REKLAMA

Rola związków zawodowych, rad pracowniczych, HR w PPK [podcast sponsorowany]

Podcast sponsorowany
Data emisji:
2019-11-24 21:40
Czas trwania:
08:42 min.
Udostępnij:

Wybór instytucji finansowej w programie PPK to kluczowa decyzja, dlatego nie należy jedynie do pracodawcy - w proces powinny być zaangażowane związki zawodowe lub przedstawiciele pracowników. W zależności od wielkości, firmy mogą mieć też inne oczekiwania wobec instytucji finansowych i oferowanego przez nie wsparcia. Rozwiń »
Wyjaśnia Ewa Dąbrowska, Dyrektor ds. Klientów Korporacyjnych.
Partnerem podcastu jest Nationale-Nederlanden Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzie ń dobry dzi ś razem z Ewą Komorowską dyrektor a ds. klientów korporacyjnyc h w Nationale-Nederlande n PTE rozmaw iamy o wyborz e instytucji f inansowej w program ie PPK jes t t o kluczowa decyzj a i wart o przypomnieć, że n ie należy jedyn ie do pracodawc ów w proces pow inny by ć zaanga żowane zwi ązki zawodow e przedstawiciele pracowników w zale żności o d wielko ści firmy mog ą mie ć te ż inne oczek iwania wobe c instytucji finansowych i oferowanego przez n ie wsparc Rozwiń » ia ju ż wkr ótce masz będą sta ły przed wyborem instytucji finansowej, kt óra wesprze ich w procesie wdro żenia PPK u s iebie w firmie wiemy, że w proces ie negocjacji pracown iczych plan ów kapita łowych uczestnicz ą przedstaw iciele HR ora z pracown iczych zwi ązki ora z czasem przedstaw iciele zarządu c o jes t ważne dl a tych grup pod k ątem wdro żenia tak dla wszystk ich tyc h grup bardz o wa żne jes t zaanga żowanie instytucji f inansowej w łaśnie w te n proce s wdro żenia, czyl i ja k ta instytucja f inansowa wesprze pracodawc ę w ca łym ty m proces ie muszę powiedzie ć, że szczeg ólnie dla związków zawodowyc h dl a przedstaw icieli ra d pracown iczych jes t ważne, jak ie b ędą informacje przekazywane pracown ikom b ędą uczestn iczyli przedstaw iciele instytucji f inansowej w spotkan iach z pracown ikami jak wygl ądają materia ły informacyjne cz y mamy f ilmiki i również inne materiały, kt óre b ędą po prost u wspierały pracowników prz y ty m wyborze i też chcia łam powiedzieć, że często pojaw ia si ę pytanie o d zarządów cz y tuta j w łaśnie Helu odno śnie wyników f inansowych stopy zwrot u tak, bo to te ż jes t ta decyzj a bardzo wa żna na lata, jak ie do te j pory by ły wyn iki f inansowe, jak ie doświadczenie po prostu zarz ądzania aktywam i emerytalnymi ma instytucja f inansowa Okaj skupm y się tera z na pracodawcac h MŚP co będzie dl a n ich istotne jak b ędzie wygl ądał sa m wyb ór instytucji finansowej no musz ę powiedzie ć, że tuta j bardz o intensywnie pracujem y nad przygotowaniem si ę do drugiej fal i przeprowadzili śmy badan ia w śród pracodawc ów zatrudniaj ących 50250 osób to jes t na grupie naszych w łasnych klientów, jaki i innych f irm jak czujes z, że również dl a tyc h pracodawc ów będzie bardzo wa żne wsparc ie w ty m procesie wdro żenia owym i że to ma kluczow e znaczen ie szczeg ólnie dla zespołu Hey row y, które tuta j mają bardzo du żo do zrob ienia i jes t pytanie w łaśnie tyc h mniejszych pracodawc ów cz y b ędziemy tuta j ich wspiera ć, jak ie mam y zespo ły wsparc ia operacyjn ą technicznego, jakie mam y tuta j doświadczenia z te j pierwszej fal i w zwi ązku z tym bardz o wa żne b ędzie te n ca ły proce s tak i wdro żeniowe wa żna r ównież jes t ofert a instytucji f inansowej, czyli poz iom op łat i wyn iki w zarz ądzaniu i do świadczenia w te j zarz ądzaniu aktywam i emerytalnymi no mo że powiedzieć, że po pierwszej fal i mam y tuta j 15 % rynku 549 pracodawców na m zaufa ło, więc też w ierzymy, że b ędą pomocn e rekomendację dl a właśnie pracodawc ów i zespół herb te j drugiej fal i, które stoj ą tera z przed wybore m te j instytucji f inansowej i b ędziemy po prost u tutaj m ili dobre wsparc ie i komun ikacja na pracowników, a na co wyczul i, ab y pani pracodawc ów na co muszą zwrócić uwag ę jak wygl ądał proces wsparc ia pracodawców w ramac h pierwszej fali pow iem tak n o tutaj informacja nie jes t taka dobra, bo tyc h pracodawc ów zatrudniających 50250 jest 5 × więcej ni ż tych pracodawców z pierwszej fal i, wi ęc na pewno będzie t o du że wyzwan ie logistyczne i zapewn ienie te j tak iej indywidualnej pomoc y b ędzie du żym wyzwaniem dlateg o bym powiedzia ła, że n ie należy zwleka ć z tą decyzją dobrz e ju ż zacz ąć rozmowy z sytuacj ą finansow ą cz y z instytucjami f inansowymi i dokona ć teg o proces u wybor u dlateg o, że t o będzie wymaga ło p óźniej r ównież p o stronie zespo łu hero icznych ca łego proces u o n board ing owego przygotowan ia tyc h plik ów do przekazywan ia danyc h z pracownikami, kt óre będą op łacane składki ora z to co jest bardz o wa żne ca łego proces u wdrożenia, gdz ie jes t potrzebna komun ikacja do pracownik ów i toteż wymag a czasu a gdyb y pan i mia ła powiedzieć co jest wa żne dla pracodawc ów w drugiej fali wiem, że pa ństwo prowadzą rozmow y już w te j chw ili cz y będą r óżnice jak du że będą r óżnice wynikaj ące z wielkości zatrudn ienia tak ju ż prowadz imy rozmowy z tak imi pracodawcami szczeg ólnie z tym i większymi zatrudniaj ącym oko ło 250 osób s ą on i zainteresowani ty m wsparc iem prawda szczeg ólnie tuta j zespoły HR chcą du żo si ę dowiedzie ć na temat szczeg ółów proces ów chcą zobaczy ć po prostu, jak ie dane są niezb ędne do przekazywan ia tyc h plik ów dobra wiadomość jes t taka, że t e pl iki, które dzia ły HR b ędą przekazywa ć do instytucji finansowych to są pliki tak jak wysy łają do ZUS w związku z tym nie pow inno być tuta j du żo problem ów oczywi ście mam y zesp ół opiekun ów tzw. eksper t SLD, kt óry b ędzie tutaj pomaga łem pracodawco m i przekazywał wszystk ie niezb ędne informacje tak, żeby po prost u przeprowadzi ć tuta j zespo ły halow e prze z te n proces wydaj e si ę, że je żeli chodzi o r óżnice wynikaj ące z zatrudnienia niestety te n proce s b ędzie r ównież wymaga ł zaangażowania prawd a w komunikacj ę dl a pracownik ów oczywi ście b ędzie relatywn ie mniej spotkań wynikaj ących z tego, że tych pracownik ów z 200250, a n ie k ilka tysięcy, al e na pewno te ż to warto wzi ąć pod uwagę, że po stronie pracodawcy jes t te n obowiązek zapewn ienia tuta j dobre j komun ikacji i wsparc ia pracowników prz y wyborz e, a teraz o d stron y Nationale-Nederlande n PTE jak pa ństwo przygotowują si ę do drugiej fal i, jak ie wsparcie chc ę pa ństwu zapewni ć pracodawco m ta k jak m ówiłam s łuchamy bardzo mocn o, czego potrzebuj ą nas i klienci w łaśnie po to, budujem y wiedza jes t na rynku no on a ju ż, że do świadczenia pierwszej fal i ich jest rzeźba została t u na r ów tak no na pewn o wyszło nam tuta j, że tak na pocz ątku pierwszej fal i bardz o du żo pyta ń by ło na tema t systemów kadrowo-płacowyc h i przekazywania danyc h naj pojawiło si ę tak ie propozycje może API b ędzie tak dobrą rozwi ązaniem, a jest teraz tak im modny m panda has łem, czyl i bezpo średnie po łączenia systemów, ale okazuje si ę, że tak naprawdę to by ł tak i nazwijmy t o chwyt reklamow y, b o tak naprawd ę pracodawca wysyła pliki sam e Love tak ie jak wysy ła do ZUS i to bardz o dobrze si ę sprawdza i jak najlep iej t o po prost u mo żna wykorzysta ć be z żadnego tutaj zaangażowania zespo łów IT, kt óre by musia ły wesprze ć ten zesp ół ROW prawda przy ewentualny m po łączeniu tyc h systemów drug i taki m it, który te ż n ie pojawi ł w pierwszej fali t o by ło że, gdzie są oddzia ły tak, poniewa ż ten proce s jest on dl a nowej cz ęść pracownik ów nie do ko ńca szczeg ólnie w produkcj i radz i sob ie z internetem w związku z ty m bardz o mocno szczególnie było t o artyku łowane prze z związki zawodow e cz y prze z pracowników dzie ń nas z pracown ik b ędzie mógł puści spotka ć si ę z przedstaw icielem m y mamy 46 oddziałów w ca łej Polsce przygotowaliśmy tuta j zespo ły do tyc h odwiedzin pracowników okaza ło się, że tak naprawd ę ani 1 pracownik nie przesadzili śmy żadnej wizyty może wszystk o przed nam i, al e tak okazuje się, że proces jest bardz o intuicyjny i prost y są telefon y na infolinię i wydaj e się, że w łaśnie te n proce s bardz iej tak iej komunikacji telefon icznej cz y też pytań do dzia łów HR jes t wykorzystywan y prze z pracownik ów, więc to dzia łania są tutaj, że trzeb a mieć prawd a w ty m procesie akurat PPK czy słusznie tak i diabe ł straszny n ie tak i diabe ł straszny mamy tuta j bardzo mocn o wspieramy pracodawc ów w komun ikacji do pracowników, wi ęc w łaśnie f ilmiki edukacyjn e e-learning u i różne materia ły do pracownik ów powoduj ą, że pracownik ma dost ęp do du żej w iedzy dawk i wiedzy odno śnie PTK, więc w ierzymy, że to zapewn i w łaśnie dobre wsparc ie i komunikacj ę, bo na kon iec warto jest co ś jak najwi ęcej pracownik ów przystąpiła do tyc h program ów kapitałowych, b o po prost u trzeba oszcz ędzać na przysz łość gromadzi ć t e oszcz ędności i tyc h oszcz ędności wszystkim rzeczy dok ładnie tak dzi ękuję Zwiń «
PARTNER SERWISU ppk

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA