REKLAMA

Andrzej Korzyński: "Ja Andrzejowi Żuławskiemu bardzo dużo zawdzięczam"

Kultura Osobista
Data emisji:
2019-11-22 19:00
Audycja:
Czas trwania:
24:45 min.
Udostępnij:

Gośćmi Marty Perchuć- Burzyńskiej są dziś kompozytor Andrzej Korzyński i producent filmowy m.in. "Mowy ptaków", Marcin Wierzchosławski. Rozwiń »

Audycja wspomnieniowa poświęcona Andrzejowi Żuławskiemu, który dziś obchodziłby 79 urodziny.

Andrzej Korzyński: Ja Andrzejowi Żuławskiemu bardzo dużo zawdzięczam. To, że w ogóle zostałem kompozytorem muzyki filmowej. Tak się udało z muzyką do filmów Andrzeja, że potem natychmiast zgłosili się Rybkowski i Wajda. Musiała więc ta muzyka zrobić wrażenie. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wiecz ór przed m ikrofonem Marta Perchuć-Burzyńsk a 22 listopada 1940 roku we Lwowie urodzi ł si ę Andrzej Żuławski Polski re żyser scenarzysta p isarz i akto r, kt óry dz isiaj obchodzi łby siedemdziesiąte dziewi ąte urodz iny z tej okazji z okazj i tej roczn icy w kulturze osobistej dz isiaj go śćmi s ą kompozytor pianista aran żer Andrzej Koziński w itam serdecznie w itam r ównież auto r muzyk i do wi ększości film ów Andrzeja Żuławskiego i Marcin Rozwiń » Wierzchosławic sk i producen t m. in . f ilmu mow a ptak ów w re żyserii Xawerego Żuławskiego syna Andrzeja Żuławskiego, do kt órego to f ilm Andrzej Koziński skomponowa ł muzyk ę witam witam si ę na ten piosenka dziewczyna z ła, która pojaw ia si ę w f ilmie pan a muzyk ą i tekste m Andrzeja Żuławskiego to by ła chyb a 1 z p ierwszych tak ich wsp ólnych pan ów twórczych kooperacji z Andrzejem Żuławskim, kt óre pokazaliście światu t o by ł Sopot rock 63 tak to bardzo bardz o dawn o temu byli śmy jeszcz e chyba za m łodzi w og óle, żeby w show-biznesie pracować, ale zwierz ę bardz o imponowa ł zespół czerwonoczarnyc h b ędąc na wakacjac h chodzili śmy na stop u, a jeżeli koncertowal i ta m by ła oczywiście szan s na szale ństwo by ło ludzie ta ńczyli baw ili się Jan powiedzia ł swe j napiszmy piosenk ę dajm y im zarobi ć kup ę forsy okazuj e się, że te n teks t, kt óry pope łnił troszeczkę si ę chyb a nie nadawa ł na piosenkę mimo t o ja jakoś muzyk ę napisałem poszli śmy do frank a Walickiego Jan teks t odrzuci ł dział muzyk ę wiar ę tekst u niestety nie a co si ę obrazi ł na Polski b igbeat zesp ół czerwonoczarnych i dl a mnie t o by ła absolutn e zaskoczenie jak zobaczy łem, że po 50 latach chyba o n jedna k pami ęta, czyl i rzuc i gdzie ś w n im była na te n tema t i pojedzie pojawi ła się ta piosenka na teks t jes t rzeczywiście infantylny, ale c o osiemnastolatek mo że napisa ć, że w iadomo dz iewczyna z ła ukrad ła mi wole j cza s noc y także zęby zostały panie Andrzeju tak dam 1 oraz jak i jes t sens jes t oczywiście dzi ęki temu, że przeczyta ł scenariusz to m y jako tw órcy teg o filmu Ksawery 2 dzieli się w og óle, że ta piosenka ma tak ą historię, jakby nie wziął udzia ł w projekc ie mowa ptak ów i kształt scenar iusza nie zauważył, że t o jest ta piosenka sprzed 50 lat dla nas t o by ła kon ika scenar iusz tej h istorii znali śmy wtedy ja by łem jak naprawd ę zaskoczon y jak przeczyta łem scenariusz, że on jedna k umie ści te n tekst n ie pami ętam to melodia to by ła prost a melodia nie bardz o się chcia ł zaaranżować tego na now o, gd y zresztą przypomnia ł ja k jak ja planowałem zreszt ą muzykę wtedy by ła tak a bardz o popularn a tak ie na 12 ósmy ryt m tat a tata czat z VAT tak i podkład zrobi ł, al e szejk a, kt óry zosta ł wzięty na raz ie rada te j p iosenki, żeby unowocze śnił ta zrobił to troszk ę po swojemu najwy ższy tak i numer PESEL sob ie Awangarda, al e ten teks t również zabrzmia ł w thrillerze to ju ż raczej mecze eur o by ło i ten thr iller zwi ększa ca ły f ilm i mo im zdaniem świetnie tamte n tekst bardz o dobrz e pasuje odsyłam pa ństwa do f irm odsy łam państwa te ż do p łyty, kt óra wyszła z kompozycjami z e ścieżką dźwiękową rozmowy ptaków jeszcz e do f ilmu mow ę ptaków wrócimy, al e ja jeszcz e na chwilę chcia łbym wr ócić do pocz ątków do pocz ątków panów przyjaźniej zacytuj ę jeśli panow ie pozwol ą fragmen t ksi ążki Żuławski szaman autorstw a Aleksandry szar łat do szkoły przeprowadz a g o mam a jes t szczuplutk i ubran y przepisowo granatow y fartuszek starczą przyszyt ą na ram ieniu wolne m iejsce znajduj e tylk o w ostatniej ławce obo k jakiego ś chłopca koniec zagraża ty m chłopcem jeste m ja Andrzej Gorzeński widocznie n ie były specjaln ie grzeczny, poniewa ż by ła ośle ławka, a w ziele ń dl a n iegrzecznych ch łopców i pamiętam wted y jak mam a powiedzia ła Ada Andrzeja, a dusi ł w o n nienawidzi ł teg o nienawidził zrobi ł się purpurowy i powiedzie ć to ca ła sal a rykn ęła śmiechem i powiedzia ł, żebyśmy wi ęcej do mnie wi ęcej do mn ie tak n ie m ówiła i tak że zacz ęła nasza przyja źń osiad ł na na tej śle ławce razem z e mną okaza ło się, że mam y wsp ólne zainteresowania imponowało, że ja nieźle grana fortep ianie się w og óle uczy muzyk i, a zreszt ą pr óbował na gitarze też szko ły by ł zazdrosn y, ale jako ś to n ie sz ło tylko trzeba powiedzieć, że o n by ł fantastycznie wyszkolonyc h w sensie zn a znajomo ści utwor ów muzycznych n o by ł melomane m zbiera ł p łyty i ponieważ mia ł dost ęp do tych p łyt, bo przyje żdża z Francji zawsze przywozi ł jakie ś bardz o interesuj ące nowe najnowszyc h przywi ózł w łaśnie Elvisa Presleya wtedy Modern Jazz Quartet i s łuchaliśmy tyc h p łyt tak że ja troszk ę zawdzi ęczam też edukacji, że ta k po muzyczne j dzi ęki tym płytom, kt óre przywozi ł pierwsz ą prac ę na Zachodzie pan ie Andrzeju pan r ównież zawdzi ęcza Andrzejowi Żuławskiemu jak t o by ło Janusza precyzję bardzo dużo zawdzięczam to, że j a w og óle zostaj ą kompozytore m muzyk i f ilmowej, a n ie Phil Harmonique wiem czy p isarz z PiS-u, bo skończył wy ższą szko łę muzyczną by łem raczej uk ierunkowany zupe łnie w innym w innym k ierunku racze j muzyk a Symfoniczna nap isane oper y na dyplom wy ższej szko ły muzyczne j, al e mn ie troszeczkę zwyk łym odmieni ło si ę w życiu, k iedy zacz ąłem pisa ć p iosenki Andrzej już nie pisa ł w po prostu si ę sparz y na te j dziewczynie, że wcze śniej, al e mnie ci ągnęło do rozrywki troch ę m ieczem teor ii żółte kalendarze, kt óre w sześćdziesiątym pi ątym Piotr Szczepanik kochać p iosenki roku sześćdziesiąty pi ąty sześćdziesiąty szósty 2 piosenki roku jako młody czek a żółte kalendarz e t o pierwsza moj a piosenka t o w jakim sens ie wp łynęły na moj e za interesowania n ieco innym gatunk iem muzyk i muzyk a filmowa pojawi ła si ę niespodziewanie, dlateg o że Andrzej dosta ł do zna k te n do zrobienia 2 takie f ilmy telewizyjne, kt óre by ły w oparc iu o literatur ę światową ta w łaściciela i 5 triumfujący mi łość była tak a o zwrot 60900 sześćdziesiąty siódmy to by ła tzw. seria kanadyjsk a przyjecha ł face t z Kanady, kt óry mia ł pomys ł, żeby Polska telew izja zrobi ła wg l iteratury światowej kolorow e f ilmy kr ótkie telew izyjne i f ilm mia ł mia ł 30 chyba 30 kilka po p ierwszym filmie, kt óry już nie pyta m co zrobi ą z łapał go pod pach ę i znikną n o pomys ł by ł jednak dobr y, dlateg o że telew izja zrobiła te ż f irmy m. in. Żuławski dosta ł do robot y w łaśnie po łączy 2 scenariusze w łączono i Piszcie tr iumf triumfuj ący mi łość i ja jako kumpe l Andrzeja w my śl, że bardz o przyjaźnili zosta łem zaproszon y jak o kompozyto r muzyki filmowej oczywi ście n ie pisa łem na jak ąś intuicję mia łem pojecha ć do Łodzi t o oczywiście chc ieli mnie natychm iast czy ścić żywym sobie wybi ł z g łowy p isanie muzyk i do filmu no to grozi ło jak ąś katastrofą w og óle, bo pani, kt óra opiekowa ła tzw. muzykolo g opiekowa ła si ę ścieżką d źwiękową muzyczną dokon a jakich ś dziwnych manewr ów, że ta muzyk a brzmia ła okropn ie po prost u została źle nagrana n o pobiegła są te ż mógł ta m, gdz ie trzeb a dyrektorów różnych ta wiedzia ła, że w łoski sprawd ź, jakie sweg o kumpla, kt óry n ic n ie um ie proszę pos łuchać ministra n o, więc tak, b y si ę zakończyła moj a kariera jak o kompozytor a muzyki f ilmowej al e, ponieważ wcześniej mia łem jedna k ju ż do czyn ienia z m ikrofonem orkiestr ą przy nagrywan iu chocia żby tyc h p iosenek wcze śniejszych powiedziała Andrzejowi no oczywi ście tylko, dlatego że kolega grali śmy ju ż zgodzi ł nie uwierzy ł te j kob iecie tylko uwierzy mn ie, że t o jes t niemo żliwe jak nagramy jeszcze ra z muzykę ju ż za własne pieni ądze studio rad iowym w Warszawie i zobaczy ć jak będzie pasowa ła to we źmiecie jak nie t o do w idzenia jeszcz e wi ęcej n iespotykany jako tw órcy twórcy filmu, al e si ę udało udało si ę i tak si ę uda ło natychm iast Rybkowski zgłosił apote m Wajda t o musia ła wrażenie zrobi ł prosz ę państwa go śćmi kultury osobistej są dz isiaj kompozytor pianista aran żer i aranżer Andrzej Koziński i producen t filmowy Marcin Wierzchowski rozmawiamy o Andrzeju Żuławskim o wsp ółpracy z Andrzejem Żuławskim o przyjaźni z Andrzejem Żuławskim, bo dzisiaj 22 listopada mia ł właśnie 709 rocznica urodzin re żysera tera z cza s na informacje w rad iu TOK FM za chwilę wracam y do nasze j rozmow y Marta Perchuć-Burzyńsk a dobry wieczór ra z jeszcz e dz isiaj gośćmi kultury osob istej s ą Andrzej Koziński kompozytor p ianista aran żer autor muzyki do wi ększości film ów Andrzeja Żuławskiego, kt óry dz isiaj obchodzi łby siedemdziesiąte dziewi ąte urodz iny z nam i również Marcin Gosławski producen t m. in . f ilmu mow ę ptak ów w re żyserii Xawerego Żuławskiego wg scenar iusza Andrzeja Żuławskiego jeszcze wr óćmy na chwilę do tyc h wspomnie ń pan a Andrzeja w sumie skomponowa ł pan muzyk ę do 10 filmów dziś Żuławskiego jak się z n im w ogóle pracowa ło cz y on sugerowa ł cz y podsuwa ł jaki ś trop pomysły cz y raczej jedna k zdawa ł si ę w tej kwest ii muzycznej tylko i wy łącznie na pana wydaj e si ę, że nieco uprzyw ilejowany z racj i nasze j przyja źni, ponieważ r óżni ludzie m ieli bardz o r óżne odczuc ia s ą negatywn e, że zby t wymagaj ący n p . na plan ie f ilmu srebrn y glob n o tam podobn e dantejsk ie scen y siedzia ły tak że część ludz i by ła zachwycona ju ż bia ła, a że jako gur u w og óle, kt óry kreuj e now y nowy świat, a cz ęść pracownik ów by ła tak zdegustowana t ą ciężką prac ą i wymagan iami, że protestowal i, a pan pojawią się na tyc h planac h filmowych czase m jak i kompozytor jest ju ż na samy m ko ńcu, kiedy jes t postprodukcja wszysc y id ą odpoczywa ć wjeżdżające planow y ptaków odwiedzi ły pami ętam 1 taki ce l cele m po prost u ciekawo ści chociażby, dlateg o że chcia łem zobaczy ć jak Andrzej Jaroszewicz, kt óry te ż współpracował z Andrzejem Żuławskim cz y bardz o w ielu f irmach jak sob ie referat y w swo im wieku, ale okazuj e się, że jest dziarskich i zasuwa ta k jak m u jak młody, wi ęc by ło Super przyjrze ć się w łaśnie ja k jak wygląda prac a u wa s, ale o ty m kto tych chyba więcej, bo ju ż także chwilę o ty m, właśnie koniecznym dl a ptak ów musimy poruszyć, al e mam tak i cytat z pan a zresztą gdzieś t u znalaz łam Koziński kompozytor, kt óry w moich f ilmach Puszcza swoj ą muzykę innych film ów, ale od ty łu tak podobno żart, kt óry wezwa ł tak, al e jeszcze pow inna pani doda ć film ów enerdowskich tak uznał w czwarte k w ty m trwać n ie w iesz ja, że Babelsberg te ż pracowa łem w 2 i zrobią ta m łuskę 15 firm tak że by łem prawie kompozytor enerdowsk ich z pew ien czas na musiał powiedzie ć, że t o by ł bardz o zresztą fajn e fajne czas y, ponieważ NRD chc e chcieli by ć tacy bardz iej zachodn i w sens ie kultury i rzeczywiście warunk i, jakie dawal i by ły by ły wręcz n iesamowite i Andrzej zawsz e żartował, al e t o, dlaczeg o powsta ła o d określenie, że jeste m kompozytorem, kt óry Puszcza muzyk ę z w ielu enerdowsk ich do ty łu, a w jeg o filmach, poniewa ż jak o NN niestety n ie m ógł skończyć f ilmu na srebrny m globie zosta ł jak wiadomo f ilm przerwan y i Wilhelm mi zwo łał na wszystkich, żebyśmy podp isali jaki ś straszn y obrzydliwy paszkw il na przec iwko Andrzejowi n ikt oczywiście n ie wstali śmy wyszli śmy i Andrzej by ł zrozpaczony nie wiedzia ł co ma zrobić, n iemniej mater ia tak fascynuj ący, że jakim ś absolutnym cude m kierownik produkcji po święcił si ę te n materia ł wywi ózł do Cannes i ten f ilm niepełny został pokazan y na specjalne j na specjalne j projekcji w Cannes Andrzej z mikrofonem opowiadał c o jes t na ekran ie ale, żeby tym filmie by ł go ły, bo nie ma gorsze j rzeczy jak nie ma d źwięku t o wtedy jest n ieme k ino prawd a lata dwudz ieste to b łagam n ie m ówi słuchaj zr ób coś, żeby poprawi ć t o muzyk ą ja napr ędce robi łem po prostu bardzo dz iwne rzeczy rzeczywiście cz ęść ta śm r óżnych pomieszały na w iele śledzie m. in. znalaz ły si ę ta m ta śmy z tak iego f ilmu Jarka read y Get enerdowskiego też, że to jes t bl isko bl iskie prawdy i charta muzyk a posz ła do ty łu w zwolnionym tempie, a do teg o jeszcz e do gra łem na klaw iszach syntezatorac h jakiś dziwne d źwięki powsta ł rzeczywi ście kl imat ksi ężycowy n ieprawdopodobnie brzmia ła ta muzyka on a do teg o stopn ia zm ianie prawdopodobnie, że po tej projekcj i w Cannes zgłoś si ę do mn ie re żyser niemiecki i prosi ł, żebym napisał muzyk ę do f ilmu o tematyc e kosm icznej instytucji ci ąg dalszy nast ąpił jest w Niemczech zachodnich Andrzej si ę śmiał, ale rzeczywiście te 2 chwila, że trzeb a było poprawi ć, a firmy jedna k dosy ć d ługi prawie trwał 2 godziny, m imo że n ie by ł skończony cały czas, żeby był dźwięk, żeby była muzyka, żeby coś si ę ta m dzia ło i udały si ę t a z po Marcinie omaw ia ptak ów jeszcz e chwilę porozmawiajmy też panem Andrzejem oczywi ście, b o tak naprawd ę trzeb a przyznać, że pan a zasługą jest t o że, że powstała mow a ptaków f irm w re żyserii Xawerego Żuławskiego wg scenariusza Andrzeja Żuławskiego, który scenar iusz re żyser podarowa ł przed śmiercią okazuje si ę, że n ie tylko synowi, al e r ównież panu h istoriami jes t troch ę dłuższa, ponieważ pa n wcze śniej, ale roda k Andrzej Żuławski napisał ten scenariusz dl a siebie ta m Miga na pocz ątku 2014 roku chciał zrobić ta m b y t o my jeszcze b y chorob a n ie została zrealizowana by ł w pe łni si ł tw órczych i zacz ęliśmy przygotowania domow y ptaków natomiast szczęśliwie dl a Andrzeja Żuławskiego pojawi ła si ę mo żliwość szybkiej real izacji filmu kosmo s portu z producente m Paulo Branco przerwany został przygotowan y domowy ptak ów Andrzej wyjecha ł do Portugali zrealizowa ł zdj ęcia postprodukcj a następnego rok u w Locarno otrzyma ł nagrod ę było tysiące piętnasty rok u mieliśmy jesienią wr ócić do przygotowa ń do zdjęć mowę ptak ów n iestety jesieni ą została zd iagnozowana u n iego chorob a nowotworowa t o już zostało z łożone na p ółkę chorob a szybk o postępowała Andrzej Żuławski zmar ł w lutym 2016 roku w zasadzie wydawa ło się, że te n projekt już o d 3 w n iebyt, ale k ilka tygodn i po pogrzebie pomyślałem sob ie, że znany Ksawerego Żuławskiego znaj ących kino jeg o wrażliwość myślę oraz dzwoni ę do niego może mo że o n podejm ie pa łeczkę może spr óbujemy porozmawia ć wted y okazało prze z rozmow y telefonicznej Ksawery b ędziemy słuchać ojciec dał mi te ż te n właśnie scenariusz na k ilka dni k ilka tygodn i n ie pami ętam przed śmiercią oczywiście to by ło trudne dl a niego momenty n ie przeczyta ł do czasu nasz e rozmow y telefonicznej teg o scenar iusza obiecał, że przeczyta, chocia ż w pierwszym odruch u podobnie jak chc e teg o f ilmu robić nie chc ę wchodzi ć buty ojca, ale czynami przeczytaj, bo skoro ojciec da ł ten scenar iusz przed śmiercią t o co ś co ś znaczy ło mówi dobrano c przeczytam t o trwa ło trochę k ilka tygodn i, zanim zanieśliśmy nawet tej rozmowy m ówią s łuchaj oka no chyb a chyb a chce to zrobi ć oczywi ście ta historia jes t w iele bardz iej skompl ikowana niż na początku jeszcz e zrobić teg o sam tylk o we współpracy z innymi m inistrami, al e tak n o t o dzi ęki mojemu uporowi i tem u, że n ie odłożyłem tego scenar iusza na w ieczne odpoczywan ie tak powsta ł z propozycj ą skomponowan ia muzyk i domow y ptaków rozum iem panie Andrzeju była dl a pan a oczywistością no, że pa n powie ta k w pewny m sensie oczywistością jedna k by łem zaskoczon y, bo Ksawery n ie mia łem nic wsp ólnego widzia łem jeg o świetne f ilmy wojn a Polska ruska chyb a n ie pomyli łem to bardz o wszelk a i wiedzia łem, że bardzo zdoln e do 42 ze zdolnym re żyserem Andrzej zreszt ą w iele mówił na tema t syn a bardzo się chwalił ty m, że Ksawery jes t tak zdoln y utalentowany, ale m ówił, że pomagał m u przy wojnie polsk o Ruskiej prz y monta żu, że być mo że, że tak zosta ł film nie w iem cz y pami ętacie rozpoczyna si ę wojna polsko-rusk a ma dedykacj ę dla ojców pH cieszy si ę także jeg o wp ływ jes t tak że Andrzej by ł obecn y zawsze by ł obecn y i k iedy dowiedzia łem si ę w łaśnie o d Marcina, że jes t tak i projek t z iemia pisa ł muzykę dowiedzia łem się te ż, że Jaroszewicz, czyl i że wszystk o w rodzinie jest prawie w t o bardz o się ucieszyłem nowe t o jes t frajd a tak pow iem m óc kontynuować swoj e swoj e dzieło swoje j pracy, a te ż dopow iem, że to by ł tak i dosy ć organ iczny pomysł, żeby zaprosi ć do wsp ółpracy przemow ie ptak ów dawnych pracownik ów Andrzeja Żuławskiego, czyli oczywisto ścią poz iom na pewn o chcem y z pane m Andrzejem Kurzyński ma zamiar si ę piciem pracować, al e więcej też zwr óciliśmy si ę do aktor ów, którzy gral i w staryc h filmach Andrzeja Żuławskiego m ówi ptaków zagra ł pa n Michał Grudziński pan i Alicja Jankiewicz t o s ą aktorz y, kt órzy za istnieli w debiutach deb iutancki film Andrzeja z e wzgl ędu w trzec iej części nocy diable też były podchody mogę spa ć do pana Leszka Leszczyńskiego główna rol a w diable n iestety pani uda ło si ę porozumieć tak tak że te n cały f ilm miał te ż tak i tak i aspekt troszeczk ę w ho łdzie ta tryb y traktach m iastu Andrzej Żuławski akty mia ły się jeszcz e doda ć, że Ksawery mia ł pew ien pomysł, żeby te n film oprawi ć niekt órymi tematam i, kt óre Andrzej uwielbia ł norm y znaj muzyki w swo ich f ilmach wcze śniejszych pami ętam by śmy si ę spotkal i na andrzejk i n iewiele przed śmiercią raze m i Andrzej prosi s łuchaj Zagraj mi temat y z mo ich filmów sam gra łem na fortepianie i prz y takim 1 temacie wierno ści o n płakał także t o by ło bardz o wzruszaj ące f ilmy Sophie Marceau tak t o był wn iosek po tym f ilmie są f inansowe zostawi ła też widocznie t e zadra gdzieś mu serc u tkwi ła i ja wykorzysta łem te n tema t pan jes t na fortep ianie w łaśnie w umow ie ptak ów tak że w iele, że tak ie w ątków ta m zbieg ł ustaliło mówi ptaków mow ie tak pan ie Andrzeju takież ko ńcząc, bo dz isiaj spotykamy si ę z okazj i roczn icy urodz in Andrzeja Żuławskiego pan powiedzia ł też Andrzej tak że si ę spotkali ście, że pan gra ł, bo on a na p ianinie tematy z jego film ów tak by ście też sp ędzili jego rodziny dzi ś, gdyb y by ł z nami ta niew ątpliwie my śmy prawie zawsz e spotykal i na imieniny, dlatego że jeste m te ż Andrzej, wi ęc by ła zawsz e okazj a, żeby się spotkać żal był wted y bardz o s łabej form ie i prawie nic n ie jest jeszcze pi ł w ino czerwon e pamiętam, al e ich bra t Mateusz prowadził g o s łabo chodz i ja widzia łem rzecz t o jes t jakiś moment, wi ęc Żegnaj wręcz tat a ta moja gr a na fortep ianie jeg o nastr ój taki, jakby wiedzia ł że, że t o kon iec jes t Andrzej Koziński kompozytor pianista aran żer autor muzyk i do wi ększości film ów Andrzeja Żuławskiego wspomina dz isiaj reżysera razem z nam i r ównież Marcin Wierzchowski producen t m. in . f ilmowe ta k wg scenariusza Andrzeja Żuławskiego dzisiaj 709 rocznica urodz in wybitnego re żysera bardz o pan u dzi ękuję za spotkan ia dziękuję dzi ękuję teraz w rad iu TOK FM czesn e Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA