REKLAMA

Jak przekonać biznes, by dążył do neutralności klimatycznej?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-11-22 12:40
Czas trwania:
13:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rapor t gospodarcz y jes t dwunasta 43 Aleksandra Dziadykiewicz zaprasza m na rapor t gospodarczy Radia TOK FM giełda w Warszawie wreszc ie trochę kolor u z ielonego możemy oglądać si ę WIG 20 w ty m momenc ie zyskuj e 62 % indeks WIG te ż na plusie 60, czyli 6 w tej chw ili w g órę euro kosztuje 4 z ł i 29 g r dolar 3 z ł i 88 g r frank 390, a brytyjski funt dok ładnie po 5 z ł jeszcz e dane statystyczne t e publikował dz isiaj Główny Urząd Statystyczny by ły t e informacje Rozwiń » o produkcj i przemys łowej produkcj i budowlano-montażowe j w październiku no cóż to dan e są zaskakujące i ile produkcj a przemys łowa, która wzros ła o 3 ,5 % t o tuta j nie ma tak du żego odchylenia o d tego, czeg o spodz iewali się ekonomi ści o tyl e produkcja budowlano-montażow a, czyli ta, kt óra odpow iada za drog i z a np. budownictwo mieszkaniowe za wszystk ie t e infrastrukturalne duże projekty n o to tuta j w pa ździerniku jes t n iespodziewany spadek i t o o 4 % produkcja budowlano-montażow a w por ównaniu do pa ździernika roku ubieg łego spad ła o 4 % ekonomiści zastanawiają si ę, wi ęc co wp łynęło na t o, że tak i mamy negatywn y wyn ik zupełnie n ieoczekiwany w łaściwie t o c o wskazują racze j hamowan ie inwestycji publicznych z uwag i na to, że ju ż s ą ostre ci ęcia w inwestycjach samorz ądów kwestia wydatkowan ia cz y kończenia si ę do starej perspektyw y w pieni ądzach unijnych natomiast to samo podkre ślają ekonomi ści za ka żdym raze m, kiedy jednorazowo jakie ś takie dane s ą zaskakujące mus imy poczeka ć na kolejn e dane na kolejn e miesiące, bo to na m pokaże cz y jakiś nowy tren d cz y mo że jaki ś jednorazow y tak i miesięczny trochę, że wypade k prz y pracy dan e, kt óre publikował dzisiaj g łosy t o w łaśnie produkcj a przemysłowa 3 % w g óry i produkcj a budowlano-montażow a, kt óra zaskakuj ąco spad ło o 4 proce rapor t gospodarcz y, a m y w raporcie gospodarczy m dz isiaj popatrzym y sob ie na biznes, al e zupe łnie innej stron y spr óbujemy namawia ć firmy do teg o, żeby sam e spojrzały na siebie troch ę z zewnątrz zastanowi ły się c o mog ą robić lepiej c o mog ą robić inaczej, żeby dążyć do tego, żeby by ć bardziej fa ir w stosunk u do świata, a za studia pan i Maria Andrzejewska dyrektor centrum i energii Warszawa dzie ń dobry dzie ń dobry to może tyc h słuchaczy, kt órzy nie do ko ńca kojarzą skrót June wykw it czy m pa ństwo zajmujecie dzia łamy w obszarz e ochron y środowiska jeste śmy organizacj ą pozarz ądową, kt óra tak naprawd ę zosta ła utworzona prze z progra m narod ów Zjednoczonych ds. środowiska t o w dziewięćdziesiątym p ierwszym rok u, a więc w zasadzie jeste śmy tak ą nawet bardziej ni ż dojrzałą dwudz iesto o śmioletnią organizacją o d pocz ątku dzia łamy w obszarz e wsp ierania zarz ądzania środowiskiem na początku to by ło głównie wsp ółpraca z administracj ą publiczną, ale o d dłuższego czas u bardzo mocn o wsp ółpracujemy również z biznesem n o właśnie teraz tak si ę zastanawiam o kl imacie o ochron ie środowiska bardzo dobrz e, ale teraz m ówi si ę cora z więcej się co się sta ło, bo tema t popularny to też z łe słowo, al e taki właśnie t e, które si ę pojaw ia cz ęsto na agendz ie w ostatn ich k ilku k ilkunastu miesi ącach wcześniej mn iejsze ty m mówiło tak że stanowi ą czy dzięki tem u, że zainteresowanie jes t wi ększa teraz łatwiej rozmaw ia z biznesem myślę, że z biznesem dosy ć tak była mo że łatwiej n o i nigdy n ie jes t łatwo, al e bardz iej otwarty biznesy znam Kazio wanie si ę we wszelk ie działania, kt óre s ą związane z e zr ównoważonym rozwojem chyb a o d momentu wprowadzen ia agendy 2030, czyli inaczej oczywi ście wcześniej r ównież współpracowali również by ł otwart y, ale myślę, że takie przełamanie nastąpiło wted y, kiedy pojawiło si ę cel e zr ównoważonego rozwoj u, b o do cel ów zr ównoważonego rozwoj u do tego wyzwan ia na rok 2030 wszyscy mus ieli si ę odnie ść w zasadzie wszystk ie korporacj e z przyporz ądkowane sob ie cele w do swo ich cel ów wewn ętrznych korporacyjnyc h i rozmawialiśmy wtedy oceny w zakresie cel ów jest 17 siedemnasty t o partnerstw o, ale 16 celów podstawowyc h, którym właśnie każdy przez ka żdy podm iot b iznesowy mo że znale źć swoje miejsce i mo że si ę do teg o odwo łać cel e są to jes t tak i pla n dzia łania czy w łaściwie na, wskazując nam cel, kt óry mamy osi ągnąć po to, żeby doj ść d o do poziomu zr ównoważony da ł do no dobrz e funkcjonuj ącej planet oczywiście t o jes t du że uproszczen ie, a klimat jes t temate m, kt óry my ślę wy głosu troszeczk ę z cel ów zr ównoważonego rozwoj u natom iast na pewn o dosta ło nos zosta ł w sposób szczeg ólny zaakcentowan y w wyn iku przeróżnych dzia łań, bo myśl nie mo żemy tuta j pomin ąć obecno ści Grety, kt óra nag łośniła absolutn ie na całym świecie swoją postawą swo im te ż w izerunkiem dosyć no kompletnie odm ienny niż dotychczasowych, ale przed nią byl i te ż naukowc y i klimatolodzy i gracją rodza j wszysc y c i, którzy rzeczywiście patrz ąc co dz ieje si ę w na planec ie obserwują t o jak bardz o mocn o rozwijaj ące się gospodarki rozwijaj ące si ę przemys łu wp ływają na sta n i tego czym panu, a teraz jes t, jeżeli wyl icza te n dług wobec przyszłych pokole ń i t e dan e są w łaściwie z każdym miesiącem w czwartym kwartal e z ka żdym kwartałem bardz iej przera żające st ąd tak no i jest fantastyczn a odpowiedź no pewn ie wszystkich, ale du żej cz ęści spo łeczeństw, kt óre oddolnie, pr óbując zrobić pytaj ą co możemy zrobić, żeby my, żebyśmy jak o jednostk i byl i mn iej agresywni wobec planety, czyli w łaśnie reklamówki PiS, których n ie chcemy używać cora z cz ęściej szukamy następnie ku w dom u np. mydło ta k jak n ie inne, ale są działania t e są bardz o pożądane s ą mikro skal ę mam y ca ły przemys ł mam y b iznes, kt óry pod kt órą, który w łaśnie raz y wykorzystuje surowc e cz ęsto n ie odnawialne 2, że produkuj e śmieci i t o te n biznes te ż pow inien chcieć zauważyć, że t o w łaśnie w tym miejscu jes t du żo wi ęcej do zrobienia niż tak ie pojęcie zakl ęcia o człowieku my ślę, że takim prze łomowym w tyc h przełomowych moment ów w ostatnim czas ie jedna k kilka by ło, al e bardz o wa żnym ważnym momente m by ło by ł szczy t kl imatyczny, które mia ło miejsce w n ie tak dawn o we wrześniu teg o rok u jednocze śnie dosy ć tak a takie z intensyfikowanie dzia łań n a na Platformie ONZ-owskie j p o po wskazywan ie bezpośrednio w fakturz e ju ż powinniśmy naprawd ę koniec mus imy przesta ć po prost u opowiada ć rozmawiać na te n tema t naukowc y m ówią o ty m od x lat o d przecież ile realizują zadania zlecone anal izy, czyli 40 lat i w iemy o tym jak ie s ą konsekwencj e teg o rozwoju tego te j ekspansj i gospodarcze j, którą prowadz imy teg o modelu konsumpcyjneg o, w którym funkcjonujem y żyjemy s łyszymy o d naukowców o tym o d wielu w ielu la t, dlaczeg o n ie wsłuchiwali si ę w te n głos t o jest tak ie oczy mówi w jak w pierwszej osobie, al e oczywiście ten dotycz y to w wi ększości tyc h przedsiębiorstw cz y tyc h tyc h os ób decyzyjnyc h, kt óre opieraj ą sw ój swoj e funkcje naczyń, czyli dla, kt órych cele m jest osi ągnięcie wzrost u gospodarczego przed e wszystk im ekonom icznego be z poszanowan ia innych wartości i zrozum ienia, że że, jakb y świat nie jes t budowan y tylko wy łącznie na warto ściach wzrost u konsumpcj i i drogowe akcjonariusze i t d . tak dobrobyt u, kt óre jest rozum iany tak bardz o prosty sposób n o na pewno t e wszystkie wydarzen ia, które mia ły miejsce ostatnio sprawiaj ą, że mus imy w og óle sam o, jakb y def inicji dobrobytu pew ien sposób zmieni ć i wej ście w analizę czy w prezentacj i w kontek ście zupe łnie innego system u warto ści natomiast trasa naszeg o b iznesu b iznes jest niezwykle klucz a nam si ę rzeczywiście wielka kula t o, że t o jes t, je żeli mówimy szczeg ólnie w kontek ście pal iw w bran ży paliwowo-energetycznej n o tutaj przed e wszystkim regulatorzy mają pol e do popisu natomiast b iznes jes t absolutn ie kluczowy m kluczowym partnere m do wn iesienia jak iekolwiek zm iany w na większości pozosta łych obszar ów, a m y w naszej organ izacji od x la t tak naprawd ę wsp ółpracujemy z partnerami biznesowymi o d roku 2016 realizujemy wspólnie wsp ółpracujemy w ramach partnerstwa raze m dl a środowiska partnerstw o, kt óre mam y za zadan ie wspierać środowiskowy wym iar cel u zr ównoważonego rozwoj u, ale w ty m rok u dok ładnie w l istopadzie, gd y wypromowaliśmy cz y opowiedzieli śmy po raz p ierwszy nowy m program ie, kt óry real izujemy wsp ólnie z programem narod ów Zjednoczonych d s . środowiska tytu ł teg o programu t o klimat Leadership jest absolutn ie sk ierowany do biznesu jes t t o takie wysokie rzucen ie pewnego rodzaj u wyzwan ia dl a biznesu, kt óre przekłada si ę cz y wynika zdecydowanie z tego c o powiedzia ł sekretar z generalny ONZ, żebyśmy przestali go maj ą przestal i m ówić zacz ęli dzia łać będzie z drugiej stron y tak iego, jakby wyzwan ia, że jeżeli nie mam y na to kto bo t o jes t w łaśnie ten czas, k iedy mam y podj ąć dzia łania chcem y wsp ólnie z b iznesem wspiera ć biznes w wprowadzan iu nowyc h produkt ów usług zmiany ca łego modelu b iznesowego w jak im funkcjonuj ą poprzez stworzen ie pewne j tak iej Platformy dyskusji i włączenie du żej grup y ekspert ów, kt órzy b ędą podpowiadali pewne rozwi ązania, a wi ęc, żeby nie by ło tylko także t o tylk o po stronie b iznesu tak ich stricte b iznesowych ekspertów tylk o w łączamy te n tzw. crowdfund ing chcemy zaanga żować b iznes ekspert ów bardzo różnych dz iedzin sam e r ównież zaanga żować osoby z e z tak iej spo łeczności, czyl i bloger ów osoby, kt óre s ą na indywidualne l istami i wp ływowymi osobami pomys łów na t o jak ograniczy ć własne wp ływ na kl imat jak ograniczyć produkcj ę produkcję śmieci w b iznesie jes t mn óstwo jest jes t tej w iedzy ogrom i t o na każdym ości poz iomie Wodex, b o tak, wi ęc bardz o eksperckich na poziomie o d produkcji pewn e rzeczy inaczej opracowa ć do takich codz iennych wybor ów, czyl i n p . cz y paczk ę, kt órą wysyłamy pakujemy tony fol ii czy mo że jedna k wyb ierzemy taśmę papierow ą, którą można jes t fantastyczna taśmy zeszła na kle j z ziemniaka, która się świetnie trzym a si ę n ie opanowuje Paszki naprawy n ie trzeb a postu 100 × zwin ąć w stresie, jaki tam paczki s ą takie rzeczy nam si ę na ka żdym poz iomie, gdzie decyzje mo żna podj ąć ju ż b ędzie te n kro k do przodu to miasto oczekuj e si ę troch ę obaw iam, ale mo że z drugiej stron y wszystkie te m łode osoby, kt óre brały udział n p . w Polsce strajku klimatycznymi na ca łym świecie to jedna k są przyszl i konsumenci, którzy b y po nawe t ju ż konsumenc i, którzy będą też by ć może zwracali uwag ę na wi ęcej rzeczy i to, czeg o si ę obawiam takich dzia łań pozornyc h po stronie biznesu, że my tuta j si ę rewiduje legitymujemy tuta j co ś robimy, ale tu 1 ocena dzia łalności 99 po staremu może jedna k jest teraz ten momen t, żeby b iznes wykorzystał to, że ci młodzi ludz ie, kt órzy są coraz bardz iej 7 i kl imatycznie on i będą kl ientami, wi ęc trzeba ju ż teraz zmienia ć s iebie, żeby nie zawieść tyc h ludzi, al e dokładnie tak bo, bo wydaje si ę, że coraz cz ęściej mówimy n ie tylko wyzwan iach dl a b iznesu tylko o korzyściach, jak ie biznes mo że nie mo że czerpa ć z tego, że będzie, że dokon a te j zmiany ta k jak pan i s łusznie zauwa żyła jest grup a cora z wi ększa rosnąca w te j chwili my ślę, że można j e liczyć przynajmniej 1 000 000, jeżeli n ie dziesi ątki milion ów ludz i, którzy czuj ą maj ą potrzeb ę otrzyman ia innej innych produkt ów innego rodzaj u us ług i wymagają cora z bardziej zaczynaj ą wymaga ć w zwi ązku z ty m biznes mus i si ę zmienić chocia żby pod presj ą tyc h konsument ów z drugiej stron y, jeżeli ju ż się zmieni t o znacz y, że kolejna grup a ludz i zaczn ie lep iej rozumie ć i zaczn ie, jakby do łączać do tej grupy bardz iej świadomy jes t taki trochę efek t domina i my ślę że, toteż jes t naszym zamierzeniem jakim ś ta m 1 z w ielu, żeby te n efek t domina wywo łać żeby, w łączając te p ierwsze firmy, kt óre s ą za interesowane zainteresowanie jes t naprawdę dla nas bardzo mi ło i słyszałem bardzo dużo ciepłych s łów na tema t właśnie mo żliwości wykorzystan ia tego potencja łu t o właśnie t o te n ten te n wątek, który wi ąże si ę również wp ływ na konsument ów, czyl i wniesienie pokazan iem pewneg o wniesieniem nowyc h produkt ów nowyc h usług i t o w jak i spos ób możemy zmieni ć innych innych potencjalnyc h naszyc h dalszyc h odbiorców jest jeszcze drugi te n w ątek pozornyc h zmian, al e co n ie zd ąży nast ęp n iestety tak naprawdę kolejnym raze m bardz o dzi ękuję za spotkanie Maria Andrzejewska dyrekto r centrum energii i on e Green Warszawy mo im państwowości dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA