s by ł szerok i, a poniewa ż kultur a karnawałowe zawsz e nas bawi na wygranie ma bardz iej zabawnego ni ż artysta t o logiczne w kulturz e karnawału n ie wiemy, dlaczeg o tak jes t, bo oczekiwali śmy wi ększego wyraf inowania ludzkiej natur y, al e jedna k ludzka natur a sk łania do tego, żeby t o co postac ie by ło zabawn e rzeczywiście mo żna powiedzie ć tak f izyki na równi wskazan iami mogły docierać do wszystk ich, al e jeszcz e bardz iej skuteczne, poniewa ż docierały do n ich wted y, kiedy nie m ieli g łowy zatrudniony wa żnymi myślami ni ż jaki ś teolo g katol icki, kt óry zastanawia si ę jak to zwalczać Lutra i Reja postanowi ł odetchn ąć, słuchając filmik ów Reja i wybuchn ął śmiechem nad przypadkam i kob iety, kt óre wsp ółczuł szokow i w istocie przyłączą się do śmiechu Boga w idzianego na obra z podobie ństwo Mikołaja Reja i Marcina Lutra, dochodz ąc w istocie pap iestwa, czyli p ierwszy Polski Konrad Wallenrod paradoksalnie tysiące m ieli teg o pe łną świadomość mamy t u leczen ie niezmiernie wyrafinowan ą kreacj ę artystyczn ą Mikołaja bardzo dzi ękuję panie profesorze profesor ch ętnie Paweł Stępień z wydzia łu arte s l iberales Uniwersytetu Warszawskiego, b y państwa i mo im go ściem o d państwa tak że do publikacji książki, al e profesora śmiech wczasac h ostatecznych tematyk a rel igijna f ilmikach Mikołaja Reja wydane j prze z wydawn ictwo śnie wydzia ł arte s l iberales Uniwersytetu Warszawskiego dzi ękuję bardzo informację Radia TOK FM ju ż kilka m inut o godzinie jedenast y po informacjach wracam y do programu of f czare Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA