REKLAMA

"W kolejnych latach ta stopa odrzucenia systemu będzie jeszcze większa"

Światopodgląd
Data emisji:
2019-11-22 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:08 min.
Udostępnij:

O systemie emerytalnym w Polsce, składkach ZUS i PPK Agnieszka Lichnerowicz rozmawiała z dr Janiną Petelczyc z SGH.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgl ąd Agnieszka Lichnerowicz państwa go ściem jest dr Janina Petelczyc k Petelczyc z e szko ły g łównej handlowe j dzie ń do prac y nor y specjal istka od emerytur y, a znowu i tak będzie prze z lata jak nie dekad y o emeryturac h rozmawiamy przede wszystkim oczywi ście w kontek ście pomys ł najp ierw prawa i sprawiedliwo ści zn iesienia l imitu trzydziestokrotno ści, powy żej kt órej t o trzydziestokrotności Bogacz nazw ijmy to kr ótko przestaj ą płacić sk Rozwiń » ładkę do ZUS - u dzi ś i w efekc ie ich wzgl ędne obci ążenie składką jes t niższa no al e z drugiej stron y w przysz łości Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie musi si ę martwi ć ja k tak ogromną emerytur ę im wypłacić naby ć prawo i prawdziwo ść zaproponowa ł zn iesienie teg o l imitu, po czym wkroczy ła lewica, m ówiąc że samo zn iesienie l imitu jest n ieodpowiedzialne n ie myśli nie b ierze pod uwag ę przysz łości, więc oni proponuj ą zn iesienie limitu, al e wprowadzen ie emerytury maksymalne j ora z spory m inimalnej, kt órą można sfinansowa ć dzi ęki zniesieniu tego l imitu wi ęc, b y przypomnę doktryna Peter czy jak pan i si ę odnie ść pomys łów wszystk ie pomys ły w ostatn ich miesiącach latach m ówiłyśmy, wi ęc o kolejn e tak nigdy nie zagraj ą temat ów rozm ów w przypadku trzydziestokrotno ści m ówimy, że to s ą bogac i oczywiście s ą osoby najzamożniejsze w naszy m kraju, al e też pamiętajmy, że to są c i, kt órzy zrobi ą 12  000 brutto miesięcznie więcej, czyl i mamy tutaj osob y, kt óre ma 12  000 i takie, kt óre maj ą pow iedzmy 70  000, więc to jes t też bardz o zr óżnicowana grupa mo im zdaniem pomys ł znoszenia trzydziestokrotno ści w ogóle dyskusj a wokół trzydziestokrotno ści wymag a czas u wymag a bada ń s ą dost ępne dane dotyczące teg o ile osób przekracz a ten pr óg jak dużo os ób w jakiej kwocie te npr óg przekracz a, wi ęc ja proponowałabym, żeby n ie robić ustaw bardzo kr ótkim czas ie tylko zg łosić si ę podan e n p . Zakład Ubezpieczeń Społecznych c o jes t ministerstwo pracy rodziny przeprasza m prac y polityki spo łecznej może t o zrobić w dowolnej form ie i sensie nie mus i tutaj jest ten proce s u łatwione i dokonać stosownyc h anal iz i zobaczy ć ile rzeczywi ście tak a zm iana kosztowa łaby w przyszłości, jak ie s ą zysk i, jakie koszty, bo mo im zdan iem teg o naprawdę brakuje tak t o jest dyskusja trochę f ilozoficzna cz y uwa żasz nie w łaśnie, dlaczego filozoficzne w łaśnie chcia ł, żebyśmy wreszc ie przestaj e dyskutować wy łącznie w kontek ście filozoficznym tylko t o też wa żne w sens ie to jakim podej ścia aksjologiczne czy jak ie warto ści nami kieruj ą si ę bardz iej liczy ć dl a Solidarności redystrybucja czy też uwa żamy, że powinni śmy bardziej zindywidualizowany system oczywiście t o dyskusja między pow iedzmy tak mo żna powiedzieć z libera łami, a socjaldemokratam i takim najpełniejszym sens ie natom iast ja by m chciała żeby, zanim zaczn iemy dyskusj ę, żebyśmy zobaczyli jak t o wygl ąda w kontekście LEED w kontek ście naszyc h możliwości f inansowych naszeg o państwa n ie m ówię, że wartości powinniśmy od łożyć na boki komin kierowa ć się technokrat y innymi kwestiami z m iast uwa żam, że w Polsce ta dyskusj a jes t pozbaw iona bazy i mo żemy oczywi ście dyskutować też o pomy śle lewicy którym, o ile w iem wysoko ść minimalnej emerytury ma by ć r ówna sze ściokrotności m inimalnej pensj i ja si ę zapyta łam niekt órych os ób pos łów lewicy jak i na jakiej podstaw ie oni wyznaczyli akura t tę kwot ę i nie utrudnia uzyskałam żadnej odpow iedzi wydaje, że t o jest po prostu ta k jak im więcej 500 plus po prost u jes t kwot a, kt órej okrągła, kt óra w obecne j prezes utopijna co pani m ówi jak bardz o jedna k real istyczne jak bardzo tak ie m ówienie mus imy przemy śleć potrzeb a danych paraliżuje d e facto nasz proces decyzyjn y, bo nigdy nie dostan iemy si ę do tyc h danych GUS nie mamy tak iej kultury legislacyjnej to właśnie, kt óry o t o, żebyśmy t ę kulturę mieli Polska jes t krajem, który wyj ątkowo rzadko prowadz i co ś c o nazwa ewidencji te j pol isy, czyl i wiele kraj ów, zan im wprowadz i jak iekolwiek rozwi ązania twoje tworz y d ługo terminowy proce s zdobywan ia danych analizowania tyc h danych sporz ądzane s ą raport y dopiero wtedy dyskutuj e się te ż dyskusja szeroka z e wszystk imi grupami społecznymi, kt óre mogą by ć za interesowany projekte m dane j ustawy i też rapor t n p . OECD dotyczące skuteczno ści wprowadzanyc h refor m pokazuje bardzo to jes t wa żny elemen t powiedzmy też, że b ędziemy operowa ć bardziej częste częściej mo że danym i niż samym i filozofami, tote ż łatwiej b ędzie na s przekonywa ć obywateli obywatelk i do niekt órych pomysłów to te ż tyc h raportów OECD wyn ika, więc no, ale uwa ża, że t o jest takie kalkulacj e s ą real istyczne są dane l iczby oczywi ście, żeby to zrobić baz y danyc h mamy naprawd ę bardzo szeroka wyr ównana i złożenie ma do n ich dostęp w na s przypuszcza m, że w drodz e interpelacji poselsk iej mog ą wystąpić nie n ie znam dok ładnie tego proces u, ale generalnie rzecz biorąc wszyscy maj ą dost ęp dodanych także to n ie jest n iemoc, kt órą do zasad y przekonań czy te n l imit trzydziestokrotno ści ma sens cz y nie my śli przychyla og ólnie do op inii, że je żeli chcem y prz y zmieni ć pewn e zasady redystrybucj i t o możemy porozmawia ć parti ę progac h podatkowyc h r óżnica między podatkiem składką poleg a na ty m, że w przypadk u sk ładki możemy pote m w przyszłości ro ścić sob ie praw o do daneg o świadczenia oczywiście l imit maksymalnej emerytury mia łby t o ograniczyć, ale t o jes t zawsz e dodatkow e rozwi ązanie natomiast, je żeli wprowadz imy wy ższe progi podatkow e wi ęcej tych progów t o nasza progresja jes t jak wiadomo bardz iej na papierze ni ż w rzeczywistości, toteż b ędziemy mieli wi ększe mo żliwości d o np. finansowania emerytur y minimalnej, bo ten pomys ł także wymag a finansowania obecn y syste m emerytalny opart y o zdefiniowan ą sk ładkę samo f inansuje si ę tylk o na poz iomie tak im, jak im składki p łacimy już w tej chw ili fundus z ubezpiecze ń spo łecznych jes t f inansowane z bud żetu w przysz łości b ędzie ta potrzeba prawdopodobnie ros ła, więc myślę, że lepiej rozwi ązać t o podatkami ni ż sk ładkami, al e jeżeli będziemy mieć dan e możemy te ż zastanowi ć cz y np. limit trzydziestokrotności n ie za n iski może pow inien Vitoria 40 krotności albo 37 już nie nie okrągłej l iczby, kt órą łatwo się obraca w med iach tak myślę że, że powinni śmy po prost u zacz ąć robić analizy danyc h dop iero wtedy dyskutowa ć o warto ściach jedno drug iego n ie wyklucza, a w te j chw ili mam wra żenie, że wszystko dzieje si ę w tydzie ń oczywiście być może n ie jestem tutaj ekspert o d politologii przypuszcza m, że projek t lewicy jes t dobry m pomysłem pol itycznie, ale ja i zajmuj e emeryturam i, wi ęc chciałbym rozmawia ć o emeryturę, al e charakterolog icznie Rzeczpospolita, pisz ąc o pomy śle lew icy m ówiła podkre ślała ca ły projek t oznacz a diametraln ą zmian ę ca łej f ilozofii naszeg o system u emerytalnego cz y to ju ż wywołuje dyskusj e jak bardzo w łaśnie to ma by ć zindywidualizowany syste m zdef iniowana sk ładka jak bardz o jaki ś taki solidarno ściowy zryw redystrybucyjnyc h ta k tak są z pewnością ja my ślę, że t o jes t trochę w ty m racj i możemy zastanowić na d w ogóle mode l l iczenia naszyc h emerytu r czy rozwi ązanie z 15001009 . rok u t o ta reform a zmieniła całkowicie te n system mo żna powiedzieć, że z 1 skrajności syste m wprowadzi ło drugą czy tak i maksymaln ie redystrybucja innej została stają si ę wyn iki świadczenia przeszliśmy t ą maksymaln ą indywidualizacja mogliby śmy oczywi ście znow u prowadzi ć dyskusj ę przypuszczam zresztą i ta k jak czytam literatur ę przedmiotu to wynika z tego, że wcal e Polacy n igdy n ie byl i zwolennikami ca łkowitej indywidualizacji nawe t 90 dziesiątym roku, al e znowu to n ie jes t chyb a limit trzydziestokrotności to jes t tak ie rozwi ązanie powiedzia łabym tymczasow e niepewne, bo też nie wie jak si ę b ędą kształtować w przysz łości t e zarobki, wi ęc mo żemy podjąć dyskusj ę filozofię l iczenia sk ładki, ale kolejn y ra z powtórzę opierają się na danych nie r óbmy tego 1 tydzień t o przejd źmy do drugiej inicjatywy obecnego oboz u rz ądzącego w spraw ie emerytur, czyl i do pracown iczych plan ów kapita łowych, kt óre w obliczu teg o jak n iskie są prognozowan e emerytur y naszyc h pokolen ia m. in . n o w iemy, że wprowadzon e zosta ły u nas pracown icze plan y kapitałowe, które składają si ę z teg o co pracownik ze swoje j pensj i odkłada dop łaca do tego pracodawc a i dop łaca jeszcz e pa ństwo na razie obowiązuje t o w tych f irmach, w kt órych pracuj e powyżej 1350 osób 50 osób no i jes t uderzaj ące uderzaj ący raport przygotowany prze z Instytut emerytaln y i kancelari ę prawa pracy Wojewódka i wsp ólnicy, z kt órego wyn ika, że z tyc h dużych f irm, których na razie t o prawo obowiązuje 60 % pracowników si ę wypisał to jes t wa żne, bo do tego system u wpadam y automatycznie więc, żeby si ę wypisa ć, a potem cały te n wysiłek, czyl i a ż 60 % pracownik ów podj ął wysiłek wypisania si ę jak pani z r óżnych w ty m tak że pracodawcy cisną rzeczywi ście Państwowa Inspekcja Pracy musi to wyja śnić czy jedna k ludz ie tak bardzo n ie chc ą teg o system u tutaj my ślę, że powodów jes t bardz o wiele, które są jeszcz e niezbadane mo żemy mie ć pewn e przypuszczenia po pierwsze t o s ą duże f irmy, w których mi ędzy ja zakładam, że w kolejnych etapac h co pół rok u coraz mniejsze firmy b ędą w łączane do teg o system u w kolejnyc h etapac h ta stop a odrzucen ia systemu b ędzie wyższa, poniewa ż w du żych firmach zarab iamy najcz ęściej relatywn ie większe pieni ądze i ta r óżnica, bo składki 2 % plus p ół podatek od sk ładki pracodawcy, kt órą p łaci te ż pracownik nie jest a ż tak du ża jak w przypadk u osób, które zarabiaj ą mniej, wi ęc b ędzie mn iejszy mniejszy zarobe k na r ękę czy będzie mn iejsze mo żliwości konsumpcyjne my ślę, że to b ędzie zniech ęcać ludz i drug a rzecz brak zaufan ia do system u co prawd a pa n premier zaproponowa ł wp isanie tego rozwi ązania do konstytucji c o wydaj e mi włożyć absurdalny m, którzy właśnie no skoro pani m ówi, że to jest brak zaufan ia t o jedna k adwokat pytam pan a premiera jeste m m ówi to wp iszmy w konstytucji b ędziecie mieli pewną my śli pan i ludzie teraz ufaj ą konstytucji w łaśnie jes t pytanie, skąd weźmie PiS większość, żeby zmieni ć w og óle rusza ć konstytucji poza ty m nie wydaje mi si ę, żeby dobry m rozwiązaniem by ło wp isywanie pra c prywatnyc h system ów rozwi ązań emerytalnyc h do systemu wydaj e mi si ę do konstytucji wydaje się, że ten pomysł wzi ął się stąd, że bardz o dużo ludz i myl i pewne rozwiązania co nie jes t dz iwne, poniewa ż nie ma żadnej edukacji na te n temat wydaje im si ę, że PPK t o jest co ś w rodzaj u OFE i że t o pieniądze b ędziemy wp łacać, a potem i tak nam zabiorą też tak a powszechn a opinia natom iast ja to wyra źnie rozgranicza, poniewa ż znow u wracam y do teg o rok u 1010. 19001010 . gd y wprowadzon o reformę emerytaln ą i wówczas wymy ślono składkę cz ęść 73 % sz ło na OFE 1222 na ubezp ieczenia spo łeczne publiczne i teraz proble m polegał na ty m, że sk ładka na OFE by ła sk ładką publiczn ą zarz ądzoną prze z instytucje prywatne i tak też z o ty m, orzek ł Trybunał Konstytucyjny będziemy ju ż było ich tak, al e publiczne pieni ądze w przypadk u pracowniczych plan ów kapitałowych to s ą całkowicie prywatne pieni ądze, je żeli państwo w przysz łości rzeczywiście mia łoby si ę wycofa ć to przypuszcza m, że t e dop łaty publiczne, al e nie s ądzę, żeby tak si ę sta ło, bo t o zupełnie inna f ilozofia system u także stąd te ż krytyk a tego system u właśnie, że już, że krytyka pow inna zwr ócić swoj e ostrze zupe łnie inną stronę t o znacz y spojrze ć na t o n ie akumulacji Kodek kumulacja, czyli momen t, k iedy ju ż pobieramy emerytur y, bo t o jest interesujące tuta j rzeczywi ście system emerytaln y cz y po prost u syste m oszcz ędnościowy, bo zgodnie z zap isem te j ustawy pobieramy nasze świadczenie tylk o przez 10 lat 85 % wysoko ści tego c o nas zgromadziliśmy dzielony jes t na 120 lat po p ierwszy 25 % dostaje od raz u do ręki i ten wiek emerytaln y t o ustalony na poziomie 60 lat, czyli mężczyzna nawet jeszcz e przed emeryturą zobaczy ł jak będzie kszta łtować wiek emerytaln y w przyszłości natomiast wted y, k iedy nasze potrzeb y rosn ą, k iedy jeste śmy częściej znakami zdrowe j coroczneg o wsparcia cz ęsto jesteśmy samotn i w gospodarce domowy m alb o samotne, kiedy te pieniądze s ą najbardziej potrzebne t o ich ju ż tak naprawdę n ie b ędzie więc, więc ja bym zwraca ł uwag ę na takie aspekt y też du że problemy zaufan iem do pa ństwa, który m ówi Malle drug im problem zaufaniem brak zaufan ia do rynku kapita łowego tutaj też nie ma żadnej gwarancji wypłat oczywiście jes t t o syste m zdef iniowanej daty, czyli pracown iczych planac h kapitałowych nasz e oszczędności b ędą ty m bezpieczniej inwestowane im bli żej b ędziemy w ieku emerytalneg o, ale jedna k jak będzie tera z mamy i to jes t wszystk o dosy ć tak ie wątpliwe dojeżdża si ę t o by łaby pora żka, poniewa ż rz ąd zapowiadał partycypację na by ł na poziomie 75 % baliśmy si ę 40 tych du żych firmach przypuszcza m naprawdę nie ma takiej zm ianie b ędziemy pewnie t o weryfikować czase m, al e przypuszcza m, że naprawd ę mn iejszych firm b ędzie coraz mniej osób zostawa ło, bo co prawda to jes t tzw. ten momen t jeste śmy automatyczn ie w łączeni też deklaracja wyjścia to n ie jes t nic trudneg o i oczywi ście, że pracodawcy n ie mogą zniech ęcać do przyst ępowania do systemu, ale to jest te ż troch ę niemierzalne niesprawdzalne i sądzę, że wielu pracodawców, dl a których t o jest koszt mo że ju ż swo ich pracowników przekonywal i, żeby do system u n ie przystępowali nawet jeśli nie jes t zgodne z liter ą prawa coś tylk o dorzuc a, że zosta ła uchwalon a zm iana funduszu, kt óry miał wspiera ć osob y niepełno z niepe łnosprawnościami na fundus z Solidarności, kt óry pozostaj e celowy fundus z, czyl i poza bud żetem poz a rozliczeniem bud żetową, z kt órego ma być f inansowana tzw. trzynast a emerytur a nawe t ta poprzez wyp łacono z n iego finansowane, czyl i ta dop łata kole dop łata do emerytur t o zosta ło ku oburzeniu opozycj i i n ie tylko opozycji uchwalon e w noc y dr Janina Petelczyc z e szko ły g łównej handlowe j pa ństwa gościem bardzo dzi ękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA