REKLAMA

Walka o Nową Europę Wschodnią trwa

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-22 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:08 min.
Udostępnij:

Gośćmi Agnieszki Lichnerowicz byli twórcy Nowej Europy Wschodniej Małgorzata Nocuń oraz Andrzej Brzeziecki. O sytuacji dwumiesięcznika pisaliśmy również w tym artykule.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz serdeczn ie zapraszam pa ństwa na światopogląd, który dzi ś zaczn iemy o d Wschodu o d Europy wschodn iej po od porad dz ieci cz y po radzieck ą o ści, bo w łaśnie tym reg ionom cz y koncepcjo m poświęcone jes t, a może było o ty m za chwil ę poświęcony jes t dwumiesi ęcznik now a Europa wschodnia, które o d pona d dekady opisywa ł opisuje gromadz i wokół siebie znawc ów i fascynat ów w łaśnie tego reg ionu te j koncepcj i te Rozwiń » j my śli i właśnie dzi ś w programie za inspirowani tym najnowszy m numere m nowe j Europy wschodniej pochyl imy się na d t ą określeniem poradzi ć z kości są on e dziś w ogóle znacz y czy u żywanie go ma sen s cz y racze j napiętnowaniem tyc h, którzy dobrze si ę czuj ę, żeby wskaza ć tych kt órzy, kt órym jes t gorze j co łączy Estonię z Kazachstanem toczy si ę tylk o prowokacj a, b y porozmawia ć o rosyjsk ich dziś wpływach o dz iedzictwie po zwi ązku Radzieckim o tropi pos t, a po traumac h h istorycznych, ale n iestety zaczn iemy o d po żegnania najprawdopodobn iej chyb a po żegnania nowe j Europy wschodn iej teg o dwumiesięcznika w ka żdym raz ie tak iego, jakiego znaliśmy do te j pory, czyl i pod redakcj ą i k ierownictwem Małgorzaty Nocuń Andrzeja Drzewieckiego wsp ółzałożycieli i redaktor ów naczelnyc h tej że Europy nowe j Europy wschodniej t o najprawdopodobniej zobaczym y zara z państwo si ę dowiecie ostatn i nume r pod redakcj ą zostali zwolnieni alb o dostal i tzw. ofert ę do odrzucen ia na powrót of icjalne przekazan y prze z fundacj ę, kt óra wydawała wydaje prowadz i inne nową Europę wschodni ą te n of icjalny powód t o jes t f inansowy zwi ązany z kon iecznymi cięciami restrukturyzacj a ami t o wersj a n ie wszystk ich uspokaj a cz y przekonuj e t o zwoln ienie odej ście nocn i Brzezickiego wzbudziło bardz o du ży sprzeciw w śród osób, które si ę zajmują zawodow o Wschodem interesuj ą ekspert ów naukowc ów dz iennikarzy autorytet ów m. in . Józef handlowe j Krystyny Zachwatowicz Wajdy Pawła Machcewicza wyrazy poparc ia dl a nowe j Europy wschodniej mo żecie pa ństwo t o znaleźć w internecie płynęły z lewej do prawe j o d ludzi z krw i pol itycznej po nas z dz iennik w tyc h listach sprzec iwu przejaw ia si ę niepok ój żal ja też powiem, żeby s łuchacze w iedzieli, że p ierwsze z tyc h list ów podpisałam mojej kryje si ę zate m obaw a, która pewn ie jes t nie wyrażona, chocia ż w pi śmie pras zosta ła op isana, że pow ód jest inny związany z koniunktur ą polityczn ą i niezależnością niepokorność re d aktorstwo noc ą i Drzewieckiego, którzy s ą teraz państwa go śćmi pod mo im długim wst ępie w studiu Radia TOK FM w Krakowie serdecznie wa s Warszawy pozdraw iam i dobre pozdrawiam r ównież t o więc, zan im przejdz iemy do tyc h smutnych cz y niepokoj ących informacji to dro ższe i opowiedzieć trochę o pocz ątkach Otóż pona d dekad ę temu byli ście wtedy dwudziestoparolatk ów am i, skąd pomys ł w tamty m czasie 11 lat temu pracowali śmy w tygodniku powszechny m w tygodn iku powszechny m wydawan y by ł z inicjatywy Wojciecha Klimczaka dyrektor a dzia łu Międzynarodowego tak i dodate k now a Europa wschodnia on liczy ł kilka kolum n w zależności o d teg o jak du że by ły fundusze i myśmy zostal i zaangażowani do p isania i trochę do pakowania w te n cza s tego dodatk u i świat med ialny si ę zmieniał zmiany były dynam iczne by ło cora z mn iej m iejsca w og óle w pras ie w eterz e także na omaw ianie spr aw międzynarodowych nam jak o w łaśnie ty m młodym dwudziestoparolatk ów zamarzy ł si ę tak i dwumiesi ęcznik jaki ś periodyk, kt óry b y dog łębnie anal itycznie opisywa ł terytor ium poradzieckie i tutaj spotkali śmy si ę z tym i naszym i marzeniami w łaśnie z wydawc ą Kolegium Europy wschodniej, kt óre podj ęło si ę trud u wydawan ia tak iego dwumiesi ęcznika i na pewn o nale ży podzi ękować na pewn o nale ży odda ć wdzi ęczność na pewn o nale ży powiedzieć to by ła dobrz e wykonan a prac a t o dwumiesi ęcznik powsta ł cały tak i wk ład merytoryczn y w łożyliśmy natomiast Kolegium załatwiło p ierwsze fundusz e dystrybucja no te n ne rw zacz ął si ę ukazywa ć c o na początku sam i nie wierzyli śmy, ponieważ n ie wr óżono na m sukcesu raczej patrzon o na nas w łaśnie na tak ich napalonyc h jeszcz e m łodych, kt órzy gdzie ś tam bujaj ą w murach pokazywan o przyk łady różnych periodyk ów, kt óre by ły istnia ły przestawa ły istnie ć po k ilku numerac h trzeb a te ż powiedzieć, że n ie byłoby nerwu absolutnie podobnie by ło, gdyby w łaśnie wszysc y ci, których wymieni ł aż zacz ęliśmy mieli ogromn e wsparc ie r óżnych instytucji ludz i autor ów, kt órzy do tyc h pierwszych numer ów godzili si ę pisać t o by ły du że nazwiska bardz o nas wspar ł o d samego początku o środek studiów wschodn ich w Warszawie, więc to n ie jest tak, że t o my śmy stworzyli tylko naszym i rękoma, poniewa ż bez naprawd ę tego wielkiego wielkiego entuzjazmu i t e, gd y ch ęci rob ienia czego ś co dotycz y Wschodu to pismo, by nie powstało to t o by ło tak ie spotkan ie si ę w ielu środowisk, które chciały t o pismo dl a s iebie mieć, a teraz pisze si ę we wstępniaku do nowego numeru n ie w iemy jak potoczą los y nowe j Europy wschodn iej we wrześniu zostali śmy zwolnieni z prac y w tryb ie nag łym be z wyja śnień w li ście otwartym Józefa Hennelowa Krystyna Zachwatowicz Wajda i Paweł Machcewicz też wyra żają zan iepokojenie i m. in . ta m można przeczyta ć znamy także osob istego dawneg o całkiem świeżego doświadczenia sytuacj e gd y, wykorzystuj ąc administracyjnej prawn e środki odb iera si ę czasopisma i inne instytucje ludziom, kt órzy tworzyli w ten spos ób łatwo jest w iele zepsu ć przestrzegam y przed t ą drog ą jak m ówię sze f Kolegium Europy wschodn iej przekonuje, że powod y s ą f inansowe skończył si ę Grant jak rozumieć te ż sytuacja to jes t tak, że dzięki n o grant y zawsze ko ńczą i historii p isma kończyły si ę, al e uzyskiwali śmy nowe i n igdy nie prowadzi ło tak drastycznyc h kroków, wi ęc t o pewnie była jaka ś taka nowa rzeczywi ście sytuacj a nowa podstaw a wydawcy i mog ę też troch ę tak powiedzie ć, że ona dl a mnie o tyl e niezrozumia ła, że na pote m za pojawi ł si ę zach ęty do powrot u kiedyś pojawił si ę te ż l isty i g łosy zaniepokojenia do powrotu i nagl e ta kwestia restrukturyzacji i brak u środków znikn ęła, więc na to ma znaczen ie wydarzy ło tak iego c o mia łoby jak zwiastowa ć tylko koniec k łopotu, więc tam wydaj e się t o zawsz e powtarza łem, że te npo restrukturyzacji te ż wydaj e mi się dla mnie jasne i troszeczk ę szczerz e m ówiąc pogubi łem si ę w intencjach wydawcy, bo o n tak troch ę się zachowuje w ty m momenc ie jak rz ąd brytyjski kwest ii brexitu to znacz y jak ie wykona ł jaki ś ges t prawd a obejścia, ab y rozstan ia si ę, a potem właśnie te ż pr óby tutaj n ie w iem, jakiej zakwaterowan ia w sytuacji jest mi to prawda i tutaj mus i kosztować o d komentarz y mog ę tylk o opisywać sytuacj ę, bo jak stoję tera z przed rozmowam i z wydawcą na tema t przysz łości p isma, wi ęc zobowi ązałem się do tego, żeby nie zaogniać by ć mo że sytuacji w jakim ś pochopny m s łowem daj e tylk o państwu jeszcze ra z doda m, że rzeczywi ście ta sytuacja informacje o ty m, że Andrzej Brzeziecki i Małgorzata noc ą mieliby zosta ć zmuszen i do odej ścia po bo porzucen ia na nowe j Europy wschodn iej wzbudziła naprawd ę tzw . środowisku du że duży fermen t cz y spory zan iepokojenie tą, kt órego wyraze m s ą w łaśnie te l isty, a Andrzej Brzeziecki zaznaczył, że rozumiem jednak i są jeszcze mo że szans ę na jakiś porozumienie, więc ja tylk o w takim raz ie zacytuj ę Press, czyl i tak iej środowiskowy po święcone r ównież dz iennikarstwo magazyn, kt óry wskazywa ł, że powod y mog ły dotyczy ć były polityczne w ty m sens ie, że w nowym numerze mia ł się znaleźć miał si ę znale źć tekst y recenzuj ąc ksi ążkę Tomasza pi ątka dotyczącą potencjalnyc h zwi ązków czy wp ływów mi ędzy po polskim polską pod rz ądami obecne j ekipy rz ądzącej, a jakim ś Kremlem m ówi enigmatycznie bo, bo t o wszystk o jest tak ie w łaśnie enigmatyczne, więc czy jest szans a na porozumienie no tuta j chcę wyja śnić, że przed e wszystk im, kiedy wszystk o si ę stało oczywiście w ka żdym z na s były emocj e i by łoby nieprawdziwe mówienie, że ich n ie było natomiast obiecali śmy sob ie razem z Andrzejem, że nie b ędziemy tak jakby krytykowa ć swojeg o pracodawcy, że b ędziemy racze j mówić o faktac h, a w łaśnie o emocjach mus i się do tego jeszcz e odnie ść co powiedzia łaś by ła tak a praktyk a spotka ń rozmów o ty m jak mam y zachować si ę w obecne j sytuacj i politycznej nas z wydawca przyj ął do Krakowa zbliżały si ę wybor y parlamentarne ich wynik n ie by ł przes ądzony pad ło pytanie na powiedzieli śmy, że mam y absolutn y obowi ązek jako dz iennikarze jako Fundacja, kt óra prze z wszystk ie przypadki odm ienia polską racj ę stanu pisania o ty m co dz ieje si ę w Polsce, ponieważ p iszemy o wp ływach rosyjsk ich w stanach Zjednoczonych we w łoszech Wielkiej Brytanii robimy to w sposób anal ityczny robi ą t o naprawdę bardz o dobrze dziennikarze, kt órzy na tym znają n ie możemy ucieka ć o d swojeg o w łasnego podwórka jeśli s ą jakie ś niepokoj ące sygna ły, kt óre dotycz ą te j kwestii kogoś uwa żam przerwać, ale musimy na chwil ę zawiesi ć naszą rozmow ę wrócimy do n iej za k ilka minut Małgorzata noc ą Andrzej Brzeziecki no właśnie Niemcy we wci ąż jesteście naczelnym i nowego ogrodzen ia oczywiście dokonać przez nią notabl e z Europy wschodn iej walk a o o t e instytucje trw a jak pa ństwo słyszycie, al e więcej szczeg ółów zara z po informacjach, a świat podgl ąda Agnieszka Lichnerowicz pa ństwa gośćmi ca ły czas w studiu Radia TOK FM w Krakowie są Małgorzata Nocuń Andrzej Brzeziecki wci ąż jeszcz e naczeln i dwumiesi ęcznika now a Europa wschodnia wciąż jeszcze, b o jak państwo s łyszeliście w pierwszej cz ęści nasze j rozmowy Małgorzata Nocuń Andrzej Brzeziecki albo zostal i zwolnieni alb o zostal i tzw. propozycj ę do odrzucenia, al e pa ństwo s łyszeliście, że t o wywo łało du że du ży niepok ój cz y opór oburzen ie w środowisku ludzi ekspert ów dz iennikarzy naukowc ów zajmuj ących si ę szerok o rozum ianym Wschodem powsta ły l isty protest y zan iepokojenie do fundacj i Kolegium Europy wschodn iej, kt óre prowadz i n iejako now ą Europę wschodnią n o i Małgosia noc ą opowiada ła Małgorzata nocą opowiada ła przed informacjami o by o ty m jak wyglądały przygotowania numer u cz y one mogły w łaśnie zaważyć o ty m, zwolnieniu miesi ęcznik Press pisa ł, że powodem mogą być zlecen ie prze z redakcję planowan ie w najnowszy m numerz e tekst ów odnoszących si ę recenzuj ąc ksi ążkę Tomasza pi ątka wskazuj ącego na wp ływy rosyjsk ie w Polsce również cz y pod obecnym i rz ądami Małgorzata, wi ęc jak powiedzia łam przed przerw ą chcieliśmy chcesz napisa ć o szeroko te ż o wpływach rosyjsk ich w Polsce te n temat jes t podejmowan y prze z polską pras ę pojawi ło się nazw isko Tomasza piątka tutaj chc ę zaznaczy ć bardz o mocn o, że zawsz e publikujemy krytyczn e recenzje t o znaczy te n, kt o czyt a ksi ążki podchodz i do n ich absolutnie ob iektywnie pos iada warsztat merytoryczn y, kt óry pozwala ksi ążki omówić n o i usłyszeliśmy, że nie ma zgod y na takich takie publ ikacje takich publ ikacji nowe j Europy wschodniej n ie będzie n o tuta j to jakb y zamknęło ju ż ju ż dosy ć n ieprzyjemna dyskusja o tak ie pa ństwo też 6 rozmowy trwają, wi ęc mo że jednak t o wszystko sko ńczy si ę dobrze ob y, al e na razie jes t numer najnowszy Europy wschodniej nowe j Europy wschodniej, wi ęc wart o też poświęcić trochę czasu nim jak zwykle opr ócz tak ich analiz powiedzia łbym bardz iej bie żących dotyczących sytuacj i cz y cz y w Rosji cz y Mołdawii kilka naprawd ę c iekawych inspiruj ących tekst ów na tema t koncepcji poradz ieckiej cz y po radziecką kości te j Europy wschodn iej w zasadz ie to t o jest dyskusj a o koncepcj i waszeg o pisma t o znacz y ona dotycz y pytan ia tego c o łączy stron ie z Kazachstanem dzi ś 30 lat po upadk u zwi ązku Radzieckiego wiele os ób ja te ż przyzna m szczerz e ma m dystan s do tego sformułowania wydaj e si ę, że ono jes t bardzo takie, piętnując w duch u, kt óry pisa ł prof. Czapiński, że potrzebujem y te j poradz ieckiej, żeby pokazać sob ie my Polacy, że je j częścią nie jeste śmy m y jesteśmy ju ż zachód n o i są c iekawe tekst y Piotra Oleksego Ludwiki Włodek, a Antona Saif Ula ław przeprasza m za odmianę i są c iekawi waszyc h op inii te ż po lekturze t o ja zacznę od h istorii pisma, bo on o w łaśnie dlateg o powstało dlatego pojawi si ę t u now a Europa wschodn ia, żeby przekreślić t o poj ęcie terytor ium poradz ieckie na pismo swoje swoj e prapoczątki oczywiście ma w tygodn iku powszechnym doda m, że pierwszy tak i dodatek nazywa si ę nowa Ukraina, bo wysz ła w trakc ie pomara ńczowej rewolucj i, kt órej zreszt ą pi ętnastą rocznic ę w ty m momenc ie obchodz imy i właśnie idea była taka, że t e kolorowe rewolucj e cokolwiek by dz isiaj o n ich n ie mówić o efektach, jak ie on e przyniosły to stanowi ło pewn e takie zaprzeczen ie cz y kon iec tak iego etapu w łaśnie po radziecką o ści i mia ły stanowi ć narodz iny nowe j Europy wschodniej znacz y terytor ium, której już n ie jes t ucharakteryzowan y tylko przez tą po radzieck ą, czyli postkolonialną, czyl i co ś co m a z nami na dno już n ie radz ieckie, al e poradzieckie czy też z tak im stane m stałym prawda i że t e zrywy społeczne, kt óre odrzuci ły rz ądy autorytarn e ol igarchicznym szemran e z r óżnych powodów nowa się d ążyć do te j nowe j Europy wschodn iej i tak ie w pas ie rzeczywi ście by ło za łożeniem do ść idealistyczne, bo okazało si ę, że ta por a dz iecko jes t stane m stałym i w łaśnie 1 z tych tekst ów, kt órych mówiłaś pokazuj e rozr óżnia pewn e r óżnice mi ędzy Europą środkową, do kt órej m y chcemy nale żeć dumnie si ę tak okre ślamy na inną rozmow ę czy Polska t o Europa wschodn ia właśnie, al e al e, a Europą Europą wschodni ą, czyl i radziecką, dlatego że te kraj e postkomunistyczne ta k jak Polska Czechy cz y Węgry na mo żna się k łócić oczywi ście w obecne j sytuacj i pol itycznej tych krajac h, al e jedna k dokona łem na pewnego wysiłku zerwały z tą przesz łością prze z imitacji rozwi ązań zachodnich na podporz ądkowali si ę właściwie wymy ślaliśmy proch u przyjęliśmy instytucje rozwi ązania Zachodu natomiast kraj e Europy wschodniej cz y t e poradz ieckie jednak ugrz ęzły w jaki ś imitacji czegoś c o jest po średnim ciągle jeszcze 1 nogą s ą w system ie sowieckim jest du ża nostalg ia z drugiej strony kap italizmem, kt óry przyszed ł i demokracj ę s ą tylk o pewny m wydmuszk ą są pewną formą, al e nie ma ta m tre ści Demokratycznej tak do ko ńca ani te n kapitalizm te ż dz iki oligarchicznych cz ęsto w og óle o prawach pracown ika ciężko ta m m ówić więc, wi ęc rozr óżnienia jedna k jak o istotnej n iestety t o faktycznie n ie m ówię, że chcieliśmy k ijkiem zawracać rzek ę nową ma łym czasopismem trudn o tutaj dokonywa ć w ielkich rzeczy, al e n iestety ta idea nowej ropy wschodn i na troszeczk ę ponios ła porażkę i okazuj e si ę, że syste m poradzieckim ma si ę dobrz e kiedyś, a propo s la t osiemdziesiątych w popkulturze s łyszę takie poj ęcia, że mod a na lata osiemdziesiąte trw a dłużej ni ż sa m lat a osiemdziesi ąte i być może troch ę będzie te ż syste m poradzieckim, że on może być zerwa ł du żej w niektórych przypadkac h sa m sa m system radziecki też par ę deka d przed nami Małgorzata noc e c o łączy w Etiopii stron ie z Kazachstanem przeprasza teksty s ą bardz o ciekawe, kt óre zostało opublikowane nowe j Europy wschodniej ani te ż on e tak on e pokazują w iele r óżnych perspekt yw my ślenia i m ówienia o nowe j Europie wschodniej cz y te ż o terytorium poradz ieckim ja te ż n ie przepada m za tym poj ęciem, ale cz ęsto posługujemy si ę tak imi pojęciami, żeby po prost u m óc w og óle co ś opisać znaleźć taki najbardz iej prost y może czase m mylący wsp ólny m ianownik i ciekawe jes t to, że t o jes t pew ien spos ób upraw iania polityki, ale te ż pew ien sposób my ślenia pol itycznego kultur y politycznej, ale to jest te ż pew ien sposób stosunk u do pra c do obowiązków t o jest te ż pewien t o są te ż pewn e kod y kulturow e, kt óre wi ążą z j ęzykiem z kultur ą masow ą z dzieciństwem, która jes t zakorzen iona n p . w łaśnie w czasac h radz ieckich i o tym, wszystk ich w tym wszystkim w tyc h tekstach można przeczytać jes t t o bardz o ciekawe n ie mo żna oczywiście, jakb y n ie patrzeć na t o, że kraj e, kt óre nazywam y radzieckimi niekt óre z nich znalaz ły si ę Unii Europejskiej znalaz ły si ę na to i t o, że zupe łnie inna rzeczywisto ść, aczkolwiek przecież t o wpływy rosyjsk ie wp ływy poradzieckie wci ąż s ą w n ich obecn e w r óżny te ż sposób t o jest mniejszo ść rosyjska to jes t też w łaśnie wp ływ kultury t o jest wci ąż żywy j ęzyk, więc wydaje się, że potrzebna jes t bardz o tak a pog łębiona analiza i cho ć potrzebn a jest wciąż si ę powiedzie podobn e tak ie p isma now a Europa wschodnia potrzebn e po prost u wciąż śledzenie tyc h przemian, poniewa ż one s ą dynamiczne i one mogą nam on e mogą na m umyka ć jednak ci ągłe podróżowanie zg łębianie tyc h krajów patrzen ie na kultur ę literatur ę to bardzo du żo to bardz o du żo daj e i bardz o wiele na m podpowiada n o patrząc dz isiaj na Ukrainę te ż ci ężko jes t powiedzie ć, jakb y z tak im system ie zero-jedynkow y na jakim etapie jes t t o państwo s ą tac y, którzy twierdzą, że t o pa ństwo przegrane, poniewa ż wojna, ponieważ aneksj a Krymu, poniewa ż sytuacja gospodarcza i t d . ale te ż tak ie przem iany mentalno ścią ow e przem iany kulturowe o tym, te ż trochę m ówią druhow ie 3 w wyw iadzie to nowe j Europy wschodn iej w ostatn im numerze on się dokona ły one te ż będą procentować wiele rzeczy si ę zm ienia zm ienia si ę język, kt órym si ę Ukraina posługuje, chocia ż tutaj Andruchowycz racze j przes ądza, że Ukraina zawsze b ędzie w jak im stopn iu państwa rosyjskoj ęzycznym j a z kolei podrzuci ła wyjąć cyta t z pieca Aleksego m ówiąc o obszarz e poradzieckim pope łniamy błąd ludz i, kt órzy z bl iska obserwują słonia pocz ątkowo są w stan ie opisa ć tylk o poszczególnego fragment y trąbę nogi itd przez to nie mog ą oceni ć co naprawdę widz ą dopiero gd y zwierz ę odejdz ie dale j stwierdzają, że to by ł s łoń w tym przypadk u s łoniem byłaby rosyjsk ą po to, opowie ść o ty m, że nie tylk o radziecką mus imy powoli ko ńczyć, więc chcia łam zapytać, bo pojawił si ę też apel o to, żeby po prostu fundacji Kolegium Europy wschodniej przekaza ła wam t o p ismo, kt óre wsp ółzakładał liście i pytan ie cz y jak ocen iacie ten pomys ł czczony jes t na stole to znaczy tak no to on e ryzyk o związane ręce po zobowi ązała si ę nie komentować tego c o się dz ieje mogę tylko c o zostało pow iedziane t o co zosta ło pow iedziane wcze śniej op isane powiedzieli śmy natom iast rzeczywi ście na moją intencj ą w tym momencie ratowan ie pisma teg o, że wida ć, że środowisko no w łaśnie tych ludz i zajmuj ących się czytającego wschodz i chciałoby tak ie p ismo mie ć, ale być mo że jak słyszę n iekoniecznie wydawane przez kordo n wschodni natom iast wszystko może by ć tylk o przedmiotem med iacji i ta k jak mówię nie chcia łbym przesądzać ani dolewa ć ol iwy do ogn ia rozsądzać kwest ii przed ty m, zanim b ędę rozmawia ł z wydawców trzyma m ja trzymam kc iuki m ówi trzymamy kc iuki za now ą Europę wschodnią, kt órą znam y tak ą, jaką znam y dzięki Małgorzacie noc ą Andrzejowi Brzezińskiemu, czyl i naczelnym nowe j Europy wschodniej med iacje jak pa ństwo słyszycie trwaj ą, aby instytucja n ie pad ła kolejn a na raz ie mam y najnowsz y numer nowe j Europy wschodn iej, w którym te ż m. in . wyw iad z prof. Snydera, ale te ż bardz o c iekawy wyw iad z litewską badaczk ą traumie, a ja wa m, b y kulturowe j społecznej ja ma m bardz o za rozmowę dzi ękuję dziękuję dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA