REKLAMA

Czy przeziębienie może zamienić się w grypę?

Przewodnik TOK FM Na Zdrowie
Data emisji:
2019-11-22 13:50
Prowadzący:
Czas trwania:
01:23 min.
Udostępnij:

Obie te choroby są wywoływane przez zupełnie inne wirusy. Grypa nie jest efektem wyjątkowo długotrwałego lub silnego przeziębienia.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przewodnik TOK FM na zdrow ie dzie ń dobr y Ewa Podolska jesteśmy przezi ębieni cz y istnieje ryzyk o, że nasz e przezi ębienie przejdz ie grypę nie ob ie t e chorob y s ą wywo ływane prze z zupe łnie inne w irusy grypa n ie jes t efekte m wyj ątkowo długotrwałego lub s ilnego przeziębienia ju ż m ówiłam, że grypą zara żam nawet 6 dni wcześniej ni ż rozwinął si ę objaw y chorob y, a drug ą stron ę jak d ługo zauważamy nawe t do 5 dni po ustaniu objawów tak ich Rozwiń » jak gorączka b ól gard ła dlateg o Zostań w dom u d łużej n ie roznos imy infekcji dale j powiedzia łam, że gryw a w skrajnyc h przypadkach może doprowadzi ć do śmierci, a konkretn ie co rok u z powod u powik łań pogrypowyc h um iera kilkadziesi ąt osób tyl e statystyka, al e tak naprawd ę to zgon ów, kt órych przyczyną jes t grypa jes t o w iele wi ęcej liczba jes t niedoszacowana, dlaczego tak się dz ieje pacjen t traf ia do szp itala w ciężkim stan ie um iera bezpośrednią przyczyn ą śmierci jes t np. zapalenie p łuc lu b niewydolność kr ążeniowa i tak ie choroby znajdują się w dokumentacj i szpitalnej tymczasem obie t e chorob y s ą cz ęsto po prostu powik łaniem po grupowym jedna k w szp italu n ie wykonan o badan ia, które d iagnozuje gryp y przewodn ik medyczny o d poniedzia łku do pi ątku Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEWODNIK TOK FM NA ZDROWIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA