REKLAMA

'Trzeba anulować, bo przegramy' - "To jest fraza na mem"

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-11-22 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
22:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Michał Lis witam pa ństwa 6 minut temu min ęło po łudnie cz y wczoraj w noc y właściwie dzisiaj w noc y w sejmie dosz ło do oszustw a przypomn ijmy, że podcza s wybor ów w nowyc h cz łonków KRS dosz ło do absolutn ie bezprecedensowe j sytuacj i g łosowanie zostało przerwan e, a właściwie marsza łek Elżbieta Witek n ie og łosiła jeg o wynik ów pos łuchajmy posłuchajmy c o wydarzyło si ę w noc y Sejm pose ł Platformy Obywatelskiej i du że państwa, że n ie działa, Rozwiń » że pa ństwa pose ł pani pose ł przed chwileczką o d państwa by ła tak ą sam ą pro śbą 1 posłanek prawa sprawiedliwo ści podesz ła do marsza łek Elżbiety Witek kaza ł Chorwacja żyła pan i Anna Borowiak no w łaśnie powiedziała, że trzeb a go głosowanie powt órzyć, bo przegram, cho ć oczywi ście klu b prawa i sprawiedliwości Borowiak potw ierdza, że t o w łaśnie on a była autork ą tyc h słów posłuchajmy co si ę działo dale j marsza łek Sejmu og łasza wyniki g łosowania t łumaczy, dlaczeg o g łosowanie zosta ło przerwane prz y już przestrzegal i ostatn i dzi ękuję ta k w razie proszę, więc pytan ie wyn ika głosowało 448 posłów pan Marek Ast otrzymał 234 głosy pan Arkadiusz Mularczyk 233 Bartosz Kownacki 233 pan Kazimierz Smoliński 530 pani Kamila Gasiuk-Pihowic z 199 Mariana Senyszyn 196 Sejm bezwzględną wi ększością g łosów wybra ł czasu pana Marka Asta pan a Arkadiusza Mularczyka pan a Bartosza Kownackiego pan a Kazimierza Smolińskiego na stanow iska cz łonków krajowej rady sądownictwa proszę pa ństwa, poniewa ż wn iosek o reasumpcj ę tamteg o g łosowania zgodn ie z regulam inem za chwileczk ę ogłosi kr ótką przerwę zwan y konwen t seniorów, ponieważ jes t to decyzja marszałka, która podejmuj e po zasięgnięciu op inii na zapytan ie pan a posła na podstawie przegram t o głosowanie dok ładnie tak iej same j nazwie przerwan o g łosowanie w przypadku, kiedy zg łosił pan pose ł Borys Budka, że jego kart a b ędzie g łosowanie 4 głosowanie czterdzieste dziewi ąte prosz ę pa ństwa pan i poseł na pan i pose ł proszę n ie krzyczeć do mnie g łosowanie czterdzieste dziewi ąte zosta ła przez e mn ie przerwan e i 50 głosowanie, które zajęli b ędą z nam i dyskutować tak by ło tak było w tak im raz ie ogłaszam 3 minuty przerwy prosz ę konwen t senior ów do c iemnego salon iku no w łaśnie tak ie takie wydarzen ia w noc y w sejmie chcia łbym jeszcz e pu ścić pa ństwu jeszcze 1 fragment ostatni ju ż jak marsza łek Sejmu Elżbieta Witek kończy pos iedzenie Sejmu posłuchajmy odbył si ę konwen t senior ów przeanalizowaliśmy pan i dalsz y by ło tak że czterdzieste dziewi ąte g łosowanie było przerwan e przez e mn ie od łożył 50 na pro śbę pan a pos ła Szczerby natomiast różnica w g łosach by ła na tyl e duże, że zgodnie z regulaminem, który mówi o tym, że, je żeli by ły jakieś wątpliwości c o do c o do ilości głosy, kt óre mogłyby zawa żyć na wyniku g łosowania tego nie było w zwi ązku z tym n ie będzie reasumpcj i g łosowania Szanowna pan i marsza łek panie prem ierze wysok a izbo przed chwilą zosta ły opubl ikowane nagran ie, na kt órym 1 z pos łanek prawa sprawiedliwo ści m ówi pani marsza łek nagran y jest jak pan i marsza łek mikrofony wskazuj ą, że przegramy t o g łosowanie trzeb a powt órzyć żądane upubl icznienia teg o nagran ia w turz e g łosowania przedstawienia tyc h wynik ów pan i marszałek to c o si ę stało w te j izbie t o jes t skanda l jes t nagranie, na kt órym miasto jest wskazane, że pos łanka prawa sprawiedliwości m ówi o ty m, że głosowanie zosta ły przegran e prze z prawo sprawiedliwość i wtedy pan i marsza łek podejmuj e decyzj e o tym, że trzeb a powt órzyć głosowanie t o jest skanda l żądamy ujawn ienia wynik ów dziękuję pan ie po śle wn iosek formaln y pa n pose ł Budka bardz o t o jes t pani marsza łek Szanowna pani marszałek t o jes t nagranie, kt óre b ędzie dowodem w te j sprawie, dlatego że sta ła si ę rzecz niebywa ła niespotykana w tej izbie nawe t prz y waszyc h standardach cz y, je żeli tak ma by ć uchwalan e prawo Rzeczypospolitej polskiej, jeżeli w sytuacj i, k iedy pa ństwo przegrywac ie g łosowanie pani pos łanka now i przerw ij my szanujem y g łosowanie, poniewa ż przegramy czy t o jes t upade k Sejmu Rzeczypospolitej można robi ć r óżne rzecz y al e raczej n ie mo żna przerywa ć g łosowania, dlateg o że pa ństwo mo żecie przegrać czy stała si ę rzecz niebywa ła pani marszałek i t o n ie chodzi ło o anulowanie i czy ora z funkcje g łosowania tylk o pani marszałek n ie dopu ściła do og łoszenia wynik ów g łosowania nie ma regulam inowej możliwości przerwan ia tego różne bardzo j ą jak panie po śle, pan ie po śle, zgodnie z regulaminem przerwan y zosta ł rząd do przejrzenia w sekretar iacie posiedze ń Sejmu informacja o term inie i porządku 1 drugiego pos iedzenia Sejmu zostanie paniom pano m pos łom doręczona zamyka m pos iedzenie w proszę pa ństwa t o wydarzen ia w sejmie mn iej więcej z p ierwszej w noc y, wi ęc pewnie nie wszysc y s łuchacze m ieli okazj ę wys łuchać na żywo na żywo c o co dokładnie dzia ło si ę w sejmie z e mn ą Study Michał Sutowski publ icysta krytyk i politycznej cz y w Michale czy dosz ło do oszustw a two im zdaniem to jes t rozstrzygni ęcia dl a prawników konstytucjonalist ów i znawc ów regulam inu Sejmu tak że w kwestii formalnej tutaj n ie chc e si ę z pozycji ekspert a, który nie jes t na te j dz iedzinie wypowiada ć natomiast ja jedn o wiem na pewno t o znaczy t o sformułowanie t o t o trzeb a anulowa ć, bo przegramy no t o jes t fraz a mama t o jes t fraz a na jedynk ę tabloidu t o jes t tak ie has ło, które mo że krążyć n o właśnie tak jak na ty m polega mem prawda, że to kr ąży w r óżnych kontekstach r óżnymi kłami parafrazą on e prawd a jes t traktowane jako narz ędzie do języka w fazie da ła na serce i poszerz a proszę co ś takiego rzadko się zdarzają si ę, że niezależnie o d tego jak i jest realn e prawne regulaminowe wym iar tego c o się co si ę w sejmie wydarzy ło to zdanie, kt óre bardz o łatwo interpretowa ć skojarzy ć prawd a jakoś manipulację jakimś czy to w łaśnie to oszustwe m przynajmniej manipulacj ę jakim ś działaniem je śli nie bezprawny m t o na pewno n iestosownym nieprzyzwoitym myślę, że oddziaływanie tego mo że by ć naprawdę pot ężne pami ętajmy, że generaln ie rzecz biorąc ludz ie nie znają się w regulaminie Sejmu i trudn o mi to do n ich pretensj e co raz funkcja t o Niewiem czy p ół procent a spo łeczeństwa by łaby w stanie zdefiniować agresora, czyli powt órzenie krótko tak dlateg o bardzo konkretnyc h warunkac h prawnych natomiast to, że mo żna pewn ą pewn e wydarzenie opowiedzie ć w łaśnie tak im 1 z Loganem prawda, kt óre coś ujmuje t o daj e pa ństwo teoretyczn e Roda cz y te ż ten drugi n ieco bardz iej wulgarn e tata ta wypowiedź prawd a z pami ętnych taśmy t o te ż du żo ważniejsze od tego c o się c o się ta m realnie gdzieś gdzie, gdz ie dzi ś wydarzy ło czy pose ł Maciej Gdula napisana jest Bóg co ś tak iego, że tutaj istotne jes t właśnie nie sa m wyn ik tego g łosowa nasze wyn iki s ą istotne jego opubl ikowania o, tyl e że mogą pokazywa ć n p . jaki ś rozd źwięk w obr ębie sameg o prawa i sprawiedliwość także kulisy były tak ie, że posłowie pozostal i w kuluarach Stali z dala zagadać, które sprawowa ły się g łosowanie było i teraz tylko, że profesor wyprawę, która może dz isiaj, gdyby to forma interesu czy rozu m przeznaczyli n p . z e wzgl ędu na podejrzen ie, że kart y nie dzia łają tak można powt órzyć głosowanie nie ma nic n ienormalnego zagramy związane jest to b y si ę wi ązało z opubl ikowaniem tego pierwszego wyniku, zw łaszcza że sekretar z powiedzia ł pan i marsza łek Witek, że w wszystk o w porządku wszysc y posłowie, którzy byl i na sal i zag łosować, wi ęc z formalneg o punkt u w idzenia wszystko odbyło si ę jak trzeba, a tera z na powa żnie stud io Michał Sutowski publ icysta krytyki politycznej si ły zewn ętrzne wydarzen ia w sejm ie, w kt órych marsza łek Sejmu Elżbieta Witek przerwa ła g łosowanie na d wyborem cz łonków OKS, bo 1 z pos łanek prawa i sprawiedliwo ści podeszła do niej i powiedzia ła mus imy anulowa ć, bo przegram y no lewica tw ierdzi, że t o jest oszustwo z łożyła spraw ę do prokuratury, ale nie uwa ża, że t o jes t taki pla n pomocow y stosune k obecne j partii rz ądzącej do parlament u do demokracji w og óle aż jedno jedno grudn ia, choć oczywi ście fach, że tak tak t o n ie prokuratura rozstrzygn ie prokuratura jes t jedna k w r ękach m inistra Ziobry w związku z ty m trudno mi sob ie wyobrazić, że zosta ły podj ęte realn e dzia łania sprawdzająca w tej spraw ie w imieniu wydaj e się, że wa żne jest, żeby t o przynajmniej zaznaczy ć i pr óbować dzia łać ta k jak gdyb y prokuratura była faktyczna zajmie rozważnie zdarz a się, że pomimo, że w głosowaniu, zmieniając zawieraj ąca i t o w różnych epokac h wiedzia ł o pomoc y kart y koleg i t o tutaj może doszło tak że i to n ie tylko lata dziewi ęćdziesiąte także nieco bliższe nam na czasy t o prawda t o znaczy tak ie mam wra żenie, że to jest z jest też taki troch ę sytuacj ę czy prawo i sprawiedliwość jes t takiej sytuacj i Niemcy pa ństwo pami ętają kresk ówki, które w ogl ądaliśmy w latach niekt órzy z na s w latac h dziewi ęćdziesiątych taka tak ie tak a scena, w której mieszka jaki ś kot b iegnie biegnie, wi ęc bardz o szybk o i z wpad a w przepaść, ale jeszcze biegnie przez chwil ę nad przepa ścią dop iero jak si ę zorientuje duże po pod nogami nie ma grunt u czase m rozpada mojej i odnosz ę wrażenie, że z podejściem prawa sprawiedliwo ści do Sejmu jest t o sposób, że PiS działa tak jakby jeszcz e by ła kadencj a 20152019, kiedy prawo prawdziwość dysponowa ł dysponowało niezawodn ą maszynką parlamentarn ą do głosowania dziś ta maszynk a n iezawodna już nie jes t to z k ilku powod ów naraz p ierwszy po t o, oczywi ście Senat, bo my widzimy to co si ę dzia ło tera z w sejmie na pierwszym posiedzeniu, al e c iekawie naprawdę zrobić myślę o momenc ie dach, ale uprawn ienia radzie s ą niewielkie n ie jest jest wysiłek uchodzi za symboliczne beczk a jest symbol iczna, dlateg o że 1 z element ów si ły prawa i sprawiedliwo ści czy przemoc y względem parlament u było to, że można by ło przepchn ąć kolane m dowolną ustaw ę prz y współpracy prezydenta w zasadz ie w ciągu dob y właśnie się mniej ni ż dobre be z jak iejkolwiek debat y publicznej można by ło odbiera ć pos łom głos pos łom opozycj i i za łatwia to tema t w tym momencie nie będzie t o mo żliwe procedowanie każdej ustawy b ędzie trwa ł minimum 30 dni, kt óre m a Senat n a na rozpatrzen ie ka żdego projektu t o jest moim zdaniem 7 zmiana zasadnicza, kt óra zadecyduj e o tym co op inia publ iczna b ędzie wiedziała o prawie, kt óre się uchwal a, a t o bardzo istotne, że Unia, że op inia funkcj a bardz o cz ęsto dowiadywa ła si ę z dnia na dzie ń coś wydarzyło, zanim z łożą się zorientowa ć ustawa podp isana, więc to n ie jest tylko zwycięstwo symboliczne to chciał bardz o chc ę podkreślić, ale drug a rzecz zm iana uk ładu sił teoretyczn ie prawo sprawiedliwość tyl e samo nawe t oczka wi ęcej mandatów tylk o, że bardz o wzmocniona 2 frakcje tak że Gowina Ziobry i t o widzieliśmy już przy okazj i trzydziestokrotności to n ie jest t o n ie s ą pozorne spory proble m to nie są jakie ś tam tylk o przepychank i, na d którym Jarosław Kaczyński tak ma pe łną kontrolę nie ma już pełnej kontrol i prawa, al e te ż szalbierstwa oszustwo w nowych rzecz y po imieniu wynika ło po prost u z do błędu PiS-u, a tak, choć większość, ale o to, że pos łowie Stali gadal i w kuluarach oczywiście z błędu, al e t e błędy wynikają te ż w te j sytuacj i, w kt órej dużo cz ęściej si ę b ędzie zdarza ło, że w łaśnie sposób przecież t o jest normaln a sytuacja na pos iedzeniu Sejm l itewski pos łów bardz o rzadko tylko prz y bardzo tak ich fundamentalnyc h tak głosowaniach ma m pe łną sal ę zawsz e stuprocentowa frekwencj a to rzadko ść w sejmie teraz sytuacj a, w kt órej brakuj e k ilkunastu pos łowie mają zjednoczon a prawica ma kilkunastoosobowy frakcje Gowina Ziobry, kt óre próbują jako ś tam ma m typować autonomii Zobacz czasem brakn ąć kolokwialnie i pokazać, że maj ą inne zdanie w jak iej sprawie i że bardz o często jes t tak, że brakuj e do zwyci ęstwa w wyborac h w g łosowaniu 123 posłów to przecież każda z tyc h frakcji ma mo żliwość manipulowania prawd ą to jakiś pose ł nie dojedz ie na głosowanie przypadk iem alb o zachoruje w iemy, że w h istorii Polski 1 rząd upadł przez to, że się pose ł prawda zacz ął w toalec ie jak twierdzi ł tak że tuta j to tat a zm iana proporcj i zm iana uk ładu si ł zjednoczonej prawicy powoduj e, że t o zarządzanie maszynką sejmow ą maszynk ę do g łosowania jest du żo trudniejsze Jarosław Kaczyński zachowuje się ca ły cza s tak jakby mia ł pe łen ciąg technolog iczny cz y o n decyduje na końcu op isuje prezent to z korzyścią budow y mo że łączyliśmy si ę połączyliśmy si ę z Anną Marią Żukowską Sojusz lew icy Demokratycznej dzień dobry dzie ń dobry dzień pa ństwo lew ica zawiadomiła prokuratur ę w sprawie podejrzen ia pope łnienia przestępstwa prze z marsza łek Sejmu Elżbieta Witek naprawd ę licz ą pa ństwo, że prokuratura podleg ła ministrowi Zbigniewowi Ziobro zajm ie się t ą spraw ą cokolwiek w te j spraw ie podejmie to znacz y mo żna przyj ąć założenie, że n ic tylko 6 i p łakać albo mo żna przyjąć za łożenie, że jednak c o się wydarzy ło dajem y tem u wyra z prokuratura b ędzie się musiała do teg o tak cz y owa k ustosunkować alb o n ie podejm ie działań albo i będzie musia ł jakoś uzasadnić b ędziemy o t o pytal i albo pow inna podj ąć si ę post ępowanie przynajmn iej sprawdzaj ące i no to jes t oczyw iste, że stała si ę rzecz skandaliczna, że sta ło si ę coś to na trzec iej RP n ie mia ło miejsca, bo t o nawet nie by ła jaka ś reasumpcję g łosowania reasumpcj a głosowania mo że mieć miejsce wtedy, kiedy si ę na wyniki g łosowania s ą upublicznione on zosta ł nawet upubl icznione Ano w łaśnie bowiem hare m, al e obejrzenie pan i poseł prawa i sprawność przegrało g łosowanie w łaśnie, bo rozum iem, że tutaj marsza łek Witek miała te ż wej ście, że tak powiem prawdę t o znaczy mogła zarz ądzić reasumpcj ę głosowania posłowie PiS mogl i sob ie dobre patr z ewentualn ie wrócić bardz o natom iast te n przemocą stosune k do parlament u do opozycji tak że poleg a na ty m, że Maciej Witek uzna ła, że nie ma sens u bawić jakie ż tuta j korowod y procedury można t o zrobi ć na skr óty po prost u można w wyniku stosowania n ie og łosi rentą n o w łaśnie tak tak to znacz y ja mam wra żenie, że prawa sprawiedliwo ści na osob ie pan i marsza łek po prost u się przestraszyło fak t t o, że opinia publ iczna dow ie się, że mo że by ć także prawo sprawiedliwość n ie zawsz e wygryw a głosowania i w zwi ązku z tym w łaśnie nie ujawniono teg o wyn iku, bo to sta ło w opinii publ icznej, a s ą to przypuszcza m, że jednak spraw ę sprawiedliwo ścią to można wygra ć mo żna jednak spowodować zablokować pewn e zmiany czy sie ć t o głosowania personaln e tak jak w przypadk u powoływania cz łonków krajowej rady s ądownictwa i to mog łoby tuta j troch ę zamieszania zrobić t o już nie by łoby tak ie prawo spraw ę złość MOPR i znacz y on i pot ężne i i ta k jak t o do poprzedn iej kadencj i tworz ące prawo, uchwalaj ąc przep isy powo łujące swoich nominat ów na rozma ite stanow iska publ iczne w przeci ągu dob y niemal że i t o byłaby tak a sam a na wizerunku goszczą się przestrasz ą si ę, że co wted y pow ie Jarosław Papis z własnego lęku pomy ślę, że lęki tak ą decyzj ę NATO dominuj ącym uczuciem chyba w śród pos łów prawa sprawiedliwości oczywiście l ęk przed prezesem i l ęk przed tym, że n ie wypełni si ę jeg o nawet niewypowiedzianych oczekiwań n o tak, al e sytuacj a wygląda sytuacj a z dz isiejszej noc y t o wypade k prz y pracy t o znaczy pos łowie jak rozumiem zagadal i się n ie wersj i na sal ę obra d i przez to marsza łek Witek dopu ściła si ę oszustw a najprawdopodobn iej na to ta k jak wspomnia ł Michał Sutowski to ju ż sprawa trzydziestokrotno ści to niebyły, ale prz y pracy, al e po prost u zabrak ło wi ększości innymi słowy zbuntowa ły si ę przystawk i my śli pani że, że to w og óle mo żliwe w tej kadencj i, że prawo sprawiedliwo ść utrac i większość wszystko jes t mo żliwe wskazuj e na t o w łaśnie podej ście i pana Gowina i pan Ziobro, który poczul i si ę wzmocnień swo im wyn ikiem wyborczym i b ędą pr óbowali naciskać tyc h różnych stron pani jedna k mają czasam i r óżne pogl ądy gospodarcz e m. in . n a prawo i sprawiedliwo ści wtedy prawo i sprawiedliwości mo że si ę troch ę rozjecha ć czeka no z 1 strony jaw i si ę jako prospo łeczne z drugiej strony KOV b ędzie ci ągnął w stron ę reprezentacj i neoliberalne neoliberalnych pogl ądów gospodarczych, bo zawsze ta k jak pan Gowin zreszt ą miał jes t szansa na to, że t o się posyp ie, ale nie w iem co od raz u Drago w tej chw ili, ale jeśli jes t na wag ę tego to nie tylko dekompozycj i oboz u władzy, al e z narastającym konfl iktem wzrastaj ą napi ęciem, które być mo że w pewnym momenc ie ten ob óz rz ądzący rozsadzi ć, al e na raz ie przeważają my ślę o kwest ie tak ie czysta utyl itarnym podej ściu do polityki t o znaczy stanow iska i chyba o t o sobie 3 panów t o cz y rozmow y z ministrem Sasinem n o bo przecież t o zosta ło, poniewa ż zadają wojewod ów, że w kolejac h wiceministr ów m ógł kontrolować, bo w poprzedniej kadencji czek a na ludz i Ziobry zostal i za du żo stanow isk administracji publicznej to oczywi ście z punkt u w idzenia prawa sprawiedliwości i w związku z ty m si ę wzmocn ili Michał Szubski prawdziwych, al e szafuje się z teg o Michale powiedz znajdą swoje zdaniem mo żliwe jest utrata większości prze z prawo sprawiedliwość w te j kadencj i tak d ługo jak długo o prawo sprawiedliwo ść ma prezydenta to jes t teg o n ie obrażam to znaczy t o b ędzie wiosenne wybory t o będzie oczywi ście bardzo istotny moment, dlateg o że ewentualn a utrat a prezydentury fundamentaln ie zaburza te n uk ład si ł dotychczasow e w sytuacj i, k iedy mamy 2 frakcje, kt óre w sumie 1 ma wyraziście odmienny pogląd na pewne sprawy my ślę tuta j frakcj i Gowina, bo w środku frakcj i Ziobry t o jest mn iej więcej poglądy PiS - u tylk o troszeczk ę bardziej radykaln a w pewnyc h sprawac h bardzo podobn y elektorat jak mogą ubiegać si ę trochę inny elektora t tym zaj ąć bardz iej potencjalnie badania wstałem nie wiem nie wierzę w te n spór ideowy t o raczej nie m a jak przypuszcz a pan i pose ł z Górniczej o tak moment pos iadanie tylk o w momenc ie, kiedy władza PiS - u jest niezagro żona t o oczyw iste jes t, że o synekury to się negocjuj e z tym, kt o trzym a w ładzę prawda, czyl i w tym momencie Jarosław Kaczyński natom iast gdyby okaza ło się, że cały układ w ładzy si ę zaczyna chwia ć, że mo żliwa jes t po prostu zm iana tak cz y w sytuacji, k iedy mam y prezydenta blokuj ącego wi ększość potencjalnie nawet ca łą dzia łalność wi ększości parlamentarne j, gd y mam y perspektyw ę np. przedterminowych wyborów to wted y wszystko zaczyn a się zmieniać to znacz y, o ile i wted y t e różnice pogl ądów i r óżnice elektoratów, które faktyczn ie Inter orientuj ą mają znaczenie, bo ile Ziobro n ie za bardzo, dok ąd pójść o tyl e Jarosław Gowin w sytuacj i podkreślam zm iany układu władzy my ślę, że miałem pewne pol e manewr u, a na pierwszym na ten film, a na pewn o na co ś takiego l iczy bardz o dzi ękuję Michał Sutowski z krytyki politycznej i Anna Maria Żukowska pos łanka Sojuszu lewicy Demokratycznej t o goście dz isiejszego programu bardz o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA