REKLAMA

Kiedy będzie koniec hodowli zwierząt futerkowych w Polsce?

Połączenie
Data emisji:
2019-11-22 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie czternasta 5 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mn ą stud ia go ście Robert Jurszo oko Press dzień dobry dzień dobry ponoć dobr o pa ństwa Mikołaj Jastrzębski Fundacja Viva witam serdeczn ie dzie ń dobry b ędziemy m ówić o w kontek ście światowego zbliżająca się światowego dnia be z futr a 25 listopad a b ędziemy m ówili o temac ie, kt óre należy właśnie takich to tak a dyskusja, którą można, b y nas w łaśnie z przewlek łą, czyl i temat zakaz u Rozwiń » hodowl i zwierz ąt futerkowyc h w Polsce, które wyp łyną w poprzedn iej kadencj i Sejmu, a pote m zosta ł trącony właśnie wszystk o zostało tr ącą, bo wiadomo, że pewno ść by ła Wola pol ityczna partii rz ądzącej, kt óra mia ła samodzielną wi ększość w sejmie i w Senacie, która mia ła swojeg o prezydenta wydawa łoby si ę ścieżka idealna droga wolna ciągną się n ie stało no je śli wierzy ć tem u wywiadowi Szczepana Wójcikiem z ostatn iego dziennikach zbiegł si ę dobrz e pamiętam no to jakby była t o prac a Szczepana Wójcika, czyli głównego wc ASA w trzec iej RP i to chyba najwa żniejszego lobbystę w og óle w tej w te j sprawie mi si ę wydaj e, że t o by ło tak że Jarosław Kaczyński, chocia ż sk ładał tak ie szumn e deklaracje jest imienna filmie na filmie widzę, że wizach, bo mo że istotnie co ś si ę najbardz iej pokrzywdzona poz a zwierz ętami oczywiście rzeczywiście tylk o w składkach t o się wydaj e, że t o w pewnym momencie Jarosław Kaczyński przestraszy ł się po prost u teg o że, że możemy zacząć uciek ł uc ieka cz ęść elektoratu po prost u poniewa ż, jakby t o jes t tak a sytuacj a, że si ę pan wrócić zresztą doskonale wiedzia ł, gdz ie uderzyć dawno wyrósł zebrał si ę do medi ów ojc a Rydzyka, kt órych słuchacze s ą cz ęścią tego tak z tak iego tzw. zrazu nale ży z n iego elektorat u prawa i sprawiedliwości n o i praktyczn iejsze śledziło r óżne don iesienia medialne minimalnie n iemal nie wychodzi ł z telew izji Trwam cz y Radia Maryja takim stane m stałym lokatore m komentator a, a ojciec Tadeusz Rydzyk wielokrotnie w r óżnych sytuacjac h publicznych wyra żał sw ój wsparc ie dl a hodowl i zwierz ąt futerkowych, włączając si ę zreszt ą propagand ę wtorkową te ż dziennik Gazeta prawn a pisz ąc, publikując te n wyw iad opatrzy ł g o taką notk ę troch ę biograficzn ą Szczepan Wójcik zosta ł wyr óżniony przez ojc a Tadeusza Rydzyka medale m pro Ecclesia e t Patria podcza s n iedawnej inauguracji rok u akadem ickiego wy ższej szkole kultur y społecznej med ialnej w 28 do przerażonych przypomina mi si ę co napisał zdaj e si ę Wojciech Mucha i Jacek Lis nie w idzieli dziennikarze gazet y polskiej, kt órzy niedawno podal i tak ą informacj ę, że ustawa ma wr ócić ma wr ócić na obrad y na czym ma jakby znowu sta ć si ę aktywna natom iast oni napisali coś takiego t o świetnie uciek ł w ty m, że jest wolność i gospodarki m ieniem jest mu wysiłków autorką, al e na pewn o tylk o okrucieństwo, wi ęc medal może by ć tak i rzeczywi ście wątpliwe w pełni się zgadza czy też uwa żam, że warto tutaj dodać, że meda l o d o d Tadeusza Rydzyka by ł wręczony za hojn e dar y serc a na jej rzeczywi ście w obszarze mają z czeg o płacić mają on e za hojne serca maj ą bardzo serc a też zrob ili sobie naprawd ę Radia Maryja telewizji Trwam po prost u tak ą tubę propagandow ą s łuchaliśmy niekt órych z tych programów t o co ta m układają no n iedawno Marek m ieszka, czyl i sze f polskiego przemys łu futrzarskiego ta k w związku z telew izji Trwam deklarował, że zwierzęta n ie mają ciał i że n ie należy kocha zwierz ąt maj ą, jakb y je śli taki przeka z idzie no natomiast tuta j ja myślę, że jeszcze ważną rzecz ą, kt óra zaważyła na losac h ustawy by ło to, że w pewny m momenc ie Tadeusz Rydzyk zaczął wr ęcz naciskać na Jarosława, że jak to jes t mo żliwe, że rząd PiS chc e się zaj ąć jakimiś tam zwierzętami jeśli n ie zaj ął si ę kwesti ą n ienarodzonych dzieci, jakb y staw iali t o końce pr óbować jakoś łączyć próbowali robić jakie ś szanta że moralne na je j kon iec końców ustaw ionej zosta ła wyrejestrowana okrojona zosta ł z niej tak i Kadłubek, który właściwie n ie wiadomo dlaczego miałby służyć na m w końcu prac e zosta ły zamrożone Szczepan Wójcik mówi tak walk a o zachowan ie przemys łu futrzarskiego w Polsce to n ie jest wojn a z Jarosławem Kaczyńskim my ślę, że został zmanipulowany n ie wie i nie do ko ńca ma prawo wiedzie ć jak wygl ądają wszystk ie hodowl a zwierz ąt futerkowyc h w Polsce jest cz łowiekiem z miasta bardzo wra żliwym na zwierz ęta dlateg o nasi przeciwnicy nie m ieli wi ększego problem u mogą przekona ć do swoich racj i tak naprawd ę k łamstw kt órymi posługują t o jest tak ie argumenty bardz o cz ęsto si ę pojawia przeciwko środowisku obrońców zwierz ąt obrońca zwierząt t o s ą ludz ie z miasta Leszna LT s łyszałem też tak i argumen t myśliwych s łyszałem akura t leśne albo n ie maj ą poj ęcia zwierzęta rozwiązanie takie w irtualne na n im się zajmują ja odpow iem to wprost czy inaczej jes t łagodna łagodne obrazek jes t też drugi, że jeste ście na us ługach rozma itych sił rynkowyc h spoz a Polski chcecie zniszczyć te n Polski przemysł, kt óry się doskonale czyt a to t o do ść, że organ izacje to pewnie by jako ś wyciągnąć z ja pow iem tak oczywi ście najczęściej powtarzany m argumente m stosowany m prze z prze z media mog ę m ówić media się pan uc ieka, bo ten spor t w sens ie w sens ie, po którego szefe m jes t Marek Miśko to jes t ewidentnie porta l charakterz e mobb ingowym tak i tam si ę pojaw ia taki argumen t, że notes r óżne zdj ęcia, kt óre ujawniaj ą organizacj ę tych lis ów z odnalezionymi tam łapami pokaleczony t o s ą tak ie sytuacje ekstremalne, i ż tak naprawd ę to p o, a pote m pokazują zdj ęcia tyc h lis ów takich klatek te środki są czyst a teoria zapytam ballady, kt óre tak pan Radek ma psa prawd a także w iadomo radar ma pa n redaktor ma sama sama widzia łam na Facebooku Lis zalicza si ę tak sam o jak WIG cz y pies domow e zalicza si ę obsuw a tych niech pa n sob ie wyobrazić, że bierze pa n swojego psa i wsadza g o do tak iej klatk i na znaczną część jeg o życia, czyli zwierz ę, kt óre ma s ilne potrzeby eksploatacyjne wszystkie psowat e czy w ilki l isy musz ą poznawa ć otoczen ie biega ć, który ma s ilne potrzeb y spo łeczne i Okraj o n mo że nie od gry sobie jeszcz e AP i może n ie rzuca si ę w Ciechu NATO klatk a może nawet jeszcze niema tak iej strat y PiS zachowań, ale o n c ierpi, poniewa ż przezw isko, którego wrzucono na t ę środowiskami klatk a bonus jest skr ęt w skrajn ie radykalny n iedopasowany do jego potrze b życiowych, więc wszystkie historie, że u nas jest Super, bo kartk i są czyste t o s ą po prostu n o z punktu w idzenia ekolog icznego transportu widz ą zachowania zwierz ąt po prost u kompletn ie bajkam i dokładnie tak czy wart o też zaznaczyć by ć mo że nas i słuchacze nie maj ą tak informacj ę, że klatka, w kt órej musi sp ędzić całe swoj e życie ma m pojęcia ma powierzchni ę ledwie pół metr a kwadratowego, więc jest to bardz o bardzo ma ła klatka, cho ć norm ą w Polsce w tej chwili zab ijanych jest by ło 10  000 000 norek futra w tej chwili ta liczba spadła te ż oko ło 5 ,51 000 000, ale t u warto te ż zaznaczy ć, że norki s ą zwierzętami drapieżnymi zwierz ętami ziemną wodnym i w naturze musz ą mie ć dost ęp dowody, które będą mog ły sob ie pływać n o na fermac h futrzarskich taka nerk a też sp ędza całe życie na drucianych ratach nie mo że realizować swyc h naturalnyc h potrzeb na j po prost u cierpie ń także systemow a hodowla zwierz ąt na futr a jes t z ła i naszy m zdaniem 2001 . jak już zupe łnie zupe łnie n iepotrzebna a gdz ie na świecie zakazano w tej chwili jes t to 13 bądź 15 krajów je śli chodzi o Unii Europejskiej t o są wszysc y nas i sąsiedzi z Unii Europejskiej tak że Słowacy Czesi i w Niemczech Austrii we w łoszech Wielkiej Brytanii Irlandii Holandii zosta ł wprowadzony zakaz tera z trwa okre s przej ściowy dlateg o cz ęść hodowców zwierz ąt futerkowyc h przenos i do Polski na prowadzone s ą prac e na d takimi zakazami w kolejnyc h krajac h, wi ęc mamy nadziej ę że, że dołączymy d o do tyc h europejskich kraj ów, w których ju ż jest wprowadzony zaka z hodowli zwierz ąt na futra warto może dodać, że czasem jes t u żywany tak i argument prze z pana Wójcika, czeg o t o środowisko powiedzmy profesorsk ie, że je żeli wycofam y te n przemysł Polski może przyj ść na wschód warunkiem wtedy g o też warunk i b ędą gorsze, więc jakb y, gd y tak ie argumenty, m ówi że n o, a te warunk i są też tak ie, jakie są, al e jak jedn o z jakby n ie sprawdził drug iego w tym mam tak ie tutaj wart o przypomnieć, że hodowcy m ówią takie 2 sprzeczne ze sob ą informacje znacz y z 1 strony m ówią, że hodowcy dbaj ą o zwierz ęta Rajmund Gąsiorek mówił, że koch a nork i jak w łasne dzieci c o jest niepokoj ące w kontekście teg o, że nerki pote m okazuje Szczepan Wójcik też o ty m, że koch a zwierzęta Marek niską wra żenie, że koledz y, al e szanuj e zwierz ęta i t d. tak dale j i jakb y z 1 strony podkreślają, że je śliby nie dbal i o t e zwierzęta to n ie by łoby żadnego futra, a z drugiej strony mówią mu już ka żdy hodowca 2 zwierzęta z drugiej strony, że jeśli ta n ie będzie w Polsce to będzie gdzie ś na Wschodzie nie ud a się tego kontrolowa ć będzie bardz o źle, a materiały ze śledztw pokazują, że w każdym kraj u hodowl a wygl ąda podobnie i w każdym kraju dok ładnie t e same problem y t e zwierz ęta dokładnie tak samo cierpi ą i t o czy b ędzie to hodowca gdzie ś na Wschodzie, kt óre będzie muzyka zwierz ęta czy b ędzie to w Polsce hodowca, który urzeka zwierzęta czy gdzie ś w Danii t o tak naprawdę ca ła ta systemow a hodowla zwierząt na futro jes t bardz o bardzo podobna wsz ędzie t o właśnie niepokojące by śmy takie cz ęsto wszystk ie deklaracj e my śliwskie deklaracji mi łości do zwierząt tak t o tak i też specyficzny rodza j mi łości, że bez my śliwych to w łaśnie te zwierzęta są nieporównanie jesteśmy na drodz e komuś z udzia łem o łowiu 1415 za chwilę wr ócimy do rozmow y po łączenie czternasta 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną stud io Robert Jurszo Mikołaj Jastrzębski rozmawiamy o pytan iu o t o c o możliwe w Polsce zaka z hodowli zwierz ąt futerkowych t o jes t pytan ie otwarte wydawało si ę w poprzedn iej kadencji Sejmu, że t o jest jak najbardz iej realne okaza ło się, że wcal e nie m ówiliśmy przed informacjami co, dlaczego tak się mog ło okaza ć, ale zadajmy sob ie pytan ie, dlaczego Polska w ty m momencie staj e si ę w zasadz ie takim ogon ogo n Europy trochę je śli chodz i o prac e na d taką ustawą na d i wreszc ie rezygnacj ę z wsparc ia dl a te j branży czy jest tak, że nagle świat sta ł tak bardz o moralnej otwart e na cierpienie zwierząt chyb a n ie co zasz ło w jak n ie odpowiem na to pytanie, bo m y pr óbujemy wprowadzić ten zakaz hodowl i zwierz ąt na futra w Polsce od 12 lat wcześniej już te n tema t porusza ł Darek Paczkowski w ramac h frontu wyzwolenia zwierz ąt już 90 piątym roku Jarosław Kaczyński podpisywa ł tak ą tak ie takie porozumienie tak ą informacj ę, że na pewn o podejm ie wszystkie działania, które s ą w jego jeg o możliwości, żeby ktoś tak i zakaz 3 kadencje temu udało się zebra ć ponad 200  000 podpisów pod obywatelsk im projekte m ustawy właśnie, który miał zakazywa ć tak ich hodowl i projek t został zm ieniony prze z Platformę Obywatelską, a w kolejnej kadencji ruszył projek t tym zakazem zosta ł r ównież wstrzyman y przez Platformę wtedy upatrywali m y przyczyn teg o w te j sytuacji w ty m, że Platforma gorszyc h w czarze po prostu 3 osoby zwi ązane z hodowl ą nore k były by ły w Platformie działały ta m na na s po prost u zablokowal i w momenc ie, w którym PiS doszed ł do w ładzy t o rzeczywiście na tę zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego były tak ie dość do ść mocn o nagraliśmy wypow iedzi mówił o tym, to jest kwestia serca kwestia mi łości do zwierząt, których realizacja rodzaj narracj i ta k, tak wi ęc jakby wszystk o wygl ądało dobrze potem to się t o się zawiesi ł właśnie tak jak m ówiliśmy przed przerw ą na jej w tej chw ili pytanie cz y to rzeczywi ście rusz y dalej n o ja mam g łęboką nadzieję, że tak mamy przecież od polityk ów rzeczywiście planują t o zrobić planują t o zrobi ć przed wyboram i prezydenckimi czy pan a to tuta j zobaczymy natomiast tam jes t bardzo dużo tak iego grania, zw łaszcza z tej takiej praw icowej strony właśnie s ą wa żniejsze rzeczy, że by ć może najpierw trzeba cz ęść czymś ta m, że być mo że trzeb a zakazać w ca łej Europie n ie w Polsce jakb y w obszarz e prze z sprzedają bardzo, że tak informacj ę, że nie w ie, że bardz o dużo pracuj e w tyc h na tyc h fermach prokury uzupe łnia jakie ś tak ie niestworzone dan e znacz y wymyślają n p . na ile czasu na cz y w 2012 Daniel Milewski, a wi ęc prezes polskiego zwi ązku hodowców zwierz ąt futerkowych m ówił o tym, że w Polsce jest 31  000 ferm zwierząt futerkowyc h, gdz ie pracuj e 250  000 osób okaza ło się, że ferm ie w 1000 i po prostu panu Danielowi tak si ę poda ły za dużo dat ę 30  000, a je śli chodzi o ilość zatrudnionych na fermach to sfer y euro czy tak a organ izacja hotelarsk a zrzeszająca hodowc ów z ca łej Europy m ówiła o tym, że w całej Europie na futra chc e w sens ie na fermach w ca łym łańcuchu produkcj i mleczarsk iej zatrudnionych jes t 60  000 osób w ca łej Europie ca łej Europie, więc Manchesterem lat Szczepan Wójcik wcale taki pa n w ierzy te ż 50  000 zatrudnienia to co zwykliśmy też, że mn óstwo krajów europejskich wprowadzi ło takie zakaz y wybiera 60 osób gdzieś tysięcy no w łaśnie na pewny m momencie, gd y w Norwegii rozpocz ęła się dyskusja o wprowadzen iu ta m zakazu to w Norwegii hodowan o wtedy 1 000 000 zwierząt na futr a i we wszystk ich na wszystkich fermac h tak, by pracowa ło 400 osób wtedy w Polsce hodowano 10  000 000 zwierząt na futr a, więc wydaje na m takie prawdopodobn e, że mogłyby t o by ć 4000 osób zatrudn ionych jak w całym tym c o te j branży w Polsce natom iast hodowcy lubili wlicza ć zatrudn ienie np. drukarz a, który raz drukuj e ulotk i mura, który ra z postaw i mur, a tak że wszystk ich pracownik ów wszystkich pow iatowych inspektoratów weterynar ii w kraju, bo ra z 2 × w rok u zrobił kontrol ę na fermie, a więc witali ich w pocze t tych pracownik ów ciarki, więc ta m dochodz i naprawdę wielkich absurd ów i n iestety niekt órzy pol itycy na wciąż wciąż wierzą w jakieś takie l iczby narciarzy, które na s są wzięte totaln ie sufitu przemys łu futrzarsk iego generaln ie światową globalnie ma się dobrz e cz y s łabo jak na szcz ęście ma si ę coraz gorze j znaczna cz ęść dl a zwierząt tutaj reprezentuję fundacj ę Viva, więc jes t jesteśmy g łosem zwierz ąt i w tej chw ili, jakby trwaj ą dzia łania na na 3 polach jedno pote m jes t edukacja o d podstaw, czyli proste tłumaczenie ludziom, że futr o rośnie na drzew ie tłumaczenia, żeby nie kupowa ć w Alwerni kupowa ć dodatków, kt óre mają prawdz iwe futra t o jest bardzo wa żna rzecz nam też wiąże prost o z bojkote m konsumenck im spadk iem popyt u drug a rzecz t o jest tłumaczenie w ielkim f irmom wielkim projektantem mod y, żeby n ie wykorzystywali futer wiąże si ę z c ierpieniem i rzeczywi ście największe domy mody wycofuj ą się z foteli t o jes t rewelacyjn a informacja i jes t także w ty m roku ju ż wycofały si ę bardzo bardz o dużo tak ich znanych nazw isk w świecie mod y jak nie chcie ć barmani n o, wi ęc to wp ływa na to, że popyt na futr a coraz mniejszej i że po prostu wciąż n ie maj ą, gdzie sprzedawa ć sk óry między zalegają im towar y na jej ta k jak w ubieg łym rok u jeszcz e w Polsce zab ijanych oko ło 10  000 000 zwierząt na futr a tak w ty m roku wiemy o tym, że około 5 pomijana tak że jes t ew identna tendencj a spadkow a i na na s to bardzo c ieszy nie ukrywam, że w Polsce widać po wartość eksport u ro k 20151 , 5 miliarda euro 2018 tam oko ło 808  000 000, a propo s tego tego c o pa n powiedzia ł to trochę jes t tak, że ludzie robią si ę troszk ę bardz iej wrażliwi moralnie na zwierz ęta to widać, jakb y nie tylko po kwest ii futer, al e t o widać rozmowa o zm ianie klimatu także, ale t o nie dogon imy, al e po prostu dzisiaj, jakb y te n stopień wrażliwości jes t daleko większy od tego, kt óry był jes t na przewodni p ierwszy po dwudz iestego w wieku 19 wieku n ie wspominaj ąc, b o np. o dos łownie 3 dni temu ukaza ł si ę raport Kantar zrobiona z koal icji n ie żyją dotycz ące polowa ń na taki jak za łożyć, że 67 % Polakowi za zniesieniem polowe j na tak i w roku 2015 Polski zwi ązek łowiecki robił badan ie na temat stosunku Polaków do łowiectwa nosi okaza ło, że t o w zasadz ie połowa to 2 Polaków t o c o najwyżej toleruj e tak powiem łowiectwo w świetle, bo pokazuj e taką jedna k pewn ą istotn ą zmian ę mentalną taką logiczną tej sprawie t o, żeby te ż dopowiedzieć to n ie jes t zmiana ideologiczna, którym tak iego argumentu używają bardz o często w obszarze to jest tak, bo walk a ideologii jak finanse s ą b iznesu tych zmianach w kwest ii pojmowania stosunk u bon y wartości to te ż jes t ideologią no t o, al e termin aksjologia zda ń pomi ędzy 2 lepszymi tak samo mo żna powiedzie ć, że Szczepan Wójcik jes t rzecznikiem ideologii wykorzystywania wykorzystywanie zwierząt w takim sens ie, że coraz to co prawda w tak tylk o, że cora z wi ęcej ludzi ma głębokie moraln e prze świadczenia, że w te n spos ób z rządami n ie należy postępować znacz y, że jakb y trzymanie zwierz ęcia tak silnymi potrzebami n ie w iem n p . spo łecznymi czytamy społecznymi jak Lis klatc e o tam p ół metr a Kuby t o, że półmetrowej nie mo że by ć uzasadnione przez t o, że ktoś zn iszczonej skóry tak dobrz e, ale teraz zastan ówmy się nad ty m, jak ie to ma konsekwencje istnienia tyc h hodowli, jakie ma konsekwencje tak pow iem szersz a ni ż tylk o fak t, że tam się w okolicznych zaczęto j e, bo do tego, by skupić si ę na razie na tyc h kwest iach zwi ązanych zdoby ły human itarnych tak teg o, że zwierz ęta się cierpi ą, bo cierpi ą tak natom iast s ą kwest ie społeczne to nic n ie jest droższa n ikomu, kt o m ieszka w pobli żu w pobli żu ferm y pamiętam chyba 2 lata temu by ł tak i reporta ż w Gazecie wyborcze j o ludz ie, kt órzy mieszkają n ieopodal ferm y pana Gąsiorka n o i oni powiedzieli ta m był taki wpros t cytatu zacytuję, że budz i się ze smakiem kup y w ustach to znaczy ta m jest tak i smród t o jest jakby p ierwsza rzecz, ale t e kwest ie do końca są te ż kwest ie o charakterz e ekolog icznym pan Szczepan Wójcik żali się w wyw iadzie dl a Dziennika gazet y że, że w Polsce ogrodzenie musz ą być podwójna na Zachodzie tylko pojedyncz e, ale pom imo tyc h podwójnych ogrodzeń by ł raport na ten tema t rob ione stamtąd nam uciekaj ą nork i, kt óre w Polsce są gatunk iem inwazyjnym niszcz ą np. taki takiemu chciałem wr ócić do kwest ii w łaśnie tych mieszka ńców w ci ągu ostatnich 10 lat odby ło si ę ponad 150 protestów lokalnyc h społeczności, kt óre zmuszon e są do życia w okol icy ferm fermy wi ążą si ę bardzo du żymi utrudn ieniami właśnie zarówno, choć te n smr ód, bo m ówimy o formę aktu jes t t o 150  000 zwierząt reformy s ą otwarte w momenc ie, gd y zawieje w iatr to odchod y z tyc h fer m po prost u czu ć bardzo dużym prom ieniu dooko ła tak iej instalacji mieszkańcy żalą si ę, że po pierwsze, agroturystyka w tak im reg ionie um iera po drugie n ie mog ą sprzeda ć własnej ziemi, bo nikt nie chc e kupić kupić t e to takie takiej ziemi, gdz ie śmierdzi po prost u mówią o planowych ilościach mógł takowe ilości sorry Muchy takie ilości, które się zbiera sz óstkę więc, jakb y nie uciekające nork i także stanowią proble m dla lokalnyc h spo łeczności, bo nam żalili si ę mieszkańcy nork i wpadaj ą do kurnik ów zabijają kury musia łby wstaw ia chodz i o poparc ie dl a zakazu w tej chwili t o było rob ione n iedawno takie badania wydają si ę na zlecen ie otwartych klate k i wyszło z n iego, że 73 % Polaków pop iera zaka z hodowli zwierząt na futra i przyznam, że rob imy akcje uliczne w tej chw ili właśnie dz isiaj rusz a dzień bez futra w Polsce b ędzie tak objazdow a akcja k ilkunastu miastach w Polsce do 1 grudnia to w momencie, gdy rob imy takie akcje t o zdarza ło si ę, że podchodzi zwyczajni ludz ie na ulicy przyb ijali piątkę bral i baner m ówili nas wspierają tuta j mogą podpisa ć jakąś petycj ę, gdy czułem to że, gd y jes t duże wsparc ie społeczne dl a tak iego zakazu no dobrz e, a tera z pytan ie o ot o jak rozk ładają się si ły pol ityczne w parlamencie ty m nowy m parlamencie p ierwsze sygna ły ju ż podej ścia do tematyk i powiedzia łbym og ólnie rzecz ujmując ekolog icznej mamy tutaj s ą on e najweselszy n o tak, ponieważ bran ża hotelarska ma do ść s ilne wsparcie ze stron y pan i Urszuli Pasławskiej posłanki PSL Kukiz 15, które w łaśnie zosta ła szefową komisji ochron y środowiska w sejmie r ównież g łosami z ielonych i lewicy c o by ło zdumiewaj ące tutaj nowa ra k zraził tak ie oburzenie m ówiąc wprost, że pos łowie posłanki dal i ciała oczywiście t o nie znaczy, że pani Urszula Pasławska b ędzie w stan ie przeforsować tylk o chc e natomiast w iadomo, że osoba, która jest wol ą si ę z szefow ą komisji t o mo że przyci ągać procedury mo że forsować swo ich na komisjach i t d . tak dale j natom iast tylk o sko ńczy natom iast Zobacz są te przec ieki, kt óre poda ła podawali redakto r Lisiewicz Mucha z gazet y polskiej, że PiS by ć mo że podejmie, al e t o jest jakby na pan a będziemy w tej sprawie wsparc ie lew icy cz y cz y zielonych mam nadzieję no n ie w iem n a oznaczy ć geny czy te wszystk ie interpelacje do te j por y pani wrocławski to on a co rok u jak wyrok wysyła taką interpelacją w spraw ie ochron y bran ży futerkowe w ubiegłym roku 2 lata tem u poda ła nawet te jakieś l iczby z kosmosu w Polsce i 57000 ferm nie ma tyl e jes t nieca łe 700 natomiast na Wschodzie t e przec ieki, o których mówi si ę redaktora Muchy redaktor i że nie wl icza t o jak f inansowane z przeciekami to by ło oficjalne stanow isko Radosława Vogla, który ju ż rzecznikiem PiS-u także to jest bardzo obiecuj ące im bardz o mi się już podobn o za nim teg o n ie potwierdz ą tak tak ale, ale my ślę, że to i tak i tak nie źle natomiast bardz o podoba ło to, że w momencie, w kt órym posłanka Piekarska chciała otworzy ć ten parlamentarn y zespół przyjaci ół zwierząt Jarosław Kaczyński ucałował dłoń podpisa ł si ę jako pierwszy pod ty m projekte m na jej mo im zdaniem bardzo dobrze wr óży na m wcześniej Jarosław Kaczyński nie do łącza do projekt ów, które dotyczy ły Smoleńska będzie niezwykle, wi ęc tuta j naprawdę jes t to myślenie z us ług natomiast poczekam y na efekt y, bo ostatn io w ubieg łej kadencji pa n poseł Kaczyński mawia ł nawet f ilmik dl a fundacji, kt órym m ówiliśmy teg o filmiku z tak powiem specjalnie n ie wysz ło dzi ękuję bardzo Robert Jurszo oko Press Mikołaj Jastrzębski Fundacja mi ędzynarodowy ruc h na rzecz zwierz ąt Viva dzie ń bardz o dzi ękuję 1436 za chwil ę informacje audycję przygotowa ła Małgorzata Buczyńska Katarzyna Morawska realizowa ł Kamil Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA