REKLAMA

Netanjahu postawiony w stan oskarżenia. Prokurator twierdzi, że ma żelazne dowody

Połączenie
Data emisji:
2019-11-22 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:03 min.
Udostępnij:

Trzy zarzuty zostały postawione premierowi Izraela. Jest duża szansa, że Netanjahu trafi do więzienia. Ławka byłych polityków, którzy zostali skazani jest w Izraelu długa.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie zna m jes t Maciej Kozłowski były ambasado r Polski w Izraelu dzie ń dobr y dzień dobry państwu chodz i panu b ędziemy m ówić o zarzutac h, kt óre prokurato r generalny Izraela zdecydowa ł si ę postawi ć prem ierowi Netanjahu zarzutac h, które n o właśnie teoretyczn ie tak jednoznaczn ie tak szeroko można je podsumowa ć jak o zarzut y korupcyjne, al e tyc h spr aw, kt óre prokuratura prowadzi ła śledztw, kt óre Rozwiń » prowadzi ła k ilka, więc tera z po wypada sob ie zada ć pytan ie, w kt órych z nich rzeczywiście t e zarzut y si ę utrzyma ły, kt órych z nich prokurator zdecydowa ł si ę zarzut y postawi ć postawi ć zarzut y z 3 sprawa przeciw 1 ma taki charakte r naprawd ę bardz o poważne i t o m u zarzut y o legislacj ę sprzyjającej chc ą 1 ze spółek telekomun ikacyjnych w zam ian za pozytywn e obra z Netanjahu w Gazecie wydawane j prze z polskich t o jes t najpowa żniejszy zarzut drug i zarzut t o s ą przyjmowan ie prezent ów to wysokie te s łynne cygar a i szampan y na 200  000 US D i trzeci zarzu t te ż dotycz ący pr óby skorumpowan ia w łaściciela najwi ększego Dziennika żeby informacje na temat prem iera jego osoby pose ł także to s ą te 3 zarzuty c o ja si ę broni, że w randz e tyc h zarzut ów n ie nieśli n ie doszło prawd a do koperty pieniędzy pochodzących z r ęki do r ęki natomiast prokurator dziś twierdzi ł, że korupcj a istnieje również, i ż s ą to nazw ijmy t o us ługi cz y w łaśnie sprzyjanie prze z rz ąd prz y uchwalan iu ustaw dotyczących jakiego ś działu życia publ icznego o tak mo żna powiedzie ć najogólniej t o może pow iedzmy wi ęcej o te j pierwszej sprawie, bo to co pan zaznaczył to znacz y żona jest najpowa żniejsza spraw a dotycz ąca legislacji korzystne j dl a telekom u dlateg o tak tak n o ja oczywiście n ie zna m szczegółów te j leg islacji, bo t o dość trudn o jeszcz e w og óle legislacji dotyczące telekom ów s ą co skomplikowane na ca łym świecie chodz i ja o d bardz o drobne spraw y w aktac h prawnyc h, kt óre skutkuj ą milionami w przypadku Izraela rzek i Ameryki dolary cz y Polski złotówek tuta j, ale tuta j chodzi ło o sprawy szczególnie z poczt ą, dlatego że t u chodzi ło o korupcję pracy t o znacz y o t o po prost u wp łynąć na t o co pras a p isze o prem ierze iż, al e właściwie wynika ło z teg o, że w 2 zarzutach przewija si ę kwest ia pozytywnego w izerunku w prasie, zw łaszcza 2 za tak dok ładnie w czas ie tak pow iedzmy wielu obserwator ów w Izraelu twierdzi, że to jest pewn e przed uczulen iem żony pan a premiera Sary na punkc ie swojeg o wizerunku, al e to były nasz e muzeum, kt óre dostały wizerunku dl a n iej są ogromn ie wa żne Jonas i prac a bardzo bardz o db a o to, żeby oni dobrz e pisano, al e tob y oznacza ło, że w grunc ie rzeczy ca ły cza s Beniamin Netanjahu prowadz i taką politykę prowadził tak ą polityk ę kampanii wyborczej to znaczy cały cza s do n iego wizerunek musia ł by ć czyszczon y poprawiane tak musiał, jakby patrzy ł zarządom tych zarzutów jest, więc ta m jeszcz e bardz o powa żne zarzuty dotyczące tak ich rzeczy pustyc h łapówek w spraw ie dostan ie dostawy uzbrojenia konkretn ie Łodzi pod opiekę najpoważniejszy zarzut tylk o ta m najtrudn iej by ć prawdopodobnie prokurato r n ie postawi ł tylko zarzutu, bo ta m najtrudniej dowod y, a tuta j s ą dowod y jak twierdzi prokurato r po to, k ierowcy są dowod y to to stwierdzi ł sąd n o właśnie, o ile g o o jedno rozprawy do w łaśnie, ale t o jes t istotny element t o co Pantera zaznaczył m ianowicie t o, że w świetle tego c o wcześniej m ówiono pisano i c o cz y prokuratura si ę zajmowa ła t o w łaściwie zosta ły z tego nie wiem cz y jakie ś wątki poboczne nie jest a ż tak to n ie, al e n ie to to nie jest t o co wydawa ło się najmocn iejsze co wydawa ło si ę najbardz iej zagra żać Netanjahu tak mało t o jeszcze t o jest n o jak t o ja t o jednak, zw łaszcza w systemac h anglosask ich, a realn a anglosask i syste m prawn y w sprawie jes t spraw a, że prokurato r staw ia zarzut y tylko wtedy, je żeli na bardz o mocne dowod y w ręku n o bo dobry adwoka t potraf i, jakby jej zarzut y s ą jes t wystarczająco udokumentowan e oczyścić zarzut ów już drug i raz zarzutu n ie mo żna postawić t o z ameryka ńskim tam każdy, kt o ogl ąda ser iale ameryka ńskie to tą znaną spraw ę prawd a, że prokurator bo i się stawiać zarzut u, żeby teraz niczego n ie zosta ły n ie zosta ły oddalone n ie można drug i raz człowieka już wi ększe raz oskarżyło Cosby n ie można drugi ra z zaskoczyć n o ta k w siłą rzeczy tego n ie prokurato r wted y nawe t przest ępca wychodz i na wolno ści przykład pan Simpsona s łynnego prawda, b o tak sąd n ie uznał dowod ów za wystarczające nie chcia ła mie ć po prost u żelazne dowody no i w tyc h przypadkach prokurator twierdzi, że ma żelazne dowody w ty m dowodam i s ą po prost u zeznan ia ca łą pewno ścią mo żemy stwierdzić jedn o, że faktycznie prokuratura w Izraelu na pewno za ś s ądy s ą bardz o niezale żne i może si ę zdarzyć tak że Beniamin Netanjahu traf i do więzienia to n ie jest wykluczone kwot ę zależną jak w czas ie prezydent trafi ł poprzedn i prem ier Olmert trafi ł m inister skarb u także ławka, że tak pow iem wi ęźniów z najwy ższych szczebl i rządu kraj u bardz o długa to jes t bardz o istotny elemen t ca łej te j uk ładanki m ianowicie ta si ła instytucji sprawiedliwo ści si ła instytucji sądu w Izraelu, że cz ęść teg o ogromu dlateg o tak za i dlateg o tak bardzo pa n si ę tej poprzedniej koal icji, kiedy pan i najlepsz a a sta ła na czel e Ministerstwa Sprawiedliwości, kt óra pr óbowała podporz ądkować sobie, ab y dok ładnie chodzi ło jak znamy innych kraj ów wynika, żeby od dn ia wp ływu n a na wyb ór sędziów n o właśnie rola jes t tak, i ż to zastanów się w idocznie n ie udał to, aby unijny był 1 i t o by ł m. in. 1 z powodów, dl a których poprzedn i rz ąd p o, a tera z zastanówmy jak na m ca ła ta decyzj a prokuratorsk a komplikuje sytuacj ę polityczną obecną to znaczy ona już ona ju ż w ogóle sam a s iebie tak skompl ikowana z większą publikacj ę trudno dlatego chce odbyły si ę jak na wybor y nie wyłoni w zdecydowane j większości odby ły się drug ie wybory zakończone t o uk ład bardzo podobnym rezultate m też nie uda ło si ę zdecydowane j wi ększości wyłonić no i w te j i jak pr óby latan ia został k ierowca został mi się do formowania rządu co mu się n ie uda ło potem został ta m i o n do wczoraj to 7 udało si ę i od dz isiaj jest 21 na i met a tak samo prezydentów to znacz y prezydent mo że znaczy ć, a teg o cz łonków Knesetu, kt óry przyjm ie propozycj ę rz ądu jak o prem ier i jeżeli koszenie i datę 21 nie będzie tak w iele prawdy, bo to b ędą przecie ż wybor y w ci ągu rok u co dla wielu daj e odpowiednio do przyjęcia, al e mamy taki impas m iejskie, kt óre i n o i 7 i uważam, że opór resortu wszystko si ę wydarzyło wczora j jak no no dobrze no i tera z pytan ie w ty m impasie prokurator w łaśnie decyduj e si ę postawi ć zarzut y premierowi Netanjahu c o t o zm ienia to zm ienia, a że jes t bardz o s ilna presja na pytan ia to, je żeli o n ust ąpi, bo jeg o osob a g łówną przeszkod ą do stworzen ia w ielki wk ład, czyli te j spółki z blok ów, czyl i czy innymi ta godz i kult u id ąca m ówiący po dac ie też niebiesko-białyc h jak euro niebiesko-białych dzik ów ma wtedy powstaje rząd i jes t t o biały plików plu s lider ma udział tylk o do rz ądu jedności narodowe j nogi no i wtedy jest rząd z ogromn ą większością maj ącą tam 120 miejsc ponad 76 mamy stab ilnych i w te j chwili z teg o co dz isiaj czytałem ran o w pras ie kra j i wynikom, że s ą nac iski również z e strony dzik ów do nadania, żeby wyst ąpił natomiast zadan ia tw ierdzi, że n ie ust ąpi i i grze b ędzie now o dopóki on jest premierem t o t o on ma immunitet na ty m polega, a nie z tej idei prem ierem tego naczelnyc h do karete k no w łaśnie dzi ękuję bardz o Maciejko z rynk u by ły ambasado r Polski wiza lu b by ł z nam i trzynasta 54 za chwil ę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA