REKLAMA

Polityka USA wobec Ukrainy była podyktowana prywatnymi interesami Donalda Trumpa

Połączenie
Data emisji:
2019-11-22 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich trzynasta 6 Jakub Janiszewski prz y mikrofonie z e mn ą studio dr Piotr Tarczyński historyk amerykanista dzie ń dobry dzie ń dobę b ędziemy m ówić o przesłuchaniach trwaj ących w kongres ie ameryka ńskim w kom isjach Kongresu dotycz ąca przes łuchania, które właśnie jes t stanowi ą tak ie przygotowan ie do czy sa m początek procedur y impeachmentu mo że wyjaśni jak to si ę ule m a do samej procedur y, bo t o w zasadzie jeszcz e nie jes t im PiS PSL prawda Rozwiń » no nie jest to jeszcze impeachmentem przysłania właśnie zakończył jedna k t e publiczne przesłuchania on był jak drug ą fazą pierwszą by ło, aby by ło wszcz ęcie procedur y w og óle po impeachmencie owe j powiedzmy p óźniej trwały przes łuchania tyc h samyc h kom isjach, al e utajn ione p óźniej troch ę pod wp ływem nalega ń Republikanów, którzy narzekali, że ca ły proce s jes t potajemn e jakob y, chocia ż t o obowi ązująca procedura w poprzednich im pi ć Wenta te ż tak t o wyglądało odbyły si ę t e trwaj ące 2 tygodnie przesłuchania jawn e, kt óre zako ńczyły si ę wczora j i m y tera z komisja spraw specjalne s łużb specjalnych, kt óra prowadzi ła przesłuchania przygotuj e raport ten apel zostan ie sk ierowany do komisji sprawiedliwo ści, która zajmuje się p igmentem i on a przygotuje artykuł im pić będą na t o chyb a nie ma dobreg o polskiego tłumaczenia, czyl i zarzut y wobe c prezydenta t e zarzut y komisja przyjm ie lub nie t e zarzuty, jakb y w ramac h komisji Jan zostaną sk ierowane do Izby reprezentant ów, która znowu zag łosuje na d n imi czy postawi ć prezydenta sta n oskarżenia zgodn ie z ty m c o przygotowa ła komisja sprawiedliwości cz y nie i wtedy ca ły proces przechodz i do Senatu, kt óry funkcjonuje jak o sąd tak jak t o jes t etap prokuratorski nazwijmy t o p óźniej etap s ądowy n iczym Senat dzia ła jak o sąd wszyscy senatorow ie są s ędziami przewodniczyć b ędzie rozprawie s ędzia przewodnicz ący Sądu Najwyższego i Senat będzie g łosował na ocz y to jeste śmy na ty m etapie pra c na 13 jesteśmy dopiero w tego robić t u prz y czy m pewne jes t t o prawie nas 99 %, że izba reprezentantów postaw y prezydenta sta n oskarżenia, bo w izbie reprezentantów wi ększość maj ą Demokraci i z czyste j arytmetyk i wyn ika, że t o zostanie przeg łosowanej prezydentowi zostan ą postaw ione zarzuty pojaz d ledwie 0304. w h istorii tak naprawd ę, bo zniszczonym tak, by trudn o im Whitman był pewn y, al e on do ko ńca nie odby ł w Andy Johnson and wciąż są w ielkimi Bill Clinton nikt nie zosta ły postawione zarzut y, ale nie doszło do proces u w Senacie, poniewa ż zrezygnował i zamiast być wszystk o rozb ija Senat tak t o c o powszechn ie nazywam y impeachmentem to t o się odb ędzie cz y postawienie zarzut ów w Senacie odbywa si ę w pi śmie tylko odbywa si ę sąd obyw a si ę debat a potem głosowanie nad ty m czy prezydent zostanie usuni ęty z urzędu cz y nie no i tutaj w Senacie większość maj ą Republika Republika niekt órzy bronią, kt órą jak niepodleg łości i gdyby głosowanie odby ło się dzi ś to ta m zosta łby m a w stanowisku prezydenta na pewn o znalazłaby si ę wi ększość do do jeg o przyjęcia c o będzie za t e powiedzmy 2 miesiące, k iedy b ędzie g łosowanie myślę, że te ż zostanie un iewinniony prawd ę mówiąc n ie jes t Republikanie id ą na zupełne zaprzeczania t o znacz y n ieprzyjmowanie fakt ów w sposób no, choćbym typow y dl a tej partii o d pewneg o czasu tak jednoznaczn e poparcie dla Donalda trampa zreszt ą jes t mocn o podkre ślane przy r óżnych innych okoliczno ściach np. mówi szerzenia pan iki hal i, kt óra ostatn io opublikowa ł książkę właściwie jes t tylk o dlateg o mocn o, że n ie oddz iela się Tramp pan i próbuje si ę dystansować od niego nie nie ma z n im wrog ich relacji, więc wida ć, że partia republika ńska jes t faktycznie n o w pewny m sens ie jednoznaczn ie za partia tym rejonie jes t parti ą republika ńską pewnego czasu jes t pa ństwo Donalda trampa Donald Trump przejął tę parti ę w sposób zaskakuj ący i całkowity to widać nawe t po postaw ie takich ludz i jak senato r mi ędzy g, kt óry by ł 1 z czo łowych anty papist ów w 2016 roku mówił, że jeśli partia nominuje tramp a t o sam a si ę zabije i i dobrz e na w łasne życzenie tak dale j, a tera z jest czołowym obro ńcą Tampa w Senacie bez uczu ć jego wypow iedzi sprzed 3 lat n ie mają żadnego znaczenia dla n iego ju ż dzi ś, by wi ęcej jego wypow iedzi sprzed miesiąca n ie mają znaczen ia miesi ąc tem u, kiedy jeszcz e przed przes łuchaniami, kiedy n ie wiadomo do ko ńca było c o się wydarzyło tak ca ła spraw a ukraińska dop iero rozwijała g m ówił, że je śli us łyszy zobaczy jaki ś dowód na to, że było qu i pro qu o rzeczywi ście prezydent domaga ł si ę korzy ści w zam ian za amerykańską pomo c wojskową dl a Ukrainy będzie t o bardzo poważny zarzu t, al e n iczego takiego jeszcz e n ie słyszałem p óźniej w czas ie przes łuchania w czas ie całej zeznania kaza ł si ę dokładnie tak się wydarzyło potwierdzi ło t o mn óstwo ludzi no c o teraz m ówi Ingram no no co na t o było to było on o po co dr ążyć, gd y wobec state k republika ńska najpierw wobec temp a najp ierw jest prezydent teg o nie zrobi ł albo prezydent teg o nie powiedzia ł alb o prezydent tego namyśli to n ie jest, a nawet jeśli miał namyśli, a nawet t o, że już co ś takiego na koniec na dob ę na zrob iono zaw ód zrobiono m iejsce zdobyte 3 etapy s ą obecn e od 3 lat obserwujemy też w przypadk u całego PIT b ędą te ż tak wygląda nawe t zaprzeczan ia później okazuje, że na dobrze zrobiła t o w sumie jest a ż tak istotne ta k w og óle wszystk o chodzi o na dobrze t o w łaśnie, jeżeli jesteśmy prz y tym stwierdzeniu ma ło, że zrobił, ale to n ie jes t istotne, jak iego rodzaj u zarzut y może sformułować w tej chw ili komisja sprawiedliwości no widzę, że pewnego czas u, że Demokraci chc ą, żeby artyku łem p igmentu by ły zrozumiałe, żeby n ie było tak jak było z e śledztwem Miller, kiedy o n n ie wysz ło, dlateg o że bilety są niezale żne dodajm y niezale żnym prokuratorem wszystk o t o bardz o prawniczy spos ób sformu łował tak jak zreszt ą musia ł, poniewa ż był pracown ikiem to na zlecen ie departament u sprawiedliwości artyku łem pigmentu i w ogóle pić b ędzie z procedur ą polityczną nie s ądowniczej on a przypom ina sądowniczy sądowniczą, ale oskarżenie proces, al e to nie jes t t o polityczna w zwi ązku z tym t o jak zostaną sformułowane artyku ł opisujący zale ży o d Izby reprezentant ów tutaj konstytucję do ść taka podzia ł na dużą swobodę Izby reprezentant ów jak bez mo że zosta ć im pi ć, zanim pić powinniśmy pozostać poddany m prezentów dopu ścił si ę przestępstw i daje to n ie jest do końca będziemy co t o s ą t e rzeczy t o zale ży o d Izby reprezentant ów na jej natom iast bardz o n iewiele rzecz y z precyzyjnie wymienionych jedzen ie jes t przekupstwo pewneg o czasu wida ć, że to nas implozji sp ikerka Izby reprezentant ów i Demokraci idą w t ę stron ę t o, czeg o prezydent próbował zabi ć z Ukrainą przekupstw o, czyl i uzale żnienie pomoc y międzynarodowej w łasnej prywatnej korzy ści, ponieważ dodajmy, że to co prezes chciał zrobi ć wbrew tem u c o twierdzą Republikanie to n ie jes t tak rząd uzależniał pomo c wojskową dl a Ukrainy i spotkanie z irańskim bia łym domu, na którym zale żało Ukrainie o d jakiś śledztwa korupcyjneg o w ogóle to n ie chodziło ot o m y pomożemy je śli zajmiecie się korupcj ą przew inienie jak doskonal e okre śla się ze stro n sąd landa ambasad a ogląda chodziło o korupcj ę, b o prezydenta interesowała korupcj i na Ukrainie to jedn o konkretn e śledztwo, kt óre było jeg o prywatną korzy ść jeg o prywatną korzyścią, bo śledztwo wobe c jego konkurent a wyborac h prezydenckich to może przypomn ijmy, że chodziło o syn a Huntera Bidena celebryta Donald r ównież, b y ten ata k ta m powiedzia ł ukraińskiemu wstrzymali śmy czy ok a, jakb y upraszczaj ąc pomo c dl a Ukrainy pom óc wojsk o zatw ierdzona przez Kongres zosta ła wstrzyman a na wyraźne polecen ie tempa i zosta ły dan e do zrozumienia Zielińskiemu, że zostan ie ona uruchom iona je śli on publ icznie og łosi wszcz ęcie śledztwa w spraw ie, by gen ów tak naprawd ę cz y ew identny przypadek dam y wa m ameryka ńską państwową pomoc w zam ian za korzyść dla mn ie Donalda tramp a tak, bo ta m posłużył si ę, by środkami zatw ierdzeniu prze z Kongres publicznymi środkami i spotkan ie prezydent nie jego prywatn a rzecz to jes t tak, b y autorytete m pa ństwa potwierdza nasz, jakby o t o chodzi ło tak daj e autorytet Stanów zjednoczonych w zam ian za moj ą prywatn ą korzy ść no, więc t o jest przekupstwo i tak b ędzie jak s ądzę 1 z artykułów impeachmentu b ędzie pr óba przekupstw a sąd będzie te ż próba mataczen ia, bo t o te ż jes t utrudnianie prac y wymiar sprawiedliwości t o te ż jes t stosunkowo łatwe do łat zarz ąd do postawienia rozejrze ć tweet y w trakc ie zeznan ia, ale wymagają dl a n ie pomagają w ogóle be z zeznan ia nie pomog ły Trumpowi bardzo oczywi ście nie pomog ły w takim znaczeniu, że to jest cora z bardziej oczywiste c o si ę wydarzyło co si ę dzieje natomiast n ie zm ienia zasadniczo postawy Republikanów oni mogą w trakc ie posiedzeń c o by ło widać rezydentka okazało się, że ta m na żywo kw ituje atakuj e ambasad ę Jovanović przewracal i oczam i kręcili głowami wida ć by ło, że to nie jes t to na co liczą, że jakby niegodziwo ści zamknie, al e to oczywiście nie zm ienia faktu, że p óźniej jak 30 do czeg o zag łosują za Trumpem natomiast on i doskonale wiedzą, że zachowanie Tempest ogl ędnie mówiąc kontrproduktywne n o po prostu szkodliwe pokazuj e, że ta m za nic ma wym iar sprawiedliwości znając procedur y i n ie jes t osobą n o w łaśnie za niewa żne z 1316 za chwilę wr ócimy do rozmow y trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mn ą w studiu dr Piotr Tarczyński historyk amerykan ista rozmawiamy o przes łuchaniach zako ńczonych przes łuchaniach rozpoczynających inicjuj ących t ą procedur ę pigmentu powiedzie ć przed informacjami o ty m w jaki sposób t o się m a do ca łej procedur y, a ta może pow iem wi ęcej co z tych i jakie mog ą by ć zarzut y wobe c prezydenta tera z może pow iem wi ęcej, jak i obra z tych adm inistracji wyłania si ę i dyplomacj i wy łania się w łaśnie z tych przesłuchań, zwłaszcza tych ostatnich, bo jes t t o toż miażdżące poz iom t o co mo żna by ło usłyszeć n o tak Republikanie domagal i się jawności domagal i się przes łuchań publicznych n o i dostali tonę t o c o zeznawal i świadkowie dodajm y w wi ększości bezpartyjn i dyplomac i pracownicy departament u stan u, którzy służyli zar ówno pod publikę Ińskim i adm inistracja jak demokratycznym i pokazuje, że tak naprawd ę administracja właśnie adm inistracja biały do m Donalda tramp a przej ął dyplomacj a ta m prze z dyplomację jad ąc z rudym, czyli an i prowadz ili jakie ś po prostu boczn y kanały dyplomatyczn e na Ukrainie mając w sum ie za nic normaln y kana ł dyplomacj i zresztą zosta ło tak nazwan e prze z wezwanyc h świadków tak jes t i nie jes t t o obra z zespo ły pokazujące jakość w 100 degrengoladę tego system u czy chodzić p ijani dzi ś osobisty prawn ik Donalda tramp a razem z e swo imi funkcjam i ukrai ńskimi tak naprawdę ustaw ia amerykańską polityk ę na Ukrainie doprowadzi ć do zwoln ienia urz ędującej pan i ambasador najp ierw rozp ętując kampani ę oszczerstw wobec niej i t d . tak dalej co wi ęcej, gd y najbardziej mia żdżąca zeznan ia wydaj e mi si ę t o były zeznan ia zasady są dl a DAX był t o jes t urzędującym ambasadore m USA prz y Unii Europejskiej, al e kt órego Tramp jako co ś, jakby przydzieli ł do te j grup y ukraińskiej wczoraj, b y w by ł te ż procedują inne są la t jest republikaninem jest cz łowiekiem, kt óry dał 1 000 000 US D na inauguracj ę te j pani mo żna go oskar żyć o t o, że anty temp o chc ę ta k jak próbuje się, żeby wszyscy, którzy zeznaj ą tak naprawdę to s ą wrogowie trampa i t d. coś, czeg o jeg o kumpel no i ambasady s ą ląd ew identnie wyczuwaj ąc administracja czy coś tam ludz ie tramp a próbują g o trochę no właśnie zrobić z n iego koz ła ofiarnego, kt óry rzekomo sam t o wszystk o organizował, ale wie po c o tak naprawd ę mia łby robi ć za tak i do ść sprytny manew r oznacza broni ł tempa, ale by ł t o taki sposób w łaściwego pogr ąża jeszcz e bardziej przede wszystk im powiedzia ł t o co wszyscy w idzieli pewneg o czas u, a Republikanie twierdzili, że t o nieprawda wyra źnie z 100 słownie powiedział pytacie mn ie państwo było qu i pro qu o Otóż odpow iadam tak było ca ła l inia obrony prowadzenie własnego wok wielkie qu i pro quo w łaśnie padła wszysc y o tym, wiedzieli mówi od c o wi ęcej m ówi wszyscy miasto byl i zaangażowani wszysc y byli śmy sekretarz stan u alb o po szef sztab u bia łego domu maj ą urodzen i wszyscy m y to byl i zaangażowani, wi ęc też nie jes t aż do lekarz prywatne j, a wszystko to co robiłem by łem na polecen ie prezydenta t o s ą rzeczy potworn ie obci ążające dla Donalda Trumbo tutaj bardz o jes t jak podwa żać t e tak naprawdę te h istorie historie życia Republikanie próbowali t o zrobi ć jak zawsze bez strategii jest te ż taka, żeby jak najwi ęcej wątpliwości budzi ć prz y każdym świadku mnóstwo pytań, kto nie ma żadnego sensu większego, al e chodzi o to, że co ś jest n ie tak co ś jest n ie tak coś t u jes t n iepewne, al e czy na pewno jes t, b y metod a podważenia wiarygodno ści świadków ciągle podważają wiarygodno ść całej procedur y tak naprawd ę o t o chodzi, bo zap is taki chao s i taką takie zamieszanie wokół teg o, żeby ludz ie w iedzieli, a co ś tu jedna k z podejrzanego co ś jednak n ie zgadz a tymczase m był dla każdego, kto n ie tylko ogl ąda, al e nawet ogl ąda tak ie wyniki tyc h tych zeznań jest dość jasn e t o c o właśnie powiedzieliśmy co ta m wydarzy ło pol ityka wobe c Ukrainy by ła podporz ądkowana całkowicie prywatny interes Donalda trampa prowadzona prze z jego ludz i jak o prywatn ie, a n ie zgodnie z urz ędującym, że zgodn ie zobowi ązującymi kana łem dyplomacj i na ich n o tak takie rzeczy pad ły na wci ąż tyc h zeznań natom iast do ciekawostek w tyc h zeznan iach pracownik ów niższego szczebla je śli mo żna tak powiedzieć czy wnuczkę to co m ówił David hol m, który pracowa ł w ambasadz ie ukrai ńskiej ambasadz ie czy amerykańskiej rezerw y na Ukrainie, kt óry mówił o ty m, tak by ć świadkiem tak iej sytuacji, w kt órej tak po prost u są dla sobie zadzwoni ł do Donalda trampa zrobi dl a niego tak to o d lat wszysc y s łyszeli g igantycznym wstrząsem tak że t o po prost u robi ona sama n o tak na s cz y sąd dyplomatom nie jes t sądem jest w łaścicielem k ilku hotel i w okol icach Fiat, który wp łacił pieni ądze został ambasadorem w dacie to s ą wszystk o amatorz y, którzy czują się też jes t dyplomatą zieleni mia ł ambicj ę zostania sekretarzem Starzak MOS Bauer jes t dyplo m oczywiście, że na ty m polega, b y to n iestety s ą stanowiska ambasadorsk ie obsadzon e przez dyplomatów z departament u stanu i s ą stanow iska ambasadorsk ie tzw. polityczne, które dostaj e za zas ługi za zas ługi za pieni ądze głównie to nie jest tak, że t o tylko kwest ia republika ńska nor m, by wznosi r óżni ambasadorow ie w Polsce demokratyczn i republikańskie te ż byl i klucz a finansowego n ie jes t dobrze c o ciekawe 1 właściwą osob ą, która zwróciła na t o uwagę ostatnie realizacje wyłania się debat y, która powiedzia ła, że czas skończyć ambasadorow ie powinni by ć rzeczywi ście profesjonal istami, a n ie mato amatoram i tak jak widać spadku sąd land a, kt óry ze z restauracj i w Kijowie na zestawie głośnomówiącym dzwon i do prezydenta USA i opow iada o właściwie o szczegółach prze z la s o szczegółach przest ępstw d e fact o tak to jes t do ść niezwykłe, że t o, czego brakowało w tyc h zeznaniach n iestety ju ż tego n ie będzie t o jes t, b y najwa żniejsze postac i tego ca łe ulice opowieści dzieci, które sąd m ówił, że wszyscy my t o byli zaanga żowani tak n ie sekretarz stan u po w iceprezydent Pence mają wynik by ł szef sztab u bia łego domu oni wszyscy n ie b ędą zeznawać, dlatego że Jani w życiu dl a nich przede wszystkim bardzo chcia ł zobaczyć co będzie znowu co b y zeznawa ł odbijali on i wszyscy n ie będą zeznawa ć, dlateg o że odmówili staw ienia si ę z komisją i ca ła sprawa musiałaby się rozbi ć sąd t o UEFA dem o w interesie Demokratów n ie jest przyciągania tego procesu związku z ty m tutaj, bo taka kalkulacj a cz y nale ży cz y należy czeka ć a ż sąd ka że na pewno wykazał stawi ć si ę przed komisją alb o mog ą za miesiące nawet cz y ca ła procedura zostałaby wci ągnięta bardz o bardzo d ługo i oczywiście spad ło za interesowanie op inii publicznej powsta ły takie przekonaniach i Demokraci też z sądu chodz ą bez sens u tak dalej w zwi ązku z ty m c i pow ie powiedzia ł mi kluczowi świadkowie, którzy mogl iby chodzi ć na jeszcz e wi ęcej nie staw ia si ę przed komisją by ć mo że w Senacie, k iedy dojdz ie do s ądów tak tam mo żna wezwać dodatkowyc h świadków, kt o w ie, ale n ie sądzę prawdę mówiąc do teg o dosz ło, więc nie dow iemy się n iestety c o dokładnie wygląda wersja Giulianiego jak wygl ąda wersja popiera ć rz ądowe Majka pensa, ale i tak ten obraz si ę z tego wyjaw ia jest jes t dość n o n iekorzystne dla bardz o nawet n iekorzystna Donalda tramp a odmiana jest to była to kwestia kalkulacj i politycznej Demokratom zale ży na tym, żeby cała procedur a pigmentu by ła w miar ę szybko, żeby w łaśnie spad ło za interesowanie nim nie było poczuc ia, że oni przyci ągają po prostu ich prze z jaki ś straszn ie d ługie tortury i w siatce szybko w związku z tym plany tak i, że mamy wystarczające dowody już wiemy co si ę wydarzy ło w grunc ie rzeczy i plan y tak ie, żeby przegłosować powiedz im p iszmy do końca rok u tak, żeby proces w Senacie m ógł rozpocząć stycze ń lut y pow iedz tak jest to, żebyśmy na momen t pozostali prz y tyc h przes łuchaniach, bo my ślę pokazuj ą rozma ite sposob y robienia pol ityki dzisiaj to nie tylko w stanac h Zjednoczonych, al e to szczeg ólnie na s jakoś chyb a porusz a, kiedy t o w łaśnie stany Zjednoczone dopuszczaj ą si ę pewneg o rodzaj u tak iej powiedzia łbym deprecjacj i j ęzyka pol itycznego pewnyc h procedur to by ło widać, zwłaszcza jeśli chodz i o język to by ło wida ć w tych przes łuchaniach Fiony Hill mówiła o ty m w jak i spos ób Republikanie pr óbują odwraca ć t ą opowie ść o Rosji Ukrainie czy także t o tak naprawdę nie interweniowa ła w wyborach 2016 i tylk o Ukraina i powiedzia ła bardz o zreszt ą tak mocn o mocno stanowczo w og óle na samym pocz ątku swo ich zezna ń, żeby uznać t o jest ekspertk a departament u stan u ekspertka narodowe j rady bezpiecze ństwa bezpartyjn a, że to jes t, która po prostu powiedzia ła w twarz republika ńskim kongresmene m, kt órzy próbują gdzie ż tamte historie wzięte jest brak jes t przez niebezpieczne, poniewa ż panuj e konsensu s wszystk ich agencji wywiadowczych Stanów zjednoczonych, że Rosja mieszała si ę wybory 2016 roku by, al e un ikanie na przek ór tem u próbują no w łaśnie rozkradane setkom, że Ukraina n ie w iadomo, kt o tak, b y te b ędą niebezpieczne po prost u do podważania wiarygodno ści i służb specjalnyc h swojego własnego kraju Republikanie, którzy rzekom o s ą tak bardz o przekonan i do bezpiecze ństwa Narodowego tak bardzo cenią sob ie służby wszelkiego rodzaj u mundurowe robią co ś takiego krajowi to tam but a o d sameg o początku to jes t, b y ta m zrozumia ła znacz y zrozumia ła jak nacjami wszyscy wiemy, czego się pan i spodziewać, kiedy robi ą to kongresmeni to s ą kongresmani w iele z w ieloletnim do świadczeniem, bo ludzie tacy ja k mi ędzy g, którzy w łaśnie s ą byl i nazywan i spadkobiercami Johna McCaina tak ą właśnie kr ęgosłupem moralny m partii Republikańskiej no to c o jes t naprawdę n iebezpieczne to pokazuje, że dla w łasnych korzy ści pol itycznych właściwie mo żna z przedsi ębiorcze wszelk im swoim zasadom, kt óre ogłosiło prze z ostatnie 20 lat więcej właśnie to jest taki dow ód na t o, jak iego stopn ia partia republikańska wracam y do pocz ątku nasze j rozmow y z partii mainstreamowe i w łaśnie przekszta łciła si ę co ś c o kiedy ś by ło totaln e marg inesem politycznym to znacz y u żywanie takich argument ów charakterystycznyc h dla ruch ów populistycznych typ u anty szczep ionka w cel u ruc h urodzenia owców prawda, że c i, kt órzy kwestionuj ą prawdziwość certyfikatu najwyższa od urodzenia Baracka Obamy kwestie kl imatyczne czy partia republikańska za czasów jeszcz e Georgea Busha młodszego na pocz ątku była parti ą chcę również zgadzała si ę, że istnieje problem kl imatycznej trzeb a walczyć o zagrożeniu kl imatycznym teraz 20 lat p óźniej partia republika ńska jes t parti ą jak sa m oc ieplenie klimatu w og óle dr Jacka zgadz a si ę z tym, że tak i smrode k dotyczące negowan ia w og óle zmian klimatycznych t o racze j po prawe j stronie sceny pol itycznej na program to jes t tak i, jakby akura t to ma kolo r polityczny otrzymal i takiego n ie by ło po wyraźnym, jakbym ja rozumiem, o co chodzi o to chodzi o t o, że tera z ty m momencie ju ż ich nie potrzebujem y Rosji do teg o, żeby produkowa ła w sierpniu syn a partii prawo da swój wn iosek produkuj e w tym momenc ie partia rz ądząca w stanach to jest pytan ie mechanizm niestety t o jest oczywi ście radykal izacja partii Republikańskiej, kt óra w swoje j h istorii przeszła w iele r óżnych zmian ideologicznych, bo to też n ie jes t tak że partia republika ńska zawsz e była tak jak nam wydaj e jakaś tam n ie wiem to jest PCK w dwudz iestym w ieku jest po pe łną zm ian tak ich w łaśnie ideologicznych, al e teraz n iestety skr ęciła nawet cz y praw o tak z 1 strony w prawo je śli chodz i o tak ie skrajną prawicę za tak ą w łaśnie m ówiąc szczepionk ą w ładze systemow ą jakąś, al e i konspiracj ę za niemalże t o jest to nie jest t a partia, która by ła jeszcze parti ę republikańską 20 lat temu na czytać dziennik nie by łem szczeg ólnym fane m ale, ale t o jes t po prost u niebezpieczne c o si ę sta ło z główną jedno z 2 głównych partii w stanach Zjednoczonych i partią, kt óra kontroluje 2, by Senat i biały dom czy t o jest t o jes t groźna jestem zostaniemy c o więcej nawe t ta m zostanie albo usuni ęcia z urzędu alb o pokonan y w wyborac h albo n ie zostanie pokonan y w wyborac h to zostajemy z tak ą parti ą partią tankowców, bo to nie jes t tak to partia wr óci do swojeg o dawneg o nag ły forma do tego świata w dawne j formy n o taki co my śleć inaczej inaczej mo żna powiedzie ć tak ie swojsk ie prawda w noc y słyszymy, że trzeb a anulowa ć głosowanie, które dzień po myśli nasze j partii rządzącej w sejmie c o si ę dzieje, a w zasadz ie żadne teoretyczn ie najwi ększy sojuszn ik ugrupowan ia rz ądzącego w Polsce zachowuj e dok ładnie tak samo n ie jest ci ągły ciągle jeszcz e uważniej dokładnie ca ły cza s procedury obowi ązują i jestem przekonan y, że tak a procedura impeachmentu jak teraz TV w stanach w Polsce by łaby po prost u niemo żliwe trudn iej rozmontować instytucj ę tak tamte instytucje s ą niew ątpliwie mocn iejszy, aczkolw iek pokazuje, że nasz e ostatnie 3 lata, b y wszystko to jest znacznie słabszy niż na m si ę wydawa ło dziękuję bardz o rzadko dr Piotr Tarczyński h istoryk amerykanista ze mn ą w studiu 1336 za chwil ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA